Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Andrea Brožová Doubková Mladá Boleslav 2012

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Mladé Boleslavi dne

3 OBSAH: ÚVOD Teoretické vymezení problematiky Senior Stáří a stárnutí Kalendářní stáří Biologické stáří Sociální stáří Příprava na stárnutí Institucionální zabezpečení přípravy na stárnutí Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až Projekt Zdravé stárnutí Volnočasové aktivity Přínos volnočasových aktivit pro seniory Druhy volnočasových aktivit Pohybové aktivity Psychické neboli duševní aktivity Sociální aktivity Postup mapování Vymezení oblasti sběru dat Město Mladá Boleslav Město Frýdek - Místek Vytipování organizací Hypotézy Analýza získaných údajů Průběh dotazníkového šetření Dotazníkové šetření Ověřování hypotéz ZÁVĚR ANOTACE ANNOTATION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: Příloha:

4 ÚVOD Dostali jsme se do situace, kdy stáří zaskočilo nejen nepřipravené jedince, ale celou společnost, bohužel nepřipravenou společnost. Už nejde jen o prosté prodloužení věku jedince, ale o to, aby tyto získané roky byly prožité kvalitně, ve zdraví fyzickém i psychickém. Zdá se, že to je základ řešení daného problému. Domy seniorů, domy s pečovatelskou službou a další podobná zařízení už kapacitně nestačí, roste potřeba udržet seniory co nejdéle v dobré kondici v domácím prostředí. Většina literatury zabývající se problematikou seniorů se však zaměřuje na seniory více či méně závislé na cizí pomoci. Zdá se, že jen malá pozornost je věnována aktuální potřebě využívání volného času seniorů žijících v domácím prostředí, kteří jsou již v důchodu. Pozornost se nevěnuje ani přípravě na období odchodu do důchodu seniorů budoucích. Zájem společnosti se soustřeďuje především na seniory v péči sociálních zařízení, jak tráví svůj život nezávislí senioři v domácím prostředí, je dosud stále na okraji její pozornosti. Každý člověk, tedy i stárnoucí, má být aktivní a programově pečovat o osobní aktivitu. Je to nejlepší prevence, a zároveň náplň stáří. Je žádoucí udělat vše pro to, aby stárnoucí a starý člověk mohl co nejdéle a aktivně žít ve svém domově. Redukovat problém zabezpečení starých lidí na resort zdravotních a sociálních služeb je nesprávné. Tyto resorty mají svá specifická poslání. 1 Tento citát do jisté míry vystihuje hlavní myšlenku práce. Práce se zabývá zmapováním nabídky volnočasových aktivit pro nezávislé seniory žijící v domácím prostředí. Široká a finančně dostupná nabídka volnočasových aktivit pro tyto seniory jim umožní smysluplně vyplnit volný čas, který jim vzniká po odchodu do důchodu. Aktivity napomáhají udržení jejich fyzické a psychické kondice a umožňují tak posouvat jejich potřebu cizí pomoci směrem k vyššímu věku. 1 Haškovcová 1990, s

5 Znalost nabídky volnočasových aktivit je pro seniory stejně důležitá jako jejich rozsah, kvalita a cena. Zmapování a vyhodnocení stavu nabídky volnočasových aktivit pro seniory ve dvou městech s rozdílným přístupem k jejich organizování může být přínosem pro organizace, které se zabývají, nebo chtějí zabývat organizováním těchto aktivit. V teoretické části jsou definovány základní pojmy vztahující se k tématu práce (stáří, zdravé stárnutí, volnočasové aktivity atd.). Je zde vymezen také teoretický rámec dané problematiky a popsána opatření, která již byla v rámci Evropy a České republiky učiněna. Praktická část BP se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro seniory ve dvou městech. Ta je zjišťována formou dotazníku, který byl rozeslán organizacím v těchto městech, nabízejícím volnočasové aktivity pro seniory. Současně je předmětem zkoumání i způsob organizování těchto aktivit. Rostoucí počet seniorů vyvolává situaci, která v historii Evropy ani České republiky nemá obdoby. Současná společnost nemá od koho převzít zkušenosti s řešením, musíme si pomoci sami. Řešení hledá celá Evropa. Lidí, kteří se v současné době dožili poměrně vysokého věku, je dnes skutečně tolik, jako v minulosti ještě nikdy, a to absolutně i relativně. 2 Proto je nutné, aby se do řešení této problematiky zapojila celá společnost. Cílem této práce je tedy ukázat alespoň na malém vzorku naší společnosti, kudy vede cesta ke zkvalitnění života seniorů a kde a v čem jsou určité překážky a nedostatky. 2 Wolf 1982, s. 21 5

6 1 Teoretické vymezení problematiky Stárnutí obyvatelstva je v dnešní době často diskutované téma. Patří k němu rovněž kvalita života seniorů. Touto situací se začíná zabývat nejen odborná, ale i laická veřejnost. Ke kvalitnímu životu seniorů patří jeho aktivní prožívání. Už nestačí pečovat pouze o zdraví seniorů, pozornost se obrací také k možnostem aktivního prožívání života a smysluplného využití volného času v důchodu. Tomu by měla napomoci nabídka volnočasových aktivit, ze které by si senioři mohli vybrat a která by je zaujala. V poslední době se nabídkou volnočasových aktivit začínají zabývat nejen města a obce v rámci svého komunitního plánování, ale i další organizace. Chceme-li se tématem volnočasových aktivit pro seniory zabývat, je potřeba si přiblížit pojmy, které jsou s tímto tématem spojeny. 1.1 Senior Obsahové vymezení pojmu "senior" je v zásadě dvojího druhu. Užívá se v návaznosti na národní důchodové systémy k označení osob, které jsou ve věku stanovené věkové hranice odchodu do starobního důchodu a starší, nebo podle definice OSN, která uznává ve svých materiálech věkovou hranici 65 let jako hranici stáří. 3 Další varianta rozděluje lidi starší 65 let na kategorie třetího věku a čtvrtého věku. Třetí věk označuje aktivní a nezávislý život ve stáří, zatímco čtvrtý věk znamená období, kdy je člověk při zajišťování základních potřeb odkázán na druhé. 4 Většina veřejnosti, internet a média používají pojem senior pro ty, kterým vzhledem ke kalendářnímu věku vznikl nárok na starobní důchod. Pro účely této práce budeme vycházet z významu slova senior jedinec, který je ve starobním důchodu a je aktivní a nezávislý, tedy senior třetího věku. Společnost tyto jedince považuje za staré, přitom člověk odcházející 3 Usnesení vlády ČR, část III. Důvodová zpráva. MPSV. 4 Hamilton 1999, s. 20 6

7 do důchodu se ještě cítí plný sil. Společnost očekává, že lidé po šedesátce, se budou chovat v zásadě klidně a usedle. Není proto překvapením, že odchod do důchodu se považuje za znak počátku stáří. 5 Historicky bylo pravidlem, že když se člověk dočkal důchodu, už byl starý. Jenže doba se změnila, prodloužila se střední délka života, lidé se dožívají vyššího věku a dá se říct, že většina seniorů se dožívá důchodu ve zdraví. Staří lidé jsou funkčně stále schopnější tělesně i duševně. Tato plasticita se historicky projevuje nejen stále se prodlužující průměrnou délkou života, ale i tím, že dnešní mladší staří jsou na tom celkově mnohem lépe než stejně staří lidé v minulé generaci. Dnešní sedmdesátníci jsou například tělesně a duševně stejně zdatní jako pětašedesátníci, nebo dokonce jako šedesátníci před 30 lety. 6 Společnost se zaměřila na to jak prodloužit život, ale pozapomněla na to, jak tyto získané roky smysluplně naplnit. Při adaptaci na nový způsob života v důchodu hraje významnou roli vztah seniorů k druhým lidem, k partnerovi, k vlastním dětem, vnoučatům a jejich rodinám, k přátelům, vrstevníkům. Tyto vztahy odchodem do důchodu mění svoji kvalitu, ale nezanikají, naopak nabývají na významu. Pro seniora je důležité, když se má s kým podělit o své problémy. Základní strategií seniorů je být aktivní jako dříve, dělat to co normálně, to znamená starat se o domácnost, rozvíjet kontakty a vztahy se svými blízkými, angažovat se v životě dětí, být užiteční druhým, věnovat se zájmům a koníčkům, sledovat dění ve společnosti, eventuálně chodit do práce či se vzdělávat. 7 Cítí-li senioři, že se na ně okolí nedívá s úctou, ale spíše s odporem a pohrdáním, vidí-li, že s nimi společnost nepočítá, nic od nich neočekává, ztrácí pro ně život smysl. Jestliže senioři přestanou mít pro co a pro koho 5 Hamilton 1999, s Gruss 2009, s Sýkorová 2007, s

8 žít, ztrácejí i motivaci a propadají depresím. Nevidí žádnou budoucnost, uzavírají se do sebe a tráví prodloužený čas života pasivně na pohovce nebo v křesle koukáním do stropu a čekáním na smrt. Takto pak rychle zestárnou a ze zdravých a aktivních seniorů se stávají nemocní, na cizí pomoci závislí lidé. Naprostá většina seniorů je schopna se sama o sebe postarat. S rostoucím věkem přibývá fyzických i duševních omezení z důvodů fyziologického stárnutí, ale i vlivem společenských stereotypů. To se odráží na pasivitě starých a stárnoucích lidí, kteří se bojí učení nových dovedností i zapojování do nových aktivit. Například fyzická aktivita snižuje pravděpodobnost úrazů. Trénink paměti a další duševní aktivity dokážou zabránit rozvoji demence nebo ho zpomalit. Sociální kontakty a pocit potřebnosti a užitečnosti snižují výskyt deprese a psychiatrických onemocnění. 8 Pojem senior je tedy velmi úzce spjat s pojmem stáří je tedy důležité vysvětlit též význam tohoto pojmu. 1.2 Stáří a stárnutí Stáří není nemoc ani zásluha, stáří je logický a zákonitý stav, stejně jako mládí. Není ničím jiným než kusem života. Má snad jedinou vlastnost, že se v něm koncentrují dobré životní zkušenosti, ale i chyby, které se jakoby zhmotní, vydestilují. Zdravotní stav a fyzická kondice se snižují, takže i psychická složka se tvaruje jiným způsobem. Je to stadium, kdy je člověk relativně už oslabený, protože ne všechny životní zkušenosti jsou těmi, které ho posilují. 9 Protože většina lidí ve vyspělých společnostech dnes vystupuje ze zaměstnanecké role v šedesátém až šedesátém pátém roce svého chronologického věku, je nejčastější hranice odchodu do důchodu, tj. chronologický věk šedesát pět, obecně přijímána za dolní hranici stáří. (Jako první stanovil věk šedesát pět let jako hranici odchodu do důchodu 8 Zdravé stárnutí. SZÚ 9 Motejl, Stáří není nemoc ani zásluha 8

9 Bismarck v roce 1822.) Je přijímána za tuto hranici bez ohledu na to, že někteří šedesátipětiletí a starší plní i nadále své zaměstnanecké role, že se žení a pečují o své závislé děti. Je přijímána, přestože se mnozí příslušníci této sociální kategorie starými vůbec necítí a jako staří se také nechovají. Věk šedesát až šedesát pět let je chápán jako hranice stáří nikoli individuálního, ale stáří jako jevu sociálního. 10 Člověk v produktivním věku na stáří moc nemyslí. Nemá na to čas, nemá potřebu na stáří myslet a dá se říci, že se dokonce myšlence na stáří vyhýbá. Je to dáno taky tím, že současná společnost má spíše negativní postoj ke stáří. A člověk označovaný společností jako starý se s tímto musí vyrovnat. Na tom, jak to udělá, závisí jeho další budoucnost. Všechno živé stárne, avšak jenom člověk si svoje stárnutí uvědomuje. Průběh lidského stárnutí závisí do značné míry na tom, s jakými pocity je člověk očekává, jak reaguje na nastalé změny a jak se s nimi dovede vnitřně vyrovnat. Jsou doklady o tom, že strach ze stárnutí nebo nepřiměřená subjektivní reakce na změny, které jsou normální a nevyhnutelné, může způsobit větší škody na duševní i tělesné kondici než vlastní proces stárnutí. 11 O stárnutí lze tedy hovořit jako o postupně nastupujících nezvratných změnách, které nastávají v živém organismu, postupně jej omezují a oslabují jeho funkce. Tento proces je dán geneticky a je ovlivňován životním prostředím jedince a jeho životní cestou. Proto také lidé nestárnou stejně, život každého jedince probíhal jinak a v jiných podmínkách. Dá se tedy říci, že každý má i svůj odlišný program stárnutí. Nástup stáří je tedy individuální záležitostí. Stárnutí přináší zhoršení tělesného i duševního stavu. Tento proces bývá individuálně variabilní z hlediska času, rozsahu i závažnosti projevů. Proces stárnutí závisí na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých vlivů 10 Wolf 1982, s Wolf 1982, s

10 prostředí, které se v organismu stárnoucího člověka postupně nahromadily. 12 Nástup stáří není pro jedince lehkou záležitostí a není jednoduché vyrovnat se s myšlenkou, že je člověk starý. Smířit se s tím, že se člověk stává pro společnost nepotřebnou zátěží, přijmout tento, ve společnosti často převažující názor, je pro jedince zvlášť obtížné. Záporný pohled společnosti na stáří a stárnutí se jen těžko překonává a mění. Zlepšit nástup a průběh stárnutí by mělo v poslední době prosazované doporučení, začínat s přípravou na stáří dlouho před tím, než se přihlásí jeho první příznaky. Stárnutí a stáří je jevem celospolečenským i individuálním. Stáří je nejen kategorií biologickou a medicínskou, ale především kategorií politickoekonomickou a společenskou. Je třeba uznat a respektovat stárnutí a stáří, a to nikoliv jako nežádoucí a mnohdy obávaný fenomén, ale jako normální součást života a jako období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Zajištění stárnutí a stáří představuje celý komplex opatření k zajištění adekvátní úrovně potřeb stárnoucí populace, počínaje zdravotní péčí, podporou rodiny, sociálním zajištěním, bytovou politikou, školstvím, kulturou, společenským životem aj. Ta se odvíjejí zejména v těchto rovinách: státní, veřejnoprávní, obecní, soukromé a individuální. Tyto roviny zabezpečení stárnutí a stáří musí být vhodně kombinovány tak, aby působily ve vzájemných souvislostech. Dosavadní poznatky o problematice stárnutí a stáří a přípravy na ně umožňují formulovat některé principy pojetí přípravy na stáří. Proto je potřebné přijmout a rozvinout ucelený program přípravy na stáří, orientovat celospolečenský zájem na problematiku stárnutí a věnovat zvýšenou pozornost státních orgánů, společenských organizací, sdělovacích prostředků, obcí, komunit i jednotlivců otázkám stárnutí, problémům a potřebám seniorů a vytváření podmínek pro aktivní stárnutí Vágnerová 2000, s Usnesení vlády ČR, část III. Důvodová zpráva. MPSV. 10

11 K tomu, abychom mohli hovořit o potřebě aktivit seniorů, tedy stárnoucích jedinců, si potřebujeme stanovit kritéria, na jejichž základě budeme jedince považovat za starého, a co je pro kvalitní stárnutí důležité. Jednou ze základních charakteristik člověka je kalendářní věk, který se všeobecně považuje za jeden z ukazatelů stárnutí. Kalendářní věk jednotlivce ale nekoresponduje se skutečnými počátky stárnutí jednotlivce. Ty lze lépe stanovit věkem biologickým a sociálním stářím Kalendářní stáří Kalendářní, neboli chronologické stáří je dáno datem narození. Z kalendářního věku vycházejí společenské konvence, opírají se o něj právní normy, podle kalendářního věku začínáme školní docházku, nastupujeme do zaměstnání, odcházíme do důchodu. Výhodou kalendářního vymezení stáří je jednoduchost a možnost srovnávání a statistického vyhodnocování. Snaha o využití kalendářního věku k dělení délky života člověka podle jednotlivých fází je stará desítky let. Starověká věda rozdělila lidský věk na čtyři období: podle Galena to bylo jaro- dětství, léto- mládí, podzim- plodný život, a zima- stáří. Ve středověku a na počátku novověku byla v oblibě zejména čísla a pro lidský život se užívalo nejčastěji magického čísla sedm. Jako ukázku si uveďme Komenského dělení lidského živobytí podle sedmiletých období: nemluvně (0), dítě (7), pachole-děvčátko (14), mládenec-děvče (21), jinoch-panna (28), muž-žena (35) atd. Nakonec je stařec-stařena (70). Z antropologického hlediska se jeví jako nejoptimálnější dělení života jedince na dětství a mládí, dospělost a stáří. Probíhají totiž podle biologických zákonitostí, jsou více nebo méně měřitelné a lze je objektivně stanovit v jejich souhrnu a působení. Pouze stáří nemá přesnější hranice, a to zejména proto, 11

12 že prochází v současném období velkými proměnami, způsobenými prodlužováním lidského věku a růstem dlouhověkosti. 14 Existuje několik známých a používaných způsobů jak lze dělit lidský život podle kalendářního věku. Na jeho základě dělíme lidský život například na období dětství, dospívání, dospělost a stáří. Stáří pak dále dělíme na: Období raného stáří: let (fáze postvývojová) Období pravého stáří: 75 a více let Dovršením 80 let dosáhne senior tzv. čtvrtého věku 15 Konkrétní okamžik, ve kterém člověk zestárne, nelze určit a chronologický (kalendářní) věk je ve všech případech pouze arbitrární a nepříliš přesnou mírou. Nicméně v jistém okamžiku tohoto plovoucího prahu mezi šedesáti a šedesáti pěti lety začne vykazovat příznaky stárnutí Biologické stáří Pro počátky skutečného stárnutí je rozhodující biologický věk člověka, označovaný také jako somatický věk, který odpovídá celkovému stavu růstu a vývoje jedince. Různí se i podle pohlaví. 17 Biologické stáří člověka na rozdíl od stáří chronologického, nenastupuje u všech lidí stejně. Je tudíž problematické stanovit biologický věk člověka. Organismus člověka, jeho funkce a systémy stárnou nerovnoměrně taky podle toho, jak byly využívány a zatěžovány. Stárnutí postupně zasahuje všechny orgány, ovlivňuje celé tělo a projevuje se v rychlosti a způsobu pohybu, v držení těla, chůzi, vzhledu člověka a jeho postavě. Svalstvo ochabuje, ztrácí se síla, je postižen zrak i sluch. Právě biologické projevy stárnutí často určují, že člověka začne jeho okolí považovat za starého. Biologický věk poukazuje na objektivní stav fyzického vývoje či 14 Wolf 1982, s Vágnerová Hamilton 1999, s Wolf 1982, s

13 degenerace. Obecně je tento pojem užíván poměrně volně k vyjádření celkového stavu lidského organismu. 18 Různé biologické změny provázející stárnutí vedou mimo jiné k tomu, že organismus má k dispozici stále menší množství energie potřebné k vyvíjení jakékoli činnosti. 19 Pro stárnutí je charakteristický úbytek řady duševních funkcí, podmíněný přirozenými změnami na úrovni biologické. Úbytek nastává pozvolna, v některých složkách už ve středním věku dospělosti. Je důsledkem změn v ústřední nervové soustavě, ale také ve smyslových orgánech, v pohybovém ústrojí, v činnosti žláz a v látkové přeměně. 20 Psychologické aspekty stáří se stávají předmětem odborného zájmu prakticky až ve 20. století. Přestože mezi fyzickými změnami a psychikou existuje vztah vzájemného ovlivňování, mnoho autorů upozorňuje na relativní autonomii psychických funkcí. Psychologické aspekty stárnutí jsou metodicky obtížně přístupné. Důvody jsou mnohé: stárnutí organismu, tedy i duše, začíná pozvolna a je otázkou, kdy vlastně přichází ten kvalitativní zvrat Sociální stáří Sociální stáří vyjadřuje kvalitu sociálního života a je ovlivněno nejenom sociálním stavem, ale také ekonomickou situací člověka a dalšími faktory. Je to sociální role, kterou stárnoucí člověk převezme v závislosti na pohledu společnosti na staré lidi. Sociální věk se vztahuje ke společenskému očekávání chování přiměřeného určitému biologickému věku. 22 Odchod do důchodu je významným sociálním mezníkem uzavírajícím jeden dlouhý úsek lidského života. Skupinu starších lidí v důchodu lze považovat za určitou sociální minoritu, která je v majoritní společnosti chápána jako 18 Hamilton 1999, s Wolf 1982, s Wolf 1982, s Haškovcová 1990, s Hamilton 1999, s

14 nevýznamná, neproduktivní a méně užitečná. Je definována ekonomickou závislostí na společnosti a omezenou možností do jejího dění nějak zasahovat. Člověk v důchodu symbolicky odchází ze společnosti, zůstávají mu jen soukromé role. V závislosti na změně role dochází rovněž ke změně hodnot a postojů. Období důchodu může být chápáno jako doba, která nemá jasně vymezený obsah a obecně platný smysl. Senior má právo rozhodovat o svém životě podle svého přání. Tato svoboda se může stát zátěží, protože ji lidé neumějí využít. Dosud byl jejich život organizován nutností chodit do práce. Problém pocitu prázdnoty života v důchodu často spočívá v tom, že si lidé zvykli akceptovat nějaký program a řídit se jím. Na dobu důchodu však společnost žádný závazný program neurčuje. Člověk si jej musí vytvořit sám, a to mnozí lidé nedovedou. 23 K sociálnímu vyloučení může docházet rovněž v důsledku zmenšujících se komunikačních schopností seniorů. Zhoršující se sluch, zrak, slovní zásoba a pomalejší reakce seniorů, mohou vést k vyřazení ze společnosti, nebo se jedinec za svá omezení stydí a z toho důvodu se sám ze společnosti vyřadí. Průběh stárnutí a stáří je ovlivňován nejenom biologickými faktory, ale také vztahem mezi jedincem a společností. Především v době, kdy jedinec odchází do důchodu, se závislost na společnosti projevuje zvlášť silně. Odchází z pracovního kolektivu, ztrácí většinu svých sociálních kontaktů a má potřebu navazovat kontakty nové, které by mu pomohly překonat vzniklé vakuum a poskytly pocit, že není v této situaci sám, bez pomoci. V tomto období výrazně klesá jeho sebevědomí, zvlášť u mužů, a hrozí, že se stárnoucí člověk izoluje, ztratí zájem o to, co se kolem něj děje, a propadne lhostejnosti. Výhodou je, když má senior možnost pobývat v rodinném prostředí. Necítí se tak izolovaný, má pocit, že někam patří, že je potřebný, což přispívá k jeho spokojenosti a kvalitě života. U většiny mužů se náhle a výrazně mění životní situace odchodem ze zaměstnání se všemi jeho důsledky (pokles sociální prestiže, změna životního stereotypu, ztráta významného zdroje uspokojení, náhlý úbytek 23 Vágnerová 2007, s

15 sociálních kontaktů apod.). Nároky na přizpůsobení (readaptaci) jsou obvykle značné. Naproti tomu u žen nastávají změny v sociálních rolích a v celkové životní situaci pozvolna, je tedy více času na přizpůsobení. 24 Strach ze stárnutí může vyvolat více potíží, než vlastní proces stárnutí. Mnoho záleží na tom, jaký postoj ke starým lidem zaujímá společnost, jaké klima pro ně vytváří, jak respektuje jejich právo na spokojený život, třebaže už nejsou produktivní, a jaká konkrétní opatření v tomto směru činí. 25 Negativní postoj společnosti se projevuje na psychice stárnoucího člověka a má vliv na jeho postoj k vlastnímu životu. Ten se uzavírá do sebe a tím může dojít ke vzniku různých psychických poruch. Skutečnost, že více lidí má šanci se dožít vyššího věku, nevnímá naše společnost zcela pozitivně. K všeobecně negativnímu pohledu na stáří se připojuje obava společnosti, že více důchodců bude potřebovat na důchody více peněz, které pak budou ve státní pokladně chybět. V poslední době diskutovaná otázka penzijní reformy oblibě seniorů ve společnosti nenapomáhá. To vše ovlivňuje negativně psychiku seniora, který přejímá všeobecně platný názor ve společnosti a svým chováním se mu podřizuje. Postoj současné společnosti ke stáří a starým lidem je spíše negativní. Stáří je chápáno jako období, kdy může člověk pouze chátrat, v nejlepším případě si zachovávat část toho, co získal dříve. Jeho zkušenosti i kompetence ztrácejí svůj význam, pro společnost není takový člověk ničím přínosný. Hodnotový systém této společnosti, který zdůrazňuje zachování všech především biologicky podmíněných kompetencí mládí (mladistvého vzhledu, výkonu atd.), staré lidi silně znevýhodňuje. Tuto tendenci podporují i média, která různým způsobem potvrzují značný význam vnějšího vzhledu a proklamované svěžesti jako současnou normu. To 24 Wolf 1982, s Wolf 1982, s

16 zároveň znamená, že cokoliv, co takové není, je považováno za podřadné. 26 Společnost by měla podporovat vytváření vzdělávacích, informačních a aktivizačních programů pro seniory ve sdělovacích prostředcích, které by jim pomohly lépe se orientovat v roli seniora a eliminovaly tak častý pocit vyloučení ze společnosti. Současná konzumní společnost oslavuje mládí s jeho fyzickou krásou, zdatností a výkonnosti. Nehovoří se a nepíše o přednostech stáří, jeho vyrovnanosti, zkušenostech a moudrosti, jak to dříve bylo běžné. 26 Vágnerová 2000, s

17 2 Příprava na stárnutí Aktivizace seniorů je součástí programů v rámci přípravy a řešení problematiky stárnutí populace. Aktivity a programy v ČR vycházejí z doporučení a programů EU a OSN v rámci řešení této problematiky v evropském a celosvětovém měřítku. Historie přípravy na stárnutí v České republice je nedílnou součástí historie přípravy na stárnutí v Evropě a koresponduje s celosvětovými projekty. Na začátku byly výsledky statistických údajů ve vyspělých zemích, které vyvolaly potřebu řešit situaci, kterou prognózovaly. Statistické údaje dál slouží k upřesňování zvolených postupů a řešení a staly se nedílnou součástí přípravy na stárnutí. Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky, pokroky v medicíně a prosazování sociálních práv vedou k tomu, že méně lidí dnes umírá předčasně v dětství nebo během pracovního života. Získané roky života jsou hodnotou samy o sobě. Více lidí má možnost prožít delší život než v minulosti, a starší lidé tak tvoří významnější část populace než kdykoliv v minulosti. Stáří se stává přímou zkušeností většího počtu lidí. Současně máme méně dětí než v minulosti. 27 Česká republika drží evropský primát spolu s Finskem má nejpočetnější skupinu lidí ve věku let. Znamená to, že za deset let tato skupina bude patřit k seniorům a bude pravděpodobně do značné míry ekonomicky neaktivní a zároveň bude nejvíce čerpat zdravotní a sociální služby. 28 Nástup těchto silných ročníků do důchodu již v příštích letech značně zvýší míru závažnosti problematiky rostoucího počtu seniorů ČR. Totéž potvrzují i statistické prognózy. 27 Příprava na stárnutí v ČR. MPSV 28 Janatová, Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu s. 7 17

18 Podíly osob v % ve věku 60 a více let (muži, ženy a celkem) v ČR, Rok Populace 60+ (z mužů) 60+ (z žen) Celkem * ,1 13,7 12,5 1961* ,6 16,9 14,9 1970* ,6 20,8 18,4 1980* ,9 19,4 16,9 1991* ,6 20,8 17,8 1995# ,8 21,0 18, ,3 21,4 18, ,2 23,2 20, ,4 26,4 23, ,2 29,1 26, ,7 30,6 27, ,3 32,0 29, ,7 33,3 30,6 * data ze sčítání lidu; # z bilancí k Výsledky z posledního sčítání lidu z , jak uvádí Český statistický úřad, ukazují přesněji současnou strukturu obyvatelstva. 29 Usnesení vlády ČR, část III. Důvodová zpráva. MPSV 18

19 Struktura obyvatelstva ČR k v % ČR, (struktura v %) Obyva- telstvo celkem 0-14 let let 65 a více let celkem celkem celkem muži ženy Celkem kraje 100,0 14,5 69,7 15,9 6,4 9,4 Hlavní město Praha 100,0 12,7 70,6 16,7 6,8 9,9 Středočeský kraj 100,0 15,6 69,5 14,9 6,2 8,8 Jihočeský kraj 100,0 14,6 69,5 15,8 6,5 9,3 Plzeňský kraj 100,0 14,2 69,6 16,3 6,8 9,5 Karlovarský kraj 100,0 14,4 70,2 15,4 6,3 9,1 Ústecký kraj 100,0 15,3 70,2 14,5 5,9 8,6 Liberecký kraj 100,0 15,1 69,9 15,0 6,1 8,9 Královéhradecký kraj 100,0 14,6 68,6 16,8 6,9 9,9 Pardubický kraj 100,0 14,7 69,2 16,1 6,6 9,5 Kraj Vysočina 100,0 14,6 69,1 16,3 6,7 9,6 Jihomoravský kraj 100,0 14,2 69,5 16,4 6,6 9,8 Olomoucký kraj 100,0 14,5 69,5 16,1 6,5 9,6 Zlínský kraj 100,0 14,2 69,4 16,5 6,5 10,0 Moravskoslezský kraj 100,0 14,5 70,0 15,5 6,2 9,3 30 Situace je vážná nejen v České republice, ale ve všech vyspělých státech světa. Vlády si závažnost situace uvědomují a již řadu let se snaží na základě získaných prognóz připravit se na tuto situaci a hledat cestu k jejímu řešení. Stejně tak přistupuje k řešení problému i Česká republika. Fakt, že se senioři dožívají vyššího věku, než tomu bylo v minulosti, si vyžaduje řešení. Prodlužující se délka života seniorů po odchodu do 30 Tab. 2.2 Obyvatelstvo podle věku podle krajů. ČSÚ 19

20 důchodu klade důraz na to, aby se kvalitou těchto získaných let začala společnost vážně zabývat. Je důležité změnit pohled společnosti na seniory a na způsob jejich života. Ve většině případů to už nejsou stařenky a stařečkové, o které se společnost stará v domovech důchodců a podobných zařízeních. O rostoucí počet seniorů by se ani postarat nedokázala. U stávajících důchodců je proto důležité zavést takové preventivní programy, které by seniory udržely co nejdéle zdravé, funkční a samostatné. Na budoucí seniory je pak potřeba osvětou působit tak, aby se na svůj život v důchodu předem připravovali, především budováním si zájmů a koníčků, které by v důchodu mohli pěstovat a rozvíjet. Pro současné seniory platí potřeba aktivního využití volného času s využitím nabídky volnočasových aktivit, které by jim měla společnost být schopná v dostatečné míře nabídnout. Potřebami seniorů a řešením otázky jejich rostoucího počtu se již zabývá vláda České republiky a řada dalších organizací. 2.1 Institucionální zabezpečení přípravy na stárnutí Historie a počátky řešení problematiky stárnutí populace u nás i na mezinárodní úrovni sahají do minulého století. Nejlépe situaci ozřejmí přehled nejdůležitějších aktivit a citace některých významných dokumentů týkajících se dané problematiky. V roce 1982 přijalo Světové shromáždění pro problematiku stárnutí ve Vídni Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí. Byl to první mezinárodní dokument v této oblasti. V roce1991 přijalo Valné shromáždění OSN Zásady OSN pro seniory. Celkem 18 zásad je seskupeno do 5 oblastí zaměřených na postavení seniorů: nezávislost, zapojení do společnosti, péče, seberealizace, důstojnost. V září 1999 se konala v Montrealu IV. Světová konference Mezinárodní federace stárnutí, kde bylo konstatováno, že zásady a doporučení zakotvené v těchto dvou dokumentech nejsou všeobecně uznávány ani dodržovány. Dále bylo OSN doporučeno navrhnout všem členským státům přijetí národních plánů přípravy na stáří a spolupracovat s národními vládami, nevládními organizacemi, družstevním, soukromým a dobrovolným sektorem při řešení 20

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Stáří Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Monika Řezáčová začátek stáří (mezní věk) je obdobím mezi 60/65 rokem života Primární

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/76.00296 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Age management jako řízení věkové skupiny zaměstnanců,

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Politika přípravy na stárnutí

Politika přípravy na stárnutí Politika přípravy na stárnutí z pohledu MPSV Stárnutí populace celosvětový problém, je i výzvou - umět správně využít potenciál starších lidí je předpokladem pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Obsah Demografický vývoj v České republice Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Národní akční plán podporující pozitivního

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více