OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/2012 2012"

Transkript

1 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování americké hypotéky 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování americké hypotéky (dále jen VOPAH1 ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu ust. 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy (dále jen US ) uzavírané mezi společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem NA Vyhlídce 912, Velká Bystřice. PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen společnost nebo věřitel ) a fyzickou osobou (dále jen klient nebo dlužník ) Uzavřením US se společnost jako věřitel zavazuje klientovi poskytnout sjednaný úvěr a klient jako dlužník se zavazuje poskytnutý úvěr vrátit a zaplatit úroky, případně další platby, a to vše v souladu s US a těmito VOP Tyto VOPAH1 vymezují vztahy mezi společností a klientem, který požádá společnost o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních prostředků pro své potřeby nesouvisející s podnikáním klienta. Klient je navrhovatelem uzavření US dle ust. 497 a násl. Obchodního zákoníku a po přijetí návrhu ze strany společnosti je klient dlužníkem z této individuálně sjednané smlouvy vůči společnosti. Společnost je ve vztahu ke klientovi osobou, které je návrh na uzavření smlouvy určen, a která je po přijetí návrhu věřitelem z této smlouvy Tyto VOPAH1 jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy společnosti Pokud na straně klienta uzavírá smlouvu více účastníků, odpovídají tito účastníci za veškeré závazky vůči společnosti, vznikající v souvislosti s příslušným úvěrem a souvisejícími vztahy, společně a nerozdílně Tyto VOPAH1 jsou nedílnou součástí US. Obsahuje-li US ustanovení odlišná od těchto VOPAH1, platí, že podmínky stanovené US se uplatní přednostně. 2. Uzavření smlouvy 2.1. Klient je povinen sepsat Žádost o poskytnutí úvěru (dále jen Žádost ) na tiskopisu schváleném společností, doložit požadované listiny a vyplnit dotazník, který bude ze strany společnosti klientovi předložen. Klient, příp. spoludlužník, předáním žádosti a vyplněného a podepsaného dotazníku společnosti nebo obchodnímu zástupci společnosti, dává společnosti souhlas se zpracováním všech klientem poskytnutých (tedy i osobních) údajů za podmínek uvedených v prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů před uzavřením smlouvy, v US a VOPAH1. K jejich ověření je nutno doložit originály dokladů, které uváděné údaje obsahují, pokud je společnost vyžaduje Klient se zavazuje, že v případě bude-li souhlasit s podmínkami poskytnutí úvěru, podepsat tiskopis nazvaný Formulář pro standardní informace o úvěru (dále jen formulář ) se základními informacemi o společnosti a konkrétními informacemi o úvěru, pro daný případ a dalšími nezbytnými informacemi pro klienta, který dodá klientovi společnost v dostatečném předstihu před uzavřením US, aby si klient mohl dostatečně promyslet tyto VOPAH1, které jsou součástí žádosti o poskytnutí úvěru a podmínky úvěru, které jsou uvedeny ve formuláři. Podpisem formuláře klient prohlašuje, že byl řádně seznámen se všemi důležitými informacemi o společnosti a žádaném úvěru, a to v dostatečném termínu před uzavřením samotné US. Formulář spolu s VOPAH1 jsou návrhem US Vyplněním žádosti, doložením požadovaných dokumentů a podepsáním formuláře se klient zavazuje uzavřít se společností US, kdy podepsáním formuláře, jehož nedílnou součástí je návrh US a tyto VOPAH, klient prohlašuje, že souhlasí s návrhem US a těmito VOPAH Žádost, požadované listiny a podepsaný formulář se klient zavazuje dodat (zaslat) společnosti, kdy doručením žádosti s požadovanými listinami a podepsaného formuláře, se stává formulář návrhem na uzavření US Až do uzavření samotné US může klient bez důvodu odmítnout uzavřít US, kdy odmítnutím uzavřít US po podpisu formuláře je v takovém případě klient povinen uhradit společnosti náklady ve výši 3.000,- Kč, které jsou započitatelné oproti složené záloze na uzavření US. Náklady dle tohoto odstavce zahrnují především náklady vynaložené na odhad nemovitosti sloužící k zajištění úvěru, případně na další náklady spojené s posouzením poskytnutí úvěru klientovi Společnost sdělí klientovi přímo nebo prostřednictvím prodejce své rozhodnutí uzavřít US. Společnost není povinna své rozhodnutí odůvodňovat s tím, že v takovém případě nemá klient nárok 1

2 na jakoukoliv náhradu nákladů. V případě odmítnutí uzavřít US ze strany společnosti vrátí společnost klientovi složenou zálohu na US, poníženou o náklady uvedené v odst těchto VOPAH Klient je povinen, je-li o to požádán, předložit společnosti dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v návrhu. Klient je povinen doložit veškeré dostupné listiny k nemovitosti, kterou má být zajištěn úvěr dle těchto VOPAH1 a US, případně fotografie tak aby bylo možné ze strany společnosti nechat vypracovat znalecké ohodnocení nemovitosti nabídnuté k zajištění úvěru. Klient uděluje společnosti souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů a k osvědčení finanční situace klienta, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla. Klient souhlasí s tím, aby třetí osoby, včetně peněžních ústavů, poskytly společnosti na její žádost požadované informace, a to i pokud jsou chráněny obchodním či bankovním tajemstvím US se stává platnou a účinnou podpisem posledního z účastníků smlouvy Po uzavření US zřídí společnost klientovi úvěrový učet. Uvěrovým účtem se rozumí učet, na kterém společnost eviduje své pohledávky vůči klientovi z poskytnutého úvěru a tomu odpovídající závazky klienta Klient se zavazuje uhradit společnosti poplatek za uzavření US a další náklady spojené s US, a to dle ceníku, který je nedílnou součástí US a způsobem uvedeným v těchto VOPAH1 nebo US. 3. Účel úvěru 3.1. Úvěr společnost poskytuje klientovi bez stanovení účelu použití úvěru. 4. Plnění z úvěrové smlouvy 4.1. Úvěr je klientovi poskytnut jednorázově. Úvěrová částka bude ponížena o případný poplatek za uzavření US, a to v případě, že jej klient neuhradí před uzavřením US Úvěr je klientovi poskytnut třetím dnem po odeslání předmětné částky z účtu společnosti, na bankovní učet klienta, který klient uvedl v US Klient je povinen platit úroky z poskytnutého úvěru od okamžiku, kdy společnost poskytne klientovi úvěr, do okamžiku úplného vraceni poskytnutého úvěru s příslušenstvím, pokud není v US uvedeno jinak Společnost je oprávněna úvěr poskytnout klientovi až po obdržení veškerých požadovaných listin a originálů řádně vyplněné US a případně dalších s klientem či prodejcem sjednaných dokumentů. 5. Náklady na úvěr 5.1. Celkové náklady na poskytnutí úvěru, které zahrnují posouzení poskytnutí úvěru, ocenění nemovitosti nabídnuté klientem za účelem zajištění úvěru, vypracování smlouvy o úvěru, poskytnutí úvěru, vedení účtu klienta po dobu splácení úvěru činí 10% z poskytnuté úvěrové částky, nejvýše však ,- Kč (dále také poplatek za uzavření US ) Vyplněním žádosti vzniká klientovi povinnost uhradit společnosti zálohu na uzavření US, a to ve výši 7.000,- Kč způsobem určeným společnosti. Společnost může požadovat uhradit zálohu na uzavření US v hotovosti nebo převodem na účet společnosti. Způsob úhrady sdělí společnost klientovi při podpisu žádosti o poskytnutí úvěru Podepsáním žádosti o poskytnutí úvěru, jehož nedílnou součástí jsou tyto VOPAH1 a odesláním žádosti do sídla společnosti vzniká klientovi povinnost platit náklady související s US dle těchto VOPAH Uzavřením US ze strany klienta vzniká klientovi povinnost platit náklady na uzavření US a další související náklady dle ceníku společnosti, který je nedílnou součástí US nebo je uveden na internetových stránkách společnosti Uzavřením US dále vzniká klientovi povinnost hradit veškeré sankce uvedené v těchto VOPAH1 nebo US, a to v případě porušení povinností klienta uvedených v těchto VOPAH1 nebo US, ve výši stanovené v US nebo těchto VOPAH Není-li dohodnuto v US nebo těchto VOPAH1 jinak, jsou náklady splatné ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. záloha na uzavření US je splatná při podpisu žádosti o poskytnutí úvěru, poplatek za uzavření smlouvy je splatný v den čerpání úvěru). Ostatní náklady účtované společností jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky Klient nese veškeré náklady na služby notáře nebo obdobné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s poskytnutím úvěru a uzavřením US nebo smlouvou uzavřenou k zajištění závazků z US, a 2

3 to dle příslušného právního předpisu (např. za ověření podpisu, je-li vyžadováno) a dále náklady, jež mu vzniknou v souvislosti s použitím prostředků dálkové komunikace V případě, že bude v US stanoveno, že klient je za účelem zajištění závazků z US povinen sepsat notářský nebo exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, je klient povinen tyto náklady na takový zápis nést sám, případně je uhradit společnosti, a to dle ceníku společnosti nebo dle výměru notáře či exekutora V případě, že klient bude mít zájem uzavřít US mimo místo kanceláře společnosti, tj. mimo město Olomouc a Praha je klient povinen uhradit společnosti částku ve výši 5.000,- Kč, a to jako náklady vynaložené na cestu do místa uzavření US a další náklady s tím spojené. 6. Podmínky splácení úvěru 6.1. Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnuty úvěr, a to v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž počet, výše a termín splatnosti jsou určeny v US. Klient je povinen hradit společnosti náklady spojené s uzavřením US, vedením účtu a další náklady spojené s poskytnutým úvěrem (RPSN), které jsou rozúčtovány v měsíčních splátkách uvedených v US. Klient souhlasí s tím, že úrok z úvěrové částky, náklady spojené s poskytnutím úvěru a uzavření US (RPSN) je zahrnut do splátek úvěru. V jednotlivých splátkách je zahrnuta příslušná část úvěru, poplatek za vedení úvěrového učtu, úroky, k jejichž úhradě je klient dle US a VOPAH1 povinen, a případná úhrada za pojištění a poplatek za možnost změny splátky (dále jen splátka ), pokud z údajů v US a těchto VOPAH1 nevyplývá jinak. Výše úroků je zjistitelná jako rozdíl součinu výše měsíční splátky, snížené o poplatek za vedení úvěrového učtu a v případě pojištěni o výši úhrady za pojištění a poplatek za možnost změny splátky (pokud byla v US sjednaná), a počtu splátek a výše poskytnutého úvěru Klient je povinen splácet poskytnuty úvěr na bankovní účet společnosti, jehož číslo je uvedeno v US, nebo na jiný účet písemně sděleny klientovi společnosti Klient je povinen hradit jednotlivé splátky pod variabilním symbolem uvedeným v US. Neuvedeni správného variabilního symbolu je bráno jako neuhrazeni splátky úvěru se všemi následky Splátka je uhrazena dnem jejího připsání na bankovní účet společnosti Klient je povinen úvěr splácet do okamžiku úplného vrácení čerpaného úvěru, včetně úroků a veškerého příslušenství, případně vzniklých smluvních pokut. Počet splátek a její výše je uvedena v US Úvěrové splátky jsou splatné nejpozději do 20. dne měsíce, za který se úvěrová splátka platí. První úvěrová splátka je splatná do 30. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru klientem. Klient je povinen splácet úvěr na účet věřitele, specifikovaný ve smlouvě o úvěru s tím, že za okamžik úhrady se považuje připsání každé jednotlivé splátky na účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že společnost není vázaná tím, na jaký účel klient platbu společnosti urči. Společnost je oprávněna započítat platbu klienta na pohledávky společnosti za klientem v tomto pořadí: na závazky klienta vůči společnosti vzniklé z jiného titulu než z US, na smluvní pokuty, na příslušenství úvěru včetně sankčního, na vracení úvěru, na ostatní pohledávky z US. Platba se započítává v uvedeném pořadí vždy na pohledávku nejdříve splatnou. Společnost je oprávněna použít platbu na úhradu svých pohledávek za klientem i v jiném, než výše uvedeném pořadí Klient není oprávněn v žádném případě k zadržení nebo sníženi splátek úvěru Případný přeplatek vrátí společnost klientovi na základě písemně žádosti. Společnost může účtovat klientovi poplatek za vrácení přeplatku v aktuální výši oznámené na webových stránkách společnosti Pokud se tak klient se společnosti v US dohodne, je oprávněný po řádné úhradě prvních 12 splátek podle US požádat o změnu výšky a počtu splátek úvěru. K akceptaci návrhu klienta dojde, pokud klient řádně a včas plni svoje závazky vůči společnosti, společnost nemá pochybnosti o klientově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, aktuálně nedošlo ke změně splatnosti splátky/splátek dohodnutých v US. Výši a počet splátek je možné změnit nejvýše třikrát za dobu trvání US a nejdříve vždy po 12 měsících od předchozí změny. K akceptaci návrhu klienta může dojit na základě uvážení společnosti i v případě, že nejsou splněné výše uvedené podmínky. Přijeti návrhu potvrdí společnost klientovi zasláním nového splátkového kalendáře. Klient bere na vědomí, že současně se změnou splátky se mění výše RPSN. Za možnost sjednání nové výše a počtu splátek úvěru je klient povinny hradit poplatek ve výši 5.000,- Kč splatný spolu s první nově stanovenou splátkou úvěru. Společnost je oprávněna poplatek dle tohoto odstavce rozepsat do nově stanovených měsíčních 3

4 splátek úvěru. V případě, že klient nebude plnit řádně a včas svoje závazky vůči společnosti, je společnost oprávněna od odhody o možnosti změny výšky a počtu splátek odstoupit. 7. Úročení úvěru a roční procentní sazba nákladů na úvěr 7.1. Klient je povinen platit věřiteli za poskytnutí úvěru úroky z čerpaného úvěru Klient je povinen platit věřiteli úrok z čerpané částky úvěru podle aktuální úrokové sazby věřitele. Úročení úvěru je denní a provádí se od okamžiku převedení peněžních prostředků na účet klienta do dne splacení úvěru dle výše úvěrového zůstatku na účtu klienta. Úroková sazba je proměnlivá a věřitel ji může měnit v závislosti na úrokové sazbě uplatňované bankami z poskytovaných úvěrů a v návaznosti na vývoj peněžního trhu. O změně úrokové sazby informuje věřitel klienta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to v přiměřeném předstihu před nabytím účinnosti. Aktuální úroková sazba je vždy k dispozici na internetových stránkách věřitele Pro výpočet úroků z úvěru vychází společnost z roku o 365 dnů a skutečného počtu dní Roční procentní sazba nákladů na úvěr uvedená ve smlouvě o úvěru (dále jen RPSN ) je stanovena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, je platná pro měsíční interval splácení a odpovídá čerpání úvěru k 15. dni v měsíci. Ke změně RPSN dojde v případě změny úrokové sazby a dále v případě změny Sazebníku poplatků. Věřitel se zavazuje v průběhu plnění smlouvy o úvěru informovat klienta o každé změně RPSN. Věřitel se zavazuje všechny takové změny oznámit klientovi způsobem uvedeným v těchto podmínkách. RPSN uvedené ve smlouvě o úvěru je uvedené pro případ kdy dobrovolné pojištění schopnosti splácení úvěru sjednáno nebylo. Náklady spojené s pojištěním není možné v RPSN zohlednit. 8. Skončení úvěrové smlouvy o poskytnutí úvěru 8.1. US je uzavřena na dobu trváni závazků z ní plynoucích. US není klient oprávněný vypovědět Klient je oprávněn splatit předčasnou splátkou (dále jen mimořádná splátka ) cely úvěr před lhůtou splatnosti, přičemž tento úmysl je povinen písemně sdělit společnosti nejméně 30 dni před zamyšleným terminem předčasného splacení. Společnost klientovi písemně zašle stav nesplacených závazků, které tvoří mimořádnou splátku. V takovém případě hradí klient úrok pouze do data jeho zaplacení. Současně je společnost oprávněna vyučovat klientovi a klient je na základě tohoto vyúčtovaní povinen společnosti uhradit poplatek za předčasně splacení úvěru ve výšce 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, bude výše náhrady nákladů činit částku ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru Klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že: a) klient se dostal do prodlení se splacením kterékoliv splátky o více jak 20 dnů, b) klient sdělil společnosti nepravdivé údaje, c) klient porušil některou z dalších povinnosti vyplývajících z US nebo těchto VOPAH1, d) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízeni na majetek klienta. V těchto případech je společnost rovněž oprávněna od US odstoupit, pozastavit čerpaní již poskytnutého úvěru nebo sjednaný úvěr neposkytnout Předčasná splatnost úvěru z důvodů výše uvedených nemá vliv na trvání US, US nadále trvá, a to do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným v US, VOPAH1 nebo v právních předpisech V případě vzniku kterékoliv ze skutečnosti uvedených pod odst písm. a), b), c) toho článku, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti cely poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru narok, pokud by byl úvěr řádně splacen v dohodnutých splátkách. 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů 9.1. Klient podpisem US výslovně souhlasí s tím, že jeho osobni údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, datum narozeni a rodné číslo), které sdělí písemně či telefonicky společnosti v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením US a které jsou obsahem US, VOPAH1 a všech dokladů s nimi souvisejícími nebo které byly společnosti oprávněně získaný od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením US a správou US a pohledávek z ni, mohou byt společnosti shromažďovaný a 4

5 zpracovávaný v informačním systému společnosti a v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plátnem zněni a právním řadem ČR Klient podpisem US výslovně dává souhlas k tomu, aby jeho osobni údaje, včetně rodného čísla, společnosti získané dle odst tohoto článku, byly společnosti zpracovávaný za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru, za účelem získaní informaci o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné pro posouzení jeho žádosti o poskytnutí finanční služby, změny a správy i finanční služby, a to z jakékoliv databáze k tomuto účelu sloužící, v níž jsou vedeny databáze osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou finanční službu (tj. úvěr, leasing, pojištěni, kreditní karty, prodej na splátky apod.) a za účelem vedeni evidence žadatelů o úvěr, to vše po dobu 100 dni ode dne požádaní klienta o poskytnutí úvěru. V případě, že US nabude platnosti a účinností podle ustanoveni těchto VOPAH1, platí poskytnuty souhlas až do ukončení US nebo do úplného vyrovnáni závazků klienta z US v souladu s ustanoveními těchto VOPAH1, a to do toho okamžiku, který nastane později Klient tímto výslovně uděluje souhlas společnosti k tomu, aby jim poskytnuté osobni údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narozeni, rodné číslo, adresa a informace o jeho platební kázni v případě porušeni smluvní povinnosti klientem, jejímž následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle jak 20 dnů po splatnosti za klientem, tyto osobni údaje včetně rodného čísla zpracovávala za účelem informováni o porušeni smluvní povinnosti klientem včetně rozsahu a povahy tohoto porušeni, následně platební morálce klienta a za účelem ochrany prav společnosti předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování příslušné databáze, která vede seznamy dlužníků. Klient souhlasí s tím, aby příslušná databáze dlužníků při zpracování jeho osobních údajů využila služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobni údaje včetně rodného čísla příslušná databáze dlužníků zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je klientem poskytován od data platnosti smlouvy a dále po dobu tři let po datu úhrady posledního finančního závazku z US Klient souhlasí s tím, aby společnost sdělovala jim poskytnuté osobni údaje včetně rodného čísla i jiným subjektům, s nimiž spolupracuje při realizaci předmětu této smlouvy, při vymáhaní plněni z této smlouvy nebo při realizaci předmětu podnikání společnosti (zejména advokáti, účetní a daňoví poradci, auditoři, společnosti zajištující poštovní služby, banky zajišťující finanční zdroje apod.) za účelem realizace předmětu teto smlouvy, vymáhaní plněni z této smlouvy nebo předmětu podnikání společnosti do doby splaceni všech závazků klienta z US Klient souhlasí s tím, aby jim poskytnuté osobni údaje včetně rodného čísla byly shromažďovaný a zpracovávaný v informačním systému společnosti za účelem: Zpracovávaní a zasílaní nabídky produktů a služeb společnosti, a to nad rámec ustanoveni 5 odst. 5 zak. č. 101/2000 Sb. (také prostřednictvím telefonického spojeni, GSM technologie, SMS zprav a internetu), Jeho účasti ve věrnostních programech pro klienty, kterých se bude společnost účastnit nebo které bude nabízet, Výběru klientů pro vytvoření nabídek produktů a služeb učiněných zejména ve formě direkt ových kampani a pro vyhodnocování těchto nabídek, Zasílaní nabídky produktů a služeb jiných osob. Za obsah nabídky jiných osob nenese společnost odpovědnost Souhlas klienta s tímto zpracováním osobních údajů, včetně rodného čísla je poskytován na dobu do uplynutí 5 let ode dne zániku US nebo ode dne splaceni všech závazků klienta z US a těchto VOPAH1, a to od té skutečnosti, která nastane později Klient souhlasí s tím, že jakýkoliv jeho telefonicky rozhovor se společnosti může byt společnosti nahráván. Společnost bude nahraný záznam telefonického rozhovoru uchovávat po dobu platnosti US s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam využit pouze za účelem ochrany práv společnosti jako správce v něm obsazených osobních údajů klienta, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je společnost nebo klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobni údaje, které sdělil společnosti a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, budou v jeho rámci společnosti drženy po dobu a za účelem uchovávaní záznamu Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobni 5

6 údaje zpracovávat. Zjisti-li klient, že společnost, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobni údaje zpřístupněny, porušil některou z povinnosti stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů ( se žádosti o zajištění opatřeni k nápravě. Klient potvrzuje, že byl společnosti poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle ust. 21 zákona č. 101/2000 Sb. 10. Zajištění úvěru Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, přičemž zástavní právo ve prospěch věřitele musí být zapsáno jako první v pořadí, pokud se věřitel s dlužníkem nedohodne jinak Na nemovitosti, kterou je zajištěno splacení Úvěru, nesmí váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí se zástavním právem zřízeným ve prospěch věřitele a ani nesmí být dány předpoklady či skutečnosti pro jeho vznik, a převod této nemovitosti nesmí být podle dříve platné právní úpravy omezen, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak Stanovení hodnoty zástavy zabezpečuje věřitel prostřednictvím vlastních specialistů na základě vlastní metodiky Z výtěžku realizovaného zástavního práva budou pohledávky věřitele za dlužníkem uspokojeny v tomto pořadí: náklady spojené s vymáháním dluhu, poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, běžné úroky, jistina. Dlužník s tímto postupem výslovně souhlasí Při vrácení dlužné částky se věřitel zavazuje dlužníkovi písemně vydat písemné potvrzení prokazující vrácení dlužné částky a ve lhůtě 3 dnů učinit veškeré nutné právní úkony spojené s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí s tím, že pominuly důvody pro zajištění pohledávky zástavním právem Věřitel je oprávněn požadovat na klientovi k zajištění závazků klienta ze smlouvy o úvěru, uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (ve smyslu 524 zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) v platném znění (dále jen občanský zákoník ) spočívajících ve veškerých současných i budoucích nárocích a právech klienta na výplatu mzdy, platu a odměn, které vyplývají z jeho současného či budoucího pracovního poměru nebo jinou formu zajištění, uvedenou ve smlouvě o úvěru. Návrh dohody o poskytnutí zajištění je obsažen v návrhu smlouvy o úvěru. Ukončení smlouvy o úvěru z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na trvání příslušného zajištění po dobu, po kterou má klient vůči věřiteli neuhrazené závazky vzniklé na základě smlouvy o úvěru nebo s ní související Pokud věřitel požaduje na klientovi poskytnutí zajištění jeho závazků ze smlouvy o úvěru, je předložení dokumentů prokazujících vznik takového zajištění podmínkou poskytnutí úvěru věřitelem Ocitne-li se klient v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o úvěru u více jak dvou (2) po sobě jdoucích úvěrových splátek, je věřitel oprávněn předložit smlouvu o postoupení pohledávek zaměstnavateli klienta nebo plátci jiné pravidelné platby Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ke zhoršení kvality poskytnutého zajištění nebo bude ohrožena schopnost klienta splácet svůj úvěr v souladu se smlouvou o úvěru, je klient povinen na žádost věřitele poskytnout mu další zajištění svých závazků způsobem a za podmínek stanovených věřitelem Úvěr je dále zajištěn bianko směnkou vlastní vystavenou klientem s nevyplněnou směnečnou sumou a datem splatnosti, kdy společnost bude oprávněna doplnit tyto údaje za předpokladu, že dlužník bude v prodlení s úhradou jakékoliv výše uvedené splátky. V takovém případě je věřitel oprávněn doplnit údaje do směnky nejdříve následující den po uplynutí lhůty k úhradě jakékoliv jednotlivé splátky s tím, že jako směnečnou sumu je věřitel oprávněn doplnit částku rovnající se vyčíslení veškerých závazků dlužníka vůči věřiteli vyplývajících mu z této smlouvy a datum splatnosti bude odpovídat následujícímu dni po dni splatnosti jakékoliv jednotlivé splátky, s níž se dlužník dostane do prodlení. V případě, že US uzavírá i ručitel nebo jiný spoludlužník musí výše uvedenou směnku vystavenou klientem avalovat i tento ručitel nebo spoludlužník Na základě požadavku Společnosti bude závazek dlužníka zajištěn dále notářským, případně exekutorským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti. Notářský nebo exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti bude sepsán dlužníkem u notáře nebo exekutora, kterého určí Společnost s tím, že v případě, že Společnost bude požadovat k zajištění závazku dlužníka z úvěrové smlouvy takový notářský nebo exekutorský zápis je sepsání notářského nebo exekutorského zápisu se se svolením k přímé vykonatelnosti podmínkou k poskytnutí úvěru. 6

7 Podmínkou poskytnutí úvěru je podaný návrh na vklad zástavního práva k příslušné nemovitosti ve vlastnictví dlužníka nebo třetí osoby do příslušného katastru nemovitostí a vystavení směnky dle odst tohoto článku, případně sepsání notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti dle odst tohoto článku Společnost je oprávněna odstoupit od US a těchto VOPAH1 v případě, že nedojde k zavkladování zástavního práva dle US a těchto VOPAH1. V takovém případě je dlužník povinen vrátit úvěrovou částku včetně sjednaného úroku a poplatku za předčasné ukončení US, a to v souladu s US a těmito VOPAH Závěrečná ustanovení Tyto VOPAH1 se vztahují na každou osobu, která je ve smlouvě o úvěru označena jako klient, dlužník, spoludlužník, anebo osoba, která s takovou osobou odpovídá společně a nerozdílně za splnění závazků ze smlouvy o úvěru. Závazky všech těchto osob vůči věřiteli jsou jejich společnými a nerozdílnými závazky a věřitel je oprávněn požadovat plnění na kterékoli z nich Tyto VOPAH1 tvoří nedílnou součást US uzavírané mezi věřitelem a klientem. Uzavření US je podmíněno souhlasem klienta s těmito VOPAH1. Obsahuje-li smlouva o úvěru úpravu odlišnou od těchto VOP, použije se přednostně úprava ve smlouvě o úvěru Smlouva o úvěru uzavíraná mezi věřitelem a klientem je typovou smlouvu ve smyslu 497 a násl. obchodního zákoníku a klient má v tomto smluvním vztahu od okamžiku přijetí návrhu smlouvy o úvěru vůči věřiteli postavení dlužníka. Ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru) je klient spotřebitelem Tyto VOPAH1 je možné měnit pouze dohodou mezi společnosti a klientem. Společnost je oprávněna navrhovat změny VOPAH1 zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb klientům a s ohledem na obchodní cíle společnosti. Společnost informuje písemně (ve výpise či jiným vhodným způsobem) klienta o tom, že navrhuje změnu VOPAH1, nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinností změn. Klient je povinen se s navrhovaným zněním VOPAH1 seznámit buď v sídle společnosti nebo na webových stránkách Souhlas se změnou VOPAH1 klient vyjádří uskutečněním transakce (zejm. úhradou pravidelné měsíční splátky, čerpáním úvěru apod.) v době po účinností změny. V případě nesouhlasu se změnou VOPAH1 je klient oprávněn US okamžitě vypovědět, a to nejpozději do dne účinností změny V případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv sjednané úvěrové splátky spolu s úroky z úvěrové částky dle US, je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z každé dlužné splátky za každý den prodlení do zaplacení Společnost je oprávněna, v případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv sjednané splátky o více jak 30 dnů, sesplatnit celou zbývající úvěrovou částku vyplývající z US, kdy v takovém případě je klient povinen uhradit zbývající dlužnou částku z US do 3 pracovních dnů ode dne kdy mu dojde písemné sdělení o sesplatnění úvěrové částky. V případě pochybností se má za to, že písemná výzva k doplacení zbývající dlužné částky z této smlouvy byla klientovi doručena třetím dnem po uložení písemné zásilky u poskytovatele poštovních služeb V případě prodlení s úhradou zbývající dlužné částky dle odst tohoto článku je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 30% ze zbývající dlužné částky spolu s úrokem z úvěrové částky ke dni sesplatnění úvěru dle odst tohoto článku Kterékoliv ustanovení o Smluvní pokutě nemá vliv na právo společnosti vyžadovat na klientovi náhradu škody v plně výši vedle smluvní pokuty. Společnost je oprávněna klientovi vyučovat a klient je povinen na základě tohoto vyúčtovaní uhradit společnosti poplatek za upomínku ve výši 300,- Kč v případě první upomínky a 500,- Kč v případě druhé a dalších upomínek. Upomínku je společnost oprávněna zaslat také prostřednictvím telefonického spojeni, GSM technologie, SMS zprav a internetu. Společnost je oprávněna úhradu Smluvní pokuty, úroku z prodlení či poplatku za upomínku na klientovi zcela nebo zčásti nepožadovat. Smluvní pokuta uvedené v odst tohoto článku je splatná vždy k poslednímu dni měsíců následujících po sesplatnění dlužné částky dle odst článku. Smluvní pokuta uvedená v odst tohoto článku je splatná vždy k poslednímu dni měsíců následujících po měsíci, v němž dojde k prodlení se sjednanou splátkou úvěrové částky Odstoupení od US se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut a poplatků dle US a VOPAH1 a dalších souvisejících dokumentů. 7

8 Uzavřením US a VOPAH1 klient prohlašuje s odkazem na ust. 401 obchodního zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých věřiteli ve vztahu ke klientovi ze smlouvy o úvěru a těchto VOPAH1 na dobu 10 let od počátku jejich běhu, a to zejména právo na vrácení úvěru, právo na úhradu příslušenství a smluvních pokut, práva případně vzniklá v důsledku skončeni US, a práva ze zajištění splněni závazků klienta. Toto prohlášení se vztahuje i na práva založená odstoupením od smlouvy o úvěru Pro doručování písemnosti mezi společnosti a klientem platí adresa uvedena v US (nemá-li klient uvedenu adresu pro doručování, platí adresa trvalého bydliště) nebo sdělena písemně druhé Smluvní straně s tím, že jde o adresu pro doručování (dále jen adresa ). Doručování klientovi se děje poštou (u výpovědi nebo odstoupeni od US pouze formou doporučené zásilky či doporučené zásilky do vlastních rukou) nebo osobně. Nevyzvedne-li si klient zásilku do 10-ti dnů od jejího uloženi, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se klient o uložení zásilky nedozvěděl (tzv. fikce doručeni). Fikce doručeni platí i v případě, že klient v rozporu s VOPAH1 neoznámí neprodleně písemně společnosti změnu adresy a společnost bude klientovi doručovat na ji posledně známou adresu Společnost je oprávněna pohledávky z US a z ostatních smluv zajišťujících pohledávky společnosti postoupit třetím osobám. V případě postoupení pohledávek může společnost na základě dohody s novým věřitelem vykonávat správu postoupených pohledávek. Klient souhlasí s tím, že v takovém případě je společnost oprávněna využívat údaje o postoupených pohledávkách pro plnění svých ostatních povinnosti z US Rozhodne právo je právo české Klient může od US odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření US, a to písemným oznámením zaslaným listovní zásilkou na adresu sídla společnosti uvedenou v US. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle předchozí věty je zachovaná, pokud bylo oznámení písemně odesláno na adresu společnosti před uplynutím této lhůty. Klient je povinen v případě odstoupeni nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy zaslal společnosti oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení, vrátit společnosti všechny peněžní prostředky poskytnuté společnosti a sjednaný úrok do data zaplacení peněžních prostředků na účet věřitele Nadpisy v těchto VOPAH1 či US jsou použity pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah těchto VOPAH1 či US ani úmysl jakýchkoliv jejích ustanovení. Na příslušných místech těchto VOPAH1 či US budou slova označující jednotné číslo znamenat i množné číslo a naopak, a slova označující mužský rod budou znamenat i ženský a střední rod. Odkazy na jakýkoliv právní či jiný předpis nebo jejich ustanovení budou znamenat odkaz na tento právní či jiný předpis nebo ustanovení tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu těchto VOPAH1 či US) a budou zahrnovat jakékoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona Klient svým podpisem pod US potvrzuje, že převzal jeden z originálů US včetně VOP, které jsou její nedílnou součásti. Klient podpisem pod US nebo tyto VOPAH1 výslovně stvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami uvedenými v US a VOPAH1, měl dostatek času si tyto podmínky US a VOPAH1 prostudovat (10 dnů), že s těmito podmínkami US a VOPAH1 bez výhrad souhlasí a k těmto podmínkám US a VOPAH1 přistupuje a zcela je akceptuje a zavazuje se dodržovat. PODPIS KLIENTA PODPIS KLIENTA

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 stránka 1 ze 5 Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru (dále jen VOP ) společnosti FINEMONEY, SE, se sídlem V

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více