PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV"

Transkript

1 PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

2 OBSAH 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. strana 3 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. strana 6 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. strana Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. strana Posouzení Jak dopadl písemný projekt. Jak budeme zjišťovat zdárnost realizace. strana 23 2

3 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. Adresa: ZŠ Svitavy, Lačnov Zadní 50 Svitavy Telefon: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Učitelé: Mgr. Jiří Konopáč, DiS. Mgr. Michaela Brůnová Vychovatelka: Věra Betlachová Účetní: Marcela Pešinová Školnice: Marcela Rozsypalová Kuchařka: Marcela Rozsypalová Jsme málotřídní škola na okraji města Svitavy. Čtyři pedagogové se tu věnují 35 dětem v prvním až pátém ročníku základní školy. V současné situaci 46% dětí v naší škole vyžaduje specifický přístup děti nadané, děti se specifickými poruchami učení, lehkou mozkovou dysfunkcí, s poruchami chování, sociálně znevýhodněné, děti jiného etnika. Používáme prvky alternativních pedagogických směrů. Například Daltonského plánu žáci se učí komunikovat, spolupracovat, pomoci druhým, ověřovat si poznatky z různých pramenů a zdrojů informací, programu Začít spolu rozvíjíme u dětí samostatnost, spolupráci ve skupině, promyšlené rozhodování. Kompetence zdokonalujeme mimo jiné pomocí zásad pedagogiky Marie Montessori pracujeme na hrubé a jemné motorice, koordinaci oka a ruky, vnímání všemi smysly, dodržujeme předem stanovená pravidla, respektujeme se navzájem. Uplatňujeme otevřené vyučování centrem veškeré pozornosti je dítě a škola se snaží navázat užší vztah k místu, kde děti žijí. Smyslem je rozvoj všech žáků bez rozdílu, utváření sebedůvěry, příprava na život ve změněných podmínkách současné společnosti. Při výuce máme na zřeteli zásady integrované tématické výuky. (Člověk si zapamatuje 10% toho, co slyší, 15% toho, co vidí, 20% toho, co současně vidí i slyší, 40% toho, o čem diskutuje, 80% 3

4 toho, co přímo zažije nebo dělá, 90% toho, co se pokouší naučit druhé.) Důraz klademe na rozvoj emoční inteligence. Od je škola zařazena do celostátní sítě Tvořivých škol. Hlásíme se ke krajskému ekologickému projektu M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ekologickou nadací Tereza. Koncepce školy je nastavena s ohledem na: bezstresové, vlídné prostředí klidná a otevřená atmosféra, výuka v pracovních a herních koutcích, používání koberců, netradiční uspořádání třídy, relaxační místnost individuální přístup k žákům včasná diagnostika, respektování potřeb jednotlivce, motivující hodnocení, zadávání práce podle schopností žáků, spolupráce pedagogů (každotýdenní informační schůzky); žákovská a učitelská portfolia; týdenní plány; slovní hodnocení práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, lehkou mozkovou dysfunkcí a také s žáky nadanými smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, samostatnost, uvědomění si odpovědnosti za své chování, podpora spontánnosti a zvídavosti, rozvoj komunikace, pravidelné doučování; testy KALIBRO, CERMAT rozvíjení tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální, sociální a dramatické výchovy v souladu s průřezovými tématy pomocí mezipředmětových vztahů etickou výchovu povinný předmět ve všech ročnících podle zásad Roberto Roche Olivara zařazení projektů a zážitkové pedagogiky do výuky integrované vyučování, svobodná tvůrčí práce, kooperativní vyučování, didaktické hry, exkurze projekty: BAREVNÁ ZEMĚKOULE, LAČNOV DŘÍVE A DNES, DNY ZDRAVÍ, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, BEZPEČNĚ NA SILNICI, BUDOUCÍ POVOLÁNÍ, DALTONSKÉ PÁTKY zdravý životní styl TV chvilky, využití tělocvičny a zahrady o přestávkách, procházky po okolí, program Zdravé zuby, první pomoc, informace o zdravé výživě, pitný režim, duševní hygiena, protidrogová prevence, ekologická výchova, třídění odpadu upevňování vztahů mezi dětmi, prevenci šikany spolupráce, vzájemný respekt, výlety, noci ve škole, letní tábor, sportovní utkání, sociální hry, prvky dramatické výchovy při učení se v životních situacích školní družinu metodicky a obsahově propojenou s výukou, navštěvovanou všemi žáky školy, s bohatým programem a prodlouženým středečním odpolednem 4

5 zapojení žáků do zájmových kroužků mažoretky, romské tance, hra na flétnu, anglický jazyk, německý jazyk, sportovní hry, fotbalový kroužek, chemický, výtvarný, počítačový kroužek, náboženství; Mažoretky jsou značkou školy. V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Dnes již máme 5 oddílů ( dívky ve věku 3 18 let ). Reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Zúčastňují se pravidelně předtančení na plesech, účastní se oslav města Svitavy, oslav dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. spolupráci s rodiči, umožnění návštěv rodičů při výuce Dny otevřených dveří, konzultační hodiny podle potřeb rodičů, pravidelné informace rodičům formou dopisů, spolupráce se školskou radou a zástupcem rodičů, poskytování informací o dětech za přítomnosti dětí prezentaci školy jako veřejného prostoru vystoupení mažoretek, divadelní představení, zahradní slavnosti, besídky: Den matek, Mikulášská, Den dětí, výstavy; spolupráce s lačnovskou organizací Červeného kříže; informační skříňka na náměstí ve Svitavách, prezentace školy v novinách, místní televizi, plakáty a pozvánky na akce do všech schránek v Lačnově, kde škola sídlí průběžné vzdělávání pedagogů na seminářích, studium odborné pedagogické literatury autoevaluaci školy vzájemné hospitace v hodinách, rozhovory s rodiči, dotazníky KALIBRO (dotazníky pro děti, rodiče i pedagogy), interní dotazník pro děti JÁ A MOJE ŠKOLA, sociogramy Proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví Tento program nás velmi zaujal po prostudování Rukověti škol podporujících zdraví. Máme zájem zlepšovat naše pracovní prostředí, zefektivnit výuku dětí a pokračovat v budování školy jako veřejného prostoru. To všechno na ověřené úrovni. Očekáváme zdokonalení našich snah a lepší koordinaci v postupech k vytváření školy podle představ dětí, rodičů i nás, pedagogů. Zájem o zapojení všech výše zmíněných jsme si potvrdili v několika dotaznících a analýzách (viz příloha Dotazník ZDRAVÁ ŠKOLA). 5

6 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. Analýzu z hlediska devíti zásad podpory zdraví ve škole jsme provedli již v roce 2006/2007. Přikládáme obě varianty, i současnou z roku 2007/2008. Vnímáme to jako důkaz, že jsme se v našich plánech posunuli dopředu, ale také že jsme se důkladným studiem dostupných materiálů naučili hodnotit detailněji a smysluplněji. První pilíř: Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí 2. Pohoda sociálního prostředí 3. Pohoda organizačního prostředí Druhý pilíř: Zdravé učení 1. Smysluplnost 2. Možnost výběru a přiměřenost 3. Spoluúčast a spolupráce 4. Motivující hodnocení Třetí pilíř: Otevřené partnerství 1. Škola jako model demokratického společenství 2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce První pilíř: Pohoda prostředí 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA Škola podporující zdraví (ŠPZ) se stará o všestrannou a vyváženou nabídku podmínek příznivých pro pohodu věcného prostředí tím, že se na jejich tvorbě a péči o ně podílejí všechny skupiny školního společenství. VLASTNOSTI hygienická nezávadnost bezpečí ve věcném smyslu funkčnost a účelnost podnětnost 6

7 estetičnost a zabydlenost dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání nabídka osobního prostoru ZŠ LAČNOV 2006/2007 rodinné prostředí - útulnost finanční náročnost dostupnost a využití všech prostor školy rozvoj zodpovědnosti a vztahu k věcem osobní prostor pro děti podnětnost sociálně slabších skupin nové prostory, vybavení ZŠ LAČNOV 2007/2008 nedostatečný osobní prostor pro učitele nedostatečný úklid mezery v počtu moderních pomůcek pro výuku moderní estetické vybavení školy podle přání dětí a pedagogů dostupnost prostředí dobré vybavení IT pravidelné bezpečnostní kontroly - dodržování pedagogických dozorů náročnost na udržení pořádku finanční náročnost vysoké nároky na bezpečnost 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA V ŠPZ lidé usilují, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému. Pozn.: Posouzení mezilidských vztahů ve škole (viz Rukověť str ; Jak může člověk člověka znehodnocovat; Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole) ZŠ LAČNOV 2006/2007 dobré vztahy pedagogů na pracovišti špatná spolupráce s provozními zaměstnanci zájem o mezilidské vztahy řešení případných nedorozumění nadšení z práce dobrá motivace ZŠ LAČNOV 2007/2008 dotazníky pravidelné porady odlišnost některých dětí a rodičů projevující se negativním postojem ke škole nezájem některých dětí a rodičů náročnost na psychiku a sebeovládání časová náročnost 7

8 etická výhova okamžité řešení problémů dětí i rodičů rozvoj empatického cítění u dětí otevření školy vůči veřejnosti rozvoj osobních kvalit náročnost na přípravu a vzdělávání 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA ŠPZ uvádí organizaci činnosti ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (režim dne), výživu a pohybovou aktivitu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY režim dne zdravá výživa aktivní pohyb ZŠ LAČNOV 2006/2007 pravidelný režim dne dětí chybí aktivní pohyb učitele pitný režim relaxace dětí - využití herny, tělocvičny, trampolíny, zákoutí ZŠ LAČNOV 2007/2008 pitný režim zdarma dodržování relaxačních chvilek různé využití forem ve výuce střídání práce a odpočinku ŠD-rozvoj pohybových aktivit otužování projekt DNY ZDRAVÍ špatný režim dne učitele stravování, přestávka, WC málo kooperativní vztah s MŠ málo pestrý jídelníček nedostatečná komunikace s kuchyní v budově MŠ špatná organizace placení obědů omezená komunikace s nepedagogickými pracovníky z důvodu malých úvazků špatný režim dne učitele 8

9 Druhý pilíř: Zdravé učení 4. SMYSLUPLNOST ZÁSADA ŠPZ je propojena se skutečným životem. Dbá o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí, a o osvojování dovedností. Navazuje na to, co děti již znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky podle předmětů k výuce podle tématických celků. Přechází od výkladu učitele jako hlavní metody výuky k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci. PROŽITKOVÉ UČENÍ umožňuje rozvinout vlastní potenciál, vlastní aktivitu a tvořivost umožňuje věci zažít a vyzkoušet v praxi posiluje sebedůvěru a zdravé sebevědomí umožňuje rozhodování a posiluje vlastní zodpovědnost rozvíjí spolupráci a komunikaci, posiluje prosociální jednání ZŠ LAČNOV 2006/2007 aktivita a tvořivost dětí časová náročnost zvyšování sebevědomí dětí vedení k zodpovědnosti ZŠ LAČNOV 2007/2008 využití internetu a knižních publikací při práci u každého tématu se žáci vyjadřují k tomu, kde je možné si získané poznatky využít daltonské pátky učení v přírodě (Vv, Prv, Pč, VI, Př) zájmové útvary podle zaměření dětí důraz na aktivní odpočinek projekt BUDOUCÍ POVOLÁNÍ propojení se současným životem vysoké nároky na odbornou úroveň pedagoga skupinové vyučování, projektové vyučování obchod co nejpřesnější odhad schopností dítěte co zvládnou a co ne. u slabších se musíme soustředit na dokonalé zvládnutí základních vědomostí a dovedností využitelných v životě 9

10 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST ZÁSADA V obsahu i metodách výuky poskytuje ŠPZ takovou nabídku, která umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu inteligence a osobnosti každého žáka. Dbá o věkovou přiměřenost učiva, proporcionalitu rozumové i citové výchovy a o přiměřenost učiva vzhledem k individuálním možnostem žáků. Pozn.:Typy inteligence ( viz Rukověť str ; Typy inteligence podle Gardnera; Zjišťování učebních stylů) ZŠ LAČNOV 2006/2007 individuální přístup k žákovi vztah se žákem i rodičem znalost žáka ZŠ LAČNOV 2007/2008 daltonský patek možnost výběru úkolu podle složitosti občasný výběr úloh a úkolů individuální přístup ke slabším, ale i nadaným žákům spolupráce s PPP spojené ročníky a různorodost sociálních skupin nedostatek času na rozšiřující učivo při výběrových úlohách je složitá kontrola nutná důslednost náročnost na přípravu pedagogů 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE ZÁSADA ŠPZ používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají spolupráci a spoluúčast dětí a využívají spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery. Možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je proto zabudována přímo do kurikula. DALŠÍ ASPEKTY duch demokracie a přátelství ve výuce i v životě školy společně vytvořená pravidla práva a povinnosti dětí, učitelů i rodičů spoluúčast na vytváření a chodu institucí ve třídě a ve škole participační styl řízení spoluúčast učitelů na vedení školy otevřenost školy vůči partnerům ( rodiče, obec, další školy, odborníci, zájmové organizace, sdružení, sponzoři ) 10

11 ZNAKY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ pozitivní vzájemná závislost úspěch či neúspěch je věcí celé skupiny; rozdělení rolí interakce tváří v tvář sociální výměna je adresná; okamžitá odezva, zpětná vazba osobní odpovědnost každý odpovídá za svou část úkolu, kterou přispívá k celku formování a používání sociálních dovedností důvěra, akceptace, tolerance, pomoc reflexe činnosti skupiny ZŠ LAČNOV 2006/2007 spojené ročníky pravidla dětí otevřenost školy všichni vidí do všeho ZŠ LAČNOV 2007/2008 spojené ročníky společně vytvořená pravidla časté kooperativní vyučování partnerský vztah mezi dítětem a učitelem spolupráce s rodiči, občan. sdruženími a s dalšími státními institucemi společné plánování a spolupráce na chodu školy založení Občanského sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA soutěž rodičů akce pro veřejnost 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ ZÁSADA nepochopení některých rodičů nutnost psychologického přístupu v jednání s rodiči důslednost v plnění povinností dětmi náročnost při důsledném dodržování pravidel náročnost na komunikaci s rodiči spolupráce s ostatními školami ŠPZ zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost. Pozn.: Slovní hodnocení (viz Rukověť str ; Slovní hodnocení; Klasifikace známkou) 11

12 ZŠ LAČNOV 2006/2007 týdenní plány slovní hodnocení zvyšování sebedůvěry rozvoj osobnosti u slabších žáků odbourávání strachu ze špatného výsledku ZŠ LAČNOV 2007/2008 týdenní plány hodnocení kompetencí žáků dotazník Já a moje škola, ze kterého škola čerpá inspiraci slovní hodnocení v kombinaci se známkou dotazník Kalibro sledování pokroků pomocí portfolia časová náročnost pro učitele obtížná motivace dětí z nepodnětných rodin časová náročnost hodnocení pokroku žáka Třetí pilíř: Otevřené partnerství 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ ZÁSADA ŠPZ dělá všechno pro to, aby se co nejvíce proměňovala z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména: svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spolupráce. OBECNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ důvěra Jednám tak, aby mě to činilo hodným důvěry? pravdivost Chovám se vždy pravdivě? aktivní naslouchání Dovedu naslouchat očima, ušima i srdcem? nesnižování druhých Neprosazuji se někdy na úkor druhých? osobní maximum Vydávám ze sebe většinou to nejlepší? Pozn.: Pravidla ( viz Rukověť str ; Pravidla; Dotazník pro rodiče) ZŠ LAČNOV 2006/2007 empatie psychologická náročnost individuální přístup k dětem náročnost na sebeovládání příprava na budoucí život 12

13 ZŠ LAČNOV 2007/2008 zavádění demokratických principů nepochopení ze strany některých dětí i rodičů spolupráce s organizacemi reakce na dotazníky přání dětí i rodičů pravidla soužití pro děti i učitele rozvoj asertivity a kritického myšlení u dětí těsná spolupráce se školskou radou neochota rodičů opravdu spolupracovat 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE ZÁSADA ŠPZ usiluje o to, aby se v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru své komunity zpřístupnila veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům, a na základě otevřených vztahů s nimi se postupně stala přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce. PROSTŘEDKY ŠPZ se identifikuje s obcí a pomáhá jí. ŠPZ reaguje na aktuální potřeby v obci. ŠPZ si uvědomuje, že perspektiva školy je v přijetí funkce vzdělávacího střediska obce. ŠPZ každý krok uskutečňuje s perspektivou proměny v kulturní a vzdělávací středisko obce. ZŠ LAČNOV 2006/2007 zviditelnění školy vážnost v obci časová a finanční náročnost nabídka kulturních a vzdělávacích akcí školy otevřenost školy a pedagogů vůči rodičům a občanům podpora existence školy neochota a nepochopení některých lidí (problémy s poštovní roznáškou letáků) lhostejnost k nabízeným akcím ZŠ LAČNOV 2007/2008 spolupráce s různými organizacemi náročnost na udržení školy pravidelné kulturní akce pro děti, rodiče a místní obyvatele pořádání přednášek bezplatný pronájem školy: fotbal, cvičení, schůze červeného kříže, MC Krůček propagace pozvánky, plakáty, noviny časová náročnost organizace akcí 13

14 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. Založili jsme Občanské sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA. Chceme se více věnovat integraci dětí jiných etnik a dětí sociálně znevýhodněných do majoritní společnosti a v interakci s jejich výraznou emoční inteligencí obohacovat děti zaměřené spíše na školní výkon než na sociální vztahy. V souvislosti s touto činností plánujeme zažádat o registraci asistenční služby sociálně právní ochrany dětí. Zdokonalovat se musíme v dovednosti finančního zabezpečování našich plánů. Zažádali jsme o granty na rekonstrukci školní zahrady (výuka v součinnosti s přírodou, funkční dětské hřiště) nebo modernějšího počítačového vybavení (dataprojektor, interaktivní tabule, hlasovací zařízení). Formou seminářů se připravujeme na možnost získat peníze z evropských fondů, pracujeme na projektu PARTNERSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ. V tomto roce jsme se zapojili do evropského programu e-twinning. Chceme navázat spolupráci s jinými školami v rámci našeho mezinárodního projektu ROMSKÉ PLAMÍNKY. Do výuky zařazujeme prvky globální výchovy. Domníváme se, že komunikace s dětmi z jiné země by přirozeně rozvíjela kompetence v této oblasti. Děti sociálně znevýhodněné v rodině nedostanou šanci k nahlédnutí do života v evropské společnosti. Na druhé straně děti nadané, které se u nás věnují anglickému a některé i německému jazyku od první třídy, by tak měly šanci zdokonalit své schopnosti. Přínos očekáváme i pro nás, pedagogy. Rádi se učíme a nechceme být odkázáni pouze na české inspirační zdroje. Výhody školy jsme dostatečně zdůraznili při představení a v autoevaluaci školy. Při popisu plánů školy se budeme zabývat pouze nedostatky nebo aktivitami, které se nám zatím nepodařilo uskutečnit. Plány školy z hlediska jednotlivých zásad 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ školní zahrada Školní zahradu chceme přizpůsobit aktivitám dětí a pravidelným veřejným akcím. V projektu máme zarovnání travnaté plochy, bezúdržbové lavičky, moderní dětské prolézačky splňující náležité normy, malý pozemek na pěstování nenáročné zeleniny a květin, rozšíření zeleně. klubovna Děti jsou zvyklé si hrát v bývalé kůlně, která je součástí zahrady. Rozdělíme ji na dvě poloviny, v jedné bude pokojík na hraní a v druhé malá dílna. 14

15 interaktivní IT prvky Plánujeme plynulou modernizaci stávající výpočetní techniky. Moderní metody výuky chceme doplnit dataprojektorem, interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. Samozřejmě budeme muset peníze na tato zařízení sehnat v rámci evropských fondů nebo jiných grantů. výdejna jídla Výdejnu musíme vybavit modernějším nábytkem, momentálně zde není efektivně využit prostor. kabinety Také kabinety pomůcek vyžadují zefektivnění prostoru nejlépe systémem polic. 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ vztahy s nepedagogickými pracovníky Ještě ve školním roce 2006/2007 byly vztahy mezi pedagogy a nepedagogickými pracovnicemi velmi špatné. Po několika vzájemných schůzkách a jednáních se nám podařilo najít ochotnější paní kuchařku a zároveň i školnici. Ta škole pomáhá v organizování pravidelných veřejných akcí, chápe filozofii školy. Intenzivnější vztahy s pedagogy se teprve vytvářejí nejenom na akcích školy, ale také při společných schůzích a oslavách. vztahy s rodiči Již čtvrtým rokem mapujeme vztahy s rodiči pomocí projektu KALIBRO. Máme zdokumentováno velké zlepšení v oblasti komunikace. Rodiče škole důvěřují, jsou ochotni pomáhat. Bohužel se nám s většinou z nich nedaří navázat skutečnou spolupráci. Zatímco někteří věnují škole mnoho hodin svého volného času, jiní nejsou schopni přijít za celý rok ani na rodičovské schůzky. Vymysleli jsme soutěž pro rodiče. Ti, kteří stráví na školních akcích nejvíc hodin, budou každé pololetí vyhodnoceni a dostanou poukaz na večeři pro dva. vztahy celkově Snažíme se budovat příznivé vzájemné vztahy mezi dospělými i dětmi obzvlášť dodržováním společně vytvořených pravidel, včasným řešením konfliktů, podnikáním různorodých aktivit, etickou výchovou, reagováním na pravidelné dotazníky. V těchto aktivitách budeme dále pokračovat. Vyžaduje to od nás vzájemné konzultace a neustálé vzdělávání v rozvíjení mezilidských vztahů. 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ režim dne dětí Velmi dbáme na správný režim dne dětí. Ten se promítá nejen do dodržování pitného režimu zdarma, možnosti odcházet podle potřeby na toaletu, využití přestávek k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, ale také do sestavování rozvrhu 15

16 vyučovacích hodin podle křivky výkonnosti a zařazování TV chvilek při náročných formách práce. Dodržování přestávek nesmíme zanedbávat. režim dne učitelů Správný režim dne dospělých se nám nedaří dodržovat vůbec. Jsme stále s dětmi. Nevyužíváme sborovnu, nedodržujeme přestávky pro sebe. První přestávku máme na oběd a i při tom často něco řešíme. Při našem vytížení se ve dnech volna cítíme vyčerpáni, ale přesto se snažíme ještě každý napsat nějaké granty, přečíst odbornou literaturu. Dostatečným odpočinkem jsou pro nás pouze letní prázdniny. Práce nás všechny velmi baví, zatím si neumíme pracovní den správně uspořádat. komunikace s MŠ Z MŠ bereme obědy. V loňském roce se po obtížích podařilo prosadit placení přes účet. Zlepšila se skladba jídelníčku. Spolupráci se školkou bychom si v zájmu obou institucí i dětí představovali jinak, snažíme se přicházet s nápady, ale bohužel ze strany MŠ vázne skutečná ochota. 4. SMYSLUPLNOST smysluplnost pro každého Nutnou smysluplnost výuky máme pro každou přípravu na paměti stále. Ve škole máme mnoho projektů a podnikáme spousty aktivit s ohledem na čitelnou smysluplnost pro děti. Pravda ovšem je, že máme různorodou skladbu dětí z rozdílných sociálních prostředí a naše úloha je přistupovat k dětem individuálně nejenom při výběru metod práce, ale i s ohledem na pro ně srozumitelnou smysluplnost. Jednoduše řečeno: přesvědčili jsme se, že pro každé dítě má pojem smysluplnost jiný obsah. Proto bychom měli znát zázemí dítěte, lépe odhadovat jejich schopnosti, abychom nekladli velké nároky na děti, které se lehce vzdávají a naopak malé na ty, kteří rádi překonávají své schopnosti. Pak se nám bude smysluplnost lépe cílit. tématické celky Zatím používáme tématickou výuku pouze v pravidelných projektech. Při práci na ŠVP jsme se snažili sladit témata prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Daří se nám slaďovat témata při práci ve spojených ročnících. Na komplexní výuku v tématických celcích si zatím netroufneme. V tomto ohledu potřebujeme mít více zkušeností. Vzhledem k tomu, že do šesté třídy musíme předat děti do Svitav připravené podle požadavků daných škol, bojíme se asi více experimentovat. 16

17 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST možnost výběru Vnímáme možnost výběru při práci jako rozhodující moment pro rozvoj zodpovědnosti za odevzdaný úkol. Učíme se dávat dětem na výběr při různých příležitostech. Při domácích úkolech, při práci v hodině, při tvorbě ve výtvarné nebo pracovní výchově, při doplňkových činnostech. Tato praxe je časově náročná jak na přípravu tak na vyhodnocení. Jsme však rozhodnuti možnosti výběru pro děti rozšiřovat. přiměřenost Vzhledem k různorodé skladbě našich dětí posuzujeme přiměřenost v souvislosti se smysluplností pro každého. Spolupracujeme s rodiči, s pedagogickopsychologickou poradnou, v obtížných případech s psycholožkou. Přípravy na hodiny diferencujeme podle schopností dětí tak, aby se nikdo nenudil a nikdo se necítil přetížen. Pro děti s problémy máme pravidelné doučování. Spolupracujeme s dobrovolnicí, která u nás ve škole pracuje s dětmi, které doma nemají dostatečné zázemí pro čtení knih. Musíme stále sledovat nové možnosti v používání didaktických pomůcek, které pomáhají v individuálním přístupu k práci s dětmi. Velmi inspirující nám přijde poznatek, že v zemích, které se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodním srovnávání PISA, téměř neexistují rozdíly mezi dětmi z různých rodinných prostředí. K tomu bychom se rádi jednou přiblížili. 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE spoluúčast Součástí úspěchu naší školy je fakt, že děti, pedagogové i rodiče mají možnost podílet se na rozvoji školy. Děje se tak formou rozhovorů, společných akcí, dotazníků. Pravidla dětí i učitelů u nás fungují několik let. Momentálně pracujeme na pravidlech ve školní jídelně. Uvědomujeme si, že pravidla fungují, pouze když se na nich podílejí a shodnou všichni. Osvědčilo se nám učit děti zodpovědnosti v práci i ve vztazích. Děti přicházejí s nápady do projektů, plánují výlety, navrhují zlepšení prostředí školy. Chceme tyto kompetence u dětí dále rozvíjet také v rámci zapojení do projektu EKOŠKOLA. spolupráce Žáci u nás často pracují ve dvojicích, ve skupinkách. Využíváme tuto formu pro těsnější rozvoj sociálních dovedností, omezujeme tak nezdravou soutěživost. Děti si umí rozdělit role, zvládnou i reflexi práce ve skupině. Bohužel někdy nepromyslíme motivaci a stává se, že se nadaným nechce pracovat ve skupině, protože by třeba vše zvládli sami rychleji nebo zase naopak pomalejší spoléhají na práci 17

18 ostatních. Pak porušíme heterogennost skupiny i ročníků a nadaní pracují spolu na obtížnějších úkolech. Pravidla kooperativního vyučování si musíme důkladně osvojovat a dále se v této oblasti vzdělávat. 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ hodnocení Také pro hodnocení výsledků vzdělávání máme jasně nastavená pravidla, podle kterých učitelé postupují jednotně. Rodiče se v dotazníku vyjádřili, že jim vyhovuje kombinace známky a slovního hodnocení, které máme příležitost pravidelně rozvinout v týdenních plánech. Propracované nemáme hodnocení pokroků každého žáka. První krok jsme udělali definováním požadavků v jednotlivých ročnících, ke kterým se na konci každého pololetí vyjádří žák, rodič i učitel. Tomu bychom v budoucnu chtěli přizpůsobit žákovskou knížku, která by pak poskytla srozumitelnou zpětnou vazbu o pokrocích žáků pro nás pedagogy, děti i rodiče. 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ otevřenost školy Snažíme se být jako škola maximálně otevření směrem k pracovníkům, dětem, rodičům i veřejnosti. Při změně filozofie školy se nám osvědčila spolupráce se školskou radou, jejímž členem je aktivní, důsledný a kritický rodič. Díky jeho názorům a připomínkám jsme měli jistotu, že valná většina rodičů změny pochopí. Samozřejmě ale také některé děti odešly předčasně do škol ve Svitavách. Způsoby, jakými se všichni zúčastnění mohou na chodu školy podílet, popisujeme výše nebo přikládáme v přílohách. Zúčastněné o nich informujeme na webových stránkách a v pravidelných dopisech. Problém, který v této oblasti řešíme, popisujeme v bodě dvě. Z třiceti rodičů jich se školou těsně spolupracuje šest a dalších sedm se občas účastní akcí školy nebo vystoupení dětí. V dotaznících však neochotu škole pomoci přiznali pouze jedni rodiče. Během tří let se nám podařilo školu zviditelnit a pozitivně ovlivnit názor na školu v Lačnově i ve Svitavách. Při zápisech vždy přišli i tací, které jsme přesvědčili nedávno. Pořád to ale neznamená, že bychom nemuseli mít strach o naplněnost žáky. Optimální prostory máme pro 40 dětí, letos jich vzděláváme 35 a vzhledem k silnému čtvrtému ročníku, který za rok odejde, jich bude spíše méně. Tuto skutečnost se snažíme změnit právě otevřeností, prezentací, pořádáním akcí pro veřejnost, přijímání i mimoškolních dětí do zájmových kroužků nebo spoluprací například s mateřským centrem Krůček. 18

19 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE zpřístupnění veřejnosti Právě zpřístupnění školy veřejnosti způsobilo zvrat ve vnímání potřebnosti školy v Lačnově. Lačnov byl před několika lety připojen ke Svitavám a nyní jsme zde jediná veřejná budova a instituce schopná oslovovat veřejnost. Zájem je o naše pravidelné kulturní akce, největší návštěvnost měla loňská vůbec první schůzka se starostou Svitav o problémech Lačnova. Téměř žádná účast však nebývá na přednáškách a besedách. Uspořádali jsme přednášky s lékařem, psycholožkou, protidrogovým preventistou, v rámci projektu BAREVNÁ ZEMĚKOULE besedu s Vietnamkou o tamních zvycích a tradicích, otevřeli jsme kurz na počítačích, zvali jsme veřejnost na semináře Respektovat a být respektován, které pořádáme ve spolupráci s MC Krůček. Malý zájem o vzdělávací akce je asi jediný nedostatek školy, který neovlivníme my. Každopádně budeme tento typ akcí stále nabízet. 19

20 4. Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. PLÁNY ČAS SPLNĚNÍ ZODPOVĚDNÉ OSOBY zahrada - financování z grantu Nadace Partnerství do června 2008 Radka organizace Míša grant Marcela - údržba klubovna financování z rozpočtu školy do června 2008 Radka, Věrka organizace Marcela - údržba IT prvky ve výuce financování z evropského grantu do konce šk. roku 2010/2011 Radka, Jirka grant Jirka instalace, údržba pedagogové - obsluha výdejna jídla ve šk. roce 2008/2009 Radka organizace Marcela - návrh kabinety ve šk. roce 2008/2009 Radka, Míša, Jirka návrh, organizace vztahy s nepedagogickými pracovníky - zlepšení ve šk. roce 2007/2008 pracovníci školy společné schůze, akce, oslavy vztahy s rodiči jejich větší aktivita dlouhodobé úsilí pedagogové, rodiče - rozhovory, konzultace, informovanost vztahy celkově - zachování dlouhodobé úsilí všichni účastníci vzděl. procesu pravidla chování, akce, výlety režim dne dětí - přestávky ve šk. roce 2007/2008 pedagogové, žáci dodržování času na odpočinek režim dne pedagogů - vybudování ve šk. roce 2008/2009 pedagogové detailní plánování činností dne, 20

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, 568. 02 Svitavy. facebook: Modrá

Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, 568. 02 Svitavy. facebook: Modrá Výroční zprava Modrá škola 2013/2014 Organizace vzdělávání, hospodaření, aktivity školy, spolupráce, plány, autoevaluace, školní družina, granty, projekty ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov 125/50, 568 02 Svitavy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Aktualizace projektu pro školní roky 2014/15 až 2016/17 POSLÁNÍ ZŠ VEJVANOVICE JAKO ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Pro naši školu jsou nejcennější lidé, kteří

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Předkladatel...3 1.2. Zřizovatel...3

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září 2013 1 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova

Více

ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) RVP ZV Základní vzdělávání

ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) od 1. 9. 2013 PLACE HERE Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Inventář školy podporující zdraví

Inventář školy podporující zdraví Úvod V dnešní době, kdy se lidský život podle celosvětových statistik prodlužuje, paradoxně vidíme, že na člověka jako bytost, číhá hodně nástrah. Mnozí z nás přijali za své, takový životní styl, který

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Telefon/Fax 478 611 501 E-MAIL: skola@mostzs15.cz www:mostzs15.cz PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2009-2012 Zpracovala: Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika ŠVP...9 4. Učební plán...22 5. Učební osnovy...24 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk...24 5.1.2. Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk SPEKTRUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vydání druhé, od 1. září 2009-1 - Obsah I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika

Více

Projekt podpory zdraví

Projekt podpory zdraví Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Projekt podpory zdraví na období 2014-2017 Vypracovala: Mgr. Hana Saláková Obsah projektu: 1Identifikační údaje str.3 2 Představení školy str.4 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Název: Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality Zpracovala: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, Křídla 52, 592 31 Nové Město na Moravě tel: 566 615 793, IČO 75021421 Obsah: 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK... 4 1 DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERSTKA ŠKOLY... 6 2.1 OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 6 2.2 HSTORE ŠKOLY... 6 2.3 ÚPLNOST A VELKOST

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více