Sociální šetření v pečovatelské službě. Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální šetření v pečovatelské službě. Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková"

Transkript

1 Sociální šetření v pečovatelské službě Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková

2 Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření 25 obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociálního šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí

3 Co je to sociální šetření a k čemu může posloužit? Právní předpisy konkrétně nedefinují pojem sociální šetření Definujte sociální šetření uveďte, k čemu je dobré Zamyslete se, kde jsou hranice, jaké kompetence má sociální pracovník při sociálním šetření Jaké kroky jsou legitimní a proč? ( např. Zubatá a komínky ) kolja-driv-nez-si-pro-nas-prijde-zubata

4 Co je sociální šetření: pohledové zmapování prostředí a žadatele v jeho prostředí a jeho sociálních vztahů popsání zdravotního stavu zaznamenání jeho potřeb CÍL představy zájemce možnosti poskytovatele sběr informací ověření cílové skupiny zjišťování potřebnosti jednání se zájemcem přání, možnosti, schopnosti nastavení IP Předávání informací prvotní seznámení zájemce s pečovatelskou službou Ověřování informací Získávání informací Pracovní verze: Zjišťování nezbytných údajů, zdrojů, potřeb nutných ke zjištění sociální situace, která by mohla být důvodem k poskytnutí sociální služby a umožnila tak předcházení sociálního vyloučení.

5 Kompetence sociálního pracovníka při sociálním šetření: poskytovatel může do vnitřních předpisů uvést vzor průkazu, kterým se sociální pracovník prokazuje, popíše jeho účel apod. pro sociálního pracovníka průkaz může znamenat sdělení toho, že patří k organizaci, vstup do domácnosti žadatele je pro něj legitimnější; pro žadatele se může jednat o prvek zvýšení důvěry, pocitu bezpečí souhlas se vstupem do domácnosti: možno uvést v žádosti informaci o tom, že bude provedeno sociální šetření, souhlas kompetentní jsme k tomu, co nám zájemce dovolí (př. pokud si nebude přát, abychom se šli podívat na koupelnu a WC, přání respektujeme) diskuse: koupelna je důležitá : kompenzační pomůcky, pomoc při osobní hygieně v domácnosti nutno vidět, dojednat.

6 Práva a povinnosti: Sociální pracovník má právo na svoji ochranu (zejména LZPS) Má povinnost: zachovávat práva zájemce, mlčenlivosti, předávání informací Další např. Etický kodex sociálních pracovníků ČR - Zájemce udělí písemný souhlas ve věci předávání informací rodině (komu a co můžeme říci?) - Souhlas lze udělit i dopředu ( legitimace a priori ) udělení písemného souhlasu pro případný budoucí zhoršený zdravotní stav, který už osobě nedovolí komunikovat, rozhodovat

7 Sociální šetření jako nedílná součást jednání se zájemcem Standard č. 3 příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

8 Pojmy, dojmy, intuitivní označení nebo jasně dané definice zájemce o informace/o sociální službu žadatel klient zájemce o informace - KDOKOLI zájemce o sociální službu POTENCIONÁLNÍ ŽADATEL žadatel potencionální klient (osoba, která podá žádost o poskytnutí sociální služby) klient osoba, které začne být v již známém termínu poskytována sociální služba

9 Kdo je žadatelem pečovatelskou službu? potencionální klient rodina může být zájemcem o informace, nikoli však zájemcem o službu a následně žadatelem službu budeme poskytovat klientovi, nikoli jeho rodině! Rodina zájemce o informace řeší životní situaci osoby blízké Babička má/nemá zájem o terénní sociální službu Babička má zájem o službu = zájemce o sociální službu Babička nemá zájem o sociální službu zájemce neexistuje

10 Zájemce o informace/zájemce o službu/žadatel Vymezení kompetencí a povinností vůči všem zúčastněným osobám. Kdo má na co právo? O čí zájem nám jde? Jak jsme schopni si to ustát? Odpovězte na uvedené otázky dle Vaší praxe právo pracovníka ukočírovat rodinu jednání řídit rodina by měla mít podpůrnou roli vždy si sedáme k zájemci/ uživateli hledáme průsečík mezi představami zájemce a jeho rodiny

11 Kdo je klientem služby Do jaké fáze je to žadatel a od kdy se již jedná o klienta? Zamyslete se nad konkrétním okamžikem, kdy se s žadatele stává klient vaší služby? 1. názor podpisem smlouvy 2. názor při vyjednávání, když už víme, že dojde k dohodě

12 Jak to vidíme my? Zákon o sociálních službách hovoří pouze o osobách, nikoli o klientech, uživatelích Klient latinsky cliens, což znamená svěřenec, chráněnec, poddaný (soc. slovník) Podle Emanuela Troppa (Johnson) je klient: ten, kdo hledá profesionální pomoc, ten, kdo si žádá pomoc od někoho jiného, ten, komu sociální zařízení nebo instituce poskytuje nějakou službu.

13 Klientem je ten, kdo má nějakou objednávku tomu se poskytuje POMOC Klientem je ale také ten, kdo blokuje uspokojování potřeb jiné osoby zde se provádí KONTROLA (ZR?) Pomoc = dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje, pracovník ji nabídl a klient zvolil - klientova objednávka pracovníkova nabídka kroky se opakují ve sledu (dojednávání) výsledkem je dohoda o pomoci Kontrola = pracovník jedná podle svého uvážení bez ohledu na klientovo přání - je rychlá, mnohdy nevyhnutelná, účelná a potřebná - je postavena na zájmech jiných lid než toho o kterého se jedná

14 nejčastější pohled okamžik podpisu smlouvy náš pohled - okamžik dojednání termínu nástupu do zařízení (protože obě strany už se dohodly, že bude poskytována sociální služba) Př. odjinud: když se v bance domluvíme, že si vezmeme půjčku, banka nás už vnímá jako klienta, neboť byl vysloven souhlas obou zúčastněných stran a není nejdůležitější, že papíry budou teprve v budoucnu podepsány

15 Fáze č. 1 informovanost o službě standard č. 12 Jedná se o důležitou fázi, která bývá podceňována Kde případný zájemce nalezne informace o vaší službě? Jakým způsobem jsou informace zpracovány, co konkrétně se může zájemce dozvědět? Prvotní oslovení - letáky, web, akce, noviny, televize, frekvence opakování, dostupnost, srozumitelnost, prestiž, zajímavé zpracování, které osloví

16 Informace o službě k nalezení na,v: Na autech Internet Leták úřady, lékaři Reklamní cedule Noviny inzerát, článek Ordinace lékařů Místní TV vysílání, média Další sociální služby Vitrína ve městě Městský zpravodaj Veřejnost ( lidé si mezi sebou řeknou ) Veřejný registr Informace od zřizovatele Pracovnice sociálních odborů obcí, kraje Akce jako např. den otevřených dveří Týden sociálních služeb Den seniorů

17 Podáváme informace: kdo, kde, jak, za kolik, komu, proč, komu ne kontakty jednoduché srozumitelné zpracování, vyhýbáme se cizím slovům, dlouhým větám, zkratkám, našemu slovníku bez vysvětlení neuvádět supervizi, klíčového pracovníka, individuální plán, autonomii, využíváme obrázky, fotky, formy: CD, prezentace, tištěné materiály apod. Praxe: srozumitelně, na notě klienta, přizpůsobit se např. lidovému vyjadřování, materiály mít zajímavě zpracovány (barvy), přehlednost, bezpatkové písmo

18 Zabývá se poskytovatel konkrétním zaměřením na danou cílovou skupinu či informuje o službě aniž by uvažoval, koho může oslovit? Jak se poskytovatel vypořádává se srozumitelností, jak ji vnímá, koho všeho se týká? Jak důležitou roli hraje konkurence? Existuje v sociálních službách s ohledem na naplněné pořadníky? Potřebujeme ji? Praxe: skrytá konkurence sousedi dělají to lacino, zdarma Je naším hlavním cílem získat zákazníka nebo je naším cílem něco trochu jiného (viz konkurence)? Jakou roli může hrát lokalita zařízení, jak ovlivňuje zájem nastavená úhrada za ubytování a stravu, nabídka služeb? V čem jsou priority zájemce o službu? Zjišťuje poskytovatel, kde se zájemce o službě dozvěděl? Pokud ano, jak dále pracuje s touto zpětnou vazbou?

19 Fáze č. 2 Žádost jak ji může zájemce obdržet, co obsahuje a PROČ? Jak může žádost obdržet? Na internetu Při sociálním šetření Nikde není - řeší se při osobním jednání Pojem žádost specifikovat ve vnitřních předpisech na kusu papíru poskytovatel do vnitřního předpisu zapracuje, jak postupuje v takovém případě

20 Co žádost obsahuje? Datum narození Příjmení, jméno, titul Bydliště trvalé, toho času, korespondenční adresa Kontakty ( , telefon) na rodinu i zájemce Důvod podání žádosti (popis nepříznivé sociální situace, očekávání, zdůvodnění potřebnosti) Ošetřujícího lékaře Podpis zájemce, zástupce Souhlas s nakládáním osobních údajů PnP - ano/ne poradenský údaj Pozor: v jednotlivých fázích sbírat pouze nutné info. (standard č. 6) - zákon č. 101/2000 Sb.

21 Sociální šetření Proč ano? ověření, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny důležitá část jednání se zájemcem o službu

22 ačkoli je šetření v domácnosti, LDN apod. časově a personálně náročnější, má svoje opodstatnění. Podle standardu 3.b Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby pokud je jednání prováděno pouze s rodinou, zájemce z jednání zcela vypadává, a přestože rodina může znát potřeby svého blízkého, fakticky může docházet ke střetům zájmů, kdy potřeby a přání rodiny nejsou v souladu s potřebami a přáními potencionálního klienta zařízení. Přijímání služby klientem tak může být ztíženo klient může být klientem proti své vůli. To zatěžuje nejen klienta, ale také celý pracovní tým ve službě

23 při sociálním šetření v domácnosti má sociální pracovnice prostor pro výkon vlastní sociální práce, pro poskytnutí základního sociálního poradenství, má možnost zjistit prvotní informace o zájemci-klientovi, které mohou dobře posloužit jako stavební kámen individuálního plánování a může tyto informace zprostředkovat celému týmu a zejména klíčovému pracovníkovi. šetření v domácnosti může přinést mnohé poznatky o klientovi v jakém prostředí žije, co má rád, co mu vyhovuje, jaké má zvyklosti, kdo a jak o něj pečuje, sociální pracovnice rozhovorem a pozorováním vytvoří komplexní obraz klienta, který předá svým kolegyním v přímé péči. Zároveň zjišťuje potřeby klienta v kontextu jeho přirozeného prostředí a vyhodnocuje jejich možné naplňování v kontextu možností pečovatelské služby

24 Kdo by měl provádět sociální šetření a proč? - sociální pracovnice ( 109) a případně klíčový pracovník KDO - Pozn.: je vhodné, aby měl poskytovatel ve vnitřním předpisu stanovený vzor průkazky sociálního pracovníka či jiných osob pro prokázání se při jednání se zájemcem

25 KDE - nejlépe v přirozeném prostředí zájemce (jeho domov) - LDN, nemocnice, jiná sociální služba S KÝM - vždy se ZÁJEMCEM (měl by být přítomen, i když je např. zbavený způsobilosti k PÚ, jeho zdravotní stav nedovoluje komunikovat apod. etický přístup, nikoli o nás bez nás - rodina či jiná osoba (souhlas zájemce, je-li schopen ho udělit) primární je požadavek zájemce

26 CO Co zjišťujeme datum, místo šetření (rozsah a hloubku zjištěných informací bude ovlivňovat to, zda je sociální šetření prováděno v domácím prostředí či např. v nemocnici) osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, bydliště (trvalé? aktuální?), případně opatrovník a rozsah omezení způsobilosti k PÚ) popis sociální situace (rozhovor, při němž se otázky zaměřují na následující): napište, prosím, na jaké oblasti se zaměřujete

27 Předložení OP zájemce ověřování totožnosti, bydliště, ověřování jména, aby nedošlo ke zkomolení S kým žije, sám? V jakém prostředí žije Kompenzační pomůcky Zdroje pomoci Má rodinu? Pomáhá mu? Jakým způsobem a jak často? Jeho subjektivní pohled na vlastní situaci Orientace časem, místem osobami Popis stavu v době šetření (veselý, plačtivý ) Co má rád koníčky, zájmy, denní režim, rituály Co od služby očekává Schopnosti, dovednosti Potřeby Má psa Klíče

28 Lze využít 36 úkonů z příspěvku na péči Test soběstačnosti či jiný Ověření, zda chce skutečně službu (nepřeje si to pouze rodina?) Diety, omezení, zdravotní stav, Co má/nemá rád k jídlu, pití Povolání Jak bude hradit úhradu za, stravu a péči ( hotově, přes účet), v jaké výši Příspěvek na péči Souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji (pro jaké účely) Souhlas s poskytováním informací (rodině)

29 Vodítka pro zjišťování jednotlivých oblastí: bydlení - druh, bariérovost, velikost, komp. pomůcky, koupelna, kuchyň, topení, prostředí (nepořádek apod.) popsat konkrétně Konkrétní příklady možného záznamu zjištění:

30 Příklad šetření v domácnosti žadatelka žije v rodinném domě na okraji města, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu.koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Domácnost byla poklizená, úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera

31 Příklad šetření v LDN žadatelka je umístěna v LDN Dolní Lhota. Je zde 3 měsíce, verbálně nekomunikuje. Z výpovědi rodiny zjištěno následující: žadatelka žije v rodinném domě na okraji města Horní Lhota, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu. Koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera v oblasti bydlení personál LDN nebyl schopen podat žádné informace.

32 Další oblasti, které můžeme popsat obdobně jako bydlení trávení volného času - záliby, co rád/a dělá, původní zaměstnání, volný čas s někým(kým)/sám/sama, rituály stravování vaří sám/sama? nakupuje si sám/sama? ne/oblíbené jídlo, pití, nají se sám/sama?. kontakt se společenským prostředím - zvládá si zavolat pomoc (pokud ano, popíše, jak)? dojde si na poštu? na nákupy? k lékaři? vyzvednutí léků, kontakty s rodinou, jinými osobami? Vítá společnost? Je samotářský/á...

33 Co dále můžeme zjišťovat? důvod podání žádosti, přání, potřeby, očekávání od služby oblasti, při kterých potřebuje žadatel/ka pomoc, specifika (lze využít 36 úkonů pro účely příspěvku na péči): dorozumívání, komunikace chůze použití WC orientace v prostoru, čase, orientace osobami stravování oblékání denní hygiena schopnost posadit se, otočit se apod. na lůžku -

34 zpátky k informovanosti: v nabídce služeb se doporučuje uvést informaci o tom, že rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob (tj. 2 zákona o sociálních službách) formou srozumitelnou pro zájemce tuto informaci zdůraznit při jednání se zájemcem a to žadateli i jeho rodině

35 Co žadatel požaduje, co si přeje a co potřebuje: co žadatel POTŘEBUJE, POŽADUJE? (nemusí zde být = ) = nemusí být ani mezi představami žadatele a jeho rodiny potřeby žadatele (klienta) musí být uspokojovány v souladu s 2 ZSS (viz předešlé) musí být informován o tom, že to, co je schopen udělat sám, i když s obtížemi, nebude dělat personál (nebudou mu poskytovány hotelové služby de luxe ) žadatel by měl být v této souvislosti seznámen s rozlišováním míry 1. podpory, 2. pomoci a 3. péče Obr. znázornění míry účasti na činnostech klienta 1.stupeň pracovník klient 2. stupeň pracovník 3. stupeň pracovník klient klient

36 Co zjišťujeme, jak a na co se ptáme? (potřeby a přání) co žadatel zvládá zjistíme z již předešlého Základní metody: rozhovor a pozorování pokud je schopen verbálně komunikovat a je orientovaný: v čem mu může naše služba pomoci, co by si přál, co si myslí, že se v jeho životě změní, až bude využívat naši službu pokud není schopen verbálně komunikovat, není orientovaný, obecně určitá specifika žadatele vyžadují hledat další zdroje informací: rodina, jiné blízké osoby, ošetřující lékař, personál LDN či jiné, další dodržujeme základní pravidla dle potřeby žadatel se zhoršeným sluchem, zrakem, negramotný

37 CO Co nabízíme doporučujeme mít zpracovanou nabídku služeb s uvedením garance rozsahu a obsahu služby nabídka služeb vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., obsahuje mj. informace o základním sociálním poradenství, 2 ZSS garance vymezuje možnosti konkrétního poskytovatele, odráží se v ní možnosti dané služby ať už technického, materiálního, personálního, ošetřovatelského aj. charakteru Př. pečovatelská služba není poskytována osobám, které požadují pouze dovoz obědů, přičemž mají možnost zajistit si tuto potřebu jiným způsobem (např. komerční služba)

38 další příklady: Uveďte dle Vaší praxe specifika vaší služby v čem jsou omezení či naopak máte něco navíc? Technické zajištění (auta) Personální zajištění

39 Sociální poradenství v rámci sociálního šetření (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): má žadatel přiznán PnP? Ví o možnosti podat návrh na zvýšení? Nepotřebuje naši pomoc? pokud pečuje rodina, ví o možnosti účasti na důchodovém a zdravotním pojištění? je rodina informována o důsledcích a projevech případné diagnózy seniora? (např. demence, Parkinsonova choroba ) je žadatel dostatečně informován o možnostech získání kompenzačních pomůcek? Může žadatel kromě naší služby využívat např. i jiné služby? (denní stacionář apod.?)

40 Dokumenty, které dáme žadateli k dispozici (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): nabídka služeb letáček, brožuru o službě obecný formulář smlouvy o poskytnutí sociální službu ceník služeb jak si stěžovat/jak vyjadřovat spokojenost kontakty na kompetentní pracovníky (doporučuje se zpracovat samostatně, např. i s využitím fotografií pracovníků)

41 Ověření cílové skupiny jakou váhu má sociální šetření a jakou vyjádření lékaře? Jak ověřujete, že žadatel spadá do vaší cílové skupiny? nutno zohledňovat výstupy ze sociálního šetření

42 Cílová skupina je to okruh osob, pro které je sociální služba určena je v souladu s veřejným závazkem a nabídkou služeb slouží k tomu, abychom do služby přijímali pouze ty klienty, kterým můžeme uspokojit jejich potřeby (v návaznosti na to se může personál vzdělávat s ohledem na daná specifika cílové skupiny)

43 Cílová skupina pobytová sociální služba terénní či ambulantní sociální služba osoba v přirozeném prostředí pomoc rodiny či jiných osob osoba v přirozeném prostředí

44 V rámci sociálního šetření ověřujeme cílovou skupinu Pečovatelská služba Dolní Lhota je určena seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, přičemž jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji zajistit pouze rodinou či jinou osobou. Pečovatelská služba Dolní Lhota je určena zároveň seniorům, jejichž potřeby je schopna zajistit. - senior starší 65 let - snížená soběstačnost (co to znamená???) - pomoc (v čem spočívá???) - ověření možnosti využití komerčních služeb a rodiny

45 Odmítnutí zájemce Jaká je Vaše praxe? Z jakého důvodu jste odmítli žadatele o službu? Jaké náležitosti má písemná informace pro žadatele o odmítnutí??? Co je vhodné uvést a jakým způsobem viz srozumitelnost? vysvětlení důvodů (viz zákonné důvody) možné řešení situace, odkaz na sociální a jiné služby praxe: informace o odmítnutí předávána ústně, písemně pouze na žádost doporučujeme mít zapracované ve vnitřních pravidlech, i když je to uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb.

46 Zákonné důvody pro odmítnutí Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

47 Nastavení kritérií pro výběr žadatele Jaká kritéria máte nastavena a jakou mají váhu? Kdo rozhoduje o výběru žadatele? Praxe: kapacita není naplněna přesto ve vnitřních pravidlech počítat s touto situací (nastavit kritéria, lze využít datum podání žádosti)

48 Možná kritéria sociální situace klienta, neschopnost se o sebe postarat a nedostupnost komerčních služeb či rodiny závislost žadatele určená přiznáním příspěvku na péči (doporučuje se nepřikládat tomuto kritériu zásadní význam) zdravotní stav datum podání žádosti

49 Sociální šetření jako základ IP Kdo dělá ve službě prvotní IP, jak probíhá spolupráce sociálního pracovníka, klíčového pracovníka a ostatních pracovníků v přímé péči? Jak jsou informace předávány, v jaké fázi procesu, v jakém rozsahu? Má zařízení zpracován pracovní postup (ad standard č. 1) k započetí poskytování služby novému klientovi?

50 Standard č. 15 Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby; Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby

51 standard č. 15 je úzce spojen se standardem č. 1 zpětná vazba toho, jestli máme správně vydefinovanou cílovou skupinu resp. reagujeme na potřebnost v dané lokalitě napomáhá nám, abychom adekvátně reagovali na neustále se vyvíjející potřeby jak zájemců, žadatelů, tak klientů o službu ověřování toho, jak službu znají a vnímají zaměstnanci a další zainteresované fyzické a právnické osoby nastavené zrcadlo poskytované sociální služby návaznost na komunitní plánování a sdělování potřebnosti kompetentním osobám

52 Vnitřní předpis bude obsahovat zejména: kdo vede jednání se zájemcem, kdo je kompetentní v organizaci podat jaký rozsah informací kde se vede jednání se zájemcem, kdo je přítomen jak jednání se zájemcem probíhá (a zásady pro komunikaci) je-li stanoven počet jednání, fáze celého procesu jaké informace jsou zájemci sdělovány, předávány jaké informace jsou zjišťovány jaké jsou výstupy z jednání zájemcem

53 Diskuze Nápis na autě ano či ne? - nákupy, praní prádla, obědy,.? - jenom název a telefon - praxe je různá, je možné rozepsat více úkonů - motto? př. pomůžeme Vám zůstat doma Sociální pracovnice/ík zástup SP na dohodu - Má se účastnit porad, znát metodiku apod.? - teoreticky by měl znát Má zájemce podepsat sociální šetření? - doporučujeme ano (zjišťování a nakládání s osobními, případně citlivými údaji)

54 Děkujeme za pozornost

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v domovech pro seniory Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

V / Individuální plánování průběhu sociální služby

V / Individuální plánování průběhu sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO Drhovle 44, 397 01 Písek IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE V / Individuální

Více

V / Individuální plánování průběhu sociální služby

V / Individuální plánování průběhu sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem Drhovle 44, 397 01 Písek IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Tento vnitřní předpis stanovuje zásady jednání zástupce organizace se zájemcem o službu. Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci, jeho potřebách, požadavcích

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Domov Alma Mater, o.p.s

Domov Alma Mater, o.p.s Domov Alma Mater, o.p.s Registrovaná sociální služba: Domov se zvláštním režimem STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu Službu poskytujeme na základě: Zákona

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

II. Ochrana práv osob

II. Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ 1) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Kontaktní adresa: Rodinný stav: Telefonní

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více