A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ"

Transkript

1 OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH...2 C.1 HORNINOVÉ PROST EDÍ A GEOLOGIE C.2 VODNÍ REŽIM C.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ C.4 OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY C.5 ZEMELSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUKCE LESA C.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY C.7 BYDLENÍ C.8 REKREACE C.9 HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ...17 D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ...18 D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ...18 D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ...18 D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ...19 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...20 F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ...20 F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE...20 F.II SHRNUTÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁ ENÍ PODMÍNEK PRO EDCHÁZENÍ

2 A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí je jako samostatná p íloha v záv ru elaborátu Soust edí se na tyto prvky koncepce: 1 Obchvat silnice I/36 2 Rozvojové plochy výroby Z15, Z16 a Z17 3 Variantn vesla ský kanal nebo rekrea ní plocha Z24, Z25 4 Rozší ení plochy pro sport a rekreaci Z14 5 Obchvat silnice II/298 6 Obchvat silnice III. t ídy po severním okraji m sta 7 Umíst ní golfového h išt Z55 8 Umíst ní fotovoltaické elektrárny Z 56 9 Umíst ní bioplynové stanice ve stávající ploše výroby VX Hodnocení koncepce rozvoje je pozitivní. edpokladem je ešení hlukové zát že od navržených dopravních tras v rámci jejich p ípravy, posouzení konkrétních zám umíst ní výrobních inností v navržených plochách. Vlivy ploch pro sport a rekreaci jsou hodnoceny jako bezvýznamné vzhledem k poloze t chto za ízení. B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 V ešeném území se nevyskytují lokality Natura 2000 na které m že mít územní plán významný vliv. Po toku Labe prochází hranice navržené Evropsky významné lokality pta í oblasti. Posuzované prvky územního plánu nezasahují do zájmové plochy navržené pta í oblasti a výrazn ji neovliv ují. C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH 2

3 C.1 horninové prost edí a geologie Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Existence zásob cihlá ské suroviny místního významu Minimum sesuvných ploch a jiných geologických rizik v území evážn nízké zatížení území radonem ÍLEŽITOSTI Možnost p em ny vyt žených ploch št rkopísk v rekrea ní oblasti s vodními plochami SLABÉ STRÁNKY Absence zásob stavebního kamene Útlum t žby cihlá ských surovin Zatížení území dopravou vyt ženého št rkopísku HROZBY St ety zájm t žby št rkopísk s ochranou vodních zdroj, lé ivých zdroj, les a p d V p ípad rozší ení t žby št rkopísk zvýšená dopravní zát ž území Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky stabilní horninové prost edí absence sesuvných území slabé stránky obtížn jší základové podmínky v nive Lou né vysoká hladina spodní vody íležitosti a hrozby z horninového prost edí nevyplývají p íležitosti ani hrozby Navržená koncepce územního plánu nemá vliv na horninové prost edí a není jím zásadn ovlivn na. Hrozby a slabé stránky se ešeného území netýkají Navržená rekrea ní lokalita Z25 je reakcí na p íležitosti související s pot ebou stavebního materiálu pro realizaci obchvatu silnice I/36 3

4 C.2 vodní režim Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Rozvinutá hydrografická sí v etn um lých tok (Opatovický kanál, Halda, Zmínka) tšina území je napojena na vodovodní sí vodohospodá ské soustavy se zajišt nou kvalitou pitné vody SLABÉ STRÁNKY Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou ozna eny za rizikové z hlediska nebezpe í zne išt ní Na v tšin území existuje riziko urychleného odtoku srážkových vod v d sledku vysokého podílu orné p dy tšina území má nízkou míru akumulace a retence vody v d sledku vysokého podílu orné dy a malého zalesn ní ÍLEŽITOSTI Revitalizace malých vodních tok za ú elem zvýšení retence a zdržení vody v krajin Obnova a revitalizace rybník v oblasti za ú elem zvýšení retence a zadržení vody v krajin Budování protipovod ových opat ení na menších tocích a ochrana menších obcí Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav Investice do OV v menších obcích pro zlepšení kvality vypoušt ných vod HROZBY Ohrožení významn jších vodních zdroj s m lce podpovrchovou vodou v dlouhých obdobích sucha Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod Riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod i technických haváriích Riziko ohrožení menších obcí lokálními ívalovými dešti a splachy z polí v d sledku vysokého podílu orné p dy v jejich nejbližším okolí Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky existence trvalé vodote e v obci dostate ná kapacita vodovodní sít slabé stránky záplavové území Labe a Lou né vysoká hladina spodní vody v oblastí Veská a podél Lou né 4

5 absence likvidace splaškových vod v ástech Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Kolod je nedostate ná dimenze stávajících páte ních rozvod kanalizace pro rozvoj obce nedostate ná kvalita a kapacita lokálních vodních zdroj íležitosti ochrana p ed záplavami hrázkováním realizace koncepce oddílné kanalizace v místních ástech hrozby pravidelné záplavy poškozování životního prost edí ne ízenou likvidací splaškových vod Realizací zám obsažených v územnímn plánu dojde k navýšení celkových pot eb kapacit zdroj pitné vody a nárok na kapacitu istírny odpadních vod. P i správném technickém ešení není ovlivn ní vodních tok svedením deš ových vod z území významné. V tšina území je v nována výstavb rodinného typu s povinností zasakování vod ze zpevn ných ploch. Navržené plochy ve stávajícím záplavovém území vzhledem k jejich poloze v nízké inundaci nehrozí zhoršením odtokových pom v území. Ochranné hrázky navržené v ásti Lukovna, Dražkova a Sezemice zajistí ochranu stávajících ohrožených objekt p ed záplavovu Stavební innost v p ilou ených ástech je motivací k celkovému ešení svedení splaškových vod na istírnu odpadních vod. i zachování stavu v území je nutná alespo ochrana p ed záplavou a ešení likvidace splaškových vod u stávajících ástí bez kanalizace Zvýšení podílu ploch NSp v okolí m sta v návrhu územního plánu by m lo zlepšit vsakovací pom ry v území C.3 hygiena životního prost edí Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice 5

6 SILNÉ STRÁNKY Dochází k postupnému mírnému poklesu hodnot SO 2, emisní limity nejsou p ekra ovány Mírn se zlepšuje jakost vody v ekách Všechny obce zavedly systém separovaného sb ru pro základní druhy odpadu. SLABÉ STRÁNKY Zvyšují se koncentrace Nx v ovzduší, jsou ekra ovány imisní limity pro ochranu ekosystém. Krátkodob jsou p ekra ovány imisní limity PM10 a ozonu. Neuspokojivý je stav jakosti povrchových vod mén vodných vodote í protékajících menšími sídly s ne išt nými odpadními vodami Zvyšování dopravní zát že zatížení území zvýšenými koncentracemi emisní a zvýšenou hladinou hluku. V nakládání s odpady p evažuje skládkování net íd ného odpadu. Existence celé ady lokalit vedených jako staré ekologické zát že. ÍLEŽITOSTI Využívání nejlepších dostupných ekologických technologií v pr myslu, zem lství, vytáp ní, stavebnictví, doprav, které povede ke snižování zne išt ní životního prost edí. Vybudování obchvat sníží emisní a hlukovou zát ž obcí. HROZBY Zvyšování intenzity dopravy m že vést k dalšímu nár stu emisní a hlukové zát že území v blízkosti komunikací. Nár st emisí z plošných zdroj vytáp ní domácností v d sledku používání nešetrných, avšak levných paliv. Zvýšení míry separace a následného využití odpad. Sanace starých ekologických zát ží, následná možnost využití stávajících nevyužitých pr myslových areál. Neochota ob an spolupracovat na separaci odpad zvýšení množství net íd ného komunálního odpadu, erných skládek. Omezení možnosti využití nevyužívaných pr myslových areál v d sledku ne ešení starých ekologických zát ží. 6

7 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky plynofikace lokálních zdroj tepla plocha zelen v centru m sta v Mezimostí slabé stránky hlukové zatížení od silnice I/36 a II/298 nedostate ná kvalita ovzduší nedostatek zelen mezi zástavbou v centru m sta íležitosti vymíst ní dopravy z centra m sta realizací obchvatu I/36 a II/298 realizace kvalitní rekrea sportovní zelené plochy v centru m sta hrozby prodlužování stavu dopravy v centru m sta odkladem realizace obchvatu I/36 navýšení pr jezdné dopravy po silnici II/298 Realizace zám územního plánu p inese zásadní zm nu kvality životního prost edí zejména z hlediska hluku, výfukových plyn, nedostatku zelen v centru m sta a celkové atmosfery životního prost edí Stávající stav bez realizace zásadních investic bude p inášet neustálé zhoršování již dnes nevyhovujících pom v této oblasti Kvalita t íd ní odpad je v Sezemicích již dnes vysoká. Vybudováním bioplynové stanice by byla zajišt na likvidace tlejícího odpadu z celého území. Celé území je plynofikováno. Napojeny budou i nové lokality. Bioplynová stanice že pokrýt ur itou ást pot eby území. C.4 ochrana p írody a krajiny Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence hodnotných zbytk p írodního prost edí tšina ORP spadá do území s výrazn sníženou vázaných p edevším na v tší vodní toky (Labe, hodnotou krajinného rázu. Lou ná, Chrudimka) a vodní plochy (Lázn Bohdane ). Velký ekologický, krajinotvorný i Podíl zvlášt chrán ných území je v ORP, rekrea ní potenciál t chto území. vzhledem k celorepublikovému pr ru, výrazn podpr rný. Na území ORP se nachází Kun tická hora krajinná dominanta nadmístního významu. Dle hodnoty KES území intenzivn využívané, zejména zem lskou velkovýrobou, oslabení 7

8 Regionální a nadregionální ÚSES je p evážn funk ní autoregula ních pochod v ekosystémech zp sobuje jejich zna nou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie tšina území ORP je výrazn zem lská, intenzifikací zem lství došlo k likvidaci rozptýlené zelen, krajina je neprostupná neobyvatelná, ekologicky nestabilní, se zna sníženou biodiverzitou. Rozši ování zastav ných a zastavitelných území na úkor zem lské p dy, volné krajiny. Zasahování do nejcenn jších zbytk p írodního prost edí ních niv. Výstavba pod Kun tickou horou degradace významné krajinné dominanty. ÍLEŽITOSTI HROZBY Podpora revitalizace, rehabilitace, renaturalizace Stále v tší tlak na zábory zem lské p dy a krajiny a jejích složek adou dota ních titul. volné krajiny z d vodu výstavby objekt pro Rekultivace ploch zdevastovaných lidskou bydlení, výrobu, logistická a obchodní centra. inností (pr myslové nevyužívané areály Zejména v okolí v tších sídel a podél dopravních brownfields, úložišt popílku elektrárny Opatovice, tras nežádoucí proces suburbanizace, estetické odkališt chemické výroby, plochy ukon ené devastace krajinného rázu, zhoršování žby nerostných surovin, skládky odpad ). prostupnosti volné krajiny. Revitalizace hodnotných ástí krajiny vázaných na Další rozvoj zástavby v okolí Kun tické hory vetší vodní toky (Labe, Lou ná, degradace nejvýznamn jší krajinné a Chrudimka).Využití krajinotvorného, ekologického architektonické dominanty. a rekrea ního potenciálu t chto území. Likvidace lužních ekosystém realizací splavn ní Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochran p írodních Labe do Pardubic. hodnot území, na rozumném využívání kvalitních ástí krajiny pro krátkodobou rekreaci. Podpora Další zábory nejcenn jších zbytk p írodního sounáležitosti obyvatel s životním prost edím prost edí vázaných na v tší ní toky. írodou, krajinou v které žijí.. Realizace navržených prvk ÚSES, p ípadn Nerespektování princip trvalé udržitelnosti pozemkových úprav zvýšení ekologické stability rozvoje, s d sledkem další degradace volné krajiny. krajiny a jejích biologických složek. Další snížení ekologické stability krajiny eroze, záplavy, ší ení šk dc 8

9 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky vodní toky Labe a Lou né v území lesní plochy u Veské rybník Labská a jeho okolí dominanta Kun tické hory návrší mezi Sezemicemi a Po áply slabé stránky nedostate né plochy vzrostlé zelen v ástech Lukovna a Dražkov nefunk nost navržených nadregionálních biokoridor K 73 a K74 objekty individuální rekreace podél eky Labe íležitosti založit biokoridor a biocentra podél potoka Labská doplnit a chránit biokoridor podél toku Lou ná zachovat vrch mezi Sezemicemi a Po áply nezastav ný hrozby nevy ešené majetkové vztahy na pozemcích ur ených k umíst ní ÚSES živelný rozvoj individuální rekreace v plochách ÚSES Realizace rozsáhlých zastavitelných území není pro ochranu p írody p ínosem, ideální by bylo odstran ní v tší ásti stávající zástavby a nahrazení zelení Navržené koncepce eší nezadržitelný rozvoj atraktivního území a stanoví limity pro jeho zastav nost. i zachování zásadních princip ochrany p írody stanovených v územním plánu - vymezení prvk ÚSES v etn ochranných pásem, rozš ení ploch p írodního charakteru, ochrana ploch návrší p ed zástavbou, centrální tvar zástavby atd. není navržená koncepce ohrožením p írodního rámce a krajiny. 9

10 C.5 zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé klimatické podmínky pro tradi ní zem lství Kvalitní zem lská p da s dobrou produk ní schopností na v tšin území Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu zem lské produkce Vysoké investice do p dy za ú elem zvýšení úrodnosti v minulých desetiletích SLABÉ STRÁNKY Stálý pokles vým ry orné p dy Nízký podíl trvalých travních porost, 9% ze zem lské p dy Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu ekologie Vým ra orné p dy na obyvatele (0,19 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R, vysoká hustota osídlení Nízké procento zalesn ní, 13,2 % je nejnižší v kraji a hluboko pod pr rem R Vým ra lesní p dy na obyvatele (0,04 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R ást les byla v minulosti zasahována imisemi, což ovlivnilo jejich zdravotní stav (Paramo, VCHZ, TE Chvaletice, dálkový p enos) ást p ím stských les je nedostate udržována a je t žko prostupná 10

11 ÍLEŽITOSTI Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav HROZBY Vysoký urbaniza ní tlak na rozvoj území na úkor zem lské p dy Agroturistika, chov koní pro sportovní ú ely, hipostezky Tlak na zábor nejkvalitn jších p d t. ochrany I a II pro výstavbu Využití stávajících les pro každodenní ím stskou rekreaci Absence údržby meliora ních soustav s rizikem následného zamok ení a snížení úrodnosti p dy, Budování biokoridor a biocenter lesního typu v rámci komplexních pozemkových úprav Budování interak ních prvk v krajin (aleje a pásy zelen podél cest a vodote í) a zp ístupn ní krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav Ozelen ní, zalesn ní a zatravn ní nevyužitých ploch na okrajích m sta Pardubic pro každodenní rekreaci poškození meliora ních soustav výstavbou Tlak na zábory lesních pozemk pro infrastrukturu, zvlášt pro rozši ování komunikací Riziko poškození lesních ploch v trem z d vodu jejich rozt íšt nosti, náchylnost ke kalamitním stav m Riziko odplavování úrodné vrstvy p dy p i stále ast jších p ívalových deštích Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky kvalitní orná p da pov tšinou II. a III. t ídy ochrany v ásti území p da intenzivn využívaná a obd lávaná v plochách vhodných k výstavb nižší t ída ochrany slabé stránky malé zastoupení lesní p dy postupné rušení funkce živo išné výroby íležitosti rozvíjet m st bez dopadu na nejvyšší kvalitu orné p dy udržet krajinu obd lávanou a kultivovanou hrozby stagnace zem lské výroby a obd lávání krajiny 11

12 Rozsáhlé zastavitelné území je z hlediska záboru zem lského p dního fondu negativním vlivem. ešené území však není prioritn ur eno rozvoji zem lské výroby, ale je sou ástí pr myslové aglomerace. Zem lská p da navržená k zastav ní je p edevším III a IV. t ídy ochrany v krajin s významnou ekonomickou prosperitou Navržená koncepce rozvíjí v proporcích všechny ásti m sta, ur uje k zastav ní z v tší ásti plochy již ur ené k zástavb v p edchozích dokumentacích a uceluje tvar stávajícího urbanisovaného území Vylou en je vznik satelitních útvar mimo stávající urbanistické struktury. Plochy pro pln ní funkce lesa budou p i realizaci zám územního plánu posíleny C.6 sociodemografické podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Zna ný rozvojový potenciál m st ve správním území ORP SLABÉ STRÁNKY Suburbanizace a kvalita její výstavby, která vytvá í minimální podmínky pro sociální soudržnost Stabilita sídelní struktury Rostoucí po et obyvatel v p evážné v tšin obcí, nedochází k vyklid ování obcí ÍLEŽITOSTI Regenerace sídel s cílem posílení jejich atraktivity pro kvalitní bydlení HROZBY Pokra ující proces urban sprawl s d sledky segregace skupin obyvatel Posílení popula ního vývoje ve stárnoucích obcích (jsou umíst ny v rekrea atraktivním prost edí) Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky rostoucí po et obyvatel plusové saldo migrace dostupnost pracovních p íležitostí v malé dopravní vzdálenosti dostate ná ob anská vybavenost zajiš ující uspokojování pot eb obyvatel slabé stránky neperspektivní skladba obyvatelstva z hlediska r stu populace vysoká konkurence obchodních et zc v blízké vzdálenosti omezující 12

13 perspektivu rozvoje drobných obchodních za ízení íležitosti zajišt ní podmínek pro udržení dor stající mládeže a mladých rodin v obci podpora p ír stku obyvatel migrací podpora domácího drobného podnikání k rozvoji nabídky služeb a obchodu hrozby likvidace drobného podnikání a nabídky ob anské vybavenosti ve m st zm na charakteru samostatného m sta na obytný satelit m sta Pardubice Koncepce územního plánu p ináší v dlouhodobém horizontu p íležitost pro zlepšení sociodemografické struktury území zejména poskytnutím ploch pro bydlení p i kladné migraci. Pro zkvalitn ní nabídky ob anské vybavenosti, zejména maloobchodní sít a služeb bude významným p ínosem odstran ní pr jezdné dopravy z centra a navýšení po tu obyvatel i zachování stavu hrozí postupné prohlubování satelitní funkce sídla bez ambicí vyváženéhé vztahu funkcí v území C.7 bydlení Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Dobrá úrove bydlení ve m stech i v menších obcích Dobré technické vybavení byt Stoupající tendence výstavby nových byt Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska kvality bydlení) SLABÉ STRÁNKY Vysoká cena nových byt a jejich obtížná dostupnost pro mladé rodiny Nerovnom rnost výstavby v území, nejv tší v Pardubicích a blízkém okolí Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska z hlediska zábor zem lské p dy) Stabilní ekonomická situace v území má vliv na rozvoj bydlení 13

14 ÍLEŽITOSTI Hypotéky na individuální výstavbu HROZBY Tlaky na zástavbu všech volných ploch ve stech bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Tlaky na budování obytných satelit v okolí obcí v blízkosti Pardubic bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky volné bydlení venkovského typu s dostate nými plochami parcel klidové bydlení v blízkosti aglomerace dobrá dopravní dostupnost pracovních p íležitostí, kulturních akcí existence dostate né ob anské vybavenosti v míst kompletní technická infrastruktura v centrálních Sezemicích slabé stránky absence aktivní podpory rozvoje bydlení v koncep ních krocích malá nabídka obchodní sít v míst omezená kapacita technické infrastruktury íležitosti rekonstrukce centra po vymíst ní pr jezdné dopravy podporou drobného podníkání ve sfé e obchodu a služeb a ešením parkování v centru vytvá ení územních koncepcí pro plánovaný rozvoj bydlení podpora p ípravy území pro výstavbu bydlení podpora spole enského života, sportovních a spolkových aktivit založení místní autobusové dopravy z místních ástí do centra realizace cyklistických stezek do místních ástí hrozby nedostate né finan ní prost edky pro podporu výstavby technické infrastruktury dopravní kolaps na k ižovatce I/36 a II/298 zachování pr jezdu v dlouhodobém horizontu bez možností kvalitních život v centru m sta Navržené principy územního plánu by m ly p isp t k výraznému zlepšení obytné funkce v území krom odstran ní rizik spojených s pr jezdnou dopravou ( bezpe nostní, hluk, smog) bude ešena i lepší dopravní dostupnost jednotlivých nemovitostí a dále koncep ní ešení sítí infrastruktury Nové plochy budou dle stávající legislativy dopln ny i plochami ve ejné zelen a ob anské vybavenosti, které zvýší atraktivnost obytných ploch V územním plánu jsou navržena nová zastavitelná území pouze v návaznosti na stávající urbanizovaná území 14

15 C.8 rekreace Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence NKP Kun tická hora s gotickým hradem Nízká atraktivita území z hlediska turistiky a rekreace Po ádání akcí Velká Pardubická a Zlatá p ilba, významných pro návšt vnost regionu Rovinná zem lsko pr myslová krajina s minimálním podílem les Vhodné podmínky pro cyklistiku Malé možnosti každodenní p ím stské rekreace ÍLEŽITOSTI Možný vznik v tších rekrea ních oblastí s vodními plochami po vyt žení št rkopísku v prostoru eperka - Stéblová Prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích, vydávání propaga ních materiál HROZBY Nár st pr myslu a intenzita dopravy m že negativn ovliv ovat zájem o návšt vu regionu Nevhodná zástavba v blízkém okolí NKP Kun tická hora m že narušit její dominantu a že mít vliv na návšt vnost Rozvoj civilního provozu letišt Agroturistika a jezdectví Rekrea ní využití oblasti v okolí Kun tické hory Využití okolí vodních tok ve m stech ke každodenní rekreaci Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky venkovské prost edí s nízkou hustotou zástavby atraktivní okolí toku eky Labe a blízké Kun tické hory kvalitní životní prost edí slabé stránky nedostate né plochy a za ízení pro aktivní rekreaci absence koupališt 15

16 nedostate ná kapacita t locvi ny íležitosti realizace sportovn rekrea ního centra v Mezimostí v etn stavby koupališt výstavba druhé t locvi ny realizace cyklistických stezek do okolních obcí a do Orlického podhí hrozby nedostate né pozemkové možnosti pro realizaci zám nedostate né finan ní prost edky pro výstavbu Sou ástí návrhu územního plánu jsou rozasáhlé rekrea ní krátkodobé aktivity v centru m sta i realizaci zám ru bude ú eln využit prostor mezi ekou Lou nou a mlýnským náhonem v Mezimostí pro rekreaci a sport, další plochy budou sou ástí nových zatavitelných území, využitelných i pro stávající zástavbu, kde jsou možnosti sportovního vyžití nedostate né V územním plánu je zcela omezen rozvoj individuální rekreace, která z d vod intenzity využití území není pro m sto p ínosem C.9 hospodá ské podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé podmínky pro zem lství. Jedna z nejúrodn jších oblastí v R SLABÉ STRÁNKY Útlum zem lské výroby i p es p íznivé podmínky Existence stabilních a perspektivních pr myslových odv tví Nedostate né propojení zem lské produkce se zpracovatelským pr myslem sobnost významných zahrani ních spole ností Nedostatek kvalifikované pracovní síly a z tohoto s mezinárodním významem vodu p íliv pracovních sil ze zahrani í, z východní Evropy a Asie Objem produkce a vývozu v oboru elektrotechniky a po íta pat í k nejv tším v R ( Foxconn ) Podpr rné mzdy ve srovnání s R Dobrá dopravní dostupnost v tšiny území, možnost využití všech druh dopravy v etn letecké Nízká nezam stnanost ÍLEŽITOSTI HROZBY 16

17 Dokon ení dálnice D11 a rychlostní silnice R 35 zlepší napojení n kterých ástí ORP a bude íležitostí pro hospodá ský rozvoj t chto ástí Splavn ní Labe do Pardubic Využití tzv. brownfields, nevyužitých areál po zem lské výrob v obcích a po pr myslových výrobách ve m st. Neúm rný rozvoj nákladní dopravy v d sledku hospodá ského rozvoje, zejména v okolí Pardubic a nedostatek financí na odklon této dopravy z center m st a obcí Odliv specializovaných odborník do jiných oblastí R a do zahrani í v d sledku podpr rných mezd Projekt TechnoPark, projekt rozvoje nových technologií a v deckotechnického výzkumu Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky dobrá vazba na ekonomické prost edí Pardubic napojení na silnici I. t ídy kvalitní pracovní síla v míst slabé stránky nedostate né plošné rezervy pro rozvoj podnikání v míst íležitosti podpora p ípravy navržených ploch na podnikání hrozby rozvoj ploch pro podnikání je svázán s výstavbou obchvatu I/36 V územnímn plánu jsou vytvá eny územní podmínky pro ekonomickou prosperitu oblasti rozvoj výrobních ploch, zajišt ní jejich p ístupnosti, celkové dopravní ešení území D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, P ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ Navržené principy rozvoje v územním plánu jsou p ínosem k odstran ní základních hrozeb v území. Navržena jsou opat ení ke snížení ohrožení záplav, zejména v ásti Lukovna 17

18 a Dražkova, dále v ásti Sezemice. Principiáln je ešeno celé území z hlediska likvidace splaškových vod. Navrženo je odkanalizování místních ástí. Nové lokality jsou navrženy v systému oddílné kanalizace. Nejzávažn jší hrozbou pro pozitivní rozvoj oblasti je pr jezdná doprava. V územním plánu je koncepci dopravy v nována mimo ádná pozornost. Hlavními prinicipy jsou vymíst ní silnice I/36 mimo zastav né území jižním obchvatem m sta, eložka silnicie II/298 severn od zastav ného území a její napojení na novou trasu I/36. Variantn je pak ešeno vymíst ní i silnic III. t ídy tak, aby byla centrální ást sta zbavena dopravních závad a hlukové zát že. Navržená okružní komunikace na severní a severozápadní stran bude p ínosem pro kvalitní dopravní napojení zejména nových lokalit obytné zástavby. Navržena spojka od sjezdu ze silnice I/36 k výrobní ploše stávající i navržené odstraní pr jezdnou nákladní dopravu mimo obytné tvrti. Tato koncepce má zásadní vliv na snížení aktuálních hrozeb v území a to v oblastni bydlení, pracovních p íležitostí, sociodemografické skladb obyvatel a hospodá ských podmínek. Zna ná ást krajiny je navržena do za azení jako plochy NSp plochy smíšené nezastav ného území p írodní s cílem zvýšit podíl ploch p írodního charakteru zejména v návaznosti na plochy p írodní ÚSES a na zastav né území. Toto ešení je v souladu se státním programem ochrany p írody a Státní politikou životního prost edí. Snižuje se i hrozba nedostate ného obd lávání orné p dy v ekonomicky extrémn vytíženém prost edí Hradecko Pardubické aglomerace. Územním plánem nelze ovlivnit hrozby ekonomického charakteru, zejména oddalování realizace komunika ní kostry. D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ Rozvoj m sta je v územním plánu smován k vytvá ení harmonického prost edí rovnom rného zastoupení hlavních funkcí. P i postupné realizaci má podpo it eliminaci slabých stránek v území. Kladné saldo migrace je p edpokladem pozitního vlivu na v kovou skladbu obyvatelstva. Vytvá ení podmínek pro umíst ní maloobchodních za ízení prostorové podmínky v centru, zajišt ní parkování, zvýšení po tu obyvatel, centrální rozvoj omezí negativní vliv velkých za ízení obchodník et zc. Podpora nabídky rekrea ního potenciálu zvýší kvalitu využití volného asu obyvatel. Koncep ní p ístup ke vstupu do území jednotlivých lokalit zajistí plánovaný rozvoj technické infrastruktury jak z hlediska efektivity, tak prostorových podmínek. Vymezení ploch pro zele a ploch p írodních zajiš ují jejich ochranu p ed negativním sobením lov ka. Návrh bioplynové stanice m že zkvalitnit nakládání s rozložitelným komunálním odpadem. D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ V územním plánu jsou zohled ny hlavní p íležitosti a silné stránky. sto je v ideální poloze ve vztahu k pr myslové aglomeraci. Optimální model rozvoje je ve využití této polohy ve vztahu k pracovním p íležitostem a dobrému dopravnímu napojení. Zachovat kvalitu p ím stského bydlení v klidové poloze a dobrém životním prost edí. Rozvíjet vlastní ob anskou vybavenost zejména v maloobchodní sfé e a službách. Tyto možnosti souvisí s r stem po tu obyvatel, 18

19 který v plném využití navrženýc ploch m že dosáhnout ve výhledu až 10 tis. obyvatel. Vzhledem k okolí m sta Pardubice se jeví krajina Sezemic jako atraktivní. Podpora rekrea ních p íležitostí tuto atraktivitu zvyšuje. D ležitým prvkem v této koncepci je uchování zelen v centru m sta v prostoru Mezimostí a navržené plochy vesla ského kanálu variantn p írodního vodního prvku. Významným p írodním prvkem je rybník Labská. V územním plánu je podpo en jeho írodní rámec. Z hlediska technického je m sto napojeno na veškerou infrastrukturu D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ Hodnoty v území, vymezené v pr zkumech a rozborech jsou v návrhu územního plánu chrán ny a rozvíjeny. Jedná se o Významné pohledové osy Vymezení zastavitelných ploch vytvá í podmínky pro zachování pohledových os. i návrhu urbanistického ešení jendotlivých lokalit územní studií je podmínkou respektovat významné pohledové osy, zejména vnímání hradu Kun tická hora s prostoru mezi Po áply a Sezemicemi a z komunikace na Dražkov a dále pohled na m sto z prostoru od obce asy sm rem na kapli Pany Marie Prostor zelen a sportu v centru m sta Prostor mezi mlýnským náhonem a ekou Lou nou je navržen jako plocha ob anského vybavení plochy t lovýchovná a sportovní za ízení. U umíst ných aktivit bude p evládat p írodní prvek s návazností na zele podél eky Lou né. Husovo nám stí Stanoveny jsou požadavky na innosti na Husov nám stí, podmínky ochrany jeho charakteru. Navrženo je zpracování regula ního plánu centrální ásti Sezemic, krom jiného i z d vodu zachování architektonických hodnot Pohledov významné návrší Návrší jako významné pohledové body je vymezeno jako plocha smíšená p írodní se stanovením podmínek pro výstavbu v návaznosti na jeho vrchol Náves v Dražkov, v Kladin, ve Velkých Kolod jích Návsi jsou za azeny do ploch ve ejných prostranství a stanovena je jejich ochrana ed zastav ním Historické památky Vyhlášené kulturní památky jsou vymezeny v územním plánu v etn jejich ochrany z hlediska urbanistických souvislostí 19

20 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj území v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Navržené ešení reaguje na požadavky soukromých vlastník a dává je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Vzhledem k mí e využití zastav ného území, k výraznému r stu m sta v posledních desetiletích a velkým potenciálem území do budoucnosti je územní plán navržen jako limitující výsledný stav. Zajišt n je tak soulad ve ejných a spole enských zájm v dlouhodobém horizontu, možnost stanovit podmínky pro soustavné a komplexní ú elné využití a prostorové uspo ádání území. Rozložení funkcí v území, zejména velkorysé ešení dopravní kostry, vymezení ploch pro hospodá ský rozvoj a ochrana ploch zelen v centru m sta jsou navrženy s ohledem na podmínky života budoucích generací. Základní prvky územního plánu reagující na priority územního plánování: Rovnom rný rozvoj všech ástí sídla, zd razn ní obytné funkce území. Vymezení kostry zelen, zejména regionálního biokoridoru podél Lou né, nadregionálního biokoridoru K74 a K73 s ochranným pásmem. Ochrana krajiny p ed vznikem nových sídel. Zachování p írodních a rekrea ních prvk v centrální ásti m sta u eky Lou né. Dopravní kostra, zejména vymíst ní silnice I/36 a silnice II/298 mimo zastav né území, ešení dopravní p ístupnosti jednotlivých ástí. Návrh ešení odkanalizování jednotlivých ástí. F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Navržené ešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytvá í podmínky pro koncep ní ešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastav ného území. 20

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000... 2 C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZPRÁVA O UPLAT OVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠOV ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLAT OVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠOV ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ M stský ú ad Moravské Bud jovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Bud jovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLAT

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Těchobuz zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

tšuje možnost výstav-. 19 vymezuje podle požadavku Zadání schváleného 23 sobem využití (druh plochy) podle vyhlášky

tšuje možnost výstav-. 19 vymezuje podle požadavku Zadání schváleného 23 sobem využití (druh plochy) podle vyhlášky tšuje možnost výstav-. 19 vymezuje podle požadavku Zadání schváleného 23 sobem využití (druh plochy) podle vyhlášky. 19 vymezuje podle požadavku Zadání schváleného 23 sobem využití (druh plochy) podle

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Základní informace: Rozbor URU: 1. Horninové prost edí 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prost edí 4. Ochrana p írody a krajiny

Základní informace: Rozbor URU: 1. Horninové prost edí 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prost edí 4. Ochrana p írody a krajiny ár nad Sázavou Základní informace: Kód obce: 595209 Rozloha: 37,06 km 2 Po et obyvatel (k 31.12.2013): 21 669 Hustota obyvatel (2013): 35,27 obyv./km 2 Katastrální území: 1 Pov ený obecní ú ad: ár nad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M STA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M STA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT OBSAH A. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ...2 B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M STA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT...2 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝH PLOCH, PLOCH P ESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN...4

Více

ÚZEMNÍ STUDIE POD ÁPINAMI

ÚZEMNÍ STUDIE POD ÁPINAMI ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE POD ÁPINAMI Místo : k.ú. Sv tnov Po izovatel : M stský

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

Základní informace: Rozbor URU: 1. Horninové prost edí 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prost edí 4. Ochrana p írody a krajiny

Základní informace: Rozbor URU: 1. Horninové prost edí 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prost edí 4. Ochrana p írody a krajiny Základní informace: Kód obce: 596868 Rozloha: 14,51km 2 Po et obyvatel (k 31.12.2013): 1 416 Hustota obyvatel (2013): 97,62 obyv./km 2 Katastrální území: 4 Pov ený obecní ú ad: ár nad Sázavou Komplexní

Více

ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ. ehovice. Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov

ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ. ehovice. Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ehovice P O I Z O V A T E L : Z P R A C O V A T E L : Magistrát m sta Prost jova Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov AKTÉprojekt s.r.o. Ing.arch. Milan Krouman Kollárova

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/10 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. PROCES 2010 Vyhodnocení změn Rozboru udržitelného rozvoje pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec od aktualizace v roce 2008 Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

Územní plán Ţárovná. Návrh zadání

Územní plán Ţárovná. Návrh zadání Návrh zadání ÚP Ţárovná Strana 1 (celkem 17) Územní plán Ţárovná Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Neznámá platnost MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 2. 2015.j.: 7341/ENV/15 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN RADÍKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN RADÍKOVICE Obec RADÍKOVICE 28, 503 27 Lhota pod Lib any Realizováno za finan ní podpory Královéhradeckého kraje ÚZEMNÍ PLÁN RADÍKOVICE Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, Ing. Zlata Macha ová,

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

příloha Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce DOKSY

příloha Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce DOKSY příloha Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce DOKSY VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE DOKSY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zpracované podle přílohy č. 5 k vyhlášce.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH Datum: leden 2016 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Husova 4, eské Bud jovice , telefon, fax , mobil ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY TEXTOVÁ ÁST NÁVRH OD VODN NÍ

Husova 4, eské Bud jovice , telefon, fax , mobil ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY TEXTOVÁ ÁST NÁVRH OD VODN NÍ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY TEXTOVÁ ÁST NÁVRH OD VODN NÍ Datum : Kv

Více