Záverečný účet obce Nálepkovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet obce Nálepkovo"

Transkript

1 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce

2 Obsah 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok Prehľad o stave finančných prostriedkov k Bilancia aktív a pasív k v Prehľad o stave a vývoji dlhu k Finančné usporiadanie vzťahov Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Plnenie programového rozpočtu

3 1. Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 331/2013-OZ zo dňa Rozpočet obce k v Rozpočet Rozpočet po zmenách PRÍJMY CELKOM z toho: Bežné príjmy + RO Kapitálové príjmy Finančné príjmy VÝDAVKY CELKOM z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,82 79,50 1. Bežné príjmy daňové príjmy Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,23 98,95 Okruh bežných daňových príjmov tvorí: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,95, čo predstavuje plnenie na 100,3%. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 bol skutočný príjem k v sume ,27, čo je 95,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 493,90, dane zo stavieb boli v sume ,22, dane z bytov 143,15. c) Daň za psa Z rozpočtovaných 605,00, skutočný príjem k vo výške 450,00, čo je plnenie na 74,38 %. d) Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 260,00, skutočný príjem k vo výške 16,50, čo je plnenie na 6,35 %. e) Daň za nevýherné hracie prístroje Nebol rozpočtovaný a skutočný príjem bol 0,00 f) Daň za výťažky z lotérií a hazardných hier Z rozpočtovaných 300,00, skutočný príjem k vo výške 261,18, čo je plnenie na 87,06 %. 2

5 g) Príjem z dobropisov ZÁVEREČNÝ ÚČET obec Nálepkovo 2014 Z rozpočtovaných 1 600,00, skutočný príjem k vo výške 24,30, čo je plnenie na 1,52 %. h) Poplatok z reklamy Nebol rozpočtovaný a skutočný príjem bol 0,00. i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných ,00, skutočný príjem k vo výške ,03, čo je plnenie na 71,49 %. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,72 102,94 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných ,88, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k v sume ,37, čo je 101,85 % plnenie, z rozpočtovaných ,38, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k v sume ,13, čo je 96,25 % plnenie. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Správne poplatky: Z rozpočtovaných 4 200,00 bol skutočný príjem k v sume ,00, čo je plnenie na 272,42 %. Za iné poplatky a platby: Z rozpočtovaných ,00 bol skutočný príjem k v sume ,59, čo je plnenie na 104,57 %. Pokuty a penále: Z rozpočtovaných 750,00 bol skutočný príjem k v sume 172,01, čo je plnenie na 22,93 %. c) Úroky Z rozpočtovaných 100,00, bol skutočný príjem k v sume 76,62 čo je plnenie na 76,62 %. 3

6 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: ZÁVEREČNÝ ÚČET obec Nálepkovo 2014 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,08 93,66 Do tejto skupiny príjmov patria granty od dobrovoľných poskytovateľov a transfery na prenesené kompetencie, ale aj na základe dohôd s ÚPSVaR z EŠF a ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Ministerstvo financií SR 7 000,00 kamerový systém 2. Ministerstvo vnútra SR 1026,30 register obyvateľstva 3. Ministerstvo vnútra SR 3 905,31 na matričnú činnosť 4. Okresný úrad Gelnica 320,40 odmena skladníka CO 5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ,33 6. Ministerstvo vnútra SR ,27 7. Ministerstvo vnútra SR 291,00 8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 134,35 9. ÚPSVaR ,30 dotácia na Domov, n.o. dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ dotácia na životné prostredie dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie rodinné prídavky, osobitný príjemca 10. ÚPSVaR ,30 stravné pre deti v HN 11. ÚPSVaR , Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 2 892,30 školské potreby pre deti z rodín v HN dotácia na výkon stavebného poriadku 13. Ministerstvo vnútra SR 6 055,36 voľby 14. ESF a ŠR ,05 komunitné centrum 15. ÚPSVaR ,18 dotácia na aktivačnú politiku 4

7 Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,92 31,20 a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných 5 116,80 bol skutočný príjem k v sume 3 103,86, čo je 60,66 % plnenie. Ide o príjem za predaja budov b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 50,00 bol skutočný príjem k v sume 0, čo predstavuje 0 % plnenie. c) Granty a transfery Z rozpočtovaných ,25 bol skutočný príjem k v sume ,06, čo predstavuje 31,05 % plnenie. V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Ministerstvo životného prostredia ,06 kanalizácia a vodovod - dokončenie 5) Príjmové finančné operácie Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,87 102,38 5

8 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,03 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,04 92,94 v tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy ,64 87, Finančná a rozpočtová oblasť ,36 100, Iné všeobecné služby ,31 102, Všeobecné verejné služby inde neklasifikované ,75 121, Transakcia verejného dlhu ,11 75, Civilná ochrana ,40 99, Policajné služby ,59 89, Ochrana pred požiarmi ,61 107, Všeobecná pracovná oblasť ,58 150, Cestná doprava ,85 92, Nakladanie s odpadmi ,64 88, Ochrana prírody a krajiny

9 Rozvoj obcí ,22 103, Zásobovanie vodou , Verejné osvetlenie ,34 42, Rekreačné a športové služby Knižnice ,60 90, Vysielacie a vydavateľské služby 50 33, Rekreácia, kultúra a náboženstvo Základné vzdelanie Centrá voľného času , Príspevky neštátnym subjektom Zariadenia sociálnych služieb ,83 102, Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia ,42 64, Dávky sociálnej pomoci ,30 72, Ďalšie sociálne služby-pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Príspevky neštátnym subjektom-pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,05 115, ,26 96,97 S P O L U ,04 2. Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,

10 v tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , Výstavba Rekonštrukcia MK Letná ,60 100, Zásobovanie vodou ,48 39,88 S P O L U ,07 43,28 3. Výdavkové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia ,89 95,45 8

11 4. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2014 Rozpočet Príjmy Výdavky +Prebytok/-schodok Bežný rozpočet , , ,01 Kapitálový rozpočet , , ,15 Spolu , , ,86 Finančné operácie , , ,02 Spolu , , ,84 Prebytok bežného rozpočtu vo výške ,01 bude použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu a schodku finančných operácií. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona sa z prebytku rozpočtu vylučujú. Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom roku, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške zostatku normatívnych prostriedkov na rok 2014 pre ZŠsMŠ ,73, zostatok účelových prostriedkov rodinné prídavky vo výške 682,08 a zostatok účelových prostriedkov kamerový systém 7 000,-. Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške ,84 po znížení o účelovo určené prostriedky vo výške ,81 zostáva vo výške ,03. Základ pre tvorbu peňažných fondov: prebytok rozpočtu znížený o účelovo určené prostriedky ŠR ,03 Na základe 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby rezervného fondu a ďalších peňažných fondov je výsledkom rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške ,03. Prebytok navrhujem použiť na: tvorbu rezervného fondu v sume ,15 na vykrytie kapitálového schodku a zostatok ,88 prenesené do roku

12 5. Prehľad o stave finančných prostriedkov k Zoznam účtov a pokladní obce Stav k Stav k Dexia banka /5600 bežný účet , ,05 Dexia banka /5600 dotačný HN 83,18 5,60 Dexia banka /5600 dotačný HS , ,38 Dexia banka /5600 sociálny fond 136,38 32,37 Dexia banka /5600 dotačný TSP 582, ,56 Dexia banka /5600 podnikateľský , ,45 Dexia banka /5600 rezervný fond 744,25 744,25 Dexia banka /5600 dotačný VaK 101,97 920,87 VÚB /0200 bežný účet , ,33 VÚB /0200 dotačný účet , ,40 Hlavná pokladňa 2 537, ,57 Pokladňa podnikateľská 1 593, ,26 Spolu finančné prostriedky , ,09 10

13 6. Bilancia aktív a pasív k v A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,49 Neobežný majetok spolu , ,284,46 z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok , ,91 Dlhodobý finančný majetok , ,55 Obežný majetok spolu , ,03 z toho: Zásoby , Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,97 Dlhodobé pohľadávky , ,45 Krátkodobé pohľadávky , ,93 Finančné účty , ,09 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh , ,59 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie

14 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,49 Vlastné imanie , ,44 z toho: Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,44 Záväzky , ,94 Z toho: Rezervy , ,59 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,81 Dlhodobé záväzky , ,99 Krátkodobé záväzky , ,60 Bankové úvery a výpomoci , ,95 Časové rozlíšenie , ,11 12

15 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: dlhodobé úvery a podpory zo ŠFRB: Ú V E R Poskytnutá výška úveru v Stav k splatnosť Podpora zo ŠFRB 16 b.j , ,65 08/2031 Podpora zo ŠFRB 6 b.j. (580) , ,52 02/2032 Podpora zo ŠFRB 8 b.j , ,57 11/2032 Podpora zo ŠFRB 28 b.j , ,31 11/2032 Podpora zo ŠFRB 6 b.j. (585) , ,31 05/2036 Spolu ŠFRB , ,36 Úver Dexia (lyžiarsky areál) , ,18 11/2016 Dlhová služba MK Letná , ,77 03/2017 Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ , ,77 09/2025 Spolu úver , ,72 CELKOM , ,08 Obec spĺňa všetky limity podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 13

16 8. Finančné usporiadanie vzťahov - voči štátnemu rozpočtu V súlade s ustanovením zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu VÚC. Dotácie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom a zúčtované so štátnym rozpočtom: P.č. Poskytovateľ dotácie Prijaté finančné prostriedky Použité finančné prostriedky 1. Ministerstvo financií SR kamerový systém 7 000,00-2. Ministerstvo vnútra SR - REGOB 1 026, ,30 3. Ministerstvo vnútra SR matričná činnosť 3 905, ,31 4. Okresný úrad Gelnica CO 320,40 320,40 5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na Domov, n.o , ,33 6. Ministerstvo vnútra SR dotácia na ŽP 291,00 291,00 7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 134,35 134,35 8. ÚPSVaR - rodinné prídavky , ,42 9. ÚPSVaR stravné pre deti v HN , , ÚPSVaR školské potreby pre deti z rodín v HN Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja výkon stavebného poriadku , , , , Ministerstvo vnútra SR voľby 6 055, , ESF a ŠR TSP , , ÚPSVaR aktivačná politika štátu , ,18 14

17 - Voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám a fyzickým osobám V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu v súlade s VZN o dotáciách. - Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia ZŠsMŠ na originálne kompetencie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel ZŠs MŠ vlastné príjmy , ,28 - Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia ZŠsMŠ - prenesené kompetencie, dopravné, vzdelávacie poukazy, soc. znev. prostredie, výchova a vzdelávanie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel , , ,73 ZŠs MŠ - projekt M-PC , ,98 - V roku 2014 obec Nálepkovo poskytla PO a FO sídliacim na území obce nenávratné príspevky bežné transfery v súlade so schváleným rozpočtom obce, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky poskytnuté príspevky boli zúčtované ku dňu

18 Príspevok FO a PO v Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma použitých finančných prostriedkov TJ Slovan Rímsko katolícka cirkev Evanjelická cirkev Miestna organizácia SRZ Príspevok na CVČ Harichovce Spolu poskytnuté príspevky

19 9. Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Podnikateľská činnosť 2014 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB A TOVARU SPOLU Výnosy v ,26 Náklady v Výsledok hospodárenia v - tržby z predaja služieb ,50 - tržby za tovar 5 556,76 NÁKLADY SPOLU ,76 - spotreba materiálu, predaný tovar 8 522,73 - spotreba energie ,59 - spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 6 330,02 - opravy a udržiavanie 7 403,58 - ostatné služby 3 789,72 - mzdové náklady ,67 - zákonné sociálne poistenie - zákonné sociálne náklady ,76 418,69 Výsledok hospodárenia ,50 Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je strata vo výške ,50. 17

20 10. Plnenie programového rozpočtu 2014 Program 1. Názov Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpanie rozpočtu Plnenie v % , , , Služby občanom , , ,06 118,48 3. Odpadové hospodárstvo , , ,71 88,92 4. Komunikácie , , ,85 92,47 5. Vzdelávanie , , ,00 0,53 6. Šport, kultúra, cestovný ruch, spoločenské aktivity , , ,56 85,59 7. Prostredie pre život , , ,02 102, Sociálne služby a sociálna pomoc Bezpečnosť, právo a poriadok Investičná a splátková činnosť , , ,53 84, , , ,60 92, , , ,76 51, Transfer DD, n.o , , , Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad V Nálepkove, dňa Vyvesené na obecnej tabuli: Zvesené dňa: 18

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 V Beckove, 13. jún 2014. Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Laškovce Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ladislav Janko Spracoval: Ing. Jana Krajňaková V Laškovciach dňa 12.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009

Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009 Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009 Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2009 1. Rozpočet Obce Pohorelá na rok 2009 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2009.

Více

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Martin Šujan, starosta obce Spracoval: Silvia Gromová, účtovníčka V Poluvsí, dňa 30.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LIETAVA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce Spracoval: Ľudmila Mojíková V Lietave dňa 10.3.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 V Hornom Dubovom Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 25.6.2010 Uznesením č. 12 /2010 Záverečný účet obce za rok 2009 OBSAH : 1. Rozpočet

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet obce Báb za rok 2014.

Záverečný účet obce Báb za rok 2014. - 1 - Záverečný účet obce Báb za rok 2014. 1.Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 10 odsek

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2013 V Streženiciach, marec 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 N Á V R H Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 17. 4. 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Více

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce B U D Č A a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová - ekonómka V Budči, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Obce Janova Lehota. za rok 2015

Obce Janova Lehota. za rok 2015 NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Janova Lehota za rok 2015 Predkladá : Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA Spracoval: Bc. Martina Vargová V Janovej Lehote dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007

OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178 Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 v Tulčíku dňa 5. júna 2008 Záverečný účet za rok 2007 Strana 1 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2007 obsahuje: Plnenie rozpočtu

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

V Ľuboticiach, apríl Záverečný účet Obce Ľubotice za rok 2012

V Ľuboticiach, apríl Záverečný účet Obce Ľubotice za rok 2012 V Ľuboticiach, apríl 2013 Záverečný účet Obce Ľubotice za rok 2012 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 28. 3. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje: OBEC BENICE Obecný úrad v Beniciach Benice 69, 038 42 Príbovce N Á V R H ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BENICE ZA ROK 2013 Bankové spojenie : VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200 IČO: 00647373 DIČ:2020591760 telefón:

Více

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Ondrej Kuhajda Spracoval: Marcela Mišáková V Brestovanoch, dňa 2.6.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Štiavnické Bane. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Štiavnické Bane. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Štiavnické Bane a rozpočtové hospodárenie za rok Spracoval: Mgr. Kristína Baarová V Štiavnických Baniach dňa 25.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2016

Více

Záverečný účet Obce Plavnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Plavnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Záverečný účet Obce Plavnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Rastislav Grich, starosta obce Spracoval: Ing. Mária Nemcová V Plavnici dňa 15.05.2015 Návrh

Více

Záverecný úcet Obce Nižný Krucov

Záverecný úcet Obce Nižný Krucov Záverecný úcet bce Nižný Krucov a rozpoctové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Mgr. Hennanovská Vladimíra Spracoval: Marcincinová Zuzana V Nižnom Krucove dna 28.5.2015 Návrh záverecného úctu vyvesený

Více

OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD.

OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD. OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET 2014 Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD. Príbovce máj 2015 OBSAH 1 Rozpočet obce na rok 2014 2 2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3 2.1 Bežné

Více

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jaroslava Olšiaková Spracoval: Jaroslava Olšiaková V Rimavskej Bani dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SOKOĽANY

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SOKOĽANY ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SOKOĽANY za rok 2011 predkladá: Marta Semanová, referent OcÚ V Sokoľanoch dňa 14.5.2012 spracovala: Marta Semanová, referent OcÚ vyvesené: 12.6.2012 zvesené: Záverečný účet obce Sokoľany

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

V Šuriankach dňa 30. apríla Záverečný účet obce za rok 2014

V Šuriankach dňa 30. apríla Záverečný účet obce za rok 2014 V Šuriankach dňa 30. apríla 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: Rozpočet obce na rok 2014. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014. Rozbor plnenia výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Malý Krtíš a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Václav Hájevský, starosta obce Spracoval: Valéria Ďurová V Malom Krtíši, dňa 19.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

V Nižnej, Záverečný účet Obce Nižná za rok 2014

V Nižnej, Záverečný účet Obce Nižná za rok 2014 V Nižnej, 13.5.2015 Záverečný účet Obce Nižná za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet mesta Stupava. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet mesta Stupava. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet mesta Stupava a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Zuzana Lovíšková Spracoval: Daniela Drahošová V Stupave dňa 31.03. 2015. Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008

OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 v Tulčíku dňa 10. júna 2008 Záverečný účet za rok 2008 Strana 1 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 obsahuje: Plnenie rozpočtu

Více

Záverečný účet. Obce Rozhanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet. Obce Rozhanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Rozhanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Viktor Gazdačko Spracoval: Ing. Viera Bombová V Rozhanovciach dňa 30.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Záverečný účet Obce Slatvina za rok 2015

Záverečný účet Obce Slatvina za rok 2015 Záverečný účet Obce Slatvina za rok 2015 Predkladá : Vladislav Vrábeľ Spracoval: Bibiána Handlovičová V Slatvine dňa 17.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011

Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 Spracovala: Eva Špeťková Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce V Kocuranoch, marec 2012 1 Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 obsahuje: 1. Rozpočet

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

Záverečný účet Obce Valča a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Valča a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Valča a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : JUDr. Mária Ondráčková Spracoval: Elena Frličková Vo Valči, dňa 14.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LITAVA A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LITAVA A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LITAVA A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 Predkladá: Ľubica Tuhárska, starostka obce Spracoval: Ing. Katarína Vicianová V Litave, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu zverejnený

Více

O B E C V I S O L A J E Visolaje č. 40

O B E C V I S O L A J E Visolaje č. 40 O B E C V I S O L A J E 018 61 Visolaje č. 40 Záverečný účet obce VISOLAJE za rok 2013 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

Více

Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany. Záverečný účet Obce Turany za rok 2011

Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany. Záverečný účet Obce Turany za rok 2011 Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany Záverečný účet Obce Turany za rok 2011 V Turanoch, máj 2012 Vypracovala: Bačeová Murčeková Ing. Miroslav Blahušiak starosta obce Záverečný účet obce za rok

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014.

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. 1 Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. Predkladá: Ing. Anton Tkáčik starosta obce Spracovala: Mária Sládková účtovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Kráľovič Jaroslav Spracovala: Klačanová Emília V Hrnčiarovciach nad Parnou, apríl 2015 Návrh záverečného

Více

Vo Veľkej Ide 2. júna Záverečný účet Obce Veľká Ida za rok 2013

Vo Veľkej Ide 2. júna Záverečný účet Obce Veľká Ida za rok 2013 Vo Veľkej Ide 2. júna 2014 Záverečný účet Obce Veľká Ida za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje: 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

V Zavare, február Záverečný účet Obce ZAVAR za rok 2014

V Zavare, február Záverečný účet Obce ZAVAR za rok 2014 V Zavare, február 2015 Záverečný účet Obce ZAVAR za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet obce Obyce za rok 2010

Záverečný účet obce Obyce za rok 2010 Záverečný účet obce Obyce za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2010 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 4. Tvorba a použitie

Více

V Stupave, marec Záverečný účet mesta Stupava za rok 2012

V Stupave, marec Záverečný účet mesta Stupava za rok 2012 V Stupave, marec 2013 Záverečný účet mesta Stupava za rok 2012 Záverečný účet mesta za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet mesta na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Záverečný účet mesta Kremnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet mesta Kremnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Kremnici, marec 2015 Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok

Více

Záverečný účet Obce Podhájska

Záverečný účet Obce Podhájska Záverečný účet Obce Podhájska a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Vladimír Bakoš Spracoval: Ing. Janette Okolenszká V Podhájskej dňa 25.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

Záverečný účet Obce Soblahov

Záverečný účet Obce Soblahov Záverečný účet Obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Marián Jantošovič Spracoval: Emília Halgošová V Soblahove, dňa 8. apríla 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Záverečný účet Obce Krušetnica za rok 2011

Záverečný účet Obce Krušetnica za rok 2011 Záverečný účet Obce Krušetnica za rok 2011 V Krušetnici, máj 2012 Záverečný účet obce za rok 2011 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2011 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Záverečný účet Obce Nižná za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižná za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižná za rok 2015 V Nižnej, 30.5.2016 Návrh záverečného účtu zverejnený dňa 31.05.2016 Záverečný účet schválený OZ dňa 14.06.2016, Uznesením č. 14/2016/4 Záverečný účet obce za rok

Více

Záverečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Spracoval: Ing. Erika Petriková V Kráľovej pri Senci 27. mája 2015 Návrh záverečného

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Záverečný účet Obce RYBNÍK a rozpočtové hospodárenie za rok návrh

Záverečný účet Obce RYBNÍK a rozpočtové hospodárenie za rok návrh Záverečný účet Obce RYBNÍK a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 - návrh Predkladá: Ing. Imrich Králik Spracoval: Anna Smadišová V Rybníku, dňa 19.2.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk:

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk: STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓR A K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BZOVÍK ZA ROK 2013 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

Záverečný účet Obce Muráň za rok 2014

Záverečný účet Obce Muráň za rok 2014 O B E C M U R Á Ň Záverečný účet Obce Muráň za rok 2014 Predkladá : Ing. Roman Goldschmidt starosta obce Spracoval: Bc. Janka Hadžegová účtovník obce V Muráni dňa 18.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet mesta Kremnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet mesta Kremnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 V Kremnici, marec 2016 Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok

Více

Záverečný účet Obce Pravenec. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Pravenec. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Pravenec a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Róbert Mikulášik - starosta Spracoval: Mária Paninárová V Pravenci dňa 5.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHORVÁTSKY GROB za rok 2013

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHORVÁTSKY GROB za rok 2013 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHORVÁTSKY GROB za rok 2013 Vyvesené: 10.6. 2014 Schválené OZ dňa: 25.8. 2014 uznesením č. 80/2014 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor

Více

Záverečný účet Obce Machulince za rok 2011

Záverečný účet Obce Machulince za rok 2011 Záverečný účet Obce Machulince za rok 2011 V Machulinciach február 2012 Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2011 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

L I P T O V S K Ý T R N O V E C

L I P T O V S K Ý T R N O V E C O B E C L I P T O V S K Ý T R N O V E C Liptovský Trnovec 160 IČO: 00315541 tel: 00421 44 5598311 Záverečný účet obce ZA ROK 2015 Predkladá: Ing. Karol Maťko Spracoval: Ing. Eva Mikulášová Záverečný účet

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Schválený. Záverečný účet obce za rok 2010

Schválený. Záverečný účet obce za rok 2010 OBEC BENICE Obecný úrad v Beniciach Benice 69, 038 42 Schválený Záverečný účet obce za rok 2010 Bankové spojenie : VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200 IČO: 00647373 DIČ:2020591760 1 Záverečný účet obce

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2013 Vyvesené: Zvesené:

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2013 Vyvesené: Zvesené: ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2013 Vyvesené: 14.06.2014 Zvesené: Záverečný účet 2013 1 Rozpočtové hospodárenie obce Čata v roku 2013 a usporiadanie rozpočtového výsledku hospodárenia Základným nástrojom finančného

Více

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T. Obce Janova Lehota za rok starostka obce

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T. Obce Janova Lehota za rok starostka obce Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T Obce Janova Lehota za rok 2014 V Janovej Lehote, 13.05.2015 Ing. Kováčová Božena starostka obce Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor

Více