Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu CZ.1.07 /1.1.24/ Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Stručný popis průběhu realizace projektu

2 Projekt byl zahájen a ukončen , trval tedy 26 měsíců. Cílové skupiny Cílovou skupinou projektu byli žáci Gymnázia v Krnově. Do projektu bylo zapojeno 378 (oproti původnímu plánu minimálně 300)žáků nižšího a vyššího gymnázia, z toho 220 dívek a 158 chlapců, jejichž výuka fyziky a chemie probíhala v dovybavených multimediálních učebnách a laboratořích a do jejichž výuky byly zaváděny nové metody, výukové materiály a pomůcky. V rámci projektu byli také podpořeni pedagogové přírodovědných předmětů gymnázia. Do projektu bylo aktivně zapojeno 5 pedagogů metodiků (na DPP), další se zúčastnili školení na používání nového elektronického výukového programu a dále se zúčastnili závěrečného pracovního workshopu (celkem 10 pedagogů). Obsahem projektu byly následující klíčové aktivity: 1. Příprava podmínek pro zavádění inovativních metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky fyziky a chemie 2. Tvorba inovativních výukových materiálů 3. Zavedení nových metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky 4. Příprava a realizace odborných exkurzí v rámci výuky fyziky a chemie 5. Zavedení inovativních metod, materiálů a pomůcek do nepovinných aktivit v rámci přírodovědných oborů Všechny aktivity probíhaly v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly jednotlivých aktivit byly naplněny a výstupů aktivit bylo dosaženo. Popis klíčových aktivit (KA) a výstupů projektu KA 1 - Příprava podmínek pro zavádění inovativních metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky fyziky a chemie Cílem aktivity bylo připravit co nejlepší podmínky pro zavedení nových metod, postupů, pomůcek a výukových materiálů do výuky fyziky a chemie na Gymnáziu v Krnově. a) Projekt byl zahájen v červnu 2012 úvodním jednáním realizačního týmu, na kterém byly rozděleny kompetence za jednotlivé části projektu, byl stanoven časový harmonogram plnění úkolů a čerpání rozpočtu. Pro potřeby realizačního týmu byl zakoupen fotoaparát k dokumentaci aktivit, mobilní telefon a skříň na archivaci projektových dokumentů. b) Dovybavení multimediálních učeben a laboratoří V průběhu měsíce 1-3 jsme dovybavili následující prostory: 1. multimediální učebny fyziky a chemie pořídili jsme 2 interaktivní sety včetně příslušenství, notebooků, dále výukový SW pro fyziku a chemii, učebnice. 2. laboratoř fyziky pořídili jsme sestavu žákovských souprav a měřících přístrojů pro názornou výuku, vizualizér, dataprojektor, notebook. 3. laboratoř chemie zakoupili jsme sestavu měřících přístrojů, labor.vybavení a chemikálií, vizualizér, notebook, dataprojektor. V rámci projektu bylo zrealizováno výběrové řízení malého rozsahu na dodávku techniky a zařízení, které je umístěno v učebnách a laboratořích fyziky a chemie Gymnázia v Krnově a v projektové kanceláři realizačního týmu. Celková hodnota zařízení, které spadalo do výběrového řízení, činila ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH). c) Zajistili jsme nákup, instalaci, zprovoznění a školení k používání nového elektronického výukového programu EduBase pro pedagogy. d) Oslovení cílových skupin - proběhlo již při přípravě projektu. Pedagogové seznámili žáky s projektem a s jejich zapojením do projektu. Pro rodiče a veřejnost byl projekt prezentován na www gymnázia a AKLUBU. Žáci se seznámili s novým výpočetním a didaktickým vybavením učeben a laboratoří a naučili se je dle potřeby pod vedením proškolených pedagogů využívat.

3 KA 2 - Tvorba inovativních výukových materiálů Všechny plánované výstupy byly postupně zpracovávány a doplňovány: 1. Nové atraktivně zpracované multimediální výukové a metodické materiály (prezentace) pro výuku fyziky a chemie ve všech ročnících vyššího i nižšího gymnázia: A) Fyzika Pro každé téma každého ročníku byly zpracovány prezentace o rozsahu minimálně 12 stran-slaidů (50 témat x 12 stran = 600 stran výukového materiálu pro fyziku). Výukové materiály (prezentace) v programu PowerPoint byly umístěny na DVD, pro každý ročník samostatně, tzn. bylo vytvořeno 8 DVD s různým obsahem pro výuku fyziky. B) Chemie Pro každé téma každého ročníku byly zpracovány prezentace o rozsahu minimálně 15 stran-slaidů (31 témat x 15 stran = 465 stran výukového materiálu pro chemii). Výukové prezentace v PowerPointu byly umístěny na DVD, pro každý ročník samostatně, tzn. bylo vytvořeno 6 DVD s různým obsahem pro výuku chemie. 2. Doplňkové výukové materiály zpracované ve vybraném elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia: Pro každé téma každého ročníku byly zpracovány 2 výukové hodiny fyziky (19 témat x 2 h = 38 výukových hodin fyziky) a 3 výukové hodiny chemie (11 témat x 3 h = 33 výukových hodin chemie). Konečná verze zpracovaných materiálů je umístěna na webu fyziky a chemie gymnázia a volně dostupná všem pedagogům a žákům: Dvě databáze kvalitních www odkazů se zajímavými informacemi pro výuku fyziky a chemie. Všechny výstupy a produkty Aktivity 2 byly zpracovány a využívají se ve výuce. Výstupy jsou přílohou tohoto dokumentu. KA 3 - Zavedení nových metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky Cílem této aktivity bylo zavést do výuky fyziky a chemie a maximálně využívat inovativní metody, vytvořené výukové materiály, nakoupené moderní pomůcky a přístroje, didaktickou a výpočetní techniku a výukový SW. 1. Do výuky fyziky a chemie byly zavedeny nově vytvořené multimediální výukové materiály Výukové prezentace byly zpracovávány pedagogy, doplňovány v průběhu celého projektu a postupně zaváděny do výuky v jednotlivých předmětech a třídách dle výukového plánu pedagogů. Hlavní přínos nových výukových materiálů a metod pro žáky spočívá ve větší názornosti, efektivnosti a atraktivitě při výkladu a osvojování učiva. 2. Do výuky byly zavedeny názorné, vizuální metody, postupy, pomůcky a praktické pokusy Nakoupené praktické pomůcky umožnili pedagogům a žákům používat při výkladu a osvojování učiva názorné metody, praktické pokusy a nové technologie, které nahradily méně záživný výklad s použitím obrázků. Laboratorní cvičení jsou atraktivnější a kvalitnější, do výuky byly zařazeny vycházky do terénu s využitím nových přístrojů (měření ph vody, teploty vzduchu a vody, rychlosti větru, dráhy a rychlosti pohybu atd.). Žáci mají možnost prostřednictvím nové techniky a vybavení prezentovat průběh a výsledky pokusů a měření svým spolužákům. 3. Do výuky byly zavedeny a využívány nové výukové materiály zpracované pedagogy ve vybraném elektr. výukovém systému EduBase. Tyto materiály jsou určené především pro domácí přípravu žáků na PC dle pokynů pedagoga a slouží k procvičení učiva, ověření znalostí formou testů, doplnění informací k výkladu a samostudiu v případě absence apod. (testy, cvičení, texty, obrázky, příklady, pracovní listy, stručný výklad, pojmy).

4 KA 4 - Příprava a realizace odborných exkurzí v rámci výuky fyziky a chemie Cílem aktivity bylo zvýšit motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů na VŠ a zvýšit tak zájem o tyto obory v souvislosti s výběrem budoucího povolání. Ideálním řešením pro popularizaci přírodovědných oborů je modernizace standardní výuky přírodovědných předmětů na gymnáziu, kterou řeší výše popsané projektové aktivity. Tyto aktivity jsme doplnili o odborné exkurze = praktickou návštěvu firem, laboratoří, zaměstnavatelů, kde se žáci setkali přímo v praxi s výrobní činností jednotlivých firem a s konkrétní prací odborníků v přírodovědných oborech. Obsahem aktivity bylo připravit a zrealizovat v průběhu dvou školních let 7 odborných exkurzí a seminářů pro jednotlivé ročníky gymnázia, které svým zaměřením přímo navazovaly a doplňovaly témata výuky fyziky a chemie. Jednalo se o další atraktivní praktické výukové metody doplňující klasickou výuku a přispívající ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. Proběhly následující odborné exkurze a semináře: 1. Jaderná elektrárna Dukovany chemie, 2. Vodní elektrárna Dlouhé stráně fyzika, 3. Technické muzeum Brno fyzika, 4. Dolní oblast Vítkovice NKP fyzika, 5. Potravinářský podnik Pivovar Ostravar chemie, 6. Ruční papírna Velké Losiny chemie, 7. Dolní oblast Vítkovice, expozice U fyzika. Náklady spojené s realizací odborných exkurzí byly hrazeny z rozpočtu projektu (hromadná doprava autobusy, vstupné). Exkurze se těšily velké oblíbenosti žáků a pedagogů a gymnázium plánuje v realizaci exkurzí pokračovat i v dalších letech. KA 5 - Zavedení inovativních metod, materiálů a pomůcek do nepovinných aktivit v rámci přírodovědných oborů Cílem této aktivity bylo zavést nové metody, materiály a pomůcky do nepovinných volitelných aktivit přímo souvisejících s výukou přírodovědných předmětů a přispět ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. Dalším cílem aktivity bylo vyhodnotit přínos projektu ze strany zapojených žáků a pedagogů a šířit ověřené výstupy. A) Žáci gymnázia se každoročně účastnili Fyzikální a Chemické olympiády, Archimediády a chemického semináře KSICHT. Pro zájemce o chemii probíhal pravidelný chemický kroužek, který je zaměřený zejména na praktická laboratorní cvičení a pokusy. Obecně zájem o tyto předměty klesá. Cílem aktivity bylo zvýšit zájem žáků o tyto obory a zvýšit motivaci k aktivní účasti na volitelných akcích, soutěžích a zájmových aktivitách a to prostřednictvím moderních vyučovacích metod a praktických pokusů, nové didaktické a výpočetní techniky, nakoupených měřících přístrojů a laboratorního vybavení. Součástí aktivity byla také příprava zájemců z řad maturantů o studium na VŠ. Nové metody a technologie umožnily hlubší studium oboru a intenzivnější přípravu na přijímací zkoušky. Celkem se v roce 2014 hlásilo 28 maturantů na přírodovědné obory a 25 nastoupilo ke studiu. B) Vyplněné evaluační dotazníky žáků a hodnotící zpráva pedagogů Vždy na konci školního roku (2x za projekt) vyplnili žáci hodnotící dotazníky, v nichž vyhodnotili probíhající projekt a jeho přínos pro žáky a školu. Zároveň bylo dotazníky ověřeno, zda se zájem o fyziku a chemii za poslední 3 roky zvýšil. Fyzika je aktuálně ohodnocena známkou 2,4 oproti 2,9 z roku 2011, chemie známkou 2,7 oproti 3,0 z roku Výsledek dotazování je tedy velmi pozitivní. Pedagogové shrnuli přínos projektu v hodnotící zprávě. Informace o dotazníkových šetřeních jsou součástí příloh tohoto dokumentu.

5 C) Šíření ověřených výstupů Dne byl realizován pracovní workshop pro ostatní pedagogy přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. Smyslem workshopu bylo seznámit pedagogy, kteří nebyli přímo zapojeni do projektu, s průběhem projektu, s jeho výstupy a výsledky, s hodnocením ze strany realizačního týmu i žáků. Účastníkům byly prezentovány a předány nové výukové materiály vytvořené v rámci projektu, které mohou pedagogové používat pro výuku v dalších školních letech. Tímto bude zajištěna udržitelnost projektu a šíření výstupů. Na stránkách a jsou umístěny: - odkazy na nově vytvořené výukové materiály pro fyziku a chemii zpracované pedagogy metodiky do elektronického výukového systému EduBase: dvě databáze kvalitních www odkazů pro fyziku a chemii, - Závěrečná zpráva projektu, - fotodokumentace z aktivit projektu. Výstupy projektu a nakoupené zařízení a vybavení poslucháren a laboratoří budou využívány ve výuce i ve volitelných aktivitách i po ukončení projektu v následujících školních letech. Dosažené výsledky a výstupy v rámci aktivit projektu - Kvalitně zrealizovaný projekt s naplněnými indikátory, dosaženými cíli a výstupy projektu, se schválenými technickými a finančními zprávami a s dobře zajištěnou publicitou projektu. - Dovybavené multimediální učebny fyziky a chemie a laboratoře fyziky a chemie, nakoupené zařízení a vybavení. - Nakoupený a zprovozněný nový elektronický výukový program EduBase pro pedagogy a zrealizované školení k jeho používání. - Nové atraktivně zpracované multimediální výukové a metodické materiály (prezentace, produkt 1 a 2) pro výuku fyziky a chemie ve všech ročnících vyššího i nižšího gymnázia. - Doplňkové výukové materiály zpracované ve vybraném elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia (produkt 3 a 4). - Dvě databáze kvalitních www odkazů se zajímavými informacemi pro výuku fyziky a chemie. - Seznamy s 378 žáky jednotlivých tříd zapojených do projektu. - V každé třídě zapojené do projektu byly praktikovány projektové aktivity v maximálně možné míře. Výuka byla inovována a obohacena o nové metody, interaktivní výukové materiály a pomůcky, laboratorní pokusy a měření s využitím nových pomůcek a přístrojů fotodokumentace z výuky, Měsíční výkazy vyučovacích hodin s využitím aktivit projektu pro každý předmět. - Organizačně zajištěno a zrealizováno 7 odborných exkurzí pro fyziku a chemii, prezenční listiny, vypracované pracovní listy s otázkami k jednotlivým exkurzím, fotodokumentace z exkurzí. - Seznamy žáků - účastníků soutěží v přírodovědné oblasti, zájmových kroužků a dalších volitelných akcí. Seznam maturantů, kteří se připravovali na studium přírodovědných oborů na VŠ. - Vyhodnocené evaluační dotazníky min. 300 žáků (dotazování proběhlo 2krát, vždy na konci školního roku). - Ověřený zájem a oblíbenost fyziky a chemie na konci projektu formou dotazníku. Srovnání s výsledky dotazníkového šetření oblíbenosti předmětů, které proběhlo při zpracování projektu v květnu Fyzika je aktuálně ohodnocena známkou 2,4 oproti 2,9 z roku 2011, chemie známkou 2,7 oproti 3,0 z roku Prezenční listina účastníků pracovního workshopu z , fotodokumentace. - Výstupy umístěné na a - Odkazy na nově vytvořené výukové materiály pro fyziku a chemii zpracované pedagogy metodiky do elektronického výukového systému EduBase.

6 Naplněné indikátory Počet nově vytvořených inovativních produktů V rámci projektu byly vytvořeny 4 produkty: PRODUKT 1 - nové atraktivně zpracované multimediální výukové materiály (prezentace) pro výuku fyziky ve všech ročnících gymnázia: Prima - 6 témat, Sekunda - 5 témat, Tercie - 4 témata, Kvarta - 4 témata, Kvinta - 7 témat, Sexta - 8 témat, Septima - 10 témat, Oktáva - 6 témat. Pro každé téma každého ročníku byla zpracována prezentace o rozsahu min.12 stran-slaidů (50 témat x 12 stran = min. 600 stran výukového materiálu). Výukové materiály jsou zpracovány v programu PowerPoint a umístěny na 8 DVD, pro každý ročník samostatně. PRODUKT 2 - nové atraktivně zpracované multimediální výukové materiály (prezentace) pro výuku chemie ve všech ročnících gymnázia: Tercie - 6 témat, Kvarta - 5 témat, Kvinta - 5 témat, Sexta - 5 témat, Septima - 5 témat, Seminář volitelného předmětu (septima, oktáva) - 5 témat. Pro každé téma každého ročníku byla zpracována prezentace o rozsahu min.15 stran-slaidů (31 témat x 15 stran = min. 465 stran výukového materiálu). Výukové materiály jsou zpracovány v programu PowerPointu a umístěny na 6 DVD, pro každý ročník samostatně. PRODUKT 3 - doplňkové výukové materiály pro domácí přípravu na hodiny fyziky zpracované v elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia (Prima - 6 témat, Sekunda - 5 témat, Tercie - 4 témata, Kvarta - 4 témata). Pro každé téma každého ročníku byly zpracovány materiály pro 2 výukové hodiny fyziky (19 témat x 2 h = 38 hod. fyziky). PRODUKT 4 - doplňkové výukové materiály pro domácí přípravu na hodiny chemie zpracované v elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia (Tercie - 6 témat, Kvarta - 5 témat). Pro každé téma každého ročníku byly zpracovány materiály pro 3 výukové hodiny chemie (11 témat x 3 h = 33 hod. chemie). Konečná verze zpracovaných výukových materiálů je umístěna na webu fyziky a chemie gymnázia a volně dostupná všem pedagogům a žákům. Počet podp. osob v poč. vzděl. celkem - dětí, žáků Cílovou skupinou projektu jsou žáci Gymnázia v Krnově. Do projektu bylo zapojeno 220 dívek a 158 chlapců z celkového počtu 378 žáků nižšího a vyššího gymnázia, jejíchž výuka fyziky a chemie probíhala v dovybavených multimediálních učebnách a laboratořích, a do jejichž výuky fyziky a chemie byly zaváděny nově vytvořené vzdělávací a metodické materiály, inovativní metody, technologie a pomůcky. Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Tento indikátor stanovuje počet osob, které poskytovaly nebo podporovaly poskytování vzdělávacích služeb v rámci aktivit projektu. V rámci projektu se jednalo o celkem 5 osob: - Odborný konzultant, - Pedagog metodik - fyzika 1, - Pedagog metodik - fyzika 2, - Pedagog metodik - chemie 1, - Pedagog metodik - chemie 2. Tyto osoby: - Vytvářely nové výukové materiály (prezentace), vyhledávaly informace, připravovaly materiály a zpracovávaly je do programu PowerPoint. Aktualizovaly a doplňovaly prezentace (produkt 1, 2). - Vytvářely a vkládaly materiály do nového elektronického výukového systému EduBase (produkt 3, 4). - Vytvářely databázi kvalitních www odkazů s informacemi z přírodovědných předmětů. - Zaváděly nové metody, výukové materiály a pomůcky do povinné výuky i volitelných aktivit.

7 Přínos projektu pro cílové skupiny - Díky aktivitám projektu se zkvalitnila a zatraktivnila výuka přírodovědných předmětů, byla obohacena o nové zajímavé metody, interaktivní výukové materiály a pomůcky s cílem zvýšit zájem žáku o studium přírodovědných předmětů - fyziky a chemie. - Změnil se způsob výuky, zvýšila se praktičnost, názornost a zážitkovost ve výuce. - Ke zvýšení zájmu o přírodovědné předměty vede také využití moderní didaktické a výpočetní techniky v přírodovědných předmětech pořízené z rozpočtu projektu, přičemž se žáci a učitelé zdokonalují při práci s novými přístroji, pomůckami a interaktivní výukovou technikou. - Zvyšuje se zájem žáků o studium přírodovědných oborů na VŠ a o účast v oborových olympiádách, soutěžích, SOČ. - Projektové aktivity podpořily metody týmové práce žáků a aktivní spolupráci žáků a učitelů. Přílohou této Souhrnné informace o realizaci projektu jsou: Příloha č. 1: Multimediální výukové prezentace - DVD (fyzika - 1 DVD, chemie - 1 DVD) Příloha č. 2: Doplňkové výukové materiály v programu Eduase - dodané v pdf. (fyzika - 1 DVD, chemie - 1 DVD) Příloha č. 3: Dvě databáze kvalitních www odkazů se zajímavými informacemi pro výuku fyziky a chemie Příloha č. 4: Celkový seznam žáků zapojených do projektu Příloha č. 5: Informace k dotazníkovým šetřením Příloha č. 6: Materiály k publicitě projektu Příloha č. 7: Fotodokumentace z aktivit

8 Dosažené cíle projektu Obecným cílem projektu, stejně jako cílem celého globálního grantu, bylo zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem tohoto projektu byla modernizace stávajících vyučovacích metod a zavedení nových metod, postupů, pomůcek a inovativních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. Cílem bylo zlepšit podmínky ve výuce, zkvalitnit a zatraktivnit výuku, zvýšit tak aktivní zájem žáků o tyto obory a motivovat je k dalšímu studiu přírodovědných oborů na VŠ. Dílčí cíle, které vedli k naplnění hlavního cíle projektu: - Multimediální učebny a laboratoře fyziky a chemie byly modernizovány a dovybaveny o novou interaktivní didaktickou a výpočetní techniku a další vybavení, přístroje a pomůcky potřebné k zavádění nových názorných praktických metod do výuky. - Byly vytvořeny nové výukové a metodické materiály pro názornou, didakticky pestřejší výuku fyziky a chemie, ověřeny a zavedeny do výuky. - Pedagogové byli aktivně zapojeni do využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce. - Žáci byli zapojeni do spolupráce s pedagogy na doplňování vytvořených výukových materiálů o nové informace. - Do běžné výuky byly zavedeny praktické pokusy a odborné exkurze. - Ve výuce byla a je preferována lepší názornost a vyšší vizualizace metod, která umožňuje hlubší studium v oblastech, které vyžadují vizuální či praktický přístup, důraz je kladen na trvalejší charakter získaných znalostí. - Do volitelných a zájmových aktivitách přírodovědného charakteru byly zavedeny nové metody a postupy, které navazují na povinné předměty. Hlavní i dílčí cíle projektu byly naplněny.

9 Zpětná vazba od cílových skupin Na konci školního roku 2012/2013 proběhlo první dotazníkové hodnocení žáků k využití aktivit projektu ve výuce fyziky a chemie na Gymnáziu v Krnově. Dotazování se zúčastnilo 145 studentů a odpovídali na následující otázky: - Jak jste spokojeni s novým vybavením v posluchárně fyziky a chemie (interaktivní tabule včetně příslušenství) a v laboratořích fyziky a chemie (nové měřicí přístroje, výukové pomůcky)? - Jak hodnotíte používání elektronických výukových prezentací pedagoga? - Jak hodnotíte odborné exkurze, jsou pro vás přínosné? Uvítali byste více takových praktických exkurzí jako součást výuky fyziky a chemie? - Myslíte si, že je tento projekt pro vaši školu přínosný? - Přivítali byste další zajímavé aktivity a metody ve výuce přírodovědných předmětů? - Moje návrhy pro zpestření a zkvalitnění výuky fyziky a chemie: Na konci školního roku 2013/2014 proběhlo druhé dotazníkové hodnocení žáků k využití aktivit projektu ve výuce fyziky a chemie na Gymnáziu v Krnově. Dotazování se zúčastnilo 165 studentů. Třetí dotazování na oblíbenost vyučovaných předmětů proběhlo v červnu 2014 a zúčastnilo se ho 249 žáků školy. Dotazováním bylo ověřeno, zda se zájem o fyziku a chemii za poslední 3 roky zvýšil. Fyzika je aktuálně ohodnocena známkou 2,4 oproti 2,9 z roku 2011, chemie známkou 2,7 oproti 3,0 z roku Výsledek dotazování je tedy velmi pozitivní a vypovídá o kladném vlivu projektových aktivit na oblíbenost fyziky a chemie.. Výsledky a podklady všech dotazování jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto dokumentu. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 4 4 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot Všechny indikátory byly naplánovány reálně a bylo dosaženo stanovených hodnot.

10 Publicita projektu V průběhu realizace projektu jsme využili následující nástroje publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Účastníci projektu - cílové skupiny a také odborná a široká veřejnost byli průběžně od zahájení projektu informováni žadatelem a partnerem o realizaci tohoto projektu tak, aby byla zřetelně prezentována role, kterou EU a ČR hraje v souvislosti s financováním projektů zaměřených na vzdělávání. Na všech projektových jednáních, školeních a workshopech a při realizaci aktivit projektu byl ústně členy realizačního týmu prezentován zdroj financování projektu. Na informačních, výukových a dalších tiskových i elektronických materiálech a webových stránkách byla a budou uvedena loga a informace o financování projektu z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Vybavení a zařízení pořízené z rozpočtu projektu je označeno samolepkami s povinnými logy a textem Toto vybavení je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Internetové stránky projektu Na internetových stránkách žadatele a partnera - a - je vytvořena nová sekce, ve které jsou umístěny informace o tomto projektu včetně fotodokumentace probíhajících aktivit a výstupů. Informace byly v průběhu projektu aktualizovány a doplňovány. Na konci projektu zde byly umístěny výsledky, výstupy a závěrečná monitorovací zpráva projektu. Oznámení na všech vzdělávacích materiálech Na všech vzdělávacích a metodických materiálech vytvořených a pořízených v rámci tohoto projektu jsou uvedena loga a informace o financování projektu z ESF a ze státního rozpočtu ČR, tak aby si účastníci projektu a také odborná a široká veřejnost byla vědoma role, kterou EU a ČR hraje v souvislosti s financováním projektů zaměřených na podporu vzdělávání. Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců Žadatel byl začleněn na veřejně přístupný seznam příjemců podpory. Tento seznam obsahuje základní údaje o příjemci podpory a podpořeném projektu (oblast podpory, stručný obsah, cílové skupiny, doba trvání projektu, obdržená finanční podpora). Viditelné umístění trvalé informační desky Na Gymnáziu v Krnově a v prostorách AKLUBU byla umístěna trvalá informační deska s informacemi o projektu včetně povinných log. Desky slouží k informovanosti žáků, pedagogů, odborné a široké veřejnosti o podpoře projektu z OP VK. Zvláštní tiskové a mediální zprávy Na konci realizace projektu byl zpracován hodnotící článek o probíhajícím projektu a jeho přínosu pro školu a uveřejněn v regionálním tisku Krnovské listy. Tímto způsobem byla informována široká veřejnost z celého regionu o realizovaném projektu. Výše uvedené nástroje a aktivity publicity byly dostačující pro prezentaci projektu cílové skupině, rodičům žáků, pedagogické, odborné i široké veřejnosti a mají pozitivní dopad na celkové povědomí o realizaci projektu a jeho podpoře z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Webové stránky projektu

11 Udržitelnost projektu Nerelevantní Problémy při realizaci Při realizaci projektu jsme se nesetkali s žádnými zásadními problémy. Horizontální témata Rovné příležitosti Tento projekt byl svým obsahem situován do oblasti vzdělávání na středních školách a měl pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí. Projekt umožnil získat rovný přístup ke vzdělání všem členům cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, příslušnost či hendikep. Projekt počítal také s tím, že umožní účast v projektu i osobám se speciálními potřebami a pomůže jim překonat bariéry bránící v účasti. Projektové aktivity byly určeny pro všechny členy cílové skupiny, umožňovaly a nabízely rovný přístup do projektu ženám i mužům. Projekt přímo navazoval na hlavní cíle OP VK. Aby dosahovalo co nejvíce lidí co nejvyššího vzdělání a vzdělávalo se celoživotně, musí se umět učit, mít chuť se učit a pochopitelně musí mít příležitost se učit. Proto je nutné ve školách uplatňovat takové způsoby vzdělávání, které zpřístupňují vzdělávání všem žákům, nejen těm, kterým "učení jde", kteří nemají zdravotní či sociální problémy anebo kterým vyhovuje postup uplatňovaný pedagogem. V rámci projektu jsme využili moderní metody výuky, které podporovaly zájem všech žáků, dávaly jim příležitost se uplatnit, stavěly na jejich přednostech. Všechny projektové aktivity měly pozitivní dopad na rovné příležitosti. Udržitelný rozvoj Hlavní principy udržitelného rozvoje jsou běžnou součástí výuky přírodovědných předmětů na školách. Žáci se mimo jiné v rámci vzdělávání na školách seznamují a jsou prakticky vedeni k: - ekologickému třídění odpadů, - úspornému hospodaření s materiály (např. efektivní kopírování a tisk papírových dokumentů, podpora využívání recyklovaných materiálů), - úspornému využívání energií a vody (úsporné žárovky, spořiče vody), - využívání ekologicky šetrné dopravy (cestování vlakem, MHD, jízda na kole nebo pěší chůze), - ochraně životního prostředí. I v období realizace projektu se žáci v rámci výuky přírodovědných oborů seznamovali hlouběji a podrobněji s procesy a principy, které v přírodě fungují, se zásadami ochrany životního prostřední, s důsledky vlivu člověka na přírodu. Pozitivní dopad na udržitelný rozvoj měly všechny projektové aktivity.

12 Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis Dostupnost 1 DVD elektronická verze Multimediální výukové materiály pro výuku fyziky Atraktivně zpracované výukové powerpointové prezentace pro všechny ročníky gymnázia dle témat rámcového vzdělávacího plánu doložené DVD 2 DVD elektronická verze Multimediální výukové materiály pro výuku chemie Atraktivně zpracované výukové powerpointové prezentace pro všechny ročníky gymnázia dle témat rámcového vzdělávacího plánu doložené DVD 3 Internetový odkaz Doplňkové výukové materiály pro výuku fyziky Doplňkové výukové materiály zpracované v elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia určené především k domácí přípravě doložené DVD 4 Internetový odkaz Doplňkové výukové materiály pro výuku chemie Doplňkové výukové materiály zpracované v elektronickém výukovém systému EduBase pro žáky nižšího gymnázia určené především k domácí přípravě doložené DVD V Krnově dne Podpis oprávněné osoby Mgr. Petra Poláčková, manažerka projektu Mgr. Luděk Richter, statutární zástupce příjemce

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Projekt Moderní škola, Reg. č.: CZ. 1.07./1.1.04/03.0017 Šternberk 2012 Výsledky dotazníkového šetření

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0064 Název projektu Příjemce Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě

Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě Název projektu: a.s. Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA Název příjemce: OLMA, a. s. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00273

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007 nižšího

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více