DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ"

Transkript

1 DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí také potřeba harmonizace finančních výkazů na mezinárodní úrovni. V této souvislosti se jedním z nástrojů probíhající harmonizace staly Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a později také Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). V souladu s IFRS jsou od roku 2005 povinny sestavovat finanční vykazy ty společnosti, které jsou emitenty cenných papírů obchodovatelných na regulovaných trzích Evropské unie. K se tato povinnost v České republice dle Burzy cenných papíru Praha (2012) týkala 26 společností. Při přechodu na nový systém finančního výkaznictví však musí účetní jednotky pamatovat na nutnost provedení řady úprav finančních výkazů. Tyto úpravy vyplývají z odlišností mezi IFRS a českou účetní legislativou. Jednou z oblastí, ve které můžeme identifikovat významné rozdíly mezi oběma zmíněnými systémy finančního výkaznictví, je právě leasing. Ten je především v posledních letech často vyhledávanou formou pořízení dlouhodobých aktiv podniku. O této skutečnosti svědčí také fakt, že dle České leasingové a finanční asociace (2012) byl v roce 2007 objem leasingových obchodů uzavřených v České republice skoro 123 mld. Kč, následně došlo k postupnému snížení až na 46 mld. Kč v roce Tento pokles byl způsoben především probíhající finanční krizí, během které došlo ke snížení ekonomického růstu a omezení případných investic, což vyvolalo pokles poptávky po finančních a investičních produktech. Dalším důvodem, proč došlo ke snížení objemu leasingových operací, je také častější využívání úvěrového financování aktiv. Oblastí leasingu se zabývá standard IAS 17 Leasingy. Nalezneme zde kritéria pro klasifikaci leasingu na finanční a operativní, dále také způsoby účtování u nájemce a pronajimatele, problematiku zpětného leasingu a nakonec jsou zde uvedeny také údaje, které musí být prezentovány v účetní závěrce. Z důvodu rozsáhlosti vybraného tématu je příspěvek zaměřen pouze na účtování u nájemce. 1 CÍL A METODIKA Hlavním cílem příspěvku je posoudit vliv rozdílů ve vykazování leasingu u nájemce v souladu s českou účetní legislativou a v souladu s IFRS na vybrané ukazatele finanční analýzy. Jedná se především o ty ukazatele, které souvisí s poměrem vlastního a cizího kapitálu. Následně se příspěvek bude zabývat otázkou, která úprava poskytuje investorům věrný a poctivý obraz o skutečné finanční situaci podniku. Pro naplnění stanovených cílů budou použity standardní vědecké metody, které se používají u prací z oblasti účetnictví. Jedná se zejména o metodu deskripce, která bude použita v úvodní části článku pro zpracování teoretických poznatků. V další části bude následně použita metoda komparace pro porovnání metodických postupů stávající české účetní legislativy a IFRS. Na základě provedené komparace budou následně identifikovány hlavní rozdíly ve vykazování mezi oběma uvedenými systémy, analyzován dopad těchto změn do jednotlivých finančních výkazů a následně také do hodnot vybraných ukazatelů finanční analýzy. Lze předpokládat, že vykazování leasingu dle české účetní legislativy a IFRS povede v obou systémech k jiné výši bilanční sumy a bude rozdílný také průběh a struktura nákladů po dobu trvání leasingové smlouvy. Jako základní finanční ukazatel byl vybrán ukazatel rentability aktiv (ROA), který vyjadřuje, jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu. Pro výpočet bude použit následující vzorec: ROA = výsledek hospodaření / aktiva společnosti Z důvodu srovnatelnosti zjištěných odlišností a jejich vlivů na finanční ukazatele bude problematika demonstrována na modelovém příkladu. Pro tyto potřeby byla zvolena modelová data, ve kterých není z důvodu zjednodušení stanovena zvýšená splátka před zahájením leasingu. Je však potřeba brát v úvahu, že hodnota ukazatele ROA bude u každé společnosti odlišná a to především v závislosti na podílu vlastního a pronajímaného majetku. Při výpočtu bude brán zřetel na časovou hodnotu peněžních toků. Čistá současná hodnota je vyjádřena vztahem:

2 n ČSH CF r) t 0 (1 kde: ČSH = čistá současná hodnota, CFt = peněžní toky v jednotlivých letech, r = diskontní úroková míra, n, t = doba životnosti (resp. doba trvání leasingové smlouvy). 2 VÝSLEDKY 2.1 LEASING U NÁJEMCE DLE IFRS V rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je leasing řešen ve standardu IAS 17 Leasingy. Zde jsou uvedena kritéria pro klasifikaci leasingu na operativní a finanční, standard dále stanoví leasing v účetní závěrce nájemce, leasing v účetní závěrce pronajimatele a zaúčtování prodeje a zpětného leasingu. V koncepčním rámci IFRS jsou stanoveny základní principy, ze kterých vyplývá, že jsou leasingy klasifikovány bez ohledu na jejich právní formu a setkáváme se tak se zásadou přednosti obsahu před formou. Dle standardu můžeme leasing klasifikovat jako finanční v případě, že se převádějí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví daného aktiva na nájemce. V opačném případě se jedná o leasing operativní. IAS 17 uvádí přímo kritéria pro snadnější posouzení, zda se jedná o finanční leasing. V případě, že leasingová smlouva bude splňovat některé z těchto kritérií, bude nájemce považovat leasing za leasing finanční. Jedná se o tyto případy: - dochází-li k převedení vlastnictví aktiva na nájemce na konci leasingové smlouvy, - má-li nájemce právo koupit aktivum za cenu podstatně nižší, než je jeho reálná hodnota k datu možného využití tohoto práva a je dostatečně jisté, že tohoto práva bude využito, - tvoří-li doba leasingu podstatnou část doby ekonomické životnosti předmětu leasingu, i když vlastnictví není převedeno, - je-li na počátku leasingu současná hodnota minimální leasingových plateb rovna nebo vyšší než reálná hodnota pronajatého aktiva, - je-li pronajaté aktivum tak specifické povahy, že je může využívat bez provedení větších úprav pouze stávající nájemce. Jak vyplývá z uvedených kritérií, hlavním nedostatkem u leasingu může být subjektivní přístup pro klasifikaci leasingu na finanční a operativní. V IFRS nejsou stanovena žádná měřitelná kritéria a je zde tedy prostor pro manipulaci se zařazením či nezařazením majetku do aktiv společnosti. Inspirací pro soubor IFRS mohou být například Všeobecně uznávané americké účetní zásady (US GAAP), ve kterých je přesně určen poměr pořizovací ceny a současné hodnoty minimálních leasingových splátek pro rozdělení leasingu na finanční a operativní. Dle Krupové (2009) je vhodné využít US GAAP také pro určení, zda doba leasingu tvoří podstatnou část doby ekonomické životnosti. Je totiž otázkou, jakou dobu můžeme považovat za podstatnou. Pravidla US GAAP uvádí, že doba leasingu by měla být minimálně 75 % odhadované délky ekonomické životnosti předmětu pronájmu. Majetek pronajatý formou finančního leasingu nájemce eviduje ve svých aktivech a současně účtuje o závazku plynoucím z leasingu. Tento majetek se poté dostává do nákladů prostřednictvím každoročních odpisů. Kromě těchto nákladů účetní jednotka zachycuje ve výkazu zisků a ztrát také úrokový náklad. Aktivum a závazek z titulu leasingu jsou v rozvaze oceněny čistou současnou hodnotou minimálních leasingových plateb nebo reálnou hodnotou (ve většině případů se jedná o pořizovací cenu), podle toho, která z částek je nižší. K výpočtu minimálních leasingových plateb se využívá implicitní úroková míra. V praxi však může nastat problém s jejím určením, a proto standard v tomto případě umožňuje využít také přírůstkovou úrokovou míru. U operativního leasingu jsou veškeré leasingové platby vykazovány v nákladech a to rovnoměrně po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Samotný majetek je následně veden pouze v podrozavahové evidenci. Je tedy zřejmé, že účtování operativního leasingu je velmi obdobné české účetní legislativě. V minulých letech se však objevila významná kritika tohoto způsobu vykazování operativního leasingu, jelikož dle pravidel IFRS by se i tento majetek měl nějakým způsobem objevit v rozvaze nájemce. Touto otázkou se již zabývá Rada pro mezinárodní účetní standardy a prosazuje nové možnosti vykazování operativního leasingu. Podle Svobody (2011) a Deloitte (2012) se jako nejvhodnější jeví vykazovat předmět operativního leasingu prostřednictvím modelu vycházejícího t t,

3 z práva užívání, kdy nájemce vykazuje v aktivech právo užívat majetek a zároveň také vykazuje závazek z titulu leasingových plateb. Obr. 1: Možný způsob zachycení finančního leasingu u nájemce dle IFRS Aktivum Závazek z leasingu 1) počátek leasingu 2a) úmor 1) počátek leasingu Peníze 2a) úmor 2b) úrok 2b) úrok Oprávky k majetku 3) odpis 3) odpis Nákladové úroky Nákladové odpisy Zdroj:vlastní zpracování na základě Dvořáková (2011) 2.2 LEASING U NÁJEMCE DLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY Z předchozí části příspěvku je zřejmé, že postup účtování a vykazování finančního leasingu v souladu s IFRS obsahuje značné odlišnosti od české účetní legislativy. Hlavním rozdílem je, že zachycení leasingové operace vychází dle české legislativy z právního vlastnictví předmětu pronájmu, nikoliv z ekonomického vlastnictví. Stejně jako řada autorů se také domnívám, že by bylo potřeba tento způsob rozpoznávání leasingu změnit, jelikož neposkytuje věrný obraz o účetní jednotce. Podle české úpravy eviduje nájemce předmět finančního leasingu pouze v podrozvahové evidenci a to v ocenění v jakém je tento majetek veden v účetnictví pronajimatele. V průběhu doby leasingu dochází k zachycení jednotlivých časově rozlišených leasingových splátek jako závazku vůči pronajimateli a současně jsou tyto splátky zachyceny na příslušném nákladovém účtu společnosti. Celkový závazek, který z leasingu plyne, je opět zachycen pouze v podrozavahové evidenci nájemce. Z uvedeného vyplývá, že právo odepisovat majetek zůstává dle české účetní legislativy nadále pronajimateli. V případě skončení leasingové smlouvy může nájemce využít možnosti převést majetek do svého vlastnictví a zachytit ho ve svém účetnictví ve výši zůstatkové ceny. V případě, že má majetek nulovou zůstatkovou hodnotu, dochází k ocenění aktiva prostřednictvím reprodukční ceny. Obr. 2: Schéma účtování finančního leasingu u nájemce dle české účetní legislativy Závazek z leasingu Ostatní náklady 2) úhrada splátky 1) předpis leasingové splátky 1) předpis leasingové splátky Peníze 2) úhrada splátky Zdroj:vlastní zpracování na základě Valouch (2009) 2.3 KOMPARACE VYKAZOVÁNÍ LEASINGU DLE JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ U NÁJEMCE V předcházejících částech byly zmíněny principy účtování finančního a operativního leasingu u nájemce při použití IFRS a české účetní legislativy. Je tedy zřejmé, že se oba přístupy v oblasti leasingu významně odlišují. Základní odlišnosti, které byly identifikovány, uvádí souhrnně následující tabulka (Tab. 1).

4 Tab. 1: Srovnání IFRS a české účetní legislativy v oblasti leasingu u nájemce IFRS ČÚL Klasifikace leasingu Leasing je klasifikován podle ekonomické podstaty operace. Klasifikace leasingu závisí na právní formě leasingové Vykazování finančního leasingu v účetních výkazech Odepisování finančního leasingu Vykazování operativního leasingu v účetních výkazech Pronajatý majetek je aktivován a souvztažně účtuje nájemce o odpovídajícím závazku. Předmět finančního leasingu odepisuje nájemce. O operativním leasingu nájemce účtuje přímo do nákladů bez aktivace předmětu leasingu. smlouvy. Pronajatý majetek je veden u nájemce pouze v podrozvahové evidenci. Předmět finančního leasingu odepisuje pronajimatel. O operativním leasingu nájemce účtuje přímo do nákladů bez aktivace předmětu leasingu. Zdroj:vlastní zpracování na základě Bartůňková (2011) Konkrétní rozdíly a vlivy těchto rozdílů do finančních ukazatelů budou identifikovány na zvoleném modelovém příkladu, ve kterém se předpokládá, že nájemce kromě pronajatého stroje ke své činnosti používá budovu, jejíž hodnota je 2 mil. Kč a dále se předpokládají výnosy v prvním roce 1 mil. Kč. Údaje o finančním leasingu jsou znázorněny v následující tabulce (Tab. 2). Tyto částky byly zvoleny především proto, aby vypočtené hodnoty byly významné a jejich dopad do vybraných ukazatelů byl jednoznačný. Pro účely zjednodušení není brána v úvahu zvýšená splátka před zahájením leasingu. Tab. 2: Zadání modelového příkladu Pořizovací cena stroje Doba trvání leasingu Implicitní úroková míra Leasingová splátka Kč 3 roky 10 % p.a Kč Zdroj:vlastní zpracování Výpočet čisté současné hodnoty minimálních leasingových splátek: ČSH = /1, /1, /1,1 3 = Kč Tab. 3: Komparace nákladů u nájemce dle IFRS a ČÚL v Kč Závazek Období na Úmor Úrok počátku závazku Splátka období Odpis Náklady dle IFRS Náklady dle ČÚL Celkem Zdroj:vlastní zpracování Nájemce, který sestavuje účetní výkazy v souladu s českou účetní legislativou, zahrne v každém roce do nákladů částku Kč, což odpovídá výši jednotlivých leasingových splátek. Na druhé stráně nájemce aplikující Mezinárodní standardy účetního výkaznictví zahrne do nákladů v každém roce odpis (v případě použití rovnoměrných odpisů se jedná o částku Kč) a dále také úrok, který mu z leasingové smlouvy plyne. Konkrétní výše nákladů v jednotlivých letech trvání leasingové smlouvy a při použití obou přístupů znázorňuje předchozí tabulka (Tab. 3). Je patrné, že účtování finančního leasingu v souladu s českou účetní legislativou ovlivní pouze provozní hospodářský výsledek, jelikož celá leasingová splátka bude zachycena na účtu Ostatní náklady, kdežto v případě IFRS budou náklady rozděleny na úrok a odpis, čímž dojde k ovlivnění jak finančního, tak provozního výsledku hospodaření. Tab. 4: Porovnání ukazatelů ROA v prvním roce IFRS ČUL Náklady Kč Kč Výnosy Kč Kč

5 Hospodářský výsledek Kč Kč Budova Kč Kč Stroj pořízený na leasing Kč 0 Kč Odpisy stroje Kč 0 Kč ROA 0,2 0,3 Zdroj:vlastní zpracování V případě, že budeme při výpočtu ROA vycházet z výkazů sestavených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, dosáhne účetní jednotka hodnoty ukazatele 0,2 (viz Tab. 4), což znamená, že na jednu korunu investovaného kapitálu bude schopna vygenerovat 0,2 Kč zisku. Lepšího výsledku dosáhne společnost v případě české účetní legislativy, kde je hodnota ukazatele ROA 0,3. Zůstává však otázkou, které řešení odpovídá přesnějšímu obrazu finanční situace společnosti. Na základě dosavadních zkušeností lze usuzovat, že jako vhodnější se jeví vykazovat v souladu s IFRS, jelikož složení nákladů, které jsou zachyceny v Tab. 3, lépe odpovídá podstatě ekonomických transakcí. Toto tvrzení podporuje také fakt, že dle Batala a Kučerové (2008) k řešení podobnému IFRS přistoupili tvůrci většiny účetních standardů používaných na celém světě. Základním cílem IFRS je totiž poskytnout věrný a pravdivý obraz o finanční situaci podniku a pravdivě tak popsat ekonomickou realitu. Princip poskytování věrného zobrazení ekonomické skutečnosti ocení především investoři, ale i dodavatelé, zaměstnanci a jiní potenciální partneři. ZÁVĚR Trendem posledních několika let je snaha o zajištění srovnatelnosti finančních výkazů na mezinárodní úrovni. V této souvislosti vyvstala potřeba tvorby jednotného účetního systému, který by se vyznačoval globálním použitím. Kromě US GAAP patří mezi nejvýznamnější účetní systém Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které jsou používány především na evropských finančních trzích. Překážkou v zajištění naprosté srovnatelnosti je fakt, že i nadále existují země, které používají vlastní účetní systémy, jejichž principy odpovídají spíše daňovým potřebám konkrétní země. Mezi tyto státy patří také Česká republika. Jednou z oblastí, ve které můžeme identifikovat významné rozdíly mezi oběma zmíněnými účetními systémy je finanční leasing, který je zejména v posledních letech často používanou formou pořízení dlouhodobých aktiv. Vykazování finančního leasingu dle IFRS totiž vede k významným změnám bilanční sumy podniku a dále se také podílí na rozdílech ve výši a členění hospodářského výsledku. Tato skutečnost přispívá ke zkreslení finančních ukazatelů, které se tak mohou dle použitého systému finančního výkaznictví významně lišit. V případě leasingu můžeme pozorovat dopad především do těch ukazatelů, které jsou závislé na hodnotě celkových aktiv. Jedním z těchto ukazatelů je například ukazatel rentability celkových aktiv (ROA). V této souvislosti je důležité zabývat se otázkou, který systém podává reálnější obraz o finanční situaci společnosti. Po analýze předchozích výsledků se jednoznačně můžeme přiklonit k IFRS, jelikož již zmíněné vykazování nákladů rozdělených na odpis předmětu leasingu a úrokové náklady odpovídá více podstatě dané ekonomické transakce. Věrnější zobrazení lze v tomto případě spatřit také u vykazování aktiv společnosti. Dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je aktivum definováno jako ekonomický zdroj využívaný podnikem, který je výsledkem minulých skutečností a očekává se od něj, že přinese podniku budoucí ekonomický prospěch. Na základě této definice je i finanční leasing považován za aktivum společnosti, které je následně odepisováno, a nezáleží tak na právním vlastnictví předmětu leasingu jako je tomu v případě české účetní legislativy. Závěry stanovené v tomto příspěvku budou podrobeny hlubšímu zkoumání a v průběhu další vědecké práce doje k jejich upřesnění. U operativního leasingu v současné době neexistují významné odlišnosti při jeho vykazování v souladu s IFRS oproti české účetní legislativě. To se však v brzké době může změnit, jelikož způsob vykazování pronajatého majetku formou operativního leasingu je v poslední době často kritizován. Důvodem je především to, že by i tento majetek měl být vykazován v aktivech nájemce, jelikož ten z něj čerpá užitky, nikoliv u pronajimatele, který je jeho právním vlastníkem. Rada pro mezinárodní účetní standardy již otevřela diskusi o nové úpravě leasingu a lze tedy přepokládat, že se v brzké době dočkáme řady nových opatření. Tento příspěvek je výsledkem řešeného grantového projektu IGA číslo 14/2012: Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy, jehož poskytovatelem je Interní grantová agentura Mendelovy univerzity v Brně.

6 LITERATURA [1] BATALA, D., KUČEROVÁ, M. Srovnání vykazování leasingu podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů. Auditor s ISSN [2] BARTŮŇKOVÁ, L. Would the Implementation of IFRS for SMEs Influence Financial Statements of Czech Businesses?. [CD-ROM]. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. ISBN [3] BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA. Výroční zpráva Burzy cenných papírů Praha [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.clfa.cz/dokumenty/vyrocni%20zprava_2011.pdf>. [4] ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Výroční zpráva [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.clfa.cz/dokumenty/vyrocni%20zprava_2011.pdf>. [5] DELOITTE, IFRS Project Insights Leases. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.iasplus.com/en/publications/ifrs-project-insights/iasb-project-insights-2013-leases>. [6] DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 3. Vyd. Brno: Computer Press, ISBN [7] Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005: včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu Praha: Svaz účetních, s. ISBN X. [8] SVOBODA, P. Application of new approaches in recognizing leases on the part of the lessee in the selected companies in the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika sv. 57, č. 7, s ISSN X. [9] VALOUCH, P. Leasing v praxi praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Adresa autora (autorů): Ing. Lucie Bartůňková, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní,

7 IMPACTS OF REPORTING OF LEASING BY LEASEHOLDER BASED ON THE IFRS AND CZECH LEGISLATION ON VALUES OF FINANCIAL INDICATORS Abstract With process of integration and globalization of world trade and capital market is closely connected need of international comparison of financial accounts of each company. Means of harmonization has became International Financial Reporting Standards (IFRS), later International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Enterprises (IFRS for SME). The article is focused only on leasing which is common way of acquisition of long-term assets because of extensiveness of international standards. The article engages in identification of differences by evidence of financial leasing and operational leasing by leaseholder within Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards. Attention is paid to influences of these differences on basic indicators describing the accounting entity. Key words Czech accounting standards,financial indicator, financial lease, harmonization, IFRS. JEL Classification M41

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

Účast na nemovitosti 349 Závazek z leasingu 349

Účast na nemovitosti 349 Závazek z leasingu 349 Datum platby Výše platby 1. 1. 2010 100 31. 12. 2010 100 31. 12. 2011 100 31. 12. 2012 100 Podnik A budovu okamţitě pronajal jiné účetní jednotce (B), pro kterou určil splátkový kalendář takto: Datum platby

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ

FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ Úvod FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ V IFRS VÝKAZNICTVÍ 1 Finance Lease and Deferred Tax Calculation in IFRS Reporting Libor Vašek, Marek Filinger Leasingové smlouvy a jejich účetní zachycení

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM

VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM Pavel Semerád, Lucie Bartůňková ÚVOD Dlouhodobým cílem Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB) je dosáhnout

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA Kubíčková Dana ABSTRAKT Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ovlivňují hodnoty téměř všech položek v účetních výkazech. Ukazatele finanční analýzy

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku

Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku Vliv aplikace Mezinárodních standardu účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku Ing. Michal Karas Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, karas@fbm.vutbr.cz

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS Lucie Bartůňková ÚVOD Rysem současné evropské, ale i světové ekonomiky je růst globalizace a s tím související nadnárodní integrace trhů. V návaznosti

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

LEASING DLE IAS A V Ú ČETNÍPRAXI Č ESKÝ CH FIREM LEASING ACCORDING TO IAS AND IN ACCOUNTING OF CZECH COMPANIES

LEASING DLE IAS A V Ú ČETNÍPRAXI Č ESKÝ CH FIREM LEASING ACCORDING TO IAS AND IN ACCOUNTING OF CZECH COMPANIES LEASING DLE IAS A V Ú ČETNÍPRAXI Č ESKÝ CH FIREM LEASING ACCORDING TO IAS AND IN ACCOUNTING OF CZECH COMPANIES SVOBODA Patrik, (Č R) ABSTRACT Beginning from the year 2005 some capital concerns, obligatory

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je)

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je) IAS 17 - Leasing. Definice Leasing dohoda o převodu p práv v užívat u aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n za úhradu Nájemce ten, kdo užíváu aktivum, pronajímatel ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001)

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více