Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II"

Transkript

1 Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II Typ a zařazení předmětu: povinný předmět bakalářského studia, 1. ročník Rozsah předmětu: 2 semestry, celkem 24/0 hodin v kombinované formě studia a 2/1 týdně v prezenční formě studia. Studijní obory: Ekonomika a management malého a středního podnikání Obsah předmětu: jednorozměrná statistika, popis dat, metody zpracování dat, základní a výběrové soubory, základní pojmy z pravděpodobnosti, modelová rozdělení, základní charakteristiky polohy a variability; výběrová šetření, induktivní úsudky na základě náhodných výběrů, základy teorie odhadu, bodové a intervalové odhady některých parametrů; teorie testování statistických hypotéz, vybrané parametrické a neparametrické testy; použití statistických metod: lineární regrese a korelace, korelace pořadí, problematika zpracování velkých souborů, programy pro statistické zpracování; kvantitativní metody v marketingu, základní metody analýzy časových řad, indexní analýza a indexy používané v české statistické praxi, index spotřebitelských cen, měření inflace; analýza dat z marketingových průzkumů, kontingenční tabulky, vybrané analytické metody pro management (SWOT analýza, portfolio metoda). Literatura: a) základní: Bezvoda, V. Blahuš, P.: Finanční matematika a statistika. 3. vyd., Praha, BIVŠ ISBN Blatná, D.: Statistika a pravděpodobnost. 3. vyd., Praha, BIVŠ ISBN Blatná, D.: Metody statistické analýzy. 3. vyd., Praha, BIVŠ ISBN b) doplňková: Hindls, R. Hronová, S. - Seger, J.: Statistika pro ekonomy. 7. vyd., Praha, Professional Publishing ISBN Arltová, M. Bílková, D. Jarošová, E. Pourová, Z.: Příklady k předmětu Statistika A. 2. vyd., Praha, Oeconomica ISBN Jarošová, E. Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B. Praha, VŠE ISBN

2 Kolektiv autorů: Sektorové trendy v ekonomice České republiky. Praha, String ISBN X. Způsob ukončení: zápočet po ZS (pro prezenční studium), klasifikovaný zápočet po LS Vyučující: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc., RNDr. Ivana Malá, CSc. Garant předmětu: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

3 Elementární popisná statistika Slovo statistika má původ v latinském slově status (stát). Původní cíl statistiky spočíval ve sbírání informací o státu, počtu obyvatel, o velikosti jejich majetku, o hospodaření, soupisy plátců daní, evidence narození a úmrtí a podobně. Dnes lze zjednodušeně říci, že statistika se zabývá sběrem údajů a jejich vyhodnocováním. Sesbírané údaje se nemusí týkat pouze státu, ale i medicíny, biologie, chemie, fyziky, výroby, jazykovědy a mnoha dalších vědních oborů. Vznik statistiky jako vědní disciplíny se klade do 19. století. Za zakladatele současné statistiky je považován Adolphe Jacques Quételet ( ). Základní statistické pojmy Hromadný jev = takový jev, který se může mnohokrát opakovat a týká se skutečností velkého počtu prvků. Individuální jev = protiklad hromadného jevu. Jedná se o jedno pozorování jednotlivého prvku. Statistická jednotka Prvky, které sleduje statistika. Př.: osoba, věc, událost, organizace a další. Statistická jednotka musí být vymezena: o Věcně Stanovení určitých společných vlastností, jimiž se každý prvek souboru (statistická jednotka) musí projevovat a které musí být u každého prvku stejné. o Časově Je nutné určit období, do kterého zkoumané statistické jednotky patří. o Prostorově Určení regionu nebo místa, kde bude statistický průzkum probíhat. Statistický soubor tvoří souhrn statistických jednotek. Rozsah soboru = je tvořen počtem jednotek statistického souboru. Statistické znaky = vlastnosti statistických jednotek, které zkoumáme. o Jedná se o sledovanou veličinu. Mírou vlastnosti statistického znaku je hodnota (slovní / číselná).

4 Pokud je hodnota znaku shodná u všech jednotek, mluvíme o identifikačním znaku. Proměnné jsou znaky nabývající různých obměn. Základní soubor = statistický soubor všech statistických jednotek. Je určitá, věcně, prostorově a časově vymezená množina všech zkoumaných prvků, u nichž sledujeme hodnoty jisté sledované veličiny. Rozsah základního souboru: o Konečný nebo o Nekonečný. Výběrový soubor zpravidla se šetření provádí pouze na části základního souboru vybraného ze základního souboru = výběrový soubor. Výsledky získané z výběrového souboru slouží k úsudkům o celém základním souboru. Třídění statistický znaků (proměnných) Může být číselné (numerické, kvantitativní) a slovní (kategoriální, kvalitativní) Číselné znaky o Jejich varianty lze vyjádřit číselně. o Číselné znaky rozdělujeme na: Nespojité (diskrétní) a Podle toho, zda znak nabývá obměn, které lze vyjádřit celými čísly (např. známky ve škole, počet členů rodiny). Nabývají pouze několika celočíselných hodnot v určitém intervalu. Spojité Zda může v určitém intervalu nabýt různých hodnot a lze jej vyjádřit reálnými čísly R. (např. výška mezi 150 a 160 cm může nabýt 10 různých hodnot, ale i 100 různých hodnot). Mohou nabývat v intervalu libovolných hodnot. Slovní znaky: o jejich obměny lze vyjádřit jen slovně: alternativní znak = pokud mohou nabýt jen 2 obměn (pohlaví) množný znak = pokud může být více obměn (dosažené vzdělání, rodinný stav, typ dluhopisu)

5 Zpracování hodnot numerické proměnné Máme 3 etapy statistického zkoumání: 1. Statistické zjišťování (šetření), 2. Statistické zpracování, 3. Statistické vyhodnocování (rozbor), 4. prezentace (publikace) výsledků statistického šetření. Statistické zpracování Cíl statistického zpracování: Cíl: získat představu o vlastnostech a souvislostech zkoumaných jevů. Třídění statistických údajů první krok zpracování. Úkolem třídění je vytvoření stejnorodých skupin (tříd) statistických jednotek podle obměn sledovaného statistického znaku, kterému říkáme třídící znak. Roztřídění souboru umožní poznat složení zkoumaných jevů a odhalovat vzájemné vztahy. Třídící znak Třídící znak může být: 1. Slovní (kvalitativní), 2. Číselný (kvantitativní). Počet znaků, podle kterých provádíme třídění: 1. Jednostupňové (prosté) třídění podle jednoho třídního znaků. 2. Vícestupňové (kombinační) třídění podle více třídních znaků. Nejčastější bývá dvoustupňové třídění. Třídy = skupiny vzniklé tříděním podle číselného znaku. Kategorie = skupiny vzniklé tříděním podle slovního znaku.

6 Počet tříd Počet tříd je dán počtem obměn zkoumaného znaku. V případě spojitého třídícího znaku nebo nespojitého s velkým počtem obměn vytvoříme intervaly (skupiny). Počet skupin je dán počtem vytvořených intervalů. Počet skupin je dán povahou zkoumaného jevu a účelem třídění. Intervaly je nejjednodušší volit stejně velké. Pokud vy však tímto vznikly nesourodé skupiny, lze použít intervaly nestejné velikosti (např. ceny akcií na burze, příjmové skupiny obyvatel). Četnosti Třídní četnost (skupinová četnost) Počet jednotek, které jsou zahrnuty do jednotlivých tříd (intervalů). Značíme je písmenem n i. Celková četnost je souhrnem třídních (skupinových) četností, značíme ji n. Počet intervalů značíme k a vypočítáme podle následujících vzorců Relativní četnosti Relativní četnosti p i vyjadřují strukturu souboru, získají se jako podíl: Vlastnosti relativních četností: o o o p i = 1 jev jistý o p i = 0 jev nemožný V praxi se někdy násobí relativní četnosti 100; relativní četnost je pak vyjádřena v procentech

7 Absolutní četnosti (mi) Jsou nazývány též třídními četnostmi znaku x i, m i znamená, kolikrát byla hodnota x i naměřena, n je rozsah náhodného výběru a r je počet tříd, platí vztah Relativní četnosti (pi) pi=, kde i = 1, 2,, k, vlastnosti relativních četností: o 0 pi 1, kde i = 1, 2,, k, o Histogram = sloupcový diagram osa x znázorňuje intervaly představující třídy, do kterých jsme rozdělili zjištěná data, na osu y jsou nanášeny absolutní (mi) resp. relativní (pi) četnosti, nad každou třídou je sestaven obdelník, jehož výška odpovídá absolutní reps. Relativní četnosti této třídy, histogram používáme, pokud ve výběrovém rozdělení vystupují intervaly, ale lze ho uměle vytvořit v případě, když v rozdělení četností vystupují třídní znaky. Sturgesovo pravidlo slouží pro stanovení počtu intervalů: o

8 Polygon = spojnicový diagram spojující body o souřadnicích [x i ; m i ] případně [x i ; p i ], kde i = 1, 2,, k o x i - hodnota kvantitativního znaku, o m i četnost, o dle obecné úmluvy polygon začíná v bodě [x 0 ; 0] a končí v bodě [x k+1 ; 0], kde x 0 = x 1 h, x k+1 = x k + h, h = x 2 - x 1 x 1 a x 2 nejsou hodnotami statistického znaku, ale jsou uměle přidány, v případě intervalových tříd se na osu x vynášejí zástupci těchto tříd z i, který bývají vypočítány pomoci vzorce pro aritmetický průměr. Kruhový diagram různým hodnotám náhodné veličiny odpovídají kruhové výseče, jejichž obsahy jsou v odpovídajícím poměru k příslušným relativním četnostem

9 Charakteristiky polohy Charakteristiky polohy určují přibližně polohu hodnot náhodného výběru (a tím i základního souboru) na číselné ose. Ploha čili velikost hodnot. Aritmetický průměr Nechť (x 1, x 2,, x n ) je konkrétní realizace náhodného výběru. Statistiku aritmetický průměr. nazýváme V případě zatříděného souboru využijeme pro výpočet aritmetického průměru vzorec upravený o m i. x i (i = 1, 2,, n) je hodnota náhodné, m i je třídní četnost, k je počet tříd, n je rozsah náhodného výběru. Modus Je ta hodnota statistického znaku, která má v náhodném výběru největší četnost. Takových hodnot může být i několik. Pokud je v souboru jen jeden modus, je nazýván typickou hodnotou statistického znaku. Slovo modus má původ ve francouzském slově mode móda. To co je v módě, se vyskytuje zpravidla kolem nás nejčastěji.

10 Medián Při zjišťování mediánu je nejprve nutné hodnoty náhodného výběru seřadit do neklesající posloupnosti. Medián najdeme v této neklesající posloupnosti. Je to ta hodnota, která leží uprostřed této posloupnosti. Pokud je lichá počet hodnot, je mediánem přímo jedna prostřední hodnota. Pokud je v náhodném výběru sudý počet hodnot, je mediánem aritmetický průměr prostředních dvou členů posloupnosti. Při extrémních hodnotách nebo například v případě chyby v měření dáváme této charakteristice přednost před aritmetickým průměrem. Je-li n liché číslo: Je-li n sudé číslo: Kvantily Jsou hodnoty znaků, které rozdělují soubor v určitém procentuálním poměru. p% kvantil je hodnota numerického znaku, který odděluje p % jednotek. Kvantil je hodnota statistického znaku (proměnné) určená tak, že rozděluje soubor hodnot určitého statistického znaku na dvě části: jedna část obsahuje ty hodnoty, které jsou menší (nebo stejné) než tento kvantil, druhá část naopak obsahuje ty hodnoty, které jsou větší (nebo stejné) než kvantil. Např. dvacetipětiprocentní kvantil ~x 25odděluje 25 % malých hodnot a současně 75 % velkých hodnot. Tímto způsobem pak lze charakterizovat, např. při hodnocení úrovně mezd pracovníků v národním hospodářství, jaká mzdová hranice odděluje 25 % pracovníků s nejnižšími mzdami. V praxi se používají zejména tyto skupiny kvantilů: Kvartily ( ~ x ~ 25,~, x50x75) patří mezi kvantily, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot na 4 stejné části: První (dolní) kvartil ~x 25, který odděluje 25 % jednotek s nejnižšími hodnotami,

11 Druhý (prostřední) kvartil ~x 50, který odděluje 50 % jednotek s nízkými hodnotami a 50 % hodnot s vysokými hodnotami. Tento padesátiprocentní kvantil se také označuje jako medián (od latinského medius prostřední). Třetí (horní) kvartil ~x 75 odděluje 75 % jednotek s nízkými hodnotami od 25 % jednotek s vyššími hodnotami. Decily ( ~ x ~ 10,~, x20, x90) rozdělují uspořádanou řadu na 10 stejných částí. Centily, resp. percentily ( ~ x ~ 1,~, x2, x99) rozdělují uspořádanou řadu hodnot na 100 stejně početných částí. Výpočet kvantilů v případě třídění prvků náhodné výběru pomocí absolutního výčtu prvků: z n p p 0,5, kde n je rozsah souboru; p je relativní četnost nejnižších hodnot. 100 O něco málo složitější je výpočet kvantilů z intervalového rozdělení četností. Charakteristiky variability Disperze (rozptyl) s 2 Disperze s 2 je součet čtverců odchylek všech hodnot náhodného výběru od aritmetického průměru, dělený rozsahem náhodného výběru. V případě zatříděného náhodného výběru počítáme rozptyl dle následujícího vztahu. Při výpočtech je výhodné použít výpočtový tvar vzorce rozptylu pro zatříděný náhodný výběr. r počet tříd m i absolutní četnost i-té třídy

12 n rozsah náhodného výběru Směrodatná odchylka Směrodatná odchylka charakterizuje variabilitu náhodné veličiny ve stejných jednotkách, v jakých jsou zadány její hodnoty Absolutní odchylka A Výběrová absolutní odchylka je definována jako aritmetický průměr absolutních hodnot rozdílů hodnot statistického znaku, vyskytujících se v náhodném výběru, od aritmetického průměru. Výpočtový vztah pro zatříděný výběr je: k je počet tříd, m i je absolutní četnost i-té třídy a n je rozsah náhodného výběru. Variační koeficient V Je definován jako podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru. Jedná se o bezrozměrnou veličinu vycházející v procentech. Z tohoto důvodu může sloužit k porovnávání variability dvou nebo více náhodných výběrů. Variační rozpětí R Představuje rozdíl největší a nejmenší hodnoty statistického znaku z náhodného výběru. R = X max - X min

13 Normální rozdělení četností (Gaussovo rozdělení četností) Normální rozdělení pravděpodobnosti s parametry μ a σ 2. Pro parametr ; a parametr σ 2 > 0 je pro tvaru definováno hustotou pravděpodobnosti ve Normované (standardizované) normální rozdělení Normální rozdělení se většinou značí. Rozdělení pravděpodobnosti: bývá označováno jako normované normální rozdělení, které má hustotu Charakteristiky rozdělení Střední hodnota normálního rozdělení je Normální rozdělení má rozptyl Pro medián dostaneme x 0,5 = μ Koeficienty šikmosti i špičatosti normálního rozdělení jsou nulové, tzn.

14 Koeficent šikmosti (asymetrie) Sk Představuje míru nesymetrie náhodného výběru kolem aritmetického průměru. S k (a x ) = 0 A x > 0 A x 0 Rozdělení četností je souměrné, Čím je rozdělení četností šikmější, tím více se a x liší od 0 Rozdělení je zešikmeno kladně Počty ztracených kreditů u dotázaných studentů byly spíše menší (převažují studenti bez ztracených kreditů) než větší (těch bylo méně, šest kreditů a více). Je tu více menších hodnot. Rozdělení je zešikmeno záporně. Je tu více větších hodnot.

15 Koeficient špičatosti (excesu) Ek Vyjadřuje koncentraci hodnot výběru kolem aritmetického průměru. Při posuzování špičatosti se vychází ze srovnání popisovaného rozdělení četností s normovaným normálním rozdělením četností. b x = 0 b x > 0 b x 0 Jedná se o normované normální rozdělení četností. Popisované rozdělení je špičatější než normované normální rozdělení četností. Počet odchylek od střední hodnoty je větší než u normálního rozdělení pravděpodobností. Popisované rozdělení je plošší než normované normální rozdělení četností. Počet odchylek je menší než v případě normálního rozdělení pravděpodobností. Čím je tato míra odlišnější od nuly, tím více je rozdělení špičatější (resp. plošší).

16 Nominální variance NOMVAR Ukazatel nominální variance posuzuje, jak se zjištěná data rozptylují, jakou mají variabilitu. Používá se, pokud známe relativní četnosti a neznáme rozsah náhodné výběru n. Nabývá hodnot od 0 do 1. Míra mutability M Míra mutability vyjadřuje variabilitu hodnot kategoriální proměnné. Čím vyšší je míra mutability, tím více je u proměnné obměn. Nejvyšší míra mutability nastane v případě, že rozsah náhodného výběru je roven počtu obměn.

17 Průměry (charakteristiky polohy) Aritmetický průměr Nejpoužívanější charakteristika polohy. Není vhodné ho používat v případech, kdy: jsou hodnoty statistického znaku nesymetricky rozložené kolem aritmetického průměru, soubor obsahuje extrémně nízké nebo vysoké hodnoty, součet hodnot statistického znaku nemá věcný smysl. Harmonický průměr Používá se v případech, ve kterých má informační smysl součet převrácených hodnot statistického znaku. Geometrický průměr Používá se v případech, kdy má nějaký informační smysl součin hodnot statistického znaku. Geometrický průměr z nezáporných hodnot statistického znaku x 1, x 2,, x n je definován jako n-tá odmocnina z jejich součinu.

18 Kvadratický průměr Používá se v případě, že má smysl uvažovat součet čtverců hodnot statistického znaku. Kvadratický průměr z n hodnot statistického znaku x 1, x 2,, x n je definován níže uvedeným vzorcem. Vztahy mezi průměry Pro kladné honoty x 1, x 2,, x n statistického znaku X platí mezi jejich výše uvedenými průměry následující vztah. Rovnost nastane pouze v případě, když jsou všechny hodnoty statistického znaku stejné.

19

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 27. listopadu 2017 Typy statistických znaků (proměnných) Typy proměnných: Kvalitativní proměnná (kategoriální, slovní,... ) Kvantitativní proměnná (numerická,

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Statistika pro geografy

Statistika pro geografy Statistika pro geografy 2. Popisná statistika Mgr. David Fiedor 23. února 2015 Osnova 1 2 3 Pojmy - Bodové rozdělení četností Absolutní četnost Absolutní četností hodnoty x j znaku x rozumíme počet statistických

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 26 Obsah 1 Základy statistického zpracování dat 2

Více

Číselné charakteristiky

Číselné charakteristiky . Číselné charakteristiky statistických dat Průměrný statistik se během svého života ožení s 1,75 ženami, které se ho snaží vytáhnout večer do společnosti,5 x týdně, ale pouze s 50% úspěchem. W. F. Miksch

Více

Základní statistické charakteristiky

Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme Základní statistické

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

23. Matematická statistika

23. Matematická statistika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 23. Matematická statistika Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a s pomocí teorii pravděpodobnosti

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek Základy popisné statistiky Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi, výhodami, nevýhodami a vlastní sadou využitelných statistických metod -od binárních

Více

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1 Náhodná proměnná Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1, x 2,,x n ) spojité () Poznámky: 1. Fyzikální veličiny jsou zpravidla spojité, ale změřené hodnoty jsou diskrétní. 2. Pokud

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci

MATEMATICKÁ STATISTIKA.   Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci MATEMATICKÁ STATISTIKA Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci Matematická statistika Matematická statistika se zabývá matematickým

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací!

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací! Statistika aneb známe tři druhy lži: úmyslná neúmyslná statistika Statistika je metoda, jak vyjádřit nejistá data s přesností na setinu procenta. den..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00..00..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00

Více

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková Praktická statistika Petr Ponížil Eva Kutálková Zápis výsledků měření Předpokládejme, že známe hodnotu napětí U = 238,9 V i její chybu 3,3 V. Hodnotu veličiny zapíšeme na tolik míst, aby až poslední bylo

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY zhanel@fsps.muni.cz ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 1. URČENÍ TYPU ŠKÁLY (nominální, ordinální, metrické) a) nominální + ordinální neparametrické stat. metody b) metrické

Více

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability I Přednáška Statistika Diskrétní data Spojitá data Charakteristiky polohy Charakteristiky variability Statistika deskriptivní statistika ˆ induktivní statistika populace (základní soubor) ˆ výběr parametry

Více

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1 3. charakteristiky charakteristiky 1 charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme charakteristiky 2 charakteristiky Dva hlavní

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení ze 4ST201. Na případné faktické chyby v této prezentaci mě prosím upozorněte. Děkuji Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není v nich obsaženo

Více

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Výsledky některých náhodných pokusů jsou přímo vyjádřeny číselně (např. při hodu kostkou padne 6). Náhodnou veličinou

Více

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky Základy biostatistiky Veřejné zdravotnictví 3.LF UK Viktor Hynčica Úvod se statistikou se setkáváme denně ankety proč se statistika začala používat ve zdravotnictví skupinový přístup k léčení celé populace

Více

Popisná statistika. Statistika pro sociology

Popisná statistika. Statistika pro sociology Popisná statistika Jitka Kühnová Statistika pro sociology 24. září 2014 Jitka Kühnová (GSTAT) Popisná statistika 24. září 2014 1 / 31 Outline 1 Základní pojmy 2 Typy statistických dat 3 Výběrové charakteristiky

Více

STATISTIKA 1. Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE

STATISTIKA 1. Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE STATISTIKA 1 Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE KONTAKTY WWW: sites.google.com/site/adamcabla E-mail: adam.cabla@vse.cz Telefon: 777 701 783 NB367 na VŠE, konzultační hodiny: Pondělí

Více

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Statistika B (151-0303) Marek Pomp ZS 2014 marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Cvičení: Pavlína Kuráňová & Marek Pomp Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 45 bodů, min. 23 bodů, dvě zápočtové

Více

Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 29. října 2018 Statistika Statistika Statistika je jako bikini. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá, je podstatné. Aaron Levenstein Statistika Statistika

Více

Metodologie pro ISK II

Metodologie pro ISK II Metodologie pro ISK II Všechny hodnoty z daného intervalu Zjišťujeme: Centrální míry Variabilitu Šikmost, špičatost Percentily (decily, kvantily ) Zobrazení: histogram MODUS je hodnota, která se v datech

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého Popisná statistika Jaroslav MAREK Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Tomkova 40, 779 00 Olomouc Hejčín tel. 585634606 marek@inf.upol.cz pondělí

Více

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH Cvičení 8 Statistický soubor s jedním argumentem Mgr. Petr Otipka Ostrava 2013 Mgr. Petr Otipka Vysoká škola

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Obecné, centrální a normované momenty

Obecné, centrální a normované momenty Obecné, centrální a normované momenty Obsah kapitoly 4. Elementární statistické zpracování - parametrizace vhodnými empirickými parametry Studijní cíle Naučit se počítat centrální a normované momenty pomocí

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy:

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy: Úloha č. 1 - Kvantily a typická hodnota (bodově tříděná data): Určete typickou hodnotu, 40% a 80% kvantil. Tabulka hodnot: Varianta Četnost 0 4 1 14 2 17 3 37 4 20 5 14 6 7 7 11 8 20 Typická hodnota je

Více

Základní statistické pojmy

Základní statistické pojmy POPISNÁ STATISTIKA Základní statistické pojmy Jev hromadný Hromadná pozorování výsledek hromadný jev soustředění se na určitou vlastnost(i) ukáže po více pokusech Zjistit souvislosti v prostoru a čase

Více

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy Výrobní produkce divizí Ice Cream Polo ha planet Rozložený výsečový 3D graf Bublinový graf Ice Cream 1 15% Ice Cream 2 12% Ice Cream 3 18% Ice Cream 4 20% Statistika 40 30 20 Ice Cream 6 19% Ice Cream

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1. Metodický list č 1. Název tématického celku: Elementární statistické zpracování 1 - Kolekce a interpretace statistických dat, základní pojmy deskriptivní statistiky. Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistický znak, statistický soubor Jednotlivé objekty nebo subjekty, které jsou při statistickém

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9.

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9. Statistické metody Matematika pro přírodní vědy přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 9. ledna 2015,

Více

Jevy a náhodná veličina

Jevy a náhodná veličina Jevy a náhodná veličina Výsledky některých jevů jsou vyjádřeny číselně -na hrací kostce padne číslo 1, 4, 6.., jiným jevům můžeme čísla přiřadit (stupeň školního vzdělání: ZŠ, SŠ, VŠ) Data jsme rozdělili

Více

Informační technologie a statistika 1

Informační technologie a statistika 1 Informační technologie a statistika 1 přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 21. září 2015, 1/33 Požadavek

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

Aplikovaná statistika v R

Aplikovaná statistika v R Aplikovaná statistika v R Filip Děchtěrenko Matematicko-fyzikální fakulta filip.dechterenko@gmail.com 15.5.2014 Filip Děchtěrenko (MFF UK) Aplikovaná statistika v R 15.5.2014 1 / 15 Co bude náplní našich

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Mnohorozměrná statistická data Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Mnohorozměrná

Více

1.1 Dva základní typy statistiky Popisná statistika (descriptive statistics) Inferenční statistika (inferential statistics)

1.1 Dva základní typy statistiky Popisná statistika (descriptive statistics) Inferenční statistika (inferential statistics) 1. PODSTATA STATISTIKY Původní význam - pouhé sbírání čísel (název z latinského status = stát, použití k označení vědy zabývající se sběrem informací o státu - o počtu obyvatel, ekonomice,...) Dnešní pojetí

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky V této kapitole se seznámíme se základy popisné statistiky, představíme si základní pojmy a budeme si je ilustrovat na praktických příkladech. Kapitola je psána formou volného

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání Skupina: 51 Vypracovaly: Pavlína Horná, Nikola Loumová, Petra Mikešová,

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

Statistika I (KMI/PSTAT)

Statistika I (KMI/PSTAT) Statistika I (KMI/PSTAT) Cvičení druhé aneb Kvantily, distribuční funkce Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 1 Co se dnes naučíme Po absolvování této hodiny byste měli být schopni: rozumět pojmu modus (modální

Více

mezi studenty. Dále bychom rádi posoudili, zda dobrý výsledek v prvním testu bývá doprovázen dobrým výsledkem i v druhém testu.

mezi studenty. Dále bychom rádi posoudili, zda dobrý výsledek v prvním testu bývá doprovázen dobrým výsledkem i v druhém testu. Popisná statistika Slovní popis problému Naším cílem v této úloze bude stručně a přehledně charakterizovat rozsáhlý soubor dat - v našem případě počty bodů z prvního a druhého zápočtového testu z matematiky.

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje vznik náhodných dat, zatímco matematická statistika usuzuje z dat na charakter procesů, jimiž data vznikla. NÁHODNOST - forma existence látky,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Počet stran: 10 Datum odevzdání: 13. 5. 2016 Pavel Kubát Obsah Úvod... 3 1 Charakterizujte

Více

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika Základy pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika Josef Tvrdík Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace v úterý 14.10 až 15.40 hod. Příklad ze života Cimrman, Smoljak/Svěrák,

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Příloha podrobný výklad vybraných pojmů

Příloha podrobný výklad vybraných pojmů Příloha podrobný výklad vybraných pojmů 1.1 Parametry (popisné charakteristiky) základního souboru 1.1.1 Míry polohy (střední hodnoty) Aritmetický průměr představuje pravděpodobně nejznámější střední hodnotou,

Více

Ekonomická statistika

Ekonomická statistika INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ekonomická statistika RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D. Tento projekt

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2017/2018 Tutoriál č. 2:, náhodný vektor Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz náhodná veličina rozdělení pravděpodobnosti náhodné

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží

Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Zdeněk Karpíšek Jsou tři druhy lží: lži, odsouzeníhodné lži a statistiky. Statistika je logická a přesná metoda, jak nepřesně

Více

I. D i s k r é t n í r o z d ě l e n í

I. D i s k r é t n í r o z d ě l e n í 6. T y p y r o z d ě l e n í Poznámka: V odst. 5.5-5.10 jsme uvedli příklady náhodných veličin a jejich distribučních funkcí. Poznali jsme, že se od sebe liší svým typem. V příkladech 5.5, 5.6 a 5.8 jsme

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Co je to statistika? Úvod statistické myšlení. Základy statistického hodnocení výsledků zkoušek. Petr Misák

Co je to statistika? Úvod statistické myšlení. Základy statistického hodnocení výsledků zkoušek. Petr Misák Základy statistického hodnocení výsledků zkoušek Petr Misák misak.p@fce.vutbr.cz Co je to statistika? Statistika je jako bikiny. Odhalí téměř vše, ale to nejdůležitější nám zůstane skryto. (autor neznámý)

Více

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v

Více

JAK MODELOVAT VÝSLEDKY NÁH. POKUSŮ? Martina Litschmannová

JAK MODELOVAT VÝSLEDKY NÁH. POKUSŮ? Martina Litschmannová JAK MODELOVAT VÝSLEDKY NÁH. POKUSŮ? Martina Litschmannová Opakování Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti Co je to náhodný pokus? Děj, jehož výsledek není předem jednoznačně určen podmínkami, za nichž

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 2. KAPITOLA PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST 3. KAPITOLA NÁHODNÁ VELIČINA 9.11.2017 Opakování Uveďte příklad aplikace geometrické definice pravděpodobnosti

Více

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK www.biostatisticka.cz POPISNÉ STATISTIKY - OPAKOVÁNÍ jedna kvalitativní

Více

p(x) = P (X = x), x R,

p(x) = P (X = x), x R, 6. T y p y r o z d ě l e n í Poznámka: V odst. 5.5-5.10 jsme uvedli příklady náhodných veličin a jejich distribučních funkcí. Poznali jsme, že se od sebe liší svým typem. V příkladech 5.5, 5.6 a 5.8 jsme

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

UKAZATELÉ VARIABILITY

UKAZATELÉ VARIABILITY UKAZATELÉ VARIABILITY VÝZNAM Porovnejte známky dvou studentek ze stejného předmětu: Studentka A: Studentka B: Oba soubory mají stejný rozsah hodnoty, ale liší se známky studentky A jsou vyrovnanější, jsou

Více

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33 1 / 33 Méně než minimum ze statistiky Michaela Šedová KPMS MFF UK Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy Příklad Studie syndromu náhodného úmrtí dětí. Dvě skupiny: Děti, které

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Metody sociálních výzkumů. Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika.

Metody sociálních výzkumů. Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika. Metody sociálních výzkumů Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika. Statistika Význam slova-vychází ze slova stát, s jeho administrativou

Více

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica ASTAc/01 Biostatistika 2. cvičení Kontingenční tabulky v Excelu Základní popisné statistiky Představení programu Statistica Import a základní popis dat ve Statistice, M. Cvanová I. Kontingenční tabulky

Více

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT TEST Z TEORIE 1. Test ze Statistiky píše velké množství studentů. Představte si, že každý z nich odpoví správně přesně na polovinu otázek. V tomto případě bude směrodatná odchylka

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Úvod do kurzu Moodle kurz (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Výpočty online: www.statisticsonweb.tf.czu.cz Začátek výuky posunut

Více

7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA

7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA 7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA Oblasti využití statistiky v medicíně Zvládání variability Variabilita: biologická, podmínek, měřících přístrojů - hodnocení variability, variabilita náhodná x nenáhodná

Více

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistické šetření úplné (vyčerpávající) neúplné (výběrové) U výběrového šetření se snažíme o to, aby výběrový

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul V: Nekategorizovaná data Metodologie pro ISK 2, jaro 2014. Ladislava Z. Suchá Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis

Více

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat 2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi,

Více

Téma 22. Ondřej Nývlt

Téma 22. Ondřej Nývlt Téma 22 Ondřej Nývlt nyvlto1@fel.cvut.cz Náhodná veličina a náhodný vektor. Distribuční funkce, hustota a pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny. Sdružené

Více

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti 3.2 Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti Bůh hraje se světem hru v kostky. Jsou to ale falešné kostky. Naším hlavním úkolem je zjistit, podle jakých pravidel byly označeny, a pak toho využít pro

Více

STATISTIKA S EXCELEM. Martina Litschmannová MODAM,

STATISTIKA S EXCELEM. Martina Litschmannová MODAM, STATISTIKA S EXCELEM Martina Litschmannová MODAM, 8. 4. 216 Obsah Motivace aneb Máme data a co dál? Základní terminologie Analýza kvalitativního znaku rozdělení četnosti, vizualizace Analýza kvantitativního

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více