MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH"

Transkript

1 V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta , podepsanè v Praze dne 19. z Ì str. 2 Opat enì ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy (Ë. j / ze dne ) str. 3 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu (Ë.j / ze dne ) str. 4» st metodick ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 9 ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì (Ë.j / ze dne ) str. 14 ñ Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 (Ë.j / ze dne ) str. 19 ñ Metodick pokyn MäMT pro realizaci Programu na podporu Ëinnosti obëansk ch sdruûenì p sobìcìch v oblasti region lnìho ökolstvì v roce 2004 (Ë.j / ze dne ) str. 21» st oznamovacì ñ SdÏlenÌ MäMT k postupu p i finanënìm vypo d nì dotacì poskytnut ch organizacìm, kterè mïly finanënì prost edky uloûeny na Ëtech veden ch Union bankou (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ P ehled platnosti uëebnìch dokument pro v uku v uëebnìch a studijnìch oborech st edoökolskèho odbornèho vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ Seznam vydan ch uëebnic a uëebnìch text pro z kladnì ökoly platn ve ökolnìm roce 2002/ str. 68 ñ Informace o udïlenì schvalovacìch doloûek str. 137 ñ Informace o v bïru û k do dvojn rodnostnìho dvojjazyënèho Ëesko-nÏmeckÈho studia na Gymn ziu Friedricha Schillera v PirnÏ (Ë. j / ze dne ) str. 138 ñ Informace o spolupr ci p edökolnìch za ÌzenÌ, ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ s PoliciÌ»R p i prevenci a p i vyöet ov nì kriminality dïtì a ml deûe a kriminality na dïtech a ml deûi p chanè (Ë. j / ze dne ) str. 139

2 strana 2 SEŠIT 11 ČÁST NORMATIVNÍ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta V z jmu upevnïnì spolupr ce a rozvoje ökolsk ch v mïn, na principu rovnosti a vz jemn ch v hod, Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky, (d le jen ÑsmluvnÌ stranyì) se dohodly takto:»l nek 1 1. SmluvnÌ strany budou podporovat v mïny stipendist ke studijnìm a v zkumn m pobyt m ve st tu druhè smluvnì strany. Celkov poëet vymï- Úovan ch osob v kaûdèm ze st t smluvnìch stran nep es hne 15 osob roënï. DÈlka kaûdèho studijnìho pobytu ve st tï p ijìmajìcì smluvnì strany je nejv öe 12 mïsìc. Se souhlasem p ijìmajìcì zemï mohou osoby nominovanè na z kladï tohoto ujedn nì studovat v p ijìmajìcì zemi prost ednictvìm anglickèho jazyka. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì nominaci kandid t (vëetnï doklad o jejich kvalifikaci a praxi) p ijìmajìcì smluvnì stranï do 30. dubna kaûdèho roku. 3. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì vysìlajìcì smluvnì stranï rozhodnutì o p ijetì navrûen ch osob do 31. Ëervence kaûdèho roku. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì sv m vysìlan m osob m n klady na mezin rodnì dopravu do mìsta jejich p sobenì a zpït. D le jim poskytne stipendium podle platn ch vnitrost tnìch p edpis. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana zajistì p ijat m kandid t m studium za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu, uhradì ubytov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch a poskytne lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. 6. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì p ijat m osob m stravov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu. 7. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì docent m a profesor m ubytov nì v jednol ûkov ch pokojìch.»l nek 2 1. SmluvnÌ strany budou nad le podporovat v uku ËeskÈho jazyka v»ìnskè lidovè republice a v uku ËÌnskÈho jazyka v»eskè republice. Za tìm Ëelem Ëesk strana vyöle a ËÌnsk strana p ijme uëitele, kter bude na UniverzitÏ pro zahraniënì studia v Pekingu vyuëovat Ëesk jazyk.»ìnsk strana vyöle a Ëesk strana p ijme uëitele k v uce ËÌnskÈho jazyka na FilozofickÈ fakultï Univerzity Karlovy v Praze a na FilozofickÈ fakultï Univerzity PalackÈho v Olomouci. 2. SmluvnÌ strany poû dajì o vysl nì uëitele( ) jazyka pro p ÌötÌ akademick rok do 15. b ezna kaûdèho roku. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì doklady o kvalifikaci a praxi navrhovan ch kandid t p ijìmajìcì smluvnì stranï do 10. kvïtna kaûdèho roku. P ijìmajìcì smluvnì strana sdïlì stanovisko k n vrhu na p ijetì uëitele jazyka do 1. Ëervence p ÌsluönÈho roku. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì uëiteli jazyka mezin rodnì cestovnè do mìsta p sobenì a zpït. 4. P ijìmajìcì instituce poskytne uëiteli jazyka mïsìënì plat podle platov ch p edpis st tu p ijìmajìcì smluvnì strany s ohledem na kvalifikaci a dèlku jeho pedagogickè praxe. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana poskytne a uhradì uëiteli jazyka ubytov nì ve vybavenèm bytï. 6. SmluvnÌ strany poskytnou uëitel m jazyk nezbytnou lèka skou pèëi v souladu s p edpisy st tu p ijìmajìcì smluvnì strany.»l nek 3 1.»esk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu ËeskÈho jazyka na LetnÌ ökole slovansk ch studiì po danè ve ejn mi vysok mi ökolami v r zn ch mìstech»eskè republiky. 2.»esk strana uhradì z pisnè, exkurze, ubytov nì a stravov nì a poskytne p ijat m ËastnÌk m z»ìny lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït. 3.»Ìnsk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu v kr tkodob ch jazykov ch kursech ËÌnötiny. DÈlka studia v kursech trv Ëty i t dny. Studium je urëeno pro uëitele ËÌnötiny. 4.»Ìnsk strana poskytne p ijat m ËastnÌk m z»eskè republiky stipendium k pokrytì jejich ûivotnìch n klad, bezplatnè ubytov nì, uhradì

3 SEŠIT 11 Strana 3 studijnì cesty v r mci jazykov ch kurs a lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït.»l nek 4 1. SmluvnÌ strany v dobï platnosti tohoto Ujedn nì vyölou a p ijmou dvï ökolskè delegace k t dennì n vötïvï st tu druhè smluvnì strany. PoËet Ëlen jednè delegace nep ev öì pït osob. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana bude informovat o z - mïru vyslat ökolskou delegaci vëetnï jejìho sloûenì nejpozdïji 2 mïsìce p ed pl novan m zah - jenìm pobytu. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì svè rozhodnutì o p ijetì delegace do 20 dn od data obdrûenì informace o z jmu druhè smluvnì strany vyslat delegaci. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana potvrdì p esnè datum a zp sob p Ìjezdu delegace nejmènï s dvout dennìm p edstihem. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì n klady na mezin rodnì cestovnè do hlavnìho mïsta st tu p ijìmajìcì smluvnì strany a zpït. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana uhradì ubytov nì, stravov nì, vnitrost tnì p epravu a lèka skou pèëi v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì Ëi razu v pr bïhu pobytu delegace ve st tï druhè smluvnì strany.»l nek 5 SmluvnÌ strany se budou informovat o v znamn ch mezin rodnìch akcìch v oblasti vysokèho ökolstvì a budou vytv et podmìnky k Ëasti ökolsk ch odbornìk na nich.»l nek 6 SmluvnÌ strany budou podporovat navazov nì p Ìm ch kontakt a rozvoj akademick ch v mïn a spolupr ce mezi vysok mi ökolami.»l nek 7 Toto Ujedn nì vstupuje v platnost dnem podpisu a z stane v platnosti do 31. prosince D no v Praze dne 19. z Ì 2003 ve dvou p vodnìch vyhotovenìch, kaûdè v jazyce ËeskÈm, ËÌnskÈm a anglickèm. V p ÌpadÏ rozdìlnostì ve v kladu je rozhodujìcì znïnì v jazyce anglickèm. Ing. KAREL HRD Za Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky YUAN GUIREN Za Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy». j / Opat enì V Praze dne 7. Ìjna 2003 ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy Zruöuji tyto p edpisy:»l Instrukce Mä, kterou se upravuje hospoda enì ökolnìch hospod stvì v p sobnosti n rodnìch v bor Ë. j /81, VÏstnÌk Mä a MK seöit 6/1981, V.v.»SR NV Ë stka 8/ Instrukce Mä o z izov nì a organizaci ökolnìch v poëetnìch st edisek a ökolnìch v poëetnìch laborato Ì Ë. j /84-211, VÏstnÌk Mä a MK seöit 5/1984, V.v.»SR NV Ë stka 5/ Pokyn MäMT k pokusnèmu ovï ov nì ukonëov nì studia pïtilet ch studijnìch obor v konzervato i maturitnì zkouökou Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro vy Ëtov nì finanënìch prost edk poskytnut ch na ökolnì sportovnì soutïûe Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì prost edk st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku v tïlov chovï a sportu Program Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku

4 strana 4 SEŠIT n mïstka ministrynï skupiny 5 a) gestorem za p Ìpravu a ovï ov nì odbornè p Ìpravy, b) jmenov nìm Ëlen Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p Ìpravy, c) udïlov nìm osvïdëenì o zp sobilosti vzdïl - vacìho za ÌzenÌ k odbornè p ÌpravÏ na z kladï n vrhu Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ. 2. editele odboru pro ml deû a) funkcì p edsedy Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, b) zajiöùov nìm pot ebnè agendy spojenè s Ëinve sportovnì reprezentaci Program Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro hospoda enì s neinvestiënìmi dotacemi ze st tnìho rozpoëtu»eskè republiky v nest tnìch neziskov ch organizacìch v oblasti sportu Ë. j / »l. 2 Toto opat enì nab v Ëinnosti dnem 10. Ìjna MinistrynÏ: JUDr. Buzkov v. r. Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 1. Ëervence 2003 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu. 1. n mïstku ministrynï n mïstk m ministrynï editeli odboru pro ml deû editeli Institutu dïtì a ml deûe editeli Institutu z jmovèho vzdïl v nì editeli St ediska vzdïl v nì, informacì a sluûeb»l nek 1 V n vaznosti na Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / , schv lenou poradou vedenì a ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT ze dne Ë.j.: /2001- KM,14, schvaluji ovï ov nì systèmu odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml - deûì v oblasti volnèho Ëasu (d le jen odbornè p Ìpravy), a to na z kladï akreditovanèho v konu p Ìpravy.»l nek 2 1. Posl nìm odbornè p Ìpravy je zabezpeëit z kladnì kvalifikovanou pr pravu pro pravidelnou pr ci s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. Odborn p Ìprava je z roveú praktick m ovï enìm p ipravovan ch nov ch pr vnìch p edpis pro oblast pr ce s dïtmi a ml deûì; 2. Odborn p Ìprava je urëena dobrovoln m a externìm pracovnìk m s dïtmi a ml deûì ve ökolsk ch za ÌzenÌch pro z jmovè vzdïl v nì a dobrovoln m pracovnìk m s dïtmi a ml deûì v nest tnìch neziskov ch organizacìch, p ÌpadnÏ pracovnìk m dalöìch subjekt. 3. RealizacÌ odbornè p Ìpravy se povï ujì p Ìmo ÌzenÈ organizace skupiny 5 MäMT - Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb. 4. Odbornou p Ìpravu mohou d le realizovat nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe s celost tnì p sobnostì, kterè k tomu obdrûì opr vnïnì MäMT. Jedn se o nest tnì neziskovè organizace, kterè majì ve sv ch stanov ch zakotvenu pr ci s dïtmi a ml deûì a pat Ì k nïkterèmu z nìûe uveden ch typ : organizace vznikla podle z kona Ë. 83/1990 Sb., o sdruûov nì obëan, ve znïnì pozdïjöì p edpis - obëansk sdruûenì, organizace vznikla podle z kona Ë. 248/1995 Sb., o obecnï prospïön ch spoleënostech a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis - obecnï prospïönè spoleënosti, organizace vznikla podle z kona Ë. 3/2002 Sb., o svobodï n boûenskèho vyzn nì a postavenì cìrkvì a n boûensk ch spoleënostì a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o cìrkvìch a n boûensk ch spoleënostech) PovÏ uji:»l nek 3

5 SEŠIT 11 Strana 5 Schvaluji: nostì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ.»l nek 4 1. ustanovenì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ; Komise m 5 Ëlen, kte Ì jsou odbornìky na problematiku pr ce s dïtmi a ml deûì, 2. udïlov nì osvïdëenì o absolvov nì odbornè p Ìpravy dle vzoru uvedenèho v p Ìloze Ë. 1, 3. obsah a formy odbornè p Ìpravy tak, jak jsou stanoveny v Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase (Ë.j.: / ) a jsou uvedeny v p Ìloze Ë. 2 tohoto p Ìkazu, 4. podmìnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïd- ËenÌ k odbornè p ÌpravÏ uvedenè v p Ìloze Ë. 3 a 4 tohoto p Ìkazu, 5. organizov nì navazujìcìch a rozöi ujìcìch tèmatick ch vzdïl vacìch akcì odbornè p Ìpravy, p edem schv lenè KomisÌ pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, 6. finanënì zabezpeëenì odbornè p Ìpravy stanovenè m m pokynem Ë.j.: / »l nek 5 Tato Ëinnost bude uskuteëúov na v obdobì od roku 2003 do nabytì Ëinnosti p Ìsluön ch ustanovenì z - kona o podpo e pr ce s dïtmi a ml deûì.»l nek 6 Tento p Ìkaz nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Vzor P Ìloha Ë. 1 N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o absolvov nì odbornè p Ìpravy JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì odbornè p Ìpravy DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì je drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn pracovat s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ

6 strana 6 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 2 Obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu Z kladnì obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì byly stanoveny KoncepcÌ takto: Charakteristika VzdÏl vacì program: a) v obligatornì Ë sti zajiöùuje zìsk nì, rozöì enì a doplnïnì z kladnìch vïdomostì a dovednostì pot ebn ch pro Ëinnosti pracovnìka s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase, b) ve fakultativnì Ë sti zajiöùuje nabìdku, p ÌpadnÏ povinnè penzum vïdomostì a dovednostì, kterè stanovì subjekt, pro kter je Ëinnost vykon v na, c) fakultativnì Ë st nenì povinnou souë stì odbornè p Ìpravy. Celkov Ëasov dotace: v obligatornì Ë sti min. 40 hodin, ve fakultativnì Ë sti dle pot eby Formy studia: prezenënï, samostudium, distanënï Obsah: Formy:»asov rozsah: ZakonËenÌ: ñ Z klady pedagogiky volnèho Ëasu kurzy, Bude vych zet kvalifikaënì ñ Z klady pedagogiky a psychologie semin e, ze sloûenì pohovor, ñ Z sady pr ce se skupinami dïtì a ml deûe, praktick ËastnÌk, jejich udïlenì ñ Z kladnì bezpeënostnì p edpisy pro pr ci cviëenì st vajìcìho osvïdëenì s dïtmi a ml deûì, vzdïl nì o absolvov nì ñ Pr vnì minimum a zkuöenostì odbornè ñ BezpeËnost p i pr ci p Ìpravy ñ Z klady prvnì pomoci ñ Prevence negativnìch jev ñ Praktick cviëenì OdbornÈ p Ìprava m ûe b t d le doplnïna dle zv ûenì dle pot eby dle zv ûenì (nad v öe uveden r mec) organizace organizace o dalöì speci lnì tèmata.

7 SEŠIT 11 Strana 7 P Ìloha Ë. 3 é dost o udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì N zev organizace Adresa tel. fax registraënì mìsto Ë. registrace ze dne Statut rnì z stupce ûadatele N zev vzdïl vacìho programu VzdÏl vacì program je urëen pro StruËn obsah vzdïl vacìho programu TermÌn(y) realizace vzdïl vacìho programu MÌsto(a) realizace vzdïl vacìho programu Garant vzdïl vacìho programu P Ìlohy k û dosti: pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. kopie stanov nebo zakl dacì listiny, origin l nebo ednï ovï en fotokopie I»O, DalöÌ sdïlenì V... dne razìtko a podpis statut rnìho z stupce ûadatele

8 strana 8 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 4 PodmÌnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase éadatelè o osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase se ÌdÌ tïmito podmìnkami: 1. Odborn p Ìprava pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odborn p Ìprava) se uskuteëúuje podle vzdïl - vacìho programu, kter podlèh schv lenì MäMT. 2. OsvÏdËenÌ k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì udïluje a odnìm ministerstvo na n vrh Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. 3. PÌsemnou û dost o vyd nì osvïdëenì opravúujìcì k odbornè p ÌpravÏ mohou nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe pod vat na p iloûenèm formul i v termìnech k , a odboru pro ml - deû MäMT. 4. K û dosti je t eba p ipojit a) pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. b) ovï enou kopii stanov nebo zakl dacì listiny, c) ovï enou kopii o udïlenì I»O. 6. Ministerstvo û dost postoupì Komisi pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. Ta û dost posoudì nejpozdïji do 30 dn ode dne, kdy jì û dost byla doruëena a sdïlì ministerstvu svè stanovisko. 7. Ministerstvo rozhodne o û dosti o udïlenì osvïdëenì do 30 dn po obdrûenì stanoviska p ÌsluönÈ komise. 8. OsvÏdËenÌ se udïluje na dobu 3 let. 9. Ministerstvo osvïdëenì neudïlì, jestliûe a) n leûitosti û dosti jsou ne plnè nebo nespr vnï uvedenè, b) na z kladï v zvy ministerstva nebyly ve stanovenè lh tï odstranïny obsahovè nedostatky û dosti, c) uskuteëúov nì vzdïl vacìho programu nenì dostateënï obsahovï nebo person lnï zabezpeëeno. 10. Ministerstvo m ûe osvïdëenì odejmout, jestliûe a) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, p estane splúovat podmìnky stanovenè tìmto pokynem, b) dodateënï zjistì, ûe daje uvedenè v û dosti nebyly pravdivè, c) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, poruöì svè povinnosti stanovenè pr vnìmi p edpisy, kterè se vztahujì k Ëinnostem, na kterè bylo udïleno osvïdëenì. 11. Na ÌzenÌ o udïlenì osvïdëenì se nevztahujì obecnè p edpisy o spr vnìm ÌzenÌ. 12. Na udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì nenì pr vnì n rok.

9 SEŠIT 11 Strana 9 ČÁST METODICKÁ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / specializovanè vzdïl vacì akce, zamï enè zejmèna na oblast volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe. V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì.»l nek 1 vod Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / (d le jen Koncepce) p edstavuje zavedenì systèmu do vzdïl - v nì pedagogick ch pracovnìk, kte Ì se vïnujì zejmèna pr ci s dïtmi a ml deûì v dobï mimo ökolnì vyuëov nì. Pro Ëely tohoto pokynu stanovuji, ûe za ökolsk za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì jsou povaûov ny ty subjekty, kterè organizujì zejmèna v chovnè, vzdïl - vacì a rekreaënì aktivity pro dïti a ml deû v jejich volnèm Ëase, tj. st ediska pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnì kluby a ökolnì druûiny. Do urëitè mìry tuto lohu mohou plnit i ökoly a domovy ml deûe. DalöÌho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) se ËastnÌ editelè a vedoucì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ, pedagogovè volnèho Ëasu, vychovatelè, p Ìp. dalöì pedagogiëtì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ dle jejich pracovnìho za azenì. K naplúov nì Koncepce, ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT, vyd v m tento pokyn. DVPPzv zahrnuje: 1. uv dïnì do praxe 2. pr bïûnè vzdïl v nì 3. funkënì studium 4. odbornè studium 5. p Ìpravu lektor»l nek 2 Formy DVPPzv»l nek 3 Realiz to i DVPPzv 1. DVPPzv st edisek pro voln Ëas a specializovanè kurzy pro ökolnì kluby, ökolnì druûiny, p Ìp. dalöì z jemce ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, budou realizovat p Ìmo ÌzenÈ organizace (PÿO) skupiny 5 MäMT - Institut z jmovèho vzdïl v nì (d le IZV), St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb (d le jen SVIS) a Institut dïtì a ml deûe (d le jen IDM), kter m byla tato Ëinnost p Ìmo uloûena z izovacìmi listinami a statuty. 2. DVPPzv pro ökolnì kluby a ökolnì druûiny mohou d le realizovat pedagogick centra (d le jen PC) na z kladï opr vnïnì AkreditaËnÌ komise MäMT pro DVPP. PC toto vzdïl v nì realizujì dle Koncepce a v souëinnosti s IZV, SVIS a IDM. 3. Realiz to i jsou d le up esnïni p i definov nì jednotliv ch oblastì a forem DVPPzv.»l nek 4 Uv dïnì do praxe 1. Uv dïnì do praxe je specifickou formou DVPPzv. Je urëeno vöem novï nastupujìcìm pracovnìk m. Uv dïnì, jako souë st systèmu vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ, je realizov no v mate skè organizaci pracovnìka. Jeho posl nìm je zabezpeëit kvalitnì a kvalifikovanou p Ìpravu pracovnìka k v konu svï enè funkce. 2. Za uv dïnì odpovìd editel organizace. Uv dïnìm m ûe editel povï it jinèho zkuöenèho pracovnìka. 3. Na uv dïnì do praxe se nevztahuje nutnost akreditace a z toho vypl vajìcì povinnosti. N klady na nï nese organizace v r mci svèho rozpoëtu. 4. Metodickou pomoc pro uv dïnì do praxe mohou na vyû d nì poskytovat IZV a SVIS.»l nek 5 Pr bïûnè vzdïl v nì 1. Pr bïûnè vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk st edisek pro voln Ëas realizujì IZV, SVIS a IDM. Pr bïûnè vzdïl v nì vychovatel ökolnìch druûin a ökolnìch klub realizujì p edevöìm PC. IZV, SVIS a IDM mohou vytv et nabìdku specializo-

10 strana 10 SEŠIT 11 van ch vzdïl vacìch akcì a realizovat je, zejmèna v oblasti organizace volnoëasov ch aktivit i pro ökoly a ökolsk za ÌzenÌ. 2. Pr bïûnè vzdïl v nì je urëeno vöem pedagogick m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnìch klub a ökolnìch druûin. Pr bïûnèho vzdïl v nì se mohou z ËastÚovat i pedagogiëtì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za pr bïûnè vzdïl v nì pracovnìk odpovìd editel organizace, kter je povinen sestavit pl n pr bïûnèho vzdïl v nì vöech pedagogick ch pracovnìk organizace. 4. Pr bïûnè vzdïl v nì plnì p edevöìm funkce inovaënì, rozöi ujìcì a specializaënì. Je organizov no jako öirok nabìdka specializovan ch tv rëìch dìlen, kurz, semin, trènink (v cvik ), apod. 5. Kaûd vzdïl vacì akce je ukonëena ovï enìm znalostì ËastnÌk. VzdÏl vacì akce v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin spoleën m pohovorem, vzdïl - vacì akce v rozsahu vìce jak 12 vyuëovacìch hodin p ezkouöenìm. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky, je mu vyd no osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì).»l nek 6 FunkËnÌ studium 1. FunkËnÌ studium realizujì IZV, SVIS a IDM. 2. FunkËnÌ studium je urëeno vöem editel m a dalöìm vedoucìm pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, vedoucìm pracovnìk m ökolnìch klub a ökolnìch druûin. FunkËnÌho studia se mohou z ËastÚovat i vedoucì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za funkënì studium editel odpovìd z izovatel organizace, kter je povinen sestavit pl n funkënìho studia. 4. Za funkënì studium dalöìch vedoucìch pracovnìk odpovìd editel p ÌsluönÈ organizace, kter sestavuje pl n jejich funkënìho studia. 5. FunkËnÌ studium je zamï eno: a) u skupiny editel na plnïnì funkce, prohloubenì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcì praktickè dovednosti, umoûúujìcì efektivnì ÌzenÌ a rozvoj p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ, a to na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, b) u dalöìch vedoucìch pracovnìk na zìsk nì z kladnìho p ehledu v oblastech managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie a postup, kterè jsou pot ebnè pro ÌzenÌ p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ. 6. FunkËnÌ studium je ukonëeno zkouökou. SplnÌ-li ËastnÌk spïönï poûadavky zkouöky, je mu vyd - no osvïdëenì. 7. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. 8. DÈlka funkënìho studia u editel je dvoulet, u dalöìch vedoucìch pracovnìk jednolet.»l nek 7 OdbornÈ studium 1. RealizacÌ odbornèho studia povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe p i tèto Ëinnosti mohou spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. OdbornÈ studium zahrnuje vybranè vzdïl vacì programy urëenè zejmèna nov m pracovnìk m ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. Kr tkodobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin a st ednïdobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na doplnïnì a rozöì enì znalostì jednotliv ch profesnìch skupin pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 4. DlouhodobÈ vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu vìce jak 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na vyhranïnè a kompaktnì problèmovè okruhy. 5. Z kladnì vzdïl vacì program, realizovan IZV je urëen pro pracovnìky st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ostatnìch ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a dalöì z jemce. Jeho posl nìm je doplnïnì p edepsanèho pedagogickèho vzdïl nì nebo jinè poûadovanè kvalifikace pracovnìka.»l nek 8 P Ìprava lektor 1. RealizacÌ p Ìpravy lektor povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. P Ìprava lektor je urëena vybran m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, p Ìp. dalöìm pracovnìk m ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, nest tnìch neziskov ch organizacì dïtì a ml deûe a Ëlen m jejich lektorsk ch sbor. 3. P Ìprava lektor je zamï ena na prohloubenì a rozöì- enì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcìch praktick ch dovednostì na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, pr vnìch norem a postup, podmìnek a problematiky bezpeënosti a ochrany dïtì a ml deûe. P edmïtem p Ìpravy lektor bude rovnïû problematika lektorsk ch dovednostì, pr v a povinnostì lektora a dalöì souvisejìcì ot zky. 4. P Ìprava lektor je ukonëena zkouökou. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky zkouöky, je mu vyd -

11 SEŠIT 11 Strana 11 no osvïdëenì. Platnost vydanèho osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì) je pïtilet. 5. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. Lektorsk sbor bude absolvovat, mimo v öe uveden inovaënì modul, zpravidla jedenkr te roënï, t ÌdennÌ doökolovacì semin. 6. Lekto i, kte Ì absolvovali toto vzdïl v nì obdrûì osvïdëenì dle vzoru uvedenèm v p Ìloze Ë DÈlka p Ìpravy lektor je v minim lnìm rozsahu 40 hodin roënï. 8. PodmÌnkou pro za azenì subjektu do systèmu DVPPzv a udïlenì osvïdëenì je vlastnì lektorsk sbor. 2. Tyto akce majì charakter doplúkovèho nebo speci- lnìho vzdïl nì. Jsou tèmaticky zamï enè zejmèna na oblast organizov nì vybran ch volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe a specifick ch ËinnostÌ ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce jsou urëeny öirokèmu okruhu z jemc, zejmèna ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ.»l nek 10 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu.»l nek 9 SpecializovanÈ vzdïl vacì akce 1. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce realizujì IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

12 strana 12 SEŠIT 11 DVPPzv P Ìloha Ë. 1 Vzor N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o vzdïl v nì lektora JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì OP DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì uvedenèho vzdïl vacìho programuje drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn vykon vat lektorskou Ëinnost v r mci a) dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì 1) b) odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì 2) V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ 1) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora 2) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora

13 SEŠIT 11 Strana 13 DVPPzv P Ìloha Ë. 2 Vzor EvidenËnÌ list uv dïnèho (k uv dïnì novï nastupujìcìch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì) Organizace: JmÈno, p ÌjmenÌ: Datum narozenì: Dosaûen kvalifikace: N stup do ökolskèho za ÌzenÌ: Uv dïnì od do Uv dïjìcì pracovnìk: Z znamy o pr bïhu uv dïnì PoËet Podpis Podpis hodin uv dïjìcìho kontrolnìho pracovnìka org nu Z vïreënè hodnocenì uv dïnèho V, dne podpis uv dïjìcìho podpis uv dïnèho podpis editele organizace

14 1) FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT na hradu n klad spojen ch s odbornou p Ìpravou, realizovanou Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb: a) lze Ëerpat v rozsahu nejv öe 70% celkov ch n klad na jednotlivè vzdïl vacì akce, b) nesmì b t pouûity na akce urëenè pro pot ebu komerënìch organizacì v podnikatelskè sfè e (fyzickè a pr vnickè osoby jako nap. cestovnì kancel e, rekreaënì za ÌzenÌ a dalöì subjekty poskytujìcì rekreaënì a zotavovacì pobyty pro dïti a ml deû). Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko zdïl v nì, informacì a sluûeb mohou vzdïl vacì akce pro tyto subjekty organizovat, avöak plnï na vlaststrana 14 SEŠIT 11 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì.»l nek 1 vod FinanËnÌ prost edky pro dalöì vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odbornou p Ìpravu) byly schv leny jako souë st Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì Ë.j.: / (d le jen Koncepce DVPPzv). Tento pokyn stanovuje rozsah a formy pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v n vaznosti na pokyn ministrynï Ë.j.: / a p Ìkaz ministrynï Ë. 6/2003, Ëj.: / FinanËnÌ prost edky pro Institut z jmovèho vzdïl - v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe jsou kaûdoroënï vyëleúov ny v rozpoëtu kapitoly MäMT jako ËelovÏ v zanè prost edky na DVPPzv. Pro nest tnì neziskovè organizace jsou poskytov ny v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace, dle Z sad vl dy pro poskytov nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu»r nest tnìm neziskov m organizacìm st ednìmi org ny st tnì spr vy, kterè tvo Ì p Ìlohu usnesenì vl dy Ë. 114/2001.»l nek 2 Poskytov nì finanënìch prost edk na DVPPzv 1) Ministerstvo zabezpeëì v r mci svèho kaûdoroënìho rozpoëtu vyëlenïnì p Ìsluön ch finanënìch prost edk na DVPPzv. FinanËnÌ zajiötïnì DVPPzv bude zajiötïno systèmem sdruûenèho financov nì z prost edk poskytnut ch z rozpoëtu ministerstva, vlastnìch prost edk subjekt realizujìcìch DVPPzv, poplatk ËastnÌk, p Ìp. i z dalöìch zdroj. 2) FinanËnÌ prost edky z rozpoëtu ministerstva na DVPPzv budou poskytov ny Institutu z jmovèho vzdïl v nì, St edisku vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institutu dïtì a ml deûe, kter m byla realizace DVPPzv uloûena pokynem ministrynï Ë.j.: / ) Prost edky budou poskytov ny z lohovï, vûdy na zaë tku kaûdèho ËtvrtletÌ, na z kladï pìsemnè û dosti PÿO. Formul û dosti a vyhodnocenì je uveden v p Ìloze Ë. 1. V öe finanënìch prost edk pro jednotlivè PÿO m ûe b t r zn. Bude z visl na mnoûstvì a n roënosti vzdïl vacìch akcì organizovan ch jednotliv mi PÿO. 4) Celkovou v öi a vnit nì ËlenÏnÌ finanënìch prost edk poskytovan ch pro Institut z jmovèho vzdïl v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe stanovì n mïstek ministrynï skupiny 5 na z kladï Pl n hlavnìch kol uveden ch PÿO na dan kalend nì rok.»l nek 3 PouûitÌ finanënìch prost edk na DVPPzv FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT mohou b t pouûity: 1) na hradu n klad p Ìmo spojen ch v jednotliv mi akcemi DVPPzv. Tyto mohou b t Ëerp ny do v öe 70% celkov ch n klad na vzdïl vacì akci. V jimkou je uv dïnì do praxe, kterè je hrazeno pouze z vlastnìch prost edk organizace, ve kterè je prov dïno. 2) na n kup neinvestiënìho materi lnìho a technickèho vybavenì pot ebnèho pro zabezpeëenì v ukov ch program.»l nek 4 PodmÌnky financov nì odbornè p Ìpravy

15 SEŠIT 11 Strana 15 nì n klady ËastnÌk nebo na n klady organizacì, pro kterè jsou ËastnÌci tïchto akcì p ipravov ni. 2) Pro nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe uskuteëúujìcì odbornou p Ìpravu ve smyslu p Ìkazu ministrynï Ë. 6/2003 budou poskytov ny finanënì prost edky v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace. P idïlenè finanënì prost edky jim budou na z kladï p ijat ch projekt poskytov ny p Ìmo jako ËelovÈ prost edky formou rozhodnutì. PodmÌnky pro poskytov nì finanënìch prost edk z tohoto zdroje jsou stanoveny zvl ötnìm p edpisem.»l nek 5 DalöÌ ustanovenì 1) Financov nì DVPPzv realizovanè pedagogick mi centry je eöeno v r mci akreditovan ch program DVPP. FinanËnÌ prost edky uv dïnè v tomto pokynu se na pedagogick centra nevztahujì. 2) Prost edky poskytnutè MäMT lze pouûìt na hradu mzdov ch (vëetnï odvod a OPPP), materi lov ch a provoznìch n klad, sluûeb a dalöìch p Ìmo souvisejìcìch v daj. Tyto prost edky nelze pouûìt na investice, zahraniënì cesty a hradu dalöìch n klad, kterè p Ìmo nesouvisejì se vzdïl vacìmi akcemi, na kterè byla dotace poskytnuta. 3) V jimku v Ëelu nebo objemu pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu m ûe udïlit n mïstek ministrynï skupiny 5, a to vûdy p edem, na z kladï pìsemnè û dosti. 4) UûitÌ finanënìch prost edk poskytnut ch na DVPPzv a odbornou p Ìpravu podlèhajì kontrole dle zvl ötnìch p edpis. 5) Vy Ëtov nì pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk na DVPPzv realizovanè Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb je souë stì kaûdoroënìho z vïreënèho vy Ëtov nì. 6) Vy Ëtov nì a kontrola pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk nest tnìm neziskov m organizacìm na odbornou p Ìpravu je stanoveno Programy st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace.»l nek 6 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

16 strana 16 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 1 Vzor formul e Pl n akcì DVPPzv a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì na... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) N zev akce UrËeno pro PoËet P edp. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk Poûadavek na finanënì dotaci MäMT Celkem poûadov no z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) V... dne podpis editele PÿO

17 SEŠIT 11 Strana 17 Vzor formul e VyuûitÌ dotace MäMT na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì za... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) P ehled uskuteënïn ch akcì UrËeno pro PoËet Skut. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk VyuûitÌ finanënì dotace MäMT Celkov dotace z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) Poskytnuto SkuteËnÏ Ëerp no RozdÌl

18 strana 18 SEŠIT 11 StruËnÈ zd vodnïnì aktivit DVPPzv za uplynulè ËtvrtletÌ vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi akcemi a skuteënostì: StruËnÈ zd vodnïnì Ëerp nì finanënìch prost edk vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi finanënìmi prost edky a skuteënostì: V... dne podpis editele PÿO

19 SEŠIT 11 Strana 19 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 23. z Ì 2003 za p edchozì kalend nì rok 2003 v rozsahu tabulky uvedenè v p Ìloze a spolu s koment em jej p edloûì ministerstvu v elektronickè podobï na a v tiötïnè podobï na adresu odboru 44 v termìnu do 6. nora Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 Ministerstvo ökolstvì ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v v souladu s vyhl ökou Ministerstva financì Ë. 531/2002 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 tento metodick pokyn: V kalend nìm roce 2003 p ev dì ministerstvo podle usnesenì vl dy»eskè republiky ze dne 6. listopadu 2002 Ë o zmïnï usnesenì vl dy z 5. Ëervna 2002 Ë. 569, o Zp sobu p ev dïnì finanënìch prost edk ze st tnìho rozpoëtu (st tnìch fond ) do rozpoët obcì a kraj v roce 2003 a v souladu s ß 12 odst. 5 pìsm. a) z kona Ë. 564/1990 Sb., o st tnì spr vï a samospr vï ve ökolstvì, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, prost edky urëenè pro cìrkevnì ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ z Ëtu ministerstva p Ìmo jednotliv m organizacìm. CÌrkevnÌ ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ provedou vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch ministerstvem V koment i budou uvedeny p edevöìm d vody nevyëerp nì jednotliv ch titul Ëelov ch dotacì. Vy Ëtov nì dotacì bude z roveú zasl no v elektronickè podobï M ZO Praha s.r.o. Tato organizace zpracuje sumarizaci daj vypl vajìcìch z vy Ëtov nì dotacì. M ZO Praha s.r.o. z roveú zpracuje vzor tabulkovè p Ìlohy v elektronickè podobï a p ed jej vöem organizacìm. NevyËerpanÈ prost edky z poskytnutè dotace p evede cìrkevnì ökola, p edökolnì nebo ökolskè za ÌzenÌ na depozitnì Ëet ministerstva Ë /0710 v termìnu do 13. nora Z roveú organizace zaöle avìzo o uskuteënïnè platbï odboru 44 - st tnìho z vïreënèho Ëtu a metodiky ËetnictvÌ a odboru 15 - hlavnìho ËetnÌho. Ing. ZdenÏk Bernard, v. r. vrchnì editel sekce ekonomickè

20 strana 20 SEŠIT 11 CÌrkevnÌ ökola, za ÌzenÌ: P Ìloha Vy Ëtov nì dotace poskytnutè cìrkevnì ökole (p edökolnìmu, ökolskèmu za ÌzenÌ) v kalend nìm roce 2003 ProvoznÌ dotace 1) N zev dotace Poskytnuto Pouûito Vratka k k St tnì informaënì politika ve vzdïl v nì celkem v tom ñ Projekt P1 ñ InformaËnÌ gramotnost 2) ñ Projekt P2 ñ VzdÏl vacì software a informaënì zdroje 3) Podpora projekt integrace romskè komunity 4) Program protidrogovè politiky, prevence kriminality a soci lnï patologick ch jev Podpora vzdïl v nì v jazycìch n rodnostnìch menöin a multikulturnì v chovy SoutÏûe DalöÌ (uveôte jednotlivè tituly Ëelov ch dotacì): ñ ñ ñ ñ Celkem VysvÏtlivky: 1) Dotace poskytnut odborem 46 MäMT 2) Dotace urëen na ökolenì uëitel a ICT koordin tor (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PI) 3) Dotace poskytnut na n kup licencì (multilicencì) v ukovèho a vzdïl vacìho softwaru v r mci realizace SIPVZ - Projekt PII (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PII) 4) Dotace na podporu romsk ch û k st ednìch ökol, poskytnut skupinou 2 MäMT prost ednictvìm samostatnèho rozhodnutì Pozn mka: N zev ökoly se uv dì podle z izovacì listiny. daje musì vych zet z ËetnÌch v kaz za rok Vypracoval: Datum: Podpis statut rnìho z stupce: Telefon: RazÌtko: E - mail:

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 14 RoËnÌk 2009 Praha 17. Ëervence 2009 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy B. InformativnÌ Ë st 46. SdÏlenÌ o vyd nì rozhodnutì o uloûenì povinnosti poskytovat

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003» stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË OBSAH vod............................................................ 1826 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 15 RoËnÌk 2008 Praha 3. Ìjna 2008 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy A. NormativnÌ Ë st 50. Opat enì obecnè povahy ó Ë st pl nu vyuûitì r diovèho spektra Ë.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více