Trombofilní rizikový profil v gravidit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trombofilní rizikový profil v gravidit"

Transkript

1 Trombofilní rizikový profil v gravidit Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha

2 Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická hyperkoagulace v gravidit zpsobená thotenskými hormony - výsledek : hladiny koagulaních f.: fibrinogenu, F V, VII, VIII, vwf hladin inhibitor fibrinolýzy: PAI-1, PAI-2, TAFI (trombin-activatable fibrinolysis inhibitor) aktivity inhibitoru Proteinu S a vznik sekund. syndromu APC rezistence (zvýení A1AT a aktivity protrombinu)

3 Fyziologická hyperkoagulace v gravidit kompenzace: Fyziologická gravidita kompenzace: hemodilucí zvýením koncentrace inhibitor TFPI (tissue factor pathway inhibitor) útlumem nespec. imunitní reakce - exprese CAM (E-selektin a ICAM-1) na povrchu endotelu placentárními inhibitory koagulace nap. annexin V, alfa-makroglobulin aj.

4 TEN v thotenstvt hotenství u thotných je incidence T 6 x vyí ne u nethotných u thotných (s anam. T) dochází asto k opak. T po sectio C. (SC), 3% operovaných T pokud není T gravidních en lege artis léena koní a v 16 % plicní embolií

5 Fyziologickou ou hyperkoagulaci v gravidit potencují: 1/ Ddiné trombofilie: FV Leiden mutace F II G 20210A deficit PC, AT III, PS, TM Ddin podmínné zvýení F VIII, F IX, F XI, MTHFR C677T s hyperhomocystenemií a j. 2/ Získané trombofilie: zpsobené produkcí zántlivých cytokin typu IL-1 (IL-beta, TNF alfa, IFN gama) autoimunní - antifosfolipidový syndrom

6 Trombofilie v thotenstvt hotenství Zvyuje: Riziko vzniku TEN Preeklampsie HELLP syndrom (Hemolýza, EL - elevace jaterních enzym v séru a LP pokles potu trombocyt) Může být spojena i s poruchou placentace, s retardací plodu, nebo s potraty.

7 1/ Ddiné thotenské trombofilie (riziko TEN dle OR*) zvýená koncentrace koagulačních faktorů: mutace genu FII 20210G >A (homozygoti OR 23,89; heterozygoti OR 6,8) poruená regulace hemokoagulace: deficit antitrombinu (< 80% aktivity, OR 4,76) deficit proteinu C (< 70% aktivity, OR 4,69) deficit proteinu S (< 55% hladiny, OR 3,19), mutace genu FV Leiden (1691 G>A, homozygoti OR 34,4; heterozygoti OR 8,32) (* Míra relativního rizika)

8 Mutace MTHFR v thotenstvt hotenství V souasnosti nejsou polymorfizmy genu MTHFR (enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza) povaovány za trombofilní riziko, jejich asociace s thotenskými ztrátami není signifikantní. Pouze homozygotní forma MTHFR 677 CT je slab asociována s rizikem preeklampsie (OR 1.32; 95% CI , p = 0.36), doporuujeme sledování v gravidit.

9 2/ Získané thotenské trombofilie zvýení koagulačních faktorů: FVIII, fibrinogenu, inhibitoru PAI-1 a snížení inhibitoru koagulace PS, které je fyziologické (postupně narůstající hladině estrogenů v II. a zejména III.trimestru), nebo vyvolané po podání gonadotropinů (asistované reprodukce) autoimunní proces s tvorbou protilátek vůči fosfolipidům - antifosfolipidový syndrom

10 Antifosfolipidový syn. (AFS) V 80% ilní a arteriální trombóza (APTT) v 20% krvácení: inhibice F II (PT) nebo trombocytopenie autoimunní onemocnní (Ab - IgG) výskyt u nemocných s revmatickými chorobami pojiva v thotenství se AFS vtinou poprvé manifestuje (dvod abortu)

11 Laboratorní diagnostika trombofilií Laboratorní dg. k zjitění trombofilie je doporučeno indikovat pouze selektivně: po opakovaných potratech ( 3) v 1. trimestru gravidity, nebo u každé ztráty plodu po tomto období gravidity s pozitivní osobní nebo rodinnou anam. prodělané TEN komplikace v graviditě: preeklampsie, retardace plodu nebo po abrupci placenty

12 Laboratorní diagnostika trombofilií Doporučená dg.: aktivita antitrombinu, aktivita proteinu C, hladina proteinu S, koncentrace D-dimeru (je zvýen), stanovení antifosfolipidového syndromu (lupus antikoagulans, protilátky proti kardiolipinům IgG a IgM, protilátky proti β2 glykoproteinu 1), mutace FV Leiden a mutace genu protrombinu FII 20210G >A. Dalí dg.: individuálně ve specializovaných Trombotických centrech.

13 Antitrombotika používan vaná k profylaxi TEN v těhotenství Nízkomolekulární hepariny s.c. (LMWH) Warfarin : prochází placentou /je kontraindikován/ (výjimkou je profylaxe u těhotných žen s mechanickou chlopenní náhradou) Nefrakcionovaný heparin s.c.(ufh) - větinou se používá jen u renální insuficience (LMWH nevhodné)

14 LMWH používan vané k profylaxi TEN v těhotenství Výe profylaktické, nebo terapeutické dávky jednotlivých přípravků LMWH je uvedena výrobcem v SPC. Obvyklé profylaktické dávky: dalteparin 5000 j s.c. 1 x denně enoxaparin 0,4 ml (40 mg) s.c. 1 x denně nadroparin 0,4 ml s.c. 1 x denně (dle hmotnosti) Terapeutické dávky jsou vyí, např. enoxaparin po 12 hodinách s.c. 1 mg/ kg váhy s.c.

15 Monitorace účinku LMWH v těhotenství Monitorace účinku léčby s LMWH: podle hladiny inhibice FXa (náběr za 4 hod po s.c. aplikaci LMWH). 1. Po profylaktické dávce LMWH : 0,2-0,4 IU/ml anti Fxa 2. Po terapeutické dávce LMWH: 0,6-1,0 IU/ml anti Fxa Současná kontrola: hemogram, základní koagulace (AT, fibrinogen, APTT, PT, D-dimer) Klinický stav (hemorrhagické diathezy, nebo TEN) Zajitní komunikace: telefonického spojení, Intervaly kontrol: vstupně a pak každých 4-6 týdnů po celou dobu sledování

16 Profylaxe TEN v těhotenství (8. ACCP) Podle Konsensu 8. ACCP z roku 2008 je indikován management, který má v graviditě zabránit: opakování v minulosti prodělané TEN vzniku TEN (u trombofilií) V rozhodování o způsobu profylaxe je doporučeno zvážit vliv dalích individuálních rizik (profit x riziko z podání antitrombotik)

17 Observace x profylaxe LMWH zjitění trombofilie zhodnocení i dalích rizikových faktorů TEN: obesita (BMI > 30), rozsáhlé varixy, dehydratace, aktivní Ca, komorbidity (onemocnění srdce, plic, nespecifická střevní zánětlivá onemocnění, revmatické choroby, diabetes, hypertense, hypotyreoza aj.), immobilita, věk > 35 let, mnohočetné těhotenství, hyperemesis gravidarum, těhotenské komplikace v minulosti - preeklampsie, opakované potraty ( 3 ), krevní transfuze, akutní závažné infekce) a anamnesa TEN v rodin (1. linie)

18 Profylaxe rekurence TEN v těhotenstvt hotenství Bez trombofilie + v anam. 1 x externí důvod TEN: antepartálně klin. sledování S anam. TEN (důvod: těhotenství, léčba s estrogeny): antepartálně klin. sledování, nebo profylaxe LMWH Bez trombofilie + 1 x idiopat. TEN v anam.: antepartálně klinické pozorování nebo profylaxe s LMWH S trombofilií + 1 x TEN v anam.: antepartálně klinické pozorování nebo profylaxe s LMWH V estinedlí u vech profylaxe LMWH!

19 Profylaxe rekurence TEN v těhotenstvt hotenství U trombofilií (deficit AT III, trvalá pozitivita AFS Ab, kombinovaná heteroz. mutace FVL i F II, nebo homoz. mutace FVL nebo F II) + 1 x TEN (antikoagulační léčba ukončena do gravidity): anterepartálně i v estinedělí: profylaktické, nebo terapeutické dávky LMWH. Opak. TEN ( 2) antepartálně i v estinedělí profylaktické, nebo terapeutické dávky LMWH. Warfarinizace pro TEN změnit za LMWH v terapeutických dávkách. Postpartálně zpět.

20 Mechanická chlope v thotenstvt hotenství potvrzené těhotenství záměna warfarinu za LMWH v terap. dávce po 12 hod s.c.). Anti FXa (0,8-1,2 IU/ml) do 12. gestačního týdne, pak zpět warfarin spolu s LMWH pokud není dosaženo INR 2.0 (INR 2,5-3,0) 1 týden před plánovaným porodem (SC) se opět warfarin zamění za terapeutické dávky LMWH po 12 hod s.c., SC je možné provést za 12 hodin po poslední dávce LMWH po zástavě ranného krvácení zpět warfarin (udržovat INR 2,5-3,5), s LMWH do dosažení INR > 2,0

21 Sledování v thotenství v TC Sledování ve specializovaných Trombotických centrech ve spolupráci s porodníky Domácí aplikace injekcí LMWH s.c. po poučení a zacvičení Profylaktická léčba s LMWH je bezpečná a bez výraznjích vedlejích účinků

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+.

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+. Stručný souhrn doporučovaných postupů léčby a prevence žilního tromboembolismu podle The seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 2004 - jak dál postupovat v naší praxi? Prof.

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom Antifosfolipidový syndrom Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: MUDr. Alena Buliková Editor: Oponent: Jméno oponenta včetně titulů. Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec,

Více

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 How I treat Thrombocytopenia in pregnancy Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 Lehčí forma trombocytopenie je v těhotenství relativně častá a nemá výraznější dopad na zdraví matky či plodu.

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

Farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen

Farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen 76 Farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen Robert Hudeček, Renáta Krajčovičová, Pavel Ventruba Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno Práce podává ucelený přehled

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Malý

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ INTERVENČNÍ A AKUTNÍ Suppl. B KARDIOLOGIE 2007 ročník 6. SUPPLEMENTUM INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE OBSAH PLICNÍ EMBOLIE OD A DO Z Sdělení přednesená v bloku PS Akutní kardiologie ČKS na XIV. výročním

Více

Hemostáza jak ji možná neznáme

Hemostáza jak ji možná neznáme Klin. Biochem. Metab., 15 (36), 2007, No. 2, p. 97 101. Hemostáza jak ji možná neznáme Šlechtová J. Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni SOUHRN Procesy srážení krve (hemostáza) a rozpuštění

Více

XXII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE

XXII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE XXII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE Hradec Králové, 21. 23. května 2015 www.hemostaza2015.cz Sborník přednášek a posterů. Seřazeno podle programu. Texty abstrakt neprošly jazykovou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6 Laboratoř lékařské genetiky - úsek molekulární biologie Vypracoval: RNDr. Richterová Radmila Mgr. Tavandzis Spiros Ing. Cibulková Petra Ing. Bóday Arpád Mgr. Augste Eva Mgr. Radka Sítková Mgr. Magdaléna

Více

Substituční hemoterapie

Substituční hemoterapie Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*,

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Blatný

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka \ Dokumentace systému řízení jakosti Laboratorní příručka Číslo : LP/03 Vypracoval Schválil Funkce Vedoucí laboratoře Vedoucí lékař Jméno RNDr. Blažena Zbořilová Doc.MUDr.Aleš Sobek, CSc. Datum 16.5.2014

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls61557/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-xa v 1 ml roztoku. Úplný seznam

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Akutní stavy v gyn por. Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Akutní stavy v gyn por. Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Akutní stavy v gyn por Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Akutní stavy Stavy spojené se symptomem bolesti Náhlá příhoda břišní(npb) Stavy spojené se symptomem krvácení Život

Více

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25. 26. březen 2010 Diferenciální diagnostika u kriticky nemocných pacientů J. Gumulec 1, R. Kula 2, O. Šimetka 3, L. Pleva 4, J. Ullrychová 5 1 Ústav klinické hematologie

Více