Sociální šetření v pečovatelské službě. Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální šetření v pečovatelské službě. Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková"

Transkript

1 Sociální šetření v pečovatelské službě Zpracovaly: Martina Panenková, Mgr. Soňa Chloupková

2 Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření 25 obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociálního šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí

3 Co je to sociální šetření a k čemu může posloužit? Právní předpisy konkrétně nedefinují pojem sociální šetření Definujte sociální šetření uveďte, k čemu je dobré Zamyslete se, kde jsou hranice, jaké kompetence má sociální pracovník při sociálním šetření Jaké kroky jsou legitimní a proč? ( např. Zubatá a komínky ) kolja-driv-nez-si-pro-nas-prijde-zubata

4 Co je sociální šetření: pohledové zmapování prostředí a žadatele v jeho prostředí a jeho sociálních vztahů popsání zdravotního stavu zaznamenání jeho potřeb CÍL představy zájemce možnosti poskytovatele sběr informací ověření cílové skupiny zjišťování potřebnosti jednání se zájemcem přání, možnosti, schopnosti nastavení IP Předávání informací prvotní seznámení zájemce s pečovatelskou službou Ověřování informací Získávání informací Pracovní verze: Zjišťování nezbytných údajů, zdrojů, potřeb nutných ke zjištění sociální situace, která by mohla být důvodem k poskytnutí sociální služby a umožnila tak předcházení sociálního vyloučení.

5 Kompetence sociálního pracovníka při sociálním šetření: poskytovatel může do vnitřních předpisů uvést vzor průkazu, kterým se sociální pracovník prokazuje, popíše jeho účel apod. pro sociálního pracovníka průkaz může znamenat sdělení toho, že patří k organizaci, vstup do domácnosti žadatele je pro něj legitimnější; pro žadatele se může jednat o prvek zvýšení důvěry, pocitu bezpečí souhlas se vstupem do domácnosti: možno uvést v žádosti informaci o tom, že bude provedeno sociální šetření, souhlas kompetentní jsme k tomu, co nám zájemce dovolí (př. pokud si nebude přát, abychom se šli podívat na koupelnu a WC, přání respektujeme) diskuse: koupelna je důležitá : kompenzační pomůcky, pomoc při osobní hygieně v domácnosti nutno vidět, dojednat.

6 Práva a povinnosti: Sociální pracovník má právo na svoji ochranu (zejména LZPS) Má povinnost: zachovávat práva zájemce, mlčenlivosti, předávání informací Další např. Etický kodex sociálních pracovníků ČR - Zájemce udělí písemný souhlas ve věci předávání informací rodině (komu a co můžeme říci?) - Souhlas lze udělit i dopředu ( legitimace a priori ) udělení písemného souhlasu pro případný budoucí zhoršený zdravotní stav, který už osobě nedovolí komunikovat, rozhodovat

7 Sociální šetření jako nedílná součást jednání se zájemcem Standard č. 3 příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

8 Pojmy, dojmy, intuitivní označení nebo jasně dané definice zájemce o informace/o sociální službu žadatel klient zájemce o informace - KDOKOLI zájemce o sociální službu POTENCIONÁLNÍ ŽADATEL žadatel potencionální klient (osoba, která podá žádost o poskytnutí sociální služby) klient osoba, které začne být v již známém termínu poskytována sociální služba

9 Kdo je žadatelem pečovatelskou službu? potencionální klient rodina může být zájemcem o informace, nikoli však zájemcem o službu a následně žadatelem službu budeme poskytovat klientovi, nikoli jeho rodině! Rodina zájemce o informace řeší životní situaci osoby blízké Babička má/nemá zájem o terénní sociální službu Babička má zájem o službu = zájemce o sociální službu Babička nemá zájem o sociální službu zájemce neexistuje

10 Zájemce o informace/zájemce o službu/žadatel Vymezení kompetencí a povinností vůči všem zúčastněným osobám. Kdo má na co právo? O čí zájem nám jde? Jak jsme schopni si to ustát? Odpovězte na uvedené otázky dle Vaší praxe právo pracovníka ukočírovat rodinu jednání řídit rodina by měla mít podpůrnou roli vždy si sedáme k zájemci/ uživateli hledáme průsečík mezi představami zájemce a jeho rodiny

11 Kdo je klientem služby Do jaké fáze je to žadatel a od kdy se již jedná o klienta? Zamyslete se nad konkrétním okamžikem, kdy se s žadatele stává klient vaší služby? 1. názor podpisem smlouvy 2. názor při vyjednávání, když už víme, že dojde k dohodě

12 Jak to vidíme my? Zákon o sociálních službách hovoří pouze o osobách, nikoli o klientech, uživatelích Klient latinsky cliens, což znamená svěřenec, chráněnec, poddaný (soc. slovník) Podle Emanuela Troppa (Johnson) je klient: ten, kdo hledá profesionální pomoc, ten, kdo si žádá pomoc od někoho jiného, ten, komu sociální zařízení nebo instituce poskytuje nějakou službu.

13 Klientem je ten, kdo má nějakou objednávku tomu se poskytuje POMOC Klientem je ale také ten, kdo blokuje uspokojování potřeb jiné osoby zde se provádí KONTROLA (ZR?) Pomoc = dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje, pracovník ji nabídl a klient zvolil - klientova objednávka pracovníkova nabídka kroky se opakují ve sledu (dojednávání) výsledkem je dohoda o pomoci Kontrola = pracovník jedná podle svého uvážení bez ohledu na klientovo přání - je rychlá, mnohdy nevyhnutelná, účelná a potřebná - je postavena na zájmech jiných lid než toho o kterého se jedná

14 nejčastější pohled okamžik podpisu smlouvy náš pohled - okamžik dojednání termínu nástupu do zařízení (protože obě strany už se dohodly, že bude poskytována sociální služba) Př. odjinud: když se v bance domluvíme, že si vezmeme půjčku, banka nás už vnímá jako klienta, neboť byl vysloven souhlas obou zúčastněných stran a není nejdůležitější, že papíry budou teprve v budoucnu podepsány

15 Fáze č. 1 informovanost o službě standard č. 12 Jedná se o důležitou fázi, která bývá podceňována Kde případný zájemce nalezne informace o vaší službě? Jakým způsobem jsou informace zpracovány, co konkrétně se může zájemce dozvědět? Prvotní oslovení - letáky, web, akce, noviny, televize, frekvence opakování, dostupnost, srozumitelnost, prestiž, zajímavé zpracování, které osloví

16 Informace o službě k nalezení na,v: Na autech Internet Leták úřady, lékaři Reklamní cedule Noviny inzerát, článek Ordinace lékařů Místní TV vysílání, média Další sociální služby Vitrína ve městě Městský zpravodaj Veřejnost ( lidé si mezi sebou řeknou ) Veřejný registr Informace od zřizovatele Pracovnice sociálních odborů obcí, kraje Akce jako např. den otevřených dveří Týden sociálních služeb Den seniorů

17 Podáváme informace: kdo, kde, jak, za kolik, komu, proč, komu ne kontakty jednoduché srozumitelné zpracování, vyhýbáme se cizím slovům, dlouhým větám, zkratkám, našemu slovníku bez vysvětlení neuvádět supervizi, klíčového pracovníka, individuální plán, autonomii, využíváme obrázky, fotky, formy: CD, prezentace, tištěné materiály apod. Praxe: srozumitelně, na notě klienta, přizpůsobit se např. lidovému vyjadřování, materiály mít zajímavě zpracovány (barvy), přehlednost, bezpatkové písmo

18 Zabývá se poskytovatel konkrétním zaměřením na danou cílovou skupinu či informuje o službě aniž by uvažoval, koho může oslovit? Jak se poskytovatel vypořádává se srozumitelností, jak ji vnímá, koho všeho se týká? Jak důležitou roli hraje konkurence? Existuje v sociálních službách s ohledem na naplněné pořadníky? Potřebujeme ji? Praxe: skrytá konkurence sousedi dělají to lacino, zdarma Je naším hlavním cílem získat zákazníka nebo je naším cílem něco trochu jiného (viz konkurence)? Jakou roli může hrát lokalita zařízení, jak ovlivňuje zájem nastavená úhrada za ubytování a stravu, nabídka služeb? V čem jsou priority zájemce o službu? Zjišťuje poskytovatel, kde se zájemce o službě dozvěděl? Pokud ano, jak dále pracuje s touto zpětnou vazbou?

19 Fáze č. 2 Žádost jak ji může zájemce obdržet, co obsahuje a PROČ? Jak může žádost obdržet? Na internetu Při sociálním šetření Nikde není - řeší se při osobním jednání Pojem žádost specifikovat ve vnitřních předpisech na kusu papíru poskytovatel do vnitřního předpisu zapracuje, jak postupuje v takovém případě

20 Co žádost obsahuje? Datum narození Příjmení, jméno, titul Bydliště trvalé, toho času, korespondenční adresa Kontakty ( , telefon) na rodinu i zájemce Důvod podání žádosti (popis nepříznivé sociální situace, očekávání, zdůvodnění potřebnosti) Ošetřujícího lékaře Podpis zájemce, zástupce Souhlas s nakládáním osobních údajů PnP - ano/ne poradenský údaj Pozor: v jednotlivých fázích sbírat pouze nutné info. (standard č. 6) - zákon č. 101/2000 Sb.

21 Sociální šetření Proč ano? ověření, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny důležitá část jednání se zájemcem o službu

22 ačkoli je šetření v domácnosti, LDN apod. časově a personálně náročnější, má svoje opodstatnění. Podle standardu 3.b Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby pokud je jednání prováděno pouze s rodinou, zájemce z jednání zcela vypadává, a přestože rodina může znát potřeby svého blízkého, fakticky může docházet ke střetům zájmů, kdy potřeby a přání rodiny nejsou v souladu s potřebami a přáními potencionálního klienta zařízení. Přijímání služby klientem tak může být ztíženo klient může být klientem proti své vůli. To zatěžuje nejen klienta, ale také celý pracovní tým ve službě

23 při sociálním šetření v domácnosti má sociální pracovnice prostor pro výkon vlastní sociální práce, pro poskytnutí základního sociálního poradenství, má možnost zjistit prvotní informace o zájemci-klientovi, které mohou dobře posloužit jako stavební kámen individuálního plánování a může tyto informace zprostředkovat celému týmu a zejména klíčovému pracovníkovi. šetření v domácnosti může přinést mnohé poznatky o klientovi v jakém prostředí žije, co má rád, co mu vyhovuje, jaké má zvyklosti, kdo a jak o něj pečuje, sociální pracovnice rozhovorem a pozorováním vytvoří komplexní obraz klienta, který předá svým kolegyním v přímé péči. Zároveň zjišťuje potřeby klienta v kontextu jeho přirozeného prostředí a vyhodnocuje jejich možné naplňování v kontextu možností pečovatelské služby

24 Kdo by měl provádět sociální šetření a proč? - sociální pracovnice ( 109) a případně klíčový pracovník KDO - Pozn.: je vhodné, aby měl poskytovatel ve vnitřním předpisu stanovený vzor průkazky sociálního pracovníka či jiných osob pro prokázání se při jednání se zájemcem

25 KDE - nejlépe v přirozeném prostředí zájemce (jeho domov) - LDN, nemocnice, jiná sociální služba S KÝM - vždy se ZÁJEMCEM (měl by být přítomen, i když je např. zbavený způsobilosti k PÚ, jeho zdravotní stav nedovoluje komunikovat apod. etický přístup, nikoli o nás bez nás - rodina či jiná osoba (souhlas zájemce, je-li schopen ho udělit) primární je požadavek zájemce

26 CO Co zjišťujeme datum, místo šetření (rozsah a hloubku zjištěných informací bude ovlivňovat to, zda je sociální šetření prováděno v domácím prostředí či např. v nemocnici) osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, bydliště (trvalé? aktuální?), případně opatrovník a rozsah omezení způsobilosti k PÚ) popis sociální situace (rozhovor, při němž se otázky zaměřují na následující): napište, prosím, na jaké oblasti se zaměřujete

27 Předložení OP zájemce ověřování totožnosti, bydliště, ověřování jména, aby nedošlo ke zkomolení S kým žije, sám? V jakém prostředí žije Kompenzační pomůcky Zdroje pomoci Má rodinu? Pomáhá mu? Jakým způsobem a jak často? Jeho subjektivní pohled na vlastní situaci Orientace časem, místem osobami Popis stavu v době šetření (veselý, plačtivý ) Co má rád koníčky, zájmy, denní režim, rituály Co od služby očekává Schopnosti, dovednosti Potřeby Má psa Klíče

28 Lze využít 36 úkonů z příspěvku na péči Test soběstačnosti či jiný Ověření, zda chce skutečně službu (nepřeje si to pouze rodina?) Diety, omezení, zdravotní stav, Co má/nemá rád k jídlu, pití Povolání Jak bude hradit úhradu za, stravu a péči ( hotově, přes účet), v jaké výši Příspěvek na péči Souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji (pro jaké účely) Souhlas s poskytováním informací (rodině)

29 Vodítka pro zjišťování jednotlivých oblastí: bydlení - druh, bariérovost, velikost, komp. pomůcky, koupelna, kuchyň, topení, prostředí (nepořádek apod.) popsat konkrétně Konkrétní příklady možného záznamu zjištění:

30 Příklad šetření v domácnosti žadatelka žije v rodinném domě na okraji města, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu.koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Domácnost byla poklizená, úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera

31 Příklad šetření v LDN žadatelka je umístěna v LDN Dolní Lhota. Je zde 3 měsíce, verbálně nekomunikuje. Z výpovědi rodiny zjištěno následující: žadatelka žije v rodinném domě na okraji města Horní Lhota, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu. Koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera v oblasti bydlení personál LDN nebyl schopen podat žádné informace.

32 Další oblasti, které můžeme popsat obdobně jako bydlení trávení volného času - záliby, co rád/a dělá, původní zaměstnání, volný čas s někým(kým)/sám/sama, rituály stravování vaří sám/sama? nakupuje si sám/sama? ne/oblíbené jídlo, pití, nají se sám/sama?. kontakt se společenským prostředím - zvládá si zavolat pomoc (pokud ano, popíše, jak)? dojde si na poštu? na nákupy? k lékaři? vyzvednutí léků, kontakty s rodinou, jinými osobami? Vítá společnost? Je samotářský/á...

33 Co dále můžeme zjišťovat? důvod podání žádosti, přání, potřeby, očekávání od služby oblasti, při kterých potřebuje žadatel/ka pomoc, specifika (lze využít 36 úkonů pro účely příspěvku na péči): dorozumívání, komunikace chůze použití WC orientace v prostoru, čase, orientace osobami stravování oblékání denní hygiena schopnost posadit se, otočit se apod. na lůžku -

34 zpátky k informovanosti: v nabídce služeb se doporučuje uvést informaci o tom, že rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob (tj. 2 zákona o sociálních službách) formou srozumitelnou pro zájemce tuto informaci zdůraznit při jednání se zájemcem a to žadateli i jeho rodině

35 Co žadatel požaduje, co si přeje a co potřebuje: co žadatel POTŘEBUJE, POŽADUJE? (nemusí zde být = ) = nemusí být ani mezi představami žadatele a jeho rodiny potřeby žadatele (klienta) musí být uspokojovány v souladu s 2 ZSS (viz předešlé) musí být informován o tom, že to, co je schopen udělat sám, i když s obtížemi, nebude dělat personál (nebudou mu poskytovány hotelové služby de luxe ) žadatel by měl být v této souvislosti seznámen s rozlišováním míry 1. podpory, 2. pomoci a 3. péče Obr. znázornění míry účasti na činnostech klienta 1.stupeň pracovník klient 2. stupeň pracovník 3. stupeň pracovník klient klient

36 Co zjišťujeme, jak a na co se ptáme? (potřeby a přání) co žadatel zvládá zjistíme z již předešlého Základní metody: rozhovor a pozorování pokud je schopen verbálně komunikovat a je orientovaný: v čem mu může naše služba pomoci, co by si přál, co si myslí, že se v jeho životě změní, až bude využívat naši službu pokud není schopen verbálně komunikovat, není orientovaný, obecně určitá specifika žadatele vyžadují hledat další zdroje informací: rodina, jiné blízké osoby, ošetřující lékař, personál LDN či jiné, další dodržujeme základní pravidla dle potřeby žadatel se zhoršeným sluchem, zrakem, negramotný

37 CO Co nabízíme doporučujeme mít zpracovanou nabídku služeb s uvedením garance rozsahu a obsahu služby nabídka služeb vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., obsahuje mj. informace o základním sociálním poradenství, 2 ZSS garance vymezuje možnosti konkrétního poskytovatele, odráží se v ní možnosti dané služby ať už technického, materiálního, personálního, ošetřovatelského aj. charakteru Př. pečovatelská služba není poskytována osobám, které požadují pouze dovoz obědů, přičemž mají možnost zajistit si tuto potřebu jiným způsobem (např. komerční služba)

38 další příklady: Uveďte dle Vaší praxe specifika vaší služby v čem jsou omezení či naopak máte něco navíc? Technické zajištění (auta) Personální zajištění

39 Sociální poradenství v rámci sociálního šetření (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): má žadatel přiznán PnP? Ví o možnosti podat návrh na zvýšení? Nepotřebuje naši pomoc? pokud pečuje rodina, ví o možnosti účasti na důchodovém a zdravotním pojištění? je rodina informována o důsledcích a projevech případné diagnózy seniora? (např. demence, Parkinsonova choroba ) je žadatel dostatečně informován o možnostech získání kompenzačních pomůcek? Může žadatel kromě naší služby využívat např. i jiné služby? (denní stacionář apod.?)

40 Dokumenty, které dáme žadateli k dispozici (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): nabídka služeb letáček, brožuru o službě obecný formulář smlouvy o poskytnutí sociální službu ceník služeb jak si stěžovat/jak vyjadřovat spokojenost kontakty na kompetentní pracovníky (doporučuje se zpracovat samostatně, např. i s využitím fotografií pracovníků)

41 Ověření cílové skupiny jakou váhu má sociální šetření a jakou vyjádření lékaře? Jak ověřujete, že žadatel spadá do vaší cílové skupiny? nutno zohledňovat výstupy ze sociálního šetření

42 Cílová skupina je to okruh osob, pro které je sociální služba určena je v souladu s veřejným závazkem a nabídkou služeb slouží k tomu, abychom do služby přijímali pouze ty klienty, kterým můžeme uspokojit jejich potřeby (v návaznosti na to se může personál vzdělávat s ohledem na daná specifika cílové skupiny)

43 Cílová skupina pobytová sociální služba terénní či ambulantní sociální služba osoba v přirozeném prostředí pomoc rodiny či jiných osob osoba v přirozeném prostředí

44 V rámci sociálního šetření ověřujeme cílovou skupinu Pečovatelská služba Dolní Lhota je určena seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, přičemž jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji zajistit pouze rodinou či jinou osobou. Pečovatelská služba Dolní Lhota je určena zároveň seniorům, jejichž potřeby je schopna zajistit. - senior starší 65 let - snížená soběstačnost (co to znamená???) - pomoc (v čem spočívá???) - ověření možnosti využití komerčních služeb a rodiny

45 Odmítnutí zájemce Jaká je Vaše praxe? Z jakého důvodu jste odmítli žadatele o službu? Jaké náležitosti má písemná informace pro žadatele o odmítnutí??? Co je vhodné uvést a jakým způsobem viz srozumitelnost? vysvětlení důvodů (viz zákonné důvody) možné řešení situace, odkaz na sociální a jiné služby praxe: informace o odmítnutí předávána ústně, písemně pouze na žádost doporučujeme mít zapracované ve vnitřních pravidlech, i když je to uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb.

46 Zákonné důvody pro odmítnutí Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

47 Nastavení kritérií pro výběr žadatele Jaká kritéria máte nastavena a jakou mají váhu? Kdo rozhoduje o výběru žadatele? Praxe: kapacita není naplněna přesto ve vnitřních pravidlech počítat s touto situací (nastavit kritéria, lze využít datum podání žádosti)

48 Možná kritéria sociální situace klienta, neschopnost se o sebe postarat a nedostupnost komerčních služeb či rodiny závislost žadatele určená přiznáním příspěvku na péči (doporučuje se nepřikládat tomuto kritériu zásadní význam) zdravotní stav datum podání žádosti

49 Sociální šetření jako základ IP Kdo dělá ve službě prvotní IP, jak probíhá spolupráce sociálního pracovníka, klíčového pracovníka a ostatních pracovníků v přímé péči? Jak jsou informace předávány, v jaké fázi procesu, v jakém rozsahu? Má zařízení zpracován pracovní postup (ad standard č. 1) k započetí poskytování služby novému klientovi?

50 Standard č. 15 Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby; Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby

51 standard č. 15 je úzce spojen se standardem č. 1 zpětná vazba toho, jestli máme správně vydefinovanou cílovou skupinu resp. reagujeme na potřebnost v dané lokalitě napomáhá nám, abychom adekvátně reagovali na neustále se vyvíjející potřeby jak zájemců, žadatelů, tak klientů o službu ověřování toho, jak službu znají a vnímají zaměstnanci a další zainteresované fyzické a právnické osoby nastavené zrcadlo poskytované sociální služby návaznost na komunitní plánování a sdělování potřebnosti kompetentním osobám

52 Vnitřní předpis bude obsahovat zejména: kdo vede jednání se zájemcem, kdo je kompetentní v organizaci podat jaký rozsah informací kde se vede jednání se zájemcem, kdo je přítomen jak jednání se zájemcem probíhá (a zásady pro komunikaci) je-li stanoven počet jednání, fáze celého procesu jaké informace jsou zájemci sdělovány, předávány jaké informace jsou zjišťovány jaké jsou výstupy z jednání zájemcem

53 Diskuze Nápis na autě ano či ne? - nákupy, praní prádla, obědy,.? - jenom název a telefon - praxe je různá, je možné rozepsat více úkonů - motto? př. pomůžeme Vám zůstat doma Sociální pracovnice/ík zástup SP na dohodu - Má se účastnit porad, znát metodiku apod.? - teoreticky by měl znát Má zájemce podepsat sociální šetření? - doporučujeme ano (zjišťování a nakládání s osobními, případně citlivými údaji)

54 Děkujeme za pozornost

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v domovech pro seniory Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Záznam z jednání se zájemcem o službu

Záznam z jednání se zájemcem o službu Záznam z jednání se zájemcem o službu Žádost o zavedení pečovatelské služby Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění,

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice Žadatel(ka): Jméno, příjmení Trvalé bydliště Datum narození stav telefon Zaměstnání v současné době Poživatel důchodu (druh důchodu) výše

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Charitním domově Moravec

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec tel. 566 673 716 IČO 0044 53 55 www.charitamoravec.cz Den podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY. Datum výplaty: Zažádáno :

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY. Datum výplaty: Zažádáno : Žádost o přijetí do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY Příloha č. 6 Kontaktní údaje: Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Jak rozpoznat kvalitní sociální službu

Jak rozpoznat kvalitní sociální službu Meziresortní setkání Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Jak rozpoznat kvalitní sociální službu Hana Čtveráčková 8. října 2014 Kvalita je, když Kvalita je způsobilost pro užití

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Duha, p.o., Hřbitovní 1128/47, 741 01 Nový Jičín Mám zájem o poskytování sociální služby (vybranou zakroužkujte): ( vyplňuje zařízení ) Datum podání

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více