Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček. Zdenka Wanieková"

Transkript

1 Trombotické stavy v těhotenství a problematika poporodního krvácení u rodiček Zdenka Wanieková Bakalářská práce 2009

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám trombotickými stavy v těhotenství a problematikou porodního krvácení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickým informacím, kde v jednotlivých kapitolách popisuji hematologické změny v těhotenství, diseminovanou intravaskulární koagulaci a porodní krvácení. Druhá část práce je zaměřena na výzkumné šetření, kde pomocí dotazníku zjišťuji objektivnost měření krevních ztrát po porodu a znalost porodních asistentek v oblasti krvácení a života ohrožujícího krvácení u rodičky. Dalším cílem práce je statistické vyhodnocení jednotlivých porodních ztrát a vytvoření léčebného postupu při život ohrožujícím krvácení. Klíčová slova: těhotenství, porodní krvácení, krevní ztráty, trombóza, DIC, ruptura ABSTRACT In my bachelor thesis I have focused on thrombotic conditions during gravidity and questions considering obstetric bleeding. My work is divided into two parts theoretical and practical. First part is aimed for theoretical information where I have described hematology changes during pregnancy, dissemination endovascular coagulation and obstetric bleeding. Second part of my work is focused on exploratory investigation based on questionnaire where I have found out objectiveness of measurements concerning blood wastes after childbirth and midwives knowledge in the area of bleeding and bleeding which can costs fatal consequences to woman in labour. Another goal of this work is statistical interpretation of each obstetric wastes and creation of diagnostic and medical plan during fatal consequences. Keywords: gravidity, obstetric bleeding, blood wastes, thrombosis, DIC, rupture

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych podělovala všem těm, kteří mi pomáhali při vypracování bakalářské práce. Zejména paní MUDr. Janě Pelkové, která byla mou vedoucí práce a po celou dobu mi poskytovala odbornou pomoc a materiály pro zpracování bakalářské práce. Dále pak všem porodním asistentkám na gynekologicko-porodnickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati a. s. ve Zlíně za umožnění realizovat dotazníkové šetření a získat potřebné statistické údaje. A nakonec bych ráda poděkovala své rodině, která mi byla tou nejcennější oporou po celou dobu mých studií.

8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a že všechny použité zdroje textů, tabulek a grafů jsou řádně citovány tak, aby nebyl porušen autorský zákon.... Zdenka Wanieková Ve Zlíně dne

9 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY ZMĚNY OBJEMU KRVE V PRŮBĚHU GRAVIDITY: FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY BÍLÉ ŘADY V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ HEMOSTÁZA V TĚHOTENSTVÍ TROMBOFILIE Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny TROMBOFILIE V TĚHOTENSTVÍ Příčiny těhotenské trombofilie Diagnóza trombofilních stavů Léčba trombofilních stavů Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství TROMBOTICKÉ STAVY V TĚHOTENSTVÍ Hluboká žilní trombóza Trombembolická nemoc Trombembolické komplikace Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Embolie plodovou vodou Vzduchová embolie DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE (DIC) PATOLOGICKÝ ZVRAT TĚHOTENSKÉ HYPERKOAGULACE V SYNDROM, DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE Příčiny DIC Formy DIC Prevence DIC syndromu Diagnóza DIC syndromu při porodu Léčba akutního DIC syndromu a prevence posthemoragického šoku při porodu PREEKLAMPSIE HELLP SYNDROM PORODNICKÉ KRVÁCENÍ ROZDĚLENÍ PORODNICKÉHO KRVÁCENÍ Antepartální krvácení Postpartální krvácení PŘÍČINY KRVÁCENÍ PŘED PORODEM Abrupce placenty Placenta previa (vcestné lůžko) Vasa praevia Ruptura dělohy PŘÍČINY KRVÁCENÍ PO PORODU Poruchy odlučování placenty Hypotonie a atonie děložní... 41

10 3.3.3 Retence lůžka při placenta adherens Inverze dělohy Porodní poranění ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Organizační opatření při ŽOK Diagnosticko-léčebný postup Odstranění příčiny krvácení Chirurgické metody k odstranění příčiny krvácení Přehled léků ovlivňující děložní činnost Léky připadající v úvahu při řešení masivního porodnického krvácení Neodkladné kroky při pokračujícím krvácení nebo při podezření na DIC II PRAKTICKÁ ČÁST CÍLE VÝZKUMU CÍLE A HYPOTÉZY METODY VÝZKUMU STATISTICKÉ ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DLOUHODOBÁ LÉČBA NÍZKOMOLEKULÁRNÍMI HEPARINY V TĚHOTENSTVÍ KREVNÍ POPORODNÍ ZTRÁTY PO SPONTÁNNÍM PORODU ML A VÍCE A JEJICH PŘÍČINY ZPRACOVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU CHARAKTERISTIKA POLOŽEK DOTAZNÍKU DOTAZNÍK PRO PORODNÍ ASISTENTKY ZHODNOCENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ A HYPOTÉZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 87

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 ÚVOD Krev je životadárná, vzácná tekutina, bez které je samotné bytí člověka nemožné. Při studiu odborné literatury jsem narazila na překvapivý fakt, že třetím nejčastějším důvodem použití transfuze krve jsou porodnické komplikace. Následně jsem se při studiu setkala s další skutečností, že nejčastější příčinou mateřské úmrtnosti je krvácení. Díky těmto zjištěním jsem se začala zajímat o tuto problematiku a vybrala si ji jako téma své bakalářské práce. Z celého obsáhlého tématu mě nejvíce zaujalo poporodní krvácení, jeho příčiny a jeho řešení na porodním sále. Porod může být bohužel spjatý s řadou komplikací. Jednou z nich je krvácení, které může ohrozit jak matku, tak její dítě. Krvácení může přerůst až do stavu život ohrožujícího krvácení, při kterém je nutný rychlý a profesionální přístup celého týmu na porodním sále. Příčin, které mohou tento stav vyvolat, je celá řada. Jeden z faktorů, který může zvýšit krvácení, pokud některá z těchto příčin nastane, je dlouhodobé užívání nízkomolekulárních heparinů. Právě příčiny vzniku poporodního krvácení, vztah nízkomolekulárních heparinů k tomuto jevu a profesionalita a odbornost porodních asistentek při řešení této situace jsou hlavní témata bakalářské práce.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 1 HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU GRAVIDITY Těhotenství je fyziologický stav, který s sebou přináší řadu typických změn. Jde o adaptační jevy, které jsou časově omezeny a po porodu se většina z nich vrací zpět do stavu jako před těhotenstvím. Mezi tyto adaptační jevy v graviditě patří změny: Reprodukčního systému Kardiovaskulárního systému Krevního systému Respiračního systému Endokrinního systému Uropoetického systému Gastrointestinálního traktu Pohybového aparátu, kožního, imunitního systému a psychiky. [10] [8] I když jdou všechny tyto jevy ruku v ruce, dále v teoretické části budou rozebírány pouze změny v krevním systému. Hematologické změny mají v těhotenství podstatný a důležitý účel v řadě dějů. Díky těmto změnám je zajištěn správný vývoj a průběh těhotenství. Nejvýznamnější změnu u normálního těhotenství představuje změna v systémové dynamice, jako je například zvýšení srdečního výdeje (7,11 l/min), plynulý vzestup srdeční frekvence, dále zvýšená spotřeba kyslíku, změna arteriálního krevního tlaku a venózního tlaku. Avšak hematologické změny mohou s sebou přinést i nebezpečí. Na jejich základě totiž může dojít k rozvoji nebezpečných hematologických problémů. Jedná se převážně o anémii, získaný trombofilní stav a krvácení, které mohou ohrozit zdraví, v krajním případě i život rodičky a plodu během těhotenství, nebo v období po porodu. Podle statistických údajů je v České republice krvácení, trombóza a embolie stále nejčastější příčinou smrtelných příhod v těhotenství a v šestinedělí. Mateřská mortalita je bohužel vyšší než v ostatních evropských zemí. Je tedy nezbytné si uvědomit, že znalost této problematiky je prvotní podmínkou pro úspěšné řešení možných patologických stavů. [1] [5] Pro přehled, jaký je vývoj mateřské úmrtnosti v České republice od roku ukazuje níže uvedená tabulka.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 Tab. 1 Mateřská úmrtí v ČR Příčina Celkem Hemorrhagie 14 Embolie 9 Nemoci KV 11 Jiné 15 Autonehody 5 Neznámé 5 Celkem [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha Další tabulka ukazuje hlavní příčiny mateřských úmrti V ČR. Tab. 2 Hlavní příčiny mateřských úmrtí Pořadí (22,4%) Hemorrhagie 14 (23,7%) (19,8%) Trombózy a embolie 9 (15,3%) (15,5%) Kardiovaskulární komplikace 11 (18,6%) [17] Mateřská úmrtnost v České republice v roce Velebil, UPMD Praha

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Změny objemu krve v průběhu gravidity: Aby bylo zajištěno krevní zásobení placenty, zvětšující se dělohy, aby byly uspokojeny zvýšené nároky na transport kyslíku, a aby byla pokryta krevní ztráta při porodu, která je u nekomplikovaného spontánního porodu kolem 500 ml a při operačním porodu se pohybuje kolem 1000 ml, je nutné zvětšení cirkulujícího objemu krve. Je známo, že ženský organismus je nastaven tak, že objem krve v těhotenství zpravidla stoupne o 50% ( ml). Ke vzestupu dochází již od 6. týdne těhotenství. V týdnu objem krve vzroste o 35%, v týdnu je na 49% a postupně se dostane až do maxima 50%, oproti stavu před otěhotněním. [5] [10] Objem krevní plazmy Objem plazmy stoupá od týdne těhotenství a dosahuje maxima ve týdnu gravidity. Poté se až do konce těhotenství již příliš nemění. Objem krevní plazmy tedy celkem stoupne o 40-60%. [1] [6] Objem masy červených krvinek Oproti velkému vzestupu plazmy, celkový počet erytrocytu stoupá mírně. Tento nepoměr mezi objemem plazmy a objemem krevních elementů způsobuje těhotenskou anémii, která je u těhotných žen velmi častá. Vznik anémie může být zapříčiněn i nedostatečným zásobením organizmu těhotné ženy železem, proto se těhotným ženám většinou doporučují užívat, nebo jim jsou rovnou naordinovány, perorální preparáty železa. [1] [6] Celkový hemoglobin V těhotenství nedochází k výrazným změnám v množství hemoglobinu. [1] [6] 1.2 Fyziologické změny bílé řady v průběhu těhotenství V posledním trimestru je hodnota počtu bílých krvinek /l. Hladina leukocytů se v průběhu porodu a v časném poporodním období mírně fyziologicky zvyšuje. [1] 1.3 Hemostáza v těhotenství Hemostáza je děj v organismu udržující rovnováhu mezi srážlivostí krve a rozpouštěním koagul, udržuje krev v tekutém stavu, ale zabraňuje vykrvácení při poranění. Podílí se na

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 něm všechny buněčné a plazmatické faktory, které se nacházejí v krvi a cévní stěně. Systém musí být komplexní, proto je potřeba, aby byl řízen společně s dalšími kontrolními mechanizmy, které umožňují udržet rovnováhu mezi hypokoagulací (krvácením) a hyperkoagulací (srážením). Pokud tyto mechanizmy za patologického stavu selžou, například následkem krvácení či trombózy, dojde k poruše rovnováhy těchto prokoagulačních a protikoagulačních sil a následně se rozvine život ohrožující situace. Pokud dojde k poškození endotelu, ať již mechanicky, chemicky nebo biologicky, nastartuje se proces koagulace srážení krve. Reakce na krvácení z poškozeného endotelu je taková, že se vytvoří primární zátka z krevních destiček. Srážecí systém je aktivován tkáňovým faktorem VIIa. Cílem této mnohonásobné enzymatické reakce je tvorba fibrinového vlákna, které vzniká štěpením fibrinogenu trombinem (Penka, 2003, s. 31). Toto fibrinové vlákno zpevní primární krevní sraženinu a vznikne definitivní koagulum. Důležitou roli v procesu hojení hraje další fáze, a to fibrinolýza. Fibrinolýza je proces, kterým se rozpouští krevní sraženiny. Principem je štěpení vláken fibrinu aktivovaným plazminem. Proces je regulován v plazmě přítomnými specifickými inhibitory, které aktivaci plazminu omezují nebo ho vyvazují. Ke specifickému nastavení hemostázy dochází nově v těhotenství na základě hormonálních změn. To znamená, že k již uvedené změně v dynamické rovnováze se ještě přidružují změny mezi prokoagulačními a protikoagulačními faktory a změny v systému krevního srážení. Tím dojde k novému nastavení koagulační rovnováhy a k rozvoji hyperkoagulačního stavu, který má těhotnou ženu chránit při porodu proti vykrvácení. Pro těhotnou ženu znamená tato změna koagulačního stavu zvýšené riziko trombózy. Hyperkoagulační stav se v těhotenství nazývá těhotenská hyperkoagulace. Princip vzniku je ve zvýšení objemu plasmy a tím zvýšení množství koagulačních faktorů rozpuštěných v plasmě. Těhotenská hyperkoagulace má základní kompenzátory, kterými jsou hemodiluce (zředění krve zvýšením objemu tekutiny v cévách) a inhibitory. Některé inhibitory jsou produkované placentou. Díky těmto kompenzátorům má zdravá žena až do porodu hyperkoagulační stav svým způsobem vyvážený. Po porodu a v šestinedělí však tyto kompenzační mechanizmy přestávají platit a žena je tím více ohrožena trombotickou příhodou. Z toho vyplývá, že změny hemostatického

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 a fibrinolytického systému vyvolané těhotenstvím a v šestinedělí, ale také na základě krevních poruch, kterými žena mohla trpět již před těhotenstvím, znamenají pro těhotnou ženu zvýšené riziko vzniku trombofilního stavu. [9] [6] Obr. 1 Hemostatické změny v graviditě [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN Obr. 2 Trombofilie v šestinedělí [20] Trombofilie v graviditě - Zuzana Kudrnová, Trombotické centrum a CHL VFN 1.4 Trombofilie Trombofilie je vrozená, či získaná porucha hemostatického mechanizmu, charakterizovaná zvýšenou tendencí k tvorbě trombů. Je to stav, který předchází procesu trombotizace. Trombofilie je někdy označována jako hyperkoagulační stav. Pokud je patologická trombofilie včas rozpoznána je ještě čas na včasnou profylaxi, která může zabránit vzniku trombózy. [7]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Rozdělení trombofilií podle jejich příčiny 1. Trombofilie při změnách koncentrace srážecích faktorů a inhibitorů fibrinolýzy v periferní krvi: a) Primární příčiny - zvýšení protrombinu (faktoru II), faktoru VIII, faktoru IX, F XI, zvýšení fibrinogenu a PAI (inhibitor aktivátoru plazminogenu). b) Sekundární příčiny - těhotenství, zánět, nádorové onemocnění. 2. Trombofílie při porušené regulaci hemokoagulace: a) Při nedostatku inhibitorů - deficit antitrombinu, deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit inhibitoru cesty tkáňového faktoru a trombomodulinu. b) Z důvodu rezistence koagulačních faktorů (faktoru V) vůči účinku aktivovaného inhibitoru regulace - APC rezistence (faktor V Leidenská mutace, v krvi je potom vyšší hladina aktivovaného faktoru V). c) Při narušené funkci receptoru pro inhibitor koagulace - dysfunkce receptoru pro protein C (EPCR). 3. Trombofilie při metabolických poruchách: a) Hyperhomocysteinemie, zvýšení koncentrace lipoproteinu, hyperlipoproteinu, diabetes mellitus, atd. 4. Autoimunitní trombofílie: a) Antifosfolipidový syndrom, systémové choroby. [7] 1.5 Trombofilie v těhotenství Trombofilní stavy jsou jednou z příčin vzniku tromboembolické nemoci v graviditě a jsou spojeny se zvýšeným rizikem mateřské a perinatální morbidity a mortalit. Proto je důležitá včasná diagnostika těchto stavů a profylaktická opatření, která mohou minimalizovat výskyt trombembolie a porodnických komplikací. Následuje přehled dosud známých příčin, které jsou spojeny s trombofilií v těhotenství.[21]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příčiny těhotenské trombofilie Změny hemokoagulačních parametrů v průběhu těhotenství Přibližně od druhého měsíce těhotenství nastává řada změn týkající se krevního srážení. Dochází ke změnám v produkci koagulačních faktorů. Nejvýznamnější vzestup hodnot je zaznamenán u faktoru VII, IX, X. Jejich pokles je pozorován až v průběhu šestinedělí. Přehled změn koagulačních faktorů zaznamenává (Tab. 3). Tab. 3 Změny koagulačních faktorů v těhotenství a šestinedělí těhotenství šestinedělí F II F V FF VII, IX, X F VIII, XI F XIII F I (Fbg) protrombin [6] Vysvětlivky: F = faktor, FF = faktory, Fbg = fibrinogen Vrozené poruchy krevního srážení V těhotenství se na rozvoji koagulačních změn mohu podílet i vrozené poruchy krevního srážení s trombotickou dispozicí. Mezi nejvýznamnější poruchu patří leidenská mutace faktoru V. Leidenská mutace faktoru V Leidenská mutace faktoru V způsobuje rezistenci vůči aktivovanému proteinu C (APCR). U Leidenské mutace je důsledkem poruchy zvýšená krevní srážlivost, tedy zvýšená tendence ke vzniku krevních sraženin (tzv. Trombů). Lze ji proto označit za tzv. trombofilní stav. Nemoc je dědičná a velmi často nacházíme rodinný výskyt.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 Mezi další defekty zodpovědné za vrozené hyperkoagulační stavy se řadí: Mutace v pozici G-A protrombinového genu (faktoru II) Tato mutace podmiňuje zvýšení hladiny protrombinu, což vede ke zvýšení rizika trombózy. Deficitinhibitorů srážení antitrombinu AT, proteinu C PC a proteinu S PS Získané poruchy krevního srážení Druhou skupinou příčin, které ovlivňují koagulaci, jsou získané poruchy krevního srážení. Zde má velký význam antifosfolipidový syndrom. Dále k získaným poruchám krevního srážení patří získaná hyperhomocystemie, koagulopatie provázející choroby jater a řada dalších. Antifosfolipidový syndrom (AF syndrom) Patří mezi autoimunní onemocnění, kterému by měla být věnována velká pozornost. V těhotenství může způsobovat nejen žilní, nebo arteriální trombotizaci, ale také problémy s otěhotněním a donošením těhotenství, trombotizaci v placentě a pravděpodobně se podílí i na opakovaných těhotenských ztrátách plodu v 1. trimestru nebo úmrtí plodu ve 3. trimestru. Syndrom je také spojován s vyšším výskytem HELLP syndromu a často bývá přidružena trombopenie. Obecné rizikové okolnosti K obecně rizikovým okolnostem, které ovlivňují hemokoagulaci, patří vyšší věk rodičky, diabetes mellitus, hypertenze, srdeční selhání, malignita, obezita, varixy, anomálie žilního systému, dlouhodobá imobilizace, preeklampsie a eklampsie, chirurgický porod, anomálie placenty, protrahovaný porod, větší krevní ztráta, poporodní komplikace a komplikace v šestinedělí. Dále jsou v těhotenství přítomny zvýšené hodnoty tzv. hyperkoagulačních markerů - fibrinových monomerů (FM), fibrinopeptidu A (FPA), trombin antitrombinových komplexů (TAT), D-dimerů (DD) a von Willebrandova faktoru (vwf), které také ovlivňují hemokoagulaci. [7] [1]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Diagnóza trombofilních stavů Při vyšetřování těhotných žen je důležitým aspektem důkladně odebraná anamnéza. Důležitá je hlavně podrobná osobní, rodinná a gynekologická anamnéza. Na základě takto dobře odebrané anamnézy je lékař schopen zjistit trombofilní dispozici, nebo hrozící recidivující trombózu. Dalším diagnostickým vyšetřením pro odhalení trombotického rizika je vyšetření hematologické. Hematologické vyšetření se hlavně doporučuje provést u všech těhotných, které před graviditou prodělaly žilní trombózu a které opakovaně potrácely, nebo měly preeklampsii v anamnéze. Vyšetřením se zjišťují hodnoty koagulačních faktorů, dále KO, APTT, PT, fibrinogenu, protein C, protein S a antitrombin III. Také se provádí orientační funkční vyšetření APC-rezistence, vyšetřuje se hladina homocysteinu, lupus antikoagulans, antifosfolipidových protilátkek a nakonec se provádí genetické vyšetření zahrnující F V Leiden a mutaci genu protrombinu. Pokud se tedy u netěhotné nebo těhotné ženy objeví nějaký rizikový faktor, který nějak ženu ohrožuje, nebo by mohl ohrožovat, je nutné ji sledovat na hematologické ambulanci a v rizikové poradně a podle potřeby u ní pravidelně provádět potřebná vyšetření a hyperkoagulační stav případně ovlivnit antitrombotickou léčbou. [6] [1] Léčba trombofilních stavů Terapie je vždy individuální. Vychází z diagnostického vyšetření a samozřejmě z osobní a rodinné anamnézy. U těhotné ženy s trombofílií, nebo kde je prokázaný trombofilní defekt, se dle doporučení hematologa provádí preventivní či terapeutická antikoagulační léčba, především nízkomolekulárními preparáty heparinu (dále již LMWH low molecular weight heparin). Pro heparin a jeho nízkomolekulární formy (LMWH) platí, že nepřecházejí přes placentární bariéru a jejich aplikace v těhotenství je tedy z hlediska plodu bezpečná. Podávání heparinu v těhotenství je spojeno s rizikem vzniku heparinem indukované trombocytopenie (HIT) a osteopenie. Podáním LMWH se počet těchto komplikací snižuje, proto se jejich použití v léčbě preferuje. [6] [1]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 Antitrombotická léčba v těhotenství Používají se tři základní skupiny: - hepariny - kumarinové preparáty - přímé inhibitory trombinu Cílem antitrombotické léčby je zmírnit hyperkoagulační stav a tím zabránit vzniku trombu, případně rozpustit již vzniklý trombus. Následující doporučení vznikla modifikací doporučení Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. (CHEST 2004; 126: 627S 644S). [19] Obecná doporučení antitrombotické terapie v těhotenství - U gravidních žen se při prevenci a léčbě TEN dává přednost LMWH. - Způsob aplikace LMWH je subkutánní. - Ženy, které plánují těhotenství a doteď jsou léčené warfarinem, by měly být ihned po zjištění gravidity převedeny na LMWH z důvodu teratogeního působení Warfarinu a zvýšeného rizika krvácivých komplikací. - Při terapii LMWH se doporučuje monitorovat aktivitu anti-xa aktivitu účinnost antitrombotické léčby. - U těhotných žen a u žen v šestinedělí, kterým hrozí zvýšené riziko tromboembolické nemoci a mají chronickou žilní insuficienci, se doporučuje nošení kompresivních punčoch. - Těhotné, které jsou nositelkami trombofilní mutace v heterozygotní formě (F V Leiden či mutace FII20210A) bez předchozí epizody venózní tromboembolie (VTE), je nutné sledovat a provádět u nich profylaxi pomocí LMWH a to před předpokládaným termínem porodu (ukončený v 38. t. g.) a následně v poporodním období užívat perorální antikoagulancia (PAK). - Dispenzarizace po celé těhotenství je nutné u těhotné s již jedním výskytem pooperační žilní trombózy před těhotenstvím. V šestinedělí se s léčbou LMWH pokračuje a to od

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 prvního dne po porodu. Od 5. dne po porodu se pacientka může převádět na warfarin. Po dosažení INR nad 2,0 se LMWH vysadí. - Profylaxe LMWH celé těhotenství probíhá u ženy s výskytem jedné idiopatické žilní trombózy před otěhotněním a u ženy s dědičnou trombofilií. S antikoagulační léčbou se pokračuje i v šestinedělí. - U ženy, kde je zjištěný deficit antitrombinu III, nebo je-li prokázán antifosfolipidový syndrom, je po celou dobu těhotenství doporučena profylaxe LMWH v dávce 1x denně. U deficitu antirombinu III i současně pravidelná substituce preparátem antitrombinu parenterálně. [7] 1.6 Trombotické stavy v těhotenství Trombóza žil na dolních končetinách je onemocnění, které se může manifestovat až do stavu ohrožujícího život postižené osoby. Tímto stavem, který ohrožuje život postižené osoby je plicní embolie. I když četnost hluboké žilní trombózy v těhotenství není tak vysoká, i přesto tu toto riziko hrozí. Vznik žilní trombózy Na vzniku žilní trombózy se podílí několik faktorů. Jedním z prvních faktorů je žilní stáze, která způsobuje vznik prvních trombů. K zbývajícím dvěma faktorům patří poškození cévní stěny a nadměrná koagulační aktivita. Všechny tyto faktory a jejich kombinace mohou způsobit vznik žilní trombózy Hluboká žilní trombóza Hluboká žilní trombóza (DVT) je nebezpečný stav, a to z toho důvodu, že je u ní možná manifestace do plicní embolizace. Její výskyt je spíše častější v období šestinedělí než v době těhotenství. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku jsou: - změny v koagulačním systému - změny v krevní viskozitě - zvýšená venózní stáze v dolních končetinách

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 Hlubokou žilní trombózou jsou hlavně ohroženy těhotné vyššího věku, prvorodičky, ženy po operativním porodu a ženy s infekční komplikací. Diagnóza u DVT Diagnóza se stanovuje na základě bolestivosti a změření objemu postižené končetiny. Jednou z metod, dnes již méně používanou, je Homansovo znamení. U této metody se zjišťuje bolestivá reakce při dorzální flexi planty. V diagnostice se však nejčastěji uplatňuje doppler, ultrazvuk a pletysmografie. Léčba u DVT Medikamentózní terapie spočívá v podávání analgetik, antiflogistik a také v aplikaci antikoagulačních léku. Antitrombotická léčba by měla být zahájena co nejdříve od nástupu prvních příznaku a to nejlépe v průběhu následujících 24 hod. V antitrombotické léčbě těhotné ženy s hlubokou žilní trombózou se nasazují nízkomolekulární hepariny (LMWH), které je možné aplikovat po celou dobu těhotenství. Léčba LMWH má však svá pravidla a doporučení. Většinou se doporučuje: - 24 hod před porodem léčbu přerušit - po porodu opět v antikoagulační léčbě pokračovat - po určité době postupně přecházet na léčbu warfarinem V léčbě se také doporučuje klid na lůžku a mírná Trendelenburgova poloha, kdy hlava je níže než zbytek těla. [4] [5] Komplikace při dlouhodobé léčbě heparinem v těhotenství Heparin může mít řadu nežádoucích účinků vedoucím ke komplikacím. Jedná se například o předávkování, které se následně projeví krvácením u léčené pacientky. Dále se uvádí, že při dlouhodobé aplikaci se může objevit heparinem indukovaná trombocytopenie a osteoporóza. Při léčbě heparinem je také pozorován hypolipidemický efekt vyvolaný uvolněním triglyceridové a lipoproteinové lipázy z jater, což pak vede k zvýšení hladiny volných mastných kyselin v krvi a k vyvolání srdeční arytmie. Z důvodu těchto možných nežádoucích účinků byly do klinické praxe zavedeny nízkomolekulární hepariny s cílem se jim vyhnout. Lze je použít jak v léčbě, tak v prevenci

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 trombotických stavů a těhotenských komplikací. Díky tomu tedy nízkomolekulární hepariny (LMWH) nahradily do té doby používaný nefrakciovaný heparin. Ačkoliv je antitrombotická léčba spojena s možnými komplikacemi, je spíše prokázáno a poukazováno na výhody než nevýhody LMWH v porodnictví. [9] [16] Trombembolická nemoc Je řada faktorů, které se na vzniku trombembolické nemoci v graviditě a šestinedělí podílí. Jde o faktory: - Anatomické a endokrinní: Děloha v graviditě má velkou hmotnost, tím částečně způsobuje utlačování pánevních žilních pletení a také vyvolává kompresi ve v. cava inferior. Dalším faktorem podporujícím vznik varikozity na dolních končetinách, a také na vulvě, je podmíněná méněcennost pojiva. - Koagulační: V těhotenství je zvýšená podmíněnost k trombofilnímu stavu. Tento stav chrání organismus ženy před porodními krvácivými komplikacemi, ale na druhé straně může způsobit embolickou příhodu. Také se zvyšuje hladina fibrinogenu, stoupají koagulační faktory a klesá hladina inhibitorů. Všechny tyto změny predisponují ke vzniku cévní trombózy. - Exogenní: Sem se řadí porodnické operace, jako je například císařský řez. Profylaxe Profylaxe trombembolie v těhotenství je především zaměřena na rizikové ženy, kde se předpokládá zvýšený výskyt trombembolické nemoci. Rizikové faktory K rizikovým faktorům v graviditě se řadí přítomnost rozsáhlých varixů na dolních končetinách, ale také i na genitáliích. Z dalších rizikových faktorů je třeba jmenovat plicní embolii, hypertenzní nemoc, diabetes mellitus, preeklampsii, nadměrnou váhu, antifosfolipidový syndrom, vyšší věk rodičky (nad 35 let) a nakonec těhotné se zvýšeným rizikem vzniku trombembolismu na základě poruchy hemostázy.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 26 Riziko vzniku trombembolie v průběhu porodu a v šestinedělí představuje: - císařský řez - poranění cévního zásobení v malé pánvi - varixy v malé pánvi - placenta accreta nebo increta a jiné patologie placenty - předčasné odlučování lůžka a závažná preeklampsie [10] Trombembolické komplikace Embolie je patologický stav, který může způsobit až smrt rodičky. Rozeznávají se tři druhy embolie- embolie krevním trombem, embolie plodovou vodou a vzduchová embolie Plicní trombembolie (embolie krevním trombem) Jde o patologický stav, který je nejzávažnější trombotickou komplikací, která může způsobit smrt rodičky. Smrt rodičky u plicní embolie nastane ihned nebo většinou do 15 min od prvních příznaků. Hlavním rizikovým faktorem trombembolie je operační porod, který je v dnešní době častý a bohužel počet takto ukončených těhotenství neustále narůstá. Plicní embolie může vzniknout i při spontánním porodu a to převážně v II. době porodní, kdy rodička nadechne velký objem do plic a poté usilovně tlačí břišním lisem. Při usilovném tlačení nastane nitrohrudní přetlak, který se promítne do plic a vznikne plicní mikrobarotrauma. To způsobí porušení plicních alveolů a následný průnik vzduch do plicních kapilár a odtud do levého srdce. V popředí klinického obrazu jsou hlavně dechové obtíže, zvýšená dechová frekvence, dušnost, pleurální příznaky a kašel. Následně se objevuje tachykardie, hypotenze, cyanóza, psychomotorický neklid až porucha vědomí. Trombembolie má své klinické formy: - trombembolie manifestní ta se dělí na další formy: perakutní (vždy forma smrtící), šoková (prognóza je zde lepší) a hemodynamická (prognóza dobrá) - trombembolie inaparentní u této formy většinou subjektivní obtíže nejsou - trombembolie sukcesivní zde jsou časté ataky všech forem trombembolie

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc.

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc. Diseminovaná intravaskulárn rní koagulace Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha Vedoucí lékař Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Definice Druhotný rozvrat primárn rní a sekundárn rní hemostázy zy,

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

www.gynstart.cz profesní gynekologický server

www.gynstart.cz profesní gynekologický server Mezioborové konsensuální stanovisko Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu Česká společnost anesteziologie,

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

Trombofilní rizikový profil v gravidit

Trombofilní rizikový profil v gravidit Trombofilní rizikový profil v gravidit 25.10. 2010 Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

Trombembolie po PŽOK

Trombembolie po PŽOK Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Vyšetření před neuroaxiální blokádou. Ivana Kolníková

Vyšetření před neuroaxiální blokádou. Ivana Kolníková Vyšetření před neuroaxiální blokádou Ivana Kolníková Neuroaxiální blokáda (NAB) v porodnictví - Porodnická analgezie - Porodnická anestezie - Neobávanější komplikace NAB je krvácení do epidurálního prostoru

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Návrh antitrombotické profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví

Návrh antitrombotické profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Návrh antitrombotické profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Transfuze a HELLP syndrom

Transfuze a HELLP syndrom Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví D. Nalos ARO Ústí nad Labem Inervace porodních cest Odstartování technik regionální anestézie v porodnictví Rozbor případů mateřské úmrtnosti ve Spojených

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 2 U k á z k a k n i h

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Krvácení před porodem, při porodu a v šestinedělí

Krvácení před porodem, při porodu a v šestinedělí Krvácení před porodem, při porodu a v šestinedělí z publikace: autor: Porodnická analgezie a anestezie Antonín Pařízek a kolektiv Ve 40. letech bylo krvácení v těhotenství a zejména během porodu nejčastější

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství a KV choroby P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství nejvýznamnější hemodynamické změny cirkulujícího objemu krve (až o 1,5 2 l) srdečního výdeje (o 50%), HR o 10-15/min.

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1 Slide 1 Protilátky tky proti annexinu V u systémových onemocnění pojiva u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát VFN 24.4.2007 Slide 2 ANNEXINY Annexiny jsou proteiny, společnou vlastností

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Hluboká ŽT a PE je jednou z nejčastějších příčin morbidity a mortality pacientů po operaci proximálního

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013. ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.. R. Sviták 1,2, R. Bosman 2 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

E N OBV B YKL K É S I S TUAC A E C V P O P R O O R D O NI N CK C É K É ANE N S E T S EZ E I Z I

E N OBV B YKL K É S I S TUAC A E C V P O P R O O R D O NI N CK C É K É ANE N S E T S EZ E I Z I NEOBVYKLÉ SITUACE V PORODNICKÉ ANESTEZII Jan Bláha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KAZUISTIKA

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví: Farmaka ovlivňující děložní činnost Pavlína Nosková Úvod - proč? Léky běžně užívané v porodnictví během anestézie, před a po ní 1. Uterotonika - kontraktilita

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více