ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace"

Transkript

1 Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na provozovatele (nájemce) restaurace v rámci Návštěvnického centra v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, se sídlem Michálkovická 197, PSČ: , Ostrava vyhlašuje záměr na pronájem (provozování) restauračních prostor v rámci objektu Návštěvnického centra v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci, a to formou výběrového řízení. Realizace výběrového řízení je uskutečněna v rámci projektu č. CZ.1.10/2.2.00/ Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava, který je spolufinancován z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Předmět nájmu: Jedná se restaurační prostory v objektu Návštěvnického centra středisku ekologické výchovy v Zoo Ostrava, a to 1. NP, části PP a vybraných přiléhajících prostor zahrnujících venkovní terasu s posezením a zastřešený venkovní objekt s posezením. Objekt Návštěvnického centra střediska ekologické výchovy (jiná stavba, bez čísla popisného nebo evidenčního) se nachází na pozemku parc. č. 5279/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 478 m², v katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava město zapsaném u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č Zastřešený venkovní objekt (jiná stavba, bez čísla popisného nebo evidenčního) se nachází na pozemku parc. č. 5312/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m², v katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava město zapsaném u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č Specifikace pronajatých prostor: Restaurace v 1. NP Velikost pronajímaného prostoru a členění místností a prostor: sklad kuchyně 1 č. 102 o velikosti 9.35 m² sklad kuchyně 2 č. 103 o velikosti 6.45 m² 1

2 kancelář č. 104 o velikosti 7.70 m² šatna zaměstnanců č. 105 o velikosti m² hygienické zázemí zaměstnanců č. 106 o velikosti 7.45 m² úklidová místnost č. 107 o velikosti 4.90 m² chodba č. 109 o velikosti m² kuchyně č. 110 o velikosti m² výdej jídel č. 111 o velikosti m² restaurace č. 112 o velikosti m² restaurace č. 113 o velikosti m² restaurace č. 114 o velikosti m² terasa č. 128 o velikosti 170 m² celkem o velikosti m² Zázemí pro provoz restaurace v PP sklad odpadků z kuchyně č. 02 o velikosti 8.20 m² přípravna zeleniny č. 04 o velikosti m² sklad DKP kuchyň č. 05 o velikosti m² sklad nápojů a přepravek č. 06 o velikosti m² sklad sezónního nábytku 1 č. 014 o velikosti m² sklad sezónního nábytku 2 č. 015 o velikosti m² celkem m² Objekt venkovní učebny o celkové velikosti m² Celková plocha: m² Kapacita vnitřní restaurace je 74 míst, kapacita terasy 64 míst a kapacita venkovních prostor 50 míst. Celkem 188 míst. Restaurace je kompletně vybavena (zejm. židle a stoly), včetně kuchyňského zázemí a vybavení. Toto vybavení bude rovněž předmětem nájmu. Nájemce bude povinen o toto zařízení pečovat včetně zajištění základní údržby (zejména provádění nátěru či oprava poškozených částí). Servisní úkony je nájemce povinen provádět u servisní organizace 2

3 pronajímatele. Jakékoliv doplnění vybavení si budoucí provozovatel řeší ve vlastní režii. Toto doplnění musí být předem schváleno pronajímatelem. Podmínky provozu: Restaurace je určena primárně pro návštěvníky pronajímatele a nájemce není bez předchozího souhlasu pronajímatele oprávněn s kýmkoliv uzavírat smlouvy o podnájmu pronajatých prostor a stejně tak není bez předchozího souhlasu pronajímatele oprávněn pořádat v pronajatých prostorech jakékoliv skupinové akce (např. hostiny, oslavy, firemní večírky apod.). Naopak bude v případě, že jej o to pronajímatel požádá, povinen zajistit (bude-li zejména spojeno s občerstvením) nebo umožnit (např. výuka či seminář) konání akcí organizovaných pronajímatel za předem dohodnutých podmínek. Rozsah těchto akcí pořádaných pronajímatelem bude v předpokládaném rozsahu 10 akcí za měsíc a tyto nebudou důvodem ke slevám z nájmu či jiné formě kompenzace nájemci, ale současně budou přednostně pronajímatelem plánovány tak, aby co nejméně narušili chod restauračního zařízení (zejména v časech s nízkou návštěvností). Nájemce je povinen zajišťovat ve své režii pravidelný úklid pronajatých prostor. Nájemce je povinen respektovat dohody o spolupráci uzavřené mezi pronajímatelem a dodavateli mražených výrobků (nanuků) a piva. Vnitřní restaurace bude provozována jako nekuřácká. Ve venkovní části pronajatých prostor bude kouření povoleno pouze ve vyhrazených prostorech. V restauraci je zakázáno provozovat jakoukoliv zvukovou či vizuální produkci (např. rádio, televize apod.). Nájemce bude pro stravování ve vnitřních prostorech restaurace vč. terasy používat neplastové (např. porcelánové) sady nádobí a nerezové příbory. Nájemce bude používat výhradně čistící a desinfekční prostředky označené: ekologicky šetrný výrobek, resp. výrobek šetrný k životnímu prostředí a které budou označeny pronajímatelem jako vyhovující pro fungování odlučovače tuku a čističky odpadních vod. Nájemce bude zajišťovat provoz a servis odlučovače tuku v souladu s předaným provozním řádem. Pronajímateli bude předávat kopie dokumentů potvrzujícího likvidaci tuků v souladu s platnými právními předpisy. V rámci pronajatých prostor je zakázáno umisťovat bez předchozího souhlasu pronajímatele jakoukoliv reklamu, hrací či jiné automaty. Je předpokládáno zajišťování celoročního stravování zaměstnanců pronajímatele (obědy), tj. včetně svátků, sobot a nedělí, pro průměrný počet 45 osob denně. Nájemce je povinen zajistit, a to i v zimních měsících, nabídku minimálně jednoho hlavního teplého jídla denně (vč. polévky). Restauraci bude nájemce povinen provozovat celoročně! Provozní doba restaurace v jednotlivých obdobích: 3

4 provozní doba od dubna do srpna: od do provozní doba v měsících březen a září: od do provozní doba v měsících listopad, prosinec a leden: od do provozní doba v měsíci únoru: od do V pronajatých prostorech nebude prodáván alkohol s výjimkou max. dvanáctistupňového piva a v zimních měsících svařeného vína, medoviny a grogu. V pronajatých prostorech není nájemce oprávněn prodávat cokoliv jiného než potraviny. Je zakázán prodej cigaret. Zásobování restaurace bude možné pouze do začátku otevírací doby pronajímatele, tj. do 9.00, nebo po skončení otevírací doby zoo, různé podle jednotlivých měsíců. Vyvážet uvařená jídla lze pouze po předchozí domluvě a odsouhlasení pronajímatelem. Nájemce se bude řídit Návštěvním řádem pronajímatele (zveřejněn na Základní podmínky pronájmu: Nájemce hradí veškeré náklady na spotřebovaná média (el. energie, voda, provoz vzduchotechniky, topení). Nájemce bude na spotřebu těchto médií platit měsíční zálohy ve výši ,-Kč (zahrnuje aktuální ceny vč. DPH) a to předem na základě platebního kalendáře vystaveného pronajímatelem se splatností k 15.dni daného kalendářního měsíce. Měsíční zálohy budou vyúčtovány čtvrtletně dle skutečné spotřeby. Celkové roční náklady na tyto služby činili v roce 2014 zhruba 470 tis. Kč bez DPH. Předpokládaná doba pronájmu je na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemné bude hrazeno měsíčně, a to vždy k 15. dni daného měsíce. Nájemné se bude navyšovat každoročně o meziroční míru inflace zveřejněnou ČSU za předchozí rok. Nájemce bude povinen složit před podpisem smlouvy vratnou kauci (jistinu) ve výši ,-Kč na úhradu případných budoucích pohledávek pronajímatele vůči nájemci. Po celou dobu trvání nájmu musí mít nájemce uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vztahující se k jeho činnosti, která bude minimálně zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu na věcech včetně následných finančních škod (s předpokládaným limitem plnění 10 mil. Kč), pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví včetně následných finančních škod (s předpokládaným limitem plnění 5 mil. Kč) a pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných nájemcem (s předpokládaným limitem plnění 1 mil. Kč). Tuto smlouvu, která bude platná a účinná, předloží nájemce před podpisem smlouvy o nájmu. Bez pro pronajímatele akceptovatelné pojistné smlouvy nebude smlouva o nájmu se zájemcem uzavřena. Ostatní podmínky budou součástí smlouvy o nájmu, která je přílohou č. 2 této výzvy. Porušení podmínek nájmu (zejména opožděné platby za nájem a služby s ním spojené) bude považováno za hrubé porušení smluvních podmínek a za důvod pro předčasné ukončení nájmu. 4

5 Kvalifikační požadavky na provozovatele: Zkušenost s provozováním restauračních zařízení po dobu min. 2 roky v předchozích 3 letech, a to jako majitel nebo nájemce. Toto zájemce prokáže podepsaným čestným prohlášením, ve kterém uvede restaurační zařízení se stručnou charakteristikou provozu (zejm. denní počet jídel). Kvalifikační předpoklady v souladu s požadavky živnostenského zákona (zájemce doloží příslušným oprávněním, postačí kopie), trestní bezúhonnost (zájemce doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc, v případě právnické osoby doloží výpis všech členů statutárního orgánu ne starším než 1 měsíc a výpis z rejstříku trestů právnických osob ne starším než 1 měsíc) a prokázaná bezdlužnost vůči orgánům státní správy (potvrzení finančního úřadu, státní správy sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovny ne starší než 3 měsíce). Vůči zájemci nesmí být vedeno insolvenční a ani exekuční řízení toto zájemce prokáže podepsaným čestným prohlášením. Zájemce předloží koncepci standardního provozování samoobslužné restaurace vč. nápojového režimu a provozování venkovního občerstvení s grilovanými produkty v rozsahu max. dvou stránek formátu A4. Koncepce bude obsahovat zejména představu o skladbě nabízeného sortimentu (včetně případné nabídky vegetariánských či bezlepkových jídel), personálním zajištění provozu, a to zejména mimo hlavní návštěvnickou sezonu, důraz bude kladen rovněž na ekologičnost provozu, zejména nájemcem předpokládaný systém třídění odpadů pocházejících jako od nájemce, tak od návštěvníků, omezení použití výrobků obsahujících palmový olej apod. Předpokládaná hodnota zakázky: ,-Kč bez DPH/rok. Hodnotící kritéria: Výše nabídnutého ročního nájemného bez DPH s váhou 100% Zájemce předloží svou nabídku, která bude zahrnovat nabízenou celkovou cenu bez DPH za roční pronájem a koncepci provozování restaurace včetně požadovaných příloh (viz výše) v termínu do do Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, bude z výběrového řízení vyřazena. Nabídku v písemné formě (ne elektronicky!) v jednom vyhotovení doručte, v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené: Výběrové řízení restaurace zoo NEOTEVÍRAT 5

6 Nabídky, které nebudou takto označeny, budou z výběrového řízení vyřazeny. Provoz restaurace je nájemce povinen zahájit nejpozději ! Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatele, a to do O výsledcích nebudou informování jednotlivý zájemci zvlášť. Podané nabídky se nevrací. Adresa pro předložení nabídky: Zoologická zahrada Ostrava, se sídlem Michálkovická 197, PSČ: , Ostrava Nabídku lze předložit poštou nebo osobně v sídle Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace v průběhu pracovní doby pondělí pátek od 9.00 do hod. na sekretariátu ředitele. Prohlídka restaurace (doporučená!) je možná v následující dny: pondělí a čtvrtek Sraz v daný den vždy v u vstupu pro návštěvníky. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hanzelka, tel Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo, toto řízení v jakékoliv jeho fázi zrušit a provozovatele restaurace nevybrat. Veškeré náklady spojené s účastí v tomto výběrový řízení si nese každý zájemce sám. Přílohami tohoto dokumentu jsou: Příloha č. 1: Přehled struktury návštěvnosti vyhlašovatele za posledních 5 let, včetně návštěvnosti v jednotlivých měsících Přílohy č. 2: Smluvní podmínky - Smlouva o nájmu V Ostravě dne

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provoz kavárny v budově Nového divadla v Plzni. Toto poptávkové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ PODMÍNKY výběrového řízení: 1) Vyhlašovatel Obec Modrá Modrá 170 68706 Velehrad IC: 00 362

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Město Nový Jičín (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více

Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II.

Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II. O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako zákon ) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení veřejné zakázky

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko MUHLX003I5VG Č.j.: Hl 21726/2014/PrO Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Mgr. Marta Nováková Tel.: 469 315 324 E mail: novakova@hlinsko.cz

Více

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice Zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou,

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 00251461, DIČ CZ00251461, Na

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více