Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 21. února 2011 čís. usn. 225/8 252/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta 1/19

2 : 225/8 schvaluje a) - zvýší se pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ o ,- Kč - zvýší se Příspěvek na živobytí, pol Sociální dávky o ,- Kč - zvýší se Příspěvek na živobytí, pol Sociální dávky, ORG 900 o ,- Kč - zvýší se Doplatek na bydlení, pol Sociální dávky o ,- Kč - zvýší se Mimořádná okamžitá pomoc, pol Sociální dávky o ,- Kč - zvýší se Mimořádná okamžitá pomoc, pol Sociální dávky, ORG 900 o ,- Kč - zvýší se Příspěvek na zvláštní pomůcky, pol Sociální dávky, o ,- Kč ORJ 6, ÚZ b) - zvýší se 3612 Bytové hospodářství, pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, ORJ 9 o ,- Kč - zvýší se 3111 Předškolní zařízení, pol Budovy, haly, stavby, ORJ 4, ORG 300 o ,- Kč Zodp.: Iveta Šrámková T: pověřena vedením finančního odboru 226/8 projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené se společností MH - STAVBY, s. r. o., Ostrava, Hrabůvka, Úlehlova 298/18, PSČ , IČ , kterým se upravuje rozsah a cenová realizace plnění pro rok 2011 o uzavření Dodatku č. 2 dle předloženého návrhu 2/19

3 finančnímu odboru připravit tento dodatek k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Iveta Šrámková T: pověřena vedením finančního odboru starostku městského obvodu k podpisu tohoto dodatku Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 227/8 jmenuje na podkladě vyhlášení konkurzního řízení na ředitele Mateřské školy Ostrava, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava Mariánské Hory, do funkce tajemníka konkurzní komise Bc. Ivetu Chmelíkovou Hrabalovou jmenuje předsedu konkurzní komise: Ing. arch. Lianu Janáčkovou za zřizovatele členy konkurzní komise: Bc. Danuši Dědicovou za Krajský úřad Bc. Ivanu Radovou za Českou školní inspekci Ing. Martu Szücsovou za Magistrát města Ostravy RSDr. Jiřího Boháče za zřizovatele Alenu Formánkovou za pedagogické pracovníky tajemnici konkurzní komise informovat členy konkurzní komise o jejich jmenování Zodp.: Bc. Iveta Chmelíková Hrabalová T: agenda školství 3/19

4 228/8 projednala návrh majetkového oddělení na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému oddělení zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení 229/8 projednala návrh majetkového oddělení na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému oddělení zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení 230/8 projednala návrh majetkového oddělení na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 317/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m 2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava s Ing. Vlastimilem Vyhlídalem, r. nar. ****, bytem *************, Ostrava Poruba 4/19

5 uzavřít s Ing. Vlastimilem Vyhlídalem, r. nar. ****, bytem **************, Ostrava Poruba Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 317/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m 2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu majetkovému oddělení připravit dohodu k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení starostku městského obvodu podpisem této dohody Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 231/8 projednala žádost majetkového odboru MMO o stanovisko k případnému bezúplatnému nabytí nemovitostí, a to pozemků p. p. č. 142/53 zahrada o výměře 485 m 2 a p. p. č. 142/54 zahrada o výměře 63 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Ostravy a jejich svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemků p. p. č. 142/53 zahrada o výměře 485 m 2 a p. p. č. 142/54 zahrada o výměře 63 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Ostravy a jejich svěřením městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 5/19

6 majetkovému oddělení zaslat toto stanovisko RMOb majetkovému odboru MMO Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení 232/8 projednala žádost majetkového odboru MMO o stanovisko k případnému úplatnému nabytí pozemku p. p. č. 153/23 zahrada o výměře 333 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Ostravy a jeho svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky souhlasí z důvodu naléhavosti s úplatným převodem nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemku p. p. č. 153/23 zahrada o výměře 333 m 2 z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Ostravy a jeho svěřením městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky majetkovému oddělení zaslat toto stanovisko RMOb majetkovému odboru MMO Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení 233/8 projednala žádost odboru majetkového MMO o stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, nesvěřené MOb MHaH nesouhlasí s prodejem pozemků st. p. č. 269/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. p. č. 269/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. p. č. 404 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. p. č. 405/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. p. č. 405/2 zastavěná 6/19

7 plocha a nádvoří, zbořeniště, p. p. č. 354/19 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 354/31 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 354/41 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, nesvěřené MOb MHaH Pravoslavné církevní obci v Ostravě majetkovému oddělení informovat o tomto stanovisku RMOb věcně příslušný odbor magistrátu Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení 234/8 projednala žádost společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , o povolení vstupu na pozemky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování podzemního optického telekomunikačního kabelu a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v pozemcích p. p. č. 877/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 756/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rámci stavby /10 SMVAK Ostrava OPTIKA, podanou prostřednictvím společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. 1. vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 877/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 756/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem umístění podzemního optického telekomunikačního kabelu pro investora a stavebníka Telefónica O2 Czech republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , a uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu dle přílohy č. 5 předkládaného materiálu 2. zřídit věcné břemeno k částem pozemků p. p. č. 877/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 756/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jak je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve snímku katastrální mapy a po dokončení 7/19

8 stavby podzemního optického telekomunikačního kabelu v těchto pozemcích bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen rozsah věcného břemene geometrickým plánem pro oprávněného společnost Telefónica O2 Czech republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ za účelem umístění a provozování podzemního optického telekomunikačního kabelu v částech těchto pozemků na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč + DPH v zákonné výši za běžný i započatý metr délky zatížených nemovitostí a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 5 předkládaného materiálu majetkovému oddělení 1. informovat žadatele o vydání souhlasu ve smyslu rozhodnutí RMOb 2. připravit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu zakládající právo provést stavbu k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: vedoucí majetkového oddělení starostku městského obvodu podpisem těchto smluv Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 235/8 projednala žádosti o pronájem bytu žadatelů Zdeňky Ivanské, Radomíra Pěčky, Silvie Harokové, Vlasty Barchanské, Karin Rucké, Elemíra Rajta a Věry Přibylové 1. o uzavření nájemních smluv s žadateli: a) Zdeňkou Ivanskou, k bytu č. 7 v domě ***************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.393,70 Kč, na dobu určitou do /19

9 b) Radomírem Pěčkou, k bytu č. 5 v domě ******************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.966,05 Kč, na dobu určitou do c) Silvií Harokovou, k bytu č. 4 v domě *************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 3.239,60 Kč, na dobu určitou do d) Vlastou Barchanskou, k bytu č. 8 v domě **********, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.386,- Kč, na dobu určitou do e) Karin Ruckou, k bytu č. 1 v domě *****************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.687,95 Kč, na dobu určitou do f) Věrou Přibylovou, k bytu č. 7 v domě ***********, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 2.016,- Kč, na dobu určitou do bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nájemní smlouvy k podpisu Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem těchto smluv Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 2. Elemíru Rajtovi o urychlené vyřešení žádosti o pronájem bytu nevyhovět bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb prostřednictvím jeho soudem stanovené opatrovnice Anny Krivé Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: revokuje své usnesení číslo 213/7 c) ze dne /19

10 236/8 projednala žádosti o vystavení nájemní smlouvy u nájemců: a) Petra Poláka, *******************, Ostrava Mariánské Hory, byt č. 5; b) Lenky Polákové, *************, Ostrava Mariánské Hory, byt č. 7 trvá na svém usnesení č. 149/5 ze dne bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: /8 projednala žádost o vystavení nájemní smlouvy u nájemců: a) Ireny Liberdové, *************, Ostrava Mariánské Hory, byt č. 3 b) Drahomíry Žákové, ************************, Ostrava Mariánské Hory, byt č. 8 uzavřít nájemní smlouvy s nájemci: a) Irenou Liberdovou, k bytu č. 3, v domě *************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 2.995,60 Kč, na dobu určitou do b) Drahomírou Žákovou, k bytu č. 8, v domě ****************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.408,75 Kč, na dobu určitou do bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nájemní smlouvy k podpisu Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: /19

11 starostku městského obvodu podpisem těchto smluv Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 238/8 projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č ze dne s nájemkyní Petrou Stolárikovou uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č ze dne s nájemkyní Petrou Stolárikovou, k bytu č. 11, v domě *************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.853,60 Kč, na dobu určitou do bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit k podpisu Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č ze dne Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem tohoto dodatku Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 239/8 projednala žádost o výměnu bytů žadatelů Mariána Glozigy, bytem *************, Ostrava Mariánské Hory, a manželi Veronikou a Petrem Maslíkovými, bytem ******************, Ostrava Mariánské Hory 11/19

12 souhlasí s výměnou bytů žadatelů: Mariána Glozigy, bytem *************************, Ostrava Mariánské Hory, a manželi Veronikou a Petrem Maslíkovými, bytem ************, Ostrava Mariánské Hory o uzavření nájemních smluv s žadateli: a) Mariánem Glozigou, k bytu č. 80 v domě ******************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 3.519,- Kč, na dobu neurčitou b) manželi Veronikou a Petrem Maslíkovými, k bytu č. 4 v domě *********, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 1.358,40 Kč, na dobu neurčitou bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nájemní smlouvy k podpisu Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem těchto smluv Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 240/8 projednala žádost Františka Horvatha o schválení podnájmu v bytě na dobu určitou od do nesouhlasí se schválením podnájmu v obecním bytě u Františka Horvatha, nájemce bytu č. 4, velikost 1+1 v domě ***************, Ostrava Mariánské Hory pro podnájemnici Helenu Réziovou 12/19

13 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: /8 na návrh hodnotící komise o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu Oprava balkónů na ul. Ladislava Ševčíka 13, 15, 17, 19, 21, 23 dle ustanovení 12, odst. 3 a 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů, s podnikatelem Oldřichem Janáčkem, r. nar. ****, bytem Šenovská 672/7, Havířov Šumbark, IČ: v rozsahu dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu bytovému odboru připravit Smlouvu o dílo k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem této smlouvy o dílo Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková 242/8 projednala žádost bytového odboru o odpis pohledávky z faktury č , vystavenou na Marka Borůvku, Lutyňská 648, Rychvald, IČ: , ve výši 5.000,- Kč provést odpis původní částky faktury č ve výši 5.000,- Kč, vystavenou na Marka Borůvku, Lutyňská 648, Rychvald, IČ: a odpis uvedené pohledávky z faktury č inventarizovanou jako zůstatek na účtu org. 10 dle předloženého návrhu bytového odboru 13/19

14 bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: Iveta Šrámková pověřena vedením finančního odboru 243/8 projednala odpis pohledávky po Ludmile Šimkové, nájemkyně nebytového prostoru na ul. ***************, Ostrava Mariánské Hory provést odpis výše uvedené pohledávky ve výši 2.076,50 Kč dle předloženého návrhu bytového odboru bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: Iveta Šrámková pověřena vedením finančního odboru 244/8 projednala odpis pohledávky Anny Cigánkové, bývalé nájemkyně bytu č. 2 v domě **********, Ostrava Mariánské Hory provést odpis výše uvedené pohledávky ve výši 2.119,- Kč dle předloženého návrhu bytového odboru 14/19

15 bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: Iveta Šrámková pověřena vedením finančního odboru 245/8 projednala odpis pohledávek za služby spojené s bydlením ve výši ,- Kč za zemřelými nájemci, u kterých bylo zastaveno dědické řízení ve smyslu 175h odst. 1 občanského soudního řádu provést odpis výše uvedené pohledávky za služby spojené s bydlením za zemřelými nájemci ve výši ,- Kč dle předloženého návrhu bytového odboru bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: Iveta Šrámková pověřená vedením finančního odboru 246/8 projednala návrh na odpis nevymahatelné pohledávky STAVOINVESTA Frýdek-Místek, spol. s r. o., IČ , Frýdek-Místek, Františka Čejky 172, PSČ , ve výši ,- Kč za dlužné nájemné za nebytové prostory v domě ***************, Ostrava Mariánské Hory a vyúčtování služeb souvisejících s užíváním nebytového prostoru za rok /19

16 doporučuje ZMOb provést odpis nevymahatelné pohledávky společnosti STAVOINVESTA Frýdek-Místek, spol. s r. o., IČ , Frýdek-Místek, Františka Čejky 172, PSČ , ve výši ,- Kč dlužného nájemného za nebytové prostory v domě *****************, Ostrava Mariánské Hory a vyúčtování služeb souvisejících s užíváním nebytového prostoru za rok 2005 z účetnictví městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková T: /8 projednala návrh bytového odboru na odpis nevymahatelné pohledávky Aleny Rácové, ***********, Ostrava Hulváky ve výši 9.523,14 Kč dlužné částky za vodné a stočné v domě *************, Ostrava Hulváky za rok 2006 (fa. č ) a období (fa. č ) v celkové výši 9.523,14 Kč provést odpis nevymahatelné pohledávky Aleny Rácové, **********, Ostrava Hulváky ve výši 9.523,14 Kč dlužné částky za vodné a stočné v domě ********, Ostrava Hulváky za rok 2006 (fa.č ) a období (fa. č ) v celkové výši 9.523,14 Kč bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: Iveta Šrámková pověřena vedením finančního odboru 16/19

17 248/8 projednala žádost Terezy Janáčkové, r. nar. ****, bytem Baarova 2073/4, Ostrava Mariánské Hory, IČ ze dne o ukončení nájmu nebytových prostor v domě Stojanovo nám. 1072/1, Ostrava Mariánské Hory dohodou ke dni ukončit nájem nebytových prostor v domě Stojanovo nám. 1072/1, Ostrava Mariánské Hory s Terezou Janáčkovou dohodou ke dni a vyhlásit záměr obvodu pronajmout nebytový prostor v domě Stojanovo nám. 1072/1, Ostrava Mariánské Hory, stojící na pozemku st. p. č. 1279, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru informovat žadatele o rozhodnutí ukončit nájem nebytových prostor dohodou ke dni a zveřejnit záměr obvodu pronajmout nebytový prostor obvyklým způsobem Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: místostarostu městského obvodu podpisem této dohody Zodp.: RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu 249/8 projednala žádosti Zdeňka Hýla, Eleny Mazgajové BRETS a Thi Huong Vuong o pronájem nebytových prostor v domě 28. října 247/879, Ostrava Mariánské Hory 1. uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem: Elen Mazgajovou BRETS, Jiříkovského 152/9, Ostrava Dubina, IČ , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel podnikání prodejna sportovních potřeb, výše základního smluvního nájemného za 51 m 2 prodejní plochy 2.100,- Kč/m 2 /rok 17/19

18 a za 2 m 2 ostatní plochy 100,- Kč/m 2 /rok 2. nevyhovět žádostem Zdeňka Hýla a Thi Huong Vuonga bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nájemní smlouvu k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem této smlouvy Zodp.: Ing. arch.liana Janáčková 250/8 projednala žádost p. Tibora Farkaše, r. nar. ****, bytem *************, Praha 5 o prominutí poplatků z prodlení a nákladů řízení za bydliště ****************, Ostrava Mariánské Hory doporučuje ZMOb nevyhovět žádosti Tibora Farkaše, r. nar. ****, bytem *********************, Praha 5 o prominutí poplatků z prodlení a nákladů řízení za bydliště ************, Ostrava Mariánské Hory starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Zodp.: Ing. arch. Liana Janáčková T: /8 projednala žádost o vystavení nájemní smlouvy žadatelky Silvie Zeka, *****************, Ostrava Mariánské Hory, byt č. 4 18/19

19 revokuje své usnesení č. 218/7 a) ze dne uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou Silvií Zeka, k bytu č. 4 v domě *************, Ostrava Mariánské Hory, výše základního nájemného 2.517,30 Kč, na dobu určitou od do bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nájemní smlouvu k podpisu Zodp.: Ing. Lukáš Lesňák T: starostku městského obvodu podpisem této smlouvy Zodp.: Ing. arch.liana Janáčková 252/8 o uzavření smlouvy o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů na hřbitově v Ostravě Mariánských Horách podle podmínek uvedených ve smlouvě, tj. za cenu 666,- Kč měsíčně + DPH v zákonné výši, o frekvenci vývozu 1x týdně s poskytovatelem OZO Ostrava s. r. o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ , IČ: , ke dni odboru výstavby, VHaZ připravit smlouvu k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb starostku městského obvodu podpisem této smlouvy Zodp.: Ing. arch.liana Janáčková Příští schůze RMOb se koná v pondělí 7. března 2011 od hodin. 19/19

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 61. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 23.února 2009 čís. usn. 1507/61 čís. usn. 1530/61

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 43. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 14.dubna 2008 čís. usn. 943/43 čís. usn. 965/43

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 6. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. ledna 2011 čís. usn. 158/6 203/6 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 65. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. května 2009 čís. usn. 1638/65 čís. usn. 1644/65

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 31. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 15. října 2007 čís. 590/31 čís. 611/31 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 56. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. prosince 2008 čís. usn. 1359/56 čís. usn. 1385/56

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. listopadu 2008 čís. usn. 1319/55 čís. usn. 1353/55

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 58. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. ledna 2009 čís. usn. 1413/58 čís. usn. 1430/58

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 80. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. února 2010 čís. usn. 2335/80 čís. usn. 2366/80

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 87. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. května 2010 čís. usn. 2643/87 čís. usn. 2681/87

Více

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0327/RMOb-MH/1418/13-0363/RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 66. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 18. května 2009 čís. usn. 1645/66 čís. usn. 1720/66

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2013 čís. 1598/RMOb-MH/1014/53-1636/RMOb-MH/1014/53 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 62. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 10. března 2009 čís. usn. 1531/62 čís. usn. 1560/62

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 34. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 23. listopadu 2007 čís. 691/34 čís. 723/34 Ing. arch.

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 1976/RMOb-MH/1014/66-2017/RMOb-MH/1014/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 13. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. října 2008 čís. usn. 1247/M13-1251/M13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 3. srpna 2009 čís. usn. 1878/M28 1894/M28

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 2146/RMOb-MH/1014/72-2184/RMOb-MH/1014/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 82. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. března 2010 čís. usn. 2412/82 čís. usn. 2455/82

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. listopadu 2012 čís. 568/40 582/40 1/5 568/40 Rada městského obvodu Martinov 12. listopadu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. března 2009 čís. usn. 1561/63 čís. usn. 1611/63

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 83. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. března 2010 čís. usn. 2458/83 2493/83 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3. 1 z 7 9.3.2016 9:49 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 58. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 4. 3. 201610:00 (usn. č. 2265/58 - usn. č. 2278/58) Bc. Martin

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 15.10.2012 čís. 1392/RMOb-MH/1014/47-1423/RMOb-MH/1014/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 29. srpna 2007 čís. 468/28 čís. 528/28 Ing. arch.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 18.02.2013 čís. 1655/RMOb-MH/1014/55-1679/RMOb-MH/1014/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2013 čís. 1699/RMOb-MH/1014/57-1734/RMOb-MH/1014/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 čís. 1680/RMOb-MH/1014/56-1698/RMOb-MH/1014/56 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více