6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá zp soby její nápravy kriticky hodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich pozná, kdy je pro u ení vhodné spolupracovat a komunikovat, a kdy se naopak izolovat rozpozná p ekážky a problémy v u ení, požádá o pomoc, p ijímá zp tnou vazbu a reaguje na ni osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky s pracovními nástroji používá získané informace a osvojené v domosti a dovednosti p i vyty ování krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých cíl poznatky propojuje do širších celk r zných vzd lávacích oblastí hledá d kazy o prom nách p írody a vlivu lov ka na ni poznává p írodní jevy a procesy pozoruje ukázky d l pracuje s portfoliem, provádí sebehodnocení, uv domí si vlastní pokrok za ur itou dobu propojuje do širších celk poznatky z r zných vzd lávacích oblastí a na základ toho si vytvá í komplexn jší pohled na spole enské a kulturní jevy využívá vlastních zkušeností a z jiných p edm t pro své u ení volí cíle podle svých priorit (zam stnání, zájmy, prosp ch), p íjme za svou volbu zodpov dnost p izp sobí se r zným výukovým aktivitám samostatn pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává soust ed n vnímá a tvo í si vlastní názor na tené, poslouchané i vizuální dílo s pomocí u itele si stanoví základní podmínky a kritéria, za kterých bude práce úsp šná vyhledává informace a efektivn je využívá v tv r ích innostech vytvá í si komplexní pohled na p írodní a spole enské jevy využívá nejr zn jší zdroje informací (u ebnice, asopisy, knihy, multimédia, PC) pro získání údaj, s kterými dále efektivn pracuje KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM rozpozná problém a hledá cestu k jeho ešení chápe, že problémy mohou mít více ešení navrhuje r zná ešení problém, dokon uje úkoly a zd vod uje své záv ry u í se provád t rozbor problém a plán ešení, odhad výsledk, volb postupu, vyhodnocování správnosti výsledk p i ešení problém uplat uje intuici, improvizace a kreativitu, uvažuje o alternativách ešení argumentuje, diskutuje na dané téma, obhajuje své výroky hodnotí dosažení díl ích cíl nenechá se odradit p ípadným nezdarem nové informace uvádí do souvislostí s d ív jšími poznatky

2 ov uje si informace nabízené v médiích p i ešení problém p edvídá, jaké situace by mohly nastat eší modelové situace, které mohou nastat ve škole i mimo ni samostatn nebo s pomocí u itele systematicky postupuje p i práci se šablonami nebo pracovními návody pracuje podle osv d eného postupu i jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka i u itele s pomocí u itele využívá popisný jazyk p i hodnocení výtvarné práce p i ešení problém využívá všech možných zdroj informací (knihy, asopisy, multimedia, masmedia, internet) ve svých výtvarných ešeních zachycuje realitu okolní ho sv ta, využívá své p edstavivosti, nebo se inspiruje v historii um ní navrhuje r zné varianty ešení, rozhoduje se mezi nimi žák je veden k tomu, aby si vážil výsledk své práce i práce jiných žák je veden zadáváním úloh a projekt k tvo ivému p ístupu p i jejich ešení KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vyjad uje postoj ke své práci i práci druhých, u í se používat popisný jazyk p i hodnocení naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodn na n reaguje komunikuje na úrovni odpovídající probraným témat m klade dopl ující otázky prezentuje sv j názor a dokáže si jej slušn obhájit hodnotí svoji práci používá já výroky prezentuje své výtvory spolupracuje s ostatními žáky p i pln ní úkol konzultuje se spolužáky i u itelem daný problém udržuje diskuzi, má p ehled o tom, které body se už probraly, neodvádí diskuzi od tématu vyjad uje se ke spole enskému d ní udržuje o ní kontakt u í se aktivnímu naslouchání KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny chápe pot ebu spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu naslouchá druhým omluví se p i nezvládnutí emocí pojmenuje své emoce v daném okamžiku používá jednoduché postupy jak zvládnout své emoce po skon ení práce se stará o úklid prezentuje a obhájí své myšlenky p i týmové práci, ale také respektuje myšlenky a názory druhých p i nezdaru neshazuje vinu na ostatní, spole n se snaží pochopit p í inu neúsp chu p i práci jsou žáci vedeni ke kolegiální rad a pomoci p i práci ve skupin plní svoji roli, nerozptyluje spolužáky, plní p id lený úkol

3 p ipravuje materiály a pom cky p i práci ve skupin se podílí na rozd lování rolí, seznamuje se svojí rolí, konzultuje s ostatními své p edstavy spolupodílí se na tvorb projekt k probraným tématických celk m stanoví as pro spln ní etap úkolu, hledá mezi asy jednotlivých úkol stanovuje si cíle ke sebezlepšení u í se toleranci a ohleduplnosti využívá zp tnou vazbu pro své další jednání zdržuje se posm šk nebo opovržení nad prací druhých z nabídky úkol si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí (u itele, spolužáka, skupiny) žáci s bohatší znalostí u í ostatní KOMPETENCE OB ANSKÉ aktivn se zapojuje do kulturních akcí ve škole dodržuje pravidla slušného chování, respektuje zákony a pravidla zem, v níž je host, respektuje tradice jiných národ a kultur rozpozná a posuzuje extrémistické projevy národní hrdosti s odkazem na lidská práva inspiruje se kulturním a historickým d dictvím ve svém výtvarném projevu navšt vuje kulturní události v obci dokon uje zadanou práci v termínu a v dohodnuté kvalit formuje si volní a charakterové rysy chápe základní ekologické souvislosti, respektuj požadavky na kvalitní životní prost edí chová se tak, aby d sledky jeho chování neomezovaly spolužáky a nepoškozovaly zdraví, aby nepoškozoval vybavení u ebny a školy názory nebo p esv d ení druhých p ijímá jako možné, sv j názor p edkládá také jako jeden z možných a opírá ho o argumenty nepoužívá násilné ešení problém ani spor odmítá agresi v i sob nebo t etí osob orientuje se v našich tradi ních novinách a asopisech, chápe vliv rádia a televize, internetu osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neni ením památek, výzdoby, p írody, užite ných objekt poskytne první pomoc p i úrazech leh ího ráz p ivolá pomoc zran nému spolužákovi p im en uplat uje svá práva, zná práva a svobody druhých a respektuje je p i rozhodování a spole enských záležitostech hledá ešení p ijatelná pro všechny, po výsledku hlasování se nikomu neposmívá respektuje, že jeho svoboda kon í tam, kde za íná svoboda druhého respektuje právo zví at na život KOMPETENCE PRACOVNÍ utvá í si pracovní návyky pro samostatnou i týmovou innost váží si výsledk své i cizí práce p i práci pracuje podle zadaného postupu, nebo uplat uje tvo ivý p ístup vyhledává informace a materiály pot ebné pro práci v hodinách

4 využívá matematické poznatky a dovednosti z praktických inností využívá své znalosti a zkušenosti vzhledem ke své budoucí profesi zapojuje se do pracovních aktivit ve škole dle svých možností a zájm výstupy - žák používá a aplikuje elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - chápe rozdíl mezi dvojrozm rným a trojrozm rným prostorem, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - vysv tlí pojmy bod, linie a tvar - vnímá všemi smysly tvary, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - využívá svých pozorovacích schopností p i snaze zachytit realisticky tvary, se kterými se b žn setkává, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení; porovnává a hodnotí jeho ú inky s ú inky již existujících i b žn užívaných vizuáln obrazných vyjád ení VÝTVARNÉ UM NÍ u ivo Bod, linie, barva a tvar ve výtvarném um ní Prostor a jeho pojetí Chápání prostoru v etapách vývoje d jin um ní (plošnost románského um ní šerosvit období baroku apod.) Zp soby vnímání okolního sv ta (poznávací procesy a smysly zachycení skute nosti podle hmatu, zraku, pam ti apod.) Prom ny zp sobu vnímání sv ta v pr b hu d jin um ní (realismus surrealismus apod.)

5 - vnímá a uspo ádá vlastnosti prvk, RVP: vybírá, vytvá í a ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - využívá základ perspektivy, hry sv tla a stínu, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - uv domuje si základní vlastnosti p edm t (barva, úprava povrchu, oblost i hranatost aj.) a snaží se je zachytit, RVP: vybírá, vytvá í a, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - zná rozdíl mezi kresbou, malbou a grafikou, RVP: vybírá, vytvá í a - orientuje se v základní teorii barvy, RVP: vybírá, vytvá í a Perspektiva v um ní Techniky ve výtvarné výchov (kresba, malba,grafika, prostorová tvorba apod.) Teorie barvy (barevné spektrum, teplé studené odstíny, erná a bílá v teorii barvy, psychologie barev)

6 p esahy: Z: J-II.st (6.ro ník) : Literatura M-II.st (6.ro ník) : Krychle a kvádr D (6.ro ník) : Historické prameny D (6.ro ník) : Antické ecko a ím VKO (6.ro ník) : Prom ny roku a jeho slavnosti od podzimu do léta VKO (6.ro ník) : Naše škola VKO (6.ro ník) : Obec, region, kraj VKO (6.ro ník) : Má vlast P (6.ro ník) : Zem VKZ (6.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (6.ro ník) : Zdraví VKZ (6.ro ník) : Rozvoj osobnosti VKZ (6.ro ník) : Zásady komunikace pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát SV T KOLEM NÁS, MY VE SV T výstupy u ivo - využívá svých pozorovacích Vnímáme o ima sv t kolem nás schopností p i snaze zachytit realisticky tvary, se kterými se b žn setkává, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení; porovnává a hodnotí jeho ú inky s ú inky již existujících i b žn užívaných vizuáln obrazných vyjád ení - pro zachycení reality používá V ci kolem nás elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk P íroda versus m sto - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá o tvarech a jejich vlastnostech, ze základ perspektivy, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co

7 nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá r zné tradi ní i netradi ní techniky vizuální kultury, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - uv domuje si základní vlastnosti p edm t (barva, úprava povrchu, oblost i hranatost aj.) a snaží se je zachytit, RVP: vybírá, vytvá í a, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - porovnává a posuzuje vlastnosti jednotlivých materiál (papír, d evo, sklo, kámen, drát, plast apod.), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - lepí p írodniny, zkombinuje vhodné materiály jako ko ení, sko ápky, d evo i textilní materiály, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie My pat ili sv tu, te sv t pat í nám! zachycení prom n sou asného sv ta (možná témata: sou asná p íroda, sou asné m sto, lov k si podma uje p írodu, landart, bodyart, streetart, ekologická témata)

8 p esahy: Z: VKO (6.ro ník) : Naše škola VKO (6.ro ník) : Obec, region, kraj VKO (6.ro ník) : Má vlast P (6.ro ník) : Zem pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá výstupy - využívá svých pozorovacích schopností p i snaze zachytit realisticky tvary, se kterými se b žn setkává, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení; porovnává a hodnotí jeho ú inky s ú inky již existujících i b žn užívaných vizuáln obrazných vyjád ení - Využívá tradi ní i netradi ní techniky výtvarné výchovy pro zachycení nereálných bytostí, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - zachycuje prom ny ro ních období, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - ilustruje vypráv ný i tený p íb h, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného i symbolického obsahu - vyjad uje se kresleným, psaným, st íhaným i vytrhávaným písmem, V CI, BYTOSTI A UDÁLOSTI u ivo V ci, sv t neživého Bytosti (možná témata: pohádka, SCIFI, t ídní obludárium, chrli e a jiné st edov ké bestie apod.) Události (možná témata: svátky a tradice, ro ní období, slavnosti, literární p íb hy, mediální trháky apod.)

9 RVP: vybírá, vytvá í a p esahy: Z: VKO (6.ro ník) : Prom ny roku a jeho slavnosti od podzimu do léta J-II.st (6.ro ník) : Literatura VKZ (6.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (6.ro ník) : Zdraví VKZ (6.ro ník) : Rozvoj osobnosti VKZ (6.ro ník) : Zásady komunikace pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá výstupy - vnímá všemi smysly tvary, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - reprodukuje p íb h tradi ními nebo netradi ními technikami, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video klipy, animace - vyjad uje se na základ hudby, teného p íb hu, výstavy (pop. fantazijních p edstav), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie ÍM D TI ŽIJÍ LITERATURA A FILM u ivo P i praktickém tvo ení navazuje na teoretické v domosti (viz. oddíl historie d jin um ní) Ilustrace, zachycení p íb hu (možná témata:ilustrace známého p íb hu, ilustrace vlastního p íb hu, obal knihy, autorská kniha apod.) Animace (možná témata: video klip, ve erní ek, návrh p ebalu DVD apod.)

10 p esahy: Z: J-II.st (6.ro ník) : Literatura J-II.st (6.ro ník) : Sloh ICT-II st (7.ro ník) : Internet, , web HV-II.st (7.ro ník) : Hudební skladatelé 19. a 20. století HV-II.st (8.ro ník) : Hudební žánry pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá ÍM D TI ŽIJÍ UPLAT OVÁNÍ SUBJEKTIVITY u ivo Hudba a um ní výstupy - vyjad uje se na základ hudby, teného p íb hu, výstavy (pop. fantazijních p edstav), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - používá tradi ní i netradi ní techniky výtvarné výchovy, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích - vyjád í fantastickou p edstavu, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie Fantastické p edstavy (inspirace: surrealismus, Hieronymus Bosch) p esahy: Do: J-II.st (6.ro ník) : Literatura ICT-II.st (7.ro ník) : Internet, , web VKO (7.ro ník) : lov k a kultura HV-II.st (8.ro ník) : Hudební žánry VKZ (6.ro ník) : Pé e o zdraví, režim dne VKZ (6.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (6.ro ník) : Postoje a hodnoty pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy

11 výstupy - zná obory animace a ilustrace, vysv tlí rozdíl mezi nimi, vyjmenuje alespo dva p edstavitele pro každý obor, RVP: ov uje komunika ní ú inky vybraných, upravených i samostatn vytvo ených vizuáln obrazných vyjád ení v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - seznámí se s ukázkami knižní ilustrace a s jejími technikami, RVP: porovnává na konkrétních p íkladech r zné interpretace vizuáln obrazného vyjád ení; vysv tluje své postoje k nim s v domím osobní, spole enské a kulturní podmín nosti svých hodnotových soud - seznámí se s ukázkami filmové animace a se st žejními p edstaviteli (Walt Disney, Tim Buton apod.), RVP: porovnává na konkrétních p íkladech r zné interpretace vizuáln obrazného vyjád ení; vysv tluje své postoje k nim s v domím osobní, spole enské a kulturní podmín nosti svých hodnotových soud - poznává základní rysy stavitelských sloh na našem území i v cizích zemích a seznamuje se i s autory daného období, RVP: interpretuje um lecká vizuáln obrazná vyjád ení sou asnosti i minulosti; vychází p i tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitk - chápe rozdíl mezi dvojrozm rným a trojrozm rným prostorem, sleduje prom ny zachycení prostoru b hem d jin vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a HISTORIE D JIN UM NÍ u ivo Knižní ilustrace versus filmová animace Ukázky a porovnání prací nejznám jších eských ilustrátor (Lada, Born, Zmatlíková, Tesa apod.) Ukázky a porovnání prací nejznám jších sv tových filmových animátor (animátorských dílen) Walt Disney, Tim Buton, Pikard, Werner Bros apod. eský ve erní ek Smetana, Born, Müler apod. Románský sloh a gotika Chápání prostoru v etapách vývoje d jin um ní (plošnost románského um ní šerosvit období baroku apod.)

12 , RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - vnímá všemi smysly tvary, sleduje zp soby vnímání sv ta v pr b hu d jin um ní, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a vyjád ení a jejich vztah Prom ny zp sobu vnímání sv ta v pr b hu d jin um ní (realismus surrealismus apod.) Prostor a jeho pojetí p esahy: DO: D (6.ro ník) : Historické prameny D (7.ro ník) : Život lidí ve st edov ku Z: D (7.ro ník) : Život lidí ve st edov ku pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Objevujeme Evropu a sv t MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference 7.RO NÍK dotace: 1, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá zp soby její nápravy kriticky hodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich rozpozná p ekážky a problémy v u ení, požádá o pomoc, p ijímá zp tnou vazbu a reaguje na ni osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky s pracovními nástroji pozoruje ukázky d l propojuje do širších celk poznatky z r zných vzd lávacích oblastí a na základ toho si vytvá í komplexn jší pohled na spole enské a kulturní jevy využívá vlastních zkušeností a z jiných p edm t pro své u ení volí cíle podle svých priorit (zam stnání, zájmy, prosp ch), p íjme za svou volbu zodpov dnost p izp sobí se r zným výukovým aktivitám

13 samostatn pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává soust ed n vnímá a tvo í si vlastní názor na tené, poslouchané i vizuální dílo s pomocí u itele si stanoví základní podmínky a kritéria, za kterých bude práce úsp šná využívá nejr zn jší zdroje informací (u ebnice, asopisy, knihy, multimédia, PC) pro získání údaj, s kterými dále efektivn pracuje KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM rozpozná problém a hledá cestu k jeho ešení chápe, že problémy mohou mít více ešení navrhuje r zná ešení problém, dokon uje úkoly a zd vod uje své záv ry u í se provád t rozbor problém a plán ešení, odhad výsledk, volb postupu, vyhodnocování správnosti výsledk p i ešení problém uplat uje intuici, improvizace a kreativitu, uvažuje o alternativách ešení argumentuje, diskutuje na dané téma, obhajuje své výroky hodnotí dosažení díl ích cíl nenechá se odradit p ípadným nezdarem nové informace uvádí do souvislostí s d ív jšími poznatky ov uje si informace nabízené v médiích p i ešení problém p edvídá, jaké situace by mohly nastat eší modelové situace, které mohou nastat ve škole i mimo ni samostatn nebo s pomocí u itele systematicky postupuje p i práci se šablonami nebo pracovními návody pracuje podle osv d eného postupu i jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka i u itele s pomocí u itele využívá popisný jazyk p i hodnocení výtvarné práce p i ešení problém využívá všech možných zdroj informací (knihy, asopisy, multimedia, masmedia, internet) ve svých výtvarných ešeních zachycuje realitu okolní ho sv ta, využívá své p edstavivosti, nebo se inspiruje v historii um ní navrhuje r zné varianty ešení, rozhoduje se mezi nimi žák je veden k tomu, aby si vážil výsledk své práce i práce jiných žák je veden zadáváním úloh a projekt k tvo ivému p ístupu p i jejich ešení KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vyjad uje postoj ke své práci i práci druhých, u í se používat popisný jazyk p i hodnocení naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodn na n reaguje klade dopl ující otázky prezentuje sv j názor (své výtvory), dokáže si jej slušn obhájit hodnotí svoji práci spolupracuje s ostatními žáky p i pln ní úkol konzultuje se spolužáky i u itelem daný problém udržuje diskuzi, má p ehled o tom, které body se už probraly, neodvádí diskuzi od tématu vyjad uje se ke spole enskému d ní používá správné neverbální komunika ní prost edky, udržuje o ní kontakt

14 u í se aktivnímu naslouchání KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny chápe pot ebu spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu naslouchá druhým omluví se p i nezvládnutí emocí pojmenuje své emoce v daném okamžiku používá jednoduché postupy jak zvládnout své emoce po skon ení práce se stará o úklid prezentuje a obhájí své myšlenky p i týmové práci, ale také respektuje myšlenky a názory druhých p i nezdaru neshazuje vinu na ostatní, spole n se snaží pochopit p í inu neúsp chu p i práci jsou žáci vedeni ke kolegiální rad a pomoci p i práci ve skupin plní svoji roli, nerozptyluje spolužáky, plní p id lený úkol p ipravuje materiály a pom cky p i práci ve skupin se podílí na rozd lování rolí, seznamuje se svojí rolí, konzultuje s ostatními své p edstavy spolupodílí se na tvorb projekt k probraným tématických celk m stanoví as pro spln ní etap úkolu, hledá mezi asy jednotlivých úkol stanovuje si cíle ke sebezlepšení u í se toleranci a ohleduplnosti využívá zp tnou vazbu pro své další jednání zdržuje se posm šk nebo opovržení nad prací druhých z nabídky úkol si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí (u itele, spolužáka, skupiny) žáci s bohatší znalostí u í ostatní KOMPETENCE OB ANSKÉ aktivn se zapojuje do kulturních akcí ve škole dodržuje pravidla slušného chování, respektuje zákony a pravidla zem, v níž je host, respektuje tradice jiných národ a kultur rozpozná a posuzuje extrémistické projevy národní hrdosti s odkazem na lidská práva inspiruje se kulturním a historickým d dictvím ve svém výtvarném projevu navšt vuje kulturní události v obci dokon uje zadanou práci v termínu a v dohodnuté kvalit formuje si volní a charakterové rysy chápe základní ekologické souvislosti, respektuj požadavky na kvalitní životní prost edí chová se tak, aby d sledky jeho chování neomezovaly spolužáky a nepoškozovaly zdraví, aby nepoškozoval vybavení u ebny a školy názory nebo p esv d ení druhých p ijímá jako možné, sv j názor p edkládá také jako jeden z možných a opírá ho o argumenty nepoužívá násilné ešení problém ani spor odmítá agresi v i sob nebo t etí osob

15 orientuje se v našich tradi ních novinách a asopisech, chápe vliv rádia a televize, internetu osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neni ením památek, výzdoby, p írody, užite ných objekt poskytne první pomoc p i úrazech leh ího ráz p ivolá pomoc zran nému spolužákovi p im en uplat uje svá práva, zná práva a svobody druhých a respektuje je p i rozhodování a spole enských záležitostech hledá ešení p ijatelná pro všechny, po výsledku hlasování se nikomu neposmívá respektuje, že jeho svoboda kon í tam, kde za íná svoboda druhého respektuje právo zví at na život KOMPETENCE PRACOVNÍ dokon uje práci v dohodnutém termínu a v p edem dohodnuté kvalit utvá í si pracovní návyky pro samostatnou i týmovou innost váží si výsledk své i cizí práce p i práci pracuje podle zadaného postupu, nebo uplat uje tvo ivý p ístup vyhledává informace a materiály pot ebné pro práci v hodinách využívá matematické poznatky a dovednosti z praktických inností využívá své znalosti a zkušenosti vzhledem ke své budoucí profesi zapojuje se do pracovních aktivit ve škole dle svých možností a zájm výstupy - žák používá a aplikuje elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - vnímá všemi smysly tvary, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - vnímá a uspo ádá vlastnosti prvk, RVP: vybírá, vytvá í a VÝTVARNÉ UM NÍ u ivo Bod, linie, barva a tvar ve výtvarném um ní

16 ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - využívá základ perspektivy, hry sv tla a stínu, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - zná základní charakteristiky tradi ních technik vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a - orientuje se v základní teorii barvy, RVP: vybírá, vytvá í a - kombinuje tvary p i vytvá ení geometrické kompozice, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - seznamuje se dekorem používaným u mimoevropských civilizací, RVP: vybírá, vytvá í a vyjád ení a jejich vztah - seznamuje se s lidovým um ním a dekorem, RVP: vybírá, vytvá í a vyjád ení a jejich vztah Perspektiva v um ní Sv tlo a stín Techniky ve výtvarné výchov (kresba, malba,grafika, prostorová tvorba apod.) Teorie barvy Geometrická kompozice Lidové um ní

17 p esahy: Do: M-II.st (9.ro ník) : T lesa VKO (7.ro ník) : lov ka kultura VKO (7.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství HV-II.st (8.ro ník) : Zp v lidových a populárních písní VKZ (7.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (7.ro ník) : Postoje a hdnoty et (7.ro ník) : Vánoce et (7.ro ník) : Svátky pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá ŽIVOT NA NAŠÍ PLANET výstupy u ivo - využívá svých pozorovacích V ci, události a bytosti na naší planet schopností p i snaze zachytit realisticky tvary, se kterými se b žn setkává, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení; porovnává a hodnotí jeho ú inky s ú inky již existujících i b žn užívaných vizuáln obrazných vyjád ení - pro zachycení reality používá elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá o tvarech a jejich vlastnostech, ze základ perspektivy, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a

18 - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá r zné tradi ní i netradi ní techniky vizuální kultury, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - reprodukuje p íb h tradi ními nebo netradi ními technikami, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - vyjad uje se na základ hudby, teného p íb hu, výstavy (pop. fantazijních p edstav), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie p esahy: DO: VKO (7.ro ník) : lov ka kultura VKO (7.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství HV-II.st (8.ro ník) : Zp v lidových a populárních písní Z: P (6.ro ník) : Zem pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference výstupy - seznamuje se s lidovým um ním a dekorem, RVP: vybírá, vytvá í a vyjád ení a jejich vztah - vyrobí drobné dekorativní ŽIVOT NA ESKÉM VENKOV u ivo Lidové um ní a tradice (možná témata: lidový dekor, tradi ní p edm ty, textil, kroje, keramika apod.)

19 p edm ty ve vztahu k svátk m a tradicím, RVP: interpretuje um lecká vizuáln obrazná vyjád ení sou asnosti i minulosti - zachycuje prom ny ro ních období, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - využívá estetické možnosti r zných materiál (textilu, k že, korálk, d eva, papíru a plast..), RVP: rozliší p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku - ilustruje vypráv ný i tený p íb h, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln (inspirace: Josef Lada) obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného i symbolického obsahu p esahy: Do: VKO (7.ro ník) : lov k a kultura VKO (6.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství HV-II.st (8.ro ník) : Zp v lidových a populárních písní VKZ (7.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (7.ro ník) : Zásady komunikace Z: VKO (6.ro ník) : Prom ny roku a jeho slavnosti od podzimu do léta J-II.st (6.ro ník) : Literatura pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference výstupy - vnímá všemi smysly tvary, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: ŽIVOT VE M ST u ivo M sto (možná témata: architektura, streetart, kultura ve m st, hudba a hudební festivaly, kino a plakát, reklama apod.)

20 vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - ilustruje vypráv ný i tený p íb h, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného i symbolického obsahu - reprodukuje p íb h tradi ními nebo netradi ními technikami, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - vyjad uje se na základ hudby, teného p íb hu, výstavy (pop. fantazijních p edstav), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - využívá písma p i své tvorb, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení - tvo í písmovou kompozici pod dojmem streetartu, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - vytvá í reklamní plakát v duchu moderního designu, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace p esahy: Z: J-II.st (6.ro ník) : Literatura

21 J-II.st (6.ro ník) : Sloh ICT-II st (7.ro ník) : Internet, , web HV-II.st (7.ro ník) : Hudební skladatelé 19. a 20. století HV-II.st (8.ro ník) : Hudební žánry pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá HISTORIE D JIN UM NÍ výstupy u ivo - poznává základní rysy Renesance stavitelských sloh na našem území i v cizích zemích a seznamuje se i s autory daného období, RVP: interpretuje um lecká vizuáln obrazná vyjád ení sou asnosti i minulosti; vychází p i tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitk - chápe rozdíl mezi dvojrozm rným a trojrozm rným prostorem, sleduje prom ny zachycení prostoru b hem d jin vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - vnímá všemi smysly tvary, sleduje zp soby vnímání sv ta v pr b hu d jin um ní, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a vyjád ení a jejich vztah - využívá základ perspektivy, hry

22 sv tla a stínu, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - seznamuje se moderními sm ry Moderní techniky v d jinách um ní vizuální kultury jako je streetart, po íta ová grafika, videoart apod., RVP: interpretuje um lecká vizuáln obrazná vyjád ení sou asnosti i minulosti; vychází p i tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitk p esahy: DO: D (7.ro ník) : Historické prameny HV-II.st (7.ro ník) : Hudební slohy Z: HV-II.st (7.ro ník) : Hudební slohy D (7.ro ník) : Život lidí ve st edov ku pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Objevujeme Evropu a sv t MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference 8.RO NÍK dotace: 1, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá zp soby její nápravy kriticky hodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich rozpozná p ekážky a problémy v u ení, požádá o pomoc, p ijímá zp tnou vazbu a reaguje na ni osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky s pracovními nástroji pozoruje ukázky d l p izp sobí se r zným výukovým aktivitám samostatn pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává soust ed n vnímá a tvo í si vlastní názor na tené, poslouchané i vizuální dílo s pomocí u itele si stanoví základní podmínky a kritéria, za kterých bude práce úsp šná

23 propojuje do širších celk poznatky z r zných vzd lávacích oblastí a na základ toho si vytvá í komplexn jší pohled na spole enské a kulturní jevy využívá vlastních zkušeností a z jiných p edm t pro své u ení volí cíle podle svých priorit (zam stnání, zájmy, prosp ch), p íjme za svou volbu zodpov dnost využívá nejr zn jší zdroje informací (u ebnice, asopisy, knihy, multimédia, PC) pro získání údaj, s kterými dále efektivn pracuje KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM rozpozná problém a hledá cestu k jeho ešení chápe, že problémy mohou mít více ešení navrhuje r zná ešení problém, dokon uje úkoly a zd vod uje své záv ry u í se provád t rozbor problém a plán ešení, odhad výsledk, volb postupu, vyhodnocování správnosti výsledk p i ešení problém uplat uje intuici, improvizace a kreativitu, uvažuje o alternativách ešení p i ešení problém využívá všech možných zdroj informací (knihy, asopisy, multimedia, masmedia, internet) navrhuje r zné varianty ešení, rozhoduje se mezi nimi argumentuje, diskutuje na dané téma, obhajuje své výroky hodnotí dosažení díl ích cíl nenechá se odradit p ípadným nezdarem nové informace uvádí do souvislostí s d ív jšími poznatky ov uje si informace nabízené v médiích p i ešení problém p edvídá, jaké situace by mohly nastat eší modelové situace, které mohou nastat ve škole i mimo ni samostatn nebo s pomocí u itele systematicky postupuje p i práci se šablonami nebo pracovními návody pracuje podle osv d eného postupu i jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka i u itele s pomocí u itele využívá popisný jazyk p i hodnocení výtvarné práce ve svých výtvarných ešeních zachycuje realitu okolní ho sv ta, využívá své p edstavivosti, nebo se inspiruje v historii um ní žák je veden k tomu, aby si vážil výsledk své práce i práce jiných žák je veden zadáváním úloh a projekt k tvo ivému p ístupu p i jejich ešení KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vyjad uje postoj ke své práci i práci druhých, u í se používat popisný jazyk p i hodnocení naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodn na n reaguje klade dopl ující otázky prezentuje sv j názor (své výtvory), dokáže si jej slušn obhájit hodnotí svoji práci spolupracuje s ostatními žáky p i pln ní úkol konzultuje se spolužáky i u itelem daný problém udržuje diskuzi, má p ehled o tom, které body se už probraly, neodvádí diskuzi od tématu vyjad uje se ke spole enskému d ní

24 používá správné neverbální komunika ní prost edky, udržuje o ní kontakt u í se aktivnímu naslouchání KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny chápe pot ebu spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu naslouchá druhým omluví se p i nezvládnutí emocí pojmenuje své emoce v daném okamžiku používá jednoduché postupy jak zvládnout své emoce po skon ení práce se stará o úklid prezentuje a obhájí své myšlenky p i týmové práci, ale také respektuje myšlenky a názory druhých p i nezdaru neshazuje vinu na ostatní, spole n se snaží pochopit p í inu neúsp chu stanovuje si cíle ke sebezlepšení u í se toleranci a ohleduplnosti využívá zp tnou vazbu pro své další jednání zdržuje se posm šk nebo opovržení nad prací druhých z nabídky úkol si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí (u itele, spolužáka, skupiny) žáci s bohatší znalostí u í ostatní p i práci jsou žáci vedeni ke kolegiální rad a pomoci p i práci ve skupin plní svoji roli, nerozptyluje spolužáky, plní p id lený úkol p ipravuje materiály a pom cky p i práci ve skupin se podílí na rozd lování rolí, seznamuje se svojí rolí, konzultuje s ostatními své p edstavy spolupodílí se na tvorb projekt k probraným tématických celk m stanoví as pro spln ní etap úkolu, hledá mezi asy jednotlivých úkol KOMPETENCE OB ANSKÉ aktivn se zapojuje do kulturních akcí ve škole dodržuje pravidla slušného chování, respektuje zákony a pravidla zem, v níž je host, respektuje tradice jiných národ a kultur rozpozná a posuzuje extrémistické projevy národní hrdosti s odkazem na lidská práva inspiruje se kulturním a historickým d dictvím ve svém výtvarném projevu navšt vuje kulturní události v obci dokon uje zadanou práci v termínu a v dohodnuté kvalit formuje si volní a charakterové rysy chápe základní ekologické souvislosti, respektuj požadavky na kvalitní životní prost edí chová se tak, aby d sledky jeho chování neomezovaly spolužáky a nepoškozovaly zdraví, aby nepoškozoval vybavení u ebny a školy názory nebo p esv d ení druhých p ijímá jako možné, sv j názor p edkládá také jako jeden z možných a opírá ho o argumenty nepoužívá násilné ešení problém ani spor odmítá agresi v i sob nebo t etí osob

25 orientuje se v našich tradi ních novinách a asopisech, chápe vliv rádia a televize, internetu osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neni ením památek, výzdoby, p írody, užite ných objekt poskytne první pomoc p i úrazech leh ího ráz p ivolá pomoc zran nému spolužákovi p im en uplat uje svá práva, zná práva a svobody druhých a respektuje je p i rozhodování a spole enských záležitostech hledá ešení p ijatelná pro všechny, po výsledku hlasování se nikomu neposmívá respektuje, že jeho svoboda kon í tam, kde za íná svoboda druhého respektuje právo zví at na život KOMPETENCE PRACOVNÍ dokon uje práci v dohodnutém termínu a v p edem dohodnuté kvalit utvá í si pracovní návyky pro samostatnou i týmovou innost váží si výsledk své i cizí práce p i práci pracuje podle zadaného postupu, nebo uplat uje tvo ivý p ístup vyhledává informace a materiály pot ebné pro práci v hodinách využívá matematické poznatky a dovednosti z praktických inností využívá své znalosti a zkušenosti vzhledem ke své budoucí profesi zapojuje se do pracovních aktivit ve škole dle svých možností a zájm výstupy - žák používá a aplikuje elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - vnímá a uspo ádá vlastnosti prvk, RVP: vybírá, vytvá í a ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - využívá základ perspektivy, hry sv tla a stínu, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a VÝTVARNÉ UM NÍ u ivo Bod, linie, barva a tvar ve výtvarném um ní Perspektiva v um ní Sv tlo a stín

26 - zná základní charakteristiky tradi ních i netradi ních technik vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu - orientuje se v základní teorii barvy, RVP: vybírá, vytvá í a - míchá t lový odstín barvy, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a Techniky ve výtvarné výchov (kresba, malba,grafika, po íta ová grafika, koláž, prostorová tvorba apod.) Teorie barvy p esahy: Do: M-II.st (9.ro ník) : T lesa VKO (7.ro ník) : lov ka kultura VKO (7.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství HV-II.st (8.ro ník) : Zp v lidových a populárních písní VKZ (7.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (7.ro ník) : Postoje a hdnoty et (7.ro ník) : Vánoce et (7.ro ník) : Svátky pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá výstupy - využívá svých pozorovacích schopností p i snaze zachytit realisticky tvary, se kterými se GESTA A MIMIKA u ivo Ruka a gesto jako jeden z d ležitých prvk neverbální komunikace (možná témata: b žn používaná gesta

27 b žn setkává, RVP: vybírá, kombinuje a vytvá í prost edky pro vlastní osobité vyjád ení; porovnává a hodnotí jeho ú inky s ú inky již existujících i b žn užívaných vizuáln obrazných vyjád ení - pro zachycení reality používá elementární teorie vizuální kultury, RVP: vybírá, vytvá í a ; variuje r zné vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá o tvarech a jejich vlastnostech, ze základ perspektivy, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a - pro zachycení sv ta kolem sebe využívá r zné tradi ní i netradi ní techniky vizuální kultury, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích, RVP: vybírá, vytvá í a - kreslí anatomicky správn ruku, RVP: vybírá, vytvá í a jedné ruky, znaková e, prstová abeceda apod.)

28 - využívá tradi ní i netradi ní techniky pro vytvo ení rituální masky, RVP: vybírá, vytvá í a - pro zachycení mimiky používá moderní techniky vizuální kultury (fotografie, video), RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích - kreslí lidský portrét podle popisu (policejní portrét) i podle reality, RVP: vybírá, vytvá í a Lidská tvá v prom nách (možná témata: maska, divadlo, mimika, oko do duše okno, byzantská ikona, dít sta ec, dokreslovaný portrét apod.) p esahy: Do: P (8.ro ník) : Savci P (8.ro ník) : Stavba a funkce lidského t la P (8.ro ník) : R st a vývoj jedince P (8.ro ník) : lov ka zdraví Z: VKO (7.ro ník) : lov ka kultura VKO (7.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství VKZ (7.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (7.ro ník) : Zásady komunikace pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference LOV K výstupy u ivo - zachytí prom nu vývoje (dít lov k, vývoj lov ka sta ec, odkop lov k, semínko - strom), RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces

29 v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích - nakreslí stojící lidskou postavu s p esnými proporcemi, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a - odhadne proporce lidské postavy, konfrontuje p edstavu se skute ností, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích - využívá vlastní fantazii, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a - ilustruje vypráv ný i tený p íb h, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného i symbolického obsahu - navrhuje komiksové hrdinu, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah ; uplat uje je pro vyjád ení vlastních zkušeností, vjem, p edstav a - navrhuje model ve stylu sou asné módy, RVP: vybírá, vytvá í a - pracuje s užitkovými materiály Lidská postava Proporce v d jinách um ní Komiks Móda

30 (papír, d evo, plast), kombinuje je a vytvá í prostorové výrobky (figurka šamana apod.), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a zaznamenání podn t z p edstav a fantazie p esahy: Do: P (8.ro ník) : Savci P (8.ro ník) : Stavba a funkce lidského t la P (8.ro ník) : R st a vývoj jedince P (8.ro ník) : lov ka zdraví TV-II.st (8.ro ník) : Význam pohybu ke zdraví TV-II.st (8.ro ník) : Turistika a pohyb v p írod TV-II.st (9.ro ník) : Sportovní hry TV-II.st (9.ro ník) : Význam pohybu v p írod TV-II.st (9.ro ník) : Turistika a pobyt v p írod Z: VKO (7.ro ník) : lov k a kultura VKO (6.ro ník) : P írodní a kulturní bohatství VKZ (7.ro ník) : Mezilidské vztahy VKZ (7.ro ník) : Zásady komunikace VKO (6.ro ník) : Prom ny roku a jeho slavnosti od podzimu do léta J-II.st (6.ro ník) : Literatura Aj-II.st (6.ro ník) : Popis osoby pr ezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA: Ob an, ob anská spole nost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCHA GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a sv t nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference POHYB výstupy u ivo - užije kombinované techniky, RVP: Pohyb a lov k rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin sociáln utvá eného a symbolického obsahu, RVP: vybírá, vytvá í a pojmenovává co nejširší škálu prvk vizuáln obrazných vyjád ení a jejich vztah - ilustruje vypráv ný i tený p íb h, RVP: rozlišuje p sobení vizuáln obrazného vyjád ení v rovin smyslového ú inku, v rovin subjektivního ú inku a v rovin

31 sociáln utvá eného i symbolického obsahu - reprodukuje p íb h tradi ními nebo netradi ními technikami, RVP: užívá prost edky pro zachycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích po íta ová grafika, fotografie, video, animace - vyjad uje se na základ hudby, teného p íb hu, výstavy (pop. fantazijních p edstav), RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - tvo í písmovou kompozici na téma pohyb, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - zachycení fáze pohybu, proporce stavby t la, letní sporty, RVP: užívá prost edky pro zchycení jev a proces v prom nách a vztazích; k tvorb užívá n které metody uplat ované v sou asném výtvarném um ní a digitálních médiích - nakreslí krátký obrázkový p íb h (komiks, strip) na zadané téma, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie - vytvá í patnácti minutové pohybové skici technikou lavírované kresby tuší, RVP: užívá vizuáln obrazná vyjád ení k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn t z p edstav a fantazie Tanec p enesený na papír (navrhovaná témata: abstraktní podání tance, baletky, kroky na papí e apod.) Písmo jako zachycení pohybu ruky Komiks obraz a písmo

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7.,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Zem pis je vzd lávací obsah

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu výtvarná výchova 2. stupeň spolu s hudební a dramatickou výchovou vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura stanovených RVP ZV a vyučuje se na II. stupni

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Výtvarná výchova jako předmět je součástí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více