4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)"

Transkript

1 Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) Chroncké nenfekční nemoc Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění komplkující těhotenství. Prevalence u těhotných žen se pohybuje okolo 10 %, je vyšší než v neselektované dospělé populac. V zásadě platí, že špatná kontrola astmatu v těhotenství představuje pro matku dítě větší rzko než eventuální nežádoucí účnky raconální farmakoterape, včetně léčby systémovým kortkosterody. Celková prognóza pro dět narozené ženám s astmatem, které je dobře kontrolováno, je srovnatelná s prognózou dětí narozených matkám bez astmatu. Naopak těžké astma, resp. astma pod nedostatečnou kontrolou je spojeno se zřetelně častějším komplkacem gravdty posthujícím jak matku, tak plod. Přměřeně skutečnost, že astma představuje nejčastější problematku, se kterou se pneumolog u těhotných žen setkává, je pojat rozsah této kaptoly. Vlv těhotenství na astma Během těhotenství se tíže astmatu velm často mění. Uvádí se, že pouze u 1/3 astmatček zůstává jeho tíže stejná, u 1/3 se zlepší a u 1/3 zhorší. (Zkušenost autorů je příznvější častěj se setkávají se ženam, jejchž astma se v průběhu těhotenství zlepšuje než těm, u nchž se zhoršuje). Ke zhoršení astmatu dochází nejčastěj během 3. trmestru a rzko zhoršení je větší u žen s preexstujícím těžkým formam nemoc. Na samém konc těhotenství a během porodu se však astma zhoršuje jen vzácně a před porodem většnou dochází k sgnfkantnímu zlepšení. U většny pacentek se tíže astmatu do tří měsíců po porodu vrací na původní úroveň. (Schatz) Se změnam astmatu korelují změny průběhu (alergcké) rýmy, což dokladuje úzkou provázanost horních a dolních cest dýchacích. Exacerbace astmatu vyžadující lékařskou ntervenc se v průběhu těhotenství vyskytne u cca 20 % těhotných astmatček, k nutnost hosptalzace jch dospívá cca 6 %. (Bourjely) Exacerbace, pokud nejsou způsobeny vysazením preventvní medkace, bývají často způsobeny vrovým nfekty, k nmž jsou těhotné ženy obecně náchylnější. 104

2 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PLICNÍCH NEMOCÍ V TĚHOTENSTVÍ V pozadí uvedených klnckých změn stojí následující příčny: hormonálním změny zvýšení hladny sérového kortzolu má protzánětlvý efekt; zvýšená hladna progesteronu nejenže stmuluje mnutovou ventlac, ale vede k relaxac hladké svalovny a zlepšení symptomů astmatu; na druhé straně je u těhotných popsována snížená odpovídavost β 2 -adrenoreceptorů, což může naopak vést ke zhoršení projevů nemoc a odpovídavost na léčbu; změny v muntním systému matky deprese buněčné munty a preference Th 2 cytoknové aktvty zvyšují dspozc k nfekcím alergím; pohlaví plodu dle některých studí ženské pohlaví plodu zhoršuje průběh astmatu na rozdíl od mužského. (Namazy) Na závěr je vhodné zdůraznt, že těhotenství samo o sobě nemá téměř žádný vlv na hodnoty VC, FEV 1 a jejch vzájemného poměru hodnoty těchto parametrů zůstávají během celé gravdty pozoruhodně neměnné, resp. klesají jen mnmálně, vz kaptola 1. Př montorování průběhu astmatu je proto vhodné posuzovat funkc plc nejen podle náležtých tabulkových hodnot, ale jsou-l k dspozc podle osobních nejlepších hodnot. (Teřl1) Vlv astmatu na těhotenství Astma, které je během těhotenství dobře kontrolované, nepředstavuje pro plod zřejmé rzko. Vzhledem k tomu, že prognóza dětí matek s farmakologcky dobře kontrolovaným astmatem je srovnatelná s prognózou netěhotných matek, je dokonce řadou autort (GINA) považováno za oprávněné používat k léčbě astmatu takové léky, jejchž bezpečnost nebyla dosud jednoznačně prokázána. Naopak špatně kontrolované astma a především závažnější exacerbace spojené s hypoxemí představují zvýšená rzka pro matku plod. U matky se častěj vyskytují hypertenze a preeklampse, gestační dabetes a hyperemess gravdarum. Bývají častější předporodní poporodní krvácení, výskyt vcestného lůžka a olgohydramnonu. Zvyšuje se rzko potratu, předčasného porodu, komplkovaného porodu a nutnost císařského řezu. Plod bývá postžen nezralostí, nízkou porodní hmotností (byl prokázán vztah mez snížením FEV 1 a rzkem prematurty a nízké porodní váhy), zvýšenou morbdtou mortaltou, včetně výskytu kongentálních malformací. (Namazy) Hlavním mechansmem vznku většny uvedených komplkací je zřejmě přímý vlv hypoxeme na růst plodu a nepřímý vlv na funkc placenty a placentárního průtoku. Hypoxeme svým dopady na plcní systémovou crkulac zvyšuje rzko plcní systémové hypertenze a preeklampse matky. Parcální arterální tlak kyslíku (P a O 2 ) plodu je mnohonásobně nžší než matky (1/3 1/4 vz hypoxemcká kaskáda kaptola 1.2.2), avšak díky změnám v dsocační křvce fetálního 105

3 Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba hemoglobnu plod tyto nžší tlaky dobře toleruje. Astma může ovlvnt oxygenac plodu několka mechansmy nejen exstencí vlastní hypoxeme, ale případnou hypokapní/hyperkapní a alkalózou/acdózou (vlv na vazbu, resp. uvolňování O 2 z hemoglobnu) a snížením děložního průtoku (exogenní a endogenní vazokonstrktory, vlv dehydratace, hypotenze a alkalózy). Plod na tyto změny reaguje redstrbucí krve k důležtým orgánům a snížením pohybů. Chroncká hypoxe vede ke zpomalení růstu plodu, velkost plodu neodpovídá gestačnímu stáří. D Dagnostka U některých žen se astma manfestuje poprvé právě v těhotenství. Dagnostcká krtéra astmatu v těhotenství jsou stejná jako u netěhotných žen, dagnostcké možnost jsou však omezeny. V rámc dferencální dagnostky je potřeba vyloučt fyzologckou dušnost v těhotenství a jné příčny dušnost a kašle (GER, PNDS, laryngeální dysfunkc, chronckou tromboembolckou nemoc, plcní edémy aj.). Řádná dagnostka astmatu nekončí u pouhého stanovení dagnózy vlastní nemoc. Součástí dagnózy je určení kontroly nad astmatem, alespoň orentační stanovení tíže nemoc a základního fenotypu, zahrnující snahu o zjštění příčn(y) nemoc tento přístup je pak východskem k raconální a cílené léčbě. Snahy o blžší klasfkac astmatu prochází řadou změn. V roce 1995 byla zavedena čtyřstupňová klasfkace astmatu podle tíže nemoc, posuzované podle ntenzty projevů před léčbou (ntermtentní, lehké perzstující, středně těžké perzstující a těžké perzstující astma). Posuzovat tíž astmatu před zavedením léčby se ukázalo být nepraktckým, navíc nemuselo zobrazovat závažnost nemoc, protože těžké projevy někdy ustupují po mnmálně léčbě. Proto byla původní klasfkace doplněna o možnost stanovení tíže nemoc na základě ntenzty léčby (odpovídajících čtyř stupňů), která je zapotřebí k odstranění příznaků (tj. kontrole) u daného pacenta. Protože však kontrola astmatu nezahrnuje pouze kontrolu aktuálních projevů nemoc (příznaky, četnost užívání úlevových léků, funkce plc), ale ev. budoucí rzka (exacerbace, strmost poklesu funkce plc v čase, spojená s reverzblní remodelací, nežádoucí účnky farmakoterape), dostalo se nyní do popředí hodnocení astmatu podle úrovně kontroly, která souvsí s ovlvněním tzv. rezduální aktvty nemoc. V souběhu s narůstajícím terapeutckým možnostm cílené léčby se množí snahy o fenotypzac astmatu. Množství těchto většnou složtých klasfkací je k dnešku nepřeberné a jejch praktcký přínos dskutablní. Aby byla klasfkace dobře použtelná pro klnckou prax, musí být přjatelným kompromsem mez akademckým možnostm a běžnou realtou. Doporučujeme používat komplexní pohled na každého astmatka, včetně těhotných žen, za pomoc v zásadě jednoduché multfunkční klncké klasfkace, vz následující schéma. 106

4 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PLICNÍCH NEMOCÍ V TĚHOTENSTVÍ Obr. 7: Multfunkční klasfkace astmatu dle Kašáka a Teřla (s uvedením možností fenotypcké léčby) (Teřl1) Kontrola Tíže Fenotyp pod kontrolou po částečnou pod nedostatečnou ntermtentní lehké středně těžké těžké eoznoflní alergcké eoznoflní nealergcké noneoznoflní Fenotypcká léčba alergenová munoterape, antmykotka, ant-ige, bronchální termoplastka bronchální termoplastka, (methotrexát) léky prmárně určené pro CHOPN Pozn.: Blíže o jednotlvých modaltách fenotypcké léčby pojednává část Léčba astmatu a dále kaptola 3. Ústředním bodem je stupeň kontroly. Je však zřejmé, že pouhé označení astma pod kontrolou nebo astma pod nedostatečnou kontrolou vypovídá jen velm málo o tom, o jak závažné onemocnění se ve skutečnost jedná. Za astmatem pod kontrolou se může skrývat lehká forma nemoc, k jejíž kontrole postačují nízké dávky IKS, stejně jako těžká forma nemoc s nutností kombnované léčby LABA/vysoké dávky IKS + LTRA, atp. To je důvodem, proč doporučujeme alespoň orentačně posuzovat tíž nemoc, odvozenou od stupně farmakoterape (vz tab. 17). A protože stupeň kontroly, resp. tíže nemoc se může pod vlvem různých okolností v čase měnt, doporučujeme určovat alespoň základní fenotypzac, posuzující přítomnost eoznofle a výsledky alergologckého vyšetření vz tabulka. Tab. 14: Fenotypcká klasfkace astmatu založená na přítomnost eoznofle a alerge (Teřl2) I. eoznoflní a alergcké Domnujícím znakem je přítomnost klncky významné alerge. Začíná často v dětství, bývají přítomna jná alergcká onemocnění. Nejzávažnější bývá senzblzace na plísně. II. eoznoflní, nealergcké Domnujícím znakem je přítomnost výrazné eoznofle. Začíná ve středním věku 1, event. alerge nemá větší klncký význam, onemocnění mívá závažnější průběh. Nejzávažnější formy bývají př ntoleranc NSAID a výskytu automunt. III. non-eoznoflní Chybí jak přítomnost eoznofle, tak klncky významné alerge. Začíná spíše v dospělost, event. alerge nemá větší klncký význam. Závažnost často koreluje s nadváhou a dalším komorbdtam. 1 U těhotných žen se tento fenotyp vyskytuje (vzhledem k začátku až ve středním věku) méně často. 107

5 Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba Uvedená fenotypzace napomáhá nejen k vysvětlení ev. ztráty kontroly (např. zhoršení astmatu u pylové alergčky v sezoně), ale je současně dobrým vodítkem př ndvdualzac léčby, zvláště u těžkých forem nemoc. Dagnostcký proces astmatu má za cíl: 1. Průkaz reverzblní bronchální obstrukce, resp. bronchální hyperreaktvty jako průkaz vlastní nemoc. Žádoucí je zjštění přítomnost ev. eoznoflního typu zánětu. 2. Průkaz příčn(y) nemoc, spolu se snahou o její blžší fenotypzac a ev. určení komplkujících nemocí a okolností. 3. Stanovení tíže nemoc, resp. její kontroly. Vlastní dagnostcký proces používá vyšetřovací metody, z nchž každá svým způsobem přspívá k průkazu výše uvedených atrbutů nemoc. Spočívá ve 3 návazných krocích anamnéze, fyzkálním vyšetření a cílených vyšetřeních, jejchž posloupnost je raconální zachovat. Anamnéza s navzdory pokrokům ve vyšetřovacích metodách stále udržuje zásadní význam. Je-l důsledně a cíleně odebraná, pak v případě astmatu lze díky ní s vysokou pravděpodobností zjstt jak vlastní nemoc, tak její pravděpodobné příčny, komplkující faktory úroveň kontroly. Fyzkální vyšetření směřuje především k detekc příznaků bronchální obstrukce, přnáší však důležté nformace o přítomnost komplkujících nemocí. Cílená vyšetření exaktně objektvzují přítomnost: reverzblní bronchální obstrukce, event. bronchální hyperreaktvty; eoznofle; alerge; komplkujících nemocí; slouží k potvrzení a upřesnění konečné dagnózy, spojené s blžší klasfkací astmatu. Četnost a nvazvtu dagnostckých testů, které je třeba provést v průběhu těhotenství, redukujeme na nezbytně nutnou míru. Těhotné ženy s klnckým obrazem astmatu, kde nebylo možno dagnózu exaktně objektvzovat, nazatěžujeme rzkovým vyšetřením (bronchokonstrční test, kortkodní test, kožní testace, ndukované sputum, bronchoskope), ale zavedeme antastmatckou léčbu jako terapeutcko-dagnostcký test. Anamnéza Pozor na různé formy nterpretace dušnost pacentkou, včetně její bagatelzace a přjímání za normální, resp. fyzologckou těhotenskou dušnost. Je třeba se 108

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Autoři Milan Teřl 1,2, Petr Čáp 2, Renata Dvořáková 1, Viktor Kašák 1, Tomáš Kočí 2, Bronislava Novotná 2, Petr Panzner 2, Ester Seberová 2,

Více

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu 350 Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., MUDr. Iveta Vondrová Plicní a alergologické oddělení Zdravotnického zařízení Praha

Více

JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí

JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí Sborník přednášek Praha, 14. listopadu 2008 3 Obsah Blok 1 Klinické fenotypy astmatu praktický význam...4 V. Sedlák Funkční

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

P r o g r a m a a b s t r a k ta

P r o g r a m a a b s t r a k ta II. mezioborový lékařský kongres DÝCHÁNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci s SPL ČR, ČIPA a ČARO 27. 29. 11. 2008 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary P r o g r a m a a b s t r a

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013

ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013 ODBORNÝ PROGRAM 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013 Pátek, 17. května 12.00 17.30 hodin, Smetanův dům 12.00 Zahájení Úvod. MUDr. Jiří Novák I. Astma, CHOPN přednášky a diskuze 12.20 12.40 MUDr. Bronislava

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls201805/2009, 201810/2009, 201813/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls201805/2009, 201810/2009, 201813/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls201805/2009, 201810/2009, 201813/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lamotrigin Mylan 25 mg Lamotrigin Mylan 50 mg Lamotrigin

Více

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka WHO/FRH/MSM/96.24 Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka Zpráva technické pracovní skupiny Světová zdravotnická organizace Ženeva Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu WHO,1999 Tento dokument

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*.

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xolair 150 mg injekční roztok Omalizumabum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. *Omalizumab

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Autoři: doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Nemocnice Mělník prim. MUDr. Viktor Kašák Lerymed.

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

První pomoc při astmatickém záchvatu

První pomoc při astmatickém záchvatu Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o První pomoc při astmatickém záchvatu Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář

Více

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy Je bakteriologická diagnóza zánětů dýchacího ústrojí možná a je vůbec potřebná? Magdalena Horníková Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a. s. Na etiologii onemocnění dýchacích cest se z

Více