Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková"

Transkript

1 Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček Zdenka Wanieková Bakalářská práce 2009

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám trombotickými stavy v těhotenství a problematikou porodního krvácení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickým informacím, kde v jednotlivých kapitolách popisuji hematologické změny v těhotenství, diseminovanou intravaskulární koagulaci a porodní krvácení. Druhá část práce je zaměřena na výzkumné šetření, kde pomocí dotazníku zjišťuji objektivnost měření krevních ztrát po porodu a znalost porodních asistentek v oblasti krvácení a života ohrožujícího krvácení u rodičky. Dalším cílem práce je statistické vyhodnocení jednotlivých porodních ztrát a vytvoření léčebného postupu při život ohrožujícím krvácení. Klíčová slova: těhotenství, porodní krvácení, krevní ztráty, trombóza, DIC, ruptura ABSTRACT In my bachelor thesis I have focused on thrombotic conditions during gravidity and questions considering obstetric bleeding. My work is divided into two parts theoretical and practical. First part is aimed for theoretical information where I have described hematology changes during pregnancy, dissemination endovascular coagulation and obstetric bleeding. Second part of my work is focused on exploratory investigation based on questionnaire where I have found out objectiveness of measurements concerning blood wastes after childbirth and midwives knowledge in the area of bleeding and bleeding which can costs fatal consequences to woman in labour. Another goal of this work is statistical interpretation of each obstetric wastes and creation of diagnostic and medical plan during fatal consequences. Keywords: gravidity, obstetric bleeding, blood wastes, thrombosis, DIC, rupture

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych podělovala všem těm, kteří mi pomáhali při vypracování bakalářské práce. Zejména paní MUDr. Janě Pelkové, která byla mou vedoucí práce a po celou dobu mi poskytovala odbornou pomoc a materiály pro zpracování bakalářské práce. Dále pak všem porodním asistentkám na gynekologicko-porodnickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati a. s. ve Zlíně za umožnění realizovat dotazníkové šetření a získat potřebné statistické údaje. A nakonec bych ráda poděkovala své rodině, která mi byla tou nejcennější oporou po celou dobu mých studií.

8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a že všechny použité zdroje textů, tabulek a grafů jsou řádně citovány tak, aby nebyl porušen autorský zákon.... Zdenka Wanieková Ve Zlíně dne

9 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY ZMĚNY OBJEMU KRVE V PRŮBĚHU GRAVIDITY: FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY BÍLÉ ŘADY V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ HEMOSTÁZA V TĚHOTENSTVÍ TROMBOFILIE Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny TROMBOFILIE V TĚHOTENSTVÍ Příčiny těhotenské trombofilie Diagnóza trombofilních stavů Léčba trombofilních stavů Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství TROMBOTICKÉ STAVY V TĚHOTENSTVÍ Hluboká žilní trombóza Trombembolická nemoc Trombembolické komplikace Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Embolie plodovou vodou Vzduchová embolie DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE (DIC) PATOLOGICKÝ ZVRAT TĚHOTENSKÉ HYPERKOAGULACE V SYNDROM, DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE Příčiny DIC Formy DIC Prevence DIC syndromu Diagnóza DIC syndromu při porodu Léčba akutního DIC syndromu a prevence posthemoragického šoku při porodu PREEKLAMPSIE HELLP SYNDROM PORODNICKÉ KRVÁCENÍ ROZDĚLENÍ PORODNICKÉHO KRVÁCENÍ Antepartální krvácení Postpartální krvácení PŘÍČINY KRVÁCENÍ PŘED PORODEM Abrupce placenty Placenta previa (vcestné lůžko) Vasa praevia Ruptura dělohy PŘÍČINY KRVÁCENÍ PO PORODU Poruchy odlučování placenty Hypotonie a atonie děložní... 41

10 3.3.3 Retence lůžka při placenta adherens Inverze dělohy Porodní poranění ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Organizační opatření při ŽOK Diagnosticko-léčebný postup Odstranění příčiny krvácení Chirurgické metody k odstranění příčiny krvácení Přehled léků ovlivňující děložní činnost Léky připadající v úvahu při řešení masivního porodnického krvácení Neodkladné kroky při pokračujícím krvácení nebo při podezření na DIC II PRAKTICKÁ ČÁST CÍLE VÝZKUMU CÍLE A HYPOTÉZY METODY VÝZKUMU STATISTICKÉ ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DLOUHODOBÁ LÉČBA NÍZKOMOLEKULÁRNÍMI HEPARINY V TĚHOTENSTVÍ KREVNÍ POPORODNÍ ZTRÁTY PO SPONTÁNNÍM PORODU ML A VÍCE A JEJICH PŘÍČINY ZPRACOVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU CHARAKTERISTIKA POLOŽEK DOTAZNÍKU DOTAZNÍK PRO PORODNÍ ASISTENTKY ZHODNOCENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ A HYPOTÉZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 87

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 ÚVOD Krev je životadárná, vzácná tekutina, bez které je samotné bytí člověka nemožné. Při studiu odborné literatury jsem narazila na překvapivý fakt, že třetím nejčastějším důvodem použití transfuze krve jsou porodnické komplikace. Následně jsem se při studiu setkala s další skutečností, že nejčastější příčinou mateřské úmrtnosti je krvácení. Díky těmto zjištěním jsem se začala zajímat o tuto problematiku a vybrala si ji jako téma své bakalářské práce. Z celého obsáhlého tématu mě nejvíce zaujalo poporodní krvácení, jeho příčiny a jeho řešení na porodním sále. Porod může být bohužel spjatý s řadou komplikací. Jednou z nich je krvácení, které může ohrozit jak matku, tak její dítě. Krvácení může přerůst až do stavu život ohrožujícího krvácení, při kterém je nutný rychlý a profesionální přístup celého týmu na porodním sále. Příčin, které mohou tento stav vyvolat, je celá řada. Jeden z faktorů, který může zvýšit krvácení, pokud některá z těchto příčin nastane, je dlouhodobé užívání nízkomolekulárních heparinů. Právě příčiny vzniku poporodního krvácení, vztah nízkomolekulárních heparinů k tomuto jevu a profesionalita a odbornost porodních asistentek při řešení této situace jsou hlavní témata bakalářské práce.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 1 HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY Těhotenství je fyziologický stav, který s sebou přináší řadu typických změn. Jde o adaptační jevy, které jsou časově omezeny a po porodu se většina z nich vrací zpět do stavu jako před těhotenstvím. Mezi tyto adaptační jevy v graviditě patří změny: Reprodukčního systému Kardiovaskulárního systému Krevního systému Respiračního systému Endokrinního systému Uropoetického systému Gastrointestinálního traktu Pohybového aparátu, kožního, imunitního systému a psychiky. [10] [8] I když jdou všechny tyto jevy ruku v ruce, dále v teoretické části budou rozebírány pouze změny v krevním systému. Hematologické změny mají v těhotenství podstatný a důležitý účel v řadě dějů. Díky těmto změnám je zajištěn správný vývoj a průběh těhotenství. Nejvýznamnější změnu u normálního těhotenství představuje změna v systémové dynamice, jako je například zvýšení srdečního výdeje (7,11 l/min), plynulý vzestup srdeční frekvence, dále zvýšená spotřeba kyslíku, změna arteriálního krevního tlaku a venózního tlaku. Avšak hematologické změny mohou s sebou přinést i nebezpečí. Na jejich základě totiž může dojít k rozvoji nebezpečných hematologických problémů. Jedná se převážně o anémii, získaný trombofilní stav a krvácení, které mohou ohrozit zdraví, v krajním případě i život rodičky a plodu během těhotenství, nebo v období po porodu. Podle statistických údajů je v České republice krvácení, trombóza a embolie stále nejčastější příčinou smrtelných příhod v těhotenství a v šestinedělí. Mateřská mortalita je bohužel vyšší než v ostatních evropských zemí. Je tedy nezbytné si uvědomit, že znalost této problematiky je prvotní podmínkou pro úspěšné řešení možných patologických stavů. [1] [5] Pro přehled, jaký je vývoj mateřské úmrtnosti v České republice od roku ukazuje níže uvedená tabulka.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 Tab. 1 Mateřská úmrtí v ČR Příčina Celkem Hemorrhagie 14 Embolie 9 Nemoci KV 11 Jiné 15 Autonehody 5 Neznámé 5 Celkem [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha Další tabulka ukazuje hlavní příčiny mateřských úmrti V ČR. Tab. 2 Hlavní příčiny mateřských úmrtí Pořadí (22,4%) Hemorrhagie 14 (23,7%) (19,8%) Trombózy a embolie 9 (15,3%) (15,5%) Kardiovaskulární komplikace 11 (18,6%) [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Změny objemu krve v průběhu gravidity: Aby bylo zajištěno krevní zásobení placenty, zvětšující se dělohy, aby byly uspokojeny zvýšené nároky na transport kyslíku, a aby byla pokryta krevní ztráta při porodu, která je u nekomplikovaného spontánního porodu kolem 500 ml a při operačním porodu se pohybuje kolem 1000 ml, je nutné zvětšení cirkulujícího objemu krve. Je známo, že ženský organismus je nastaven tak, že objem krve v těhotenství zpravidla stoupne o 50% ( ml). Ke vzestupu dochází již od 6. týdne těhotenství. V týdnu objem krve vzroste o 35%, v týdnu je na 49% a postupně se dostane až do maxima 50%, oproti stavu před otěhotněním. [5] [10] Objem krevní plazmy Objem plazmy stoupá od týdne těhotenství a dosahuje maxima ve týdnu gravidity. Poté se až do konce těhotenství již příliš nemění. Objem krevní plazmy tedy celkem stoupne o 40-60%. [1] [6] Objem masy červených krvinek Oproti velkému vzestupu plazmy, celkový počet erytrocytu stoupá mírně. Tento nepoměr mezi objemem plazmy a objemem krevních elementů způsobuje těhotenskou anémii, která je u těhotných žen velmi častá. Vznik anémie může být zapříčiněn i nedostatečným zásobením organizmu těhotné ženy železem, proto se těhotným ženám většinou doporučují užívat, nebo jim jsou rovnou naordinovány, perorální preparáty železa. [1] [6] Celkový hemoglobin V těhotenství nedochází k výrazným změnám v množství hemoglobinu. [1] [6] 1.2 Fyziologické změny bílé řady v průběhu těhotenství V posledním trimestru je hodnota počtu bílých krvinek /l. Hladina leukocytů se v průběhu porodu a v časném poporodním období mírně fyziologicky zvyšuje. [1] 1.3 Hemostáza v těhotenství Hemostáza je děj v organismu udržující rovnováhu mezi srážlivostí krve a rozpouštěním koagul, udržuje krev v tekutém stavu, ale zabraňuje vykrvácení při poranění. Podílí se na

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 něm všechny buněčné a plazmatické faktory, které se nacházejí v krvi a cévní stěně. Systém musí být komplexní, proto je potřeba, aby byl řízen společně s dalšími kontrolními mechanizmy, které umožňují udržet rovnováhu mezi hypokoagulací (krvácením) a hyperkoagulací (srážením). Pokud tyto mechanizmy za patologického stavu selžou, například následkem krvácení či trombózy, dojde k poruše rovnováhy těchto prokoagulačních a protikoagulačních sil a následně se rozvine život ohrožující situace. Pokud dojde k poškození endotelu, ať již mechanicky, chemicky nebo biologicky, nastartuje se proces koagulace srážení krve. Reakce na krvácení z poškozeného endotelu je taková, že se vytvoří primární zátka z krevních destiček. Srážecí systém je aktivován tkáňovým faktorem VIIa. Cílem této mnohonásobné enzymatické reakce je tvorba fibrinového vlákna, které vzniká štěpením fibrinogenu trombinem (Penka, 2003, s. 31). Toto fibrinové vlákno zpevní primární krevní sraženinu a vznikne definitivní koagulum. Důležitou roli v procesu hojení hraje další fáze, a to fibrinolýza. Fibrinolýza je proces, kterým se rozpouští krevní sraženiny. Principem je štěpení vláken fibrinu aktivovaným plazminem. Proces je regulován v plazmě přítomnými specifickými inhibitory, které aktivaci plazminu omezují nebo ho vyvazují. Ke specifickému nastavení hemostázy dochází nově v těhotenství na základě hormonálních změn. To znamená, že k již uvedené změně v dynamické rovnováze se ještě přidružují změny mezi prokoagulačními a protikoagulačními faktory a změny v systému krevního srážení. Tím dojde k novému nastavení koagulační rovnováhy a k rozvoji hyperkoagulačního stavu, který má těhotnou ženu chránit při porodu proti vykrvácení. Pro těhotnou ženu znamená tato změna koagulačního stavu zvýšené riziko trombózy. Hyperkoagulační stav se v těhotenství nazývá těhotenská hyperkoagulace. Princip vzniku je ve zvýšení objemu plasmy a tím zvýšení množství koagulačních faktorů rozpuštěných v plasmě. Těhotenská hyperkoagulace má základní kompenzátory, kterými jsou hemodiluce (zředění krve zvýšením objemu tekutiny v cévách) a inhibitory. Některé inhibitory jsou produkované placentou. Díky těmto kompenzátorům má zdravá žena až do porodu hyperkoagulační stav svým způsobem vyvážený. Po porodu a v šestinedělí však tyto kompenzační mechanizmy přestávají platit a žena je tím více ohrožena trombotickou příhodou. Z toho vyplývá, že změny hemostatického

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 a fibrinolytického systému vyvolané těhotenstvím a v šestinedělí, ale také na základě krevních poruch, kterými žena mohla trpět již před těhotenstvím, znamenají pro těhotnou ženu zvýšené riziko vzniku trombofilního stavu. [9] [6] Obr. 1 Hemostatické změny v graviditě [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN Obr. 2 Trombofilie v šestinedělí [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN 1.4 Trombofilie Trombofilie je vrozená, či získaná porucha hemostatického mechanizmu, charakterizovaná zvýšenou tendencí k tvorbě trombů. Je to stav, který předchází procesu trombotizace. Trombofilie je někdy označována jako hyperkoagulační stav. Pokud je patologická trombofilie včas rozpoznána je ještě čas na včasnou profylaxi, která může zabránit vzniku trombózy. [7]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny 1. Trombofilie při změnách koncentrace srážecích faktorů a inhibitorů fibrinolýzy v periferní krvi: a) Primární příčiny - zvýšení protrombinu (faktoru II), faktoru VIII, faktoru IX, F XI, zvýšení fibrinogenu a PAI (inhibitor aktivátoru plazminogenu). b) Sekundární příčiny - těhotenství, zánět, nádorové onemocnění. 2. Trombofílie při porušené regulaci hemokoagulace: a) Při nedostatku inhibitorů - deficit antitrombinu, deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit inhibitoru cesty tkáňového faktoru a trombomodulinu. b) Z důvodu rezistence koagulačních faktorů (faktoru V) vůči účinku aktivovaného inhibitoru regulace - APC rezistence (faktor V Leidenská mutace, v krvi je potom vyšší hladina aktivovaného faktoru V). c) Při narušené funkci receptoru pro inhibitor koagulace - dysfunkce receptoru pro protein C (EPCR). 3. Trombofilie při metabolických poruchách: a) Hyperhomocysteinemie, zvýšení koncentrace lipoproteinu, hyperlipoproteinu, diabetes mellitus, atd. 4. Autoimunitní trombofílie: a) Antifosfolipidový syndrom, systémové choroby. [7] 1.5 Trombofilie v těhotenství Trombofilní stavy jsou jednou z příčin vzniku tromboembolické nemoci v graviditě a jsou spojeny se zvýšeným rizikem mateřské a perinatální morbidity a mortalit. Proto je důležitá včasná diagnostika těchto stavů a profylaktická opatření, která mohou minimalizovat výskyt trombembolie a porodnických komplikací. Následuje přehled dosud známých příčin, které jsou spojeny s trombofilií v těhotenství.[21]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příčiny těhotenské trombofilie Změny hemokoagulačních parametrů v průběhu těhotenství Přibližně od druhého měsíce těhotenství nastává řada změn týkající se krevního srážení. Dochází ke změnám v produkci koagulačních faktorů. Nejvýznamnější vzestup hodnot je zaznamenán u faktoru VII, IX, X. Jejich pokles je pozorován až v průběhu šestinedělí. Přehled změn koagulačních faktorů zaznamenává (Tab. 3). Tab. 3 Změny koagulačních faktorů v těhotenství a šestinedělí těhotenství šestinedělí F II F V FF VII, IX, X F VIII, XI F XIII F I (Fbg) protrombin [6] Vysvětlivky: F = faktor, FF = faktory, Fbg = fibrinogen Vrozené poruchy krevního srážení V těhotenství se na rozvoji koagulačních změn mohu podílet i vrozené poruchy krevního srážení s trombotickou dispozicí. Mezi nejvýznamnější poruchu patří leidenská mutace faktoru V. Leidenská mutace faktoru V Leidenská mutace faktoru V způsobuje rezistenci vůči aktivovanému proteinu C (APCR). U Leidenské mutace je důsledkem poruchy zvýšená krevní srážlivost, tedy zvýšená tendence ke vzniku krevních sraženin (tzv. Trombů). Lze ji proto označit za tzv. trombofilní stav. Nemoc je dědičná a velmi často nacházíme rodinný výskyt.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 Mezi další defekty zodpovědné za vrozené hyperkoagulační stavy se řadí: Mutace v pozici G-A protrombinového genu (faktoru II) Tato mutace podmiňuje zvýšení hladiny protrombinu, což vede ke zvýšení rizika trombózy. Deficitinhibitorů srážení antitrombinu AT, proteinu C PC a proteinu S PS Získané poruchy krevního srážení Druhou skupinou příčin, které ovlivňují koagulaci, jsou získané poruchy krevního srážení. Zde má velký význam antifosfolipidový syndrom. Dále k získaným poruchám krevního srážení patří získaná hyperhomocystemie, koagulopatie provázející choroby jater a řada dalších. Antifosfolipidový syndrom (AF syndrom) Patří mezi autoimunní onemocnění, kterému by měla být věnována velká pozornost. V těhotenství může způsobovat nejen žilní, nebo arteriální trombotizaci, ale také problémy s otěhotněním a donošením těhotenství, trombotizaci v placentě a pravděpodobně se podílí i na opakovaných těhotenských ztrátách plodu v 1. trimestru nebo úmrtí plodu ve 3. trimestru. Syndrom je také spojován s vyšším výskytem HELLP syndromu a často bývá přidružena trombopenie. Obecné rizikové okolnosti K obecně rizikovým okolnostem, které ovlivňují hemokoagulaci, patří vyšší věk rodičky, diabetes mellitus, hypertenze, srdeční selhání, malignita, obezita, varixy, anomálie žilního systému, dlouhodobá imobilizace, preeklampsie a eklampsie, chirurgický porod, anomálie placenty, protrahovaný porod, větší krevní ztráta, poporodní komplikace a komplikace v šestinedělí. Dále jsou v těhotenství přítomny zvýšené hodnoty tzv. hyperkoagulačních markerů - fibrinových monomerů (FM), fibrinopeptidu A (FPA), trombin antitrombinových komplexů (TAT), D-dimerů (DD) a von Willebrandova faktoru (vwf), které také ovlivňují hemokoagulaci. [7] [1]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Diagnóza trombofilních stavů Při vyšetřování těhotných žen je důležitým aspektem důkladně odebraná anamnéza. Důležitá je hlavně podrobná osobní, rodinná a gynekologická anamnéza. Na základě takto dobře odebrané anamnézy je lékař schopen zjistit trombofilní dispozici, nebo hrozící recidivující trombózu. Dalším diagnostickým vyšetřením pro odhalení trombotického rizika je vyšetření hematologické. Hematologické vyšetření se hlavně doporučuje provést u všech těhotných, které před graviditou prodělaly žilní trombózu a které opakovaně potrácely, nebo měly preeklampsii v anamnéze. Vyšetřením se zjišťují hodnoty koagulačních faktorů, dále KO, APTT, PT, fibrinogenu, protein C, protein S a antitrombin III. Také se provádí orientační funkční vyšetření APC-rezistence, vyšetřuje se hladina homocysteinu, lupus antikoagulans, antifosfolipidových protilátkek a nakonec se provádí genetické vyšetření zahrnující F V Leiden a mutaci genu protrombinu. Pokud se tedy u netěhotné nebo těhotné ženy objeví nějaký rizikový faktor, který nějak ženu ohrožuje, nebo by mohl ohrožovat, je nutné ji sledovat na hematologické ambulanci a v rizikové poradně a podle potřeby u ní pravidelně provádět potřebná vyšetření a hyperkoagulační stav případně ovlivnit antitrombotickou léčbou. [6] [1] Léčba trombofilních stavů Terapie je vždy individuální. Vychází z diagnostického vyšetření a samozřejmě z osobní a rodinné anamnézy. U těhotné ženy s trombofílií, nebo kde je prokázaný trombofilní defekt, se dle doporučení hematologa provádí preventivní či terapeutická antikoagulační léčba, především nízkomolekulárními preparáty heparinu (dále již LMWH low molecular weight heparin). Pro heparin a jeho nízkomolekulární formy (LMWH) platí, že nepřecházejí přes placentární bariéru a jejich aplikace v těhotenství je tedy z hlediska plodu bezpečná. Podávání heparinu v těhotenství je spojeno s rizikem vzniku heparinem indukované trombocytopenie (HIT) a osteopenie. Podáním LMWH se počet těchto komplikací snižuje, proto se jejich použití v léčbě preferuje. [6] [1]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 Antitrombotická léčba v těhotenství Používají se tři základní skupiny: - hepariny - kumarinové preparáty - přímé inhibitory trombinu Cílem antitrombotické léčby je zmírnit hyperkoagulační stav a tím zabránit vzniku trombu, případně rozpustit již vzniklý trombus. Následující doporučení vznikla modifikací doporučení Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. (CHEST 2004; 126: 627S 644S). [19] Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství - U gravidních žen se při prevenci a léčbě TEN dává přednost LMWH. - Způsob aplikace LMWH je subkutánní. - Ženy, které plánují těhotenství a doteď jsou léčené warfarinem, by měly být ihned po zjištění gravidity převedeny na LMWH z důvodu teratogeního působení Warfarinu a zvýšeného rizika krvácivých komplikací. - Při terapii LMWH se doporučuje monitorovat aktivitu anti-xa aktivitu účinnost antitrombotické léčby. - U těhotných žen a u žen v šestinedělí, kterým hrozí zvýšené riziko tromboembolické nemoci a mají chronickou žilní insuficienci, se doporučuje nošení kompresivních punčoch. - Těhotné, které jsou nositelkami trombofilní mutace v heterozygotní formě (F V Leiden či mutace FII20210A) bez předchozí epizody venózní tromboembolie (VTE), je nutné sledovat a provádět u nich profylaxi pomocí LMWH a to před předpokládaným termínem porodu (ukončený v 38. t. g.) a následně v poporodním období užívat perorální antikoagulancia (PAK). - Dispenzarizace po celé těhotenství je nutné u těhotné s již jedním výskytem pooperační žilní trombózy před těhotenstvím. V šestinedělí se s léčbou LMWH pokračuje a to od

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 prvního dne po porodu. Od 5. dne po porodu se pacientka může převádět na warfarin. Po dosažení INR nad 2,0 se LMWH vysadí. - Profylaxe LMWH celé těhotenství probíhá u ženy s výskytem jedné idiopatické žilní trombózy před otěhotněním a u ženy s dědičnou trombofilií. S antikoagulační léčbou se pokračuje i v šestinedělí. - U ženy, kde je zjištěný deficit antitrombinu III, nebo je-li prokázán antifosfolipidový syndrom, je po celou dobu těhotenství doporučena profylaxe LMWH v dávce 1x denně. U deficitu antirombinu III i současně pravidelná substituce preparátem antitrombinu parenterálně. [7] 1.6 Trombotické stavy v těhotenství Trombóza žil na dolních končetinách je onemocnění, které se může manifestovat až do stavu ohrožujícího život postižené osoby. Tímto stavem, který ohrožuje život postižené osoby je plicní embolie. I když četnost hluboké žilní trombózy v těhotenství není tak vysoká, i přesto tu toto riziko hrozí. Vznik žilní trombózy Na vzniku žilní trombózy se podílí několik faktorů. Jedním z prvních faktorů je žilní stáze, která způsobuje vznik prvních trombů. K zbývajícím dvěma faktorům patří poškození cévní stěny a nadměrná koagulační aktivita. Všechny tyto faktory a jejich kombinace mohou způsobit vznik žilní trombózy Hluboká žilní trombóza Hluboká žilní trombóza (DVT) je nebezpečný stav, a to z toho důvodu, že je u ní možná manifestace do plicní embolizace. Její výskyt je spíše častější v období šestinedělí než v době těhotenství. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku jsou: - změny v koagulačním systému - změny v krevní viskozitě - zvýšená venózní stáze v dolních končetinách

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 Hlubokou žilní trombózou jsou hlavně ohroženy těhotné vyššího věku, prvorodičky, ženy po operativním porodu a ženy s infekční komplikací. Diagnóza u DVT Diagnóza se stanovuje na základě bolestivosti a změření objemu postižené končetiny. Jednou z metod, dnes již méně používanou, je Homansovo znamení. U této metody se zjišťuje bolestivá reakce při dorzální flexi planty. V diagnostice se však nejčastěji uplatňuje doppler, ultrazvuk a pletysmografie. Léčba u DVT Medikamentózní terapie spočívá v podávání analgetik, antiflogistik a také v aplikaci antikoagulačních léku. Antitrombotická léčba by měla být zahájena co nejdříve od nástupu prvních příznaku a to nejlépe v průběhu následujících 24 hod. V antitrombotické léčbě těhotné ženy s hlubokou žilní trombózou se nasazují nízkomolekulární hepariny (LMWH), které je možné aplikovat po celou dobu těhotenství. Léčba LMWH má však svá pravidla a doporučení. Většinou se doporučuje: - 24 hod před porodem léčbu přerušit - po porodu opět v antikoagulační léčbě pokračovat - po určité době postupně přecházet na léčbu warfarinem V léčbě se také doporučuje klid na lůžku a mírná Trendelenburgova poloha, kdy hlava je níže než zbytek těla. [4] [5] Komplikace při dlouhodobé léčbě heparinem v těhotenství Heparin může mít řadu nežádoucích účinků vedoucím ke komplikacím. Jedná se například o předávkování, které se následně projeví krvácením u léčené pacientky. Dále se uvádí, že při dlouhodobé aplikaci se může objevit heparinem indukovaná trombocytopenie a osteoporóza. Při léčbě heparinem je také pozorován hypolipidemický efekt vyvolaný uvolněním triglyceridové a lipoproteinové lipázy z jater, což pak vede k zvýšení hladiny volných mastných kyselin v krvi a k vyvolání srdeční arytmie. Z důvodu těchto možných nežádoucích účinků byly do klinické praxe zavedeny nízkomolekulární hepariny s cílem se jim vyhnout. Lze je použít jak v léčbě, tak v prevenci

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 trombotických stavů a těhotenských komplikací. Díky tomu tedy nízkomolekulární hepariny (LMWH) nahradily do té doby používaný nefrakciovaný heparin. Ačkoliv je antitrombotická léčba spojena s možnými komplikacemi, je spíše prokázáno a poukazováno na výhody než nevýhody LMWH v porodnictví. [9] [16] Trombembolická nemoc Je řada faktorů, které se na vzniku trombembolické nemoci v graviditě a šestinedělí podílí. Jde o faktory: - Anatomické a endokrinní: Děloha v graviditě má velkou hmotnost, tím částečně způsobuje utlačování pánevních žilních pletení a také vyvolává kompresi ve v. cava inferior. Dalším faktorem podporujícím vznik varikozity na dolních končetinách, a také na vulvě, je podmíněná méněcennost pojiva. - Koagulační: V těhotenství je zvýšená podmíněnost k trombofilnímu stavu. Tento stav chrání organismus ženy před porodními krvácivými komplikacemi, ale na druhé straně může způsobit embolickou příhodu. Také se zvyšuje hladina fibrinogenu, stoupají koagulační faktory a klesá hladina inhibitorů. Všechny tyto změny predisponují ke vzniku cévní trombózy. - Exogenní: Sem se řadí porodnické operace, jako je například císařský řez. Profylaxe Profylaxe trombembolie v těhotenství je především zaměřena na rizikové ženy, kde se předpokládá zvýšený výskyt trombembolické nemoci. Rizikové faktory K rizikovým faktorům v graviditě se řadí přítomnost rozsáhlých varixů na dolních končetinách, ale také i na genitáliích. Z dalších rizikových faktorů je třeba jmenovat plicní embolii, hypertenzní nemoc, diabetes mellitus, preeklampsii, nadměrnou váhu, antifosfolipidový syndrom, vyšší věk rodičky (nad 35 let) a nakonec těhotné se zvýšeným rizikem vzniku trombembolismu na základě poruchy hemostázy.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 26 Riziko vzniku trombembolie v průběhu porodu a v šestinedělí představuje: - císařský řez - poranění cévního zásobení v malé pánvi - varixy v malé pánvi - placenta accreta nebo increta a jiné patologie placenty - předčasné odlučování lůžka a závažná preeklampsie [10] Trombembolické komplikace Embolie je patologický stav, který může způsobit až smrt rodičky. Rozeznávají se tři druhy embolie- embolie krevním trombem, embolie plodovou vodou a vzduchová embolie Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Jde o patologický stav, který je nejzávažnější trombotickou komplikací, která může způsobit smrt rodičky. Smrt rodičky u plicní embolie nastane ihned nebo většinou do 15 min od prvních příznaků. Hlavním rizikovým faktorem trombembolie je operační porod, který je v dnešní době častý a bohužel počet takto ukončených těhotenství neustále narůstá. Plicní embolie může vzniknout i při spontánním porodu a to převážně v II. době porodní, kdy rodička nadechne velký objem do plic a poté usilovně tlačí břišním lisem. Při usilovném tlačení nastane nitrohrudní přetlak, který se promítne do plic a vznikne plicní mikrobarotrauma. To způsobí porušení plicních alveolů a následný průnik vzduch do plicních kapilár a odtud do levého srdce. V popředí klinického obrazu jsou hlavně dechové obtíže, zvýšená dechová frekvence, dušnost, pleurální příznaky a kašel. Následně se objevuje tachykardie, hypotenze, cyanóza, psychomotorický neklid až porucha vědomí. Trombembolie má své klinické formy: - trombembolie manifestní ta se dělí na další formy: perakutní (vždy forma smrtící), šoková (prognóza je zde lepší) a hemodynamická (prognóza dobrá) - trombembolie inaparentní u této formy většinou subjektivní obtíže nejsou - trombembolie sukcesivní zde jsou časté ataky všech forem trombembolie

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

DIABETES A TĚHOTENSTVÍ

DIABETES A TĚHOTENSTVÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349 Marie Rollingerová Studijní obor: Porodní asistka DIABETES A TĚHOTENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc. Jaroslava Eksteinová

Více

Substituční hemoterapie

Substituční hemoterapie Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Porod v terénu vedený posádkou RZP Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza).

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Bc. Martina

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S AKUTNÍ PANKREATITIDOU NA INTERNÍM ODDĚLENÍ Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Zpracoval: Bc. Pavel Bělunek Nemocnice ve Frýdku-Místku

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. GBS infekce u novorozence - návrh standardu ošetřovatelské péče. Michaela Jiříčková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. GBS infekce u novorozence - návrh standardu ošetřovatelské péče. Michaela Jiříčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií GBS infekce u novorozence - návrh standardu ošetřovatelské péče Michaela Jiříčková Bakalářská práce Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU

METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU ÚVOD Metodika práce porodní asistentky v primární péči byla tvořena na základě nejnovějších výzkumů v oblasti péče o těhotnou ženu,

Více

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května 2, 258 88 Čelákovice Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala:

Více

KRVE. JANA NĚMCOVÁ, DiS. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O.P.S. V PRAZE. MUDr. Klára Dlouhá. Katedra ošetřovatelství. Studijní obor: Porodní asistentka

KRVE. JANA NĚMCOVÁ, DiS. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O.P.S. V PRAZE. MUDr. Klára Dlouhá. Katedra ošetřovatelství. Studijní obor: Porodní asistentka INFORMOVANOST ŽEN O DÁRCOVSTVÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE Bakalářská práce JANA NĚMCOVÁ, DiS. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O.P.S. V PRAZE MUDr. Klára Dlouhá Katedra ošetřovatelství Stupeň kvalifikace: Bakalář Studijní

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bakalářská práce Autor: Obor: Lucie Laskavská Ekonomika

Více

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy Pro Vaše těhotenství a pro Váš klidný život Obsah Slovo úvodem Příprava na mateřství Posouzení ovariální rezervy AMH 4 Hormonální profil (LH, FSH, prolaktin,

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Radka Plocová Vedoucí práce: MUDr. Josef Štorek, PhD.

Více

KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ

KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ OBSAH ÚVODEM...2 JAK SE PLICNÍ HYPERTENZE PROJEVUJE...3 Základní příznaky plicní hypertenze...3 Příznaky těžké plicní hypertenze...4

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Helena Kutilová Vypracovala:

Více