PLATEBNÍ STYK A ZÚČTOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATEBNÍ STYK A ZÚČTOVÁNÍ"

Transkript

1 PLATEBNÍ STYK A ZÚČTOVÁNÍ Mezibankovní platební styk Při bezhotovostním platebním styku se peníze převádějí z účtu plátce na účet příjemce platby. Z toho vyplývá, ţe provádění bezhotovostního platebního styku je vyhrazeno peněţním institucím - bankám, u kterých mají jejich klienti uloţeny peníze na účtech. Banky provádějí platby na základě příkazů svých klientů, předávaných formou písemného dokladu (tiskopis příkazu k úhradě, šek apod.) nebo technickými prostředky (příkazy předávanými na datovém nosiči, elektronicky počítačem spojeným s bankou, hlasově běţným telefonem, zvláštní bankovní aplikací prostřednictvím mobilního telefonu, příp. můţeme za elektronický příkaz k úhradě povaţovat i pouţití platební karty). Pokud plátce i příjemce platby mají své účty u stejné banky, provede převod peněz (zúčtování na účtech) tato banka ve svém vlastním zúčtovacím centru. V případě, ţe plátce a příjemce platby mají své účty u různých bank, musí banka plátce pouţít pro převod peněz mezibankovní zúčtovací centrum. Mezibankovní zúčtování v ČR Od roku 1980 v Československu fungoval systém ABO, jehoţ cílem bylo vytvořit tzv. bezdokladový systém platebního styku. Tento sytém však byl koncipován pro jednostupňovou bankovní soustavu a tak byl po roce 1989, kdy došlo k zaloţení nových bankovních ústavů, brzdou dalšího vývoje v bankovnictví a musel být postupně měněn. Zúčtovací centrum SBČS v bývalém Československu bylo uvedeno do provozu 8. března Po rozdělení Československa počátkem roku 1993 bylo na Slovensku vytvořeno nové zúčtovací centrum, zatímco bývalé federální zúčtovací centrum zůstalo v ČNB. Zúčtovací centrum ČNB provozuje platební systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system), který je jediným systémem mezibankovního zúčtování v České republice. Všechny banky v České republice jsou povinny převádět si navzájem peněţní prostředky v české měně prostřednictvím platebních systémů provozovaných Českou národní bankou. Základní principy systému CERTIS Systém je zaloţen na následujících principech: brutto zúčtování v reálném čase (Real-Time Gross Settlement, RTGS; t.j. zpracování a vypořádání kaţdé operace se provádí kontinuálně v reálném čase); povinná přímá účast všech obchodních bank; přímé bilaterální vztahy mezi centrálou dané banky a zúčtovacím centrem ČNB; zúčtování probíhá na účtech mezibankovního platebního styku vedených v ČNB (které slouţí zároveň jako účty povinných minimálních rezerv); neodvolatelnost poloţek akceptovaných zúčtovacím centrem; na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno debetní saldo; ČNB poskytuje obchodním bankám vnitrodenní úvěr na jejich plánovaný předpokládaný nedostatek prostředků zajištěný cennými papíry banky v systému SKD (systém krátkodobých dluhopisů); nekryté platby nejsou ani realizovány ani odmítnuty, ale drţeny ve frontě (se dvěma stupni priority); zpracování různých typů transakcí (úhrady, storna, neúčetní výzvy k inkasu, informační poloţky); poskytování úvěru přes noc ze strany ČNB; zúčtovací centrum zpracovává pouze transakce v českých korunách. Popis činností zúčtovacího centra ČNB Zúčtovací centrum ČNB zajišťuje veškerý mezibankovní platební styk v české měně na území České republiky. Za tímto účelem má kaţdá banka v ČNB otevřen úročený účet v českých korunách (účet mezibankovního platebního styku), který pouţívá k vyrovnání svých mezibankovních plateb. ČNB provádí příkazy k převedení finančních prostředků z těchto účtů na základě instrukcí banky - majitele účtu mezibankovního platebního styku. Formy platebního styku Členění z hlediska způsobu placení Hotovostní platební styk forma platebního styku, při níţ dochází mezi plátcem a příjemcem k přesunu peněz v hotovosti. Banka sehrává pouze omezenou roli při výdeji peněz z účtu a následně při jejich sloţení na účet. Bezhotovostní platební styk forma platebního styku, kdy dochází k úhradě/inkasu pouze bezhotovostním převodem na účtech plátců a příjemců u bank, tj.nez pouţití hotových peněz 1

2 Členění z hlediska teritoria Tuzemský platební styk odehrává se mezi subjekty uvnitř národní ekonomiky, zpravidla v tuzemské měně Zahraniční platební styk odehrává se mezi tuzemskými a zahraničními subjekty, představuje tedy platby do a ze zahraničí, včetně plateb prováděných tuzemskými subjekty v zahraničí Členění z hlediska druhu klientů retail týká se plateb klientů, které se vyznačují tím, ţe výše jednotlivé platby je relativně nízká a jejich počet relativně vysoký, wholesale týká se zpravidla plateb obchodní povahy, u kterých je výše jednotlivých plateb zpravidla vyšší. Členění z hlediska náleţitostí původních dokumentů Hladké platby neobsahuje bankovní závazek a nemá vazbu na průvodní dokumenty. Jde o nejrozšířenější formu. Dokumentární platby má bezprostřední vazbu na průvodní dokumenty a případně obsahuje i bankovní závazek Členění z hlediska lhůt k provedení Přednostní (expresní) platby zajišťuje přednostní okamţité, resp. Urychlené odepsání peněţních prostředků z účtu klienta oproti běţným standardům stanoveným v obchodních podmínkách banky. Standardní platby zajišťuje provedení příkazu klienta podle standardních, předem dohodnutých podmínek. Klient za jeho provedení neplatí ţádný poplatek navíc. Nástroje platebního styku hotovostní platební styk Největší část hotovostního platebního styku představují běţné kaţdodenní úhrady prováděné občany.většina těchto plateb probíhá mimo bankovní sféru. Hotovostní platby jsou obvykle oboustranné, coţ znamená, ţe na obou stranách transakce (u dluţníka i u věřitele) si uchovávají hotovostní formu. Existují však i platby, během kterých peníze svoji formu promění z hotovostních peněz se stanou peníze bezhotovostní nebo naopak. V tomto případě mluvíme o částečně hotovostním platebním styku. Jako příklad mohu uvést vklad třetí osoby na můj běţný účet v bance. Důleţitou roli při hotovostním platebním styku mají banky a pošty. Banky zásobují národní hospodářství potřebnou hotovostí a vracejí do centrální banky hotovostní peníze, které jsou v daném okamţiku v národním hospodářství přebytečné. příkaz k úhradě Bankovní úhrada je základním nástrojem tuzemského bezhotovostního placení. Tento typ platby zadává plátce své bance příkazem k úhradě. Plátce jím přikazuje bance, aby z jeho běţného účtu převedla na účet příjemce stanovenou částku. Základní přednosti bankovní úhrady spočívají v tom, ţe je to nástroj jednoduchý, rychlý a levný, který vyhovuje i poţadavku, ţe příkaz k placení by měl udělit ten, kdo je majitelem běţného účtu a kdo je současně v postavení dluţníka. Ten také nese výlohy spojené s platbou. Příkazce můţe příkaz k úhradě zrušit nebo změnit pouze pokud jiţ bankou nebyl proveden. příkaz k inkasu Bankovní inkaso je protějškem bankovní úhrady. Technika provedení platby je v podstatě stejná jako u bankovní úhrady. Základní rozdíl mezi oběma formami spočívá v tom, ţe v případě bankovního inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby beneficient. Obecně takový způsob zadání platby není moţný, s prostředky na běţném účtu je totiţ oprávněn manipulovat pouze jejich majitel (nebo osoba s dispozičním právem). Nutným předpokladem pro provedení inkasa je proto dohoda mezi bankou a majitelem běţného účtu, ze které vyplývá, ţe majitel povoluje inkaso ze svého běţného účtu. V této dohodě se specifikuje, kdo smí příkaz k inkasu zadat a můţe zde být stanoven limit (maximální částka) inkasa. Inkasní příkaz zadává beneficient příkazem i inkasu. Inkasní příkaz existuje v obdobných modifikacích jako příkaz k úhradě. 2

3 Placení na základě inkasního příkazu je méně obvyklé, ale existují některé druhy plateb, u kterých je tato forma placení obzvláště vhodná a je vyuţívána přednostně. Jedná se zejména o platby za takové druhy sluţeb, kde zákazník nemůţe vnášet námitky proti ceně, kvalitě a mnoţství dodané sluţby (například platby za vodné, stočné, plyn, elektriku apod.). šeky Šeky jsou klasickým nástrojem platebního styku. Jsou pouţitelné i jako nástroj při výběrech hotovosti, ale především jsou nástrojem bezhotovostního placení. Lze se s nimi setkat v obchodním platebním styku i při neobchodních platbách soukromých fyzických osob. Obliba a rozšíření šeků je v jednotlivých zemích různá. V ČR je pouţívání šeků upraveno směnečným a šekovým zákonem (č.191/1950 Sb.), který je v souladu s tzv. Ţenevskými konvencemi, coţ je mezinárodně platná dohoda, podle níţ je šekové právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy. Druhou oblastí, ve které je šekové právo zaloţeno na odlišných zvyklostech, je oblast angloamerická. Do této oblasti patří zejména USA, VB, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická republika. Šek je CP, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněţitou částku uvedenou na šeku. platební karty Platební karta je moderní platební nástroj ve formě plastikové karty odpovídající mezinárodním normám, kterou oprávněný drţitel můţe provádět bezhotovostní platby a výběry hotovostí. V současné době jsou platební karty vydávány především bankami, ale existují i významní nebankovní vydavatelé platebních karet, jako jsou společnosti Diners Club Int., American Express apod. Druhy platebních karet Hledisko třídění Způsob zúčtování transakcí Druhy karet Charge Card (platební karta) Credit Card (úvěrová karta) Debet Card (debetní karta) Způsob pouţití karty - bankomatová karta šeková záruční karta platební karta elektronická nebo univerzální předplatní karta Rozsah pouţitelnosti Druh záznamu na kartě Druh subjektu Úroveň a rozsah sluţeb systém uzavřený systém otevřený karty s reliéfním záznamem karty s magnetickým záznamem čipové karty laserové karty osobní karta sluţební karta základní (Mass Card) specializovaná (Business Card) prestiţní (Silver,Gold) výběrová (Privilege, Signia) dokumentární akreditiv Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky, vystavený na základě ţádosti jejího klienta (příkazce, kupujícího), zaplatit určenou peněţní částku podle stanovených akreditivních podmínek. Podmínkou pro splnění tohoto závazku je předloţení předepsaných dokumentů ze strany prodávajícího. Ve většině zemí není dokumentární akreditiv upraven zákonem, účastníci se řídí pouze zavedenými zvyklostmi. V našem právním řádu je dokumentární akreditiv upraven v obchodním zákoníku. 3

4 Dokumentární akreditiv je jedním z nejpouţívanějších platebních instrumentů, coţ vyplývá z výhod, které přináší oběma smluvním stranám. Oběma stranám poskytuje akreditiv jistotu v případě, ţe byl zvolen vhodný druh akreditivu, ţe byl vystaven dobrou bankou a ţe byly splněny akreditivní podmínky. Jedná se ovšem o poměrně nákladný instrument. dokumentární inkaso Dokumentární inkaso je forma platebního styku, při které je vydání dokumentů a tedy i zboţí podmíněno zaplacením nebo akceptací směnky či splněním jiných podmínek. Tento platební nástroj je vhodné pouţít tam, kde není vhodné poţadovat vystavení dokumentárního akreditivu, ale kde je poţadována vyšší jistota placení, neţ jakou skýtá přímá úhrada. Dokumentární inkaso můţe být pouţito i v tuzemském platebním styku. Právní náleţitosti při zpracování dokumentárních inkas se u nás řídí obchodním zákoníkem a Jednotnými pravidly pro inkasa publikovanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříţi. Podle těchto pravidel jsou inkasní pohledávky pohledávkami klienta, nikoli inkasní banky, které jsou doklady pouze svěřeny k obstarání inkasa.splnění inkasních podmínek je závislé na rozhodnutí kupujícího.výlohy spojené s obstarání dokumentárního inkasa hradí příkazce (prodávající), pokud není výslovně stanoveno jinak. směnka Směnka je cenný papír vyjadřující bezpodmínečný písemný dluţnický závazek. Je instrumentem obchodního úvěru, sama o sobě je vyjádřením dluhu. Směnka můţe vzniknou z různých příčin a vyznačuje se abstraktností. Znamená to, ţe není nutné uvádět bliţší okolnosti, které vedly k jejímu vystavení nebo přijetí. Směnka je listina, která dává jejímu právoplatnému majiteli právo na zaplacení peněţní pohledávky ve směnce uvedené. Toto právo uplatňuje majitel směnky vůči tomu, kdo na tuto listinu napsal své závazné prohlášení a podepsal se pod ně. Aby byla určitá listina směnkou, musí mít zákonem předepsané náleţitosti hladké platby V mezinárodním platebním styku je nejvíce rozšířeným nástrojem platební příkaz. Pouţívá se ve všech oblastech zahraničního platebního styku, to znamená při obchodech se zboţím, sluţbami, při pohybu kapitálu a kapitálových výnosů, při platbách mezi bankami. Banky tyto platební příkazy do zahraničí označují názvem hladké platby. bankovní záruka BZ je závazkový, dokumentární nebo nedokumentární zajišťovací instrument. Oproti akreditivům představuje levnější prostředek k zajištění. Abstraktní záruky musí být vyplaceny na první poţádání bez námitek, u akcesorických záruk lze vznést námitku. Elektronický platební prostředek a elektronické peníze Elektronickým platebním prostředkem je: a) prostředek vzdáleného přístupu k peněţní hodnotě, při jehoţ pouţití se většinou vyţaduje buď osobní identifikační číslo - PIN nebo heslo, podpis a průkaz totoţnosti. Jsou jím především debetní i úvěrové platební karty s elektronickou funkcí a prostředky přímého bankovnictví homebanking, telefonní a internetové bankovnictví, b) elektronický peněţní prostředek, který musí současně splňovat tyto vlastnosti: je to platební prostředek, uchovává peněţní hodnotu v elektronické podobě, je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami neţ je jeho vydavatel. Elektronické peníze jsou peněţní hodnota v elektronické podobě uchována na elektronickém peněţním prostředku, tedy elektronickém zařízení, buď samostatném nosiči nebo v paměti počítače. Vydavatel elektronických peněz je vţdy totoţný s vydavatelem elektronického peněţního prostředků. Elektronické peníze nesmějí být vydány jinak neţ proti zaplacení stejné nebo vyšší hodnoty peněţních prostředků. Mezinárodní platební styk Platební styk v rámci EU se nazývá přeshraniční. Přeshraniční převod je převod peněţních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor do jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru v domácí měně kteréhokoliv takového státu aţ do výše protihodnoty eur přepočtené podle devizového kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou. 4

5 Bankovní spojení v mezinárodním platebním styku V mezinárodním platebním styku se bankovní spojení skládá z mezinárodního čísla účtu IBAN (International Account Number) a adresy banky v podobě identifikačního kódu BIC (Bank Identifier Code). BIC kód je stanovený mezinárodním standardem pro zasílání zpráv v rámci systému S.W.I.F.T., je tedy shodný se swiftovou adresou banky.. IBAN slouţí k identifikaci účtu klienta finanční instituce v mezinárodním měřítku. Důvodem jeho zavedení je automatizované zpracování přeshraničních plateb bez rizika špatně zadaného čísla účtu. Kaţdá země si sama určí strukturu IBANu, přičemţ pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky nebo pobočky banky a číslo účtu v rámci banky nebo pobočky banky. IBAN pro Českou republiku: V elektronické formě se IBAN skládá z 24 alfanumerických znaků bez mezer a jiných oddělovačů: CZ V písemně formě je 24 znaků IBANu rozděleno do šesti skupin po čtyřech znacích oddělených mezerou: CZ Evropské platební systémy Z důvodu zajištění platebního styku existuje v Evropské měnové unii několik clearingových systémů. Tyto systémy jsou schopny provádět platby v euro v reálném čase mezi všemi členskými státy zóny. Před vstupem do Evropské unie nemohly být české banky přímými účastníky těchto systémů, proto si otevíraly korespondetské účty u významné banky v členském státě EU a přes ni prováděly platby prostřednictvím systému TARGET, EURO1, STEP1, STEP1. Po vstupu do unie se komerční banky mohou stát přímými účastníky platebních systémů v EU. TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) je nadnárodní clearingový systém pro euro, který je provozován Evropskou centrální bankou. TARGET vzájemně propojuje národní clearingové systémy při centrálních bankách členských zemí EU s platebním systémem Evropské centrální banky. Clearingová společnost EBA (Euro bankovní asociace) byla zaloţena v červnu roku Zaloţilo ji 52 hlavních evropských a mezinárodních bank za účelem vlastnit a provozovat platební systém EURO1. V současnosti je zapojeno do EBA clearing 70 bank - akcionářů a přes systémy EURO1, STEP1 a STEP2 nabízí mezibankovní zúčtování a vyrovnání plateb velkých i malých objemů širokému společenství bank v Evropské unii. Systém SEPA se stane jednotnou platební oblastí a bude se vztahovat na všechny státy EU. Aby byl cíl úspěšně dosaţen, musí dojít k vyvinutí nových společných nástrojů, standardů a infrastuktury. Znamená to vybudování panevropského clearingového centra prostřednictvím dílčích kroků a dohod. Po plném zavedení SEPA v roce 2010 by se měly uţivatelům sníţit náklady na přeshraniční platby o 70 aţ 90 procent a navíc by SEPA ve svém konečném důsledku měla znamenat i úspory pro banky. SWIFT V současné době se k získávání dat platebního styku mezi bankami v mezinárodním měřítku pouţívá dvou systémů: dálnopis a SWIFT. U dálnopisu se jedná o starší způsob předávání informací. V oblasti platebního styku jej dnes vyuţívají pouze menší finanční instituce, které nemají finanční prostředky k připojení na síť SWIFT. Sítí SWIFT se dnes podle údajů ČNB provádí téměř 99% všech operací. SWIFT je vlastně napojení všech účastnických bank a jiných finančních institucí na počítačovou síť. Tato síť pak umoţňuje rychlý, spolehlivý a bezpečný přenos informací a příkazů, týkajících se prováděných finančních operací. 5

Prezentace na téma. Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS. Bankovnictví I Aleš Nechuta

Prezentace na téma. Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS. Bankovnictví I Aleš Nechuta Prezentace na téma Výhláška č.62/04 Sb. Systém CERTIS Bankovnictví I Aleš Nechuta 22.4.2010 Vyhláška o platebním styku č.62/04 Nahrazuje vyhlášku č.51/1992 Sb. Státní banky československé Výhlášena ČNB

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy 3. Platební styk Výkladová část Organizace platebního styku Platební styk a jeho formy V ekonomice kaţdé země probíhá jednak hotovostní, jednak bezhotovostní platební styk. Hotovostní platební styk představuje

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Právnická fakulta Masarykovy

Právnická fakulta Masarykovy Mezibankovní platební styk Předmět Platební styk, Jaro 2008 Mgr. Bc. Libor Kyncl Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Komerční bankovnictví A 1-6

Komerční bankovnictví A 1-6 Komerční bankovnictví A 1-6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Analýza platebního styku a s ním souvisejících služeb v ČR

Analýza platebního styku a s ním souvisejících služeb v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza platebního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha Ú v o d Program: 1) Úvod a přehled

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 5

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 5 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 5 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Motivace stran KS a dodací a platební podmínka Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950)

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) Směnka 1 Právní úprava Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) vychází ze Ţenevských konvencí platných od roku 1930, které sjednotily směnečné a šekové zákony ve většině evropských zemí

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Společnost založena v roce 1973 velkými evropskými a severoamerickými bankami. Od roku 1977 začal být funkční. Koncem roku 2000 systém propojil přímo

Společnost založena v roce 1973 velkými evropskými a severoamerickými bankami. Od roku 1977 začal být funkční. Koncem roku 2000 systém propojil přímo Pod zkratkou SWIFT vystupuje Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication). Společnost provozuje mezinárodní, počítači

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

1 BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR, JEJÍ STRUKTURA, TYPY BANK, ÚLOHA A POSTAVENÍ CB A KB

1 BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR, JEJÍ STRUKTURA, TYPY BANK, ÚLOHA A POSTAVENÍ CB A KB 1 BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR, JEJÍ STRUKTURA, TYPY BANK, ÚLOHA A POSTAVENÍ CB A KB Bankovní soustava = souhrn bank působících v určitém teritoriu, zpravidla v určité zemi. V ČR dvoustupňová BS - oddělení makroekonomické

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Platební styk 9. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 9. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 9 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 9 Téma přednášky: Možnosti zúčtování

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Devizové předpisy a jejich uplatňování

Devizové předpisy a jejich uplatňování Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Platební instrumenty v platebním styku České republiky

Platební instrumenty v platebním styku České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha katedra finančních obchodů Platební instrumenty v platebním styku České republiky Bakalářská práce Autor: Michal Čech bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaroslava

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Práce s nejběžnějšími platebními nástroji 0 Bc. Marie Piklová Obsah PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI

Více

Platební styk v Evropské unii

Platební styk v Evropské unii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Platební styk v Evropské unii Bakalářská práce Autor: Martina Dobešová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Bezhotovostní platební styk Obsah: A. Tuzemský platební styk v CZK B. Zahraniční platební styk A. Tuzemský platební styk v CZK

Více

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 8 Téma přednášky: S.W.I.F.T.

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta. Dokumentární inkaso. (seminární práce)

Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta. Dokumentární inkaso. (seminární práce) Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta Dokumentární inkaso (seminární práce) Zpracoval: Jaromír Peška skupina: 01 obor: Právo a podnikání Vyučující: Mgr. Jiří Valdhans datum odevzdání: 9.6.2005

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac Vyhláška České národní banky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku bankami a technické postupy bank při opravném zúčtování. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku č. 51/1992 Sb.,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

Zahraniční platební styk v ČR a v Rusku

Zahraniční platební styk v ČR a v Rusku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišt ovnictví Zahraniční platební styk v ČR a v Rusku Bakalářská práce Autor: Lilia Rizvanova Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Mezibankovní zúčtování v České a Slovenské republice

Mezibankovní zúčtování v České a Slovenské republice Bankovní institut vysoká škola Praha Mezibankovní zúčtování v České a Slovenské republice Diplomová práce Josef Jacík červen, 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 5. 2017 k 1. 12. 2017 původně nově F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Běžný účet v Kč, Studentské, Konto, Aktivní, Exkluzivní, Dětské

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Platební podmínky v mezinárodním obchodu

Platební podmínky v mezinárodním obchodu Platební podmínky v mezinárodním obchodu ODDÍL 1 Teoretický úvod Def.: Platební podmínka určuje místo, dobu, způsobu úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku, určuje platební

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Rozbor jednotlivých forem mezinárodního platebního styku Seminární práce Zpracovala: Jana Koch Seminární skupina: I Bakalářský studijní program obor Právo

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou POPIS ČÍSELNÍKU : : BPP Výčet položek číselníku: Typy transakcí provedené bankovní kartou položky TYBATR Jednotlivé typy transakcí provedené platebními kartami v bankomatech, na přepážkách daných subjektů

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více