PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV"

Transkript

1 PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVITAVY, LAČNOV

2 OBSAH 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. strana 3 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. strana 6 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. strana Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. strana Posouzení Jak dopadl písemný projekt. Jak budeme zjišťovat zdárnost realizace. strana 23 2

3 1. Představení školy a jejího projektu Kdo jsme a proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví. Adresa: ZŠ Svitavy, Lačnov Zadní 50 Svitavy Telefon: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Učitelé: Mgr. Jiří Konopáč, DiS. Mgr. Michaela Brůnová Vychovatelka: Věra Betlachová Účetní: Marcela Pešinová Školnice: Marcela Rozsypalová Kuchařka: Marcela Rozsypalová Jsme málotřídní škola na okraji města Svitavy. Čtyři pedagogové se tu věnují 35 dětem v prvním až pátém ročníku základní školy. V současné situaci 46% dětí v naší škole vyžaduje specifický přístup děti nadané, děti se specifickými poruchami učení, lehkou mozkovou dysfunkcí, s poruchami chování, sociálně znevýhodněné, děti jiného etnika. Používáme prvky alternativních pedagogických směrů. Například Daltonského plánu žáci se učí komunikovat, spolupracovat, pomoci druhým, ověřovat si poznatky z různých pramenů a zdrojů informací, programu Začít spolu rozvíjíme u dětí samostatnost, spolupráci ve skupině, promyšlené rozhodování. Kompetence zdokonalujeme mimo jiné pomocí zásad pedagogiky Marie Montessori pracujeme na hrubé a jemné motorice, koordinaci oka a ruky, vnímání všemi smysly, dodržujeme předem stanovená pravidla, respektujeme se navzájem. Uplatňujeme otevřené vyučování centrem veškeré pozornosti je dítě a škola se snaží navázat užší vztah k místu, kde děti žijí. Smyslem je rozvoj všech žáků bez rozdílu, utváření sebedůvěry, příprava na život ve změněných podmínkách současné společnosti. Při výuce máme na zřeteli zásady integrované tématické výuky. (Člověk si zapamatuje 10% toho, co slyší, 15% toho, co vidí, 20% toho, co současně vidí i slyší, 40% toho, o čem diskutuje, 80% 3

4 toho, co přímo zažije nebo dělá, 90% toho, co se pokouší naučit druhé.) Důraz klademe na rozvoj emoční inteligence. Od je škola zařazena do celostátní sítě Tvořivých škol. Hlásíme se ke krajskému ekologickému projektu M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ekologickou nadací Tereza. Koncepce školy je nastavena s ohledem na: bezstresové, vlídné prostředí klidná a otevřená atmosféra, výuka v pracovních a herních koutcích, používání koberců, netradiční uspořádání třídy, relaxační místnost individuální přístup k žákům včasná diagnostika, respektování potřeb jednotlivce, motivující hodnocení, zadávání práce podle schopností žáků, spolupráce pedagogů (každotýdenní informační schůzky); žákovská a učitelská portfolia; týdenní plány; slovní hodnocení práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, lehkou mozkovou dysfunkcí a také s žáky nadanými smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, samostatnost, uvědomění si odpovědnosti za své chování, podpora spontánnosti a zvídavosti, rozvoj komunikace, pravidelné doučování; testy KALIBRO, CERMAT rozvíjení tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální, sociální a dramatické výchovy v souladu s průřezovými tématy pomocí mezipředmětových vztahů etickou výchovu povinný předmět ve všech ročnících podle zásad Roberto Roche Olivara zařazení projektů a zážitkové pedagogiky do výuky integrované vyučování, svobodná tvůrčí práce, kooperativní vyučování, didaktické hry, exkurze projekty: BAREVNÁ ZEMĚKOULE, LAČNOV DŘÍVE A DNES, DNY ZDRAVÍ, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, BEZPEČNĚ NA SILNICI, BUDOUCÍ POVOLÁNÍ, DALTONSKÉ PÁTKY zdravý životní styl TV chvilky, využití tělocvičny a zahrady o přestávkách, procházky po okolí, program Zdravé zuby, první pomoc, informace o zdravé výživě, pitný režim, duševní hygiena, protidrogová prevence, ekologická výchova, třídění odpadu upevňování vztahů mezi dětmi, prevenci šikany spolupráce, vzájemný respekt, výlety, noci ve škole, letní tábor, sportovní utkání, sociální hry, prvky dramatické výchovy při učení se v životních situacích školní družinu metodicky a obsahově propojenou s výukou, navštěvovanou všemi žáky školy, s bohatým programem a prodlouženým středečním odpolednem 4

5 zapojení žáků do zájmových kroužků mažoretky, romské tance, hra na flétnu, anglický jazyk, německý jazyk, sportovní hry, fotbalový kroužek, chemický, výtvarný, počítačový kroužek, náboženství; Mažoretky jsou značkou školy. V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Dnes již máme 5 oddílů ( dívky ve věku 3 18 let ). Reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Zúčastňují se pravidelně předtančení na plesech, účastní se oslav města Svitavy, oslav dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. spolupráci s rodiči, umožnění návštěv rodičů při výuce Dny otevřených dveří, konzultační hodiny podle potřeb rodičů, pravidelné informace rodičům formou dopisů, spolupráce se školskou radou a zástupcem rodičů, poskytování informací o dětech za přítomnosti dětí prezentaci školy jako veřejného prostoru vystoupení mažoretek, divadelní představení, zahradní slavnosti, besídky: Den matek, Mikulášská, Den dětí, výstavy; spolupráce s lačnovskou organizací Červeného kříže; informační skříňka na náměstí ve Svitavách, prezentace školy v novinách, místní televizi, plakáty a pozvánky na akce do všech schránek v Lačnově, kde škola sídlí průběžné vzdělávání pedagogů na seminářích, studium odborné pedagogické literatury autoevaluaci školy vzájemné hospitace v hodinách, rozhovory s rodiči, dotazníky KALIBRO (dotazníky pro děti, rodiče i pedagogy), interní dotazník pro děti JÁ A MOJE ŠKOLA, sociogramy Proč jsme vytvořili projekt podpory zdraví Tento program nás velmi zaujal po prostudování Rukověti škol podporujících zdraví. Máme zájem zlepšovat naše pracovní prostředí, zefektivnit výuku dětí a pokračovat v budování školy jako veřejného prostoru. To všechno na ověřené úrovni. Očekáváme zdokonalení našich snah a lepší koordinaci v postupech k vytváření školy podle představ dětí, rodičů i nás, pedagogů. Zájem o zapojení všech výše zmíněných jsme si potvrdili v několika dotaznících a analýzách (viz příloha Dotazník ZDRAVÁ ŠKOLA). 5

6 2. Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví z hlediska devíti zásad Jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví. Analýzu z hlediska devíti zásad podpory zdraví ve škole jsme provedli již v roce 2006/2007. Přikládáme obě varianty, i současnou z roku 2007/2008. Vnímáme to jako důkaz, že jsme se v našich plánech posunuli dopředu, ale také že jsme se důkladným studiem dostupných materiálů naučili hodnotit detailněji a smysluplněji. První pilíř: Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí 2. Pohoda sociálního prostředí 3. Pohoda organizačního prostředí Druhý pilíř: Zdravé učení 1. Smysluplnost 2. Možnost výběru a přiměřenost 3. Spoluúčast a spolupráce 4. Motivující hodnocení Třetí pilíř: Otevřené partnerství 1. Škola jako model demokratického společenství 2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce První pilíř: Pohoda prostředí 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA Škola podporující zdraví (ŠPZ) se stará o všestrannou a vyváženou nabídku podmínek příznivých pro pohodu věcného prostředí tím, že se na jejich tvorbě a péči o ně podílejí všechny skupiny školního společenství. VLASTNOSTI hygienická nezávadnost bezpečí ve věcném smyslu funkčnost a účelnost podnětnost 6

7 estetičnost a zabydlenost dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání nabídka osobního prostoru ZŠ LAČNOV 2006/2007 rodinné prostředí - útulnost finanční náročnost dostupnost a využití všech prostor školy rozvoj zodpovědnosti a vztahu k věcem osobní prostor pro děti podnětnost sociálně slabších skupin nové prostory, vybavení ZŠ LAČNOV 2007/2008 nedostatečný osobní prostor pro učitele nedostatečný úklid mezery v počtu moderních pomůcek pro výuku moderní estetické vybavení školy podle přání dětí a pedagogů dostupnost prostředí dobré vybavení IT pravidelné bezpečnostní kontroly - dodržování pedagogických dozorů náročnost na udržení pořádku finanční náročnost vysoké nároky na bezpečnost 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA V ŠPZ lidé usilují, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému. Pozn.: Posouzení mezilidských vztahů ve škole (viz Rukověť str ; Jak může člověk člověka znehodnocovat; Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole) ZŠ LAČNOV 2006/2007 dobré vztahy pedagogů na pracovišti špatná spolupráce s provozními zaměstnanci zájem o mezilidské vztahy řešení případných nedorozumění nadšení z práce dobrá motivace ZŠ LAČNOV 2007/2008 dotazníky pravidelné porady odlišnost některých dětí a rodičů projevující se negativním postojem ke škole nezájem některých dětí a rodičů náročnost na psychiku a sebeovládání časová náročnost 7

8 etická výhova okamžité řešení problémů dětí i rodičů rozvoj empatického cítění u dětí otevření školy vůči veřejnosti rozvoj osobních kvalit náročnost na přípravu a vzdělávání 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁSADA ŠPZ uvádí organizaci činnosti ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (režim dne), výživu a pohybovou aktivitu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY režim dne zdravá výživa aktivní pohyb ZŠ LAČNOV 2006/2007 pravidelný režim dne dětí chybí aktivní pohyb učitele pitný režim relaxace dětí - využití herny, tělocvičny, trampolíny, zákoutí ZŠ LAČNOV 2007/2008 pitný režim zdarma dodržování relaxačních chvilek různé využití forem ve výuce střídání práce a odpočinku ŠD-rozvoj pohybových aktivit otužování projekt DNY ZDRAVÍ špatný režim dne učitele stravování, přestávka, WC málo kooperativní vztah s MŠ málo pestrý jídelníček nedostatečná komunikace s kuchyní v budově MŠ špatná organizace placení obědů omezená komunikace s nepedagogickými pracovníky z důvodu malých úvazků špatný režim dne učitele 8

9 Druhý pilíř: Zdravé učení 4. SMYSLUPLNOST ZÁSADA ŠPZ je propojena se skutečným životem. Dbá o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí, a o osvojování dovedností. Navazuje na to, co děti již znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky podle předmětů k výuce podle tématických celků. Přechází od výkladu učitele jako hlavní metody výuky k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci. PROŽITKOVÉ UČENÍ umožňuje rozvinout vlastní potenciál, vlastní aktivitu a tvořivost umožňuje věci zažít a vyzkoušet v praxi posiluje sebedůvěru a zdravé sebevědomí umožňuje rozhodování a posiluje vlastní zodpovědnost rozvíjí spolupráci a komunikaci, posiluje prosociální jednání ZŠ LAČNOV 2006/2007 aktivita a tvořivost dětí časová náročnost zvyšování sebevědomí dětí vedení k zodpovědnosti ZŠ LAČNOV 2007/2008 využití internetu a knižních publikací při práci u každého tématu se žáci vyjadřují k tomu, kde je možné si získané poznatky využít daltonské pátky učení v přírodě (Vv, Prv, Pč, VI, Př) zájmové útvary podle zaměření dětí důraz na aktivní odpočinek projekt BUDOUCÍ POVOLÁNÍ propojení se současným životem vysoké nároky na odbornou úroveň pedagoga skupinové vyučování, projektové vyučování obchod co nejpřesnější odhad schopností dítěte co zvládnou a co ne. u slabších se musíme soustředit na dokonalé zvládnutí základních vědomostí a dovedností využitelných v životě 9

10 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST ZÁSADA V obsahu i metodách výuky poskytuje ŠPZ takovou nabídku, která umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu inteligence a osobnosti každého žáka. Dbá o věkovou přiměřenost učiva, proporcionalitu rozumové i citové výchovy a o přiměřenost učiva vzhledem k individuálním možnostem žáků. Pozn.:Typy inteligence ( viz Rukověť str ; Typy inteligence podle Gardnera; Zjišťování učebních stylů) ZŠ LAČNOV 2006/2007 individuální přístup k žákovi vztah se žákem i rodičem znalost žáka ZŠ LAČNOV 2007/2008 daltonský patek možnost výběru úkolu podle složitosti občasný výběr úloh a úkolů individuální přístup ke slabším, ale i nadaným žákům spolupráce s PPP spojené ročníky a různorodost sociálních skupin nedostatek času na rozšiřující učivo při výběrových úlohách je složitá kontrola nutná důslednost náročnost na přípravu pedagogů 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE ZÁSADA ŠPZ používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají spolupráci a spoluúčast dětí a využívají spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery. Možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je proto zabudována přímo do kurikula. DALŠÍ ASPEKTY duch demokracie a přátelství ve výuce i v životě školy společně vytvořená pravidla práva a povinnosti dětí, učitelů i rodičů spoluúčast na vytváření a chodu institucí ve třídě a ve škole participační styl řízení spoluúčast učitelů na vedení školy otevřenost školy vůči partnerům ( rodiče, obec, další školy, odborníci, zájmové organizace, sdružení, sponzoři ) 10

11 ZNAKY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ pozitivní vzájemná závislost úspěch či neúspěch je věcí celé skupiny; rozdělení rolí interakce tváří v tvář sociální výměna je adresná; okamžitá odezva, zpětná vazba osobní odpovědnost každý odpovídá za svou část úkolu, kterou přispívá k celku formování a používání sociálních dovedností důvěra, akceptace, tolerance, pomoc reflexe činnosti skupiny ZŠ LAČNOV 2006/2007 spojené ročníky pravidla dětí otevřenost školy všichni vidí do všeho ZŠ LAČNOV 2007/2008 spojené ročníky společně vytvořená pravidla časté kooperativní vyučování partnerský vztah mezi dítětem a učitelem spolupráce s rodiči, občan. sdruženími a s dalšími státními institucemi společné plánování a spolupráce na chodu školy založení Občanského sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA soutěž rodičů akce pro veřejnost 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ ZÁSADA nepochopení některých rodičů nutnost psychologického přístupu v jednání s rodiči důslednost v plnění povinností dětmi náročnost při důsledném dodržování pravidel náročnost na komunikaci s rodiči spolupráce s ostatními školami ŠPZ zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost. Pozn.: Slovní hodnocení (viz Rukověť str ; Slovní hodnocení; Klasifikace známkou) 11

12 ZŠ LAČNOV 2006/2007 týdenní plány slovní hodnocení zvyšování sebedůvěry rozvoj osobnosti u slabších žáků odbourávání strachu ze špatného výsledku ZŠ LAČNOV 2007/2008 týdenní plány hodnocení kompetencí žáků dotazník Já a moje škola, ze kterého škola čerpá inspiraci slovní hodnocení v kombinaci se známkou dotazník Kalibro sledování pokroků pomocí portfolia časová náročnost pro učitele obtížná motivace dětí z nepodnětných rodin časová náročnost hodnocení pokroku žáka Třetí pilíř: Otevřené partnerství 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ ZÁSADA ŠPZ dělá všechno pro to, aby se co nejvíce proměňovala z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména: svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spolupráce. OBECNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ důvěra Jednám tak, aby mě to činilo hodným důvěry? pravdivost Chovám se vždy pravdivě? aktivní naslouchání Dovedu naslouchat očima, ušima i srdcem? nesnižování druhých Neprosazuji se někdy na úkor druhých? osobní maximum Vydávám ze sebe většinou to nejlepší? Pozn.: Pravidla ( viz Rukověť str ; Pravidla; Dotazník pro rodiče) ZŠ LAČNOV 2006/2007 empatie psychologická náročnost individuální přístup k dětem náročnost na sebeovládání příprava na budoucí život 12

13 ZŠ LAČNOV 2007/2008 zavádění demokratických principů nepochopení ze strany některých dětí i rodičů spolupráce s organizacemi reakce na dotazníky přání dětí i rodičů pravidla soužití pro děti i učitele rozvoj asertivity a kritického myšlení u dětí těsná spolupráce se školskou radou neochota rodičů opravdu spolupracovat 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE ZÁSADA ŠPZ usiluje o to, aby se v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru své komunity zpřístupnila veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům, a na základě otevřených vztahů s nimi se postupně stala přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce. PROSTŘEDKY ŠPZ se identifikuje s obcí a pomáhá jí. ŠPZ reaguje na aktuální potřeby v obci. ŠPZ si uvědomuje, že perspektiva školy je v přijetí funkce vzdělávacího střediska obce. ŠPZ každý krok uskutečňuje s perspektivou proměny v kulturní a vzdělávací středisko obce. ZŠ LAČNOV 2006/2007 zviditelnění školy vážnost v obci časová a finanční náročnost nabídka kulturních a vzdělávacích akcí školy otevřenost školy a pedagogů vůči rodičům a občanům podpora existence školy neochota a nepochopení některých lidí (problémy s poštovní roznáškou letáků) lhostejnost k nabízeným akcím ZŠ LAČNOV 2007/2008 spolupráce s různými organizacemi náročnost na udržení školy pravidelné kulturní akce pro děti, rodiče a místní obyvatele pořádání přednášek bezplatný pronájem školy: fotbal, cvičení, schůze červeného kříže, MC Krůček propagace pozvánky, plakáty, noviny časová náročnost organizace akcí 13

14 3. Rámcový projekt podpory zdraví O co nám jde a jak toho chceme dosáhnout. Založili jsme Občanské sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA. Chceme se více věnovat integraci dětí jiných etnik a dětí sociálně znevýhodněných do majoritní společnosti a v interakci s jejich výraznou emoční inteligencí obohacovat děti zaměřené spíše na školní výkon než na sociální vztahy. V souvislosti s touto činností plánujeme zažádat o registraci asistenční služby sociálně právní ochrany dětí. Zdokonalovat se musíme v dovednosti finančního zabezpečování našich plánů. Zažádali jsme o granty na rekonstrukci školní zahrady (výuka v součinnosti s přírodou, funkční dětské hřiště) nebo modernějšího počítačového vybavení (dataprojektor, interaktivní tabule, hlasovací zařízení). Formou seminářů se připravujeme na možnost získat peníze z evropských fondů, pracujeme na projektu PARTNERSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ. V tomto roce jsme se zapojili do evropského programu e-twinning. Chceme navázat spolupráci s jinými školami v rámci našeho mezinárodního projektu ROMSKÉ PLAMÍNKY. Do výuky zařazujeme prvky globální výchovy. Domníváme se, že komunikace s dětmi z jiné země by přirozeně rozvíjela kompetence v této oblasti. Děti sociálně znevýhodněné v rodině nedostanou šanci k nahlédnutí do života v evropské společnosti. Na druhé straně děti nadané, které se u nás věnují anglickému a některé i německému jazyku od první třídy, by tak měly šanci zdokonalit své schopnosti. Přínos očekáváme i pro nás, pedagogy. Rádi se učíme a nechceme být odkázáni pouze na české inspirační zdroje. Výhody školy jsme dostatečně zdůraznili při představení a v autoevaluaci školy. Při popisu plánů školy se budeme zabývat pouze nedostatky nebo aktivitami, které se nám zatím nepodařilo uskutečnit. Plány školy z hlediska jednotlivých zásad 1. POHODA VĚCNÉHO PROSTŘEDÍ školní zahrada Školní zahradu chceme přizpůsobit aktivitám dětí a pravidelným veřejným akcím. V projektu máme zarovnání travnaté plochy, bezúdržbové lavičky, moderní dětské prolézačky splňující náležité normy, malý pozemek na pěstování nenáročné zeleniny a květin, rozšíření zeleně. klubovna Děti jsou zvyklé si hrát v bývalé kůlně, která je součástí zahrady. Rozdělíme ji na dvě poloviny, v jedné bude pokojík na hraní a v druhé malá dílna. 14

15 interaktivní IT prvky Plánujeme plynulou modernizaci stávající výpočetní techniky. Moderní metody výuky chceme doplnit dataprojektorem, interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. Samozřejmě budeme muset peníze na tato zařízení sehnat v rámci evropských fondů nebo jiných grantů. výdejna jídla Výdejnu musíme vybavit modernějším nábytkem, momentálně zde není efektivně využit prostor. kabinety Také kabinety pomůcek vyžadují zefektivnění prostoru nejlépe systémem polic. 2. POHODA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ vztahy s nepedagogickými pracovníky Ještě ve školním roce 2006/2007 byly vztahy mezi pedagogy a nepedagogickými pracovnicemi velmi špatné. Po několika vzájemných schůzkách a jednáních se nám podařilo najít ochotnější paní kuchařku a zároveň i školnici. Ta škole pomáhá v organizování pravidelných veřejných akcí, chápe filozofii školy. Intenzivnější vztahy s pedagogy se teprve vytvářejí nejenom na akcích školy, ale také při společných schůzích a oslavách. vztahy s rodiči Již čtvrtým rokem mapujeme vztahy s rodiči pomocí projektu KALIBRO. Máme zdokumentováno velké zlepšení v oblasti komunikace. Rodiče škole důvěřují, jsou ochotni pomáhat. Bohužel se nám s většinou z nich nedaří navázat skutečnou spolupráci. Zatímco někteří věnují škole mnoho hodin svého volného času, jiní nejsou schopni přijít za celý rok ani na rodičovské schůzky. Vymysleli jsme soutěž pro rodiče. Ti, kteří stráví na školních akcích nejvíc hodin, budou každé pololetí vyhodnoceni a dostanou poukaz na večeři pro dva. vztahy celkově Snažíme se budovat příznivé vzájemné vztahy mezi dospělými i dětmi obzvlášť dodržováním společně vytvořených pravidel, včasným řešením konfliktů, podnikáním různorodých aktivit, etickou výchovou, reagováním na pravidelné dotazníky. V těchto aktivitách budeme dále pokračovat. Vyžaduje to od nás vzájemné konzultace a neustálé vzdělávání v rozvíjení mezilidských vztahů. 3. POHODA ORGANIZAČNÍHO PROSTŘEDÍ režim dne dětí Velmi dbáme na správný režim dne dětí. Ten se promítá nejen do dodržování pitného režimu zdarma, možnosti odcházet podle potřeby na toaletu, využití přestávek k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, ale také do sestavování rozvrhu 15

16 vyučovacích hodin podle křivky výkonnosti a zařazování TV chvilek při náročných formách práce. Dodržování přestávek nesmíme zanedbávat. režim dne učitelů Správný režim dne dospělých se nám nedaří dodržovat vůbec. Jsme stále s dětmi. Nevyužíváme sborovnu, nedodržujeme přestávky pro sebe. První přestávku máme na oběd a i při tom často něco řešíme. Při našem vytížení se ve dnech volna cítíme vyčerpáni, ale přesto se snažíme ještě každý napsat nějaké granty, přečíst odbornou literaturu. Dostatečným odpočinkem jsou pro nás pouze letní prázdniny. Práce nás všechny velmi baví, zatím si neumíme pracovní den správně uspořádat. komunikace s MŠ Z MŠ bereme obědy. V loňském roce se po obtížích podařilo prosadit placení přes účet. Zlepšila se skladba jídelníčku. Spolupráci se školkou bychom si v zájmu obou institucí i dětí představovali jinak, snažíme se přicházet s nápady, ale bohužel ze strany MŠ vázne skutečná ochota. 4. SMYSLUPLNOST smysluplnost pro každého Nutnou smysluplnost výuky máme pro každou přípravu na paměti stále. Ve škole máme mnoho projektů a podnikáme spousty aktivit s ohledem na čitelnou smysluplnost pro děti. Pravda ovšem je, že máme různorodou skladbu dětí z rozdílných sociálních prostředí a naše úloha je přistupovat k dětem individuálně nejenom při výběru metod práce, ale i s ohledem na pro ně srozumitelnou smysluplnost. Jednoduše řečeno: přesvědčili jsme se, že pro každé dítě má pojem smysluplnost jiný obsah. Proto bychom měli znát zázemí dítěte, lépe odhadovat jejich schopnosti, abychom nekladli velké nároky na děti, které se lehce vzdávají a naopak malé na ty, kteří rádi překonávají své schopnosti. Pak se nám bude smysluplnost lépe cílit. tématické celky Zatím používáme tématickou výuku pouze v pravidelných projektech. Při práci na ŠVP jsme se snažili sladit témata prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Daří se nám slaďovat témata při práci ve spojených ročnících. Na komplexní výuku v tématických celcích si zatím netroufneme. V tomto ohledu potřebujeme mít více zkušeností. Vzhledem k tomu, že do šesté třídy musíme předat děti do Svitav připravené podle požadavků daných škol, bojíme se asi více experimentovat. 16

17 5. MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST možnost výběru Vnímáme možnost výběru při práci jako rozhodující moment pro rozvoj zodpovědnosti za odevzdaný úkol. Učíme se dávat dětem na výběr při různých příležitostech. Při domácích úkolech, při práci v hodině, při tvorbě ve výtvarné nebo pracovní výchově, při doplňkových činnostech. Tato praxe je časově náročná jak na přípravu tak na vyhodnocení. Jsme však rozhodnuti možnosti výběru pro děti rozšiřovat. přiměřenost Vzhledem k různorodé skladbě našich dětí posuzujeme přiměřenost v souvislosti se smysluplností pro každého. Spolupracujeme s rodiči, s pedagogickopsychologickou poradnou, v obtížných případech s psycholožkou. Přípravy na hodiny diferencujeme podle schopností dětí tak, aby se nikdo nenudil a nikdo se necítil přetížen. Pro děti s problémy máme pravidelné doučování. Spolupracujeme s dobrovolnicí, která u nás ve škole pracuje s dětmi, které doma nemají dostatečné zázemí pro čtení knih. Musíme stále sledovat nové možnosti v používání didaktických pomůcek, které pomáhají v individuálním přístupu k práci s dětmi. Velmi inspirující nám přijde poznatek, že v zemích, které se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodním srovnávání PISA, téměř neexistují rozdíly mezi dětmi z různých rodinných prostředí. K tomu bychom se rádi jednou přiblížili. 6. SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE spoluúčast Součástí úspěchu naší školy je fakt, že děti, pedagogové i rodiče mají možnost podílet se na rozvoji školy. Děje se tak formou rozhovorů, společných akcí, dotazníků. Pravidla dětí i učitelů u nás fungují několik let. Momentálně pracujeme na pravidlech ve školní jídelně. Uvědomujeme si, že pravidla fungují, pouze když se na nich podílejí a shodnou všichni. Osvědčilo se nám učit děti zodpovědnosti v práci i ve vztazích. Děti přicházejí s nápady do projektů, plánují výlety, navrhují zlepšení prostředí školy. Chceme tyto kompetence u dětí dále rozvíjet také v rámci zapojení do projektu EKOŠKOLA. spolupráce Žáci u nás často pracují ve dvojicích, ve skupinkách. Využíváme tuto formu pro těsnější rozvoj sociálních dovedností, omezujeme tak nezdravou soutěživost. Děti si umí rozdělit role, zvládnou i reflexi práce ve skupině. Bohužel někdy nepromyslíme motivaci a stává se, že se nadaným nechce pracovat ve skupině, protože by třeba vše zvládli sami rychleji nebo zase naopak pomalejší spoléhají na práci 17

18 ostatních. Pak porušíme heterogennost skupiny i ročníků a nadaní pracují spolu na obtížnějších úkolech. Pravidla kooperativního vyučování si musíme důkladně osvojovat a dále se v této oblasti vzdělávat. 7. MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ hodnocení Také pro hodnocení výsledků vzdělávání máme jasně nastavená pravidla, podle kterých učitelé postupují jednotně. Rodiče se v dotazníku vyjádřili, že jim vyhovuje kombinace známky a slovního hodnocení, které máme příležitost pravidelně rozvinout v týdenních plánech. Propracované nemáme hodnocení pokroků každého žáka. První krok jsme udělali definováním požadavků v jednotlivých ročnících, ke kterým se na konci každého pololetí vyjádří žák, rodič i učitel. Tomu bychom v budoucnu chtěli přizpůsobit žákovskou knížku, která by pak poskytla srozumitelnou zpětnou vazbu o pokrocích žáků pro nás pedagogy, děti i rodiče. 8. ŠKOLA JAKO MODEL DEMOKRATICKÉHO SPOLEČENSTVÍ otevřenost školy Snažíme se být jako škola maximálně otevření směrem k pracovníkům, dětem, rodičům i veřejnosti. Při změně filozofie školy se nám osvědčila spolupráce se školskou radou, jejímž členem je aktivní, důsledný a kritický rodič. Díky jeho názorům a připomínkám jsme měli jistotu, že valná většina rodičů změny pochopí. Samozřejmě ale také některé děti odešly předčasně do škol ve Svitavách. Způsoby, jakými se všichni zúčastnění mohou na chodu školy podílet, popisujeme výše nebo přikládáme v přílohách. Zúčastněné o nich informujeme na webových stránkách a v pravidelných dopisech. Problém, který v této oblasti řešíme, popisujeme v bodě dvě. Z třiceti rodičů jich se školou těsně spolupracuje šest a dalších sedm se občas účastní akcí školy nebo vystoupení dětí. V dotaznících však neochotu škole pomoci přiznali pouze jedni rodiče. Během tří let se nám podařilo školu zviditelnit a pozitivně ovlivnit názor na školu v Lačnově i ve Svitavách. Při zápisech vždy přišli i tací, které jsme přesvědčili nedávno. Pořád to ale neznamená, že bychom nemuseli mít strach o naplněnost žáky. Optimální prostory máme pro 40 dětí, letos jich vzděláváme 35 a vzhledem k silnému čtvrtému ročníku, který za rok odejde, jich bude spíše méně. Tuto skutečnost se snažíme změnit právě otevřeností, prezentací, pořádáním akcí pro veřejnost, přijímání i mimoškolních dětí do zájmových kroužků nebo spoluprací například s mateřským centrem Krůček. 18

19 9. ŠKOLA JAKO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE zpřístupnění veřejnosti Právě zpřístupnění školy veřejnosti způsobilo zvrat ve vnímání potřebnosti školy v Lačnově. Lačnov byl před několika lety připojen ke Svitavám a nyní jsme zde jediná veřejná budova a instituce schopná oslovovat veřejnost. Zájem je o naše pravidelné kulturní akce, největší návštěvnost měla loňská vůbec první schůzka se starostou Svitav o problémech Lačnova. Téměř žádná účast však nebývá na přednáškách a besedách. Uspořádali jsme přednášky s lékařem, psycholožkou, protidrogovým preventistou, v rámci projektu BAREVNÁ ZEMĚKOULE besedu s Vietnamkou o tamních zvycích a tradicích, otevřeli jsme kurz na počítačích, zvali jsme veřejnost na semináře Respektovat a být respektován, které pořádáme ve spolupráci s MC Krůček. Malý zájem o vzdělávací akce je asi jediný nedostatek školy, který neovlivníme my. Každopádně budeme tento typ akcí stále nabízet. 19

20 4. Prováděcí plán Čím, kdo a kdy přispěje ke změnám a rozvoji naší školy z hlediska podpory zdraví. PLÁNY ČAS SPLNĚNÍ ZODPOVĚDNÉ OSOBY zahrada - financování z grantu Nadace Partnerství do června 2008 Radka organizace Míša grant Marcela - údržba klubovna financování z rozpočtu školy do června 2008 Radka, Věrka organizace Marcela - údržba IT prvky ve výuce financování z evropského grantu do konce šk. roku 2010/2011 Radka, Jirka grant Jirka instalace, údržba pedagogové - obsluha výdejna jídla ve šk. roce 2008/2009 Radka organizace Marcela - návrh kabinety ve šk. roce 2008/2009 Radka, Míša, Jirka návrh, organizace vztahy s nepedagogickými pracovníky - zlepšení ve šk. roce 2007/2008 pracovníci školy společné schůze, akce, oslavy vztahy s rodiči jejich větší aktivita dlouhodobé úsilí pedagogové, rodiče - rozhovory, konzultace, informovanost vztahy celkově - zachování dlouhodobé úsilí všichni účastníci vzděl. procesu pravidla chování, akce, výlety režim dne dětí - přestávky ve šk. roce 2007/2008 pedagogové, žáci dodržování času na odpočinek režim dne pedagogů - vybudování ve šk. roce 2008/2009 pedagogové detailní plánování činností dne, 20

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík 1 z 5 2013 Naše škola by dlouhodobě chtěla dosáhnout cílů stanovených v programu projektu Zdravá škola přizpůsobeným našim podmínkám. Nosnými pilíři

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Projekt ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ I. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace IČO: 47813008 IZO: 102432198 RED-IZO: 600 143015 Adresa: Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více