ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání"

Transkript

1 ODBORNÉ CURRICULUM Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro školy I. cyklu aprobace: přírodopis zeměpis pro ročník základních devítiletých škol, ukončeno státními závěrečnými zkouškami z pedagogiky, přírodopisu a zeměpisu. Diplomová práce na téma: Vztah mezi stupněm sociometrické oblíbenosti žáků šestých a devátých tříd a vzděláním jejich rodičů Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium učitelů, které navazuje na učitelské vzdělání. Studium ukončeno ústní závěrečnou zkouškou z předmětů přírodopis zeměpis pro ročník základní devítileté školy. Závěrečná písemná práce na téma: Vliv televize na mentální hygienu žáků Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, složení rigorózní zkoušky ve studijním oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Podle 44 odst. 2 nebo 46 odst. 2 zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách přiznán titul doktor pedagogiky ve zkratce PaedDr Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vysokoškolské vzdělávací studium v doktorském studijním programu v oboru pedagogika, ukončeno státní doktorskou zkouškou z pedagogiky a obhájením disertační práce na téma Hodnocení učitele ředitelem školy: Pokus o poznání východisek a formulaci cíle. Podle 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační řízení v oboru pedagogika. Habilitační práce na téma Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi. Odborná praxe učitelka ročníku Základní devítileté školy v Holčovicích zástupkyně ředitele Základní devítileté školy v Holčovicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka Domova mládeže Středního odborného učiliště v Olomouci odborná asistentka katedry pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci

2 proděkanka pro pedagogické praxe a celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci 2006 dosud docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studii 2007 dosud vedoucí Střediska pedagogických a odborných praxí Odborná činnost spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hlavního města Prahy a podílela se v rámci výzkumu Ministerstva školství na standardizaci psychodiagnostické metody (I-S-T) u populace dětí školního věku v oblasti republiky, která jinak ve vzorku nebyla zastoupena, - spolupracovala s Psychologickým ústavem ČSAV na rozsáhlém výzkumu, jehož součástí byla standardizace nové metody, doposud v České republice nepoužívané (Vinelandská škála), - podíl na standardizaci psychodiagnostických metod vydaných v nakladatelství Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava Psychodiagnostika Bratislava - Test struktury inteligence (I-S-T) Rudolf Amthauer (pro 3. vydání v úpravě doc. PhDr. V. Hrabala, CSc., sub. T 13), - Vinelandská škála školní zralosti (v úpravě PhDr. J. Koženého, CSc. T - 43) okresní metodička pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - vedoucí kabinetu pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - členka kabinetu pedagogiky a psychologie při Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci lektorka Akademie J. A. Komenského 1981 dosud soudní znalec v oboru pedagogiky registrovaný Krajským soudem v Ostravě externí poradce v Manželské a předmanželské poradně, - externí poradce v poradně Centra pro rodinu při olomouckém arcibiskupství 1982 dosud - externí poradce v Psychologické a výchovné poradně členka krajské poroty přehlídky Studentské odborné činnosti členka poroty při krajských přehlídkách amatérské dramatické tvorby pro děti a mládež tutor v projektu KARPO, téma Efektivní komunikace, týmová práce

3 lektor semináře Škola jako komunitní centrum - lektor vzdělávacího projektu Magistere Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem 1981 dosud soudní znalec registrovaný Krajským soudem v Ostravě, obor školství a kultura, dosud 1998 dosud dosud 1998 dosud 2006 dosud 2007 dosud odvětví pedagogie členka Vědecké rady PdF UP Olomouc členka České pedagogické společnosti členka výboru České pedagogické společnosti členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek v oboru Pedagogika na PdF UP v Olomouci, na FHS UTB ve Zlíně, na IMS v Brně členka oponentské komise grantů FRVŠ na CMTF UP členka zkušební komise rigorózního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika členka zkušební komise doktorského disertačního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika oponentka habilitačních prací v oboru pedagogiky členka Mezinárodní Vědecké Rady Katolických Pedagogů zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí Střední Evropy, jejímž sídlem je RKU v Ružomberku, SR členka Oborové Rady doktorského studia v oboru Didaktika chemie na PŘF UP Pedagogická činnost na Pedagogické fakultě UP v Olomouci - odborná specializace na výuku školní didaktiky - odborná specializace na výuku pedagogické diagnostiky

4 - odborná specializace na výuku sociální a pedagogické komunikace - odborná specializace na pedagogické praxe - odborná specializace na profesní etiku - odborná specializace na pedagogické a sociální poradenství - odborná specializace na další vzdělávání ředitelů škol v sociální oblasti a v oblasti vedení lidí - školitelka a konzultantka doktorského studijního programu v oboru Pedagogika Vedení a oponentura diplomových prací v průměru 15 ročně Oponentura rigorózních praxí v průměru 2 ročně Oponentura licenciátních praxí na CMTF UP Olomouc v průměru 1 ročně Vedení a oponentura závěrečných prací ve specializačním studiu ředitelů v průměru 15 ročně Vědecká a výzkumná činnost Podíl na řešení grantových projektů spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Vliv užívání L-Karnitinu na psychickou funkční výkonnost pacientů s projevy chronické únavy po cévních mozkových příhodách a po endoprotetických operacích spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým spoluřešitelka rozvojového projektu FRVŠ Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým z hlediska vývojově psychologického

5 Autorství projektu hlavní řešitelka projektu Asistentská praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Metodika výcviku pozorování interakcí ve vyučovací hodině během náslechové praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Případová studie jako součást pedagogické praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT 2004 řešitelka grantového projektu MŠMT (realizace habilitačního řízení Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi) 2007 Projekt Transformace pedagogických a odborných praxí na PdF UP v návaznosti na změny v systému vzdělávání Kontaktní osoba MŠMT Rozvojový projekt (podprogram Podpora studentských praxí) 2008 Projekt MŠMT Rozvoj spolupráce s fakultními školami PdF UP jako nástroj zvyšování kompetencí studentů Učitelství pro realizaci kutikulární reformy Kontaktní osoba. Projekt MŠMT Podpora a rozvoj systému pedagogických praxí studentů PdF UP Kontaktní osoba. Oponentura grantových projektů členka komise pro oponentní řízení grantů FRVŠ na CMTF UP v Olomouci v průměru 2 ročně

6 Seznam vědeckých nebo odborných publikací Práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN Text v zahraničních publikacích MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Trendy v pojetí učitelské profese v českých zemích od 19. století do současnosti. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola- Sandomierz, 2007, s ISBN MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Úpadek procesu civilizace v pojetí C. E. M. Joada a A. J. Tonynbeeho. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola-Sandomierz, 2007, s ISBN Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech MUSILOVÁ, M. Ověření platnosti jedné sociometrické hypotézy. Výchovný poradce, 1970, roč. 7, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Déledobé šetření školních tříd L-J sociometrickou Československá psychologie, 1976, roč. 20, č. 5, s technikou. MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1979, roč.14, s MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení schopností žáků. Socialistická škola, , roč. 24, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Řízená seberegulace - pedagogova dovednost a zdroj speciálních schopností. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výcvik k sebereflexi při výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Škola je zrcadlem státu. Pedagogická orientace, 2000, č. 1, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výběrové šetření zaměřené na hodnocení učitelem ředitelem školy II. Pedagogická orientace, 2000, č. 2, s ISSN Práce publikované ve sbornících konferencí MUSILOVÁ, M. K pedagogické diagnostice školní třídy. In V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno : 1973, s

7 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha : 1994, s MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Posuny v současné tématice rodinného poradenství. In Pedagogické dny kardinála Františka Tomáška. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1994, s MUSILOVÁ, M. MUSIL, J. Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Hodnocení učitele ředitelem školy. In Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998 (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Líp, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Tomáškovy požadavky na osobnost učitele. In MUSIL, J. (ed.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka Kardinála Tomáška. Olomouc : Matice Cyrilometodějská, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. In Conference of the Central european Sektor CIOFF. Strážnice : ÚLK, 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Význam Habáňova pojetí člověka pro edukační proces. In MUSIL, J. V. aj. Vzpomínkový seminář na P. Metoděje Habáně. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. In MUSIL, J. (ed.) Doc. Dr. Cyril Stejskal: Olomouc : VSMO, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. In Bundestagung 2002, SIESC, VCL Steiermark. Thema: Wege zur Gesundheit. Welchen Beitrag kann die Schule leisten? (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe v přípravě studentů učitelství. In III. celostátní konference Pedagogická praxe. Praha : UK, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M. Sociální vztahy v edukačním procesu. In Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra : PdF UKF, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. In Človek pri hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava : FF, 2004 MUSILOVÁ, M. Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica : PdF UMB, 2004

8 MUSILOVÁ, M. Diagnostické kompetence učitelů. In Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina : PdF, 2004 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. In Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha : MŠMT, MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra : PdF UKF, MUSILOVÁ, M. Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. In sb. Psychológia pre život. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, s ISBN MUSILOVÁ, M. K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. In sb. Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti.hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s , ISBN MUSILOVÁ, M. Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). In sb. Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň, 2009(v tisku). Práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech MUSILOVÁ, M. K některým otázkám pedagogické diagnostiky žáků Učitelské noviny, , roč. 25, (78), č. 41, s. 11. a školních tříd. MUSILOVÁ, M. Přírodní a zeměpisné poměry Holčovic. In. MUSIL, J. aj. Holčovice , MNV Holčovice 1977, s MUSILOVÁ, M. Vliv abúzu televizních pořadů na psychiku žáků jedné školy. Moravskoslezský referátový výběr z psychiatrie, 1980, roč. 12, č. 1, s MUSILOVÁ, M. Protialkoholní ústavní zařízení ve vojvodství Opole. Protialkoholický obzor, 1982, roč. 17, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. In Psychologické výzkumy v ČSSR Praha, 1985, s MUSILOVÁ, M. Psychologický příspěvek k práci odborné a dětské poroty. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1987, s. 5. MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1989, s MUSILOVÁ, M. Školní vysvědčení je zrcadlem rodinného zázemí. Nové rozhledy, 1990, č. 5, s. 5. MUSILOVÁ, M. Koncepce pedagogických praxí jako komponenty modulu pedagogické způsobilosti. In NOVÁK, B. Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc : UP, 2000, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Osmdesátiletý Msgre. ThDr. Antonín Huvar OT a jeho publicistická, přednášková a literární činnost. In Zprávy VMO. Olomouc : VMO, 2003, s ISSN

9 Učební texty (skripta) MUSILOVÁ, M. Dovednosti sociálního styku. Olomouc : Středisko celoživotního vzdělávání učitelů PdF UP, 1996, 17 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace a asertivita. Studijní materiál k projektu MŠMT RS Olomouc : PdF UP, 1998, 21 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 13 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi (pracovní sešit). Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 11 s. MUSILOVÁ, M. Makovička Emanuel ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Žofková-Větvičková Ludmila ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. In HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe. Olomouc : UP, s. ISBN MUSILOVÁ, M. Efektivní komunikace, týmová práce. Studijní text v rámci projektu Karpo 2001 "Detailní návrh a ověření kariérového růstu učitelů". Olomouc : UP, Dostupné na WWW : MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Interakce učitele a žáka. Olomouc : PdF UP, MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. 2. vyd. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Individuální praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ.M. Pedagogická diagnostika. In MUSIL. J. a kol.klinická psychologie a psychiatrie.přehled pro studenty teologie a pedagogiky. S Olomouc : UP, ISBN MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Sociografie : Milieusociogram. Olomouc : Jiří Musil Psychologická a výchovná poradna, 2007, 104 s. ISBN MUSILOVÁ, M. Autorita učitele a problematika kázně. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN

10 MUSILOVÁ, M.Učitelovo hodnocení žáka v edukačním procesu.. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN MUSILOVÁ, M.Případová studie jako způsob poznávání žáka. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy II. Olomouc : PdF UP, ISBN Výčet přednášek na mezinárodních konferencích (symposiích) K pedagogické diagnostice školní třídy. V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno1995. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno Hodnocení učitele ředitelem školy. Mezinárodní vědecké konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. Mezinárodní konference Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. Conference of the Central European Sektor CIOFF. Strážnice Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. Olomouc Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. Mezinárodní konference Bundestagung SIESC, VCL Steiermark Sociální vztahy v edukačním procesu. Mezinárodní konference Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. Mezinárodní konference Člověk při hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. Mezinárodní konference História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania, Banská Bystrica Diagnostické kompetence učitelů. Mezinárodní konference Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. Mezinárodní konference Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. Mezinárodní konference Retrospektíva a perspektívy edukácií. Nitra Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. Mezinárodní konference Psychológia pre život. Trnava 2007.

11 K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. Mezinárodní konference Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové, 2007, Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). Mezinárodní konference Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň Srní Krátkodobé zahraniční stáže 1999 Otto-Friedrich-Universität Bamberg : Fachbereich Sozialwesen Přednášky na téma: 1. Paradigmata der Schule in den Bıhmischen Ländern von 1774 bis heute. 2. Zur Psychologie der Indoktrination Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Ludvig-Maximilians-Universität München, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule.

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. Jméno a příjmení: Funkce: Vyučované disciplíny: Předměty vědeckého zájmu: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. odborná asistentka FF UP (Katedra sociologie a andragogiky) odborná garantka kombinovaného magisterského

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura Lektoři, se kterými spolupracujeme vzdělávání pedagogů Mgr. Marika Kropíková PedF UK Praha - speciální pedagogika, etopedie, psychopedie, logopedie Učitelka na zvláštní škole, Praha 5 a Praha 4 Logopedka

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010 Projednáno na Vědecké radě PdF MU dne 11. 4. 2006 a schváleno Akademickým senátem PdF MU dne 19. 4. 2006 Obsah Priority a

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více