Č A DÍLY Č. 4 DÍLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č A DÍLY Č. 4 DÍLY"

Transkript

1 NORMOVNÁ KOMKTNÍ ODSTØEDIVÁ ÈERDL S ELEKTRONICKOU REGULCÍ S KONSTNTNÍM DIFERENCIÁLNÍM TLKEM NORMOVNÁ KOMKTNÍ ODSTØEDIVÁ ÈERDL S ELEKTRONICKOU REGULCÍ VŠEOBECNÉ INFORMCE ou ití Kopaktní elektronicky øízená odstøedivá èerpadla s norovaný pøipojení jsou navr ena pøedevší pro: cirkulaci topné vody v systéech ústøedního vytápìní cirkulaci vody v kliatizaèních a chladících systéech Díky pou ití systéu YDRODRIVER jsou tato èerpadla ioøádnì pøizpùsobivá. Jejich výkon se autoaticky pøizpùsobuje ìnící se po adavkù pøipojeného systéu tak, e pøednastavený diferenciální tlak na èerpadle zùstává stálý. Konstrukce èerpadla Norované jednostupòové odstøedivé èerpadlo dle EN 7 se spirální tìlese a ezikuse z litiny. Litinové uzavøené obì né kolo (na objednávku té bronzové) je dynaicky vyvá ené, axiální síly jsou kopenzovány vyrovnávacíi otvory. Na objednávku lze dodat s výìnnýi sacíi krou ky. øídel èerpadla je z nerezové oceli. Ucpávka standardní verze je v provedení uhlík / karbid køeíku EDM. Na objednávku i jiné ateriálové kobinace. Konstrukce otoru Uzavøený asynchronní elektrootor nucenì chlazený okolní vzduche tvaru B, u odelu NK-GE dvoupólový (9 n/in.), u odelu NKM-GE ètyøpólový ( n/in.). øídel je ulo ena v robustních kulièkových lo iskách, která zajiš ují tichý chod a dlouhou ivotnost. Stupeò krytí: I Tøída izolace: F Napájecí jednofázové: - V - - z tøífázové: - V - - z

2 Elektronická øídící jednotka - YDRODRIVER tegrovaná øídící jednotka je uístìna pøío na øízené elektrootoru. Zpracovává inforace z diferenciálního tlakového sníaèe, upravuje otáèky elektrootoru a tí udr uje na èerpadle pøedvolený diferenciální tlak. Mikroprocesor a novì vyvinutá technologie IGBT uo òují dosahovat vysoké spolehlivosti a flexibility. Vysoká frekvence pulznì šíøkové odulace uo òuje napájet elektrootor prùbìhe napìtí, pøi které je dosahováno veli nízké úrovnì hluku. Systé prograovì zajiš uje postupný nárùst i pokles otáèek (ìkký start - øízený dobìh) a tí zabraòuje echanický i proudový rázù. Dále chrání elektrootor proti pøetí ení, chybìjící fázi, pøepìtí a podpìtí v síti. Tøífázová èerpadla není tøeba fázovat! Systé uo òuje: dálkové ovládání nastavení ekonoických funkcí propojení se zálo ní èerpadle dálkovou signalizaci (bezpotenciální výstup) stavovou signalizaci LED jednoduchou kalibraci po adovaných hodnot integrované ventilaèní zaøízení (od, ) odrušení odrušovací filtre tøídy B (EN úroveò B) Dálkové ovládání lze zapojit pøes standardní sériové rozhraní RS s USS protokole. Č. 7 7 DÍLY TĚLESO ČERDL MEZIKUS OBĚŽNÉ KOLO ŘÍDEL ČERDL MECNICKÁ UCÁVK TĚSNÍCÍ O-KROUŽEK ODVZDUŠNĚNÍ MTERIÁLY (STNDRDNÍ VERZE) LITIN UNI ISO LITIN UNI ISO LITIN UNI ISO OCEL NEREZ ISI - UNI 9/7 ULÍK/KRBID KŘEMÍKU - EDM EDM OCEL NEREZ ISI - UNI 9/7 Č. DÍLY OBĚŽNÉ KOLO MECNICKÁ UCÁVK MTERIÁLY (VERZE N OBJEDNÁVKU) BRONZ GCuSnZnb UNI 7/a-7 ULÍK/KRBID KŘEMÍKU - TFE KRBID KŘEMÍKU/KRBID KŘEMÍKU - VITON ULÍK/KRBID KŘEMÍKU - VITON - Otáèky: -9 l/in. - rovozní rozsah: od do /h s dopravní výškou do - Èerpaná kapalina: bez pevných èi abrazivních látek, nikoli vazká, neagresivní, nekrystalizovaná, cheicky neutrální, vlastnosti blízká vodì. - od - C do + C - Max. teplota okolí: + C - Max. konstrukèní tlak: barù - ka (pro DN ax barù) - øíruby: N DIN / N DIN pro DN - stalace: V horizontální poloze. 7

3 ROZMÌRY ØÍRUB () Jenovitá světlost (DN) N S D D D S x x x x x x x TYOVÝ KLÍÈ Urèení echanické úcpávky - kód

4 Urèení kódu výrobku 9

5 ROVOZNÍ ROZS NKM-G KW /h l/in NUMERICKÁ VÝBÌROVÁ TBULK n = /in 7 9 NKM-GE -.//./..... NKM-GE -//.7/ NKM-GE -./9/.7/ NKM-GE -/9/,/ NKM-GE -.//,/ NKM-GE -//,7/.7... NKM-GE -/9/, /..... NKM-GE -//./ NKM-GE -//.7/ NKM-GE -//./ NKM-GE -//./ NKM-GE -//.7/ NKM-GE -//, / NKM-GE -/9/, / NKM-GE -//, / NKM-GE -// / NKM-GE -//./ NKM-GE -//.7/ NKM-GE -//. / NKM-GE -/77/, / NKM-GE -//, /.. () NKM-GE -/9/ / NKM-GE -// / NKM-GE -//.7/ NKM-GE -//. / NKM-GE -//, / NKM-GE -//, / NKM-GE -/77/, / NKM-GE -// / NKM-GE -/9/ / NKM-GE -//, / NKM-GE -/79/ 7, / NKM-GE -/-/./ NKM-GE -//, / NKM-GE -/77/ / NKM-GE -// / NKM-GE -//, / NKM-GE -// 7, / NKM-GE-//. / NKM-GE-// 7. / 7...

6

7 ROVOZNÍ ROZS GRFICKÁ VÝBÌROVÁ TBULK Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. NKM-GE n = /in (IMgp) (USgp) 9 7 ( /h) () () / / / / / / /. /. / / / / *7/97 / / / / / / / /. / / / / / 7

8 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -./ n = /in ka US gp IM gp 7 7 % % % % % %,% % % % % /h NS NS,,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -.//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -.//./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 7 / V,,,-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,

9 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka 7 US gp IM gp 7 7 % 7,% %,% %,% %,% % 7,% % /h NS NS,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -//.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 7 / V,7, -, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,7,,

10 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -./9 n = /in ka US gp IM gp % % % % 9,9% % % % % /h NS NS,,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -./9/.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -./9/.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 7 / V,7, -, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,9,, -

11 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/9 n = /in ka US gp IM gp % % % % %,% % % /h NS NS,,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/9/,/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -/9/,/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9, 9,,

12 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -./ n = /in ka US gp IM gp % % % % % 9% % % 7 9 /h NS NS,, Tvar otoru: B 7 9 /h,,,,,,, 7 9 /h l/s l/in,,, NKM-GE -.//,/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -.//,/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,7, 7, - 7

13 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka 7 9 US gp 7 IM gp % % 7,% 7,7% 7,% /h NS NS,, Tvar otoru: B /h,,,,,, /h l/s l/in, NKM-GE -//,7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -//,7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,

14 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/9 n = /in ka 7 9 US gp 7 IM gp % % 7,% %,% % /h NS NS,, Tvar otoru: B /h,,,,,, /h l/s l/in, NKM-GE -/9/, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -/9/, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 S / V,, -,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,, 9

15 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % %,% %,% % Tvar otoru: B /h NS NS,,,, /h,,,,,,, /h 7 l/s l/in,,, NKM-GE -//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -//./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 7 / V,,,-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,7, - -

16 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % %,% % % %,% % Tvar otoru: B /h NS NS,,,, /h,,,,,,, /h 7 l/s l/in,,, NKM-GE -//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 M - - 7, 7,9 MOT- NKM-GE -//.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 7 / V,7, -, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,, - -

17 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp 7 7 % %,% % % %,% % Tvar otoru: B /h NS NS,,,, /h,,,,,,, /h 7 l/s l/in,,, NKM-GE -//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -//./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,,7,9-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,,7, - -

18 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7,% %,% %,% %,% % /h NS NS,,,,, /h,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,,7,9-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7, 7,7 7,,7, - -

19 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7,% %,% % 7,% %,% /h NS NS,,,,, /h,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -//.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9, 9, 9, 7,,7 -

20 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7,%,% % 7,% %,% /h NS NS /h,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B M - - 7, 9, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 S / V,,,7-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,, 9,7 7,7 -

21 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/9 n = /in ka US gp IM gp % 7,%,% % 7,%,% 7,% % /h NS NS /h,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/9/, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -/9/, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 L / V,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,,7,, 9,

22 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp 7,% %,% % 7,% % 7,% /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, 9,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,, 9, 7, - 7

23 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp 7,% %,% % 7,% %,7% 7 /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -// / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY,,,,, 9 -

24 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7,% 7% 7,% 7% 7,% /h NS NS,,9,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,,7,9-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,7,,9,, 9

25 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp 7 7 % %% 7,% 7% 7,% 7,% 7,% 7% 7,% /h NS NS,,9,, /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,,,,,9

26 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7% 7% 7,% 7% NS /h NS /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B M - - 7,, MOT- NKM-GE -//. / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 S / V,,,7-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,7,7,, 7, 7,,7,7

27 % % 7% 7,% Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/77 n = /in ka US gp IM gp 7% 7,% 7% 7,% NS /h NS /h,,,,,,, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/77/, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B M - - 7,, MOT- NKM-GE -/77/, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 L / V,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,7,, 9, 9,,

28 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7% 7% 7,% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 7 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, 9,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9,,,,,,, 9,

29 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/9 n = /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7,% 7% 7,% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/9/ / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 7 M - - 7, 7, MOT- NKM-GE -/9/ / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9,,,,,,,,,9

30 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % %,% % 7,%,% 7,% NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7, 9, MOT- NKM-GE -// / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9,,,,7,, 9 7,

31 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7,% 7% NS 7 /h,, NS 7 /h,,,,,,, Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NKM-GE -//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 9 M - - 7, 9, MOT- NKM-GE -//.7/ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,7,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,,,7,,,, -

32 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp 7 7 % % 7% 7,% 7% 77% 7% 7,% 7% NS 7 /h,, NS 7 /h,,,,,,, Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NKM-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7, 9, MOT- NKM-GE -//. / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 S / V,,,7-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,,,,7,,,,7 7

33 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7% 77,% 7% 7,% 7% Tvar otoru: B NS 7 /h,, 7 /h,,,,,, 7 /h l/s 7 l/in NS, NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7,, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 S / V,,,7-,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY , 7,,9,,,,

34 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7% 77,% 79,% 77,% 7% 7,% 7% Tvar otoru: B NS 7 /h,, 7 /h,,,,,, 7 /h l/s 7 l/in NS, NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7, 9, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 L / V,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,9,,, 7,, 9

35 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/77 n = /in /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7% 77,% 79,7% 77,% 7% 7,% 7% Tvar otoru: B NS 7 /h,, 7 /h,,,,,, 7 /h l/s NS, 7 l/in NKM-GE -/77/, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7, 7, MOT- NKM-GE -/77/, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, 9,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,,, 9,9 9,,7,,

36 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % % 7% 7,% 7% 7,% 7% 7,% NS 7 /h,, NS 7 /h Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NKM-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7,, MOT- NKM-GE -// / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,,,,,9,,

37 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/9 n = /in ka US gp IM gp % % % 7% 7,% 7% 77,% 7,% 77,% 7% NS 7 /h,, NS 7 /h Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NKM-GE -/9/ / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7 9 M - - 7,, MOT- NKM-GE -/9/ / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY , 7,,,,7,,,

38 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % %,% % 7,% 7% 7,% 7% 7 NS 7 /h,, NS 7 /h Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 9, 7 M - -,, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7 9,,,,,,, 9,7 7,

39 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/79 n = /in /in ka US gp IM gp % %,% % 7,% 9,% 7,% %,% NS /h,, NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/79/ 7, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7, 9 9 M - -, 7,9 MOT- NKM-GE -/79/ 7, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC M / V 7,,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,7, 9

40 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/- n = /in /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7,% 7,% 7% NS /h /h NS Tvar otoru: B /h l/s l/in DN DNM B E F G L M M N N S W */** X NKM-GE -/-/./ M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- NKM-GE -/-/./ ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC 9 L / V,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,7,,7,

41 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7% 7,9% 7% 7,% 7% NS /h /h NS Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 99 9 M - - 7, 77, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, 9,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,, 7,9 7,,9,,9,

42 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/77 n = /in /in ka US gp IM gp % 7% 7,% 7% 77,% 79,% 77,% 7% 7,% 7% NS /h /h NS Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -/77/ / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 99 9 M - - 7,, MOT- NKM-GE -/77/ / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,, 9,7 9, 9, 7,,7 7

43 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in /in ka US gp IM gp 7,% % 7% 7,% 7% 77,% 7% 7,% 7% NS /h,, /h NS, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 9 M - -,,7 MOT- NKM-GE -// / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,7,, 9,,7

44 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % 7,% 7,% 7% 7% 77,% 7% 77,% 7% NS /h,, /h NS, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 9, 9 M - -,, MOT- NKM-GE -//, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,,7,,7 9

45 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in ka US gp IM gp % % 7% 7% 7% 7,% 7% 7% 7% NS /h,, /h NS, Tvar otoru: B /h l/s l/in NKM-GE -// 7, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B, M - -, 7, MOT- NKM-GE -// 7, / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC M / V 7,,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,, 9, 9,7 7

46 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in /in ka 7 9 US gp 7 IM gp % % 7% 7% 77,% 7,% 77,% 7% Tvar otoru: B NS /h /h /h l/s NS l/in NKM-GE-//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 9, 9 M - -,, MOT- NKM-GE-//. / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9 9,7,,,,,,, 7

47 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NKM-GE -/ n = /in /in ka 7 9 US gp 7 IM gp % % 7% 7% 77,% % 79,7% % 77,% 7% Tvar otoru: B NS /h /h /h l/s NS l/in NKM-GE-// 7. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X O () ROZMĚRY BLENÍ B 7, 9 M - -,, MOT- NKM-GE-// 7. / ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ MEC M / V 7,,7 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9 9,,,,,,, 9, 7

48 ROVOZNÍ ROZS NK-GE KW /h l/in NUMERICKÁ VÝBÌROVÁ TBULK n = 9 /in 7 9 NK-GE -.//.7/.7. NK-GE -.//./ NK-GE -.//./.. 9. NK-GE -.//./ NK-GE -//. / NK-GE -//. / NK-GE -//. / NK-GE -// / NK-GE -.//./. 9. 9,, NK-GE -.// /. NK-GE -// / NK-GE -// /... 7 NK-GE -/77/,/ NK-GE -. / / NK-GE -. /,/ NK-GE -/9/. / NK-GE -// 7. / () NK-GE -/7/. / NK-GE -//. / NK-GE -// / NK-GE -/9/ / NK-GE -//, / NK-GE -/7/ 7, / NK-GE -// / NK-GE -// / NK-GE -//, / NK-GE -// 7, / NK-GE -// 7. / NK-GE -/-// NK-GE -/7/, / NK-GE -/7/ 7, /

49

50 ROVOZNÍ ROZS GRFICKÁ VÝBÌROVÁ TBULK Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. NK-GE n = 9 /in 9 () (IMgp) (USgp) /. / /. / / / /. / / / / 7 7 ( () * = disponibili per ordini da... 7

51 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % 9% %,% % /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//.7/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, 7 O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//.7/ MEC / V,7,-,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,

52 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % 9% % % 7,% % /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//./ MEC / V,,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7, 7, 77

53 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % 9% % % % 9,% % /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7,,7 O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//./ MEC 9 S / V,,9-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7, 9, 7

54 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % 9% % % %,% % /h NS NS,, /h,,, Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7,,7 O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//./ MEC 9 L / V,,-,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7,9,9 9, 79

55 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % 7,% %,%,%,% % 7,% /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//. / MEC / V,,,-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,,9 9,9

56 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % 7,% %,% %,% %,% % /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//. / MEC 9 S / V,,9-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9, 9,,,

57 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % 7,% %,% %,% %,% % /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 9,7 O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//. / MEC 9 L / V,,-,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,7,, 9,,

58 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % 7,% %,% %,% %,% % 7,% /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,, 7,,,, 7,9

59 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % % %,% % % /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//./ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//./ MEC 9 L / V,,-,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9, 9,,

60 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % % % 9% % % % /h NS NS,, /h Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.// / MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,

61 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % % % % 7,% % % % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h 7 9 l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7, 9 7 9,

62 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % % % % %,% % % % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h 7 9 l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,, 7 7

63 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/77 n = 9 /in ka US gp IM gp % % % % % %,% % % % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h 7 9 l/s l/in NK-GE -/77/,/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M -,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/77/,/ MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,, 9,,

64 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % % 7% %,9% % 7% % % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.// / MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,,,, 9

65 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -./ n = 9 /in ka 7 9 US gp 7 9 IM gp % % 7% % 9% 9,% 9% % 7% % % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h 7 l/s l/in NK-GE -.//,/ DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M - -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -.//,/ MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7,,7,, 9

66 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/9 n = 9 /in ka US gp IM gp % %,% % 7,%,% 7,% % /h NS NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/9/. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M - -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/9/. / MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 7, 9 9

67 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % %,% % 7,%,% 7,% /h NS NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -// 7. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M - -, 97, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// 7. / MEC S / V 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7, 7 9 9

68 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/7 n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7,% %,% % 7% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/7/. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 7 M - - 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/7/. / MEC 9 S / V,,9-, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9,7,,,, 7 9

69 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7,% %,% % 7% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -//. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 7 M - - 7,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//. / MEC 9 L / V,,-,9 /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9 9,7, 7, 7, 9

70 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in US gp IM gp ka % % 7,% %,% % 7,% % 7,% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 M - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9,,,, 9,, 9

71 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/9 n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7,% %,% % 7,% 9% 7,% % NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/9/ / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 M - 7, 7, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/9/ / MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 9,,, 9, 7, 9

72 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % % 7,% 9,% 7,% % NS 7 /h NS 7 /h Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NK-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M -, 7,9 O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//, / MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY 7 9,, 9, 7 97

73 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/7 n = 9 /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7,% 7% 7,% % NS 7 /h NS 7 /h Tvar otoru: B 7 /h l/s 7 l/in NK-GE -/7/ 7, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, M -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/7/ 7, / MEC S / V 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,, 9

74 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7% 7,7% 7% NS 7 9 /h NS 7 9 /h Tvar otoru: B 7 9 /h l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 77, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,7 9 99

75 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7,% 7% 7,% 7% NS 7 9 /h NS 7 9 /h Tvar otoru: B 7 9 /h l/s l/in NK-GE -// / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X M - - 7, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// / MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY , 9,. 7,.,

76 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7,% 7% 7,% 7% NS 7 9 /h NS 7 9 /h Tvar otoru: B 7 9 /h l/s l/in NK-GE -//, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, 7 9 M -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -//, / MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,, 7,,

77 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in 9 /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7,% 7% 7,% 7% NS 7 9 /h NS 7 9 /h Tvar otoru: B 7 9 /h l/s l/in NK-GE -// 7, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, 7 9 M - -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ** Vlo te vyrovnávací podlo ky dané velikosti pod patky čerpadla (nejsou souèástí dodávky). ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// 7, / MEC S / V 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY , 7, 7,,,,

78 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/ n = 9 /in 9 /in ka US gp IM gp % % 7% 7,% 7% 7,% 7% NS 7 9 /h NS 7 9 /h Tvar otoru: B 7 9 /h l/s l/in NK-GE -// 7. / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, 7 M - -, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -// 7. / MEC S / V 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,,

79 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/- n = 9 /in ka US gp IM gp % % % 7,% 9% 7,% NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/-// DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 7 9 M - - 7, 9, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/-// MEC / V,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,

80 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/7 n = 9 /in 9 /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7% 7% 7,% NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/7/, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, 9 M - -,, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/7/, / MEC S / V, 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY , 9, 7,,9,,

81 Výkonové køivky vycházejí z hodnot kineatické viskozity /s pøi hustotì kg/. Tolerance køivky je v souladu s ISO 99. Maxiální okolní teplota: od - C do + C + C NK-GE -/7 n = 9 /in 9 /in ka US gp IM gp % % % 7,% 7% 7,% 7% 7,% 7% NS /h NS /h Tvar otoru: B /h l/s l/in NK-GE -/7/ 7, / DN DNM B E F G L M M N N S W */** X 9, 9 M - -, 97, O () ROZMĚRY BLENÍ B MOT- ELEKTRICKÉ RMETRY NÁJECÍ NĚTÍ NK-GE -/7/ 7, / MEC S / V 7,, /h l/in () YDRULICKÉ RMETRY ,,,,,,7 9 7,

KPA 40/20 KPA 40/20 M KPA 40/20 T Č. 1

KPA 40/20 KPA 40/20 M KPA 40/20 T Č. 1 K ORIZONTÁLNÍ ÈERDLO S RSKOVÝM OBÌ. KOLEM VŠEOBECNÉ INFORMCE ou ití K je saonasávací èerpadlo s vynikající sací schopností i za veli nepøíznivých podínek, jako je napøíklad pøítonost vzduchových bublin,

Více

Stupeò krytí motoru: IP 44 Stupeò krytí svorkovnice: IP 55 Tøída izolace: Jmenovité napájecí napìtí: jednofázové 220-240 V / 50 Hz

Stupeò krytí motoru: IP 44 Stupeò krytí svorkovnice: IP 55 Tøída izolace: Jmenovité napájecí napìtí: jednofázové 220-240 V / 50 Hz QUJET UTOMTICKÉ SMONSÁVCÍ VODÁRNY VŠEOBECNÉ ÚDJE ou ití utoatické jednofázové saonasávací vodárny s vynikající sací schopností. Jsou urèeny pøedevší pro zásobování doácností, ideální pro pou ití v drobných

Více

Stupeò krytí motoru: IP 44 Stupeò krytí svorkovnice: IP 55 Tøída izolace: Jmenovité napájecí napìtí: jednofázové V / 50 Hz

Stupeò krytí motoru: IP 44 Stupeò krytí svorkovnice: IP 55 Tøída izolace: Jmenovité napájecí napìtí: jednofázové V / 50 Hz QUJET UTOMTICKÉ SMONSÁVCÍ VODÁRNY VŠEOBECNÉ ÚDJE ou ití utoatické jednofázové saonasávací vodárny s vynikající sací schopností. Jsou urèeny pøedevší pro zásobování doácností, ideální pro pou ití v drobných

Více

GARDENJET

GARDENJET GRDENJET - GRDEN-INOX - GRDEN-COM ÈERDL RO ZRÁDKÁØE GRDEN-COM VŠEOBECNÉ ÚDJE ou ití GRDEN-INOX øenosná saonasávací odstøedivá èerpadla pro pou ití pro zahradnictví, zelináøství, ytí aut, nebo hobby. Jsou

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

Č b

Č b PONORNÁ ÈERPADLA DO VRTÙ A STUDNÍ PULSAR 5 ÈERPADLA VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Ponorná vícestupòová èerpadla PULSAR se pou ívají pro èerpání ze studní, vrtù od prùmìru 50 mm, nádr í a jímek. Jejich pøedností

Více

Pøíruba motoru: NEMA 6" Stupeò krytí: IP 58 Tøída izolace: Napájecí napìtí: tøífázové, 3 x 400 V / 50 Hz (+6% a -10%) PUMP PERFORMANCE

Pøíruba motoru: NEMA 6 Stupeò krytí: IP 58 Tøída izolace: Napájecí napìtí: tøífázové, 3 x 400 V / 50 Hz (+6% a -10%) PUMP PERFORMANCE PONORNÁ ÈERPADLA - DO VRTÙ A STUÍ S6 ÈERPADLA DO VRTÙ 6 PRÙMSLOVÁ ÈERPADLA VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Ponorná odstøedivá èerpadla pro studny a vrty o prùìru vìtší ne li 6". S ohlede na dodávané no ství

Více

Č. 4 6 7 10 16 16b 42 77 81 82 92 98 105 115 170 304

Č. 4 6 7 10 16 16b 42 77 81 82 92 98 105 115 170 304 PONORNÁ ÈERPADLA DO VRTÙ A STUDNÍ PULSAR 5 ÈERPADLA VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Ponorná vícestupòová èerpadla PULSAR se pou ívají pro èerpání ze studní, vrtù od prùmìru 50 mm, nádr í a jímek. Jejich pøedností

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly cesky_7 7 IT.. : Stránka Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý spojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiální sání a se skříní s radiální výtlake, hlavní

Více

Stupeò krytí motoru: Tøída izolace:

Stupeò krytí motoru: Tøída izolace: PONORNÁ ÈERPDL - KLOVÁ NOV - FEK PONORNÁ KLOVÁ ÈERPDL DRENÁ NÍ FEKÁLNÍ PRO DOMÁCÍ POU ITÍ VŠEOBECNÉ INFORMCE POU ITÍ Ponorná drená ní èerpadla øady NOV jsou urèena pøevá nì pro aplikace v domácnostech,

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty _SD_cesky_9 19_ING 1.. : Stránka 1 SD Ponorná čerpadla pro a vrty Konstrukce Ponorná čerpadla s radiální plovoucí oběžný kole a přední třecí deskou určená pro vrty ( 1), vybavená vnější pláště ISI z nerezové

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min NM n /min Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Vitacast. Čerpadla pro potravinářský průmysl. Vitacast 1. Hygienická čerpadla blokové konstrukce. Provozní data. Konstrukce. Hlavní oblasti používání

Vitacast. Čerpadla pro potravinářský průmysl. Vitacast 1. Hygienická čerpadla blokové konstrukce. Provozní data. Konstrukce. Hlavní oblasti používání Čerpadla pro potravinářský průysl ygienická čerpadla blokové konstrukce Čerpadla pro potravinářský průysl Úprava vody Surová voda, upravená voda ygienická čerpadla blokové konstrukce Vitacast rovozní data

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

(ovládací skøíòka jen pro jednofázovou verzi)

(ovládací skøíòka jen pro jednofázovou verzi) PONORNÁ ÈERPDL - DO VRTÙ STUDNÍ CS ÈERPDL VŠEOBECNÉ INFORMCE POU ITÍ Ponorná odstøedivá èerpadla pro studny a vrty o prùmìru vìtším ne li ". S ohledem na dodávané mno ství jsou rozdìlena do ètyø typových

Více

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ PONORNÁ 5 ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ OBSA PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ MICRA IDEA CS4 S4 MOTORY 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ DIVER 5 PULSAR 5 PULSAR DRY DIVER 6 DIVERTRON S6 MOTORY 6 OCRANNÉ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY strana

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

MXV-E. Motor s měničem Tří fázový V ± 10%,50/60 Hz. 2-pólový asynchronní motor Konstrukce IM B5. Izolační třída F. Stupeň krytí IP 55.

MXV-E. Motor s měničem Tří fázový V ± 10%,50/60 Hz. 2-pólový asynchronní motor Konstrukce IM B5. Izolační třída F. Stupeň krytí IP 55. _MXV_E_cesky 9_ING.. :9 Stránka Vertikální článková čerpadla s proěnnýi otáčkai Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla v jedné ose (in-line). Pouzdra ložisek

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz Front.fm Page 1 Tuesday, September 5, 6 1:45 PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CI, CIU Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Provozní rozsah, 5 z 3 Provozní rozsah,

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

SDS. Ponorná čerpadla pro 6, 8 a 10 vrty

SDS. Ponorná čerpadla pro 6, 8 a 10 vrty SDS Ponorná čerpadla pro, a 10 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro hluboké vrty ( 0 ), ( 0 ) a 10 ( 0 ) s články z litiny nebo bronzu (na požádání). Oběžná kola poloaxiálního typu. rdlo: se závite ISO

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly. Konstrukce. Použití. Provozní podmínky. Motor. Materiálové provedení

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly. Konstrukce. Použití. Provozní podmínky. Motor. Materiálové provedení , D Kontrukce Monoloková odtředivá elektročerpdl příý pojení otoručerpdl jedinou hřídelí. : jední oěžný kole D:e dvě protichůdnýi oěžnýi koly (x. vyv. otor) Připojení: závitový vtup výtup ISO / (S 779).,

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Pøíruba motoru: NEMA 4" Stupeò krytí: IP 58 Tøída izolace: Napájecí napìtí: jednofázové 230 V / 50 Hz tøífázové 3 x 400 V / 50 Hz

Pøíruba motoru: NEMA 4 Stupeò krytí: IP 58 Tøída izolace: Napájecí napìtí: jednofázové 230 V / 50 Hz tøífázové 3 x 400 V / 50 Hz PONORNÁ ÈERPDL - DO VRÙ SUDNÍ S ÈERPDL VŠEOBECNÉ INFORCE POU IÍ Ponorná odstøedivá èerpadla pro studny a vrty o prùmìru vìtším ne li ". S ohledem na dodávané mno ství jsou rozdìlena do šesti typových velikostí.

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty SD Ponorná čerpadla pro a 6 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro vrty ( 100 ) a 6 ( 150 ), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 30 a články z polykarbonátu pro a z Norylu pro 6. Oběžná kola Radiální SD

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

Materiály viz strana 6

Materiály viz strana 6 Sezna konstrukčních řad 11./ -CS Etaline/Etaline-R Inline čerpadla Hz Oblasti použití F Vytápěcí zařízení F Kliatizační zařízení F Chladicí zařízení F Zařízení pro využití užitkové vody F Zásobování vodou

Více

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 65 150 - CVE 46.98 1.07

Více

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50 RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T ROZSAH POUŽITÍ Odpadní a splašková voda, průmyslové použití. Max. hloubka ponoření: 20 m Max. počet spuštění: 30/hod Max.

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz

Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz STAIRS PUMPS r 1j STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. Obsah CB, CBI Obecné údaje 2 Výkonový rozsah

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI.

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI. ØA AF TÌŽKÁ ØA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL VÝKON:.4 45 [kw] MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 52,5 [m] MAX. PRÙTOK: 171 [m /hod] n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : AF U 2.7 L A Výtlaèné hrdlo [mm] obìž. kola P/U/E Poèet

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení.

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení. Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 3,2 cm 3 (,2 in 3 ) p max 26 bar (38 PSI) otáčky od 5 do 8 ot/min Technické parametry Provozní tlak 23 bar, špičkový tlak 26 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

Série 84580 / 84880. Číslo dílu PTFE Běžně otevřeno**

Série 84580 / 84880. Číslo dílu PTFE Běžně otevřeno** Série 84580 / 84880 2/2 cestné ventily 15 až 50 mm světlost (ND) ro agresivní plyny a kapaliny Tlak je ovládán vnější kapalinou, sedlové ventily řípojka 11850 DIN rovozní tlak 0 až 16 barů (viz tabulka)

Více

Kè bez DPH doprava po celé ÈR zdarma!!!

Kè bez DPH doprava po celé ÈR zdarma!!! 140 Fritézy vodní - systém voda + olej SYSTÉM OLEJ - VODA: voda i olej jsou v 1 nádobì. Voda je na dnì nádoby, olej nad ní. Odpadlé èásteèky potravin padají na dno, do vody, usazují se tam. Nepøipalují

Více

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení.

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení. Zubové čerpadlo High Performance Line GP do, cm (,7 in ) p max bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny s kompenzací

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo.

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 GN3 65-15 F Výrobní č.: 97924299 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku GN3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA PŘEČERPÁVACÍ STANICE

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA PŘEČERPÁVACÍ STANICE PONORNÁ 4 KALOVÁ ČERPADLA PŘEČERPÁVACÍ STANICE OBSA PONORNÁ ČERPADLA KALOVÁ NOVA - VERTY NOVA - FEKA DRENAG - DIG - FEKA - GRINDER strana 2-51 PŘEČERPÁVACÍ STANICE NOVABOX FEKALIFT FEKABOX FEKAFOS strana

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

VHD SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.04

VHD SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.04 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA VHD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.04

Více

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla Vertikální článková monobloková Konstrukce Vertikální, článkové monoblokové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně

Více

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY VÝKON: 0.4 11 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 9 [m] MAX. PRŮ TOK: 600 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : L - 4 1 Příklad 2 : L - 00 Výtl. hrdlo [ " ] Výkon [HP]

Více

GENERÁLNÍ KATALOG. Kvalita Spolehlivost Servis.

GENERÁLNÍ KATALOG. Kvalita Spolehlivost Servis. Kvalita Spolehlivost Servis www.cerpadla-hcp.cz www.kalove-cerpadlo.cz www.cerpadla-hcp.sk www.kalova-cerpadla.sk Distributor: Pøesná technická specifikace podléhá zìná bez dal ího upozornìní. Verze /14

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Pøímý ventil typ 241

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Pøímý ventil typ 241 Konstrukce 240 Pneumtický regulèní ventil typ 241-1 typ 241-7 Pøímý ventil typ 241 Pou ití Regulèní ventil pro chemický prùmysl výstvbu zøízení. Jmenovitá svìtlost DN 15 DN Jmenovitý tlk PN 10 PN 40. Teploty

Více

GQR. Ponorná odvodňovací čerpadla

GQR. Ponorná odvodňovací čerpadla GQR Ponorná odvodňovací čerpadla PATENTOVÁNO Konstrukce Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem s vertikálním výtlačným výstupem. GQR: s otevřeným oběžným kolem. Dvojitá mecanická řídelová

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

Oběhová teplovodní čerpadla NTE Použití Oběhová čerpadla SIGMA řady NTE jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách vytápění, kde dochází ke kolísání průtočného množství. Jsou vybavena mikropočítačovým elektronickým

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog ELEKTRONICKÁ OBĚOVÁ ČERPADLA Tecnický katalog OBSA EVOPLUS (SAN)... pro malé topné, klimatizační a teplovodní systémy... 3 EVOPLUS (SAN)... pro velké topné, klimatizační a teplovodní systémy... 27 2 ELEKTRONICKÁ

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Black Pearl strana: 1 VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR. www.bickelwolf.cz POPIS:

Black Pearl strana: 1 VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR. www.bickelwolf.cz POPIS: POPIS: Black Pearl strana: 1 Od svého vynálezu patří uzavírací klapky mezi nejžádanější průmyslové armatury na regulaci průtoku, a to zejména díky jejich nízké váze, 100% těsnosti, nízké tlakové ztrátě

Více

ó Č ř Č Ž ú ř ř ř Ž ř ř ů ů Š ř ů ň ů ř Í ů ř š Ž ř ž ž šš ž ú ó ů ú š ů ů š š ů ů ž ž ú ú ů š ů ř š ř š ž ú ú ů ň ů ř ů ř ř ř ř ř ů ú ř š ř ů ř ň ř ú ž ň ú Í É Š š Í š ú š š Č ř ž ú ú ď ř Ú Í Ý Ý ů Ž

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Plc.

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Plc. UT Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Plc. SONATEST Plc Milton Keynes England ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY SONATEST B-GAGE Jednoduchý, levný ultrazvukový tloušťkoměr umožňující nastavení

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90

Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90 Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90 Vertikální vícestupňová odstředivá in-line čerpadla 50 Hz STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. Obsah strana Obecné údaje 2 SB, SBI, SBN, výkonový rozsah

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

AKUSTIKA. 900 min -1. 700 min -1. Akustické spektrum støešních ventilátorù DAEx-160 bez tlumièe

AKUSTIKA. 900 min -1. 700 min -1. Akustické spektrum støešních ventilátorù DAEx-160 bez tlumièe DAEx - 10 AKUSTIKA Akustické spektrum støešních ventilátorù DAEx-10 bez tlumièe KDB Akustické zkoušky byly provedeny u vstupu do ventilátoru ve vzdálenosti 1 metra, v provedení práce s maximálním výkonem

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

VODA. Zamezovaèe zpìtného prùtoku, ECO NEREZOVÉ A PØÍRUBOVÉ ARMATURY DISCONNECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY

VODA. Zamezovaèe zpìtného prùtoku, ECO NEREZOVÉ A PØÍRUBOVÉ ARMATURY DISCONNECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY Zamezovaèe zpìtného prùtoku, ECO VODA DISCONNECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3F doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3F DN pøírubový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí

Více

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 přírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 přírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 z produkce MPOWER Engineering jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Uzavírací

Více