OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY"

Transkript

1 .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u

2 .r.o.r.o.

3 OBSAH Bezpeãnostní pokyny... 1 PouÏití... 2 ÚdrÏba... 2 Popis... 3 MontáÏ... 3 Ovládání... 6 Filtry po zachycení mastnoty... 7 Osvûtlení... 7 Obrázky r.o BEZPEâNOSTNÍ POKYNY Vzdálenost mezi podpûrnou mfiíïkou pro varné nádoby na varném panelu a spodní plochou odsavaãe par musí b t nejménû 65 cm. Pokud pokyny pro montáï odsavaãe urãují vût í vzdálenost, je nutné ji dodrïet. Odsávan vzduch nesmí b t pfiipojen na komínové vedení, které je pouïíváno pro odvod spalin ze spotfiebiãû, které jsou napájeny jin m druhem energie, neï elektfiinou (kotel ústfiedního topení, ohfiívaã vody apod.) DodrÏujte závazné pokyny vydané pfiíslu n mi úfiady pro instalaci zafiízení k odvodu spalin. Odsávan vzduch nesmí b t napojen do dutin zdiva, pokud tyto dutiny nejsou urãeny k tomuto úãelu. Místnost musí b t dobfie vûtrána, pokud s odsavaãem par je souãasnû v provozu jiné topné zafiízení, jehoï zdrojem energie není elektfiina (napfi. topení na plyn, olej, uhlí a pod.). Odsavaã par, odvádûjící vzduch, mûïe vytvofiit v místnosti podtlak. Tento podtlak nesmí pfiekroãit hodnotu 0,04 mbar. Zabrání se tím, aby plyn nasávan hofiákem, nebyl navíc odsáván podtlakem v místnosti. Doporuãujeme proto pfiekontrolovat, zda je do místnosti zabezpeãen dostateãn pfiívod ãerstvého vzduchu..r.o. Zkontrolujte v robní títek umístûn uvnitfi spotfiebiãe. Pokud je na nûm nati tûn symbol " " znamená to, Ïe spotfiebiã má takové technické provedení, které umoïàuje zafiazení do II. tfiídy elektrické izolace a nemusí b t proto uzemnûn. Pokud na v robním títku uvnitfi spotfiebiãe není symbol " ", znamená to: POZOR - tento spotfiebiã musí b t uzemnûn. KdyÏ provádíte pfiipojení na elektrick rozvod, zkontrolujte, zda je zásuvka pfiipojena na uzemnûní. 1

4 Pfied pfiipojením na elektrick rozvod zkontrolujte, zda jeho napûtí odpovídá hodnotû uvedené na v robním títku uvnitfi spotfiebiãe. Pokud spotfiebiã není vybaven neoddûlitelnou pfiívodní flexo ÀÛrou se zástrãkou a nemá ani jiné zafiízení umoïàují vícepólové odpojení od elektrického vedení pomocí kontaktû, jejichï vzdálenost v rozpojeném stavu je nejménû 3 mm, pak takov spínaã musí b t souãástí pevné elektroinstalace. V takovém pfiípadû svûfite pfiipojení na elektrickou síè vïdy odbornému elektroservisu..r.o Zásuvka na pfiívodu elektrického napûtí musí b t umístûna tak, aby byla snadno pfiístupná. Pfied provádûním jakékoliv údrïby, ãistûní nebo opravy spotfiebiãe vïdy ho odpojte od pfiívodu elektrické energie. POUÎITÍ PoblíÏ spotfiebiãe nenechávejte Ïádn materiál, kter by se mohl vznítit. Pod odsávaãem par je zakázána pfiíprava jídel flambováním. Pfii smaïení dbejte zv ené opatrnosti, aby nedo lo ke vznícení oleje nebo tuku. Obzvlá È nebezpeãn je pfiitom olej, kter byl jiï pouïívan. Nenechávejte v chodu nezakryté elektrické plot nky. Aby se zabránilo nebezpeãí vzniku poïáru, je nutné podle uveden ch pokynû provádût ãistûní filtrû zachycujících mastnotu a odstraàovat tuk usazen na spotfiebiãi. ÚDRÎBA DÛkladné o etfiování zaruãuje správn chod a dlouhou Ïivotnost spotfiebiãe..r.o. Jakákoliv mastnota, usazená na spotfiebiãi musí b t pravidelnû odstraàována podle toho, jak ãasto je odsavaã pouïíván (nejménû kaïdé dva mûsíce). NepouÏívejte pfiitom prostfiedky, které by mohly zpûsobit korozi nebo spotfiebiã po krábat. K ãistûní vnûj ích lakovan ch ãástí pouïívejte hadfiík namoãen ve vlaïné vodû s neutrálním ãisticím prostfiedkem. Pfii ãistûní nerezov ch, mûdûn ch nebo mosazn ch ãástí spotfiebiãû pouïívejte na vnûj í plochy speciální ãisticí a le ticí pfiípravky a postupujte pfiitom podle návodu pfiibalen ch pfiímo k tûmto prostfiedkûm. Pro vyãistûní vnitfiních ploch spotfiebiãe pouïijte hadfiík namoãen v denaturovaném lihu. 2

5 POPIS Odsavaã par mûïe b t instalován buì ve filtraãním provedení nebo s odtahem kuchyàsk ch v parû do venkovního prostfiedí. Filtraãní provedení (obr.1): Spotfiebiã nasává vzduch nasycen kuchyàsk mi v pary a pachy, ãistí ho pfies filtry zachycující mastnotu a pfies filtry s aktivním uhlíkem a vrací ãist vzduch zpût do místnosti. Pro udrïení ãisticí schopnosti je nutné uhlíkové filtry pravidelnû vymûàovat..r.o Provedení s odtahem par (obr.2): Spotfiebiã nasává vzduch nasycen kuchyàsk mi v pary a pachy, vede ho pfies filtry zachycující mastnotu a vyfukuje ho pfies odtahové potrubí do venkovního prostfiedí. V tomto provedení není nutné pouïívat uhlíkové filtry. Nejdfiíve si musíte zvolit, jak typ instalace pouïijete (filtraãní nebo odtahovou verzi). Pro dosaïení nejvy í úãinnosti doporuãujeme instalovat odsavaã par s odtahem do venkovního prostfiedí (je-li to technicky moïné). MONTÁÎ Pro lep í uchopení odsavaãe par doporuãujeme pfied zahájením montáïe vyjmout kovovou filtraãní mfiíïku nebo pfiímo kovov filtr (podle provedení vámi zakoupeného modelu). Pfii vyjmutí kovové mfiíïky (obr.3) potlaãte dvû západky smûrem dovnitfi odsavaãe a otoãte mfiíïku do polohy, ve které je moïné ji vysunout ven. Pfii demontáïi kovového filtru (obr.4) potlaãte západky v rukojetích dovnitfi a potáhnûte filtr dolû. MontáÏ provedení s odtahem Pfied vlastním pfiipevnûním odsavaãe musí b t zhotoveno odtahové potrubí pro odvod v parû do venkovního prostfiedí. U odtahového potrubí dbejte na dodrïení tûchto zásad:.r.o. - nejkrat í moïná délka - co nejmen í poãet obloukû (maximální úhel ohybu je 90 ) - potrubí musí b t z materiálu podle pfiíslu n ch pfiedpisû - vnitfiní stûny potrubí musí b t co nejhlad í - nemûlo by docházet k v razné zmûnû vnitfiního prûfiezu vedení vzduchu (doporuãen prûmûr je 125 mm). Pro v fuk vzduchu do venkovního prostfiedí se fiiìte zásadami uveden mi v ãásti "Bezpeãnostní pokyny." 3

6 Volba polohy otvoru pro odvod vzduchu: Otvor mûïe b t umístûn ve stûnû nebo na stropû podle va eho poïadavku, musí v ak b t ve vertikální rovinû s otvory v odsavaãi par. Z odsavaãe mûïe b t vzduch odvádûn buì zadním otvorem "A" nebo vrchním otvorem "B" (obr.5). Zvolte nejvhodnûj í uspofiádání podle va ich potfieb a proveìte montáï pfiíruby "C" (obr. 6) na vybran otvor pro odvod vzduchu ("A" nebo "B"). VloÏte 3 v stupky "D" na pfiírubû do dráïek na odsavaãi. Lehce pootoãte pfiírubu ve smûru hodinov ch ruãiãek aï v stupky zapadnou do pfiíslu n ch zámkû. Stejn m zpûsobem uzavfiete víãkem "E" zb vající otvor. VloÏte 3 v stupky "F" na víãku do dráïek na odsavaãi a lehce otoãte víãkem ve smûru hodinov ch ruãiãek aï zapadnou do zámkû..r.o Ve stûnû zhotovte otvor pro v stup vzduchu (prûmûr 133 mm) podle obr. 7, kde jsou uvedené rozmûry pro rûzné varianty provedení. Pfiipravte odpovídající pfiipojení spotfiebiãe na rozvod elektrického proudu. Postupujte pfiitom dle zásad uveden ch v ãásti "Bezpeãností pokyny". Pokraãujte upevnûním odsavaãe par. Podle va ich poïadavkû mûïete spotfiebiã pfiipevnit na stûnu, nebo na skfiíàku kuchyàské linky. DÒLEÎITÉ: DodrÏte vzdálenost mezi varnou deskou a spodní plochou odsavaãe, která musí b t minimálnû 650 mm. Upevnûní na stûnu: Pokud pro v stup vzduchu pouïíváte horní otvor B, vyvrtejte nejdfiíve díru o prûmûru 133 mm ve dnû kuchyàské skfiíàky. V kaïdém pfiípadû zkontrolujte umístûní zásuvky (hlavního spínaãe) pfiívodu elektrického proudu a rozhodnûte se, kudy povedete elektrick pfiívodní kabel, abyste tomu mohli pfiizpûsobit zhotovení pfiíslu ného otvoru ve stûnû skfiíàky. Nakreslete na stûnu svislé ãáry odpovídající vnûj ím hranám va í varné desky. Oznaãte body pro 4 pfiipevàovací otvory, které mají b t vyvrtány do stûny a dbejte na to, aby byly zachovány rozmûry uvedené na obr. 9. Vyvrtejte tyto díry a vloïte do nich 4 rozpûrky dodávané v pfiíslu enství. Vemte 2 pfiipevàovací rouby (obr. 10G), vloïte je do horních rozpûrek ve stûnû a zãásti je za roubujte. Odsavaã zavûste na tyto rouby a zevnitfi spotfiebiãe je úplnû dotáhnûte. Nyní dokonãete upevnûní odsavaãe pomocí zb vajících 2 roubû (obr. 11H). Na pfiírubu odsavaãe pfiipevnûte pomocí kovové spony ohebnou v fukovou hadici. Hadice ani spona nejsou souãástí dodávky odsavaãe. Proveìte pfiipojení na elektrick rozvod. Upevnûní pod skfiíàku kuchyàské linky: Pokud pro v stup vzduchu pouïíváte horní otvor B, vyvrtejte nejdfiíve díru o prûmûru 133 mm ve dnû kuchyàské skfiíàky (obr. 8). V kaïdém pfiípadû zkontrolujte umístûní zásuvky (hlavního spínaãe) pfiívodu elektrického proudu a rozhodnûte se kudy povedete elektrick pfiívodní kabel, abyste tomu mohli pfiizpûsobit zhotovení pfiíslu ného otvoru ve stûnû skfiíàky. Vyvrtejte 4 otvory ve dnû skfiíàky a dbejte pfiitom na dodrïení rozmûrû uveden ch na obr. 12. PfiiloÏte odsavaã ke stûnû skfiíàky a pfiipevnûte ho za roubením 4 roubû (tyto 4 rouby nejsou souãástí dodávky)..r.o. Na pfiírubu odsavaãe pfiipevnûte pomocí kovové spony ohebnou v fukovou hadici. Hadice ani spona nejsou souãástí dodávky. Proveìte pfiipojení na elektrick rozvod. Tím je montáï ukonãena. 4

7 Dále doporuãujeme: ZKONTROLUJTE, ZDA ODTAHOVÁ - FILTRAâNÍ PÁKA JE VE SPRÁVNÉ POLOZE. Tato páka je umístûna na motorové jednotce a u odtahové verze musí b t natoãena na znaãku " P " (obr. 13). Pfiipomínáme také, Ïe u provedení s odtahem v parû do venkovního prostfiedí není nutné pouïívat uhlíkové filtry. Pokud jsou namontované, vyjmûte je a postupujte pfiitom podle zakoupeného modelu odsavaãe: - je-li odsavaã vybaven kruhov mi uhlíkov mi filtry (obr.14r), uvolnûte je a vyjmûte po otoãení ve smûru hodinov ch ruãiãek, - je-li odsavaã vybaven uhlíkov mi filtry panelového typu (obr.15a), vyjmûte je aï po uvolnûní dvou drïákû "M". (Tyto dva drïáky filtru pak musí b t pfiipevnûny zpût na místo)..r.o MontáÏ filtraãního provedení Pfiipravte odpovídající pfiívod elektrické energie. Pfii pfiipojení dodrïujte zásady uvedené v ãásti "Bezpeãnostní pokyny". Dva otvory ("A" a "B") na odsavaãi (obr. 5) nesmí b t uzavfiené, neboè vzduch cirkuluje zpût do místnosti pfies pfiední prûduchy. Proveìte upevnûní odsavaãe par. Podle va eho poïadavku mûïete pfiipevnit odsavaã buì na zeì nebo na stûnu skfiíàky kuchyàské linky. DÒLEÎITÉ: Vzdálenost mezi varnou deskou a spodní plochou odsavaãe par musí b t nejménû 650 mm. Upevnûní na stûnu: Pfied upevnûním odsavaãe na stûnu zkontrolujte umístûní zásuvky (hlavního spínaãe) pfiívodu elektrického proudu a rozhodnûte se, kudy povedete elektrick pfiívodní kabel, abyste tomu mohli pfiizpûsobit zhotovení pfiíslu ného otvoru ve stûnû skfiíàky. Nakreslete na stûnu svislé ãáry odpovídající vnûj ím hranám va í varné desky. Oznaãte body pro 4 pfiipevàovací otvory, které mají b t vyvrtány do stûny a dbejte na to, aby byly zachovány rozmûry uvedené na obr. 9. Vyvrtejte tyto díry a vloïte do nich 4 rozpûrky dodávané v pfiíslu enství. Vemte 2 pfiipevàovací rouby (obr. 10G), vloïte je do horních rozpûrek ve stûnû a zãásti je za roubujte. Odsavaã zavûste na tyto rouby a zevnitfi spotfiebiãe je úplnû dotáhnûte. Nyní dokonãete upevnûní odsavaãe pomocí zb vajících 2 roubû (obr. 11). Proveìte pfiipojení na elektrick rozvod. Upevnûní pod skfiíàku kuchyàské linky: Pfied upevnûním odsavaãe na dno skfiíàky zkontrolujte umístûní zásuvky (hlavního spínaãe) pfiívodu elektrického proudu a rozhodnûte se, kudy povedete elektrick pfiívodní kabel, abyste tomu mohli pfiizpûsobit zhotovení pfiíslu ného otvoru ve stûnû skfiíàky..r.o. Vyvrtejte 4 otvory ve dnû skfiíàky a dbejte pfiitom na dodrïení rozmûrû uveden ch na obr. 12. PfiiloÏte odsavaã ke stûnû skfiíàky a zevnitfi za roubujte 4 rouby (tyto 4 rouby nejsou souãástí dodávky). Proveìte pfiipojení na elektrick rozvod. Tím je montáï ukonãena. 5

8 Dále doporuãujeme: ZKONTROLUJTE, ZDA ODTAHOVÁ - FILTRAâNÍ PÁKA JE VE SPRÁVNÉ POLOZE. Tato páka je umístûna na motorové jednotce a u filtraãní verze musí b t natoãena na znaãku " Q " (obr. 13). Pfiipomínáme také, Ïe u filtraãního provedení musí b t pouïity filtry s aktivním uhlíkem. Zkontrolujte proto, zda jsou filtry skuteãnû namontovány. Pokud je nutné filtry namontovat, postupujte pfii tom podle provedení zakoupeného modelu odsavaãe:.r.o - je-li odsavaã vybaven kruhov mi uhlíkov mi filtry (obr.14r), upevníte je otoãením filtru proti smûru hodinov ch ruãiãek. - je-li odsavaã vybaven uhlíkov mi filtry panelového typu (obr.15a), vyjmûte dva drïáky kovového filtru (M) a uhlíkov filtr vloïte do kovového nosiãe. Upevnûte zpût dva drïáky filtrû, abyste zajistili uhlíkov filtr. OVLÁDÁNÍ Podle provedení modelu odsavaãe par jsou pouïity následující ovládací prvky: Ovládání podle obr. 17: A = spínaã osvûtlení B = spínaã motoru - rychlost I C = spínaã - rychlost II D = spínaã - rychlost III E = kontrolka chodu motoru Ovládání podle obr. 18: A = spínaã osvûtlení: B = spínaã motoru: C = kontrolka chodu motoru.r.o. poloha 0 - vypnuto poloha 1 - zapnuto poloha 0 - motor vypnut poloha rychlost I,II,III 6

9 FILTRY PO ZACHYCENÍ MASTNOTY Podle provedení odsavaãe jsou pouïity rûzné typy filtrû na zachycení mastnoty. Deskové kovové filtry (viz obr. 19): Tyto kovové filtry musí b t pravidelnû ãistûny v závislosti na pouïívání odsavaãe (nejménû kaïdé 2 mûsíce). Vyperte filtr v neutrálním ãisticím prostfiedku. Pfii vyjímání filtrû potlaãte na západky a filtry vytáhnûte dolû (obr 4). Panelov kovov filtr (viz obr. 20N). Tento kovov filtr je vloïen do kovové mfiíïky. Musí b t pravidelnû ãistûn v závislosti na pouïívání odsavaãe (nejménû kaïdé 2 mûsíce). Vyperte filtr v neutrálním ãisticím prostfiedku. Abyste mohli filtr vytáhnout, vyjmûte nejdfiíve kovovou mfiíïku tím, Ïe potlaãíte na dvû západky smûrem dovnitfi odsavaãe (obr. 3). Následnû vyjmûte dva drïáky filtru uvnitfi kovové mfiíïky a vytáhnûte panelov kovov filtr..r.o Panelov syntetick filtr (viz obr. 21P): Tento filtr je zhotoven z bílé syntetické tkaniny a je umístûn uvnitfi kovové mfiíïky. Nedá se ãistit, proto musí b t obãas vymûnûn v závislosti na pouïívání odsavaãe (nejménû kaïdé 2 mûsíce). Abyste mohli filtr vytáhnout, vyjmûte nejdfiíve kovovou mfiíïku tím, Ïe potlaãíte na dvû západky smûrem dovnitfi odsavaãe (obr. 3). Následnû vyjmûte dva drïáky filtru uvnitfi kovové mfiíïky a vytáhnûte panelov syntetick filtr. Filtry s aktivním uhlíkem: Tyto uhlíkové filtry musí b t obãas vymûnûny v závislosti na pouïívání odsavaãe - v prûmûru kaïd ch 6 mûsícû. Pfii vyjmutí uhlíkov ch filtrû postupujte podle provedení zakoupeného modelu odsavaãe: - je-li odsavaã vybaven kruhov mi uhlíkov mi filtry (obr.14r), vyjmûte je otoãením ve smûru hodinov ch ruãiãek. - je-li odsavaã vybaven uhlíkov m filtrem panelového typu (obr.15a), vyjmûte ho po pfiedchozím vyjmutí dvou drïákû filtru (M). OSVùTLENÍ Abyste se dostali k záfiivkové trubici, odstraàte kovovou mfiíïku nebo kovov filtr (podle provedení zakoupeného modelu). Abyste odstranili kovovou mfiíïku (obr. 3), potlaãte na dvû západky smûrem dovnitfi odsavaãe a otoãte mfiíïku aï do polohy, v níï jde vyjmout. K odstranûn kovov ch filtrû (obr. 4), potlaãte západky dovnitfi a vytáhnûte filtr dolû. Vadnou záfiivku vymûàte za stejné provedení (obr. 22). Upozornûní: Máte-li odsavaã v provedení se 2 motory, je nutné pfii v mûnû Ïárovek odstranit nejdfiíve sklenûn kryt osvûtlení. Potlaãte na úchytky drïáku skla v místû "A" a souãasnû vysuàte sklenûn kryt ven (obr. 23). Pokud jsou na spotfiebiãi namontovány kruhové uhlíkové filtry, musíte je nejdfiíve odstranit..r.o. 7

10 Elektrické schéma zapojení (1 motor):.r.o.r.o. 8

11 Elektrické schéma zapojení (2 motory):.r.o.r.o. 9

12 .r.o.r.o. 10

13 .r.o.r.o. 11

14 .r.o.r.o. 12

15 .r.o.r.o. 13

16 .r.o.r.o. 14

17 .r.o.r.o. 15

18 .r.o.r.o. V robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouïití. Dále si v robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv ch v robcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku. 16

19 .r.o.r.o.

20 .r.o.r.o. Dováží a dodává: Candy ČR s.r.o. Karmelitská Praha 1

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

Odsavač par CBT 62 - CBT 92. Návod k použití

Odsavač par CBT 62 - CBT 92. Návod k použití Odsavač par CBT 62 - CBT 92 Návod k použití 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Vzdálenost mezi varným panelem a spodní částí odsavače par musí být nejméně 65 cm. Odsávaný vzduch nesmí být připojen na komínové vedení,

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Automatick gramofon SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. VáÏen zákazníku, VáÏen zákazníku, dûkujeme Vám, Ïe jste se rozhodl zakoupit tento v robek

Více

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I NÁVOD II 2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I 17 Ochrana Ïivotního prostfiedí Pro ochranu Ïivotního prostfiedí jsou v echny na e obaly vyrobeny ze 100% recyklovateln ch materiálû obsahují velmi málo

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Návod k pouïití CDS 150. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDS 150. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDS 50 MYâKY NÁDOBÍ Blahopfiání ZÁRUK OBSH Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CNDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné vlastnosti a

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto spolehliv a vysoce kvalitní, jste

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Bezpeãnostní upozornûní 2 Velice nás tû í, Ïe jste se pfii koupi rozhodli pro v robek Blaupunktu, a dûkujeme Vám za Va i dûvûru,

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou Pfied zapojením a pouïíváním spotfiebiãe pozornû prostudovat tento návod k pouïití. Jedinû takto mûïete dosáhnout nejlep í v sledky a maximální bezpeãnost pfii jeho pouïívání. POPIS SPOT EBIâE (viz zobrazení

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Myčka nádobí. Návod k obsluze a instalaci MODEL: BRAVO B 4089 IX/02 CZ

Myčka nádobí. Návod k obsluze a instalaci MODEL: BRAVO B 4089 IX/02 CZ Myčka nádobí Návod k obsluze a instalaci MODEL: BRAVO B 4089 IX/02 CZ Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne zapnete pfiijmûte nûkolik pfiátelsk

Více

POKUD NùCO NEFUNGUJE. Návod k pouïití pro CF 208, 210 Zafiízení nefunguje. OVù IT PROBLÉMY E ENÍ

POKUD NùCO NEFUNGUJE. Návod k pouïití pro CF 208, 210 Zafiízení nefunguje. OVù IT PROBLÉMY E ENÍ POKUD NùCO NEFUNGUJE PROBLÉMY OVù IT E ENÍ Návod k pouïití pro CF 208, 210 Zafiízení nefunguje nedochází-li k poklesu napûtí napájecí sítû není-li zástrãka vloïena do zásuvky elektrického napûtí svítí-li

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu 0/00/00/00 excellence in hot water CZ /00 OBSAH ÚVOD Komu je návod urãen Symboly Doporuãení Normativní odkazy Upozornûní Obsah dodávky POPIS Popis konstrukce Pfiíklady

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí

Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí OBSAH Úvod Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí 23 23 24 Instalace Místo instalace DemontáÏ dvefií MontáÏ dvefií Nastavení v ky 25 26 27 27 Obsluha Spu tûní Nastavení teploty a funkcí

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Návod k pouïití. Mrazniãka G 5216

Návod k pouïití. Mrazniãka G 5216 Návod k pouïití Mrazniãka G 5216 Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren - Polyetylenové folie - Polypropylenové

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí P U P O 13 DOTÁÎ A OTÁÎ SPCIÁLÍCH âástí STRAA 13.5 Stator Protector STP- 2A - ochrann pfiístroj proti bûhu na sucho Obsah Strana 1 Funkãní princip.................................................... 13.6

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. Indesit Company âeská s.r.o. Lihovarská 10/12 190 00 Praha 9, âeská republika www.indesit.cz Modrá linka tel.: 810 800 023 Ed. 01/07 - Printed in Italy Dokonalé vaření v rekordním čase Viale Aristide Merloni,

Více

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 CZ/SK NÁVOD K POUÎITÍ NÁVOD NA OBSLUHU 1* 2 3 4 5* 2 6* 8* 7* 9* 3 10* 11* a) 4 12 13 14 5 PROSÍME O POZORNÉ P EâTENÍ INSTRUKCÍ Tento v robek je nutno sestavit a pouïívat

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA )

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) ČESKY POPIS Digestoř se může používat ve filtračním nebo odtahovém režimu. Filtrační verze (obr. 1): Digestoř nasává vzduch nasycený

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 630,650 *dle modelu a vybavení VáÏení zákazníci, Gratulujeme Vám a dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby

Více

Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE Tyto v razy budou

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

1 DEPURA 5000-6000 16

1 DEPURA 5000-6000 16 FI L T R A C E DEPURA BABY 12 DEPURA 500-550 13 DEPURA 600-700 14 DEPURA 900-1000 - 3000 15 1 DEPURA 5000-6000 16 DEPURA MATIC DEPURA AUTOMATIC DEPURA MINI 17 DEPURA MATIC BIG DEPURA AUTOMATIC BIG 18 DEPURA

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technicky vyspûlá a dlouhodobû hospodárná tryskací technika 1.

Více

Pfiesvûdãte se, zda je olej dostateãnû vychladl, poãkejte asi 2 hodiny.

Pfiesvûdãte se, zda je olej dostateãnû vychladl, poãkejte asi 2 hodiny. Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v Návod k pouïití Chladniãka pro skladování v bu n ch látek LK(EX)v Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny BEZPEâNOSTNÍ RADY Pro zaji tûní va í bezpeãnosti odpovídá pfiíslu n m normám a pfiedpisûm (smûrnicím pro nízké napûtí, elektromagnetickou kompatibilitu, Ïivotní prostfiedí,...). 1 Bezpeãnostní pokyny Vá

Více

23-28 TKZ. NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU.

23-28 TKZ. NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU. 23-28 TKZ NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU. VáÏen technick pracovníku, gratulujeme Vám, neboè jste sv m zákazníkûm instalovali kotel, schopn zaruãit jim na dlouhou dobu maximální

Více

SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem

SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem Návod na instalaci, údrïbu a obsluhu Plynov kotel SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem 6 720 604 938 CZ (99.04) OSW vhodn pro NT-provoz

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE UPOZORNĚNÍ -------------------------------------------------------- Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestore musí být nejméne 65 cm. Pokud

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES HıtŒ-Fagyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / frigorifero - congelatore / frigorifico - congelador MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Fagyasztószekrény - Zamra arka - Mrazák EU 6835 C HU PL CZ 2223 393-31

Fagyasztószekrény - Zamra arka - Mrazák EU 6835 C HU PL CZ 2223 393-31 Fagyasztószekrény - Zamra arka - Mrazák MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ 2223 393-31 EU 6835 C HU PL CZ 20 DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ Tato pfiíruãka by mûla b t

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více