PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV"

Transkript

1 PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

2 OBSAH 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. strana 3 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. strana 6 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. strana Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. strana Posouzení Jak dopadl písemný projekt. Jak budeme zjišťovat zdárnost realizace. strana 23 2

3 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. Adresa: ZŠ Svitavy, Lačnov Zadní 50 Svitavy Telefon: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Učitelé: Mgr. Jiří Konopáč, DiS. Mgr. Michaela Brůnová Vychovatelka: Věra Betlachová Účetní: Marcela Pešinová Školnice: Marcela Rozsypalová Kuchařka: Marcela Rozsypalová Jsme málotřídní škola na okraji města Svitavy. Čtyři pedagogové se tu věnují 35 dětem v prvním až pátém ročníku základní školy. V současné situaci 46% dětí v naší škole vyžaduje specifický přístup děti nadané, děti se specifickými poruchami učení, lehkou mozkovou dysfunkcí, s poruchami chování, sociálně znevýhodněné, děti jiného etnika. Používáme prvky alternativních pedagogických směrů. Například Daltonského plánu žáci se učí komunikovat, spolupracovat, pomoci druhým, ověřovat si poznatky z různých pramenů a zdrojů informací, programu Začít spolu rozvíjíme u dětí samostatnost, spolupráci ve skupině, promyšlené rozhodování. Kompetence zdokonalujeme mimo jiné pomocí zásad pedagogiky Marie Montessori pracujeme na hrubé a jemné motorice, koordinaci oka a ruky, vnímání všemi smysly, dodržujeme předem stanovená pravidla, respektujeme se navzájem. Uplatňujeme otevřené vyučování centrem veškeré pozornosti je dítě a škola se snaží navázat užší vztah k místu, kde děti žijí. Smyslem je rozvoj všech žáků bez rozdílu, utváření sebedůvěry, příprava na život ve změněných podmínkách současné společnosti. Při výuce máme na zřeteli zásady integrované tématické výuky. (Člověk si zapamatuje 10% toho, co slyší, 15% toho, co vidí, 20% toho, co současně vidí i slyší, 40% toho, o čem diskutuje, 80% 3

4 toho, co přímo zažije nebo dělá, 90% toho, co se pokouší naučit druhé.) Důraz klademe na rozvoj emoční inteligence. Od je škola zařazena do celostátní sítě Tvořivých škol. Hlásíme se ke krajskému ekologickému projektu M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ekologickou nadací Tereza. Koncepce školy je nastavena s ohledem na: bezstresové, vlídné prostředí klidná a otevřená atmosféra, výuka v pracovních a herních koutcích, používání koberců, netradiční uspořádání třídy, relaxační místnost individuální přístup k žákům včasná diagnostika, respektování potřeb jednotlivce, motivující hodnocení, zadávání práce podle schopností žáků, spolupráce pedagogů (každotýdenní informační schůzky); žákovská a učitelská portfolia; týdenní plány; slovní hodnocení práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, lehkou mozkovou dysfunkcí a také s žáky nadanými smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, samostatnost, uvědomění si odpovědnosti za své chování, podpora spontánnosti a zvídavosti, rozvoj komunikace, pravidelné doučování; testy KALIBRO, CERMAT rozvíjení tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální, sociální a dramatické výchovy v souladu s průřezovými tématy pomocí mezipředmětových vztahů etickou výchovu povinný předmět ve všech ročnících podle zásad Roberto Roche Olivara zařazení projektů a zážitkové pedagogiky do výuky integrované vyučování, svobodná tvůrčí práce, kooperativní vyučování, didaktické hry, exkurze projekty: BAREVNÁ ZEMĚKOULE, LAČNOV DŘÍVE A DNES, DNY ZDRAVÍ, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, BEZPEČNĚ NA SILNICI, BUDOUCÍ POVOLÁNÍ, DALTONSKÉ PÁTKY zdravý životní styl TV chvilky, využití tělocvičny a zahrady o přestávkách, procházky po okolí, program Zdravé zuby, první pomoc, informace o zdravé výživě, pitný režim, duševní hygiena, protidrogová prevence, ekologická výchova, třídění odpadu upevňování vztahů mezi dětmi, prevenci šikany spolupráce, vzájemný respekt, výlety, noci ve škole, letní tábor, sportovní utkání, sociální hry, prvky dramatické výchovy při učení se v životních situacích školní družinu metodicky a obsahově propojenou s výukou, navštěvovanou všemi žáky školy, s bohatým programem a prodlouženým středečním odpolednem 4

5 zapojení žáků do zájmových kroužků mažoretky, romské tance, hra na flétnu, anglický jazyk, německý jazyk, sportovní hry, fotbalový kroužek, chemický, výtvarný, počítačový kroužek, náboženství; Mažoretky jsou značkou školy. V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Dnes již máme 5 oddílů ( dívky ve věku 3 18 let ). Reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Zúčastňují se pravidelně předtančení na plesech, účastní se oslav města Svitavy, oslav dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. spolupráci s rodiči, umožnění návštěv rodičů při výuce Dny otevřených dveří, konzultační hodiny podle potřeb rodičů, pravidelné informace rodičům formou dopisů, spolupráce se školskou radou a zástupcem rodičů, poskytování informací o dětech za přítomnosti dětí prezentaci školy jako veřejného prostoru vystoupení mažoretek, divadelní představení, zahradní slavnosti, besídky: Den matek, Mikulášská, Den dětí, výstavy; spolupráce s lačnovskou organizací Červeného kříže; informační skříňka na náměstí ve Svitavách, prezentace školy v novinách, místní televizi, plakáty a pozvánky na akce do všech schránek v Lačnově, kde škola sídlí průběžné vzdělávání pedagogů na seminářích, studium odborné pedagogické literatury autoevaluaci školy vzájemné hospitace v hodinách, rozhovory s rodiči, dotazníky KALIBRO (dotazníky pro děti, rodiče i pedagogy), interní dotazník pro děti JÁ A MOJE ŠKOLA, sociogramy Proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví Tento program nás velmi zaujal po prostudování Rukověti škol podporujících zdraví. Máme zájem zlepšovat naše pracovní prostředí, zefektivnit výuku dětí a pokračovat v budování školy jako veřejného prostoru. To všechno na ověřené úrovni. Očekáváme zdokonalení našich snah a lepší koordinaci v postupech k vytváření školy podle představ dětí, rodičů i nás, pedagogů. Zájem o zapojení všech výše zmíněných jsme si potvrdili v několika dotaznících a analýzách (viz příloha Dotazník ZDRAVÁ ŠKOLA). 5

6 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. Analýzu z hlediska devíti zásad podpory zdraví ve škole jsme provedli již v roce 2006/2007. Přikládáme obě varianty, i současnou z roku 2007/2008. Vnímáme to jako důkaz, že jsme se v našich plánech posunuli dopředu, ale také že jsme se důkladným studiem dostupných materiálů naučili hodnotit detailněji a smysluplněji. První pilíř: Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí 2. Pohoda sociálního prostředí 3. Pohoda organizačního prostředí Druhý pilíř: Zdravé učení 1. Smysluplnost 2. Možnost výběru a přiměřenost 3. Spoluúčast a spolupráce 4. Motivující hodnocení Třetí pilíř: Otevřené partnerství 1. Škola jako model demokratického společenství 2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce První pilíř: Pohoda prostředí 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA Škola podporující zdraví (ŠPZ) se stará o všestrannou a vyváženou nabídku podmínek příznivých pro pohodu věcného prostředí tím, že se na jejich tvorbě a péči o ně podílejí všechny skupiny školního společenství. VLASTNOSTI hygienická nezávadnost bezpečí ve věcném smyslu funkčnost a účelnost podnětnost 6

7 estetičnost a zabydlenost dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání nabídka osobního prostoru ZŠ LAČNOV 2006/2007 rodinné prostředí - útulnost finanční náročnost dostupnost a využití všech prostor školy rozvoj zodpovědnosti a vztahu k věcem osobní prostor pro děti podnětnost sociálně slabších skupin nové prostory, vybavení ZŠ LAČNOV 2007/2008 nedostatečný osobní prostor pro učitele nedostatečný úklid mezery v počtu moderních pomůcek pro výuku moderní estetické vybavení školy podle přání dětí a pedagogů dostupnost prostředí dobré vybavení IT pravidelné bezpečnostní kontroly - dodržování pedagogických dozorů náročnost na udržení pořádku finanční náročnost vysoké nároky na bezpečnost 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA V ŠPZ lidé usilují, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému. Pozn.: Posouzení mezilidských vztahů ve škole (viz Rukověť str ; Jak může člověk člověka znehodnocovat; Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole) ZŠ LAČNOV 2006/2007 dobré vztahy pedagogů na pracovišti špatná spolupráce s provozními zaměstnanci zájem o mezilidské vztahy řešení případných nedorozumění nadšení z práce dobrá motivace ZŠ LAČNOV 2007/2008 dotazníky pravidelné porady odlišnost některých dětí a rodičů projevující se negativním postojem ke škole nezájem některých dětí a rodičů náročnost na psychiku a sebeovládání časová náročnost 7

8 etická výhova okamžité řešení problémů dětí i rodičů rozvoj empatického cítění u dětí otevření školy vůči veřejnosti rozvoj osobních kvalit náročnost na přípravu a vzdělávání 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA ŠPZ uvádí organizaci činnosti ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (režim dne), výživu a pohybovou aktivitu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY režim dne zdravá výživa aktivní pohyb ZŠ LAČNOV 2006/2007 pravidelný režim dne dětí chybí aktivní pohyb učitele pitný režim relaxace dětí - využití herny, tělocvičny, trampolíny, zákoutí ZŠ LAČNOV 2007/2008 pitný režim zdarma dodržování relaxačních chvilek různé využití forem ve výuce střídání práce a odpočinku ŠD-rozvoj pohybových aktivit otužování projekt DNY ZDRAVÍ špatný režim dne učitele stravování, přestávka, WC málo kooperativní vztah s MŠ málo pestrý jídelníček nedostatečná komunikace s kuchyní v budově MŠ špatná organizace placení obědů omezená komunikace s nepedagogickými pracovníky z důvodu malých úvazků špatný režim dne učitele 8

9 Druhý pilíř: Zdravé učení 4. SMYSLUPLNOST ZÁSADA ŠPZ je propojena se skutečným životem. Dbá o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí, a o osvojování dovedností. Navazuje na to, co děti již znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky podle předmětů k výuce podle tématických celků. Přechází od výkladu učitele jako hlavní metody výuky k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci. PROŽITKOVÉ UČENÍ umožňuje rozvinout vlastní potenciál, vlastní aktivitu a tvořivost umožňuje věci zažít a vyzkoušet v praxi posiluje sebedůvěru a zdravé sebevědomí umožňuje rozhodování a posiluje vlastní zodpovědnost rozvíjí spolupráci a komunikaci, posiluje prosociální jednání ZŠ LAČNOV 2006/2007 aktivita a tvořivost dětí časová náročnost zvyšování sebevědomí dětí vedení k zodpovědnosti ZŠ LAČNOV 2007/2008 využití internetu a knižních publikací při práci u každého tématu se žáci vyjadřují k tomu, kde je možné si získané poznatky využít daltonské pátky učení v přírodě (Vv, Prv, Pč, VI, Př) zájmové útvary podle zaměření dětí důraz na aktivní odpočinek projekt BUDOUCÍ POVOLÁNÍ propojení se současným životem vysoké nároky na odbornou úroveň pedagoga skupinové vyučování, projektové vyučování obchod co nejpřesnější odhad schopností dítěte co zvládnou a co ne. u slabších se musíme soustředit na dokonalé zvládnutí základních vědomostí a dovedností využitelných v životě 9

10 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST ZÁSADA V obsahu i metodách výuky poskytuje ŠPZ takovou nabídku, která umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu inteligence a osobnosti každého žáka. Dbá o věkovou přiměřenost učiva, proporcionalitu rozumové i citové výchovy a o přiměřenost učiva vzhledem k individuálním možnostem žáků. Pozn.:Typy inteligence ( viz Rukověť str ; Typy inteligence podle Gardnera; Zjišťování učebních stylů) ZŠ LAČNOV 2006/2007 individuální přístup k žákovi vztah se žákem i rodičem znalost žáka ZŠ LAČNOV 2007/2008 daltonský patek možnost výběru úkolu podle složitosti občasný výběr úloh a úkolů individuální přístup ke slabším, ale i nadaným žákům spolupráce s PPP spojené ročníky a různorodost sociálních skupin nedostatek času na rozšiřující učivo při výběrových úlohách je složitá kontrola nutná důslednost náročnost na přípravu pedagogů 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE ZÁSADA ŠPZ používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají spolupráci a spoluúčast dětí a využívají spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery. Možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je proto zabudována přímo do kurikula. DALŠÍ ASPEKTY duch demokracie a přátelství ve výuce i v životě školy společně vytvořená pravidla práva a povinnosti dětí, učitelů i rodičů spoluúčast na vytváření a chodu institucí ve třídě a ve škole participační styl řízení spoluúčast učitelů na vedení školy otevřenost školy vůči partnerům ( rodiče, obec, další školy, odborníci, zájmové organizace, sdružení, sponzoři ) 10

11 ZNAKY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ pozitivní vzájemná závislost úspěch či neúspěch je věcí celé skupiny; rozdělení rolí interakce tváří v tvář sociální výměna je adresná; okamžitá odezva, zpětná vazba osobní odpovědnost každý odpovídá za svou část úkolu, kterou přispívá k celku formování a používání sociálních dovedností důvěra, akceptace, tolerance, pomoc reflexe činnosti skupiny ZŠ LAČNOV 2006/2007 spojené ročníky pravidla dětí otevřenost školy všichni vidí do všeho ZŠ LAČNOV 2007/2008 spojené ročníky společně vytvořená pravidla časté kooperativní vyučování partnerský vztah mezi dítětem a učitelem spolupráce s rodiči, občan. sdruženími a s dalšími státními institucemi společné plánování a spolupráce na chodu školy založení Občanského sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA soutěž rodičů akce pro veřejnost 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ ZÁSADA nepochopení některých rodičů nutnost psychologického přístupu v jednání s rodiči důslednost v plnění povinností dětmi náročnost při důsledném dodržování pravidel náročnost na komunikaci s rodiči spolupráce s ostatními školami ŠPZ zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost. Pozn.: Slovní hodnocení (viz Rukověť str ; Slovní hodnocení; Klasifikace známkou) 11

12 ZŠ LAČNOV 2006/2007 týdenní plány slovní hodnocení zvyšování sebedůvěry rozvoj osobnosti u slabších žáků odbourávání strachu ze špatného výsledku ZŠ LAČNOV 2007/2008 týdenní plány hodnocení kompetencí žáků dotazník Já a moje škola, ze kterého škola čerpá inspiraci slovní hodnocení v kombinaci se známkou dotazník Kalibro sledování pokroků pomocí portfolia časová náročnost pro učitele obtížná motivace dětí z nepodnětných rodin časová náročnost hodnocení pokroku žáka Třetí pilíř: Otevřené partnerství 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ ZÁSADA ŠPZ dělá všechno pro to, aby se co nejvíce proměňovala z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména: svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spolupráce. OBECNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ důvěra Jednám tak, aby mě to činilo hodným důvěry? pravdivost Chovám se vždy pravdivě? aktivní naslouchání Dovedu naslouchat očima, ušima i srdcem? nesnižování druhých Neprosazuji se někdy na úkor druhých? osobní maximum Vydávám ze sebe většinou to nejlepší? Pozn.: Pravidla ( viz Rukověť str ; Pravidla; Dotazník pro rodiče) ZŠ LAČNOV 2006/2007 empatie psychologická náročnost individuální přístup k dětem náročnost na sebeovládání příprava na budoucí život 12

13 ZŠ LAČNOV 2007/2008 zavádění demokratických principů nepochopení ze strany některých dětí i rodičů spolupráce s organizacemi reakce na dotazníky přání dětí i rodičů pravidla soužití pro děti i učitele rozvoj asertivity a kritického myšlení u dětí těsná spolupráce se školskou radou neochota rodičů opravdu spolupracovat 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE ZÁSADA ŠPZ usiluje o to, aby se v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru své komunity zpřístupnila veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům, a na základě otevřených vztahů s nimi se postupně stala přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce. PROSTŘEDKY ŠPZ se identifikuje s obcí a pomáhá jí. ŠPZ reaguje na aktuální potřeby v obci. ŠPZ si uvědomuje, že perspektiva školy je v přijetí funkce vzdělávacího střediska obce. ŠPZ každý krok uskutečňuje s perspektivou proměny v kulturní a vzdělávací středisko obce. ZŠ LAČNOV 2006/2007 zviditelnění školy vážnost v obci časová a finanční náročnost nabídka kulturních a vzdělávacích akcí školy otevřenost školy a pedagogů vůči rodičům a občanům podpora existence školy neochota a nepochopení některých lidí (problémy s poštovní roznáškou letáků) lhostejnost k nabízeným akcím ZŠ LAČNOV 2007/2008 spolupráce s různými organizacemi náročnost na udržení školy pravidelné kulturní akce pro děti, rodiče a místní obyvatele pořádání přednášek bezplatný pronájem školy: fotbal, cvičení, schůze červeného kříže, MC Krůček propagace pozvánky, plakáty, noviny časová náročnost organizace akcí 13

14 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. Založili jsme Občanské sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA. Chceme se více věnovat integraci dětí jiných etnik a dětí sociálně znevýhodněných do majoritní společnosti a v interakci s jejich výraznou emoční inteligencí obohacovat děti zaměřené spíše na školní výkon než na sociální vztahy. V souvislosti s touto činností plánujeme zažádat o registraci asistenční služby sociálně právní ochrany dětí. Zdokonalovat se musíme v dovednosti finančního zabezpečování našich plánů. Zažádali jsme o granty na rekonstrukci školní zahrady (výuka v součinnosti s přírodou, funkční dětské hřiště) nebo modernějšího počítačového vybavení (dataprojektor, interaktivní tabule, hlasovací zařízení). Formou seminářů se připravujeme na možnost získat peníze z evropských fondů, pracujeme na projektu PARTNERSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ. V tomto roce jsme se zapojili do evropského programu e-twinning. Chceme navázat spolupráci s jinými školami v rámci našeho mezinárodního projektu ROMSKÉ PLAMÍNKY. Do výuky zařazujeme prvky globální výchovy. Domníváme se, že komunikace s dětmi z jiné země by přirozeně rozvíjela kompetence v této oblasti. Děti sociálně znevýhodněné v rodině nedostanou šanci k nahlédnutí do života v evropské společnosti. Na druhé straně děti nadané, které se u nás věnují anglickému a některé i německému jazyku od první třídy, by tak měly šanci zdokonalit své schopnosti. Přínos očekáváme i pro nás, pedagogy. Rádi se učíme a nechceme být odkázáni pouze na české inspirační zdroje. Výhody školy jsme dostatečně zdůraznili při představení a v autoevaluaci školy. Při popisu plánů školy se budeme zabývat pouze nedostatky nebo aktivitami, které se nám zatím nepodařilo uskutečnit. Plány školy z hlediska jednotlivých zásad 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ školní zahrada Školní zahradu chceme přizpůsobit aktivitám dětí a pravidelným veřejným akcím. V projektu máme zarovnání travnaté plochy, bezúdržbové lavičky, moderní dětské prolézačky splňující náležité normy, malý pozemek na pěstování nenáročné zeleniny a květin, rozšíření zeleně. klubovna Děti jsou zvyklé si hrát v bývalé kůlně, která je součástí zahrady. Rozdělíme ji na dvě poloviny, v jedné bude pokojík na hraní a v druhé malá dílna. 14

15 interaktivní IT prvky Plánujeme plynulou modernizaci stávající výpočetní techniky. Moderní metody výuky chceme doplnit dataprojektorem, interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. Samozřejmě budeme muset peníze na tato zařízení sehnat v rámci evropských fondů nebo jiných grantů. výdejna jídla Výdejnu musíme vybavit modernějším nábytkem, momentálně zde není efektivně využit prostor. kabinety Také kabinety pomůcek vyžadují zefektivnění prostoru nejlépe systémem polic. 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ vztahy s nepedagogickými pracovníky Ještě ve školním roce 2006/2007 byly vztahy mezi pedagogy a nepedagogickými pracovnicemi velmi špatné. Po několika vzájemných schůzkách a jednáních se nám podařilo najít ochotnější paní kuchařku a zároveň i školnici. Ta škole pomáhá v organizování pravidelných veřejných akcí, chápe filozofii školy. Intenzivnější vztahy s pedagogy se teprve vytvářejí nejenom na akcích školy, ale také při společných schůzích a oslavách. vztahy s rodiči Již čtvrtým rokem mapujeme vztahy s rodiči pomocí projektu KALIBRO. Máme zdokumentováno velké zlepšení v oblasti komunikace. Rodiče škole důvěřují, jsou ochotni pomáhat. Bohužel se nám s většinou z nich nedaří navázat skutečnou spolupráci. Zatímco někteří věnují škole mnoho hodin svého volného času, jiní nejsou schopni přijít za celý rok ani na rodičovské schůzky. Vymysleli jsme soutěž pro rodiče. Ti, kteří stráví na školních akcích nejvíc hodin, budou každé pololetí vyhodnoceni a dostanou poukaz na večeři pro dva. vztahy celkově Snažíme se budovat příznivé vzájemné vztahy mezi dospělými i dětmi obzvlášť dodržováním společně vytvořených pravidel, včasným řešením konfliktů, podnikáním různorodých aktivit, etickou výchovou, reagováním na pravidelné dotazníky. V těchto aktivitách budeme dále pokračovat. Vyžaduje to od nás vzájemné konzultace a neustálé vzdělávání v rozvíjení mezilidských vztahů. 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ režim dne dětí Velmi dbáme na správný režim dne dětí. Ten se promítá nejen do dodržování pitného režimu zdarma, možnosti odcházet podle potřeby na toaletu, využití přestávek k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, ale také do sestavování rozvrhu 15

16 vyučovacích hodin podle křivky výkonnosti a zařazování TV chvilek při náročných formách práce. Dodržování přestávek nesmíme zanedbávat. režim dne učitelů Správný režim dne dospělých se nám nedaří dodržovat vůbec. Jsme stále s dětmi. Nevyužíváme sborovnu, nedodržujeme přestávky pro sebe. První přestávku máme na oběd a i při tom často něco řešíme. Při našem vytížení se ve dnech volna cítíme vyčerpáni, ale přesto se snažíme ještě každý napsat nějaké granty, přečíst odbornou literaturu. Dostatečným odpočinkem jsou pro nás pouze letní prázdniny. Práce nás všechny velmi baví, zatím si neumíme pracovní den správně uspořádat. komunikace s MŠ Z MŠ bereme obědy. V loňském roce se po obtížích podařilo prosadit placení přes účet. Zlepšila se skladba jídelníčku. Spolupráci se školkou bychom si v zájmu obou institucí i dětí představovali jinak, snažíme se přicházet s nápady, ale bohužel ze strany MŠ vázne skutečná ochota. 4. SMYSLUPLNOST smysluplnost pro každého Nutnou smysluplnost výuky máme pro každou přípravu na paměti stále. Ve škole máme mnoho projektů a podnikáme spousty aktivit s ohledem na čitelnou smysluplnost pro děti. Pravda ovšem je, že máme různorodou skladbu dětí z rozdílných sociálních prostředí a naše úloha je přistupovat k dětem individuálně nejenom při výběru metod práce, ale i s ohledem na pro ně srozumitelnou smysluplnost. Jednoduše řečeno: přesvědčili jsme se, že pro každé dítě má pojem smysluplnost jiný obsah. Proto bychom měli znát zázemí dítěte, lépe odhadovat jejich schopnosti, abychom nekladli velké nároky na děti, které se lehce vzdávají a naopak malé na ty, kteří rádi překonávají své schopnosti. Pak se nám bude smysluplnost lépe cílit. tématické celky Zatím používáme tématickou výuku pouze v pravidelných projektech. Při práci na ŠVP jsme se snažili sladit témata prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Daří se nám slaďovat témata při práci ve spojených ročnících. Na komplexní výuku v tématických celcích si zatím netroufneme. V tomto ohledu potřebujeme mít více zkušeností. Vzhledem k tomu, že do šesté třídy musíme předat děti do Svitav připravené podle požadavků daných škol, bojíme se asi více experimentovat. 16

17 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST možnost výběru Vnímáme možnost výběru při práci jako rozhodující moment pro rozvoj zodpovědnosti za odevzdaný úkol. Učíme se dávat dětem na výběr při různých příležitostech. Při domácích úkolech, při práci v hodině, při tvorbě ve výtvarné nebo pracovní výchově, při doplňkových činnostech. Tato praxe je časově náročná jak na přípravu tak na vyhodnocení. Jsme však rozhodnuti možnosti výběru pro děti rozšiřovat. přiměřenost Vzhledem k různorodé skladbě našich dětí posuzujeme přiměřenost v souvislosti se smysluplností pro každého. Spolupracujeme s rodiči, s pedagogickopsychologickou poradnou, v obtížných případech s psycholožkou. Přípravy na hodiny diferencujeme podle schopností dětí tak, aby se nikdo nenudil a nikdo se necítil přetížen. Pro děti s problémy máme pravidelné doučování. Spolupracujeme s dobrovolnicí, která u nás ve škole pracuje s dětmi, které doma nemají dostatečné zázemí pro čtení knih. Musíme stále sledovat nové možnosti v používání didaktických pomůcek, které pomáhají v individuálním přístupu k práci s dětmi. Velmi inspirující nám přijde poznatek, že v zemích, které se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodním srovnávání PISA, téměř neexistují rozdíly mezi dětmi z různých rodinných prostředí. K tomu bychom se rádi jednou přiblížili. 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE spoluúčast Součástí úspěchu naší školy je fakt, že děti, pedagogové i rodiče mají možnost podílet se na rozvoji školy. Děje se tak formou rozhovorů, společných akcí, dotazníků. Pravidla dětí i učitelů u nás fungují několik let. Momentálně pracujeme na pravidlech ve školní jídelně. Uvědomujeme si, že pravidla fungují, pouze když se na nich podílejí a shodnou všichni. Osvědčilo se nám učit děti zodpovědnosti v práci i ve vztazích. Děti přicházejí s nápady do projektů, plánují výlety, navrhují zlepšení prostředí školy. Chceme tyto kompetence u dětí dále rozvíjet také v rámci zapojení do projektu EKOŠKOLA. spolupráce Žáci u nás často pracují ve dvojicích, ve skupinkách. Využíváme tuto formu pro těsnější rozvoj sociálních dovedností, omezujeme tak nezdravou soutěživost. Děti si umí rozdělit role, zvládnou i reflexi práce ve skupině. Bohužel někdy nepromyslíme motivaci a stává se, že se nadaným nechce pracovat ve skupině, protože by třeba vše zvládli sami rychleji nebo zase naopak pomalejší spoléhají na práci 17

18 ostatních. Pak porušíme heterogennost skupiny i ročníků a nadaní pracují spolu na obtížnějších úkolech. Pravidla kooperativního vyučování si musíme důkladně osvojovat a dále se v této oblasti vzdělávat. 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ hodnocení Také pro hodnocení výsledků vzdělávání máme jasně nastavená pravidla, podle kterých učitelé postupují jednotně. Rodiče se v dotazníku vyjádřili, že jim vyhovuje kombinace známky a slovního hodnocení, které máme příležitost pravidelně rozvinout v týdenních plánech. Propracované nemáme hodnocení pokroků každého žáka. První krok jsme udělali definováním požadavků v jednotlivých ročnících, ke kterým se na konci každého pololetí vyjádří žák, rodič i učitel. Tomu bychom v budoucnu chtěli přizpůsobit žákovskou knížku, která by pak poskytla srozumitelnou zpětnou vazbu o pokrocích žáků pro nás pedagogy, děti i rodiče. 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ otevřenost školy Snažíme se být jako škola maximálně otevření směrem k pracovníkům, dětem, rodičům i veřejnosti. Při změně filozofie školy se nám osvědčila spolupráce se školskou radou, jejímž členem je aktivní, důsledný a kritický rodič. Díky jeho názorům a připomínkám jsme měli jistotu, že valná většina rodičů změny pochopí. Samozřejmě ale také některé děti odešly předčasně do škol ve Svitavách. Způsoby, jakými se všichni zúčastnění mohou na chodu školy podílet, popisujeme výše nebo přikládáme v přílohách. Zúčastněné o nich informujeme na webových stránkách a v pravidelných dopisech. Problém, který v této oblasti řešíme, popisujeme v bodě dvě. Z třiceti rodičů jich se školou těsně spolupracuje šest a dalších sedm se občas účastní akcí školy nebo vystoupení dětí. V dotaznících však neochotu škole pomoci přiznali pouze jedni rodiče. Během tří let se nám podařilo školu zviditelnit a pozitivně ovlivnit názor na školu v Lačnově i ve Svitavách. Při zápisech vždy přišli i tací, které jsme přesvědčili nedávno. Pořád to ale neznamená, že bychom nemuseli mít strach o naplněnost žáky. Optimální prostory máme pro 40 dětí, letos jich vzděláváme 35 a vzhledem k silnému čtvrtému ročníku, který za rok odejde, jich bude spíše méně. Tuto skutečnost se snažíme změnit právě otevřeností, prezentací, pořádáním akcí pro veřejnost, přijímání i mimoškolních dětí do zájmových kroužků nebo spoluprací například s mateřským centrem Krůček. 18

19 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE zpřístupnění veřejnosti Právě zpřístupnění školy veřejnosti způsobilo zvrat ve vnímání potřebnosti školy v Lačnově. Lačnov byl před několika lety připojen ke Svitavám a nyní jsme zde jediná veřejná budova a instituce schopná oslovovat veřejnost. Zájem je o naše pravidelné kulturní akce, největší návštěvnost měla loňská vůbec první schůzka se starostou Svitav o problémech Lačnova. Téměř žádná účast však nebývá na přednáškách a besedách. Uspořádali jsme přednášky s lékařem, psycholožkou, protidrogovým preventistou, v rámci projektu BAREVNÁ ZEMĚKOULE besedu s Vietnamkou o tamních zvycích a tradicích, otevřeli jsme kurz na počítačích, zvali jsme veřejnost na semináře Respektovat a být respektován, které pořádáme ve spolupráci s MC Krůček. Malý zájem o vzdělávací akce je asi jediný nedostatek školy, který neovlivníme my. Každopádně budeme tento typ akcí stále nabízet. 19

20 4. Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. PLÁNY ČAS SPLNĚNÍ ZODPOVĚDNÉ OSOBY zahrada - financování z grantu Nadace Partnerství do června 2008 Radka organizace Míša grant Marcela - údržba klubovna financování z rozpočtu školy do června 2008 Radka, Věrka organizace Marcela - údržba IT prvky ve výuce financování z evropského grantu do konce šk. roku 2010/2011 Radka, Jirka grant Jirka instalace, údržba pedagogové - obsluha výdejna jídla ve šk. roce 2008/2009 Radka organizace Marcela - návrh kabinety ve šk. roce 2008/2009 Radka, Míša, Jirka návrh, organizace vztahy s nepedagogickými pracovníky - zlepšení ve šk. roce 2007/2008 pracovníci školy společné schůze, akce, oslavy vztahy s rodiči jejich větší aktivita dlouhodobé úsilí pedagogové, rodiče - rozhovory, konzultace, informovanost vztahy celkově - zachování dlouhodobé úsilí všichni účastníci vzděl. procesu pravidla chování, akce, výlety režim dne dětí - přestávky ve šk. roce 2007/2008 pedagogové, žáci dodržování času na odpočinek režim dne pedagogů - vybudování ve šk. roce 2008/2009 pedagogové detailní plánování činností dne, 20

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík 1 z 5 2013 Naše škola by dlouhodobě chtěla dosáhnout cílů stanovených v programu projektu Zdravá škola přizpůsobeným našim podmínkám. Nosnými pilíři

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016

Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Svitavy Lačnov Zadní 50, Svitavy 568 02 www.zslacnov.svitavy.cz, zslacnov@svitavy.cz Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Projekt ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ I. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace IČO: 47813008 IZO: 102432198 RED-IZO: 600 143015 Adresa: Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více