80. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne , 1454/ RM V s c h v a l u j e koordinační dohodu s Policií České republiky o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1455/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne , b) s c h v a l u j e výši a formu náhrady škody od příslušné osoby v předloženém sestavení dle zápisu z jednání škodní komise ze dne , 1456/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení krátkodobého opakovaného pronájmu nebytových prostor areálu zimního stadionu a šaten se sociálním zařízením mezi městem Dvůr Králové nad Labem, příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem a občanským sdružením WING 49 CZ dohodou, b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Dvůr Králové nad Labem zastoupeným starostkou města Mgr. Editou Vaňkovou, příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem, zastoupenou ředitelem Pavlem Kmoníčkem, a občanským sdružením WING 49 CZ, zastoupeným předsedou sdružení panem Zdeňkem Poulem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1457/ RM V souhlasí s přípravou námětů pro nový územní plán města v urbanisticko architektonické komisi RM Dvůr Králové nad Labem a bere na vědomí doporučení komise zadat zpracování změny č. 10 územního plánu, 1458/ RM V

2 a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Skatepark Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem 4., bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 6., bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1459/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Řízení projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s článkem 4., bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1460/ RM V a) s c h v a l u j e nákup nového vozidla GASOLONE 20 4x2 s nástavbu formou leasingu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e posílení investičního fondu o částku Kč ,- a převedení této částky z rezervního fondu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 1461/ RM V a) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 99/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, 2

3 b) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřeviny rostoucí na rozhraní pozemků p.p.č a p.p.č. 3523/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, c) n e s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 4113, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu, d) s c h v a l u j e podání žádosti o povolení ke kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 4131, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM tuto žádost odboru životního prostředí podat, e) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3496/23, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, 1462/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu nebytových prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, d) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: - min. cena nájmu 800,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - kritéria výběru: cena koef. 0,75, využití NP koef. 0,25, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, f) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 1463/ RM V a) n e s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM doporučit občanovi v případě zájmu podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem v přiměřené době před uplynutím v současné době platné nájemní smlouvy, 1464/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , 3

4 b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, d) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: - min. cena nájmu ,- Kč/měsíc, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - kritéria výběru: cena koef. 0,5, doplňkové využití NP (zábavy, koncerty, produkce) koef. 0,3, reference, zkušenosti koef. 0,2, - předplacení nájemného na dobu 12 měsíců, - kauce ve výši šestinásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby v nebytovém prostoru nebudou provozovány herní automaty, - součástí nájmu je i movitý majetek tvořící vybavení nebytového prostoru vč. zahradního nábytku, - doba nájmu, kauce a předplacení nájemného jsou stanoveny odchylně od platných pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, f) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, g) bere na vě domí, že splnění úkolů č. 1311b,c,d/ RM ze dne je s ohledem na ukončení nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem bezpředmětné, 1465/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 43 v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.367,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 43 v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.367,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 43 v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 1466/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 2 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.057,- 4

5 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 2 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.057,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k. ú. Dvůr Králové nad Labem u čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.294,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, d) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, u čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.294,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, 1467/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 11 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 2 roky, za cenu regulovaného nájemného, za předpokladu, že bude uhrazena před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauce dle 686a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 11 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1468/ RM V doporuč u j e ZM schválit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady na dlužný poplatek z prodlení dle usnesení RM č. 1421/ RM ze dne a pověřit starostku města jejím podpisem, 1469/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/21 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a st.p.č v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1963/31 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a st.p.č v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1963/21 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a st.p.č v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr 5

6 Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1470/ RM V a) s c h v a l u j e darování Lesního hospodářského plánu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) s c h v a l u j e v tomto smyslu darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1471/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2277/1, 2277/2, 2277/7, 3774/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/12 na stavbu Dv. Králové n. L., knn pro 23 RD Sylvárov s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1472/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2128/10, 3747/1, 3752/2, 3752/3, 4150 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/15 na stavbu Dv. Králové n. L., rekonstrukce nn Smetanova s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1473/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 614 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OE /VB/6 na stavbu Zboží - oprava odbočky vn k TS 362,1228 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1474/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1688/2, 1688/4, 1688/20, 3728/1, 4111, 4112, 4113 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na stavbu RMS NTL Dvůr Králové n. L., ulice Štefánikova, J. Tomana s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1475/ RM V a) souhlasí s umístěním zpevněného sjezdu, s napojením sjezdu na pozemkové parcele č. 223/1 v k.ú. Žirecká Podstráň a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 223/1 v k.ú. Žirecká Podstráň, 6

7 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění zpevněného sjezdu na pozemkové parcele č. 223/1 v k.ú. Žirecká Podstráň a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1476/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1477/ RM V a) s c h v a l u j e odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, od , na dobu určitou 1 měsíc, tj. do , za cenu 3.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1478/ RM V s c h v a l u j e konání jízdy pravidelnosti historických závodních motocyklů o Cenu Františka Šťastného ve dnech , 1479/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání kulturní komise č. 1/2009 ze dne , b) s c h v a l u j e plán práce kulturní komise pro rok 2009 dle bodu 4. odstavec B, 1480/ RM V doporuč u j e ZM neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem TJ Dvůr Králové nad Labem, oddílu kopané, 1481/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Střední škole informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem ve výši ,- Kč na organizaci Celostátní přehlídky SOČ, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Střední školou informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, na organizaci Celostátní přehlídky SOČ a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1482/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání letopisecké komise RM ze dne , b) s c h v a l u j e obsah zápisu do kroniky města za 4. čtvrtletí roku 2008 s tím, že RM bude schvalovat následně ještě obsah zápisu kroniky za celý rok 2008, 7

8 c) u k l á d á vedoucímu oddělení informatiky odboru KTÚ zabezpečit zveřejnění obsahu kroniky města za rok 2008 na webových stránkách na dobu od do , d) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS podat informace o možnosti nahlédnutí do kroniky města v Novinách královédvorské radnice a na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, e) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS předložit radě města zápis do kroniky včetně případných připomínek občanů, 1483/ RM V a) s c h v a l u j e jízdu historického motorového vozu M 131 z nádraží ve Dvoře Králové nad Labem k teplárně, b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Společnosti železniční Výtopna Jaroměř, o. s., Nádražní čp. 227, Jaroměř, na oslavy 150 let Pardubicko liberecké trati ve výši ,- Kč, c) s c h v a l u j e smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Společností železniční Výtopna Jaroměř, o. s. Nádražní čp. 227, Jaroměř, o poskytnutí dotace na oslavy 150 let Pardubicko liberecké trati a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1484/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze sociální komise č. 3/2009 ze dne , b) bere na vě d o m í písemnou odpověď na dotazy ředitele společnosti PRO BONO PUBLICO o. p. s.ze dne , c) j m e n u j e Mgr. Vasila Bibena členem sociální komise, 1485/ RM V n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové, pobočce CZP Trutnov, Horská 5/1, Trutnov, 1486/ RM V urč u j e plat ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, s účinností od , dle přílohy předložené zprávy a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 8

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.09.2015 R/604/2015-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zařazení nového vozidla Dacia - Dokker

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2011 R/220/2011-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. využití systému nakládání s komunálním

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 17.05.2010 R/488/2010-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem V podání žádosti o dotaci z integrovaného

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.11.2008 966/2008-67. RM V souhlasí s vrácením nájemného provozovali trhů v celkové výši 2.500,- Kč,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.10.2009 2166/2009 98. RM V a) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení),

Více

78. VÝPIS Z USNESENÍ

78. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 78. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.10.2012 R/754/2012-78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. prominutí pohledávky podle 102 odst.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.04.2008 388/2008-47. RM V s c h v a l u j e realizaci GIS dle cenové nabídky firmy T-Mapy, 389/2008-47.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.12.2015 R/773/2015-42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. výši kompenzace 2.514.000 Kč pro rok

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

126. VÝPIS Z USNESENÍ

126. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 126. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 11.03.2014 R/130/2014-126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. smlouvu o umístění a péči o zatoulaná

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 30.06.2015 R/414/2015-23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

112. VÝPIS Z USNESENÍ

112. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 112. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2010 261/2010 112. RM V souhlasí s pronájmem VIP místnosti na stadionu Technickými službami města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čívice Vladimíru Jeníčkovi na pozemku je projektována pozemní komunikace. (4 pro)

Čívice Vladimíru Jeníčkovi na pozemku je projektována pozemní komunikace. (4 pro) Usnesení z 20. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 20.

Více

77. VÝPIS Z USNESENÍ

77. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 77. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 25.09.2012 R/712/2012-77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s navrženým umístěním zařízení (veřejného

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

106. VÝPIS Z USNESENÍ

106. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 106. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.01.2010 1/2010 106. RM V a) s c h v a l u j e stanovisko odboru ŠKS jako odpověď na žádost a pověřuje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016 Usnesení ze 48. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2016 Kontrola usnesení 48/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 48/2. Rada města b e

Více

114. VÝPIS Z USNESENÍ

114. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 114. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2010 326/2010 114. RM V a) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

97. VÝPIS Z USNESENÍ

97. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 97. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.10.2009 2107/2009 97. RM V a) r u š í své usnesení č. 1392b)/2009-79.RM, b) bere na vě d o m í zprávu

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.10.2006 804/2006 115. RM V s c h v a l u j e Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi firmou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více