MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH"

Transkript

1 V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta , podepsanè v Praze dne 19. z Ì str. 2 Opat enì ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy (Ë. j / ze dne ) str. 3 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu (Ë.j / ze dne ) str. 4» st metodick ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 9 ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì (Ë.j / ze dne ) str. 14 ñ Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 (Ë.j / ze dne ) str. 19 ñ Metodick pokyn MäMT pro realizaci Programu na podporu Ëinnosti obëansk ch sdruûenì p sobìcìch v oblasti region lnìho ökolstvì v roce 2004 (Ë.j / ze dne ) str. 21» st oznamovacì ñ SdÏlenÌ MäMT k postupu p i finanënìm vypo d nì dotacì poskytnut ch organizacìm, kterè mïly finanënì prost edky uloûeny na Ëtech veden ch Union bankou (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ P ehled platnosti uëebnìch dokument pro v uku v uëebnìch a studijnìch oborech st edoökolskèho odbornèho vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ Seznam vydan ch uëebnic a uëebnìch text pro z kladnì ökoly platn ve ökolnìm roce 2002/ str. 68 ñ Informace o udïlenì schvalovacìch doloûek str. 137 ñ Informace o v bïru û k do dvojn rodnostnìho dvojjazyënèho Ëesko-nÏmeckÈho studia na Gymn ziu Friedricha Schillera v PirnÏ (Ë. j / ze dne ) str. 138 ñ Informace o spolupr ci p edökolnìch za ÌzenÌ, ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ s PoliciÌ»R p i prevenci a p i vyöet ov nì kriminality dïtì a ml deûe a kriminality na dïtech a ml deûi p chanè (Ë. j / ze dne ) str. 139

2 strana 2 SEŠIT 11 ČÁST NORMATIVNÍ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta V z jmu upevnïnì spolupr ce a rozvoje ökolsk ch v mïn, na principu rovnosti a vz jemn ch v hod, Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky, (d le jen ÑsmluvnÌ stranyì) se dohodly takto:»l nek 1 1. SmluvnÌ strany budou podporovat v mïny stipendist ke studijnìm a v zkumn m pobyt m ve st tu druhè smluvnì strany. Celkov poëet vymï- Úovan ch osob v kaûdèm ze st t smluvnìch stran nep es hne 15 osob roënï. DÈlka kaûdèho studijnìho pobytu ve st tï p ijìmajìcì smluvnì strany je nejv öe 12 mïsìc. Se souhlasem p ijìmajìcì zemï mohou osoby nominovanè na z kladï tohoto ujedn nì studovat v p ijìmajìcì zemi prost ednictvìm anglickèho jazyka. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì nominaci kandid t (vëetnï doklad o jejich kvalifikaci a praxi) p ijìmajìcì smluvnì stranï do 30. dubna kaûdèho roku. 3. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì vysìlajìcì smluvnì stranï rozhodnutì o p ijetì navrûen ch osob do 31. Ëervence kaûdèho roku. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì sv m vysìlan m osob m n klady na mezin rodnì dopravu do mìsta jejich p sobenì a zpït. D le jim poskytne stipendium podle platn ch vnitrost tnìch p edpis. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana zajistì p ijat m kandid t m studium za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu, uhradì ubytov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch a poskytne lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. 6. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì p ijat m osob m stravov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu. 7. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì docent m a profesor m ubytov nì v jednol ûkov ch pokojìch.»l nek 2 1. SmluvnÌ strany budou nad le podporovat v uku ËeskÈho jazyka v»ìnskè lidovè republice a v uku ËÌnskÈho jazyka v»eskè republice. Za tìm Ëelem Ëesk strana vyöle a ËÌnsk strana p ijme uëitele, kter bude na UniverzitÏ pro zahraniënì studia v Pekingu vyuëovat Ëesk jazyk.»ìnsk strana vyöle a Ëesk strana p ijme uëitele k v uce ËÌnskÈho jazyka na FilozofickÈ fakultï Univerzity Karlovy v Praze a na FilozofickÈ fakultï Univerzity PalackÈho v Olomouci. 2. SmluvnÌ strany poû dajì o vysl nì uëitele( ) jazyka pro p ÌötÌ akademick rok do 15. b ezna kaûdèho roku. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì doklady o kvalifikaci a praxi navrhovan ch kandid t p ijìmajìcì smluvnì stranï do 10. kvïtna kaûdèho roku. P ijìmajìcì smluvnì strana sdïlì stanovisko k n vrhu na p ijetì uëitele jazyka do 1. Ëervence p ÌsluönÈho roku. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì uëiteli jazyka mezin rodnì cestovnè do mìsta p sobenì a zpït. 4. P ijìmajìcì instituce poskytne uëiteli jazyka mïsìënì plat podle platov ch p edpis st tu p ijìmajìcì smluvnì strany s ohledem na kvalifikaci a dèlku jeho pedagogickè praxe. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana poskytne a uhradì uëiteli jazyka ubytov nì ve vybavenèm bytï. 6. SmluvnÌ strany poskytnou uëitel m jazyk nezbytnou lèka skou pèëi v souladu s p edpisy st tu p ijìmajìcì smluvnì strany.»l nek 3 1.»esk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu ËeskÈho jazyka na LetnÌ ökole slovansk ch studiì po danè ve ejn mi vysok mi ökolami v r zn ch mìstech»eskè republiky. 2.»esk strana uhradì z pisnè, exkurze, ubytov nì a stravov nì a poskytne p ijat m ËastnÌk m z»ìny lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït. 3.»Ìnsk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu v kr tkodob ch jazykov ch kursech ËÌnötiny. DÈlka studia v kursech trv Ëty i t dny. Studium je urëeno pro uëitele ËÌnötiny. 4.»Ìnsk strana poskytne p ijat m ËastnÌk m z»eskè republiky stipendium k pokrytì jejich ûivotnìch n klad, bezplatnè ubytov nì, uhradì

3 SEŠIT 11 Strana 3 studijnì cesty v r mci jazykov ch kurs a lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït.»l nek 4 1. SmluvnÌ strany v dobï platnosti tohoto Ujedn nì vyölou a p ijmou dvï ökolskè delegace k t dennì n vötïvï st tu druhè smluvnì strany. PoËet Ëlen jednè delegace nep ev öì pït osob. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana bude informovat o z - mïru vyslat ökolskou delegaci vëetnï jejìho sloûenì nejpozdïji 2 mïsìce p ed pl novan m zah - jenìm pobytu. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì svè rozhodnutì o p ijetì delegace do 20 dn od data obdrûenì informace o z jmu druhè smluvnì strany vyslat delegaci. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana potvrdì p esnè datum a zp sob p Ìjezdu delegace nejmènï s dvout dennìm p edstihem. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì n klady na mezin rodnì cestovnè do hlavnìho mïsta st tu p ijìmajìcì smluvnì strany a zpït. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana uhradì ubytov nì, stravov nì, vnitrost tnì p epravu a lèka skou pèëi v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì Ëi razu v pr bïhu pobytu delegace ve st tï druhè smluvnì strany.»l nek 5 SmluvnÌ strany se budou informovat o v znamn ch mezin rodnìch akcìch v oblasti vysokèho ökolstvì a budou vytv et podmìnky k Ëasti ökolsk ch odbornìk na nich.»l nek 6 SmluvnÌ strany budou podporovat navazov nì p Ìm ch kontakt a rozvoj akademick ch v mïn a spolupr ce mezi vysok mi ökolami.»l nek 7 Toto Ujedn nì vstupuje v platnost dnem podpisu a z stane v platnosti do 31. prosince D no v Praze dne 19. z Ì 2003 ve dvou p vodnìch vyhotovenìch, kaûdè v jazyce ËeskÈm, ËÌnskÈm a anglickèm. V p ÌpadÏ rozdìlnostì ve v kladu je rozhodujìcì znïnì v jazyce anglickèm. Ing. KAREL HRD Za Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky YUAN GUIREN Za Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy». j / Opat enì V Praze dne 7. Ìjna 2003 ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy Zruöuji tyto p edpisy:»l Instrukce Mä, kterou se upravuje hospoda enì ökolnìch hospod stvì v p sobnosti n rodnìch v bor Ë. j /81, VÏstnÌk Mä a MK seöit 6/1981, V.v.»SR NV Ë stka 8/ Instrukce Mä o z izov nì a organizaci ökolnìch v poëetnìch st edisek a ökolnìch v poëetnìch laborato Ì Ë. j /84-211, VÏstnÌk Mä a MK seöit 5/1984, V.v.»SR NV Ë stka 5/ Pokyn MäMT k pokusnèmu ovï ov nì ukonëov nì studia pïtilet ch studijnìch obor v konzervato i maturitnì zkouökou Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro vy Ëtov nì finanënìch prost edk poskytnut ch na ökolnì sportovnì soutïûe Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì prost edk st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku v tïlov chovï a sportu Program Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku

4 strana 4 SEŠIT n mïstka ministrynï skupiny 5 a) gestorem za p Ìpravu a ovï ov nì odbornè p Ìpravy, b) jmenov nìm Ëlen Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p Ìpravy, c) udïlov nìm osvïdëenì o zp sobilosti vzdïl - vacìho za ÌzenÌ k odbornè p ÌpravÏ na z kladï n vrhu Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ. 2. editele odboru pro ml deû a) funkcì p edsedy Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, b) zajiöùov nìm pot ebnè agendy spojenè s Ëinve sportovnì reprezentaci Program Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro hospoda enì s neinvestiënìmi dotacemi ze st tnìho rozpoëtu»eskè republiky v nest tnìch neziskov ch organizacìch v oblasti sportu Ë. j / »l. 2 Toto opat enì nab v Ëinnosti dnem 10. Ìjna MinistrynÏ: JUDr. Buzkov v. r. Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 1. Ëervence 2003 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu. 1. n mïstku ministrynï n mïstk m ministrynï editeli odboru pro ml deû editeli Institutu dïtì a ml deûe editeli Institutu z jmovèho vzdïl v nì editeli St ediska vzdïl v nì, informacì a sluûeb»l nek 1 V n vaznosti na Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / , schv lenou poradou vedenì a ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT ze dne Ë.j.: /2001- KM,14, schvaluji ovï ov nì systèmu odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml - deûì v oblasti volnèho Ëasu (d le jen odbornè p Ìpravy), a to na z kladï akreditovanèho v konu p Ìpravy.»l nek 2 1. Posl nìm odbornè p Ìpravy je zabezpeëit z kladnì kvalifikovanou pr pravu pro pravidelnou pr ci s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. Odborn p Ìprava je z roveú praktick m ovï enìm p ipravovan ch nov ch pr vnìch p edpis pro oblast pr ce s dïtmi a ml deûì; 2. Odborn p Ìprava je urëena dobrovoln m a externìm pracovnìk m s dïtmi a ml deûì ve ökolsk ch za ÌzenÌch pro z jmovè vzdïl v nì a dobrovoln m pracovnìk m s dïtmi a ml deûì v nest tnìch neziskov ch organizacìch, p ÌpadnÏ pracovnìk m dalöìch subjekt. 3. RealizacÌ odbornè p Ìpravy se povï ujì p Ìmo ÌzenÈ organizace skupiny 5 MäMT - Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb. 4. Odbornou p Ìpravu mohou d le realizovat nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe s celost tnì p sobnostì, kterè k tomu obdrûì opr vnïnì MäMT. Jedn se o nest tnì neziskovè organizace, kterè majì ve sv ch stanov ch zakotvenu pr ci s dïtmi a ml deûì a pat Ì k nïkterèmu z nìûe uveden ch typ : organizace vznikla podle z kona Ë. 83/1990 Sb., o sdruûov nì obëan, ve znïnì pozdïjöì p edpis - obëansk sdruûenì, organizace vznikla podle z kona Ë. 248/1995 Sb., o obecnï prospïön ch spoleënostech a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis - obecnï prospïönè spoleënosti, organizace vznikla podle z kona Ë. 3/2002 Sb., o svobodï n boûenskèho vyzn nì a postavenì cìrkvì a n boûensk ch spoleënostì a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o cìrkvìch a n boûensk ch spoleënostech) PovÏ uji:»l nek 3

5 SEŠIT 11 Strana 5 Schvaluji: nostì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ.»l nek 4 1. ustanovenì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ; Komise m 5 Ëlen, kte Ì jsou odbornìky na problematiku pr ce s dïtmi a ml deûì, 2. udïlov nì osvïdëenì o absolvov nì odbornè p Ìpravy dle vzoru uvedenèho v p Ìloze Ë. 1, 3. obsah a formy odbornè p Ìpravy tak, jak jsou stanoveny v Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase (Ë.j.: / ) a jsou uvedeny v p Ìloze Ë. 2 tohoto p Ìkazu, 4. podmìnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïd- ËenÌ k odbornè p ÌpravÏ uvedenè v p Ìloze Ë. 3 a 4 tohoto p Ìkazu, 5. organizov nì navazujìcìch a rozöi ujìcìch tèmatick ch vzdïl vacìch akcì odbornè p Ìpravy, p edem schv lenè KomisÌ pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, 6. finanënì zabezpeëenì odbornè p Ìpravy stanovenè m m pokynem Ë.j.: / »l nek 5 Tato Ëinnost bude uskuteëúov na v obdobì od roku 2003 do nabytì Ëinnosti p Ìsluön ch ustanovenì z - kona o podpo e pr ce s dïtmi a ml deûì.»l nek 6 Tento p Ìkaz nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Vzor P Ìloha Ë. 1 N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o absolvov nì odbornè p Ìpravy JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì odbornè p Ìpravy DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì je drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn pracovat s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ

6 strana 6 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 2 Obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu Z kladnì obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì byly stanoveny KoncepcÌ takto: Charakteristika VzdÏl vacì program: a) v obligatornì Ë sti zajiöùuje zìsk nì, rozöì enì a doplnïnì z kladnìch vïdomostì a dovednostì pot ebn ch pro Ëinnosti pracovnìka s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase, b) ve fakultativnì Ë sti zajiöùuje nabìdku, p ÌpadnÏ povinnè penzum vïdomostì a dovednostì, kterè stanovì subjekt, pro kter je Ëinnost vykon v na, c) fakultativnì Ë st nenì povinnou souë stì odbornè p Ìpravy. Celkov Ëasov dotace: v obligatornì Ë sti min. 40 hodin, ve fakultativnì Ë sti dle pot eby Formy studia: prezenënï, samostudium, distanënï Obsah: Formy:»asov rozsah: ZakonËenÌ: ñ Z klady pedagogiky volnèho Ëasu kurzy, Bude vych zet kvalifikaënì ñ Z klady pedagogiky a psychologie semin e, ze sloûenì pohovor, ñ Z sady pr ce se skupinami dïtì a ml deûe, praktick ËastnÌk, jejich udïlenì ñ Z kladnì bezpeënostnì p edpisy pro pr ci cviëenì st vajìcìho osvïdëenì s dïtmi a ml deûì, vzdïl nì o absolvov nì ñ Pr vnì minimum a zkuöenostì odbornè ñ BezpeËnost p i pr ci p Ìpravy ñ Z klady prvnì pomoci ñ Prevence negativnìch jev ñ Praktick cviëenì OdbornÈ p Ìprava m ûe b t d le doplnïna dle zv ûenì dle pot eby dle zv ûenì (nad v öe uveden r mec) organizace organizace o dalöì speci lnì tèmata.

7 SEŠIT 11 Strana 7 P Ìloha Ë. 3 é dost o udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì N zev organizace Adresa tel. fax registraënì mìsto Ë. registrace ze dne Statut rnì z stupce ûadatele N zev vzdïl vacìho programu VzdÏl vacì program je urëen pro StruËn obsah vzdïl vacìho programu TermÌn(y) realizace vzdïl vacìho programu MÌsto(a) realizace vzdïl vacìho programu Garant vzdïl vacìho programu P Ìlohy k û dosti: pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. kopie stanov nebo zakl dacì listiny, origin l nebo ednï ovï en fotokopie I»O, DalöÌ sdïlenì V... dne razìtko a podpis statut rnìho z stupce ûadatele

8 strana 8 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 4 PodmÌnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase éadatelè o osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase se ÌdÌ tïmito podmìnkami: 1. Odborn p Ìprava pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odborn p Ìprava) se uskuteëúuje podle vzdïl - vacìho programu, kter podlèh schv lenì MäMT. 2. OsvÏdËenÌ k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì udïluje a odnìm ministerstvo na n vrh Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. 3. PÌsemnou û dost o vyd nì osvïdëenì opravúujìcì k odbornè p ÌpravÏ mohou nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe pod vat na p iloûenèm formul i v termìnech k , a odboru pro ml - deû MäMT. 4. K û dosti je t eba p ipojit a) pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. b) ovï enou kopii stanov nebo zakl dacì listiny, c) ovï enou kopii o udïlenì I»O. 6. Ministerstvo û dost postoupì Komisi pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. Ta û dost posoudì nejpozdïji do 30 dn ode dne, kdy jì û dost byla doruëena a sdïlì ministerstvu svè stanovisko. 7. Ministerstvo rozhodne o û dosti o udïlenì osvïdëenì do 30 dn po obdrûenì stanoviska p ÌsluönÈ komise. 8. OsvÏdËenÌ se udïluje na dobu 3 let. 9. Ministerstvo osvïdëenì neudïlì, jestliûe a) n leûitosti û dosti jsou ne plnè nebo nespr vnï uvedenè, b) na z kladï v zvy ministerstva nebyly ve stanovenè lh tï odstranïny obsahovè nedostatky û dosti, c) uskuteëúov nì vzdïl vacìho programu nenì dostateënï obsahovï nebo person lnï zabezpeëeno. 10. Ministerstvo m ûe osvïdëenì odejmout, jestliûe a) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, p estane splúovat podmìnky stanovenè tìmto pokynem, b) dodateënï zjistì, ûe daje uvedenè v û dosti nebyly pravdivè, c) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, poruöì svè povinnosti stanovenè pr vnìmi p edpisy, kterè se vztahujì k Ëinnostem, na kterè bylo udïleno osvïdëenì. 11. Na ÌzenÌ o udïlenì osvïdëenì se nevztahujì obecnè p edpisy o spr vnìm ÌzenÌ. 12. Na udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì nenì pr vnì n rok.

9 SEŠIT 11 Strana 9 ČÁST METODICKÁ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / specializovanè vzdïl vacì akce, zamï enè zejmèna na oblast volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe. V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì.»l nek 1 vod Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / (d le jen Koncepce) p edstavuje zavedenì systèmu do vzdïl - v nì pedagogick ch pracovnìk, kte Ì se vïnujì zejmèna pr ci s dïtmi a ml deûì v dobï mimo ökolnì vyuëov nì. Pro Ëely tohoto pokynu stanovuji, ûe za ökolsk za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì jsou povaûov ny ty subjekty, kterè organizujì zejmèna v chovnè, vzdïl - vacì a rekreaënì aktivity pro dïti a ml deû v jejich volnèm Ëase, tj. st ediska pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnì kluby a ökolnì druûiny. Do urëitè mìry tuto lohu mohou plnit i ökoly a domovy ml deûe. DalöÌho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) se ËastnÌ editelè a vedoucì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ, pedagogovè volnèho Ëasu, vychovatelè, p Ìp. dalöì pedagogiëtì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ dle jejich pracovnìho za azenì. K naplúov nì Koncepce, ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT, vyd v m tento pokyn. DVPPzv zahrnuje: 1. uv dïnì do praxe 2. pr bïûnè vzdïl v nì 3. funkënì studium 4. odbornè studium 5. p Ìpravu lektor»l nek 2 Formy DVPPzv»l nek 3 Realiz to i DVPPzv 1. DVPPzv st edisek pro voln Ëas a specializovanè kurzy pro ökolnì kluby, ökolnì druûiny, p Ìp. dalöì z jemce ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, budou realizovat p Ìmo ÌzenÈ organizace (PÿO) skupiny 5 MäMT - Institut z jmovèho vzdïl v nì (d le IZV), St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb (d le jen SVIS) a Institut dïtì a ml deûe (d le jen IDM), kter m byla tato Ëinnost p Ìmo uloûena z izovacìmi listinami a statuty. 2. DVPPzv pro ökolnì kluby a ökolnì druûiny mohou d le realizovat pedagogick centra (d le jen PC) na z kladï opr vnïnì AkreditaËnÌ komise MäMT pro DVPP. PC toto vzdïl v nì realizujì dle Koncepce a v souëinnosti s IZV, SVIS a IDM. 3. Realiz to i jsou d le up esnïni p i definov nì jednotliv ch oblastì a forem DVPPzv.»l nek 4 Uv dïnì do praxe 1. Uv dïnì do praxe je specifickou formou DVPPzv. Je urëeno vöem novï nastupujìcìm pracovnìk m. Uv dïnì, jako souë st systèmu vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ, je realizov no v mate skè organizaci pracovnìka. Jeho posl nìm je zabezpeëit kvalitnì a kvalifikovanou p Ìpravu pracovnìka k v konu svï enè funkce. 2. Za uv dïnì odpovìd editel organizace. Uv dïnìm m ûe editel povï it jinèho zkuöenèho pracovnìka. 3. Na uv dïnì do praxe se nevztahuje nutnost akreditace a z toho vypl vajìcì povinnosti. N klady na nï nese organizace v r mci svèho rozpoëtu. 4. Metodickou pomoc pro uv dïnì do praxe mohou na vyû d nì poskytovat IZV a SVIS.»l nek 5 Pr bïûnè vzdïl v nì 1. Pr bïûnè vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk st edisek pro voln Ëas realizujì IZV, SVIS a IDM. Pr bïûnè vzdïl v nì vychovatel ökolnìch druûin a ökolnìch klub realizujì p edevöìm PC. IZV, SVIS a IDM mohou vytv et nabìdku specializo-

10 strana 10 SEŠIT 11 van ch vzdïl vacìch akcì a realizovat je, zejmèna v oblasti organizace volnoëasov ch aktivit i pro ökoly a ökolsk za ÌzenÌ. 2. Pr bïûnè vzdïl v nì je urëeno vöem pedagogick m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnìch klub a ökolnìch druûin. Pr bïûnèho vzdïl v nì se mohou z ËastÚovat i pedagogiëtì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za pr bïûnè vzdïl v nì pracovnìk odpovìd editel organizace, kter je povinen sestavit pl n pr bïûnèho vzdïl v nì vöech pedagogick ch pracovnìk organizace. 4. Pr bïûnè vzdïl v nì plnì p edevöìm funkce inovaënì, rozöi ujìcì a specializaënì. Je organizov no jako öirok nabìdka specializovan ch tv rëìch dìlen, kurz, semin, trènink (v cvik ), apod. 5. Kaûd vzdïl vacì akce je ukonëena ovï enìm znalostì ËastnÌk. VzdÏl vacì akce v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin spoleën m pohovorem, vzdïl - vacì akce v rozsahu vìce jak 12 vyuëovacìch hodin p ezkouöenìm. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky, je mu vyd no osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì).»l nek 6 FunkËnÌ studium 1. FunkËnÌ studium realizujì IZV, SVIS a IDM. 2. FunkËnÌ studium je urëeno vöem editel m a dalöìm vedoucìm pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, vedoucìm pracovnìk m ökolnìch klub a ökolnìch druûin. FunkËnÌho studia se mohou z ËastÚovat i vedoucì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za funkënì studium editel odpovìd z izovatel organizace, kter je povinen sestavit pl n funkënìho studia. 4. Za funkënì studium dalöìch vedoucìch pracovnìk odpovìd editel p ÌsluönÈ organizace, kter sestavuje pl n jejich funkënìho studia. 5. FunkËnÌ studium je zamï eno: a) u skupiny editel na plnïnì funkce, prohloubenì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcì praktickè dovednosti, umoûúujìcì efektivnì ÌzenÌ a rozvoj p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ, a to na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, b) u dalöìch vedoucìch pracovnìk na zìsk nì z kladnìho p ehledu v oblastech managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie a postup, kterè jsou pot ebnè pro ÌzenÌ p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ. 6. FunkËnÌ studium je ukonëeno zkouökou. SplnÌ-li ËastnÌk spïönï poûadavky zkouöky, je mu vyd - no osvïdëenì. 7. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. 8. DÈlka funkënìho studia u editel je dvoulet, u dalöìch vedoucìch pracovnìk jednolet.»l nek 7 OdbornÈ studium 1. RealizacÌ odbornèho studia povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe p i tèto Ëinnosti mohou spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. OdbornÈ studium zahrnuje vybranè vzdïl vacì programy urëenè zejmèna nov m pracovnìk m ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. Kr tkodobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin a st ednïdobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na doplnïnì a rozöì enì znalostì jednotliv ch profesnìch skupin pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 4. DlouhodobÈ vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu vìce jak 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na vyhranïnè a kompaktnì problèmovè okruhy. 5. Z kladnì vzdïl vacì program, realizovan IZV je urëen pro pracovnìky st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ostatnìch ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a dalöì z jemce. Jeho posl nìm je doplnïnì p edepsanèho pedagogickèho vzdïl nì nebo jinè poûadovanè kvalifikace pracovnìka.»l nek 8 P Ìprava lektor 1. RealizacÌ p Ìpravy lektor povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. P Ìprava lektor je urëena vybran m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, p Ìp. dalöìm pracovnìk m ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, nest tnìch neziskov ch organizacì dïtì a ml deûe a Ëlen m jejich lektorsk ch sbor. 3. P Ìprava lektor je zamï ena na prohloubenì a rozöì- enì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcìch praktick ch dovednostì na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, pr vnìch norem a postup, podmìnek a problematiky bezpeënosti a ochrany dïtì a ml deûe. P edmïtem p Ìpravy lektor bude rovnïû problematika lektorsk ch dovednostì, pr v a povinnostì lektora a dalöì souvisejìcì ot zky. 4. P Ìprava lektor je ukonëena zkouökou. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky zkouöky, je mu vyd -

11 SEŠIT 11 Strana 11 no osvïdëenì. Platnost vydanèho osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì) je pïtilet. 5. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. Lektorsk sbor bude absolvovat, mimo v öe uveden inovaënì modul, zpravidla jedenkr te roënï, t ÌdennÌ doökolovacì semin. 6. Lekto i, kte Ì absolvovali toto vzdïl v nì obdrûì osvïdëenì dle vzoru uvedenèm v p Ìloze Ë DÈlka p Ìpravy lektor je v minim lnìm rozsahu 40 hodin roënï. 8. PodmÌnkou pro za azenì subjektu do systèmu DVPPzv a udïlenì osvïdëenì je vlastnì lektorsk sbor. 2. Tyto akce majì charakter doplúkovèho nebo speci- lnìho vzdïl nì. Jsou tèmaticky zamï enè zejmèna na oblast organizov nì vybran ch volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe a specifick ch ËinnostÌ ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce jsou urëeny öirokèmu okruhu z jemc, zejmèna ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ.»l nek 10 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu.»l nek 9 SpecializovanÈ vzdïl vacì akce 1. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce realizujì IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

12 strana 12 SEŠIT 11 DVPPzv P Ìloha Ë. 1 Vzor N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o vzdïl v nì lektora JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì OP DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì uvedenèho vzdïl vacìho programuje drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn vykon vat lektorskou Ëinnost v r mci a) dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì 1) b) odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì 2) V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ 1) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora 2) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora

13 SEŠIT 11 Strana 13 DVPPzv P Ìloha Ë. 2 Vzor EvidenËnÌ list uv dïnèho (k uv dïnì novï nastupujìcìch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì) Organizace: JmÈno, p ÌjmenÌ: Datum narozenì: Dosaûen kvalifikace: N stup do ökolskèho za ÌzenÌ: Uv dïnì od do Uv dïjìcì pracovnìk: Z znamy o pr bïhu uv dïnì PoËet Podpis Podpis hodin uv dïjìcìho kontrolnìho pracovnìka org nu Z vïreënè hodnocenì uv dïnèho V, dne podpis uv dïjìcìho podpis uv dïnèho podpis editele organizace

14 1) FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT na hradu n klad spojen ch s odbornou p Ìpravou, realizovanou Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb: a) lze Ëerpat v rozsahu nejv öe 70% celkov ch n klad na jednotlivè vzdïl vacì akce, b) nesmì b t pouûity na akce urëenè pro pot ebu komerënìch organizacì v podnikatelskè sfè e (fyzickè a pr vnickè osoby jako nap. cestovnì kancel e, rekreaënì za ÌzenÌ a dalöì subjekty poskytujìcì rekreaënì a zotavovacì pobyty pro dïti a ml deû). Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko zdïl v nì, informacì a sluûeb mohou vzdïl vacì akce pro tyto subjekty organizovat, avöak plnï na vlaststrana 14 SEŠIT 11 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì.»l nek 1 vod FinanËnÌ prost edky pro dalöì vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odbornou p Ìpravu) byly schv leny jako souë st Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì Ë.j.: / (d le jen Koncepce DVPPzv). Tento pokyn stanovuje rozsah a formy pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v n vaznosti na pokyn ministrynï Ë.j.: / a p Ìkaz ministrynï Ë. 6/2003, Ëj.: / FinanËnÌ prost edky pro Institut z jmovèho vzdïl - v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe jsou kaûdoroënï vyëleúov ny v rozpoëtu kapitoly MäMT jako ËelovÏ v zanè prost edky na DVPPzv. Pro nest tnì neziskovè organizace jsou poskytov ny v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace, dle Z sad vl dy pro poskytov nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu»r nest tnìm neziskov m organizacìm st ednìmi org ny st tnì spr vy, kterè tvo Ì p Ìlohu usnesenì vl dy Ë. 114/2001.»l nek 2 Poskytov nì finanënìch prost edk na DVPPzv 1) Ministerstvo zabezpeëì v r mci svèho kaûdoroënìho rozpoëtu vyëlenïnì p Ìsluön ch finanënìch prost edk na DVPPzv. FinanËnÌ zajiötïnì DVPPzv bude zajiötïno systèmem sdruûenèho financov nì z prost edk poskytnut ch z rozpoëtu ministerstva, vlastnìch prost edk subjekt realizujìcìch DVPPzv, poplatk ËastnÌk, p Ìp. i z dalöìch zdroj. 2) FinanËnÌ prost edky z rozpoëtu ministerstva na DVPPzv budou poskytov ny Institutu z jmovèho vzdïl v nì, St edisku vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institutu dïtì a ml deûe, kter m byla realizace DVPPzv uloûena pokynem ministrynï Ë.j.: / ) Prost edky budou poskytov ny z lohovï, vûdy na zaë tku kaûdèho ËtvrtletÌ, na z kladï pìsemnè û dosti PÿO. Formul û dosti a vyhodnocenì je uveden v p Ìloze Ë. 1. V öe finanënìch prost edk pro jednotlivè PÿO m ûe b t r zn. Bude z visl na mnoûstvì a n roënosti vzdïl vacìch akcì organizovan ch jednotliv mi PÿO. 4) Celkovou v öi a vnit nì ËlenÏnÌ finanënìch prost edk poskytovan ch pro Institut z jmovèho vzdïl v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe stanovì n mïstek ministrynï skupiny 5 na z kladï Pl n hlavnìch kol uveden ch PÿO na dan kalend nì rok.»l nek 3 PouûitÌ finanënìch prost edk na DVPPzv FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT mohou b t pouûity: 1) na hradu n klad p Ìmo spojen ch v jednotliv mi akcemi DVPPzv. Tyto mohou b t Ëerp ny do v öe 70% celkov ch n klad na vzdïl vacì akci. V jimkou je uv dïnì do praxe, kterè je hrazeno pouze z vlastnìch prost edk organizace, ve kterè je prov dïno. 2) na n kup neinvestiënìho materi lnìho a technickèho vybavenì pot ebnèho pro zabezpeëenì v ukov ch program.»l nek 4 PodmÌnky financov nì odbornè p Ìpravy

15 SEŠIT 11 Strana 15 nì n klady ËastnÌk nebo na n klady organizacì, pro kterè jsou ËastnÌci tïchto akcì p ipravov ni. 2) Pro nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe uskuteëúujìcì odbornou p Ìpravu ve smyslu p Ìkazu ministrynï Ë. 6/2003 budou poskytov ny finanënì prost edky v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace. P idïlenè finanënì prost edky jim budou na z kladï p ijat ch projekt poskytov ny p Ìmo jako ËelovÈ prost edky formou rozhodnutì. PodmÌnky pro poskytov nì finanënìch prost edk z tohoto zdroje jsou stanoveny zvl ötnìm p edpisem.»l nek 5 DalöÌ ustanovenì 1) Financov nì DVPPzv realizovanè pedagogick mi centry je eöeno v r mci akreditovan ch program DVPP. FinanËnÌ prost edky uv dïnè v tomto pokynu se na pedagogick centra nevztahujì. 2) Prost edky poskytnutè MäMT lze pouûìt na hradu mzdov ch (vëetnï odvod a OPPP), materi lov ch a provoznìch n klad, sluûeb a dalöìch p Ìmo souvisejìcìch v daj. Tyto prost edky nelze pouûìt na investice, zahraniënì cesty a hradu dalöìch n klad, kterè p Ìmo nesouvisejì se vzdïl vacìmi akcemi, na kterè byla dotace poskytnuta. 3) V jimku v Ëelu nebo objemu pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu m ûe udïlit n mïstek ministrynï skupiny 5, a to vûdy p edem, na z kladï pìsemnè û dosti. 4) UûitÌ finanënìch prost edk poskytnut ch na DVPPzv a odbornou p Ìpravu podlèhajì kontrole dle zvl ötnìch p edpis. 5) Vy Ëtov nì pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk na DVPPzv realizovanè Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb je souë stì kaûdoroënìho z vïreënèho vy Ëtov nì. 6) Vy Ëtov nì a kontrola pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk nest tnìm neziskov m organizacìm na odbornou p Ìpravu je stanoveno Programy st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace.»l nek 6 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

16 strana 16 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 1 Vzor formul e Pl n akcì DVPPzv a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì na... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) N zev akce UrËeno pro PoËet P edp. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk Poûadavek na finanënì dotaci MäMT Celkem poûadov no z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) V... dne podpis editele PÿO

17 SEŠIT 11 Strana 17 Vzor formul e VyuûitÌ dotace MäMT na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì za... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) P ehled uskuteënïn ch akcì UrËeno pro PoËet Skut. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk VyuûitÌ finanënì dotace MäMT Celkov dotace z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) Poskytnuto SkuteËnÏ Ëerp no RozdÌl

18 strana 18 SEŠIT 11 StruËnÈ zd vodnïnì aktivit DVPPzv za uplynulè ËtvrtletÌ vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi akcemi a skuteënostì: StruËnÈ zd vodnïnì Ëerp nì finanënìch prost edk vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi finanënìmi prost edky a skuteënostì: V... dne podpis editele PÿO

19 SEŠIT 11 Strana 19 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 23. z Ì 2003 za p edchozì kalend nì rok 2003 v rozsahu tabulky uvedenè v p Ìloze a spolu s koment em jej p edloûì ministerstvu v elektronickè podobï na a v tiötïnè podobï na adresu odboru 44 v termìnu do 6. nora Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 Ministerstvo ökolstvì ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v v souladu s vyhl ökou Ministerstva financì Ë. 531/2002 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 tento metodick pokyn: V kalend nìm roce 2003 p ev dì ministerstvo podle usnesenì vl dy»eskè republiky ze dne 6. listopadu 2002 Ë o zmïnï usnesenì vl dy z 5. Ëervna 2002 Ë. 569, o Zp sobu p ev dïnì finanënìch prost edk ze st tnìho rozpoëtu (st tnìch fond ) do rozpoët obcì a kraj v roce 2003 a v souladu s ß 12 odst. 5 pìsm. a) z kona Ë. 564/1990 Sb., o st tnì spr vï a samospr vï ve ökolstvì, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, prost edky urëenè pro cìrkevnì ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ z Ëtu ministerstva p Ìmo jednotliv m organizacìm. CÌrkevnÌ ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ provedou vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch ministerstvem V koment i budou uvedeny p edevöìm d vody nevyëerp nì jednotliv ch titul Ëelov ch dotacì. Vy Ëtov nì dotacì bude z roveú zasl no v elektronickè podobï M ZO Praha s.r.o. Tato organizace zpracuje sumarizaci daj vypl vajìcìch z vy Ëtov nì dotacì. M ZO Praha s.r.o. z roveú zpracuje vzor tabulkovè p Ìlohy v elektronickè podobï a p ed jej vöem organizacìm. NevyËerpanÈ prost edky z poskytnutè dotace p evede cìrkevnì ökola, p edökolnì nebo ökolskè za ÌzenÌ na depozitnì Ëet ministerstva Ë /0710 v termìnu do 13. nora Z roveú organizace zaöle avìzo o uskuteënïnè platbï odboru 44 - st tnìho z vïreënèho Ëtu a metodiky ËetnictvÌ a odboru 15 - hlavnìho ËetnÌho. Ing. ZdenÏk Bernard, v. r. vrchnì editel sekce ekonomickè

20 strana 20 SEŠIT 11 CÌrkevnÌ ökola, za ÌzenÌ: P Ìloha Vy Ëtov nì dotace poskytnutè cìrkevnì ökole (p edökolnìmu, ökolskèmu za ÌzenÌ) v kalend nìm roce 2003 ProvoznÌ dotace 1) N zev dotace Poskytnuto Pouûito Vratka k k St tnì informaënì politika ve vzdïl v nì celkem v tom ñ Projekt P1 ñ InformaËnÌ gramotnost 2) ñ Projekt P2 ñ VzdÏl vacì software a informaënì zdroje 3) Podpora projekt integrace romskè komunity 4) Program protidrogovè politiky, prevence kriminality a soci lnï patologick ch jev Podpora vzdïl v nì v jazycìch n rodnostnìch menöin a multikulturnì v chovy SoutÏûe DalöÌ (uveôte jednotlivè tituly Ëelov ch dotacì): ñ ñ ñ ñ Celkem VysvÏtlivky: 1) Dotace poskytnut odborem 46 MäMT 2) Dotace urëen na ökolenì uëitel a ICT koordin tor (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PI) 3) Dotace poskytnut na n kup licencì (multilicencì) v ukovèho a vzdïl vacìho softwaru v r mci realizace SIPVZ - Projekt PII (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PII) 4) Dotace na podporu romsk ch û k st ednìch ökol, poskytnut skupinou 2 MäMT prost ednictvìm samostatnèho rozhodnutì Pozn mka: N zev ökoly se uv dì podle z izovacì listiny. daje musì vych zet z ËetnÌch v kaz za rok Vypracoval: Datum: Podpis statut rnìho z stupce: Telefon: RazÌtko: E - mail:

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH» st normativnì ñ Rozhodnutí MŠMT, kter m se mïnì RozhodnutÌ MŠMT podle ß

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005 OBSAH. » stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË. vod... 2338. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005 OBSAH. » stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË. vod... 2338. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005» stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË OBSAH vod............................................................ 2338 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 RATIBOŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala dne: 22. 3. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 43 15. prosince 2006 Cena 77,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2514 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 DNE: 8. 2. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 516/2016/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou ANOTACE: Vyhlášení

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny srpen 2014 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis upravuje

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË. vod... 2126. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË. vod... 2126. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË OBSAH vod............................................................ 2126 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

1 Nebo odpovídajícím dokumentem školy, pokud pro tento obor vzdělávání ještě RVP není zpracován.

1 Nebo odpovídajícím dokumentem školy, pokud pro tento obor vzdělávání ještě RVP není zpracován. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle 171,

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více