ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání"

Transkript

1 ODBORNÉ CURRICULUM Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro školy I. cyklu aprobace: přírodopis zeměpis pro ročník základních devítiletých škol, ukončeno státními závěrečnými zkouškami z pedagogiky, přírodopisu a zeměpisu. Diplomová práce na téma: Vztah mezi stupněm sociometrické oblíbenosti žáků šestých a devátých tříd a vzděláním jejich rodičů Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium učitelů, které navazuje na učitelské vzdělání. Studium ukončeno ústní závěrečnou zkouškou z předmětů přírodopis zeměpis pro ročník základní devítileté školy. Závěrečná písemná práce na téma: Vliv televize na mentální hygienu žáků Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, složení rigorózní zkoušky ve studijním oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Podle 44 odst. 2 nebo 46 odst. 2 zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách přiznán titul doktor pedagogiky ve zkratce PaedDr Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vysokoškolské vzdělávací studium v doktorském studijním programu v oboru pedagogika, ukončeno státní doktorskou zkouškou z pedagogiky a obhájením disertační práce na téma Hodnocení učitele ředitelem školy: Pokus o poznání východisek a formulaci cíle. Podle 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační řízení v oboru pedagogika. Habilitační práce na téma Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi. Odborná praxe učitelka ročníku Základní devítileté školy v Holčovicích zástupkyně ředitele Základní devítileté školy v Holčovicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka Domova mládeže Středního odborného učiliště v Olomouci odborná asistentka katedry pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci

2 proděkanka pro pedagogické praxe a celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci 2006 dosud docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studii 2007 dosud vedoucí Střediska pedagogických a odborných praxí Odborná činnost spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hlavního města Prahy a podílela se v rámci výzkumu Ministerstva školství na standardizaci psychodiagnostické metody (I-S-T) u populace dětí školního věku v oblasti republiky, která jinak ve vzorku nebyla zastoupena, - spolupracovala s Psychologickým ústavem ČSAV na rozsáhlém výzkumu, jehož součástí byla standardizace nové metody, doposud v České republice nepoužívané (Vinelandská škála), - podíl na standardizaci psychodiagnostických metod vydaných v nakladatelství Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava Psychodiagnostika Bratislava - Test struktury inteligence (I-S-T) Rudolf Amthauer (pro 3. vydání v úpravě doc. PhDr. V. Hrabala, CSc., sub. T 13), - Vinelandská škála školní zralosti (v úpravě PhDr. J. Koženého, CSc. T - 43) okresní metodička pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - vedoucí kabinetu pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - členka kabinetu pedagogiky a psychologie při Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci lektorka Akademie J. A. Komenského 1981 dosud soudní znalec v oboru pedagogiky registrovaný Krajským soudem v Ostravě externí poradce v Manželské a předmanželské poradně, - externí poradce v poradně Centra pro rodinu při olomouckém arcibiskupství 1982 dosud - externí poradce v Psychologické a výchovné poradně členka krajské poroty přehlídky Studentské odborné činnosti členka poroty při krajských přehlídkách amatérské dramatické tvorby pro děti a mládež tutor v projektu KARPO, téma Efektivní komunikace, týmová práce

3 lektor semináře Škola jako komunitní centrum - lektor vzdělávacího projektu Magistere Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem 1981 dosud soudní znalec registrovaný Krajským soudem v Ostravě, obor školství a kultura, dosud 1998 dosud dosud 1998 dosud 2006 dosud 2007 dosud odvětví pedagogie členka Vědecké rady PdF UP Olomouc členka České pedagogické společnosti členka výboru České pedagogické společnosti členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek v oboru Pedagogika na PdF UP v Olomouci, na FHS UTB ve Zlíně, na IMS v Brně členka oponentské komise grantů FRVŠ na CMTF UP členka zkušební komise rigorózního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika členka zkušební komise doktorského disertačního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika oponentka habilitačních prací v oboru pedagogiky členka Mezinárodní Vědecké Rady Katolických Pedagogů zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí Střední Evropy, jejímž sídlem je RKU v Ružomberku, SR členka Oborové Rady doktorského studia v oboru Didaktika chemie na PŘF UP Pedagogická činnost na Pedagogické fakultě UP v Olomouci - odborná specializace na výuku školní didaktiky - odborná specializace na výuku pedagogické diagnostiky

4 - odborná specializace na výuku sociální a pedagogické komunikace - odborná specializace na pedagogické praxe - odborná specializace na profesní etiku - odborná specializace na pedagogické a sociální poradenství - odborná specializace na další vzdělávání ředitelů škol v sociální oblasti a v oblasti vedení lidí - školitelka a konzultantka doktorského studijního programu v oboru Pedagogika Vedení a oponentura diplomových prací v průměru 15 ročně Oponentura rigorózních praxí v průměru 2 ročně Oponentura licenciátních praxí na CMTF UP Olomouc v průměru 1 ročně Vedení a oponentura závěrečných prací ve specializačním studiu ředitelů v průměru 15 ročně Vědecká a výzkumná činnost Podíl na řešení grantových projektů spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Vliv užívání L-Karnitinu na psychickou funkční výkonnost pacientů s projevy chronické únavy po cévních mozkových příhodách a po endoprotetických operacích spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým spoluřešitelka rozvojového projektu FRVŠ Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým z hlediska vývojově psychologického

5 Autorství projektu hlavní řešitelka projektu Asistentská praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Metodika výcviku pozorování interakcí ve vyučovací hodině během náslechové praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Případová studie jako součást pedagogické praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT 2004 řešitelka grantového projektu MŠMT (realizace habilitačního řízení Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi) 2007 Projekt Transformace pedagogických a odborných praxí na PdF UP v návaznosti na změny v systému vzdělávání Kontaktní osoba MŠMT Rozvojový projekt (podprogram Podpora studentských praxí) 2008 Projekt MŠMT Rozvoj spolupráce s fakultními školami PdF UP jako nástroj zvyšování kompetencí studentů Učitelství pro realizaci kutikulární reformy Kontaktní osoba. Projekt MŠMT Podpora a rozvoj systému pedagogických praxí studentů PdF UP Kontaktní osoba. Oponentura grantových projektů členka komise pro oponentní řízení grantů FRVŠ na CMTF UP v Olomouci v průměru 2 ročně

6 Seznam vědeckých nebo odborných publikací Práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN Text v zahraničních publikacích MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Trendy v pojetí učitelské profese v českých zemích od 19. století do současnosti. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola- Sandomierz, 2007, s ISBN MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Úpadek procesu civilizace v pojetí C. E. M. Joada a A. J. Tonynbeeho. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola-Sandomierz, 2007, s ISBN Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech MUSILOVÁ, M. Ověření platnosti jedné sociometrické hypotézy. Výchovný poradce, 1970, roč. 7, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Déledobé šetření školních tříd L-J sociometrickou Československá psychologie, 1976, roč. 20, č. 5, s technikou. MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1979, roč.14, s MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení schopností žáků. Socialistická škola, , roč. 24, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Řízená seberegulace - pedagogova dovednost a zdroj speciálních schopností. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výcvik k sebereflexi při výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Škola je zrcadlem státu. Pedagogická orientace, 2000, č. 1, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výběrové šetření zaměřené na hodnocení učitelem ředitelem školy II. Pedagogická orientace, 2000, č. 2, s ISSN Práce publikované ve sbornících konferencí MUSILOVÁ, M. K pedagogické diagnostice školní třídy. In V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno : 1973, s

7 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha : 1994, s MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Posuny v současné tématice rodinného poradenství. In Pedagogické dny kardinála Františka Tomáška. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1994, s MUSILOVÁ, M. MUSIL, J. Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Hodnocení učitele ředitelem školy. In Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998 (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Líp, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Tomáškovy požadavky na osobnost učitele. In MUSIL, J. (ed.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka Kardinála Tomáška. Olomouc : Matice Cyrilometodějská, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. In Conference of the Central european Sektor CIOFF. Strážnice : ÚLK, 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Význam Habáňova pojetí člověka pro edukační proces. In MUSIL, J. V. aj. Vzpomínkový seminář na P. Metoděje Habáně. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. In MUSIL, J. (ed.) Doc. Dr. Cyril Stejskal: Olomouc : VSMO, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. In Bundestagung 2002, SIESC, VCL Steiermark. Thema: Wege zur Gesundheit. Welchen Beitrag kann die Schule leisten? (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe v přípravě studentů učitelství. In III. celostátní konference Pedagogická praxe. Praha : UK, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M. Sociální vztahy v edukačním procesu. In Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra : PdF UKF, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. In Človek pri hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava : FF, 2004 MUSILOVÁ, M. Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica : PdF UMB, 2004

8 MUSILOVÁ, M. Diagnostické kompetence učitelů. In Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina : PdF, 2004 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. In Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha : MŠMT, MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra : PdF UKF, MUSILOVÁ, M. Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. In sb. Psychológia pre život. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, s ISBN MUSILOVÁ, M. K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. In sb. Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti.hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s , ISBN MUSILOVÁ, M. Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). In sb. Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň, 2009(v tisku). Práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech MUSILOVÁ, M. K některým otázkám pedagogické diagnostiky žáků Učitelské noviny, , roč. 25, (78), č. 41, s. 11. a školních tříd. MUSILOVÁ, M. Přírodní a zeměpisné poměry Holčovic. In. MUSIL, J. aj. Holčovice , MNV Holčovice 1977, s MUSILOVÁ, M. Vliv abúzu televizních pořadů na psychiku žáků jedné školy. Moravskoslezský referátový výběr z psychiatrie, 1980, roč. 12, č. 1, s MUSILOVÁ, M. Protialkoholní ústavní zařízení ve vojvodství Opole. Protialkoholický obzor, 1982, roč. 17, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. In Psychologické výzkumy v ČSSR Praha, 1985, s MUSILOVÁ, M. Psychologický příspěvek k práci odborné a dětské poroty. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1987, s. 5. MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1989, s MUSILOVÁ, M. Školní vysvědčení je zrcadlem rodinného zázemí. Nové rozhledy, 1990, č. 5, s. 5. MUSILOVÁ, M. Koncepce pedagogických praxí jako komponenty modulu pedagogické způsobilosti. In NOVÁK, B. Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc : UP, 2000, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Osmdesátiletý Msgre. ThDr. Antonín Huvar OT a jeho publicistická, přednášková a literární činnost. In Zprávy VMO. Olomouc : VMO, 2003, s ISSN

9 Učební texty (skripta) MUSILOVÁ, M. Dovednosti sociálního styku. Olomouc : Středisko celoživotního vzdělávání učitelů PdF UP, 1996, 17 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace a asertivita. Studijní materiál k projektu MŠMT RS Olomouc : PdF UP, 1998, 21 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 13 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi (pracovní sešit). Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 11 s. MUSILOVÁ, M. Makovička Emanuel ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Žofková-Větvičková Ludmila ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. In HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe. Olomouc : UP, s. ISBN MUSILOVÁ, M. Efektivní komunikace, týmová práce. Studijní text v rámci projektu Karpo 2001 "Detailní návrh a ověření kariérového růstu učitelů". Olomouc : UP, Dostupné na WWW : MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Interakce učitele a žáka. Olomouc : PdF UP, MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. 2. vyd. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Individuální praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ.M. Pedagogická diagnostika. In MUSIL. J. a kol.klinická psychologie a psychiatrie.přehled pro studenty teologie a pedagogiky. S Olomouc : UP, ISBN MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Sociografie : Milieusociogram. Olomouc : Jiří Musil Psychologická a výchovná poradna, 2007, 104 s. ISBN MUSILOVÁ, M. Autorita učitele a problematika kázně. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN

10 MUSILOVÁ, M.Učitelovo hodnocení žáka v edukačním procesu.. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN MUSILOVÁ, M.Případová studie jako způsob poznávání žáka. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy II. Olomouc : PdF UP, ISBN Výčet přednášek na mezinárodních konferencích (symposiích) K pedagogické diagnostice školní třídy. V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno1995. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno Hodnocení učitele ředitelem školy. Mezinárodní vědecké konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. Mezinárodní konference Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. Conference of the Central European Sektor CIOFF. Strážnice Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. Olomouc Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. Mezinárodní konference Bundestagung SIESC, VCL Steiermark Sociální vztahy v edukačním procesu. Mezinárodní konference Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. Mezinárodní konference Člověk při hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. Mezinárodní konference História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania, Banská Bystrica Diagnostické kompetence učitelů. Mezinárodní konference Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. Mezinárodní konference Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. Mezinárodní konference Retrospektíva a perspektívy edukácií. Nitra Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. Mezinárodní konference Psychológia pre život. Trnava 2007.

11 K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. Mezinárodní konference Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové, 2007, Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). Mezinárodní konference Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň Srní Krátkodobé zahraniční stáže 1999 Otto-Friedrich-Universität Bamberg : Fachbereich Sozialwesen Přednášky na téma: 1. Paradigmata der Schule in den Bıhmischen Ländern von 1774 bis heute. 2. Zur Psychologie der Indoktrination Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Ludvig-Maximilians-Universität München, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule.

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494 Narozena:

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více