Postoje: Respektuje legitimitu člověka jako doklad jeho práva v demokratické společnosti. V tomto případě je to právo volit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoje: Respektuje legitimitu člověka jako doklad jeho práva v demokratické společnosti. V tomto případě je to právo volit"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Vzdělávací obsah: Stát a právo Tematický celek: Proč si zvolit demokracii? (Lekce 1) Téma: Legitimita a možnost volby v demokracii Klíčové kompetence: 1) Kompetence k řešení problémů 2) Kompetence komunikativní 3) Kompetence sociální a personální Znalosti: Vyjmenuje možnosti, kde všude a v jakých formách může člověk žádat legitimní oprávnění např. při vykonávání nějaké činnosti Svými vlastními slovy objasní klady demokracie a její legitimity v porovnání s jinými formami vlády Očekávané výstupy: Dovednosti: Využívá legitimního oprávnění, které mu poskytuje škola hlasování ve školním parlamentu, návštěva školní knihovny, návštěva školního dvora aj. Postoje: Respektuje legitimitu člověka jako doklad jeho práva v demokratické společnosti. V tomto případě je to právo volit Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis Pomůcky: Průkaz (pro aktivitu z legitimací) Flip pro zaznamenávání forem hlasování Volební lístky Organizační forma výuky: 1. Individuální 2. Diskuse Metody a formy práce: - Diskuse - Hraní rolí Informační zdroje: Res Publica str. 66 RVP str. 49 Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, 1996 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově, Fortuna, 1994 Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

2 Legitimita v demokracii Josef Pokorák Jedním z možných argumentů proč si zvolit demokracii je legitimita, kterou poskytuje všem lidem v daném politickém systému. Demokracie poskytuje legitimitě nejlepší podmínky a slouží zde jako prostředek neboli instrument k dosahování žádoucích cílů. Žákům bude pojem patrně vzdálen jejich realitě, přesto je možné jim zjednodušeně tento termín přiblížit a nastínit postavení legitimity v rámci demokratického systému. Často sportovní novináři říkají, že při příchodu na stadion se musí legitimovat. Co si pod tím představíš? V historické literatuře se dozvídáme, že na trůn nastupuje legitimní nástupce. Co tím autoři publikace myslí? Slyšeli jste někdy od svých rodičů či starších lidí pojem legitimace? Co si představujete pod pojmem legitimní? Jakým jiným slovem byste slovo legitimita vystihli? Může legitimita být něco jako oprávněnost či nikoliv? Na co člověk má oprávnění? Je to například jízda autem? Může to být vstup na soukromý pozemek? Může se oprávnění týkat i politické oblasti? Jaké například? Krok č. 1 otázky do diskuse K tomu, abychom dovedli žáky k myšlence, že v principu demokratického systému mají poradní hlas v záležitostech veřejné politiky všichni občané, využijeme jednoho ze základních politických procesů. Tímto procesem jsou volby. V jednoduché ukázce, kde se žáci změní na Ty, co volí, budou patrně více vnímat demokracii jako lepší politický systém než jiný, kde poradní hlas nemají všichni, ale třeba jen část (v mnoha případech i malý zlomek) jejich členů. Krok č. 2 volby V tomto kroku se opíráme již o znalosti, se kterými se žáci setkali například v dějepisu.žáci by měli znát ve zjednodušeném výkladu např. formy vlády v řeckých polis demokracie, despocie, oligarchie, tyranie a další. Těchto znalostí žáků je možné 1.

3 využít při následující volbě. Tématem volby může být cokoliv, co učitel uzná za vhodné. Například v rámci školy volba starosty či předsedy třídy, volba do žákovského parlamentu a podobně. Formy voleb: 1. Všichni žáci ve třídě volí např. do třídní samosprávy, školního parlamentu 2. Žáci nevolí všichni, ale jsou vybráni jen někteří z nich, a to na základě určitého omezení, které navrhne učitel. Například nevolí ti, co jsou dříve narození či žáci, kteří pocházejí z jedné části města atd. 3. V poslední možnosti se volby zruší. Představitele žákovské samosprávy vyhlásí sám učitel. Krok č. 3 - diskuse Jak jste se cítili, když Vám bylo odebráno právo volit a členy samosprávy si podle svých kritérií vybral sám učitel? Jak jste se cítili (co jste si mysleli), když jste na základě určitého kritéria zjistili, že nemůžete nebo naopak můžete volit? Jaká forma volby byla pro Vás nejlepší? Jak možnost volit či nevolit souvisí s pojmem legitimita? Co tedy slovo legitimita znamená? Co je v demokracii považováno za legitimní? Doplňky: 1. Další formou může být vytvoření a rozdání legitimací žákům. Tato aktivita probíhá na začátku hodiny. Může jí být potvrzení chodit do školní knihovny, do školní jídelny nebo oprávnění chodit do různých částí školy viz příloha č. 1. Je možné sledovat reakci žáků, kteří například toto potvrzení nedostanou. Pozor však na slabší povahy. 2. K aktivitě je rovněž možné použít historickou literaturu, která se věnuje legitimní, popřípadě nelegitimní vládě některých panovníků. Legitimace průkaz, oprávnění, zmocnění, právní uznání Legitimita zákonnost, oprávněnost Legitimní právně uznávaný, zákonný, založený na zákonném oprávnění 2.

4 PRŮKAZ LEGITIMACE Příjmení: Jméno: Datum narození: Státní občanství: Platnost: Číslo průkazu: Místo narození: Trvalý pobyt: Rodné příjmení: Rodinný stav: Pohlaví: Podpis držitele: Tato legitimace opravňuje žáka/žákyni Datum vydání: Vydal:

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Vzdělávací obsah: Stát a právo Tematický celek: Proč si zvolit demokracii? (Lekce 2) Téma: Nezávislost v demokracii Klíčové kompetence: 1) Kompetence k řešení problémů 2) Kompetence komunikativní 3) Kompetence sociální a personální Znalosti: Svými vlastními slovy objasní pozitiva demokracie a jejího principu nezávislosti v porovnání s jinými formami vlády Očekávané výstupy: Dovednosti: Nezávisle se rozhoduje v situacích, které kladou důraz na jeho závazné rozhodnutí Postoje: Chápe nezávislé rozhodování člověka jako jedno ze základních práv v demokratické společnosti Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Zeměpis Pomůcky: Pracovní list nabídka argumentů pro a proti Dataprojektor film o poměrech v Afghánistánu (záleží na možnostech učitele) Organizační forma výuky: 1. Individuální 2. Diskuse Metody a formy práce: - Diskuse - Hraní rolí Informační zdroje: Res Publica str RVP str. 49 Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

6 Nezávislost v demokracii Josef Pokorák Občané demokratického režimu jsou si vědomi toho, že mohou svobodně zastávat jakékoli stanovisko a že se jim nabízí široká škála soupeřících politických postojů. Jsou si rovněž vědomi toho, že všichni občané demokratického státu jsou si politicky rovni. V demokracii neexistují žádné podřízené politické vrstvy nebo kasty. Je proto mnohem pravděpodobnější, že budou formulovat a vyjadřovat nezávislé politické názory, než je tomu u příslušníků politických systémů, kde se vyžaduje podřízení těch, kdo jsou považováni za podřadné. Krok č. 1 otázky do diskuse Co se Vám vybaví, když se o někom řekne, že je závislý? Může být člověk závislý? Uvádějte příklady? Jste závislí vy sami? Je dobré být na někom závislý? Má to pozitiva? Má to negativa? Může být člověk i nezávislý? V čem? V jaké oblasti? Co znamená, když se řekne: a) nezávislý soudce b) nezávislý kandidát c) nezávislý politik d) nezávislé rozhodování Co je to nezávislost? Krok č. 2 aktivita pro závislé a nezávislé jednání Žáci se změní v poslance Parlamentu ČR. Na řadě je jednání o vyslání dalších vojáků do Afghánistánu, popřípadě jiné země, kde je nutné stabilizovat zdejší politický (celospolečenský) systém. Žáky vyzveme k tomu, aby se k dané problematice vyjádřili viz příloha č. 1. Učitel může v tomto případě postupovat dvěma směry: a)učitel rozdá připravené papíry s argumenty pro a proti vyslání mise s tím, že se žáci rozhodnout na základě těchto argumentů nezávisle na mínění ostatních žáků. Poznámka: V tomto případě by bylo zajímavé dohodnout se s některými žáky na tom, že se stanou lobbisty pro jednu variantu, a budou se snažit rozhodování žáků tajně (dle instrukcí) ovlivnit. 1.

7 b)učitel žákům navrhne, ať si sami napíší argumenty (sami pro sebe) pro a proti, na jejichž základě padne jejich rozhodnutí. Tím se tak rozhodnou opravdu nezávisle. Poznámka:Můžeme je upozornit, že pokud budou chtít, mohou si od vyučujícího půjčit návrhy pro a proti. Svým způsobem bude jejich jednání závislé na argumentech vyučujícího. Krok č. 3 rozhodnutí Žáci sami za sebe hlasují. Ke svému hlasu vždy uvedou důvody, proč se tak rozhodli. Rovněž vyjádří názor, zda si myslí, že jejich jednání bylo či nebylo nezávislé. Bylo Vaše rozhodování těžké? Co jej z vašeho pohledu nejvíce ovlivňovalo? Může rozhodování o důležitých věcech rozhodovat i nějaký detail, nálada, povaha? Varianta: V rámci povídání bude možné i ke konci hodiny použít další variantu. Vyučující bude vystupovat v roli autority a před hlasováním pohrozí: a)jejich rozhodnutí bude mít následky jak pro ně samotné tak i pro jejich blízké; b)právem veta. Žáci se tak seznámí s možností nátlaku na rozhodování v oblastech, kde demokracie není zakotvena. 2.

8 Vyslání mise do Afghánistánu ANO či NE 1. Vyslání vojáků znamená velké finanční výdaje pro stát. Státní rozpočet je v současné době ve velmi špatném stavu. 2. Vysláním vojáků do Afghánistánu republika přispěje k boji za celosvětový mír a oslabí pozice teroristů v globálním světě. 3. Rozhodnutí vyslat vojáky může přimět radikální síly v zahraničí k odvetné akci a k teroristickému útoku. 4. Veřejné mínění v 59% je pro vyslání vojáků do Afghánistánu. 5. V boji proti terorismu jsme se zavázali mezinárodními smlouvami. Měli bychom je plnit a naplňovat. 6. Předseda politické strany, jejíž jsem poslancem, apeluje (vyzývá poslance), abych byl proti vyslání vojáků na zahraniční misi. 7. Spřáteleným vojskům v Afghánistánu se nedaří zdejší režim naplno potlačit. Je nutné vojska proti této diktatuře posílit.

9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Vzdělávací obsah: Stát a právo Tematický celek: Proč si zvolit demokracii? (Lekce 3) Téma: Stabilita a kolektivní moudrost Klíčové kompetence: 1) Kompetence k řešení problémů 2) Kompetence komunikativní Znalosti: Svými vlastními slovy objasní pozitiva demokracie a jejího principu nezávislosti v porovnání s jinými formami vlády Očekávané výstupy: Dovednosti: Nezávisle se rozhoduje v situacích, které kladou důraz na jeho závazné rozhodnutí Postoje: Chápe nezávislé rozhodování člověka jako jedno ze základních práv v demokratické společnosti Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Zeměpis Pomůcky: Pracovní list grafy Pomocný materiál lekce s příklady Organizační forma výuky: 1. Diskuse 2. Dle pojetí učitele Metody a formy práce: - Diskuse Informační zdroje: Res Publica str. 64 Res Publica str. 67 RVP str. 49 Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

10 Kolektivní moudrost Josef Pokorák Je dosti složité žákům vysvětlit, co znamená kolektivní moudrost. Charakteristika této hodnoty demokracie zní takto: Lidé jsou kompetentní si sami vládnout, protože kolektivně disponují větší moudrostí než elita, například aristokracie nebo malá skupina odborníků (Res publica, s. 64). V tomto směru je žákům základních škol dosti vzdálena. Je jednodušší navrhnout snadnější variantu. Pro tento účel je použito dvou grafů, kde si žáci mohou porovnávat dané výsledky. Žáci v tomto jednoduchém úkolu porovnají, jaký je zde základní rozdíl mezi jednotlivými grafy. Jedná se o návrhy do školního parlamentu, které předkládá Petr kandidát do školního parlamentu, a to mezi žáky první třídy a ostatními členy školy. Otázkou je, proč jsou zadané výsledky tak rozdílné. Co slibuje Petr kandidát do školního parlamentu 1.Změna prodloužení prodeje svačin i druhou přestávku. Zatím jsou vydávány jen při příchodu do školy a přestávkou mezi 1.a 2. hodinou. 2.Změna pohovořím s členy pedagogického sboru, zda bychom mohli v rámci výuky chodit více do počítačové učebny a vyhledávat zde informace či plnit úkoly, které nám učitelé zadají. 1.

11 3.Změna poprosím pana ředitele, aby v rámci tělocvičny byl vybudován i plavecký bazén a sauna. 4.Změna po učitelích budu požadovat úplné zrušení domácích úkolů. Poznámka: Je asi jasné, že pokud bychom zadali tyto změny reálně do chodu školy, určitě by daný graf vypadal i u ostatních žáků školy trochu jinak. Zrušení domácích úkolů a bazén by bezesporu vyhrálo. Přesto, či právě proto, by se žáci měli zamyslet, v čem v tuto chvíli spočívá ona kolektivní moudrost. 2.

12 Vzdělávací oblast: Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací obsah: Člověk a společnost Výchova k občanství Stát a právo Tematický celek: Proč si zvolit demokracii? (Lekce 4) Téma: Klíčové kompetence: Inherentní ospravedlnění demokracie 1) Kompetence k řešení problémů 2) Kompetence komunikativní 3) Kompetence sociální a personální Znalosti: Svými vlastními slovy charakterizuje pojmy - sebeurčení lidu, kolektivní moudrost, lidová způsobilost, důvěryhodnost Uvádí příklady z dějin či nedávné minulosti Očekávané výstupy: Dovednosti: Použije v příhodné situaci možnost, která se mu naskýtá právě v souvislosti s pozitivními hodnotami demokracie Postoje: Uznává další možné pozitivní hodnoty demokracie sebeurčení lidu, kolektivní moudrost, lidová způsobilost, důvěryhodnost Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis Pomůcky: Papíry pro aktivitu klíčová slova Pracovní listy s internetovými odkazy příloha č.1 Flip pro zapisování námětů a nápadů na charakteristiku klíčových slov Připojení k internetu Organizační forma výuky: 1. Individuální 2. Skupinová Metody a formy práce: - Diskuse - Klíčová slova - Práce s internetem - Snowballing Informační zdroje: Res Publica str RVP str. 49 Sitná, Dagmar, Metody aktivního učení, str Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

13 Inherentní ospravedlnění demokracie Josef Pokorák Je nutné, aby byly prezentovány lidem takové hodnoty, které mohou ospravedlnit demokracii jako správnou volbu. Ospravedlnit volbu znamená obhájit ji jako dobře podloženou, a to za pomoci inherentních hodnot, které bezesporu rozhodují ve prospěch demokracie. Inherentní ospravedlnění se týkají vlastností a výsledků demokracie, které jsou vlastní jejímu konceptu a jsou dobré samy o sobě. Demokracie jim poskytuje nejlepší podmínky a nejvíce z nich také těží například sebeurčení lidu, kolektivní moudrost či lidová způsobilost a důvěryhodnost. Lidé mají právo sami sobě vládnout a jsou také nejlepšími soudci a strážci svých zájmů. Zároveň jsou kompetentní si sami vládnout, protože kolektivně disponují větší moudrostí než například elita, aristokracie či malá skupina odborníků. V neposlední řadě lid sám je nejzpůsobilejší definovat si své vlastní zájmy a je nejdůvěryhodnějším správcem pravomocí k ochraně svých zájmů. Krok č. 1 klíčová slova Jedná se o metodu předvídání, kdy si učitel vybere klíčové pojmy dané problematiky, o kterých žák přemýšlí. Napíše, zda už o nich někdy slyšel a co mu připomínají. Může si propojovat nabízená slova navzájem a vytvářet si vlastní hypotézy a závěry. Učitel může rovněž použít metodu snowballingu, což je metoda tzv. sněhové koule. Tato skupinová metoda začíná u jednotlivce a končí se ve skupině, které se nabalují. Žáci zahájí práci na klíčových slovech zcela samostatně. Po stanoveném času vytvoří dvojice, které své hypotézy a domněnky prodiskutují, aby po dalším stanoveném čase vznikla čtveřice, popřípadě může následovat i osmice. Mluvčí skupiny poté prezentuje výsledek jejich práce. Krok č. 2 vyhledávání na internetu Žáci vyhledávají na internetu a sledují, zda se jejich závěry potvrdí či nikoliv. Můžou pracovat samostatně, vrátit se zpět ke své počáteční hypotéze, může ale rovněž využívat hypotézy závěrečné, či takové, která vznikla při formulování ve dvojicích či čtveřicích. Mohou rovněž použít pracovního listu přílohy č. 1. Krok č. 3 diskuse Žák či skupina žáků zde obhájí svou hypotézu dobrou argumentací před ostatními či naopak ze svých hypotéz/závěrů ustoupí, když mu někdo nabídne a zdůvodní jinou lepší. Posoudí, v čem se jeho navrhované tvrzení potvrdilo a v čem nikoliv. 1.

14 M otto Oni byli první v Evropě, kdo ne pro pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu ohrožených nejvyšších lidských statků, práva na sebeurčení a svobody svědomí, jen z donucení sáhli ke zbrani... František Palacký Zdroj: D eklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání (tzv. Tříkrálová deklarace, 6. ledna 1918) Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala nesmírných obětí na životech a statcích národů, dějí se první pokusy o mír. My Čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena rady svých členů slovanských, a zároveň my čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného sněmu království českého jakož i po celou dobu války nesvolávaného sněmu markrabství moravského a neobnoveného sněmu vévodství slezského, jako zvolení zástupcové národa Českého, zdůrazňujíce veškerá prohlášení českého poselstva na radě říšské, jsme povinni určitě a jasně za lid český a za porobenou a politicky umlčenou větev slovenskou v Uhrách vyznačiti svoje stanovisko k nové úpravě poměrů mezinárodních. Když čeští poslanci obrozeného národa našeho promluvili za války francouzsko-německé o mezinárodních otázkách evropských, prohlásili v memorandu svém dne 8. prosince 1870 slavnostně: Všichni národové, ať velcí, ať malí, mají rovnaké právo sebeurčení a rovnost jejich má stejně setřena býti. Jen z uznání rovnoprávnosti a ze vzájemné vážnosti svobodného sebeurčení všech národů může vykvésti pravá jejich svoboda a bratrství, všeobecný mír a pravá Zdroj: S lovenské povstání První ozbrojené vystoupení Slováků za národní sebeurčení, které bylo součástí revoluce v letech a vyvrcholením slovenského národního hnutí 1. poloviny 19. století. Navazovalo na národně emancipační konstituční snahy slovanských národů v habsburské monarchii. Myšlenka organizovat ozbrojené povstání za vydobytí národních práv proti hegemonismu maďarské konstituční vlády Uherska se poprvé objevila v koncepci boje slovanských národů v habsburské monarchii za rovnoprávnost na Slovanském sjezdu v Praze v červnu Ozbrojené povstání se mělo opírat o spolupráci, materiální a politickou podporu Čechů a jižních Slovanů. Bezprostředně bylo slovenské povstání vyvoláno událostmi během společenských a konstitučních přeměn v habsburské monarchii v roce Hlavní příčinou bylo úplné negování slovenského národa v tzv. březnových konstitučních zákonech, které širokým omezováním práv a svobod a ochranou feudálního majetku zabezpečovaly politickou, hospodářskou, mocenskou, a tím i nacionální hegemonii maďarských vládnoucích tříd v Uhrách, jejich realizování spolu s perzekucí hlavních představitelů slovenského národního hnutí znemožnilo šíře rozvinout

15 Vzdělávací oblast: Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací obsah: Člověk a společnost Výchova k občanství Stát a právo Tematický celek: Jakým cílům a hodnotám demokracie slouží nejlépe? (Lekce 5) Téma: Cíle a hodnoty typické pro demokracii Klíčové kompetence: 1) Kompetence k učení 2) Kompetence komunikativní Znalosti: Vyjmenuje a vysvětlí základní cíle a hodnoty demokracie Očekávané výstupy: Dovednosti: Shrne poznatky z textu a vystihne hlavní myšlenku přečtené pasáže Nalézá v textu odpovědi na otázky ostatních, popřípadě je tvoří nejen z informací v textu, ale i ze své zkušenosti Vyjasňuje místa, kterým sám nerozumí nahlas přemýšlí o možných významech takových míst Postoje: Ctí základní cíle a hodnoty, které nám poskytuje demokracie Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis Pomůcky: Texty s otázkami Kolem dokola Pracovní list s texty pro Učíme se navzájem Organizační forma výuky: 1. Individuální 2. Skupinová Metody a formy práce: - Kolem dokola - Učíme se navzájem - Desetiminutové volné psaní Informační zdroje: Res Publica str Res Publica, str RWCT Příručka č. V. Kooperativní učení, str. 23 RWCT Příručka č. II. Rozvíjíme KM, str. 26 RWCT Příručka č. III. Další strategie k rozvíjení KM, str. 36 RWCT, 10 denní kurz materiály z kurzu. RVP, str. 49 Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

16 Cíle a hodnoty typické pro demokracii Josef Pokorák Krok č. 1 Kolem dokola Lekce začíná velmi jednoduchou aktivitou, která se nazývá Kolem dokola. Žáci zapisují negativní zkušenosti v rámci cílů a hodnot demokracie. Postup v této metodě je velmi jednoduchý. Jeden papír a jedna tužka kolují systematicky v jedné skupině po jejich jednotlivých členech. Ti dělají poznámky, odpovídají či komentují otázku, která je jim položena. Učitel může použít i variantu, kdy každý člen má jinou barvu tužky, tak aby se vědělo, jakou měrou žák odpovídal. Krok č. 2 Učíme se navzájem Stěžejní část hodiny, kde si žák uvědomí skutečnosti z dané problematiky, nám tvoří metoda Učíme se navzájem. Pravidla a pokyny pro tuto metodu: 1. Vytvoříme skupinu žáků (zde je pracovní list pro 3 žáky). 2. Prohlédnou si text nečtou ho a mezi sebou se dohodnou a rozdělí si text tak, aby každý ze žáků měl stejné podmínky při jeho vypracování. 3. Všichni si potichu předčtou text (jen vybranou pasáž), počkají, až všichni dočtou. 4. Jeden ze žáků se stane učitelem (role): a) vyjasní pro ostatní, co by mohlo být v textu nejasného ti, co nejsou učitelé, mu pokládají otázky, pokud něčemu nerozumí; b) učitel pokládá otázky žákům zda všemu rozumějí oni sami; c) shrne vlastními slovy, co se z textu dozvěděl; d) předvídá, jak bude text pokračovat, co ještě autor dál sdělí; e) předá funkci učitele jinému žákovi ve skupině (může být už určen anebo předá sám, komu chce), může také vymezit, jakou část textu bude dotyčný číst. Tato metoda je náročná na organizaci. Rovněž je závislá na flexibilitě učitele. Je nutné si též uvědomit, zda ve třídě, se kterou učitele pracuje, je tento druh práce možné použít. Samotná metoda však přináší mnohé dovednosti, které si žák trénuje a osvojuje. Jednak shrne poznatky z textu, dále vystihne hlavní myšlenku přečtené pasáže, rozpozná v textu místa, k nimž je dobré položit otázku, která pomůže hlubšímu pochopení 1.

17 věci a dalšímu studiu. Dále nalézá v textu odpovědi na otázky ostatních, popřípadě je tvoří nejen z informací v textu, ale i ze své zkušenosti či vyjasňuje místa, kterým sám nerozumí. V tomto kroku tedy nahlas přemýšlí o možných významech takových míst. Dalšími pozitivy jsou, že žák předvídá, jak bude text pokračovat, v předpovědi propojuje znalosti z přečteného textu, nápovědu z položených otázek, řídí diskusi nad textem/problémem, rozlišuje podstatné připomínky od okrajových anebo organizuje práci skupiny. Krok č. 3 desetiminutové psaní K závěrečné reflexi využijeme metody, která se nazývá Desetiminutové volné psaní. Jde o velmi jednoduchou reflexní aktivitu, kdy žák píše 10 minut vše, co jej momentálně napadne s přečteným textem nebo zadaným úkolem, který proběhl v oblasti uvědomění si významu. U nás dělané za pomoci metody Učíme se navzájem. Výhodou této metody je, že si žák na základě analýzy nových informací dělá vlastní úsudek o dané problematice a zároveň propojuje nápady a myšlenky do nových významových celků. Poznámka: V příloze č. 1 je ponechán původní text z Res Publica. Statě jsou v některých případech dosti těžké pro žáky ZŠ. Přesto si myslím, že se musí s takovými texty seznámit, analyzovat je a věnovat se jim tak, aby jim opravdu rozuměli. Informační zdroje a citováno z: RWCT Příručka č. V. Kooperativní učení, str. 23 RWCT Příručka č. II. Rozvíjíme KM, str. 26 RWCT Příručka č. III. Další strategie k rozvíjení KM, str. 36 RWCT, 10 denní kurz materiály z kurzu Grecmanová Helena, Urbanovská Eva: Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP, Hanex Olomouc

18 Vzdělávací oblast: Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací obsah: Člověk a společnost Výchova k občanství Stát a právo Tematický celek: Jaké jsou argumenty proti demokracii? (Lekce 6) Téma: Argumenty proti demokracii Klíčové kompetence: 1) Kompetence k učení 2) Kompetence pracovní Znalosti: Vysvětlí existenci argumentů, které patří k možným záporným aspektům demokracie Očekávané výstupy: Dovednosti: Najde v textu podstatné informace a odliší je od vedlejších Přejímá zodpovědnost za učení druhých a za společný výsledek Učí druhé Postoje: Respektuje argumenty, že i demokracie má své negativní stránky, které je nutné vzít na vědomí Průřezová témata: Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Mezipředmětové vztahy: Dějepis Pomůcky: Flip pro zaznamenávání argumentů Pracovní list s textem pro skládankové čtení Organizační forma výuky: Metody a formy práce: 1. Individuální párová 2. Skupinová 3. Diskuse 1. Skládankové učení 2. Přemýšlení ve dvojicích Informační zdroje: Res Publica, str RWCT - Příručka III. Další strategie k rozvíjení KM, str. 16 RWCT Příručka V. - Kooperativní učení Skládankové učení, str RVP, str. 49 Doporučuji zařadit tuto aktivitu spíše na víceletá gymnázia Res Publica / učební lekce / adaptace mezinárodního rámce pro výchovu k občanství

19 Argumenty proti demokracii Josef Pokorák Příprava Na začátku hodiny by mělo dojít k jednoduchému opakování. Můžeme pokládat otázky typu: Co je demokracie? - Kde ji nalézáme? Co je opakem demokracie? - Jak je na tom s demokracií naše republika? Samozřejmě, že učitel může přijít s jinou aktivitou, pro osvěžení žákovy paměti. Krok č. 1 Přemýšlení ve dvojicích Následuje položení zásadní otázky: Je možné, že by měla demokracie i negativní stránky, pokuste se popřemýšlet a najít nějaká negativa demokracie?. Tuto aktivitu provádíme za pomoci metody Přemýšlení ve dvojicích ve čtveřicích. V metodě Přemýšlení ve dvojicích ve čtveřicích obvykle jde o položení otevřené otázky. Je připravena již před samotnou vyučovací jednotkou, a žáci se k ní nejprve vyjadřují samostatně písemnou formou. Poté vytvoří dvojice, sdělí si své odpovědi, a následně hledají společnou odpověď na zadanou otázku tak, aby brala v potaz stanoviska obou dvou předešlých odpovědí. Je možné, že tuto odpověď hledá tato dvojice i s jinou dvojicí, tedy pracují ve čtveřici. Následně tato dvojice-čtveřice prezentuje odpovědi na zadanou otázku. Při této aktivitě žák formuluje vlastní názor odpověď na otázku, zvažuje různé možnosti nebo si formuluje vlastní otázky k tématu. Metoda Přemýšlení ve dvojicích ve čtveřicích může být jak na začátku, tak i na konci hodiny, kdy postup je stejný, jen žák například posoudí, zda se hypotéza (řešení), které zastával, potvrdila či nepotvrdila. Anebo obhájí svou hypotézu dobrou argumentací či ze svých řešení dovede ustoupit, když mu někdo nabídne a zdůvodní jiné lepší východisko. (Zdroj: RWCT - Příručka III. Další strategie k rozvíjení KM, str. 16) Krok č. 2 skládankové učení K seznámení s danou problematikou použijeme metodu Skládankového učení (viz příloha č. 1). Pro učitele je velmi náročná, jak na přípravu, tak v rámci hodiny, kdy žáci s touto metodou pracují. Přesto má i mnohá pozitiva. Žák najde v textu podstatné informace, odliší je od vedlejších, vytváří si vlastní strukturu získaných informací a přetváří a propojuje informace. Ověřuje si, zda informacím rozumí, informace si vyjasňuje, klade otázky, přejímá zodpovědnost za učení druhých i za společný výsledek. Velmi důležité je také, že přijímá od druhých zpětnou vazbu a zaujímá různé role ve skupině. 1.

20 Postup: 1. Stručně a velmi obecně podiskutujeme o tématu, kterým se dnes budete zabývat. 2. Rozdělíme třídu na menší domovské skupiny po čtyřech, kde se žáci rozpočítají na 1,2,3,4. 3. Rozdejte každému všechny texty rozdělené také na úseky 1 až Všechny 1, 2, 3, 4 se sejdou k sobě a vytvoří expertní skupiny. Poznámka: mělo by se zvážit, zda by měly mít expertní skupiny více jak 4 členy. Jsou zde další možnosti: a) Velkou třídu rozdělit na půl a teprve pak do skupin. Každá polovina třídy pak může pracovat na jiném tématu či s jinými texty. b) Pokud bude více než čtyři, může být i více podskupin 1, 2, 3, Expertní skupiny: a) Přečtou si text (každý sám), diskutovat, zda všichni textu rozumí (u dyslektika je možné, aby mu někdo předčítal, co je v textu) b) Položit si co nejvíce otázek textu (otevřených i uzavřených) c) Dohodnout se, co je v textu důležité, aby se to dozvěděli i ostatní členové domovské skupiny. d) Připravit se na výuku své části materiálu (pomůcky, otázky) a zvolit si strategii čas pro výuku jedné expertní části bude 5 minut. 6. Návrat do expertních skupin a prezentace toho, co si připravily ve skupině (členové se ptají na každou nejasnost; pokud dojde k tomu, že dotyčný nedokáže svou část dostatečně prezentovat, mohou se zeptat celé expertní skupiny) (Zdroj: RWCT Příručka V. - Kooperativní učení Skládankové učení, str ) Krok č. 3 přemýšlení ve dvojicích Pro závěrečnou reflexi je možné opětovně použít metodu Přemýšlení ve dvojicích ve čtveřicích. Je možné zavést diskusi v rámci celé třídy. Poznámka: V příloze č. 1 je ponechán původní text z Res Publica. Statě jsou v některých případech dosti těžké pro žáky ZŠ. Přesto si myslím, že se musí s takovými texty seznámit, analyzovat je a věnovat se jim tak, aby jim opravdu rozuměli. 2.

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7.,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více