Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková"

Transkript

1 Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček Zdenka Wanieková Bakalářská práce 2009

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám trombotickými stavy v těhotenství a problematikou porodního krvácení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickým informacím, kde v jednotlivých kapitolách popisuji hematologické změny v těhotenství, diseminovanou intravaskulární koagulaci a porodní krvácení. Druhá část práce je zaměřena na výzkumné šetření, kde pomocí dotazníku zjišťuji objektivnost měření krevních ztrát po porodu a znalost porodních asistentek v oblasti krvácení a života ohrožujícího krvácení u rodičky. Dalším cílem práce je statistické vyhodnocení jednotlivých porodních ztrát a vytvoření léčebného postupu při život ohrožujícím krvácení. Klíčová slova: těhotenství, porodní krvácení, krevní ztráty, trombóza, DIC, ruptura ABSTRACT In my bachelor thesis I have focused on thrombotic conditions during gravidity and questions considering obstetric bleeding. My work is divided into two parts theoretical and practical. First part is aimed for theoretical information where I have described hematology changes during pregnancy, dissemination endovascular coagulation and obstetric bleeding. Second part of my work is focused on exploratory investigation based on questionnaire where I have found out objectiveness of measurements concerning blood wastes after childbirth and midwives knowledge in the area of bleeding and bleeding which can costs fatal consequences to woman in labour. Another goal of this work is statistical interpretation of each obstetric wastes and creation of diagnostic and medical plan during fatal consequences. Keywords: gravidity, obstetric bleeding, blood wastes, thrombosis, DIC, rupture

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych podělovala všem těm, kteří mi pomáhali při vypracování bakalářské práce. Zejména paní MUDr. Janě Pelkové, která byla mou vedoucí práce a po celou dobu mi poskytovala odbornou pomoc a materiály pro zpracování bakalářské práce. Dále pak všem porodním asistentkám na gynekologicko-porodnickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati a. s. ve Zlíně za umožnění realizovat dotazníkové šetření a získat potřebné statistické údaje. A nakonec bych ráda poděkovala své rodině, která mi byla tou nejcennější oporou po celou dobu mých studií.

8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a že všechny použité zdroje textů, tabulek a grafů jsou řádně citovány tak, aby nebyl porušen autorský zákon.... Zdenka Wanieková Ve Zlíně dne

9 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY ZMĚNY OBJEMU KRVE V PRŮBĚHU GRAVIDITY: FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY BÍLÉ ŘADY V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ HEMOSTÁZA V TĚHOTENSTVÍ TROMBOFILIE Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny TROMBOFILIE V TĚHOTENSTVÍ Příčiny těhotenské trombofilie Diagnóza trombofilních stavů Léčba trombofilních stavů Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství TROMBOTICKÉ STAVY V TĚHOTENSTVÍ Hluboká žilní trombóza Trombembolická nemoc Trombembolické komplikace Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Embolie plodovou vodou Vzduchová embolie DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE (DIC) PATOLOGICKÝ ZVRAT TĚHOTENSKÉ HYPERKOAGULACE V SYNDROM, DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE Příčiny DIC Formy DIC Prevence DIC syndromu Diagnóza DIC syndromu při porodu Léčba akutního DIC syndromu a prevence posthemoragického šoku při porodu PREEKLAMPSIE HELLP SYNDROM PORODNICKÉ KRVÁCENÍ ROZDĚLENÍ PORODNICKÉHO KRVÁCENÍ Antepartální krvácení Postpartální krvácení PŘÍČINY KRVÁCENÍ PŘED PORODEM Abrupce placenty Placenta previa (vcestné lůžko) Vasa praevia Ruptura dělohy PŘÍČINY KRVÁCENÍ PO PORODU Poruchy odlučování placenty Hypotonie a atonie děložní... 41

10 3.3.3 Retence lůžka při placenta adherens Inverze dělohy Porodní poranění ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Organizační opatření při ŽOK Diagnosticko-léčebný postup Odstranění příčiny krvácení Chirurgické metody k odstranění příčiny krvácení Přehled léků ovlivňující děložní činnost Léky připadající v úvahu při řešení masivního porodnického krvácení Neodkladné kroky při pokračujícím krvácení nebo při podezření na DIC II PRAKTICKÁ ČÁST CÍLE VÝZKUMU CÍLE A HYPOTÉZY METODY VÝZKUMU STATISTICKÉ ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DLOUHODOBÁ LÉČBA NÍZKOMOLEKULÁRNÍMI HEPARINY V TĚHOTENSTVÍ KREVNÍ POPORODNÍ ZTRÁTY PO SPONTÁNNÍM PORODU ML A VÍCE A JEJICH PŘÍČINY ZPRACOVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU CHARAKTERISTIKA POLOŽEK DOTAZNÍKU DOTAZNÍK PRO PORODNÍ ASISTENTKY ZHODNOCENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ A HYPOTÉZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 87

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 ÚVOD Krev je životadárná, vzácná tekutina, bez které je samotné bytí člověka nemožné. Při studiu odborné literatury jsem narazila na překvapivý fakt, že třetím nejčastějším důvodem použití transfuze krve jsou porodnické komplikace. Následně jsem se při studiu setkala s další skutečností, že nejčastější příčinou mateřské úmrtnosti je krvácení. Díky těmto zjištěním jsem se začala zajímat o tuto problematiku a vybrala si ji jako téma své bakalářské práce. Z celého obsáhlého tématu mě nejvíce zaujalo poporodní krvácení, jeho příčiny a jeho řešení na porodním sále. Porod může být bohužel spjatý s řadou komplikací. Jednou z nich je krvácení, které může ohrozit jak matku, tak její dítě. Krvácení může přerůst až do stavu život ohrožujícího krvácení, při kterém je nutný rychlý a profesionální přístup celého týmu na porodním sále. Příčin, které mohou tento stav vyvolat, je celá řada. Jeden z faktorů, který může zvýšit krvácení, pokud některá z těchto příčin nastane, je dlouhodobé užívání nízkomolekulárních heparinů. Právě příčiny vzniku poporodního krvácení, vztah nízkomolekulárních heparinů k tomuto jevu a profesionalita a odbornost porodních asistentek při řešení této situace jsou hlavní témata bakalářské práce.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 1 HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY Těhotenství je fyziologický stav, který s sebou přináší řadu typických změn. Jde o adaptační jevy, které jsou časově omezeny a po porodu se většina z nich vrací zpět do stavu jako před těhotenstvím. Mezi tyto adaptační jevy v graviditě patří změny: Reprodukčního systému Kardiovaskulárního systému Krevního systému Respiračního systému Endokrinního systému Uropoetického systému Gastrointestinálního traktu Pohybového aparátu, kožního, imunitního systému a psychiky. [10] [8] I když jdou všechny tyto jevy ruku v ruce, dále v teoretické části budou rozebírány pouze změny v krevním systému. Hematologické změny mají v těhotenství podstatný a důležitý účel v řadě dějů. Díky těmto změnám je zajištěn správný vývoj a průběh těhotenství. Nejvýznamnější změnu u normálního těhotenství představuje změna v systémové dynamice, jako je například zvýšení srdečního výdeje (7,11 l/min), plynulý vzestup srdeční frekvence, dále zvýšená spotřeba kyslíku, změna arteriálního krevního tlaku a venózního tlaku. Avšak hematologické změny mohou s sebou přinést i nebezpečí. Na jejich základě totiž může dojít k rozvoji nebezpečných hematologických problémů. Jedná se převážně o anémii, získaný trombofilní stav a krvácení, které mohou ohrozit zdraví, v krajním případě i život rodičky a plodu během těhotenství, nebo v období po porodu. Podle statistických údajů je v České republice krvácení, trombóza a embolie stále nejčastější příčinou smrtelných příhod v těhotenství a v šestinedělí. Mateřská mortalita je bohužel vyšší než v ostatních evropských zemí. Je tedy nezbytné si uvědomit, že znalost této problematiky je prvotní podmínkou pro úspěšné řešení možných patologických stavů. [1] [5] Pro přehled, jaký je vývoj mateřské úmrtnosti v České republice od roku ukazuje níže uvedená tabulka.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 Tab. 1 Mateřská úmrtí v ČR Příčina Celkem Hemorrhagie 14 Embolie 9 Nemoci KV 11 Jiné 15 Autonehody 5 Neznámé 5 Celkem [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha Další tabulka ukazuje hlavní příčiny mateřských úmrti V ČR. Tab. 2 Hlavní příčiny mateřských úmrtí Pořadí (22,4%) Hemorrhagie 14 (23,7%) (19,8%) Trombózy a embolie 9 (15,3%) (15,5%) Kardiovaskulární komplikace 11 (18,6%) [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Změny objemu krve v průběhu gravidity: Aby bylo zajištěno krevní zásobení placenty, zvětšující se dělohy, aby byly uspokojeny zvýšené nároky na transport kyslíku, a aby byla pokryta krevní ztráta při porodu, která je u nekomplikovaného spontánního porodu kolem 500 ml a při operačním porodu se pohybuje kolem 1000 ml, je nutné zvětšení cirkulujícího objemu krve. Je známo, že ženský organismus je nastaven tak, že objem krve v těhotenství zpravidla stoupne o 50% ( ml). Ke vzestupu dochází již od 6. týdne těhotenství. V týdnu objem krve vzroste o 35%, v týdnu je na 49% a postupně se dostane až do maxima 50%, oproti stavu před otěhotněním. [5] [10] Objem krevní plazmy Objem plazmy stoupá od týdne těhotenství a dosahuje maxima ve týdnu gravidity. Poté se až do konce těhotenství již příliš nemění. Objem krevní plazmy tedy celkem stoupne o 40-60%. [1] [6] Objem masy červených krvinek Oproti velkému vzestupu plazmy, celkový počet erytrocytu stoupá mírně. Tento nepoměr mezi objemem plazmy a objemem krevních elementů způsobuje těhotenskou anémii, která je u těhotných žen velmi častá. Vznik anémie může být zapříčiněn i nedostatečným zásobením organizmu těhotné ženy železem, proto se těhotným ženám většinou doporučují užívat, nebo jim jsou rovnou naordinovány, perorální preparáty železa. [1] [6] Celkový hemoglobin V těhotenství nedochází k výrazným změnám v množství hemoglobinu. [1] [6] 1.2 Fyziologické změny bílé řady v průběhu těhotenství V posledním trimestru je hodnota počtu bílých krvinek /l. Hladina leukocytů se v průběhu porodu a v časném poporodním období mírně fyziologicky zvyšuje. [1] 1.3 Hemostáza v těhotenství Hemostáza je děj v organismu udržující rovnováhu mezi srážlivostí krve a rozpouštěním koagul, udržuje krev v tekutém stavu, ale zabraňuje vykrvácení při poranění. Podílí se na

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 něm všechny buněčné a plazmatické faktory, které se nacházejí v krvi a cévní stěně. Systém musí být komplexní, proto je potřeba, aby byl řízen společně s dalšími kontrolními mechanizmy, které umožňují udržet rovnováhu mezi hypokoagulací (krvácením) a hyperkoagulací (srážením). Pokud tyto mechanizmy za patologického stavu selžou, například následkem krvácení či trombózy, dojde k poruše rovnováhy těchto prokoagulačních a protikoagulačních sil a následně se rozvine život ohrožující situace. Pokud dojde k poškození endotelu, ať již mechanicky, chemicky nebo biologicky, nastartuje se proces koagulace srážení krve. Reakce na krvácení z poškozeného endotelu je taková, že se vytvoří primární zátka z krevních destiček. Srážecí systém je aktivován tkáňovým faktorem VIIa. Cílem této mnohonásobné enzymatické reakce je tvorba fibrinového vlákna, které vzniká štěpením fibrinogenu trombinem (Penka, 2003, s. 31). Toto fibrinové vlákno zpevní primární krevní sraženinu a vznikne definitivní koagulum. Důležitou roli v procesu hojení hraje další fáze, a to fibrinolýza. Fibrinolýza je proces, kterým se rozpouští krevní sraženiny. Principem je štěpení vláken fibrinu aktivovaným plazminem. Proces je regulován v plazmě přítomnými specifickými inhibitory, které aktivaci plazminu omezují nebo ho vyvazují. Ke specifickému nastavení hemostázy dochází nově v těhotenství na základě hormonálních změn. To znamená, že k již uvedené změně v dynamické rovnováze se ještě přidružují změny mezi prokoagulačními a protikoagulačními faktory a změny v systému krevního srážení. Tím dojde k novému nastavení koagulační rovnováhy a k rozvoji hyperkoagulačního stavu, který má těhotnou ženu chránit při porodu proti vykrvácení. Pro těhotnou ženu znamená tato změna koagulačního stavu zvýšené riziko trombózy. Hyperkoagulační stav se v těhotenství nazývá těhotenská hyperkoagulace. Princip vzniku je ve zvýšení objemu plasmy a tím zvýšení množství koagulačních faktorů rozpuštěných v plasmě. Těhotenská hyperkoagulace má základní kompenzátory, kterými jsou hemodiluce (zředění krve zvýšením objemu tekutiny v cévách) a inhibitory. Některé inhibitory jsou produkované placentou. Díky těmto kompenzátorům má zdravá žena až do porodu hyperkoagulační stav svým způsobem vyvážený. Po porodu a v šestinedělí však tyto kompenzační mechanizmy přestávají platit a žena je tím více ohrožena trombotickou příhodou. Z toho vyplývá, že změny hemostatického

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 a fibrinolytického systému vyvolané těhotenstvím a v šestinedělí, ale také na základě krevních poruch, kterými žena mohla trpět již před těhotenstvím, znamenají pro těhotnou ženu zvýšené riziko vzniku trombofilního stavu. [9] [6] Obr. 1 Hemostatické změny v graviditě [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN Obr. 2 Trombofilie v šestinedělí [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN 1.4 Trombofilie Trombofilie je vrozená, či získaná porucha hemostatického mechanizmu, charakterizovaná zvýšenou tendencí k tvorbě trombů. Je to stav, který předchází procesu trombotizace. Trombofilie je někdy označována jako hyperkoagulační stav. Pokud je patologická trombofilie včas rozpoznána je ještě čas na včasnou profylaxi, která může zabránit vzniku trombózy. [7]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny 1. Trombofilie při změnách koncentrace srážecích faktorů a inhibitorů fibrinolýzy v periferní krvi: a) Primární příčiny - zvýšení protrombinu (faktoru II), faktoru VIII, faktoru IX, F XI, zvýšení fibrinogenu a PAI (inhibitor aktivátoru plazminogenu). b) Sekundární příčiny - těhotenství, zánět, nádorové onemocnění. 2. Trombofílie při porušené regulaci hemokoagulace: a) Při nedostatku inhibitorů - deficit antitrombinu, deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit inhibitoru cesty tkáňového faktoru a trombomodulinu. b) Z důvodu rezistence koagulačních faktorů (faktoru V) vůči účinku aktivovaného inhibitoru regulace - APC rezistence (faktor V Leidenská mutace, v krvi je potom vyšší hladina aktivovaného faktoru V). c) Při narušené funkci receptoru pro inhibitor koagulace - dysfunkce receptoru pro protein C (EPCR). 3. Trombofilie při metabolických poruchách: a) Hyperhomocysteinemie, zvýšení koncentrace lipoproteinu, hyperlipoproteinu, diabetes mellitus, atd. 4. Autoimunitní trombofílie: a) Antifosfolipidový syndrom, systémové choroby. [7] 1.5 Trombofilie v těhotenství Trombofilní stavy jsou jednou z příčin vzniku tromboembolické nemoci v graviditě a jsou spojeny se zvýšeným rizikem mateřské a perinatální morbidity a mortalit. Proto je důležitá včasná diagnostika těchto stavů a profylaktická opatření, která mohou minimalizovat výskyt trombembolie a porodnických komplikací. Následuje přehled dosud známých příčin, které jsou spojeny s trombofilií v těhotenství.[21]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příčiny těhotenské trombofilie Změny hemokoagulačních parametrů v průběhu těhotenství Přibližně od druhého měsíce těhotenství nastává řada změn týkající se krevního srážení. Dochází ke změnám v produkci koagulačních faktorů. Nejvýznamnější vzestup hodnot je zaznamenán u faktoru VII, IX, X. Jejich pokles je pozorován až v průběhu šestinedělí. Přehled změn koagulačních faktorů zaznamenává (Tab. 3). Tab. 3 Změny koagulačních faktorů v těhotenství a šestinedělí těhotenství šestinedělí F II F V FF VII, IX, X F VIII, XI F XIII F I (Fbg) protrombin [6] Vysvětlivky: F = faktor, FF = faktory, Fbg = fibrinogen Vrozené poruchy krevního srážení V těhotenství se na rozvoji koagulačních změn mohu podílet i vrozené poruchy krevního srážení s trombotickou dispozicí. Mezi nejvýznamnější poruchu patří leidenská mutace faktoru V. Leidenská mutace faktoru V Leidenská mutace faktoru V způsobuje rezistenci vůči aktivovanému proteinu C (APCR). U Leidenské mutace je důsledkem poruchy zvýšená krevní srážlivost, tedy zvýšená tendence ke vzniku krevních sraženin (tzv. Trombů). Lze ji proto označit za tzv. trombofilní stav. Nemoc je dědičná a velmi často nacházíme rodinný výskyt.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 Mezi další defekty zodpovědné za vrozené hyperkoagulační stavy se řadí: Mutace v pozici G-A protrombinového genu (faktoru II) Tato mutace podmiňuje zvýšení hladiny protrombinu, což vede ke zvýšení rizika trombózy. Deficitinhibitorů srážení antitrombinu AT, proteinu C PC a proteinu S PS Získané poruchy krevního srážení Druhou skupinou příčin, které ovlivňují koagulaci, jsou získané poruchy krevního srážení. Zde má velký význam antifosfolipidový syndrom. Dále k získaným poruchám krevního srážení patří získaná hyperhomocystemie, koagulopatie provázející choroby jater a řada dalších. Antifosfolipidový syndrom (AF syndrom) Patří mezi autoimunní onemocnění, kterému by měla být věnována velká pozornost. V těhotenství může způsobovat nejen žilní, nebo arteriální trombotizaci, ale také problémy s otěhotněním a donošením těhotenství, trombotizaci v placentě a pravděpodobně se podílí i na opakovaných těhotenských ztrátách plodu v 1. trimestru nebo úmrtí plodu ve 3. trimestru. Syndrom je také spojován s vyšším výskytem HELLP syndromu a často bývá přidružena trombopenie. Obecné rizikové okolnosti K obecně rizikovým okolnostem, které ovlivňují hemokoagulaci, patří vyšší věk rodičky, diabetes mellitus, hypertenze, srdeční selhání, malignita, obezita, varixy, anomálie žilního systému, dlouhodobá imobilizace, preeklampsie a eklampsie, chirurgický porod, anomálie placenty, protrahovaný porod, větší krevní ztráta, poporodní komplikace a komplikace v šestinedělí. Dále jsou v těhotenství přítomny zvýšené hodnoty tzv. hyperkoagulačních markerů - fibrinových monomerů (FM), fibrinopeptidu A (FPA), trombin antitrombinových komplexů (TAT), D-dimerů (DD) a von Willebrandova faktoru (vwf), které také ovlivňují hemokoagulaci. [7] [1]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Diagnóza trombofilních stavů Při vyšetřování těhotných žen je důležitým aspektem důkladně odebraná anamnéza. Důležitá je hlavně podrobná osobní, rodinná a gynekologická anamnéza. Na základě takto dobře odebrané anamnézy je lékař schopen zjistit trombofilní dispozici, nebo hrozící recidivující trombózu. Dalším diagnostickým vyšetřením pro odhalení trombotického rizika je vyšetření hematologické. Hematologické vyšetření se hlavně doporučuje provést u všech těhotných, které před graviditou prodělaly žilní trombózu a které opakovaně potrácely, nebo měly preeklampsii v anamnéze. Vyšetřením se zjišťují hodnoty koagulačních faktorů, dále KO, APTT, PT, fibrinogenu, protein C, protein S a antitrombin III. Také se provádí orientační funkční vyšetření APC-rezistence, vyšetřuje se hladina homocysteinu, lupus antikoagulans, antifosfolipidových protilátkek a nakonec se provádí genetické vyšetření zahrnující F V Leiden a mutaci genu protrombinu. Pokud se tedy u netěhotné nebo těhotné ženy objeví nějaký rizikový faktor, který nějak ženu ohrožuje, nebo by mohl ohrožovat, je nutné ji sledovat na hematologické ambulanci a v rizikové poradně a podle potřeby u ní pravidelně provádět potřebná vyšetření a hyperkoagulační stav případně ovlivnit antitrombotickou léčbou. [6] [1] Léčba trombofilních stavů Terapie je vždy individuální. Vychází z diagnostického vyšetření a samozřejmě z osobní a rodinné anamnézy. U těhotné ženy s trombofílií, nebo kde je prokázaný trombofilní defekt, se dle doporučení hematologa provádí preventivní či terapeutická antikoagulační léčba, především nízkomolekulárními preparáty heparinu (dále již LMWH low molecular weight heparin). Pro heparin a jeho nízkomolekulární formy (LMWH) platí, že nepřecházejí přes placentární bariéru a jejich aplikace v těhotenství je tedy z hlediska plodu bezpečná. Podávání heparinu v těhotenství je spojeno s rizikem vzniku heparinem indukované trombocytopenie (HIT) a osteopenie. Podáním LMWH se počet těchto komplikací snižuje, proto se jejich použití v léčbě preferuje. [6] [1]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 Antitrombotická léčba v těhotenství Používají se tři základní skupiny: - hepariny - kumarinové preparáty - přímé inhibitory trombinu Cílem antitrombotické léčby je zmírnit hyperkoagulační stav a tím zabránit vzniku trombu, případně rozpustit již vzniklý trombus. Následující doporučení vznikla modifikací doporučení Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. (CHEST 2004; 126: 627S 644S). [19] Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství - U gravidních žen se při prevenci a léčbě TEN dává přednost LMWH. - Způsob aplikace LMWH je subkutánní. - Ženy, které plánují těhotenství a doteď jsou léčené warfarinem, by měly být ihned po zjištění gravidity převedeny na LMWH z důvodu teratogeního působení Warfarinu a zvýšeného rizika krvácivých komplikací. - Při terapii LMWH se doporučuje monitorovat aktivitu anti-xa aktivitu účinnost antitrombotické léčby. - U těhotných žen a u žen v šestinedělí, kterým hrozí zvýšené riziko tromboembolické nemoci a mají chronickou žilní insuficienci, se doporučuje nošení kompresivních punčoch. - Těhotné, které jsou nositelkami trombofilní mutace v heterozygotní formě (F V Leiden či mutace FII20210A) bez předchozí epizody venózní tromboembolie (VTE), je nutné sledovat a provádět u nich profylaxi pomocí LMWH a to před předpokládaným termínem porodu (ukončený v 38. t. g.) a následně v poporodním období užívat perorální antikoagulancia (PAK). - Dispenzarizace po celé těhotenství je nutné u těhotné s již jedním výskytem pooperační žilní trombózy před těhotenstvím. V šestinedělí se s léčbou LMWH pokračuje a to od

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 prvního dne po porodu. Od 5. dne po porodu se pacientka může převádět na warfarin. Po dosažení INR nad 2,0 se LMWH vysadí. - Profylaxe LMWH celé těhotenství probíhá u ženy s výskytem jedné idiopatické žilní trombózy před otěhotněním a u ženy s dědičnou trombofilií. S antikoagulační léčbou se pokračuje i v šestinedělí. - U ženy, kde je zjištěný deficit antitrombinu III, nebo je-li prokázán antifosfolipidový syndrom, je po celou dobu těhotenství doporučena profylaxe LMWH v dávce 1x denně. U deficitu antirombinu III i současně pravidelná substituce preparátem antitrombinu parenterálně. [7] 1.6 Trombotické stavy v těhotenství Trombóza žil na dolních končetinách je onemocnění, které se může manifestovat až do stavu ohrožujícího život postižené osoby. Tímto stavem, který ohrožuje život postižené osoby je plicní embolie. I když četnost hluboké žilní trombózy v těhotenství není tak vysoká, i přesto tu toto riziko hrozí. Vznik žilní trombózy Na vzniku žilní trombózy se podílí několik faktorů. Jedním z prvních faktorů je žilní stáze, která způsobuje vznik prvních trombů. K zbývajícím dvěma faktorům patří poškození cévní stěny a nadměrná koagulační aktivita. Všechny tyto faktory a jejich kombinace mohou způsobit vznik žilní trombózy Hluboká žilní trombóza Hluboká žilní trombóza (DVT) je nebezpečný stav, a to z toho důvodu, že je u ní možná manifestace do plicní embolizace. Její výskyt je spíše častější v období šestinedělí než v době těhotenství. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku jsou: - změny v koagulačním systému - změny v krevní viskozitě - zvýšená venózní stáze v dolních končetinách

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 Hlubokou žilní trombózou jsou hlavně ohroženy těhotné vyššího věku, prvorodičky, ženy po operativním porodu a ženy s infekční komplikací. Diagnóza u DVT Diagnóza se stanovuje na základě bolestivosti a změření objemu postižené končetiny. Jednou z metod, dnes již méně používanou, je Homansovo znamení. U této metody se zjišťuje bolestivá reakce při dorzální flexi planty. V diagnostice se však nejčastěji uplatňuje doppler, ultrazvuk a pletysmografie. Léčba u DVT Medikamentózní terapie spočívá v podávání analgetik, antiflogistik a také v aplikaci antikoagulačních léku. Antitrombotická léčba by měla být zahájena co nejdříve od nástupu prvních příznaku a to nejlépe v průběhu následujících 24 hod. V antitrombotické léčbě těhotné ženy s hlubokou žilní trombózou se nasazují nízkomolekulární hepariny (LMWH), které je možné aplikovat po celou dobu těhotenství. Léčba LMWH má však svá pravidla a doporučení. Většinou se doporučuje: - 24 hod před porodem léčbu přerušit - po porodu opět v antikoagulační léčbě pokračovat - po určité době postupně přecházet na léčbu warfarinem V léčbě se také doporučuje klid na lůžku a mírná Trendelenburgova poloha, kdy hlava je níže než zbytek těla. [4] [5] Komplikace při dlouhodobé léčbě heparinem v těhotenství Heparin může mít řadu nežádoucích účinků vedoucím ke komplikacím. Jedná se například o předávkování, které se následně projeví krvácením u léčené pacientky. Dále se uvádí, že při dlouhodobé aplikaci se může objevit heparinem indukovaná trombocytopenie a osteoporóza. Při léčbě heparinem je také pozorován hypolipidemický efekt vyvolaný uvolněním triglyceridové a lipoproteinové lipázy z jater, což pak vede k zvýšení hladiny volných mastných kyselin v krvi a k vyvolání srdeční arytmie. Z důvodu těchto možných nežádoucích účinků byly do klinické praxe zavedeny nízkomolekulární hepariny s cílem se jim vyhnout. Lze je použít jak v léčbě, tak v prevenci

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 trombotických stavů a těhotenských komplikací. Díky tomu tedy nízkomolekulární hepariny (LMWH) nahradily do té doby používaný nefrakciovaný heparin. Ačkoliv je antitrombotická léčba spojena s možnými komplikacemi, je spíše prokázáno a poukazováno na výhody než nevýhody LMWH v porodnictví. [9] [16] Trombembolická nemoc Je řada faktorů, které se na vzniku trombembolické nemoci v graviditě a šestinedělí podílí. Jde o faktory: - Anatomické a endokrinní: Děloha v graviditě má velkou hmotnost, tím částečně způsobuje utlačování pánevních žilních pletení a také vyvolává kompresi ve v. cava inferior. Dalším faktorem podporujícím vznik varikozity na dolních končetinách, a také na vulvě, je podmíněná méněcennost pojiva. - Koagulační: V těhotenství je zvýšená podmíněnost k trombofilnímu stavu. Tento stav chrání organismus ženy před porodními krvácivými komplikacemi, ale na druhé straně může způsobit embolickou příhodu. Také se zvyšuje hladina fibrinogenu, stoupají koagulační faktory a klesá hladina inhibitorů. Všechny tyto změny predisponují ke vzniku cévní trombózy. - Exogenní: Sem se řadí porodnické operace, jako je například císařský řez. Profylaxe Profylaxe trombembolie v těhotenství je především zaměřena na rizikové ženy, kde se předpokládá zvýšený výskyt trombembolické nemoci. Rizikové faktory K rizikovým faktorům v graviditě se řadí přítomnost rozsáhlých varixů na dolních končetinách, ale také i na genitáliích. Z dalších rizikových faktorů je třeba jmenovat plicní embolii, hypertenzní nemoc, diabetes mellitus, preeklampsii, nadměrnou váhu, antifosfolipidový syndrom, vyšší věk rodičky (nad 35 let) a nakonec těhotné se zvýšeným rizikem vzniku trombembolismu na základě poruchy hemostázy.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 26 Riziko vzniku trombembolie v průběhu porodu a v šestinedělí představuje: - císařský řez - poranění cévního zásobení v malé pánvi - varixy v malé pánvi - placenta accreta nebo increta a jiné patologie placenty - předčasné odlučování lůžka a závažná preeklampsie [10] Trombembolické komplikace Embolie je patologický stav, který může způsobit až smrt rodičky. Rozeznávají se tři druhy embolie- embolie krevním trombem, embolie plodovou vodou a vzduchová embolie Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Jde o patologický stav, který je nejzávažnější trombotickou komplikací, která může způsobit smrt rodičky. Smrt rodičky u plicní embolie nastane ihned nebo většinou do 15 min od prvních příznaků. Hlavním rizikovým faktorem trombembolie je operační porod, který je v dnešní době častý a bohužel počet takto ukončených těhotenství neustále narůstá. Plicní embolie může vzniknout i při spontánním porodu a to převážně v II. době porodní, kdy rodička nadechne velký objem do plic a poté usilovně tlačí břišním lisem. Při usilovném tlačení nastane nitrohrudní přetlak, který se promítne do plic a vznikne plicní mikrobarotrauma. To způsobí porušení plicních alveolů a následný průnik vzduch do plicních kapilár a odtud do levého srdce. V popředí klinického obrazu jsou hlavně dechové obtíže, zvýšená dechová frekvence, dušnost, pleurální příznaky a kašel. Následně se objevuje tachykardie, hypotenze, cyanóza, psychomotorický neklid až porucha vědomí. Trombembolie má své klinické formy: - trombembolie manifestní ta se dělí na další formy: perakutní (vždy forma smrtící), šoková (prognóza je zde lepší) a hemodynamická (prognóza dobrá) - trombembolie inaparentní u této formy většinou subjektivní obtíže nejsou - trombembolie sukcesivní zde jsou časté ataky všech forem trombembolie

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

Trombofilní rizikový profil v gravidit

Trombofilní rizikový profil v gravidit Trombofilní rizikový profil v gravidit 25.10. 2010 Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Nízkomolekulární hepariny

Nízkomolekulární hepariny Nízkomolekulární hepariny indikace a dávkování ČSTH ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č. II90 INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ Profylaxe tromboembolie Akutní onemocnění

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Racionální výživa 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte Správný

Více

sp.zn. sukls63940/2012

sp.zn. sukls63940/2012 sp.zn. sukls63940/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pamba tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje acidum aminomethylbenzoicum 250 mg. Pomocná látka se známým

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls8804/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMBA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum aminomethylbenzoicum 50 mg v 1 ampuli 5 ml. Úplný seznam pomocných

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/089/242 Ambulantní antikoagulační

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 How I treat Thrombocytopenia in pregnancy Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 Lehčí forma trombocytopenie je v těhotenství relativně častá a nemá výraznější dopad na zdraví matky či plodu.

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Barbora Goldschmiedová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE Barbora Goldschmiedová

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více