newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti"

Transkript

1 newsletter těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací (senátní tisk č. 176) a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (senátní tisk č. 170). Aktuality z daňové oblasti 1. Daňové novely 2014 Po skončení letní prázdninové sezóny bychom Vás rádi informovali o nejdůležitějších událostech, které se přihodily v letním období, a o tom co nás v nejbližších týdnech a měsících v daňové oblasti čeká. Po hektickém podzimu a zimě minulého roku, kdy až do minulých Vánoc nebylo jisté, jaké budou platit v roce 2013 sazby DPH, a mohli jsme si libovolně vsadit na jednu z minimálně tří možností, bude závěr letošního roku bohužel ještě hektičtější. Jedná se samozřejmě o novely daňových zákonů, které Poslanecká sněmovna přijala Senát ČR dle očekávání dne oba zákony zamítl, což díky rozpuštění Poslanecké sněmovny znamená, že tyto zákony definitivně nebudou schváleny. Vzhledem k tomu, že rekodifikace (tj. nový Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích) má být účinná již od , přinese zamítnutí daňových zákonů v roce 2014 značnou nejistotu v daňové oblasti. Radikální rekodifikace totiž přinesla do občanského a obchodního významné terminologické změny, principiální změny i zcela nové instituty, na které v daňové oblasti mělo být reagováno formou výše zmíněných novel daňových zákonů. Zákonné opatření Základní změny daňové legislativy, které jsou nezbytné pro fungování rekodifikace od

2 , by mohly být implementovány tzv. zákonným opatřením, které na návrh vlády přijme Senát. Ochota vlády takovéto zákonné opatření navrhnout a ochota Senátu toto opatření schválit se v tuto chvíli nedá odhadnout, stejně tak jako finální obsah případného zákonného opatření. Proslýchá se ovšem, že i účinnost rekodifikace jako taková by mohla být odsunuta, minimálně o rok. Daňové subjekty by tak měly být připraveny jak na situaci, kdy základní daňové aspekty budou v určitém rozsahu řešeny zákonným opatřením, tak i na situaci, kdy vejde v účinnost bez změny daňových zákonů, či účinnost bude odložena. Pokud by od vešla v účinnost aniž by bylo schváleno zákonné opatření novelizující daňové zákony, daňové subjekty by musely řadu otázek řešit extenzivním výkladem stávajících daňových zákonů, nicméně ani extenzivní výklad by v řadě případů nevedl ke smysluplným výsledkům. Připomeňme si tedy alespoň, že navrhované a Senátem zamítnuté novely daňových zákonů obsahovaly nejen změny nezbytné v návaznosti na rekodifikaci, ale i nesouvisející a kontroverzní body, které byly důvodem zamítnutí novel Senátem (např. osvobození dividend od zdanění a zdanění investičních fondů atd.) a novelizace novely zákona o daních příjmů 2015 (zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa), kdy byla v zásadě posouvána účinnost některých ustanovení na Z obsahu Senátem České republiky zamítnutých novel vybíráme následující body: 1.1 Oblast daně z příjmů: - Mimořádné odpisy hmotného majetku a finanční leasing pořízený v období Změny v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám. - Změny v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj. Za určitých podmínek bude možno uplatnit až 110% přírůstku nákladů, rozšíření množiny kvalifikovaných výdajů o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, služby pořízené od veřejné vysoké školy a výzkumné organizace a nájemné u finančního leasingu. - Zvýšení odpočtů na odporu odborného vzdělávání formou odpočtu až 110% vstupní ceny majetku používaného pro odborné vzdělávání (1. 3. odpisová skupina) a paušalizovaných výdajů. - Zrušení daně dědické a darovací a jejich nahrazení daní z příjmů. - Upřesnění transfer-pricingové regulace. - Zmíněné osvobození dividend a zdanění investičních fondů. - Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob (např. prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky či zvýšení limitů pro daňovou uznatelnost darů z 10% na 15 %). 1.2 Daň z přidané hodnoty: - Přizpůsobení zákona o DPH terminologii nového. - Radikální změny v uplatnění DPH u nemovitostí, které vyplývají z nového principu,

3 podle kterého se stavby pevně spojené se zemí stávají součástí pozemku. Zejména se jedná o významné rozšíření počtu transakcí, kdy převod pozemku bude podléhat DPH. Zde se v praxi případně projeví mnoho nejasností, zejména v souvislosti s určováním jak velká část převáděného pozemku má podléhat DPH. - Zmírnění pravidel pro ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem v případě, kdy je platba provedena na jiný než zveřejněný bankovní účet. 1.3 Ostatní daně: - Zrušení daně z převodu nemovitostí a její nahrazení daní z nabytí nemovitých věcí. - Novelizace a přejmenování zákona o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). 2. Další daňové aktuality 2.1. Blíží se termín pro podání žádosti o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě za rok Plátci DPH mají do možnost podat žádost o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě např. při služební cestě (hotel, PHM, nákup materiálu atd.). Proces žádosti probíhá výhradně elektronicky, přes portál Termín pro podání žádosti o registraci DPH skupiny DPH skupinu mohou vytvořit minimálně dva kapitálově nebo osobně spojené daňové subjekty. Charakteristickým znakem DPH skupiny je, že jakákoliv plnění mezi členy skupiny nepodléhají DPH. DPH skupina může podnikateli přinést celou řadu výhod, počínaje zjednodušením administrativních nákladů, přes zlepšení cash-flow až po absolutní úsporu na DPH Změna výše minimální mzdy od Podle nařízení vlády od základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu. Toto se projeví zejména v případech, jsou-li prováděny doplatky na pojistném v případech, kdy je základ pro pojistné nižší než stanovené minimum. Nové pojistné za zaměstnance za srpen 2013 je splatné do 20. září Prodloužení moratoria na ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem při platbě na nezveřejněný účet Dne GFŘ zveřejnilo informaci, že správce daně nebude vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku na DPH, pokud dodavatel neodvede z daného zdanitelného plnění DPH, a ručitel poukázal platbu za zdanitelné plnění na účet, který není zveřejněný v databázi plátců DPH. Toto moratorium má trvat do 31. prosince Důvodem pro toto opatření je, že dosud není zřejmé, zda novely daňových zákonů, které obsahují i novelizaci stávajícího ustanovení o ručení, budou schváleny. 3. Změny v mezinárodní m zdanění V červenci OECD představila Akční plán OECD ohledně rozmělňování daňového základu a přesouvání zisků. Tento dokument je zaměřen proti neúnosnému trendu, kdy mezinárodní korporace strukturovaly své operace tak, aby zisky byly přesouvány do jurisdikcí s nízkým nebo žádným zdaněním, a tedy bylo dosaženo co nejnižšího daňového zatížení zisků korporací. Akční plán obsahuje výčet oblastí, jejichž změnou by mělo být dosaženo nápravy současného stavu. Časový plán je rozfázován na období příštích 2,5 let. Jedná se zejména: - o úpravu směrnice OECD o převodních cenách;

4 - o úpravu Modelové smlouvy OECD; - o doporučení adresovaná legislativám jednotlivých států. Konkrétně by mělo být zpřísněno posuzování stálé provozovny, zejména při účelovém použití výjimek ze stálé provozovny (např. závislý agent). OECD konečně schvaluje použití principu CFC 1, tj. zdanění příjmů korporátní daní v centrále korporace, nikoliv v zahraničních dcerách (v minulosti OECD tento princip neakceptovalo). OECD také indikovalo velké změny v oblasti elektronického obchodu (stávající koncept stálé provozovny jako pevného místa se ukázal pro zdaňování elektronického obchodu jako naprosto nevhodný) a opatření proti umělým přesunům nehmotného majetku (např. licencí) do zemí s nízkým zdaněním. V oblasti transfer-pricingu se doporučuje přechod ke zdanění zisků v zemi, odkud je korporace fakticky řízena, tj. tam, kde dochází k rozhodnutím a kde se fakticky vytváří hodnoty. V oblasti nízké kapitalizace OECD doporučuje zpřísnění stávajících pravidel a další snížení daňové uznatelnosti úroků 1 CFC Controlled Foreign Corporation. V ČR tyto pravidla nejsou zavedena. a souvisejících nákladů. finančních 4. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Dále bychom Vás rádi seznámili se dvěma novými rozhodnutími SDEU, které mají přímý dopad i na české daňové subjekty C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD V tomto rozhodnutí správce daně zpochybnil nárok na odpočet DPH u společnosti Maritza East u vstupů, které použili zaměstnanci jiné společnosti pro činnost pro společnost Maritza East. Maritza East si totiž pronajímá část zaměstnanců od jiné společnosti ( pronajímatel ), ale některé náklady na najaté zaměstnance na základě smlouvy s pronajímatelem hradí přímo Maritza East (např. pracovní oděvy a pomůcky). Správce daně zpochybnil nárok na odpočet DPH u těchto nákladů na základě domněnky, že tyto plnění nebyly použity pro ekonomickou činnost společností Maritza East, ale pronajímatelem. SDEU připomenul, že nárok na odpočet může být uplatněn, jen pokud přijaté plnění souvisí přímo a bezprostředně s uskutečněným plněním na výstupu nebo obecně s ekonomickou činností společnosti, která zakládá nárok na odpočet DPH. Dále dovodil, že se uvedená souvislost musí posuzovat čistě ekonomicky. Za použití těchto východisek SDEU zmíněná přijatá plnění podrobil testu použití těchto plnění pro ekonomické aktivity společnosti Maritza East a došel k závěru, že Maritza East tyto plnění použila pro své ekonomické aktivity. Závěrem SDEU je tedy to, že společnost, která nakoupila vybavení pro zaměstnance, kteří formálně nejsou jejími zaměstnanci, ale pro společnost pracují, má nárok na odpočet DPH u těchto přijatých plnění. Toto rozhodnutí SDEU tedy umožňuje plátcům DPH obhájit nárok na odpočet DPH v některých situacích, kdy plnění nakoupená tímto plátcem jsou sice obecně použita v rámci ekonomické činnosti plátce, ale nikoliv přímo plátcem samým, nýbrž jeho subdodavatelem C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. V tomto rozhodnutí SDEU řešil dlouhodobě problematickou otázku, zda skladovací služby jsou služby související s nemovitostí (tj. skladem), a podléhají DPH v zemi umístění skladovacího areálu,

5 nebo jsou tzv. obecnou službou, která při poskytování mezi podnikateli podléhá zdanění v zemi sídla příjemce služby. Společnost 12 RR Donnelley Global Turnkey ( RR D ) poskytuje komplexní skladovací službu, tj. příjem a uložení zásilky, nakládku a vykládku zboží, někdy také třídicí a balicí služby. SDEU konstatoval, že skladovací služba sice má vztah k nemovitosti, ale nikoliv dostatečně přímý a těsný. Aby byla služba považována jako související s nemovitostí, musí nemovitost představovat cíl a podstatu dané služby. SDEU zmiňuje, že skladovací služba by mohla být považována za související s nemovitostí, např. pokud by příjemce služby měl právo využívat konkrétní část skladu a měl do této části neomezený přístup. SDEU se tedy přiklání k názoru, že standardní skladovací služba bude mít obvykle charakter obecné služby, tj. bude podléhat DPH v zemi sídla příjemce služby. Na základě tohoto rozhodnutí by se tak měla sjednotit daňová praxe všech zemí EU, kdy některé členské státy EU zastávaly názor, že skladovací služby jsou službami souvisejícími s nemovitostí. 5. Klientské semináře pořádané LTA v souvis-losti s rekodifikací Závěrem bychom Vám rádi připomněli, že LTA pořádá cyklus seminářů zaměřený na dopady rekodifikace. Jedná se o následující semináře: I. Zákon o obchodních korporacích důvod k nadějím či obavám Termín: od 9 do 11 hod (v závislosti na dotazech účastníků) I. Změny v odpovědnosti statutárních orgánů má se management obávat rizika? Termín: od 9 do 11 hod (v závislosti na dotazech účastníků) Pro přihlášení a další dotazy ohledně seminářů nás neváhejte kontaktovat na adrese či telefonicky na čísle Váš LTA team LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti LTA Tax s.r.o. LTA Audit s.r.o. Anglická 140/20, Praha 2, Tel: , Fax: LTA je moderní poradenská kancelář poskytující integrované právní a daňové poradenství, vedení účetnictví a auditorské služby tuzemským i zahraničním subjektům. Dovolujeme si Vás upozornit, že informace v tomto newsletteru mají pouze obecný charakter a nenahrazují právní nebo daňové poradenství. Doporučujeme Vám, abyste se v případě potřeby obrátili na některého z našich odborníků.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více