DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ"

Transkript

1 DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí také potřeba harmonizace finančních výkazů na mezinárodní úrovni. V této souvislosti se jedním z nástrojů probíhající harmonizace staly Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a později také Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). V souladu s IFRS jsou od roku 2005 povinny sestavovat finanční vykazy ty společnosti, které jsou emitenty cenných papírů obchodovatelných na regulovaných trzích Evropské unie. K se tato povinnost v České republice dle Burzy cenných papíru Praha (2012) týkala 26 společností. Při přechodu na nový systém finančního výkaznictví však musí účetní jednotky pamatovat na nutnost provedení řady úprav finančních výkazů. Tyto úpravy vyplývají z odlišností mezi IFRS a českou účetní legislativou. Jednou z oblastí, ve které můžeme identifikovat významné rozdíly mezi oběma zmíněnými systémy finančního výkaznictví, je právě leasing. Ten je především v posledních letech často vyhledávanou formou pořízení dlouhodobých aktiv podniku. O této skutečnosti svědčí také fakt, že dle České leasingové a finanční asociace (2012) byl v roce 2007 objem leasingových obchodů uzavřených v České republice skoro 123 mld. Kč, následně došlo k postupnému snížení až na 46 mld. Kč v roce Tento pokles byl způsoben především probíhající finanční krizí, během které došlo ke snížení ekonomického růstu a omezení případných investic, což vyvolalo pokles poptávky po finančních a investičních produktech. Dalším důvodem, proč došlo ke snížení objemu leasingových operací, je také častější využívání úvěrového financování aktiv. Oblastí leasingu se zabývá standard IAS 17 Leasingy. Nalezneme zde kritéria pro klasifikaci leasingu na finanční a operativní, dále také způsoby účtování u nájemce a pronajimatele, problematiku zpětného leasingu a nakonec jsou zde uvedeny také údaje, které musí být prezentovány v účetní závěrce. Z důvodu rozsáhlosti vybraného tématu je příspěvek zaměřen pouze na účtování u nájemce. 1 CÍL A METODIKA Hlavním cílem příspěvku je posoudit vliv rozdílů ve vykazování leasingu u nájemce v souladu s českou účetní legislativou a v souladu s IFRS na vybrané ukazatele finanční analýzy. Jedná se především o ty ukazatele, které souvisí s poměrem vlastního a cizího kapitálu. Následně se příspěvek bude zabývat otázkou, která úprava poskytuje investorům věrný a poctivý obraz o skutečné finanční situaci podniku. Pro naplnění stanovených cílů budou použity standardní vědecké metody, které se používají u prací z oblasti účetnictví. Jedná se zejména o metodu deskripce, která bude použita v úvodní části článku pro zpracování teoretických poznatků. V další části bude následně použita metoda komparace pro porovnání metodických postupů stávající české účetní legislativy a IFRS. Na základě provedené komparace budou následně identifikovány hlavní rozdíly ve vykazování mezi oběma uvedenými systémy, analyzován dopad těchto změn do jednotlivých finančních výkazů a následně také do hodnot vybraných ukazatelů finanční analýzy. Lze předpokládat, že vykazování leasingu dle české účetní legislativy a IFRS povede v obou systémech k jiné výši bilanční sumy a bude rozdílný také průběh a struktura nákladů po dobu trvání leasingové smlouvy. Jako základní finanční ukazatel byl vybrán ukazatel rentability aktiv (ROA), který vyjadřuje, jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu. Pro výpočet bude použit následující vzorec: ROA = výsledek hospodaření / aktiva společnosti Z důvodu srovnatelnosti zjištěných odlišností a jejich vlivů na finanční ukazatele bude problematika demonstrována na modelovém příkladu. Pro tyto potřeby byla zvolena modelová data, ve kterých není z důvodu zjednodušení stanovena zvýšená splátka před zahájením leasingu. Je však potřeba brát v úvahu, že hodnota ukazatele ROA bude u každé společnosti odlišná a to především v závislosti na podílu vlastního a pronajímaného majetku. Při výpočtu bude brán zřetel na časovou hodnotu peněžních toků. Čistá současná hodnota je vyjádřena vztahem:

2 n ČSH CF r) t 0 (1 kde: ČSH = čistá současná hodnota, CFt = peněžní toky v jednotlivých letech, r = diskontní úroková míra, n, t = doba životnosti (resp. doba trvání leasingové smlouvy). 2 VÝSLEDKY 2.1 LEASING U NÁJEMCE DLE IFRS V rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je leasing řešen ve standardu IAS 17 Leasingy. Zde jsou uvedena kritéria pro klasifikaci leasingu na operativní a finanční, standard dále stanoví leasing v účetní závěrce nájemce, leasing v účetní závěrce pronajimatele a zaúčtování prodeje a zpětného leasingu. V koncepčním rámci IFRS jsou stanoveny základní principy, ze kterých vyplývá, že jsou leasingy klasifikovány bez ohledu na jejich právní formu a setkáváme se tak se zásadou přednosti obsahu před formou. Dle standardu můžeme leasing klasifikovat jako finanční v případě, že se převádějí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví daného aktiva na nájemce. V opačném případě se jedná o leasing operativní. IAS 17 uvádí přímo kritéria pro snadnější posouzení, zda se jedná o finanční leasing. V případě, že leasingová smlouva bude splňovat některé z těchto kritérií, bude nájemce považovat leasing za leasing finanční. Jedná se o tyto případy: - dochází-li k převedení vlastnictví aktiva na nájemce na konci leasingové smlouvy, - má-li nájemce právo koupit aktivum za cenu podstatně nižší, než je jeho reálná hodnota k datu možného využití tohoto práva a je dostatečně jisté, že tohoto práva bude využito, - tvoří-li doba leasingu podstatnou část doby ekonomické životnosti předmětu leasingu, i když vlastnictví není převedeno, - je-li na počátku leasingu současná hodnota minimální leasingových plateb rovna nebo vyšší než reálná hodnota pronajatého aktiva, - je-li pronajaté aktivum tak specifické povahy, že je může využívat bez provedení větších úprav pouze stávající nájemce. Jak vyplývá z uvedených kritérií, hlavním nedostatkem u leasingu může být subjektivní přístup pro klasifikaci leasingu na finanční a operativní. V IFRS nejsou stanovena žádná měřitelná kritéria a je zde tedy prostor pro manipulaci se zařazením či nezařazením majetku do aktiv společnosti. Inspirací pro soubor IFRS mohou být například Všeobecně uznávané americké účetní zásady (US GAAP), ve kterých je přesně určen poměr pořizovací ceny a současné hodnoty minimálních leasingových splátek pro rozdělení leasingu na finanční a operativní. Dle Krupové (2009) je vhodné využít US GAAP také pro určení, zda doba leasingu tvoří podstatnou část doby ekonomické životnosti. Je totiž otázkou, jakou dobu můžeme považovat za podstatnou. Pravidla US GAAP uvádí, že doba leasingu by měla být minimálně 75 % odhadované délky ekonomické životnosti předmětu pronájmu. Majetek pronajatý formou finančního leasingu nájemce eviduje ve svých aktivech a současně účtuje o závazku plynoucím z leasingu. Tento majetek se poté dostává do nákladů prostřednictvím každoročních odpisů. Kromě těchto nákladů účetní jednotka zachycuje ve výkazu zisků a ztrát také úrokový náklad. Aktivum a závazek z titulu leasingu jsou v rozvaze oceněny čistou současnou hodnotou minimálních leasingových plateb nebo reálnou hodnotou (ve většině případů se jedná o pořizovací cenu), podle toho, která z částek je nižší. K výpočtu minimálních leasingových plateb se využívá implicitní úroková míra. V praxi však může nastat problém s jejím určením, a proto standard v tomto případě umožňuje využít také přírůstkovou úrokovou míru. U operativního leasingu jsou veškeré leasingové platby vykazovány v nákladech a to rovnoměrně po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Samotný majetek je následně veden pouze v podrozavahové evidenci. Je tedy zřejmé, že účtování operativního leasingu je velmi obdobné české účetní legislativě. V minulých letech se však objevila významná kritika tohoto způsobu vykazování operativního leasingu, jelikož dle pravidel IFRS by se i tento majetek měl nějakým způsobem objevit v rozvaze nájemce. Touto otázkou se již zabývá Rada pro mezinárodní účetní standardy a prosazuje nové možnosti vykazování operativního leasingu. Podle Svobody (2011) a Deloitte (2012) se jako nejvhodnější jeví vykazovat předmět operativního leasingu prostřednictvím modelu vycházejícího t t,

3 z práva užívání, kdy nájemce vykazuje v aktivech právo užívat majetek a zároveň také vykazuje závazek z titulu leasingových plateb. Obr. 1: Možný způsob zachycení finančního leasingu u nájemce dle IFRS Aktivum Závazek z leasingu 1) počátek leasingu 2a) úmor 1) počátek leasingu Peníze 2a) úmor 2b) úrok 2b) úrok Oprávky k majetku 3) odpis 3) odpis Nákladové úroky Nákladové odpisy Zdroj:vlastní zpracování na základě Dvořáková (2011) 2.2 LEASING U NÁJEMCE DLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY Z předchozí části příspěvku je zřejmé, že postup účtování a vykazování finančního leasingu v souladu s IFRS obsahuje značné odlišnosti od české účetní legislativy. Hlavním rozdílem je, že zachycení leasingové operace vychází dle české legislativy z právního vlastnictví předmětu pronájmu, nikoliv z ekonomického vlastnictví. Stejně jako řada autorů se také domnívám, že by bylo potřeba tento způsob rozpoznávání leasingu změnit, jelikož neposkytuje věrný obraz o účetní jednotce. Podle české úpravy eviduje nájemce předmět finančního leasingu pouze v podrozvahové evidenci a to v ocenění v jakém je tento majetek veden v účetnictví pronajimatele. V průběhu doby leasingu dochází k zachycení jednotlivých časově rozlišených leasingových splátek jako závazku vůči pronajimateli a současně jsou tyto splátky zachyceny na příslušném nákladovém účtu společnosti. Celkový závazek, který z leasingu plyne, je opět zachycen pouze v podrozavahové evidenci nájemce. Z uvedeného vyplývá, že právo odepisovat majetek zůstává dle české účetní legislativy nadále pronajimateli. V případě skončení leasingové smlouvy může nájemce využít možnosti převést majetek do svého vlastnictví a zachytit ho ve svém účetnictví ve výši zůstatkové ceny. V případě, že má majetek nulovou zůstatkovou hodnotu, dochází k ocenění aktiva prostřednictvím reprodukční ceny. Obr. 2: Schéma účtování finančního leasingu u nájemce dle české účetní legislativy Závazek z leasingu Ostatní náklady 2) úhrada splátky 1) předpis leasingové splátky 1) předpis leasingové splátky Peníze 2) úhrada splátky Zdroj:vlastní zpracování na základě Valouch (2009) 2.3 KOMPARACE VYKAZOVÁNÍ LEASINGU DLE JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ U NÁJEMCE V předcházejících částech byly zmíněny principy účtování finančního a operativního leasingu u nájemce při použití IFRS a české účetní legislativy. Je tedy zřejmé, že se oba přístupy v oblasti leasingu významně odlišují. Základní odlišnosti, které byly identifikovány, uvádí souhrnně následující tabulka (Tab. 1).

4 Tab. 1: Srovnání IFRS a české účetní legislativy v oblasti leasingu u nájemce IFRS ČÚL Klasifikace leasingu Leasing je klasifikován podle ekonomické podstaty operace. Klasifikace leasingu závisí na právní formě leasingové Vykazování finančního leasingu v účetních výkazech Odepisování finančního leasingu Vykazování operativního leasingu v účetních výkazech Pronajatý majetek je aktivován a souvztažně účtuje nájemce o odpovídajícím závazku. Předmět finančního leasingu odepisuje nájemce. O operativním leasingu nájemce účtuje přímo do nákladů bez aktivace předmětu leasingu. smlouvy. Pronajatý majetek je veden u nájemce pouze v podrozvahové evidenci. Předmět finančního leasingu odepisuje pronajimatel. O operativním leasingu nájemce účtuje přímo do nákladů bez aktivace předmětu leasingu. Zdroj:vlastní zpracování na základě Bartůňková (2011) Konkrétní rozdíly a vlivy těchto rozdílů do finančních ukazatelů budou identifikovány na zvoleném modelovém příkladu, ve kterém se předpokládá, že nájemce kromě pronajatého stroje ke své činnosti používá budovu, jejíž hodnota je 2 mil. Kč a dále se předpokládají výnosy v prvním roce 1 mil. Kč. Údaje o finančním leasingu jsou znázorněny v následující tabulce (Tab. 2). Tyto částky byly zvoleny především proto, aby vypočtené hodnoty byly významné a jejich dopad do vybraných ukazatelů byl jednoznačný. Pro účely zjednodušení není brána v úvahu zvýšená splátka před zahájením leasingu. Tab. 2: Zadání modelového příkladu Pořizovací cena stroje Doba trvání leasingu Implicitní úroková míra Leasingová splátka Kč 3 roky 10 % p.a Kč Zdroj:vlastní zpracování Výpočet čisté současné hodnoty minimálních leasingových splátek: ČSH = /1, /1, /1,1 3 = Kč Tab. 3: Komparace nákladů u nájemce dle IFRS a ČÚL v Kč Závazek Období na Úmor Úrok počátku závazku Splátka období Odpis Náklady dle IFRS Náklady dle ČÚL Celkem Zdroj:vlastní zpracování Nájemce, který sestavuje účetní výkazy v souladu s českou účetní legislativou, zahrne v každém roce do nákladů částku Kč, což odpovídá výši jednotlivých leasingových splátek. Na druhé stráně nájemce aplikující Mezinárodní standardy účetního výkaznictví zahrne do nákladů v každém roce odpis (v případě použití rovnoměrných odpisů se jedná o částku Kč) a dále také úrok, který mu z leasingové smlouvy plyne. Konkrétní výše nákladů v jednotlivých letech trvání leasingové smlouvy a při použití obou přístupů znázorňuje předchozí tabulka (Tab. 3). Je patrné, že účtování finančního leasingu v souladu s českou účetní legislativou ovlivní pouze provozní hospodářský výsledek, jelikož celá leasingová splátka bude zachycena na účtu Ostatní náklady, kdežto v případě IFRS budou náklady rozděleny na úrok a odpis, čímž dojde k ovlivnění jak finančního, tak provozního výsledku hospodaření. Tab. 4: Porovnání ukazatelů ROA v prvním roce IFRS ČUL Náklady Kč Kč Výnosy Kč Kč

5 Hospodářský výsledek Kč Kč Budova Kč Kč Stroj pořízený na leasing Kč 0 Kč Odpisy stroje Kč 0 Kč ROA 0,2 0,3 Zdroj:vlastní zpracování V případě, že budeme při výpočtu ROA vycházet z výkazů sestavených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, dosáhne účetní jednotka hodnoty ukazatele 0,2 (viz Tab. 4), což znamená, že na jednu korunu investovaného kapitálu bude schopna vygenerovat 0,2 Kč zisku. Lepšího výsledku dosáhne společnost v případě české účetní legislativy, kde je hodnota ukazatele ROA 0,3. Zůstává však otázkou, které řešení odpovídá přesnějšímu obrazu finanční situace společnosti. Na základě dosavadních zkušeností lze usuzovat, že jako vhodnější se jeví vykazovat v souladu s IFRS, jelikož složení nákladů, které jsou zachyceny v Tab. 3, lépe odpovídá podstatě ekonomických transakcí. Toto tvrzení podporuje také fakt, že dle Batala a Kučerové (2008) k řešení podobnému IFRS přistoupili tvůrci většiny účetních standardů používaných na celém světě. Základním cílem IFRS je totiž poskytnout věrný a pravdivý obraz o finanční situaci podniku a pravdivě tak popsat ekonomickou realitu. Princip poskytování věrného zobrazení ekonomické skutečnosti ocení především investoři, ale i dodavatelé, zaměstnanci a jiní potenciální partneři. ZÁVĚR Trendem posledních několika let je snaha o zajištění srovnatelnosti finančních výkazů na mezinárodní úrovni. V této souvislosti vyvstala potřeba tvorby jednotného účetního systému, který by se vyznačoval globálním použitím. Kromě US GAAP patří mezi nejvýznamnější účetní systém Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které jsou používány především na evropských finančních trzích. Překážkou v zajištění naprosté srovnatelnosti je fakt, že i nadále existují země, které používají vlastní účetní systémy, jejichž principy odpovídají spíše daňovým potřebám konkrétní země. Mezi tyto státy patří také Česká republika. Jednou z oblastí, ve které můžeme identifikovat významné rozdíly mezi oběma zmíněnými účetními systémy je finanční leasing, který je zejména v posledních letech často používanou formou pořízení dlouhodobých aktiv. Vykazování finančního leasingu dle IFRS totiž vede k významným změnám bilanční sumy podniku a dále se také podílí na rozdílech ve výši a členění hospodářského výsledku. Tato skutečnost přispívá ke zkreslení finančních ukazatelů, které se tak mohou dle použitého systému finančního výkaznictví významně lišit. V případě leasingu můžeme pozorovat dopad především do těch ukazatelů, které jsou závislé na hodnotě celkových aktiv. Jedním z těchto ukazatelů je například ukazatel rentability celkových aktiv (ROA). V této souvislosti je důležité zabývat se otázkou, který systém podává reálnější obraz o finanční situaci společnosti. Po analýze předchozích výsledků se jednoznačně můžeme přiklonit k IFRS, jelikož již zmíněné vykazování nákladů rozdělených na odpis předmětu leasingu a úrokové náklady odpovídá více podstatě dané ekonomické transakce. Věrnější zobrazení lze v tomto případě spatřit také u vykazování aktiv společnosti. Dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je aktivum definováno jako ekonomický zdroj využívaný podnikem, který je výsledkem minulých skutečností a očekává se od něj, že přinese podniku budoucí ekonomický prospěch. Na základě této definice je i finanční leasing považován za aktivum společnosti, které je následně odepisováno, a nezáleží tak na právním vlastnictví předmětu leasingu jako je tomu v případě české účetní legislativy. Závěry stanovené v tomto příspěvku budou podrobeny hlubšímu zkoumání a v průběhu další vědecké práce doje k jejich upřesnění. U operativního leasingu v současné době neexistují významné odlišnosti při jeho vykazování v souladu s IFRS oproti české účetní legislativě. To se však v brzké době může změnit, jelikož způsob vykazování pronajatého majetku formou operativního leasingu je v poslední době často kritizován. Důvodem je především to, že by i tento majetek měl být vykazován v aktivech nájemce, jelikož ten z něj čerpá užitky, nikoliv u pronajimatele, který je jeho právním vlastníkem. Rada pro mezinárodní účetní standardy již otevřela diskusi o nové úpravě leasingu a lze tedy přepokládat, že se v brzké době dočkáme řady nových opatření. Tento příspěvek je výsledkem řešeného grantového projektu IGA číslo 14/2012: Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy, jehož poskytovatelem je Interní grantová agentura Mendelovy univerzity v Brně.

6 LITERATURA [1] BATALA, D., KUČEROVÁ, M. Srovnání vykazování leasingu podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů. Auditor s ISSN [2] BARTŮŇKOVÁ, L. Would the Implementation of IFRS for SMEs Influence Financial Statements of Czech Businesses?. [CD-ROM]. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. ISBN [3] BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA. Výroční zpráva Burzy cenných papírů Praha [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.clfa.cz/dokumenty/vyrocni%20zprava_2011.pdf>. [4] ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Výroční zpráva [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.clfa.cz/dokumenty/vyrocni%20zprava_2011.pdf>. [5] DELOITTE, IFRS Project Insights Leases. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.iasplus.com/en/publications/ifrs-project-insights/iasb-project-insights-2013-leases>. [6] DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 3. Vyd. Brno: Computer Press, ISBN [7] Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005: včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu Praha: Svaz účetních, s. ISBN X. [8] SVOBODA, P. Application of new approaches in recognizing leases on the part of the lessee in the selected companies in the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika sv. 57, č. 7, s ISSN X. [9] VALOUCH, P. Leasing v praxi praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Adresa autora (autorů): Ing. Lucie Bartůňková, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní,

7 IMPACTS OF REPORTING OF LEASING BY LEASEHOLDER BASED ON THE IFRS AND CZECH LEGISLATION ON VALUES OF FINANCIAL INDICATORS Abstract With process of integration and globalization of world trade and capital market is closely connected need of international comparison of financial accounts of each company. Means of harmonization has became International Financial Reporting Standards (IFRS), later International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Enterprises (IFRS for SME). The article is focused only on leasing which is common way of acquisition of long-term assets because of extensiveness of international standards. The article engages in identification of differences by evidence of financial leasing and operational leasing by leaseholder within Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards. Attention is paid to influences of these differences on basic indicators describing the accounting entity. Key words Czech accounting standards,financial indicator, financial lease, harmonization, IFRS. JEL Classification M41

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku

Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku Ing. Michal Karas Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, karas@fbm.vutbr.cz

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA Kubíčková Dana ABSTRAKT Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ovlivňují hodnoty téměř všech položek v účetních výkazech. Ukazatele finanční analýzy

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS Lucie Bartůňková ÚVOD Rysem současné evropské, ale i světové ekonomiky je růst globalizace a s tím související nadnárodní integrace trhů. V návaznosti

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Úvod. Gabriela Olejníková

Úvod. Gabriela Olejníková Srovnání přístupu českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Amerických všeobecně uznávaných standardů (US GAAP) k účetnímu vykazování nehmotných aktiv a leasingu

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Bc. Jana Hrabalová, Mendelova univerzita v Brně, hrabalova.j@email.cz Abstrakt Tento příspěvek je věnován problematice Mezinárodních standardů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc.

Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc. Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc. A Case Study Šteker Karel, Struhařová Kateřina Abstrakt Cílem článku je posoudit

Více

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V SOULADU S IFRS Measurement of assets and liabilities according to IFRS

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V SOULADU S IFRS Measurement of assets and liabilities according to IFRS Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V SOULADU S IFRS Measurement of assets and liabilities according to IFRS Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více