AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE

2 Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat. Bude Va í rodinû slouïit po léta a v raznû sníïí Va e náklady na energii. Velk víceúãelov displej z tekut ch krystalû (LCD) Vám umoïàuje ovládat tento mnohofunkãní v robek pouh m stisknutím tlaãítka. NeÏ zaãnete termostat pouïívat, vûfiíme, Ïe si peãlivû proãtete tuto pfiíruãku. POZOR, DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ!!! Postup pfii uvádûní bezdrátového termostatu do provozu: 1. PouÏívejte zásadnû alkalické baterie. 2. Po vloïení baterií stisknûte nulovací tlaãítko RESET. 3. Vyãkejte 15 minut neï se napumpuje kondenzátor na 15 V, jinak termostat nesplní udávanou vzdálenost. 4. Tûmito pokyny se prosím fiiìte pfii kaïdém uvádûní bezdrátového termostatu do provozu na novou sezónu i pfii v mûnû baterií. MoÏné problémy: pokud termostat pfiestane po urãité dobû fungovat, zkuste nejdfiíve vymûnit baterie za nové a opakujte zmínûn postup. Pokud v mûna nepomûïe, obraète se prosím na Va eho prodejce. AURATON 2020 TX Plus DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN TERMO- STAT s individuálním nastavením pro pracovní dny, sobotu a nedûli. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA OBSAH P EHLED P EDSTAVENÍ INSTALACE PRACOVNÍ MODY AUTO, MAN, ECONO Pfiepínaã funkcí Filtr PROGRAMOVÁNÍ Nastavení ãasu a dne Pfiednastavené programy Modifikace programu Nastavení teplotního rozsahu (SPAN)

3 Strana: 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE P EDSTAVENÍ âas A DEN TOPENÍ ZAPNUTO AUTOMAT. REGULACE âíslo PROGRAMU MANUÁLNÍ FUNKCE MO TU WE TH FR SA SU SETPOINT BATT FILTER PROG MANUAL ECONO SLABÁ BATERIE PROSTOROVÁ A ÎÁDANÁ TEPLOTA âas PROVOZNÍCH HODIN FUNKCE EKONOMICKÉHO âasovaâe INSTALACE Termostat byl vytvofien tak, aby umoïnil jednoduchou a rychlou instalaci, vyïadující pouze jednoduché nástroje.!varování!: Pro zamezení úrazu elektrick m proudem, nezapomeàte napfied vypnout hlavní pfiívod elektrické energie k vytápûcímu systému. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifikovan pracovník. PRACOVNÍ MODY Termostat má tfii (3) operaãní mody: AUTOmatick, MANuální a TIMER ECONO (ekonomick ãasovaã). Auto: Automatick mod sekvenãnû provádí pfiedem zaznamenan program. MO Stisknûte klávesu AUTO, zobrazí se ikona PROG a také právû probíhající program. Stlaãením kláves a se na dobu pûti sekund ukáïe nastavená teplota. PROG 1 MAN: Manuální mod umoïàuje uïivateli doãasnû pfieru it právû probíhající program. Stiskem klávesy MAN se zobrazí ikona Prvním stiskem klávesy nebo se na displeji zobrazí teplota nastavená pro manuální reïim. KaÏd m dal ím stiskem se mûní nastavení teploty o 0,5 C. MANUAL

4 Strana: 4 TIMER ECONO: Funkce timer econo udrïuje ekonomickou teplotu aï do uïivatelem nastaveného ãasu a dne. Poté termostat automaticky pfiechází do automatického modu. Tento operaãní mod umoïàuje uïivateli termostatu udrïovat zvlá tní nastavenou úspornou teplotu, a to na celou dobu pfiedpokládané absence (maximálnû t den), a tak dosáhnout maximální úspory topn ch nákladû bûhem této doby, aniï do lo k zamrznutí topného systému. MO MANUAL ECONO Pro vstup do tohoto operaãního modu je tfieba stisknout tlaãítko MAN na dobu nejménû tfií (3) sekund, zobrazí se ikona..., pfiedpokládaná doba návratu a teplota nastavená pro ECONO mod. Pomocí klávesy DAY, HOUR a MIN mûïete nastavit pfiedpokládan ãas návratu. Stiskem kláves a mûïete nastavit poïadovanou teplotu pro ECONO mod. Pfiepínaã funkcí Tímto pfiepínaãem volíte mezi funkcemi HEAT (topení), OFF (vypnuto) a 5 C. HEAT: Touto funkcí je zapnuta kontrola vytápûcího systému termostatem. AUTO mod pak kontroluje teplotu dle pfiedem zadaného programu. OFF: Tato poloha vypíná topn systém. 5 C: V této poloze udrïuje termostat teplotu na 5 C, a tím zabraàuje zamrznutí topného systému. FILTER: Tato funkce Vám umoïní po hodinách spoãítat, jak dlouho bylo topné zafiízení v provozu, tj. od doby sepnutí do doby vypnutí topného zafiízení. Stiskem tlaãítka FILTER zjistíte kolik hodin bylo topné zafiízení v provozu. Po ubûhnutí 250 operaãních hodin zaãne na displeji blikat indikátor FILTER jako upozornûní, Ïe je tfieba nastavit poãítadlo filtru na nulu. âítaã filtru poãítá maximálnû do 999 hodin, tam pak zûstane stát, dokud ho znovu nevynulujete. Pro vynulování ãítaãe filtru stisknûte a drïte klávesu FILTER, dokud se na displeji nezobrazí 000.

5 Strana: 5 PROGRAMOVÁNÍ Poznámka: Termostat provádí automatické ukonãení funkcí. Pokud se nûkterá funkce jako prohlíïení programu, filtru atd. nedokonãí stiskem klávesy RETURN, po ubûhnutí deseti (10) sekund tuto funkci automaticky ukonãí. Nastavení ãasu a dne Kdykoliv v provozním modu mûïete pomocí klávesy DAY (den), HOUR (hodina), MIN (minuta) nastavit nebo opravit ãas a den. Pfiednastavené programy Termostat má ãtyfii (4) pfiedem nastavené topné programy pro pracovní dny v t dnu (Po Pá), dva (2) na sobotu a dva (2) na nedûli. Tyto programy mohou b t pouïity tak jak jsou, nebo je mûïete upravit dle vlastní potfieby. Program pro pracovní dny v t dnu (Po Pá) MO PROG 4 âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program pro sobotu 6:00 8:30 16:00 23:00 21 C 21 C 21 C 17 C âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 Program pro nedûli 6:00 23:00 21 C 17 C âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 6:00 23:00 21 C 17 C Modifikace programu 1. Pfiepnûte pfiepínaã funkcí do polohy HEAT. 2. Stisknûte klávesu PROG. Displej zobrazí poãáteãní ãas programu a nastavení teploty pro tento ãas. Zobrazení MO aï FR (pondûlí aï pátek) se rozsvítí jako indikace, Ïe tento program je pfiifiazen pro pracovní dny t dne. âíslo právû vybraného programu 1 bliká. Opûtovn m stiskem klávesy PROG procházíte pfies body programu pracovních dnû 1 aï 4 a víkendov mi body 1 aï 2. MO TU WE TH FR SETPOINT PROG

6 Strana: 6 3. Klávesou PROG vyberte programov bod, kter chcete modifikovat. 4. Klávesami HOUR (hodiny) a MIN (minuty) mûïete upravovat startovací ãas. Klávesami a mûïete nastavovat teplotu v tomto bodû. 5. Stisknûte RETURN nebo vyãkejte deset (10) sekund na automatick návrat. Programovací plán VyuÏijte následující prázdn programovací plán pro zaznamenání a pozdûj í kontrolu zmûn programu je tû pfiedtím, neï je provedete. Program pro pracovní dny v t dnu (Po Pá) âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program pro sobotu âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 Program pro nedûli âíslo programu Hodina Nastavená teplota Program 1 Program 2 Nastavení teplotního rozsahu (SPAN) Regulaãní teplotní rozsah je 0,5 C. To znamená, je-li nastavena teplota na 20 C, topení bude spínat pfii 19,75 C a vypínat pfii 20,25 C. Toto rozpûtí je programovatelné. MÛÏete si zvolit mezi 0,5 C, 1,0 C nebo 2,0 C. ProhlíÏení nebo zmûna teplotního rozsahu (SPAN): 1. Stisknûte klávesu PROG souãasnû s klávesou RETURN. 2. Uvolnûte obû klávesy. 3. Pomocí kláves a vyberte nov teplotní rozsah. 4. Stisknûte klávesu RETURN nebo vyãkejte deset (10) sekund na automatické ukonãení funkce. Poznámka: Nastavení men ího teplotního rozsahu, napfi. 0,5 C bude pro Vás pfiíjemnûj í (men í variace teplot v bytû). Vytápûcí systém bude zapínán a vypínán ãastûji.

7 Strana: 7 NÁVOD K INSTALACI Zvolte vhodné umístûní Umístûní termostatu mûïe v raznû ovlivnit jeho funkci. JestliÏe termostat osadíte v místû, kde nemûïe vzduch fiádnû cirkulovat, nebo kde je vystaven pfiímému sluneãnímu svûtlu, nebude teplotu v místnosti udrïovat správnû. Aby termostat pracoval správnû, mûl by b t pfiipevnûn na vnitfiní zdi, v místû, kde vzduch volnû cirkuluje. Zvolte místo, kde se ãlenové Va í rodiny nejvíce zdrïují. Vyhnûte se blízkosti tepeln ch zdrojû (napfi. televizory, radiátor, chladniãky) a pfiímému sluneãnímu svûtlu. Neosazujte termostat ani v blízkosti dvefií, kde by trpûl vibracemi. Pokud nebudete termostat instalovat pevnû na zeì, poloïte ho vïdy na vhodné místo, viz v e. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO P IJÍMAâE Vytápûcí zafiízení Pfiijímaã Digitální pfienos Termostat (vysílaã) Pfied instalací bezdrátového pfiijímaãe nejdfiíve vypnûte pfiívod el. proudu. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifikovan pracovník. Napojte pfiijímaã termostatu k topnému systému dle schématu (dvojvodiãové zapojení). Zmûnou stavu vysílaãe termostatu (zapnuto, vypnuto) dojde k synchronizaci vysílaãe a pfiljímaãe. K tomuto dochází taktéï automaticky kaïdou 1 minutu. Na zadní stranû pfiijímaãe naleznete plastovou krytku, která zakr vá svorkovnici pro pfiipojení vodiãû.

8 Strana: 8 Ve vût inû pfiípadû se pouïívají v stupy oznaãené jako COM a NO. Vzhled Pfiední strana Zadní strana 1. Anténa pro kvalitní komunikaci s vysílaãem-termostatem 2. zelená LED dioda signalizuje zapnutí topného zafiízení ãervená LED dioda signalizuje napájení pfiijímaãe Ïlutá LED dioda signalizuje spojení s vysílaãem-termostatem 3. Vypínaã pfiídavné prûchozí zásuvky 4. Pfiídavná prûchozí zásuvka - mûïe b t pouïívána pro napûtí 230 V, max. 5 A 5. Plastová krytka 6. Zásuvková vidlice 230V

9 Strana: 9 Postup pfii uvádûní bezdrátového termostatu do provozu 1. VloÏte alkalické baterie do vysílaãe-termostatu 2. ZasuÀte pfiijímaã do zásuvky a vyãkejte 10minut k dosaïení udávané vzdálenosti 3. Îlutá LED dioda signalizuje spojení mezi vysílaãem a pfiijímaãem, problikne jednou za minutu. Pokud je vysílaã mimo dosah pfiijímaãe (nebo jsou baterie pfiíli slabé) problikává dioda kaïdou sekundu nebo vûbec neproblikává. Z v roby je nastaven komunikaãní kód ãíslo 085. V pfiípadû potfieby mûïe b t kód zmûnûn. 4. Zelená LED dioda signalizuje zapnutí topného systému Pozn. Pokud je z dûvodu velké vzdálenosti nebo vedlej ího ru ení pfieru ena komunikace mezi vysílaãem a pfiijímaãem, dojde po 5 minutách k automatickému vypnutí topné soustavy. Pokud vedlej í ru ení pfiestane, termostat se opût vrátí do provozního reïimu. Nastavení komunikaãního kódu Z v roby je nastaven kód ãíslo 085. V pfiípadû, Ïe je termostat v dosahu dal ího bezdrátového pfiístroje, mûïe b t komunikaãní kód zmûnûn: 1. Vytáhnûte bezdrátov pfiijímaã na pár sekund ze zásuvky (230V) a posléze jej do ní znovu zasuàte. 2. Stisknûte souãasnû tlaãítko RETURN a MAN. Na displeji se zobrazí nastaven komunikaãní kód z v roby ã Stisknutím tlaãítek a nastavujete nov komunikaãní kód mezi ãísly 001 aï 255, posléze stisknûte tlaãítko RETURN. 4. Pokud pfiijímaã pfiijme nov kód, tak Ïlutá LED dioda nûkolikrát problikne. 5. JestliÏe pfiijímaã nepfiijme nov kód (Ïlutá LED dioda neproblikne) musí se zmínûn postup znovu opakovat.

10 Strana: 10 Elektrické zapojení vodiãû s topn m systémem 1. vytápûcí zafiízení 2. svorkovnice (max. zátûï 5 A, 230 V) 3. pfiijímaã 4. vysílaã termostat

11 Poznámky: Strana: 11

12 Strana: 12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 1. Model: AURATON 2020 TX Plus 2. Poãet programû: 4 programy pro pracovní den, 2 programy pro sobotu, 2 programy pro nedûli 3. Nastavení teploty: po 0,5 C 4. Pfiesnost teploty: ± 0,25 C 5. Spínání: V stfiíd. 50 Hz, 5 A odporov ch 6. Skladovací teplota: 20 aï 50 C 7. Pracovní teplota: 0 aï 50 C 8. Regulaãní rozsah: 5 aï 27 C 9. Zobrazovací rozsah: 0 aï 40 C 10. Dosah: 50 m na volné plo e 11. Pfienos: digitální 32 bitt 433, 92 MHz 12. Baterie: 2x tuïkové 1,5 V My firma LARS CZ, spol. s r. o. tímto prohla ujeme, Ïe v robek typ AURATON 2020 TX je ve shodû se základními poïadavky a dal ími pfiíslu n mi ustanoveními Smûrnice 1999/5/ES Datum prodeje Razítko prodejny

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota ETO2 technická dokumentace digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti použití: pro aplikace na ochranu okapových žlabů, svodů a úžlabí proti zamrznutí pro aplikace na ochranu

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití CELCIA 0 Modulační regulace s týdenním programem Návod k montáži a použití PŘEDMLUVA... MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU.... Umístění regulace.... Připojení regulace.... Nastavení jazyka, datumu a času....

Více