RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, 209/ RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL s.r.o., se sídlem U Pejřárny 97, Praha 4, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, b) s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, c) schvaluje Změnu dohody č. 0/2006/137 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností se společností EKOLAMP s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha 10, a pověřuje starostu města podpisem této změny dohody, d) schvaluje převedení povinností zpětného odběru elektrozařízení vč. fakturace na Technické služby města a pověřuje starostu města podpisem těchto oznámení, 210/ RM V schvaluje a) přípravu nového systému pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem makléřským způsobem, b) předložený harmonogram prací spojených se zajištěním pojištění majetku města Dvůr c) výzvu k podání nabídky do výběrového řízení na pojištění majetku města Dvůr d) výběrovou komisi pro výběr makléře nebo makléřské firmy, která zajistí pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem a pro výběr pojistitele,

2 e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zabezpečit splnění předloženého harmonogramu prací spojených se zajištěním pojištění majetku města Dvůr 211/ RM V s c h v a l u j e v oblasti sociálního fondu a) Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k , b) Rozpočet sociálního fondu na rok 2007, 212/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 269/2004 na stavbu: Kanalizace Lipnice s dodavatelem stavby Rovina, a.s., Hulín, na prodloužení termínu ukončení stavby a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku, 213/ RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a Smlouvu o omezení užívání nemovitosti se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, jejíž podmínkou je jednorázová peněžitá náhrada ve výši ,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zařadit jednorázovou peněžitou náhradu ve výši ,- Kč do návrhu 1. změny rozpočtu pro rok 2007, 214/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů, Základní organizaci Dvůr na vydání Almanachu ke 115. výročí založení Včelařského spolku ve Dvoře b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace s Českým svazem včelařů, Základní organizací Dvůr a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zajistit pomoc při propagaci výstavy i Almanachu, včetně umožnění distribuce v Městském informačním centru Dvůr 215/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Pěveckému spolku Záboj Dvůr Králové nad Labem na činnost spolku, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace Pěveckému spolku Záboj a pověřuje starostu města jejím podpisem, 216/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu s panem Vladimírem Butem na darování osmi sochařských děl vytvořených v rámci Královédvorského sochařského sympozia, v celkové hodnotě dle znaleckého ocenění ,- Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem, 217/ RM V stanovuje výši sazeb za pronájem nebytových prostor škol a pronájem movitého majetku u nájemních smluv uzavíraných od dle přílohy č. 1, 218/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč sportovnímu klubu Hvězda SKP Pardubice, atletickému oddílu, Čs. Armády 2515, Pardubice, na úhradu nákladů spojených s přípravou atleta Jana Veselého, Dvůr b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace se sportovním klubem Hvězda SKP Pardubice, Čs. Armády 2515, Pardubice, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 219/ RM V souhlasí s prohlášením hřbitovní ohradní kamenné zdi vč. objektu bývalé márnice a náhrobku Anděla Posledního soudu, náhrobku Johanna Brauma, náhrobku s plačkou, náhrobku s ženskou postavou Víry a náhrobku se sochou Krista, v okolí kaple sv. Odilona v Žirči, na pozemku p.č. 266, k.ú Žireč Ves, za kulturní památku, 220/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Městského muzea ve Dvoře jejíž úplné znění je obsaženo v Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře b) doporuč u j e ZM schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Městské knihovny Slavoj ve Dvoře jejíž úplné znění je obsaženo v Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM schválit Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Hankova domu, městského kulturního zařízení, jejíž úplné znění je obsaženo v Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Hankova domu, městského kulturního zařízení, 221/ RM V doporuč u j e ZM schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Pečovatelské služby Města Dvůr 222/ RM V s c h v a l u j e plnou moc Marcele Janečkové, ředitelce Pečovatelské služby města Dvůr k realizaci prodeje vozidla Mitsubishi TUA a k provádění veškerých právních úkonů spojených s prodejem vozidla a pověřuje starostu města jejím podpisem. Vozidlo bude prodáno za podmínek: vozidlo bude prokazatelně nabídnuto všem příspěvkovým organizacím města Dvůr vozidlo bude prodáno minimálně za cenu dle znaleckého ocenění, event. dle předloženého odborného odhadu, alespoň tří autobazarů, 223/ RM V s c h v a l u j e ceník kopírovacích prací následovně: kopie formátu A4 jednostranně 2,- Kč, oboustranně 3,- Kč; kopie formátu A3 jednostranně 4,- Kč, oboustranně 6,- Kč, tisk formátu A4 černobílý jednostranný 2,- Kč, tisk formátu A4 barevný jednostranný 15,- Kč, tisk formátu A3 barevný jednostranný 20,- Kč, 224/ RM V 3

4 n e s c h v a l u j e prominutí ročního nájemného za informační plochu v roce 2007 Klubu českých turistů, 225/ RM V a) ruší Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 11/2004 Směrnice pro poskytování ochranných pracovních pomůcek, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, b) schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2007 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 226/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 301/221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 301 a st.p.č ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 301/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 301 a st.p.č ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 227/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1618/221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Spojených národů, v obci a k.ú. Dvůr odchylně od schválených Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města a to formou obálkové metody s následným vyhlášením konkrétních podmínek tohoto prodeje radou města, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu s č.p a 1661 a st.p.č a st.p.č na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece, v obci a k.ú. Dvůr odchylně od schválených Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města a to formou obálkové metody s následným vyhlášením konkrétních podmínek tohoto prodeje radou města, c) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 301/24 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 301 a st.p.č v ul. Sladkovského, v obci a k.ú. Dvůr odchylně od schválených Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města a to formou obálkové metody s následným vyhlášením konkrétních podmínek tohoto prodeje radou města, 228/ RM V a) s c h v a l u j e prominutí nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp v ul. Štefánikova, Dvůr společnosti LA MUSIC PRODUCTION s.r.o., Náchodská 530, Trutnov, za období a to na základě skutečností, že nebytový prostor byl ze strany nájemce fakticky předán ke dni , 4

5 b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zapracovat prominutí nájemného dle bodu a) tohoto usnesení do dohody o ukončení nájemní smlouvy, schválené radou města dne pod č. usnesení 199a)/ RM, 229/ RM V r u š í výpověď nájmu bytu č. 222 v čp v ul. Spojených národů, Dvůr která byla zaslána na základě usnesení rady města č. 108/ RM ze dne , 230/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Úprava distribuční sítě NN pro připojení RD na parcele č. 1154/49 Dvůr Králové s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 231/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu D.Králové n.l.kvn, knn, TS - Kaufland s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 232/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Dvůr Králové nad Labem KNN Provozovna p. Kult s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 233/ RM V bere na vě domí zápis č. 1/2007 z jednání majetkové komise ze dne , 234/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej a) části p.p.č. 2311/2, 3773/2, 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem částí pozemků hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru b) části p.p.č. 3773/2, 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem částí pozemků hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru c) části p.p.č. 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru d) části p.p.č. 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku 5

6 hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru e) části p.p.č. 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru f) části p.p.č. 3774/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, návrh na vklad do katastru 235/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 3376/3 o výměře m 2, st.p.č o výměře 48 m 2, st.p.č o výměře 24 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely, 300,- Kč/m 2 stavební parcely, doporučuje schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující (vklad do katastru 236/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 908/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 237/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 792/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 238/ RM V u k l á d á vedoucí OMP jednat o směně p.p.č. 537, st.p.č. 517, st.p.č. 518 v k.ú. Dvůr 239/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 344/2 o výměře 479 m 2, 344/4 o výměře 149 m 2, 346/5 o výměře 142 m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň, za kupní cenu 150,- Kč/m 2. Doporučuje schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující (poplatek za vklad do katastru 240/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 2531/3 o výměře 802 m 2 v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2. Doporučuje schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující (poplatek za vklad do katastru 241/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 2531/2 o výměře 714 m 2 v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2. Doporučuje schválit kupní 6

7 smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující (poplatek za vklad do katastru 242/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 2531/4 o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Žirecká Podstráň, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru 243/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/6 o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem pozemků budou hradit kupující (geometrický plán, vklad do katastru 244/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej st.p.č. 863 o výměře 652 m 2, p.p.č. 1688/7 o výměře 221 m 2, části p.p.č. 1688/6 a části p.p.č. 1688/5 o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely, 300,- Kč/m 2 stavební parcely a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem pozemků budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru 245/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/5 o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru 246/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č.1688/1, části p.p.č.1688/3, 1688/5, 1688/21, 1691/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro vlastníky bytových jednotek z č.p. 1971, 1972, 1978, 1979, 1980, 1981 v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 247/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 1688/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 40,- Kč/m 2, 248/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 3728/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek bytového domu č.p v ul. Milady Horákové za kupní cenu 150,- Kč/m 2, 7

8 249/ RM V doporuč u j e ZM neschválit směnu části p.p.č za část p.p.č. 598/1 v k.ú. Dvůr 250/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 1127/5 o výměře 166 m 2, st.p.č o výměře 327 m 2, v k.ú. Dvůr za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely, 300,- Kč/m 2 stavební parcely, doporučuje schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující (vklad do katastru 251/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č. 1539/10 o výměře 24 m 2, ostatní komunikace a část p.p.č. 1539/11 o výměře cca 85 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2, 252/ RM V a) doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č. 1116/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č. 1116/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 253/ RM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 32/ RM ze dne , b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1701/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 250,- Kč/m 2, 254/ RM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 29/ RM ze dne , b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 537/17 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru 255/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky v p.p.č k.ú. Dvůr a pověřuje starostu města jejím podpisem, 256/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky a souhlasí se vstupem na p.p.č. 3608/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 257/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní přípojky a souhlasí se vstupem na p.p.č. 3382/14 v k.ú. Dvůr a pověřuje starostu města jejím podpisem, 8

9 258/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní a budoucí směnné smlouvě s AGILE Development, s.r.o., Dráby 542, Vysoké Mýto, a pověřuje starostu města jeho podpisem, b) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 2628/3, 2629/2, 2631/1, 2631/2, 2631/3, 3572, 3571/3, 2611/8, 2611/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem předem určenému zájemci, c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města pronajmout p.p.č. 2628/3, 2629/2, 2631/1, 2631/2, 2631/3, 3572, 3571/3, 2611/8, 2611/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem předem určenému zájemci, na Úřední desce MěÚ DK n/l. 259/ RM V a) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2629/2, p.p.č. 2631/2, části p.p.č. 2631/2, části p.p.č. 2631/3 v k.ú. Dvůr předem určenému zájemci, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 2629/2, p.p.č. 2631/2, části p.p.č. 2631/2, části p.p.č. 2631/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem předem určenému zájemci, na Úřední desce MěÚ Dvůr 260/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku s firmou Pavel Výprachtický, IČ , Dvůr a to ke dni v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku s firmou Jana Obstová, IČ , a to ke dni v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce movitého majetku města v celkové hodnotě 5.626,- Kč s Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, IČ , se sídlem Spojených národů 1620, Dvůr v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 261/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část st. p. č. 4011, st. p. č. 4012, st. p. č a st. p. č o výměře 16,45 m 2 v k. ú. Dvůr a to ke dni v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e záměr pronajmout část st. p. č. 4011, st. p. č. 4012, st. p. č a st. p. č o výměře 16,45 m 2 v k. ú. Dvůr c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č. 4011, st. p. č. 4012, st. p. č 4013 a st. p. č o výměře 16,45 m 2 v k. ú. Dvůr 262/ RM V s c h v a l u j e nájemní smlouvu na p. p. č. 270/1 o výměře 662 m 2, p. p. č. 257 o výměře 634 m 2 a část p. p. č. 259/2 o výměře 450 m 2 v k. ú. Žireč Ves, v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 263/ RM V 9

10 bere na vě d o m í ukončení řádné inventarizace majetku města Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 29 a 30 za rok 2006, 264/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci rekonstrukce výtahu v budově čp. 2755, ul. Sadová ve Dvoře Králové nad Labem firmou Lifts výtahy Hradec Králové, b) s c h v a l u j e realizaci rekonstrukce zvonkového systému v budově čp. 2755, ul. Sadová ve Dvoře Králové nad Labem firmou Josef Cibulka, c) s c h v a l u j e pro organizaci Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem použití prostředků z fondu 916 (investiční fond) této organizace v částce ,- Kč na rekonstrukci výtahu a v částce ,- Kč na rekonstrukci zvonkového systému v budově čp. 2755, ul. Sadová, Dvůr 265/ RM V s c h v a l u j e výpověď dohody ze dne mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem výpovědi, 266/ RM V bere na vě d o m í úpravu výše nájemného v domech čp. 2954, 2955 a 2963 o 2,5 % na základě roční míry inflace roku 2006 od měsíce dubna 2007, 267/ RM V a) s c h v a l u j e jako vítězného uchazeče na realizaci akce: Rekonstrukce budovy čp. 749, ul. Rooseveltova, Dvůr firmu J. Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, Dvůr b) schvaluje znění smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy čp. 749, ul. Rooseveltova, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a firmou J. Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, Dvůr a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo, 268/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a manželi Josefem Koudelkou a Evou Koudelkovou, a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a manželi Bohuslavem Peškem a Vlastou Peškovou, a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru SMM vyčíslit výši náhrady na realizaci závazku vyplývající z uzavřených dohod mezi městem Dvůr manželi Koudelkovými a manželi Peškovými, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zařadit náklady na realizaci závazku vyplývající z uzavřených dohod mezi městem Dvůr manželi Koudelkovými a manželi Peškovými do nejbližší rozpočtové změny, 269/ RM V bere na vě d o m í žádost o spolupráci a podporu P. Jana Cekaly, MSF administrátora římskokatolické farnosti děkanství Dvůr Králové nad Labem. 10

11 Daniel Lukeš starosta města Jan Bém 2. místostarosta 11

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více