71. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "71. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise ze dne 21. listopadu 2008 o vyhodnocení nabídek vývěrového řízení na veřejnou zakázku na akci: VŘSMMPDK výběrové řízení služební vozidlo Městské Policie Dvůr ze dne 14. listopadu 2008, b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy HAVEX AUTO s.r.o., Vrchlabí, Na Bělidle 503, s nabídkou dodání služebního vozidla pro Městskou policii Škoda Octavia Combi Ambiente, 4 x 4, 1,8 TSI 118 kw za cenu ,- Kč včetně DPH, při dodržení všech podmínek výběrového řízení, c) ukládá řediteli MP předložit do RM ke schválení návrh smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, d) ukládá řediteli Městské policie Dvůr Králové nad Labem informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1079/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 32/2008 Prováděcí předpis na rok 2009 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr 1080/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 33/2008 Rozdělení rozpočtového hospodaření do kapitol rozpočtové skladby s vymezením seznamu příkazců operací platným pro rok 2009, 1081/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne ,

2 b) s c h v a l u j e výši a formu náhrady škody od příslušné osoby v předloženém sestavení dle zápisu z jednání škodní komise ze dne , 1082/ RM V a) schvaluje zřídit v nebytových prostorech po Mateřském centru Žirafa, od školního roku 2009/10 třídu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, b) schvaluje rozšíření právního subjektu Mateřská škola, Dvůr Elišky Krásnohorské 2428, o jedno oddělení mateřské školy s kapacitou 25 dětí, počínaje školním rokem 2010/11, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit posouzení nutná k realizaci přístavby budovy mateřské školy v ul. Slunečná čp popř. Elišky Krásnohorské čp vč. projektové dokumentace a předběžného rozpočtu, 1083/ RM V schvaluje ředitelům škol, školského zařízení a zástupci ředitelky Základní školy Podharť odměny dle přílohy předložené zprávy. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 1084/ RM V j m e n u j e do Školské rady při Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, zástupce za zřizovatele Zuzanu Čermákovou a Martina Antonína, s účinností od , 1085/ RM V a) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svoji působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory na níže uvedené příspěvkové organizace, a to s účinností od , b) schvaluje, s účinností od , dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Dvůr Králové nad Labem a: - Základní školou 5. května, Dvůr 28. října 731, - Základní školou Podharť, Dvůr Máchova 884, - Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Školní 1235, - Základní školou Strž, Dvůr E. Krásnohorské 2919, - Základní uměleckou školou, Dvůr Legionářská 407, - Mateřskou školou, Dvůr Drtinova 1444, - Mateřskou školou, Dvůr Elišky Krásnohorské 2428, - Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Spojených národů 1620, 1086/ RM V schvaluje předložené stanovisko města Dvůr vydané za účelem podpory žádosti Mateřského centra Žirafa, občanské sdružení, o 2

3 dotaci z fondu Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města podpisem stanoviska, 1087/ RM V a) s c h v a l u j e dar Veteran Car Clubu, Fibichova 2268, Dvůr Králové nad Labem, na akci Než vypustíme vodu z chladiče ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí daru Veteran Car Clubu, Fibichova 2268, Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 1088/ RM V a) s c h v a l u j e koupi ozvučení kina Svět za kupní cenu ,- Kč, od firmy Inton s.r.o., Praha, do vlastnictví Hankova domu, městského kulturního zařízení, b) s c h v a l u j e použití rezervního fondu Hankova domu, městského kulturního zařízení na nákup ozvučení kina Svět, 1089/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze sociální komise ze dne , b) bere na vě d o m í stanoviska sociální komise k žádostem o přidělení bytů v mimořádně tíživé životní situaci, c) s c h v a l u j e žadatele na umístění do domu s pečovatelskou službou, 1090/ RM V rozhodla převést Geislerovu sbírku do správy příspěvkové organizaci Městské muzeum ve Dvoře Sladkovského 530, Dvůr ke dni , 1091/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí zálohy (finanční dotace) pro rok 2009 ve výši ,- Kč Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem na činnost oddílu, úhrada nájemného za sportoviště, b) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o poskytnutí zálohy (finanční dotace) pro rok 2009 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku města jejím podpisem, 1092/ RM V s c h v a l u j e obsah zápisu do kroniky města za 3. čtvrtletí roku 2008 s tím, že RM bude schvalovat následně ještě obsah zápisu za celý rok 2008, 1093/ RM V a) s c h v a l u j e program akce rozsvícení vánočního stromku dne , b) s c h v a l u j e, na základě doporučení hodnotící komise, výsledek veřejné zakázky na dodavatele realizace ohňostroje dne na náměstí T. G. Masaryka, 1094/ RM V 3

4 a) s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o připojení lokality 10 RD v ulici Sochorova ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat náklad vyplývající z plnění této smlouvy do návrhu rozpočtu pro rok 2009, 1095/ RM V a) ukonč u j e platnost svého usnesení č. 397/ RM v plném rozsahu, b) souhlasí, aby starostka města pověřila paní Ing. Radmilu Fiľakovskou, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Dvůr aby jménem města Dvůr Králové nad Labem činila v plném rozsahu veškeré právní úkony spojené s investorskoinženýrskou činností (ve fázi přípravy, realizace a převzetí dokončené stavby) města, ve všech správních řízeních v postavení účastníka řízení, vedených před obecnými a speciálními stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy i se správci inženýrských sítí, včetně podepisování všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností souvisejících a k zajišťování dokladů s tímto spojených, s tím, že Ing. Radmila Fiľakovská je oprávněna pro jednotlivé správní řízení udělit plnou moc jiné osobě k zastupování města ve výše uvedeném rozsahu a pověřit další osobu a pověřuje starostku města podpisem pověření, c) souhlasí, aby starostka města pověřila pana Ing. Milana Tučka, vedoucího oddělení ekonomiky a majetku města odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Dvůr aby jménem města Dvůr Králové nad Labem v plném rozsahu činil veškeré právní úkony spojené s činností města jako účastníka řízení (v pozici nestavebníka), ve všech správních řízeních vedených před obecnými a speciálními stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy i se správci inženýrských sítí, včetně podepisování všech žádostí i jiných dokumentů s touto činností souvisejících a k zajišťování dokladů s tímto spojených a pověřuje starostku města podpisem pověření, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM a vedoucímu odd. EMM odboru RIM, aby všechny kroky vyplývající z pověření konzultovali s kompetentním místostarostou. 1096/ RM V souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a kanalizačních přípojek v pozemkových parcelách č. 35 a 429/5 v k.ú. Žireč, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění se společností Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1097/ RM V souhlasí s umístěním kanalizačních přípojek a areálového rozvodu plynu v pozemkových parcelách č. 35, 36, 429/5 a 441/1 v k.ú. Žireč, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1098/ RM V 4

5 s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt: Sportovní hřiště Sylvárov do programu Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných sportovišť, zejména s umělým povrchem a vybavení těchto ploch sportovním zařízením SMR vyhlášeného Královéhradeckým krajem, 1099/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodavatele: Nákup motorového vozidla pro potřeby PS Města Dvůr Králové nad Labem a skutečnost, že žádná z nabídek nesplnila formální požadavky uveřejněné ve výzvě, proto nebyl vybrán žádný dodavatel, b) s c h v a l u j e vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e pro toto výběrové řízení výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2007 pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr v požadavku na prokázaní kvalifikačních předpokladů místo ověřených kopií živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku dodat kopie živnostenských listů a výpisů z obchodního rejstříku včetně čestného prohlášení o jejich pravdivosti, d) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1100/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 505/2008, kterým se posouvá termín realizace 1. etapy rekonstrukce zahrady u objektu městské policie z na , a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1101/ RM V a) ukonč u j e platnost usnesení RM č. 40a/ RM a č. 120/ RM, b) z ř i z u j e v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, komisi urbanistickoarchitektonickou a pro regeneraci památkové zóny Rady města Dvůr c) jmenuje předsedou komise RM urbanisticko-architektonické a pro regeneraci památkové zóny Ing. Pavla Tschiedela, d) jmenuje členy komise RM urbanisticko-architektonické a pro regeneraci památkové zóny arch. Davida Kratochvíla, Ing. Tomáše Bukovského, Ing. arch. Martina Misíka, Ing. Antonína Šandu, Ing. Marka Pavlíčka, Ing. Stanislava Janáka, Ing. Petra Týfu, Ing. Martina Rudolfa, Ing. Radmilu Fiľakovskou, 5

6 1102/ RM V a) s c h v a l u j e ceník za svoz komunálního odpadu od občanů města Dvůr Králové nad Labem s platností od , b) prodlužuje termín pro předložení ceníku, na jehož základě budou TSm v souladu se zřizovací listinou oceňovat vykázanou práci a provedené služby pro město Dvůr králové nad Labem, 1103/ RM V a) doporuč u j e zastupitelstvu města schválit navýšení pravidelných měsíčních plateb za čištění odpadních vod na částku ,- Kč, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2009, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM zjistit podmínky pro vstup města Dvůr Králové nad Labem do sdružení SOVAK, 1104/ RM V s c h v a l u j e text žádosti o navrácení v předešlý stav dle 41 správního řádu a doplnění písemného vyjádření města Dvůr Králové nad Labem ze dne k záměru ZOO Dvůr Králové, a.s. realizace stavby Kanalizace a recyklační ČOV pro ZOO Dvůr Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1105/ RM V j m e n u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou vodohospodářské komise RM Pavla Krause, a dalšími členy vodohospodářské komise RM Martina Antonína, Ing. Jana Draesslera, Ing. Jitku Ottovou, Irenu Krausovou, Josefa Nypla, Ing. Zdeňka Koubu a Ivo Antonova, 1106/ RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 9/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, 1107/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 41 v č. p. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 41 v č. p. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.704,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2008, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout byt č. 41 v č. p. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.704,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2008, d) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v č. p. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr 1108/ RM V 6

7 n e s c h v a l u j e pronájem bytu č. 131 v č. p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, 1109/ RM V nevydává souhlas s umístěním sídla společnosti ONRICO s.r.o. na adresu Štefánikova 2958, Dvůr 1110/ RM V a) s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu objektů a vybavení předávacích stanic uzavřené dne (bytové domy) s firmou ČEZ a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, kterým se mění nájemce na ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, Chomutov a kterým se zároveň mění fakturační údaje s touto změnou spojené a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu objektů a vybavení předávacích stanic č. 895/2001 uzavřené dne (nebytové prostory) s firmou ČEZ a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, kterým se mění nájemce na ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, Chomutov a kterým mění fakturační údaje s touto změnou spojené a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) schvaluje přílohu ke smlouvě o nájmu objektů a vybavení předávacích stanic v bytových domech s firmou ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, Chomutov, která stanovuje nájemné pro rok 2009 ve výši ,- Kč + 10% jako částka, která nebude zpětně vložena do rekonstrukce a modernizace předmětu nájmu a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) s c h v a l u j e plán oprav předmětu nájmu z plánu údržby pro rok 2009 a plán nákladů investičních akcí z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2009, 1111/ RM V schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 3653/1 v k.ú. Dvůr v tomto smyslu schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /P/VB2 s ČEZ Distribuce, a.s, Teplická č. 874/8, Děčín a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1112/ RM V neschvaluje záměr pronájmu části st.p.č. 993 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 140 m 2, 1113/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části p.p.č.1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 90 m 2, b) ukládá zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr 1114/ RM V 7

8 t r v á na svém usnesení č. 763b / RM a neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č.103/1 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 1115/ RM V a) schvaluje záměr nabytí pozemkových parcel č. 2576/2 o výměře 502 m 2, č. 2578/2 o výměře 259 m 2, č. 2580/2 o výměře 288 m 2 a č. 2582/2 o výměře 900 m 2 koupí od dosavadního vlastníka, b) u k l á d á místostarostovi P. Krausovi jednat o dalších podmínkách nabytí pozemkových parcel č. 2576/2 o výměře 502 m 2, č. 2578/2 o výměře 259 m 2, č. 2580/2 o výměře 288 m 2 a č. 2582/2 o výměře 900 m 2 koupí od dosavadního vlastníka, 1116/ RM V a) schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 11/1, p.p.č. 11/3 a p.p.č. 562/1, části st.p.č. 5 o výměře určené geometrickým plánem, vyčleňujícím existující cestu z těchto pozemků a pozemkové parcely č. 563/2 o výměře 225 m 2, vše v k.ú. Žirecká Podstráň, b) ukládá zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr 1117/ RM V a) schvaluje záměr bezúplatného převodu místních komunikací, p.p.č o výměře 2493 m 2 a p.p.č o výměře 2388 m 2 z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví obce Kocbeře, s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemky města, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemků na úřední desce Městského úřadu Dvůr 1118/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej části pozemkové parcely 3382/14 o výměře 1 m 2 tvaru určeného geometrickým plánem č /2008, schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1119/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 43 v k.ú. Verdek o výměře 295 m 2, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr 1120/ RM V a) schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu na dobu určitou 10 let části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 55 m 2 pro účely zřízení parkoviště před objektem č. p. 3022, ul. Spojených národů ve Dvoře b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu na dobu určitou 10 let části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 55 m 2 pro účely zřízení parkoviště před objektem č. p. 3022, ul. Spojených národů ve Dvoře 8

9 1121/ RM V a) doporuč u j e ZM neschválit vykoupení nemovitostí domu č.p. 830 se st.p.č a p.p.č. 808/2 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, rodinného domu bez č.p. a trvalých porostů v obci, části obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Jany Krupičkové, Pod altánem 2406/48, Praha 10 Strašnice za kupní cenu ve výši Kč ,- splatných ve dvou splátkách: první splátka ve výši Kč ,- splatná k a druhá část ve výši Kč ,- splatná k , b) doporuč u j e ZM zrušit své usnesení č. 406c)/ ZM ze dne ve věci schváleného záměru vykoupení předmětných nemovitostí, c) ukládá vedoucímu odboru RAF přesunout prostředky původně určené pro výkup nemovitosti domu čp. 830 ve výši 4 mil. Kč v návrhu rozpočtu pro rok 2009 na akci Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady, 1122/ RM V schvaluje příkaz starostky města k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků města Dvůr Králové nad Labem za rok 2008 v předloženém znění a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1123/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit Informační strategii města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM při předkládání materiálů na prodej či pronájem pozemků ve vlastnictví města podávat současně informace o budoucím umístění metropolitní sítě v těchto pozemcích, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahrnout do přípravy rekonstrukce ulic ve Dvoře Králové nad Labem budoucí umístění metropolitní sítě, 1124/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o jednání hodnotící komise a zprávu (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek ze dne o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny, fotoaparátu, b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a o dalším pořadí uchazečů na výše uvedenou veřejnou zakázku, c) s c h v a l u j e kupní smlouvu s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku nákup PC, tiskárny, fotoaparátu a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucímu OI-KTÚ informovat účastníky výběrového řízení na veřejnou zakázku nákup PC, tiskárny, fotoaparátu o jeho výsledku, 1125/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1126/ RM V 9

10 s c h v a l u j e program 15. ZM konaného ve středu dne v 16 h v sále Hankova domu: 1. Zahájení 2. Rozpočtová změna č. 4 pro rok Úprava rozpočtu pro rok 2008 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 4. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok Rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na léta 2009 až Majetkové záležitosti 7. Petice - komunikace a veřejné osvětlení v Sukově ulici a ve čtvrti Městská Podstráň 8. Petice - změna provozu na náměstí T. G. Masaryka a v přilehlých ulicích v rámci připravované investiční akce: "Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory, Švehlovy a Palackého" 9. Žádost o stanovisko k výstavbě RD 10. Žádost o doplnění předmětu podnikání (činnosti) - myslivost v honitbě v zakladatelské listině nově zakládané obchodní společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. 11. Přijetí dalších usnesení ZM s ohledem k záměru založení obchodní společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. 12. Otevřený dopis ZM od Českého sdružení přátel betlémů 13. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 14. Změna finančního plánu na rok TSm 15. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr za výkon funkce členů výborů ZM 16. OZV č. 6/2008 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů ve městě Dvůr Králové nad Labem 17. OZV č. 9/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 18. OZV č. 7/2008 o trvalém označování psů na území města Dvůr Králové nad Labem 19. OZV č. 8/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací automaty 20. Odpis pohledávky 21. Veřejnoprávní smlouva s obcí Nemojov 22. Vnitřní předpis č. 31/2008 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem 23. Zřizovací listina - Městská knihovna Slavoj 24. Navýšení měsíční platby za čištění odpadních vod 25. Žádost Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí zálohy 26. Informační strategie města Dvůr Králové nad Labem 27. Různé 28. Výbory ZM 29. Diskuze 30. Závěr 10

11 Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 11

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více