MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH"

Transkript

1 V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta , podepsanè v Praze dne 19. z Ì str. 2 Opat enì ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy (Ë. j / ze dne ) str. 3 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu (Ë.j / ze dne ) str. 4» st metodick ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 9 ñ Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì (Ë.j / ze dne ) str. 14 ñ Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 (Ë.j / ze dne ) str. 19 ñ Metodick pokyn MäMT pro realizaci Programu na podporu Ëinnosti obëansk ch sdruûenì p sobìcìch v oblasti region lnìho ökolstvì v roce 2004 (Ë.j / ze dne ) str. 21» st oznamovacì ñ SdÏlenÌ MäMT k postupu p i finanënìm vypo d nì dotacì poskytnut ch organizacìm, kterè mïly finanënì prost edky uloûeny na Ëtech veden ch Union bankou (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ P ehled platnosti uëebnìch dokument pro v uku v uëebnìch a studijnìch oborech st edoökolskèho odbornèho vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 42 ñ Seznam vydan ch uëebnic a uëebnìch text pro z kladnì ökoly platn ve ökolnìm roce 2002/ str. 68 ñ Informace o udïlenì schvalovacìch doloûek str. 137 ñ Informace o v bïru û k do dvojn rodnostnìho dvojjazyënèho Ëesko-nÏmeckÈho studia na Gymn ziu Friedricha Schillera v PirnÏ (Ë. j / ze dne ) str. 138 ñ Informace o spolupr ci p edökolnìch za ÌzenÌ, ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ s PoliciÌ»R p i prevenci a p i vyöet ov nì kriminality dïtì a ml deûe a kriminality na dïtech a ml deûi p chanè (Ë. j / ze dne ) str. 139

2 strana 2 SEŠIT 11 ČÁST NORMATIVNÍ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvem ökolstvì»ìnskè lidovè republiky na lèta V z jmu upevnïnì spolupr ce a rozvoje ökolsk ch v mïn, na principu rovnosti a vz jemn ch v hod, Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky, (d le jen ÑsmluvnÌ stranyì) se dohodly takto:»l nek 1 1. SmluvnÌ strany budou podporovat v mïny stipendist ke studijnìm a v zkumn m pobyt m ve st tu druhè smluvnì strany. Celkov poëet vymï- Úovan ch osob v kaûdèm ze st t smluvnìch stran nep es hne 15 osob roënï. DÈlka kaûdèho studijnìho pobytu ve st tï p ijìmajìcì smluvnì strany je nejv öe 12 mïsìc. Se souhlasem p ijìmajìcì zemï mohou osoby nominovanè na z kladï tohoto ujedn nì studovat v p ijìmajìcì zemi prost ednictvìm anglickèho jazyka. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì nominaci kandid t (vëetnï doklad o jejich kvalifikaci a praxi) p ijìmajìcì smluvnì stranï do 30. dubna kaûdèho roku. 3. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì vysìlajìcì smluvnì stranï rozhodnutì o p ijetì navrûen ch osob do 31. Ëervence kaûdèho roku. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì sv m vysìlan m osob m n klady na mezin rodnì dopravu do mìsta jejich p sobenì a zpït. D le jim poskytne stipendium podle platn ch vnitrost tnìch p edpis. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana zajistì p ijat m kandid t m studium za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu, uhradì ubytov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch a poskytne lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. 6. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì p ijat m osob m stravov nì ve vysokoökolsk ch za ÌzenÌch za stejn ch podmìnek jako obëan m svèho st tu. 7. P ijìmajìcì smluvnì strana umoûnì docent m a profesor m ubytov nì v jednol ûkov ch pokojìch.»l nek 2 1. SmluvnÌ strany budou nad le podporovat v uku ËeskÈho jazyka v»ìnskè lidovè republice a v uku ËÌnskÈho jazyka v»eskè republice. Za tìm Ëelem Ëesk strana vyöle a ËÌnsk strana p ijme uëitele, kter bude na UniverzitÏ pro zahraniënì studia v Pekingu vyuëovat Ëesk jazyk.»ìnsk strana vyöle a Ëesk strana p ijme uëitele k v uce ËÌnskÈho jazyka na FilozofickÈ fakultï Univerzity Karlovy v Praze a na FilozofickÈ fakultï Univerzity PalackÈho v Olomouci. 2. SmluvnÌ strany poû dajì o vysl nì uëitele( ) jazyka pro p ÌötÌ akademick rok do 15. b ezna kaûdèho roku. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana p edloûì doklady o kvalifikaci a praxi navrhovan ch kandid t p ijìmajìcì smluvnì stranï do 10. kvïtna kaûdèho roku. P ijìmajìcì smluvnì strana sdïlì stanovisko k n vrhu na p ijetì uëitele jazyka do 1. Ëervence p ÌsluönÈho roku. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì uëiteli jazyka mezin rodnì cestovnè do mìsta p sobenì a zpït. 4. P ijìmajìcì instituce poskytne uëiteli jazyka mïsìënì plat podle platov ch p edpis st tu p ijìmajìcì smluvnì strany s ohledem na kvalifikaci a dèlku jeho pedagogickè praxe. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana poskytne a uhradì uëiteli jazyka ubytov nì ve vybavenèm bytï. 6. SmluvnÌ strany poskytnou uëitel m jazyk nezbytnou lèka skou pèëi v souladu s p edpisy st tu p ijìmajìcì smluvnì strany.»l nek 3 1.»esk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu ËeskÈho jazyka na LetnÌ ökole slovansk ch studiì po danè ve ejn mi vysok mi ökolami v r zn ch mìstech»eskè republiky. 2.»esk strana uhradì z pisnè, exkurze, ubytov nì a stravov nì a poskytne p ijat m ËastnÌk m z»ìny lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït. 3.»Ìnsk strana poskytne kaûdoroënï 2 mìsta ke studiu v kr tkodob ch jazykov ch kursech ËÌnötiny. DÈlka studia v kursech trv Ëty i t dny. Studium je urëeno pro uëitele ËÌnötiny. 4.»Ìnsk strana poskytne p ijat m ËastnÌk m z»eskè republiky stipendium k pokrytì jejich ûivotnìch n klad, bezplatnè ubytov nì, uhradì

3 SEŠIT 11 Strana 3 studijnì cesty v r mci jazykov ch kurs a lèka skou pèëi v nezbytnï nutnèm rozsahu v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì nebo razu, kromï zubnìho a chronickèho onemocnïnì. VysÌlajÌcÌ strana hradì mezin rodnì cestovnè do mìsta pobytu a zpït.»l nek 4 1. SmluvnÌ strany v dobï platnosti tohoto Ujedn nì vyölou a p ijmou dvï ökolskè delegace k t dennì n vötïvï st tu druhè smluvnì strany. PoËet Ëlen jednè delegace nep ev öì pït osob. 2. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana bude informovat o z - mïru vyslat ökolskou delegaci vëetnï jejìho sloûenì nejpozdïji 2 mïsìce p ed pl novan m zah - jenìm pobytu. P ijìmajìcì smluvnì strana ozn mì svè rozhodnutì o p ijetì delegace do 20 dn od data obdrûenì informace o z jmu druhè smluvnì strany vyslat delegaci. 3. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana potvrdì p esnè datum a zp sob p Ìjezdu delegace nejmènï s dvout dennìm p edstihem. 4. VysÌlajÌcÌ smluvnì strana uhradì n klady na mezin rodnì cestovnè do hlavnìho mïsta st tu p ijìmajìcì smluvnì strany a zpït. 5. P ijìmajìcì smluvnì strana uhradì ubytov nì, stravov nì, vnitrost tnì p epravu a lèka skou pèëi v p ÌpadÏ n hlèho onemocnïnì Ëi razu v pr bïhu pobytu delegace ve st tï druhè smluvnì strany.»l nek 5 SmluvnÌ strany se budou informovat o v znamn ch mezin rodnìch akcìch v oblasti vysokèho ökolstvì a budou vytv et podmìnky k Ëasti ökolsk ch odbornìk na nich.»l nek 6 SmluvnÌ strany budou podporovat navazov nì p Ìm ch kontakt a rozvoj akademick ch v mïn a spolupr ce mezi vysok mi ökolami.»l nek 7 Toto Ujedn nì vstupuje v platnost dnem podpisu a z stane v platnosti do 31. prosince D no v Praze dne 19. z Ì 2003 ve dvou p vodnìch vyhotovenìch, kaûdè v jazyce ËeskÈm, ËÌnskÈm a anglickèm. V p ÌpadÏ rozdìlnostì ve v kladu je rozhodujìcì znïnì v jazyce anglickèm. Ing. KAREL HRD Za Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky YUAN GUIREN Za Ministerstvo ökolstvì»ìnskè lidovè republiky Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy». j / Opat enì V Praze dne 7. Ìjna 2003 ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se zruöujì nïkterè vnitroresortnì p edpisy Zruöuji tyto p edpisy:»l Instrukce Mä, kterou se upravuje hospoda enì ökolnìch hospod stvì v p sobnosti n rodnìch v bor Ë. j /81, VÏstnÌk Mä a MK seöit 6/1981, V.v.»SR NV Ë stka 8/ Instrukce Mä o z izov nì a organizaci ökolnìch v poëetnìch st edisek a ökolnìch v poëetnìch laborato Ì Ë. j /84-211, VÏstnÌk Mä a MK seöit 5/1984, V.v.»SR NV Ë stka 5/ Pokyn MäMT k pokusnèmu ovï ov nì ukonëov nì studia pïtilet ch studijnìch obor v konzervato i maturitnì zkouökou Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro vy Ëtov nì finanënìch prost edk poskytnut ch na ökolnì sportovnì soutïûe Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì prost edk st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku v tïlov chovï a sportu Program Ë. j / Z sady MäMT pro poskytov nì, Ëerp nì a z Ëtov - nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu urëen ch na po izov nì a technick zhodnocenì investiënìho majetku

4 strana 4 SEŠIT n mïstka ministrynï skupiny 5 a) gestorem za p Ìpravu a ovï ov nì odbornè p Ìpravy, b) jmenov nìm Ëlen Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p Ìpravy, c) udïlov nìm osvïdëenì o zp sobilosti vzdïl - vacìho za ÌzenÌ k odbornè p ÌpravÏ na z kladï n vrhu Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ. 2. editele odboru pro ml deû a) funkcì p edsedy Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, b) zajiöùov nìm pot ebnè agendy spojenè s Ëinve sportovnì reprezentaci Program Ë. j / Metodick pokyn MäMT pro hospoda enì s neinvestiënìmi dotacemi ze st tnìho rozpoëtu»eskè republiky v nest tnìch neziskov ch organizacìch v oblasti sportu Ë. j / »l. 2 Toto opat enì nab v Ëinnosti dnem 10. Ìjna MinistrynÏ: JUDr. Buzkov v. r. Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 1. Ëervence 2003 P Ìkaz ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/2003 k ovï ov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu. 1. n mïstku ministrynï n mïstk m ministrynï editeli odboru pro ml deû editeli Institutu dïtì a ml deûe editeli Institutu z jmovèho vzdïl v nì editeli St ediska vzdïl v nì, informacì a sluûeb»l nek 1 V n vaznosti na Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / , schv lenou poradou vedenì a ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT ze dne Ë.j.: /2001- KM,14, schvaluji ovï ov nì systèmu odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml - deûì v oblasti volnèho Ëasu (d le jen odbornè p Ìpravy), a to na z kladï akreditovanèho v konu p Ìpravy.»l nek 2 1. Posl nìm odbornè p Ìpravy je zabezpeëit z kladnì kvalifikovanou pr pravu pro pravidelnou pr ci s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. Odborn p Ìprava je z roveú praktick m ovï enìm p ipravovan ch nov ch pr vnìch p edpis pro oblast pr ce s dïtmi a ml deûì; 2. Odborn p Ìprava je urëena dobrovoln m a externìm pracovnìk m s dïtmi a ml deûì ve ökolsk ch za ÌzenÌch pro z jmovè vzdïl v nì a dobrovoln m pracovnìk m s dïtmi a ml deûì v nest tnìch neziskov ch organizacìch, p ÌpadnÏ pracovnìk m dalöìch subjekt. 3. RealizacÌ odbornè p Ìpravy se povï ujì p Ìmo ÌzenÈ organizace skupiny 5 MäMT - Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb. 4. Odbornou p Ìpravu mohou d le realizovat nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe s celost tnì p sobnostì, kterè k tomu obdrûì opr vnïnì MäMT. Jedn se o nest tnì neziskovè organizace, kterè majì ve sv ch stanov ch zakotvenu pr ci s dïtmi a ml deûì a pat Ì k nïkterèmu z nìûe uveden ch typ : organizace vznikla podle z kona Ë. 83/1990 Sb., o sdruûov nì obëan, ve znïnì pozdïjöì p edpis - obëansk sdruûenì, organizace vznikla podle z kona Ë. 248/1995 Sb., o obecnï prospïön ch spoleënostech a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis - obecnï prospïönè spoleënosti, organizace vznikla podle z kona Ë. 3/2002 Sb., o svobodï n boûenskèho vyzn nì a postavenì cìrkvì a n boûensk ch spoleënostì a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o cìrkvìch a n boûensk ch spoleënostech) PovÏ uji:»l nek 3

5 SEŠIT 11 Strana 5 Schvaluji: nostì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ.»l nek 4 1. ustanovenì Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ; Komise m 5 Ëlen, kte Ì jsou odbornìky na problematiku pr ce s dïtmi a ml deûì, 2. udïlov nì osvïdëenì o absolvov nì odbornè p Ìpravy dle vzoru uvedenèho v p Ìloze Ë. 1, 3. obsah a formy odbornè p Ìpravy tak, jak jsou stanoveny v Koncepci dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase (Ë.j.: / ) a jsou uvedeny v p Ìloze Ë. 2 tohoto p Ìkazu, 4. podmìnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïd- ËenÌ k odbornè p ÌpravÏ uvedenè v p Ìloze Ë. 3 a 4 tohoto p Ìkazu, 5. organizov nì navazujìcìch a rozöi ujìcìch tèmatick ch vzdïl vacìch akcì odbornè p Ìpravy, p edem schv lenè KomisÌ pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ, 6. finanënì zabezpeëenì odbornè p Ìpravy stanovenè m m pokynem Ë.j.: / »l nek 5 Tato Ëinnost bude uskuteëúov na v obdobì od roku 2003 do nabytì Ëinnosti p Ìsluön ch ustanovenì z - kona o podpo e pr ce s dïtmi a ml deûì.»l nek 6 Tento p Ìkaz nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Vzor P Ìloha Ë. 1 N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o absolvov nì odbornè p Ìpravy JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì odbornè p Ìpravy DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì je drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn pracovat s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase. V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ

6 strana 6 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 2 Obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v oblasti volnèho Ëasu Z kladnì obsah a formy odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì byly stanoveny KoncepcÌ takto: Charakteristika VzdÏl vacì program: a) v obligatornì Ë sti zajiöùuje zìsk nì, rozöì enì a doplnïnì z kladnìch vïdomostì a dovednostì pot ebn ch pro Ëinnosti pracovnìka s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase, b) ve fakultativnì Ë sti zajiöùuje nabìdku, p ÌpadnÏ povinnè penzum vïdomostì a dovednostì, kterè stanovì subjekt, pro kter je Ëinnost vykon v na, c) fakultativnì Ë st nenì povinnou souë stì odbornè p Ìpravy. Celkov Ëasov dotace: v obligatornì Ë sti min. 40 hodin, ve fakultativnì Ë sti dle pot eby Formy studia: prezenënï, samostudium, distanënï Obsah: Formy:»asov rozsah: ZakonËenÌ: ñ Z klady pedagogiky volnèho Ëasu kurzy, Bude vych zet kvalifikaënì ñ Z klady pedagogiky a psychologie semin e, ze sloûenì pohovor, ñ Z sady pr ce se skupinami dïtì a ml deûe, praktick ËastnÌk, jejich udïlenì ñ Z kladnì bezpeënostnì p edpisy pro pr ci cviëenì st vajìcìho osvïdëenì s dïtmi a ml deûì, vzdïl nì o absolvov nì ñ Pr vnì minimum a zkuöenostì odbornè ñ BezpeËnost p i pr ci p Ìpravy ñ Z klady prvnì pomoci ñ Prevence negativnìch jev ñ Praktick cviëenì OdbornÈ p Ìprava m ûe b t d le doplnïna dle zv ûenì dle pot eby dle zv ûenì (nad v öe uveden r mec) organizace organizace o dalöì speci lnì tèmata.

7 SEŠIT 11 Strana 7 P Ìloha Ë. 3 é dost o udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì N zev organizace Adresa tel. fax registraënì mìsto Ë. registrace ze dne Statut rnì z stupce ûadatele N zev vzdïl vacìho programu VzdÏl vacì program je urëen pro StruËn obsah vzdïl vacìho programu TermÌn(y) realizace vzdïl vacìho programu MÌsto(a) realizace vzdïl vacìho programu Garant vzdïl vacìho programu P Ìlohy k û dosti: pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. kopie stanov nebo zakl dacì listiny, origin l nebo ednï ovï en fotokopie I»O, DalöÌ sdïlenì V... dne razìtko a podpis statut rnìho z stupce ûadatele

8 strana 8 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 4 PodmÌnky pro pod v nì û dostì o udïlenì osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase éadatelè o osvïdëenì k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase se ÌdÌ tïmito podmìnkami: 1. Odborn p Ìprava pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odborn p Ìprava) se uskuteëúuje podle vzdïl - vacìho programu, kter podlèh schv lenì MäMT. 2. OsvÏdËenÌ k organizov nì odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì udïluje a odnìm ministerstvo na n vrh Komise pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. 3. PÌsemnou û dost o vyd nì osvïdëenì opravúujìcì k odbornè p ÌpravÏ mohou nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe pod vat na p iloûenèm formul i v termìnech k , a odboru pro ml - deû MäMT. 4. K û dosti je t eba p ipojit a) pìsemn projekt, obsahujìcì popis Ëinnosti, formy a rozsah jejìho uskuteëúov nì, odbornè p edpoklady osob, kterè budou Ëinnost zajiöùovat, finanënì, materi lnì a person lnì zajiötïnì Ëinnosti. b) ovï enou kopii stanov nebo zakl dacì listiny, c) ovï enou kopii o udïlenì I»O. 6. Ministerstvo û dost postoupì Komisi pro udïlov nì opr vnïnì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì. Ta û dost posoudì nejpozdïji do 30 dn ode dne, kdy jì û dost byla doruëena a sdïlì ministerstvu svè stanovisko. 7. Ministerstvo rozhodne o û dosti o udïlenì osvïdëenì do 30 dn po obdrûenì stanoviska p ÌsluönÈ komise. 8. OsvÏdËenÌ se udïluje na dobu 3 let. 9. Ministerstvo osvïdëenì neudïlì, jestliûe a) n leûitosti û dosti jsou ne plnè nebo nespr vnï uvedenè, b) na z kladï v zvy ministerstva nebyly ve stanovenè lh tï odstranïny obsahovè nedostatky û dosti, c) uskuteëúov nì vzdïl vacìho programu nenì dostateënï obsahovï nebo person lnï zabezpeëeno. 10. Ministerstvo m ûe osvïdëenì odejmout, jestliûe a) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, p estane splúovat podmìnky stanovenè tìmto pokynem, b) dodateënï zjistì, ûe daje uvedenè v û dosti nebyly pravdivè, c) ûadatel, kterèmu bylo udïleno osvïdëenì, poruöì svè povinnosti stanovenè pr vnìmi p edpisy, kterè se vztahujì k Ëinnostem, na kterè bylo udïleno osvïdëenì. 11. Na ÌzenÌ o udïlenì osvïdëenì se nevztahujì obecnè p edpisy o spr vnìm ÌzenÌ. 12. Na udïlenì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ pracovnìk s dïtmi a ml deûì nenì pr vnì n rok.

9 SEŠIT 11 Strana 9 ČÁST METODICKÁ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / specializovanè vzdïl vacì akce, zamï enè zejmèna na oblast volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe. V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k zabezpeëenì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì.»l nek 1 vod Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì v jejich volnèm Ëase Ë.j.: / (d le jen Koncepce) p edstavuje zavedenì systèmu do vzdïl - v nì pedagogick ch pracovnìk, kte Ì se vïnujì zejmèna pr ci s dïtmi a ml deûì v dobï mimo ökolnì vyuëov nì. Pro Ëely tohoto pokynu stanovuji, ûe za ökolsk za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì jsou povaûov ny ty subjekty, kterè organizujì zejmèna v chovnè, vzdïl - vacì a rekreaënì aktivity pro dïti a ml deû v jejich volnèm Ëase, tj. st ediska pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnì kluby a ökolnì druûiny. Do urëitè mìry tuto lohu mohou plnit i ökoly a domovy ml deûe. DalöÌho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) se ËastnÌ editelè a vedoucì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ, pedagogovè volnèho Ëasu, vychovatelè, p Ìp. dalöì pedagogiëtì pracovnìci uveden ch za ÌzenÌ dle jejich pracovnìho za azenì. K naplúov nì Koncepce, ve smyslu ustanovenì» sti II.,»l. 1 OrganizaËnÌho du MäMT, vyd v m tento pokyn. DVPPzv zahrnuje: 1. uv dïnì do praxe 2. pr bïûnè vzdïl v nì 3. funkënì studium 4. odbornè studium 5. p Ìpravu lektor»l nek 2 Formy DVPPzv»l nek 3 Realiz to i DVPPzv 1. DVPPzv st edisek pro voln Ëas a specializovanè kurzy pro ökolnì kluby, ökolnì druûiny, p Ìp. dalöì z jemce ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, budou realizovat p Ìmo ÌzenÈ organizace (PÿO) skupiny 5 MäMT - Institut z jmovèho vzdïl v nì (d le IZV), St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb (d le jen SVIS) a Institut dïtì a ml deûe (d le jen IDM), kter m byla tato Ëinnost p Ìmo uloûena z izovacìmi listinami a statuty. 2. DVPPzv pro ökolnì kluby a ökolnì druûiny mohou d le realizovat pedagogick centra (d le jen PC) na z kladï opr vnïnì AkreditaËnÌ komise MäMT pro DVPP. PC toto vzdïl v nì realizujì dle Koncepce a v souëinnosti s IZV, SVIS a IDM. 3. Realiz to i jsou d le up esnïni p i definov nì jednotliv ch oblastì a forem DVPPzv.»l nek 4 Uv dïnì do praxe 1. Uv dïnì do praxe je specifickou formou DVPPzv. Je urëeno vöem novï nastupujìcìm pracovnìk m. Uv dïnì, jako souë st systèmu vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ, je realizov no v mate skè organizaci pracovnìka. Jeho posl nìm je zabezpeëit kvalitnì a kvalifikovanou p Ìpravu pracovnìka k v konu svï enè funkce. 2. Za uv dïnì odpovìd editel organizace. Uv dïnìm m ûe editel povï it jinèho zkuöenèho pracovnìka. 3. Na uv dïnì do praxe se nevztahuje nutnost akreditace a z toho vypl vajìcì povinnosti. N klady na nï nese organizace v r mci svèho rozpoëtu. 4. Metodickou pomoc pro uv dïnì do praxe mohou na vyû d nì poskytovat IZV a SVIS.»l nek 5 Pr bïûnè vzdïl v nì 1. Pr bïûnè vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk st edisek pro voln Ëas realizujì IZV, SVIS a IDM. Pr bïûnè vzdïl v nì vychovatel ökolnìch druûin a ökolnìch klub realizujì p edevöìm PC. IZV, SVIS a IDM mohou vytv et nabìdku specializo-

10 strana 10 SEŠIT 11 van ch vzdïl vacìch akcì a realizovat je, zejmèna v oblasti organizace volnoëasov ch aktivit i pro ökoly a ökolsk za ÌzenÌ. 2. Pr bïûnè vzdïl v nì je urëeno vöem pedagogick m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ökolnìch klub a ökolnìch druûin. Pr bïûnèho vzdïl v nì se mohou z ËastÚovat i pedagogiëtì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za pr bïûnè vzdïl v nì pracovnìk odpovìd editel organizace, kter je povinen sestavit pl n pr bïûnèho vzdïl v nì vöech pedagogick ch pracovnìk organizace. 4. Pr bïûnè vzdïl v nì plnì p edevöìm funkce inovaënì, rozöi ujìcì a specializaënì. Je organizov no jako öirok nabìdka specializovan ch tv rëìch dìlen, kurz, semin, trènink (v cvik ), apod. 5. Kaûd vzdïl vacì akce je ukonëena ovï enìm znalostì ËastnÌk. VzdÏl vacì akce v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin spoleën m pohovorem, vzdïl - vacì akce v rozsahu vìce jak 12 vyuëovacìch hodin p ezkouöenìm. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky, je mu vyd no osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì).»l nek 6 FunkËnÌ studium 1. FunkËnÌ studium realizujì IZV, SVIS a IDM. 2. FunkËnÌ studium je urëeno vöem editel m a dalöìm vedoucìm pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, vedoucìm pracovnìk m ökolnìch klub a ökolnìch druûin. FunkËnÌho studia se mohou z ËastÚovat i vedoucì pracovnìci ökol a dalöìch ökolsk ch za ÌzenÌ. 3. Za funkënì studium editel odpovìd z izovatel organizace, kter je povinen sestavit pl n funkënìho studia. 4. Za funkënì studium dalöìch vedoucìch pracovnìk odpovìd editel p ÌsluönÈ organizace, kter sestavuje pl n jejich funkënìho studia. 5. FunkËnÌ studium je zamï eno: a) u skupiny editel na plnïnì funkce, prohloubenì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcì praktickè dovednosti, umoûúujìcì efektivnì ÌzenÌ a rozvoj p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ, a to na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, b) u dalöìch vedoucìch pracovnìk na zìsk nì z kladnìho p ehledu v oblastech managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie a postup, kterè jsou pot ebnè pro ÌzenÌ p ÌsluönÈho ökolskèho za ÌzenÌ. 6. FunkËnÌ studium je ukonëeno zkouökou. SplnÌ-li ËastnÌk spïönï poûadavky zkouöky, je mu vyd - no osvïdëenì. 7. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. 8. DÈlka funkënìho studia u editel je dvoulet, u dalöìch vedoucìch pracovnìk jednolet.»l nek 7 OdbornÈ studium 1. RealizacÌ odbornèho studia povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe p i tèto Ëinnosti mohou spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. OdbornÈ studium zahrnuje vybranè vzdïl vacì programy urëenè zejmèna nov m pracovnìk m ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. Kr tkodobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 12 vyuëovacìch hodin a st ednïdobè vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu do 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na doplnïnì a rozöì enì znalostì jednotliv ch profesnìch skupin pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 4. DlouhodobÈ vzdïl vacì programy, t.j. v rozsahu vìce jak 60 vyuëovacìch hodin, jsou zamï eny na vyhranïnè a kompaktnì problèmovè okruhy. 5. Z kladnì vzdïl vacì program, realizovan IZV je urëen pro pracovnìky st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, ostatnìch ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a dalöì z jemce. Jeho posl nìm je doplnïnì p edepsanèho pedagogickèho vzdïl nì nebo jinè poûadovanè kvalifikace pracovnìka.»l nek 8 P Ìprava lektor 1. RealizacÌ p Ìpravy lektor povï uji IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. 2. P Ìprava lektor je urëena vybran m pracovnìk m st edisek pro voln Ëas dïtì a ml deûe, p Ìp. dalöìm pracovnìk m ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, nest tnìch neziskov ch organizacì dïtì a ml deûe a Ëlen m jejich lektorsk ch sbor. 3. P Ìprava lektor je zamï ena na prohloubenì a rozöì- enì teoretick ch znalostì a na nï navazujìcìch praktick ch dovednostì na z kladï nejnovïjöìch poznatk zejmèna z oblasti managementu, marketinku, pr va, pedagogiky a psychologie, pr vnìch norem a postup, podmìnek a problematiky bezpeënosti a ochrany dïtì a ml deûe. P edmïtem p Ìpravy lektor bude rovnïû problematika lektorsk ch dovednostì, pr v a povinnostì lektora a dalöì souvisejìcì ot zky. 4. P Ìprava lektor je ukonëena zkouökou. SplnÌ-li spïönï ËastnÌk poûadavky zkouöky, je mu vyd -

11 SEŠIT 11 Strana 11 no osvïdëenì. Platnost vydanèho osvïdëenì (potvrzenì o absolvov nì) je pïtilet. 5. K obnovenì platnosti osvïdëenì bude slouûit inovaënì modul, zpravidla t ÌdennÌ. Jeho absolvov - nìm a sloûenìm p edepsanè zkouöky se platnost st vajìcìho osvïdëenì prodluûuje o dalöìch 5 let. Lektorsk sbor bude absolvovat, mimo v öe uveden inovaënì modul, zpravidla jedenkr te roënï, t ÌdennÌ doökolovacì semin. 6. Lekto i, kte Ì absolvovali toto vzdïl v nì obdrûì osvïdëenì dle vzoru uvedenèm v p Ìloze Ë DÈlka p Ìpravy lektor je v minim lnìm rozsahu 40 hodin roënï. 8. PodmÌnkou pro za azenì subjektu do systèmu DVPPzv a udïlenì osvïdëenì je vlastnì lektorsk sbor. 2. Tyto akce majì charakter doplúkovèho nebo speci- lnìho vzdïl nì. Jsou tèmaticky zamï enè zejmèna na oblast organizov nì vybran ch volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe a specifick ch ËinnostÌ ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì. 3. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce jsou urëeny öirokèmu okruhu z jemc, zejmèna ze ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ.»l nek 10 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu.»l nek 9 SpecializovanÈ vzdïl vacì akce 1. SpecializovanÈ vzdïl vacì akce realizujì IZV, SVIS a IDM s tìm, ûe mohou p i tèto Ëinnosti spolupracovat a kooperovat s dalöìmi subjekty. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

12 strana 12 SEŠIT 11 DVPPzv P Ìloha Ë. 1 Vzor N zev vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Adresa vzdïl vacìho za ÌzenÌ... Opr vnïnì k udïlov nì osvïdëenì k odbornè p ÌpravÏ vydanè MäMT dne... pod Ë.j.:... OsvÏdËenÌ o vzdïl v nì lektora JmÈno Datum narozenì N zev vzdïl vacìho programu P ÌjmenÌ BydliötÏ TermÌn a mìsto kon nì OP DalöÌ z znamy Na z kladï spïönèho absolvov nì uvedenèho vzdïl vacìho programuje drûitel tohoto osvïdëenì opr vnïn vykon vat lektorskou Ëinnost v r mci a) dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì 1) b) odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì 2) V... dne podpis zodpovïdnè osoby razìtko vzdïl vacìho za ÌzenÌ vzdïl vacìho za ÌzenÌ 1) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora 2) Uvede se odpovìdajìcì oblast p sobnosti lektora

13 SEŠIT 11 Strana 13 DVPPzv P Ìloha Ë. 2 Vzor EvidenËnÌ list uv dïnèho (k uv dïnì novï nastupujìcìch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì) Organizace: JmÈno, p ÌjmenÌ: Datum narozenì: Dosaûen kvalifikace: N stup do ökolskèho za ÌzenÌ: Uv dïnì od do Uv dïjìcì pracovnìk: Z znamy o pr bïhu uv dïnì PoËet Podpis Podpis hodin uv dïjìcìho kontrolnìho pracovnìka org nu Z vïreënè hodnocenì uv dïnèho V, dne podpis uv dïjìcìho podpis uv dïnèho podpis editele organizace

14 1) FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT na hradu n klad spojen ch s odbornou p Ìpravou, realizovanou Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb: a) lze Ëerpat v rozsahu nejv öe 70% celkov ch n klad na jednotlivè vzdïl vacì akce, b) nesmì b t pouûity na akce urëenè pro pot ebu komerënìch organizacì v podnikatelskè sfè e (fyzickè a pr vnickè osoby jako nap. cestovnì kancel e, rekreaënì za ÌzenÌ a dalöì subjekty poskytujìcì rekreaënì a zotavovacì pobyty pro dïti a ml deû). Institut dïtì a ml deûe, Institut z jmovèho vzdïl v nì a St edisko zdïl v nì, informacì a sluûeb mohou vzdïl vacì akce pro tyto subjekty organizovat, avöak plnï na vlaststrana 14 SEŠIT 11 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë.j.: / V Praze dne 2. Ëervence 2003 Pokyn ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy k finanënìmu zajiötïnì dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì.»l nek 1 vod FinanËnÌ prost edky pro dalöì vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì (d le jen DVPPzv) a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì (d le jen odbornou p Ìpravu) byly schv leny jako souë st Koncepce dalöìho vzdïl v nì pedagogick ch pracovnìk ökolsk ch za ÌzenÌ pro z jmovè vzdïl v nì a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì Ë.j.: / (d le jen Koncepce DVPPzv). Tento pokyn stanovuje rozsah a formy pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì v n vaznosti na pokyn ministrynï Ë.j.: / a p Ìkaz ministrynï Ë. 6/2003, Ëj.: / FinanËnÌ prost edky pro Institut z jmovèho vzdïl - v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe jsou kaûdoroënï vyëleúov ny v rozpoëtu kapitoly MäMT jako ËelovÏ v zanè prost edky na DVPPzv. Pro nest tnì neziskovè organizace jsou poskytov ny v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace, dle Z sad vl dy pro poskytov nì dotacì ze st tnìho rozpoëtu»r nest tnìm neziskov m organizacìm st ednìmi org ny st tnì spr vy, kterè tvo Ì p Ìlohu usnesenì vl dy Ë. 114/2001.»l nek 2 Poskytov nì finanënìch prost edk na DVPPzv 1) Ministerstvo zabezpeëì v r mci svèho kaûdoroënìho rozpoëtu vyëlenïnì p Ìsluön ch finanënìch prost edk na DVPPzv. FinanËnÌ zajiötïnì DVPPzv bude zajiötïno systèmem sdruûenèho financov nì z prost edk poskytnut ch z rozpoëtu ministerstva, vlastnìch prost edk subjekt realizujìcìch DVPPzv, poplatk ËastnÌk, p Ìp. i z dalöìch zdroj. 2) FinanËnÌ prost edky z rozpoëtu ministerstva na DVPPzv budou poskytov ny Institutu z jmovèho vzdïl v nì, St edisku vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institutu dïtì a ml deûe, kter m byla realizace DVPPzv uloûena pokynem ministrynï Ë.j.: / ) Prost edky budou poskytov ny z lohovï, vûdy na zaë tku kaûdèho ËtvrtletÌ, na z kladï pìsemnè û dosti PÿO. Formul û dosti a vyhodnocenì je uveden v p Ìloze Ë. 1. V öe finanënìch prost edk pro jednotlivè PÿO m ûe b t r zn. Bude z visl na mnoûstvì a n roënosti vzdïl vacìch akcì organizovan ch jednotliv mi PÿO. 4) Celkovou v öi a vnit nì ËlenÏnÌ finanënìch prost edk poskytovan ch pro Institut z jmovèho vzdïl v nì, St edisko vzdïl v nì, informacì a sluûeb a Institut dïtì a ml deûe stanovì n mïstek ministrynï skupiny 5 na z kladï Pl n hlavnìch kol uveden ch PÿO na dan kalend nì rok.»l nek 3 PouûitÌ finanënìch prost edk na DVPPzv FinanËnÌ prost edky poskytnutè MäMT mohou b t pouûity: 1) na hradu n klad p Ìmo spojen ch v jednotliv mi akcemi DVPPzv. Tyto mohou b t Ëerp ny do v öe 70% celkov ch n klad na vzdïl vacì akci. V jimkou je uv dïnì do praxe, kterè je hrazeno pouze z vlastnìch prost edk organizace, ve kterè je prov dïno. 2) na n kup neinvestiënìho materi lnìho a technickèho vybavenì pot ebnèho pro zabezpeëenì v ukov ch program.»l nek 4 PodmÌnky financov nì odbornè p Ìpravy

15 SEŠIT 11 Strana 15 nì n klady ËastnÌk nebo na n klady organizacì, pro kterè jsou ËastnÌci tïchto akcì p ipravov ni. 2) Pro nest tnì neziskovè organizace dïtì a ml deûe uskuteëúujìcì odbornou p Ìpravu ve smyslu p Ìkazu ministrynï Ë. 6/2003 budou poskytov ny finanënì prost edky v r mci Program st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace. P idïlenè finanënì prost edky jim budou na z kladï p ijat ch projekt poskytov ny p Ìmo jako ËelovÈ prost edky formou rozhodnutì. PodmÌnky pro poskytov nì finanënìch prost edk z tohoto zdroje jsou stanoveny zvl ötnìm p edpisem.»l nek 5 DalöÌ ustanovenì 1) Financov nì DVPPzv realizovanè pedagogick mi centry je eöeno v r mci akreditovan ch program DVPP. FinanËnÌ prost edky uv dïnè v tomto pokynu se na pedagogick centra nevztahujì. 2) Prost edky poskytnutè MäMT lze pouûìt na hradu mzdov ch (vëetnï odvod a OPPP), materi lov ch a provoznìch n klad, sluûeb a dalöìch p Ìmo souvisejìcìch v daj. Tyto prost edky nelze pouûìt na investice, zahraniënì cesty a hradu dalöìch n klad, kterè p Ìmo nesouvisejì se vzdïl vacìmi akcemi, na kterè byla dotace poskytnuta. 3) V jimku v Ëelu nebo objemu pouûitì finanënìch prost edk na DVPPzv a odbornou p Ìpravu m ûe udïlit n mïstek ministrynï skupiny 5, a to vûdy p edem, na z kladï pìsemnè û dosti. 4) UûitÌ finanënìch prost edk poskytnut ch na DVPPzv a odbornou p Ìpravu podlèhajì kontrole dle zvl ötnìch p edpis. 5) Vy Ëtov nì pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk na DVPPzv realizovanè Institutem dïtì a ml deûe, Institutem z jmovèho vzdïl v nì a St ediskem vzdïl v nì, informacì a sluûeb je souë stì kaûdoroënìho z vïreënèho vy Ëtov nì. 6) Vy Ëtov nì a kontrola pouûitì p idïlen ch finanënìch prost edk nest tnìm neziskov m organizacìm na odbornou p Ìpravu je stanoveno Programy st tnì podpory pr ce s dïtmi a ml deûì pro nest tnì neziskovè organizace.»l nek 6 Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov, v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

16 strana 16 SEŠIT 11 P Ìloha Ë. 1 Vzor formul e Pl n akcì DVPPzv a odbornè p Ìpravy pracovnìk s dïtmi a ml deûì na... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) N zev akce UrËeno pro PoËet P edp. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk Poûadavek na finanënì dotaci MäMT Celkem poûadov no z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) V... dne podpis editele PÿO

17 SEŠIT 11 Strana 17 Vzor formul e VyuûitÌ dotace MäMT na DVPPzv a odbornou p Ìpravu pracovnìk s dïtmi a ml deûì za... ËtvrtletÌ (n zev PÿO) P ehled uskuteënïn ch akcì UrËeno pro PoËet Skut. ËastnÌk n klady Celkem akcì ËastnÌk n klady z toho z vlast. P Ìjem z Ëast. rozpoëtu PÿO poplatk VyuûitÌ finanënì dotace MäMT Celkov dotace z toho OON materi l n jem provoznì n klady sluûby doprava uëebnì a metodickè pom cky dalöì (uvèst jakè) dalöì (uvèst jakè) Poskytnuto SkuteËnÏ Ëerp no RozdÌl

18 strana 18 SEŠIT 11 StruËnÈ zd vodnïnì aktivit DVPPzv za uplynulè ËtvrtletÌ vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi akcemi a skuteënostì: StruËnÈ zd vodnïnì Ëerp nì finanënìch prost edk vëetnï zd vodnïnì p Ìp. rozdìl mezi pl novan mi finanënìmi prost edky a skuteënostì: V... dne podpis editele PÿO

19 SEŠIT 11 Strana 19 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 23. z Ì 2003 za p edchozì kalend nì rok 2003 v rozsahu tabulky uvedenè v p Ìloze a spolu s koment em jej p edloûì ministerstvu v elektronickè podobï na a v tiötïnè podobï na adresu odboru 44 v termìnu do 6. nora Metodick pokyn pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 Ministerstvo ökolstvì ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v v souladu s vyhl ökou Ministerstva financì Ë. 531/2002 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, pro vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch cìrkevnìm ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm za kalend nì rok 2003 tento metodick pokyn: V kalend nìm roce 2003 p ev dì ministerstvo podle usnesenì vl dy»eskè republiky ze dne 6. listopadu 2002 Ë o zmïnï usnesenì vl dy z 5. Ëervna 2002 Ë. 569, o Zp sobu p ev dïnì finanënìch prost edk ze st tnìho rozpoëtu (st tnìch fond ) do rozpoët obcì a kraj v roce 2003 a v souladu s ß 12 odst. 5 pìsm. a) z kona Ë. 564/1990 Sb., o st tnì spr vï a samospr vï ve ökolstvì, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, prost edky urëenè pro cìrkevnì ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ z Ëtu ministerstva p Ìmo jednotliv m organizacìm. CÌrkevnÌ ökoly, p edökolnì a ökolsk za ÌzenÌ provedou vy Ëtov nì dotacì poskytnut ch ministerstvem V koment i budou uvedeny p edevöìm d vody nevyëerp nì jednotliv ch titul Ëelov ch dotacì. Vy Ëtov nì dotacì bude z roveú zasl no v elektronickè podobï M ZO Praha s.r.o. Tato organizace zpracuje sumarizaci daj vypl vajìcìch z vy Ëtov nì dotacì. M ZO Praha s.r.o. z roveú zpracuje vzor tabulkovè p Ìlohy v elektronickè podobï a p ed jej vöem organizacìm. NevyËerpanÈ prost edky z poskytnutè dotace p evede cìrkevnì ökola, p edökolnì nebo ökolskè za ÌzenÌ na depozitnì Ëet ministerstva Ë /0710 v termìnu do 13. nora Z roveú organizace zaöle avìzo o uskuteënïnè platbï odboru 44 - st tnìho z vïreënèho Ëtu a metodiky ËetnictvÌ a odboru 15 - hlavnìho ËetnÌho. Ing. ZdenÏk Bernard, v. r. vrchnì editel sekce ekonomickè

20 strana 20 SEŠIT 11 CÌrkevnÌ ökola, za ÌzenÌ: P Ìloha Vy Ëtov nì dotace poskytnutè cìrkevnì ökole (p edökolnìmu, ökolskèmu za ÌzenÌ) v kalend nìm roce 2003 ProvoznÌ dotace 1) N zev dotace Poskytnuto Pouûito Vratka k k St tnì informaënì politika ve vzdïl v nì celkem v tom ñ Projekt P1 ñ InformaËnÌ gramotnost 2) ñ Projekt P2 ñ VzdÏl vacì software a informaënì zdroje 3) Podpora projekt integrace romskè komunity 4) Program protidrogovè politiky, prevence kriminality a soci lnï patologick ch jev Podpora vzdïl v nì v jazycìch n rodnostnìch menöin a multikulturnì v chovy SoutÏûe DalöÌ (uveôte jednotlivè tituly Ëelov ch dotacì): ñ ñ ñ ñ Celkem VysvÏtlivky: 1) Dotace poskytnut odborem 46 MäMT 2) Dotace urëen na ökolenì uëitel a ICT koordin tor (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PI) 3) Dotace poskytnut na n kup licencì (multilicencì) v ukovèho a vzdïl vacìho softwaru v r mci realizace SIPVZ - Projekt PII (vëetnï dotacì urëen ch na pilotnì projekty v r mci Projektu PII) 4) Dotace na podporu romsk ch û k st ednìch ökol, poskytnut skupinou 2 MäMT prost ednictvìm samostatnèho rozhodnutì Pozn mka: N zev ökoly se uv dì podle z izovacì listiny. daje musì vych zet z ËetnÌch v kaz za rok Vypracoval: Datum: Podpis statut rnìho z stupce: Telefon: RazÌtko: E - mail:

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více