A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ"

Transkript

1 OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH...2 C.1 HORNINOVÉ PROST EDÍ A GEOLOGIE C.2 VODNÍ REŽIM C.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ C.4 OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY C.5 ZEMELSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUKCE LESA C.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY C.7 BYDLENÍ C.8 REKREACE C.9 HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ...17 D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ...18 D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ...18 D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ...18 D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ...19 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...20 F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ...20 F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE...20 F.II SHRNUTÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁ ENÍ PODMÍNEK PRO EDCHÁZENÍ

2 A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí je jako samostatná p íloha v záv ru elaborátu Soust edí se na tyto prvky koncepce: 1 Obchvat silnice I/36 2 Rozvojové plochy výroby Z15, Z16 a Z17 3 Variantn vesla ský kanal nebo rekrea ní plocha Z24, Z25 4 Rozší ení plochy pro sport a rekreaci Z14 5 Obchvat silnice II/298 6 Obchvat silnice III. t ídy po severním okraji m sta 7 Umíst ní golfového h išt Z55 8 Umíst ní fotovoltaické elektrárny Z 56 9 Umíst ní bioplynové stanice ve stávající ploše výroby VX Hodnocení koncepce rozvoje je pozitivní. edpokladem je ešení hlukové zát že od navržených dopravních tras v rámci jejich p ípravy, posouzení konkrétních zám umíst ní výrobních inností v navržených plochách. Vlivy ploch pro sport a rekreaci jsou hodnoceny jako bezvýznamné vzhledem k poloze t chto za ízení. B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 V ešeném území se nevyskytují lokality Natura 2000 na které m že mít územní plán významný vliv. Po toku Labe prochází hranice navržené Evropsky významné lokality pta í oblasti. Posuzované prvky územního plánu nezasahují do zájmové plochy navržené pta í oblasti a výrazn ji neovliv ují. C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH 2

3 C.1 horninové prost edí a geologie Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Existence zásob cihlá ské suroviny místního významu Minimum sesuvných ploch a jiných geologických rizik v území evážn nízké zatížení území radonem ÍLEŽITOSTI Možnost p em ny vyt žených ploch št rkopísk v rekrea ní oblasti s vodními plochami SLABÉ STRÁNKY Absence zásob stavebního kamene Útlum t žby cihlá ských surovin Zatížení území dopravou vyt ženého št rkopísku HROZBY St ety zájm t žby št rkopísk s ochranou vodních zdroj, lé ivých zdroj, les a p d V p ípad rozší ení t žby št rkopísk zvýšená dopravní zát ž území Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky stabilní horninové prost edí absence sesuvných území slabé stránky obtížn jší základové podmínky v nive Lou né vysoká hladina spodní vody íležitosti a hrozby z horninového prost edí nevyplývají p íležitosti ani hrozby Navržená koncepce územního plánu nemá vliv na horninové prost edí a není jím zásadn ovlivn na. Hrozby a slabé stránky se ešeného území netýkají Navržená rekrea ní lokalita Z25 je reakcí na p íležitosti související s pot ebou stavebního materiálu pro realizaci obchvatu silnice I/36 3

4 C.2 vodní režim Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Rozvinutá hydrografická sí v etn um lých tok (Opatovický kanál, Halda, Zmínka) tšina území je napojena na vodovodní sí vodohospodá ské soustavy se zajišt nou kvalitou pitné vody SLABÉ STRÁNKY Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou ozna eny za rizikové z hlediska nebezpe í zne išt ní Na v tšin území existuje riziko urychleného odtoku srážkových vod v d sledku vysokého podílu orné p dy tšina území má nízkou míru akumulace a retence vody v d sledku vysokého podílu orné dy a malého zalesn ní ÍLEŽITOSTI Revitalizace malých vodních tok za ú elem zvýšení retence a zdržení vody v krajin Obnova a revitalizace rybník v oblasti za ú elem zvýšení retence a zadržení vody v krajin Budování protipovod ových opat ení na menších tocích a ochrana menších obcí Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav Investice do OV v menších obcích pro zlepšení kvality vypoušt ných vod HROZBY Ohrožení významn jších vodních zdroj s m lce podpovrchovou vodou v dlouhých obdobích sucha Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod Riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod i technických haváriích Riziko ohrožení menších obcí lokálními ívalovými dešti a splachy z polí v d sledku vysokého podílu orné p dy v jejich nejbližším okolí Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky existence trvalé vodote e v obci dostate ná kapacita vodovodní sít slabé stránky záplavové území Labe a Lou né vysoká hladina spodní vody v oblastí Veská a podél Lou né 4

5 absence likvidace splaškových vod v ástech Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Kolod je nedostate ná dimenze stávajících páte ních rozvod kanalizace pro rozvoj obce nedostate ná kvalita a kapacita lokálních vodních zdroj íležitosti ochrana p ed záplavami hrázkováním realizace koncepce oddílné kanalizace v místních ástech hrozby pravidelné záplavy poškozování životního prost edí ne ízenou likvidací splaškových vod Realizací zám obsažených v územnímn plánu dojde k navýšení celkových pot eb kapacit zdroj pitné vody a nárok na kapacitu istírny odpadních vod. P i správném technickém ešení není ovlivn ní vodních tok svedením deš ových vod z území významné. V tšina území je v nována výstavb rodinného typu s povinností zasakování vod ze zpevn ných ploch. Navržené plochy ve stávajícím záplavovém území vzhledem k jejich poloze v nízké inundaci nehrozí zhoršením odtokových pom v území. Ochranné hrázky navržené v ásti Lukovna, Dražkova a Sezemice zajistí ochranu stávajících ohrožených objekt p ed záplavovu Stavební innost v p ilou ených ástech je motivací k celkovému ešení svedení splaškových vod na istírnu odpadních vod. i zachování stavu v území je nutná alespo ochrana p ed záplavou a ešení likvidace splaškových vod u stávajících ástí bez kanalizace Zvýšení podílu ploch NSp v okolí m sta v návrhu územního plánu by m lo zlepšit vsakovací pom ry v území C.3 hygiena životního prost edí Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice 5

6 SILNÉ STRÁNKY Dochází k postupnému mírnému poklesu hodnot SO 2, emisní limity nejsou p ekra ovány Mírn se zlepšuje jakost vody v ekách Všechny obce zavedly systém separovaného sb ru pro základní druhy odpadu. SLABÉ STRÁNKY Zvyšují se koncentrace Nx v ovzduší, jsou ekra ovány imisní limity pro ochranu ekosystém. Krátkodob jsou p ekra ovány imisní limity PM10 a ozonu. Neuspokojivý je stav jakosti povrchových vod mén vodných vodote í protékajících menšími sídly s ne išt nými odpadními vodami Zvyšování dopravní zát že zatížení území zvýšenými koncentracemi emisní a zvýšenou hladinou hluku. V nakládání s odpady p evažuje skládkování net íd ného odpadu. Existence celé ady lokalit vedených jako staré ekologické zát že. ÍLEŽITOSTI Využívání nejlepších dostupných ekologických technologií v pr myslu, zem lství, vytáp ní, stavebnictví, doprav, které povede ke snižování zne išt ní životního prost edí. Vybudování obchvat sníží emisní a hlukovou zát ž obcí. HROZBY Zvyšování intenzity dopravy m že vést k dalšímu nár stu emisní a hlukové zát že území v blízkosti komunikací. Nár st emisí z plošných zdroj vytáp ní domácností v d sledku používání nešetrných, avšak levných paliv. Zvýšení míry separace a následného využití odpad. Sanace starých ekologických zát ží, následná možnost využití stávajících nevyužitých pr myslových areál. Neochota ob an spolupracovat na separaci odpad zvýšení množství net íd ného komunálního odpadu, erných skládek. Omezení možnosti využití nevyužívaných pr myslových areál v d sledku ne ešení starých ekologických zát ží. 6

7 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky plynofikace lokálních zdroj tepla plocha zelen v centru m sta v Mezimostí slabé stránky hlukové zatížení od silnice I/36 a II/298 nedostate ná kvalita ovzduší nedostatek zelen mezi zástavbou v centru m sta íležitosti vymíst ní dopravy z centra m sta realizací obchvatu I/36 a II/298 realizace kvalitní rekrea sportovní zelené plochy v centru m sta hrozby prodlužování stavu dopravy v centru m sta odkladem realizace obchvatu I/36 navýšení pr jezdné dopravy po silnici II/298 Realizace zám územního plánu p inese zásadní zm nu kvality životního prost edí zejména z hlediska hluku, výfukových plyn, nedostatku zelen v centru m sta a celkové atmosfery životního prost edí Stávající stav bez realizace zásadních investic bude p inášet neustálé zhoršování již dnes nevyhovujících pom v této oblasti Kvalita t íd ní odpad je v Sezemicích již dnes vysoká. Vybudováním bioplynové stanice by byla zajišt na likvidace tlejícího odpadu z celého území. Celé území je plynofikováno. Napojeny budou i nové lokality. Bioplynová stanice že pokrýt ur itou ást pot eby území. C.4 ochrana p írody a krajiny Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence hodnotných zbytk p írodního prost edí tšina ORP spadá do území s výrazn sníženou vázaných p edevším na v tší vodní toky (Labe, hodnotou krajinného rázu. Lou ná, Chrudimka) a vodní plochy (Lázn Bohdane ). Velký ekologický, krajinotvorný i Podíl zvlášt chrán ných území je v ORP, rekrea ní potenciál t chto území. vzhledem k celorepublikovému pr ru, výrazn podpr rný. Na území ORP se nachází Kun tická hora krajinná dominanta nadmístního významu. Dle hodnoty KES území intenzivn využívané, zejména zem lskou velkovýrobou, oslabení 7

8 Regionální a nadregionální ÚSES je p evážn funk ní autoregula ních pochod v ekosystémech zp sobuje jejich zna nou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie tšina území ORP je výrazn zem lská, intenzifikací zem lství došlo k likvidaci rozptýlené zelen, krajina je neprostupná neobyvatelná, ekologicky nestabilní, se zna sníženou biodiverzitou. Rozši ování zastav ných a zastavitelných území na úkor zem lské p dy, volné krajiny. Zasahování do nejcenn jších zbytk p írodního prost edí ních niv. Výstavba pod Kun tickou horou degradace významné krajinné dominanty. ÍLEŽITOSTI HROZBY Podpora revitalizace, rehabilitace, renaturalizace Stále v tší tlak na zábory zem lské p dy a krajiny a jejích složek adou dota ních titul. volné krajiny z d vodu výstavby objekt pro Rekultivace ploch zdevastovaných lidskou bydlení, výrobu, logistická a obchodní centra. inností (pr myslové nevyužívané areály Zejména v okolí v tších sídel a podél dopravních brownfields, úložišt popílku elektrárny Opatovice, tras nežádoucí proces suburbanizace, estetické odkališt chemické výroby, plochy ukon ené devastace krajinného rázu, zhoršování žby nerostných surovin, skládky odpad ). prostupnosti volné krajiny. Revitalizace hodnotných ástí krajiny vázaných na Další rozvoj zástavby v okolí Kun tické hory vetší vodní toky (Labe, Lou ná, degradace nejvýznamn jší krajinné a Chrudimka).Využití krajinotvorného, ekologického architektonické dominanty. a rekrea ního potenciálu t chto území. Likvidace lužních ekosystém realizací splavn ní Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochran p írodních Labe do Pardubic. hodnot území, na rozumném využívání kvalitních ástí krajiny pro krátkodobou rekreaci. Podpora Další zábory nejcenn jších zbytk p írodního sounáležitosti obyvatel s životním prost edím prost edí vázaných na v tší ní toky. írodou, krajinou v které žijí.. Realizace navržených prvk ÚSES, p ípadn Nerespektování princip trvalé udržitelnosti pozemkových úprav zvýšení ekologické stability rozvoje, s d sledkem další degradace volné krajiny. krajiny a jejích biologických složek. Další snížení ekologické stability krajiny eroze, záplavy, ší ení šk dc 8

9 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky vodní toky Labe a Lou né v území lesní plochy u Veské rybník Labská a jeho okolí dominanta Kun tické hory návrší mezi Sezemicemi a Po áply slabé stránky nedostate né plochy vzrostlé zelen v ástech Lukovna a Dražkov nefunk nost navržených nadregionálních biokoridor K 73 a K74 objekty individuální rekreace podél eky Labe íležitosti založit biokoridor a biocentra podél potoka Labská doplnit a chránit biokoridor podél toku Lou ná zachovat vrch mezi Sezemicemi a Po áply nezastav ný hrozby nevy ešené majetkové vztahy na pozemcích ur ených k umíst ní ÚSES živelný rozvoj individuální rekreace v plochách ÚSES Realizace rozsáhlých zastavitelných území není pro ochranu p írody p ínosem, ideální by bylo odstran ní v tší ásti stávající zástavby a nahrazení zelení Navržené koncepce eší nezadržitelný rozvoj atraktivního území a stanoví limity pro jeho zastav nost. i zachování zásadních princip ochrany p írody stanovených v územním plánu - vymezení prvk ÚSES v etn ochranných pásem, rozš ení ploch p írodního charakteru, ochrana ploch návrší p ed zástavbou, centrální tvar zástavby atd. není navržená koncepce ohrožením p írodního rámce a krajiny. 9

10 C.5 zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé klimatické podmínky pro tradi ní zem lství Kvalitní zem lská p da s dobrou produk ní schopností na v tšin území Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu zem lské produkce Vysoké investice do p dy za ú elem zvýšení úrodnosti v minulých desetiletích SLABÉ STRÁNKY Stálý pokles vým ry orné p dy Nízký podíl trvalých travních porost, 9% ze zem lské p dy Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu ekologie Vým ra orné p dy na obyvatele (0,19 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R, vysoká hustota osídlení Nízké procento zalesn ní, 13,2 % je nejnižší v kraji a hluboko pod pr rem R Vým ra lesní p dy na obyvatele (0,04 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R ást les byla v minulosti zasahována imisemi, což ovlivnilo jejich zdravotní stav (Paramo, VCHZ, TE Chvaletice, dálkový p enos) ást p ím stských les je nedostate udržována a je t žko prostupná 10

11 ÍLEŽITOSTI Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav HROZBY Vysoký urbaniza ní tlak na rozvoj území na úkor zem lské p dy Agroturistika, chov koní pro sportovní ú ely, hipostezky Tlak na zábor nejkvalitn jších p d t. ochrany I a II pro výstavbu Využití stávajících les pro každodenní ím stskou rekreaci Absence údržby meliora ních soustav s rizikem následného zamok ení a snížení úrodnosti p dy, Budování biokoridor a biocenter lesního typu v rámci komplexních pozemkových úprav Budování interak ních prvk v krajin (aleje a pásy zelen podél cest a vodote í) a zp ístupn ní krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav Ozelen ní, zalesn ní a zatravn ní nevyužitých ploch na okrajích m sta Pardubic pro každodenní rekreaci poškození meliora ních soustav výstavbou Tlak na zábory lesních pozemk pro infrastrukturu, zvlášt pro rozši ování komunikací Riziko poškození lesních ploch v trem z d vodu jejich rozt íšt nosti, náchylnost ke kalamitním stav m Riziko odplavování úrodné vrstvy p dy p i stále ast jších p ívalových deštích Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky kvalitní orná p da pov tšinou II. a III. t ídy ochrany v ásti území p da intenzivn využívaná a obd lávaná v plochách vhodných k výstavb nižší t ída ochrany slabé stránky malé zastoupení lesní p dy postupné rušení funkce živo išné výroby íležitosti rozvíjet m st bez dopadu na nejvyšší kvalitu orné p dy udržet krajinu obd lávanou a kultivovanou hrozby stagnace zem lské výroby a obd lávání krajiny 11

12 Rozsáhlé zastavitelné území je z hlediska záboru zem lského p dního fondu negativním vlivem. ešené území však není prioritn ur eno rozvoji zem lské výroby, ale je sou ástí pr myslové aglomerace. Zem lská p da navržená k zastav ní je p edevším III a IV. t ídy ochrany v krajin s významnou ekonomickou prosperitou Navržená koncepce rozvíjí v proporcích všechny ásti m sta, ur uje k zastav ní z v tší ásti plochy již ur ené k zástavb v p edchozích dokumentacích a uceluje tvar stávajícího urbanisovaného území Vylou en je vznik satelitních útvar mimo stávající urbanistické struktury. Plochy pro pln ní funkce lesa budou p i realizaci zám územního plánu posíleny C.6 sociodemografické podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Zna ný rozvojový potenciál m st ve správním území ORP SLABÉ STRÁNKY Suburbanizace a kvalita její výstavby, která vytvá í minimální podmínky pro sociální soudržnost Stabilita sídelní struktury Rostoucí po et obyvatel v p evážné v tšin obcí, nedochází k vyklid ování obcí ÍLEŽITOSTI Regenerace sídel s cílem posílení jejich atraktivity pro kvalitní bydlení HROZBY Pokra ující proces urban sprawl s d sledky segregace skupin obyvatel Posílení popula ního vývoje ve stárnoucích obcích (jsou umíst ny v rekrea atraktivním prost edí) Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky rostoucí po et obyvatel plusové saldo migrace dostupnost pracovních p íležitostí v malé dopravní vzdálenosti dostate ná ob anská vybavenost zajiš ující uspokojování pot eb obyvatel slabé stránky neperspektivní skladba obyvatelstva z hlediska r stu populace vysoká konkurence obchodních et zc v blízké vzdálenosti omezující 12

13 perspektivu rozvoje drobných obchodních za ízení íležitosti zajišt ní podmínek pro udržení dor stající mládeže a mladých rodin v obci podpora p ír stku obyvatel migrací podpora domácího drobného podnikání k rozvoji nabídky služeb a obchodu hrozby likvidace drobného podnikání a nabídky ob anské vybavenosti ve m st zm na charakteru samostatného m sta na obytný satelit m sta Pardubice Koncepce územního plánu p ináší v dlouhodobém horizontu p íležitost pro zlepšení sociodemografické struktury území zejména poskytnutím ploch pro bydlení p i kladné migraci. Pro zkvalitn ní nabídky ob anské vybavenosti, zejména maloobchodní sít a služeb bude významným p ínosem odstran ní pr jezdné dopravy z centra a navýšení po tu obyvatel i zachování stavu hrozí postupné prohlubování satelitní funkce sídla bez ambicí vyváženéhé vztahu funkcí v území C.7 bydlení Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Dobrá úrove bydlení ve m stech i v menších obcích Dobré technické vybavení byt Stoupající tendence výstavby nových byt Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska kvality bydlení) SLABÉ STRÁNKY Vysoká cena nových byt a jejich obtížná dostupnost pro mladé rodiny Nerovnom rnost výstavby v území, nejv tší v Pardubicích a blízkém okolí Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska z hlediska zábor zem lské p dy) Stabilní ekonomická situace v území má vliv na rozvoj bydlení 13

14 ÍLEŽITOSTI Hypotéky na individuální výstavbu HROZBY Tlaky na zástavbu všech volných ploch ve stech bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Tlaky na budování obytných satelit v okolí obcí v blízkosti Pardubic bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky volné bydlení venkovského typu s dostate nými plochami parcel klidové bydlení v blízkosti aglomerace dobrá dopravní dostupnost pracovních p íležitostí, kulturních akcí existence dostate né ob anské vybavenosti v míst kompletní technická infrastruktura v centrálních Sezemicích slabé stránky absence aktivní podpory rozvoje bydlení v koncep ních krocích malá nabídka obchodní sít v míst omezená kapacita technické infrastruktury íležitosti rekonstrukce centra po vymíst ní pr jezdné dopravy podporou drobného podníkání ve sfé e obchodu a služeb a ešením parkování v centru vytvá ení územních koncepcí pro plánovaný rozvoj bydlení podpora p ípravy území pro výstavbu bydlení podpora spole enského života, sportovních a spolkových aktivit založení místní autobusové dopravy z místních ástí do centra realizace cyklistických stezek do místních ástí hrozby nedostate né finan ní prost edky pro podporu výstavby technické infrastruktury dopravní kolaps na k ižovatce I/36 a II/298 zachování pr jezdu v dlouhodobém horizontu bez možností kvalitních život v centru m sta Navržené principy územního plánu by m ly p isp t k výraznému zlepšení obytné funkce v území krom odstran ní rizik spojených s pr jezdnou dopravou ( bezpe nostní, hluk, smog) bude ešena i lepší dopravní dostupnost jednotlivých nemovitostí a dále koncep ní ešení sítí infrastruktury Nové plochy budou dle stávající legislativy dopln ny i plochami ve ejné zelen a ob anské vybavenosti, které zvýší atraktivnost obytných ploch V územním plánu jsou navržena nová zastavitelná území pouze v návaznosti na stávající urbanizovaná území 14

15 C.8 rekreace Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence NKP Kun tická hora s gotickým hradem Nízká atraktivita území z hlediska turistiky a rekreace Po ádání akcí Velká Pardubická a Zlatá p ilba, významných pro návšt vnost regionu Rovinná zem lsko pr myslová krajina s minimálním podílem les Vhodné podmínky pro cyklistiku Malé možnosti každodenní p ím stské rekreace ÍLEŽITOSTI Možný vznik v tších rekrea ních oblastí s vodními plochami po vyt žení št rkopísku v prostoru eperka - Stéblová Prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích, vydávání propaga ních materiál HROZBY Nár st pr myslu a intenzita dopravy m že negativn ovliv ovat zájem o návšt vu regionu Nevhodná zástavba v blízkém okolí NKP Kun tická hora m že narušit její dominantu a že mít vliv na návšt vnost Rozvoj civilního provozu letišt Agroturistika a jezdectví Rekrea ní využití oblasti v okolí Kun tické hory Využití okolí vodních tok ve m stech ke každodenní rekreaci Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky venkovské prost edí s nízkou hustotou zástavby atraktivní okolí toku eky Labe a blízké Kun tické hory kvalitní životní prost edí slabé stránky nedostate né plochy a za ízení pro aktivní rekreaci absence koupališt 15

16 nedostate ná kapacita t locvi ny íležitosti realizace sportovn rekrea ního centra v Mezimostí v etn stavby koupališt výstavba druhé t locvi ny realizace cyklistických stezek do okolních obcí a do Orlického podhí hrozby nedostate né pozemkové možnosti pro realizaci zám nedostate né finan ní prost edky pro výstavbu Sou ástí návrhu územního plánu jsou rozasáhlé rekrea ní krátkodobé aktivity v centru m sta i realizaci zám ru bude ú eln využit prostor mezi ekou Lou nou a mlýnským náhonem v Mezimostí pro rekreaci a sport, další plochy budou sou ástí nových zatavitelných území, využitelných i pro stávající zástavbu, kde jsou možnosti sportovního vyžití nedostate né V územním plánu je zcela omezen rozvoj individuální rekreace, která z d vod intenzity využití území není pro m sto p ínosem C.9 hospodá ské podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé podmínky pro zem lství. Jedna z nejúrodn jších oblastí v R SLABÉ STRÁNKY Útlum zem lské výroby i p es p íznivé podmínky Existence stabilních a perspektivních pr myslových odv tví Nedostate né propojení zem lské produkce se zpracovatelským pr myslem sobnost významných zahrani ních spole ností Nedostatek kvalifikované pracovní síly a z tohoto s mezinárodním významem vodu p íliv pracovních sil ze zahrani í, z východní Evropy a Asie Objem produkce a vývozu v oboru elektrotechniky a po íta pat í k nejv tším v R ( Foxconn ) Podpr rné mzdy ve srovnání s R Dobrá dopravní dostupnost v tšiny území, možnost využití všech druh dopravy v etn letecké Nízká nezam stnanost ÍLEŽITOSTI HROZBY 16

17 Dokon ení dálnice D11 a rychlostní silnice R 35 zlepší napojení n kterých ástí ORP a bude íležitostí pro hospodá ský rozvoj t chto ástí Splavn ní Labe do Pardubic Využití tzv. brownfields, nevyužitých areál po zem lské výrob v obcích a po pr myslových výrobách ve m st. Neúm rný rozvoj nákladní dopravy v d sledku hospodá ského rozvoje, zejména v okolí Pardubic a nedostatek financí na odklon této dopravy z center m st a obcí Odliv specializovaných odborník do jiných oblastí R a do zahrani í v d sledku podpr rných mezd Projekt TechnoPark, projekt rozvoje nových technologií a v deckotechnického výzkumu Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky dobrá vazba na ekonomické prost edí Pardubic napojení na silnici I. t ídy kvalitní pracovní síla v míst slabé stránky nedostate né plošné rezervy pro rozvoj podnikání v míst íležitosti podpora p ípravy navržených ploch na podnikání hrozby rozvoj ploch pro podnikání je svázán s výstavbou obchvatu I/36 V územnímn plánu jsou vytvá eny územní podmínky pro ekonomickou prosperitu oblasti rozvoj výrobních ploch, zajišt ní jejich p ístupnosti, celkové dopravní ešení území D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, P ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ Navržené principy rozvoje v územním plánu jsou p ínosem k odstran ní základních hrozeb v území. Navržena jsou opat ení ke snížení ohrožení záplav, zejména v ásti Lukovna 17

18 a Dražkova, dále v ásti Sezemice. Principiáln je ešeno celé území z hlediska likvidace splaškových vod. Navrženo je odkanalizování místních ástí. Nové lokality jsou navrženy v systému oddílné kanalizace. Nejzávažn jší hrozbou pro pozitivní rozvoj oblasti je pr jezdná doprava. V územním plánu je koncepci dopravy v nována mimo ádná pozornost. Hlavními prinicipy jsou vymíst ní silnice I/36 mimo zastav né území jižním obchvatem m sta, eložka silnicie II/298 severn od zastav ného území a její napojení na novou trasu I/36. Variantn je pak ešeno vymíst ní i silnic III. t ídy tak, aby byla centrální ást sta zbavena dopravních závad a hlukové zát že. Navržená okružní komunikace na severní a severozápadní stran bude p ínosem pro kvalitní dopravní napojení zejména nových lokalit obytné zástavby. Navržena spojka od sjezdu ze silnice I/36 k výrobní ploše stávající i navržené odstraní pr jezdnou nákladní dopravu mimo obytné tvrti. Tato koncepce má zásadní vliv na snížení aktuálních hrozeb v území a to v oblastni bydlení, pracovních p íležitostí, sociodemografické skladb obyvatel a hospodá ských podmínek. Zna ná ást krajiny je navržena do za azení jako plochy NSp plochy smíšené nezastav ného území p írodní s cílem zvýšit podíl ploch p írodního charakteru zejména v návaznosti na plochy p írodní ÚSES a na zastav né území. Toto ešení je v souladu se státním programem ochrany p írody a Státní politikou životního prost edí. Snižuje se i hrozba nedostate ného obd lávání orné p dy v ekonomicky extrémn vytíženém prost edí Hradecko Pardubické aglomerace. Územním plánem nelze ovlivnit hrozby ekonomického charakteru, zejména oddalování realizace komunika ní kostry. D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ Rozvoj m sta je v územním plánu smován k vytvá ení harmonického prost edí rovnom rného zastoupení hlavních funkcí. P i postupné realizaci má podpo it eliminaci slabých stránek v území. Kladné saldo migrace je p edpokladem pozitního vlivu na v kovou skladbu obyvatelstva. Vytvá ení podmínek pro umíst ní maloobchodních za ízení prostorové podmínky v centru, zajišt ní parkování, zvýšení po tu obyvatel, centrální rozvoj omezí negativní vliv velkých za ízení obchodník et zc. Podpora nabídky rekrea ního potenciálu zvýší kvalitu využití volného asu obyvatel. Koncep ní p ístup ke vstupu do území jednotlivých lokalit zajistí plánovaný rozvoj technické infrastruktury jak z hlediska efektivity, tak prostorových podmínek. Vymezení ploch pro zele a ploch p írodních zajiš ují jejich ochranu p ed negativním sobením lov ka. Návrh bioplynové stanice m že zkvalitnit nakládání s rozložitelným komunálním odpadem. D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ V územním plánu jsou zohled ny hlavní p íležitosti a silné stránky. sto je v ideální poloze ve vztahu k pr myslové aglomeraci. Optimální model rozvoje je ve využití této polohy ve vztahu k pracovním p íležitostem a dobrému dopravnímu napojení. Zachovat kvalitu p ím stského bydlení v klidové poloze a dobrém životním prost edí. Rozvíjet vlastní ob anskou vybavenost zejména v maloobchodní sfé e a službách. Tyto možnosti souvisí s r stem po tu obyvatel, 18

19 který v plném využití navrženýc ploch m že dosáhnout ve výhledu až 10 tis. obyvatel. Vzhledem k okolí m sta Pardubice se jeví krajina Sezemic jako atraktivní. Podpora rekrea ních p íležitostí tuto atraktivitu zvyšuje. D ležitým prvkem v této koncepci je uchování zelen v centru m sta v prostoru Mezimostí a navržené plochy vesla ského kanálu variantn p írodního vodního prvku. Významným p írodním prvkem je rybník Labská. V územním plánu je podpo en jeho írodní rámec. Z hlediska technického je m sto napojeno na veškerou infrastrukturu D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ Hodnoty v území, vymezené v pr zkumech a rozborech jsou v návrhu územního plánu chrán ny a rozvíjeny. Jedná se o Významné pohledové osy Vymezení zastavitelných ploch vytvá í podmínky pro zachování pohledových os. i návrhu urbanistického ešení jendotlivých lokalit územní studií je podmínkou respektovat významné pohledové osy, zejména vnímání hradu Kun tická hora s prostoru mezi Po áply a Sezemicemi a z komunikace na Dražkov a dále pohled na m sto z prostoru od obce asy sm rem na kapli Pany Marie Prostor zelen a sportu v centru m sta Prostor mezi mlýnským náhonem a ekou Lou nou je navržen jako plocha ob anského vybavení plochy t lovýchovná a sportovní za ízení. U umíst ných aktivit bude p evládat p írodní prvek s návazností na zele podél eky Lou né. Husovo nám stí Stanoveny jsou požadavky na innosti na Husov nám stí, podmínky ochrany jeho charakteru. Navrženo je zpracování regula ního plánu centrální ásti Sezemic, krom jiného i z d vodu zachování architektonických hodnot Pohledov významné návrší Návrší jako významné pohledové body je vymezeno jako plocha smíšená p írodní se stanovením podmínek pro výstavbu v návaznosti na jeho vrchol Náves v Dražkov, v Kladin, ve Velkých Kolod jích Návsi jsou za azeny do ploch ve ejných prostranství a stanovena je jejich ochrana ed zastav ním Historické památky Vyhlášené kulturní památky jsou vymezeny v územním plánu v etn jejich ochrany z hlediska urbanistických souvislostí 19

20 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj území v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Navržené ešení reaguje na požadavky soukromých vlastník a dává je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Vzhledem k mí e využití zastav ného území, k výraznému r stu m sta v posledních desetiletích a velkým potenciálem území do budoucnosti je územní plán navržen jako limitující výsledný stav. Zajišt n je tak soulad ve ejných a spole enských zájm v dlouhodobém horizontu, možnost stanovit podmínky pro soustavné a komplexní ú elné využití a prostorové uspo ádání území. Rozložení funkcí v území, zejména velkorysé ešení dopravní kostry, vymezení ploch pro hospodá ský rozvoj a ochrana ploch zelen v centru m sta jsou navrženy s ohledem na podmínky života budoucích generací. Základní prvky územního plánu reagující na priority územního plánování: Rovnom rný rozvoj všech ástí sídla, zd razn ní obytné funkce území. Vymezení kostry zelen, zejména regionálního biokoridoru podél Lou né, nadregionálního biokoridoru K74 a K73 s ochranným pásmem. Ochrana krajiny p ed vznikem nových sídel. Zachování p írodních a rekrea ních prvk v centrální ásti m sta u eky Lou né. Dopravní kostra, zejména vymíst ní silnice I/36 a silnice II/298 mimo zastav né území, ešení dopravní p ístupnosti jednotlivých ástí. Návrh ešení odkanalizování jednotlivých ástí. F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Navržené ešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytvá í podmínky pro koncep ní ešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastav ného území. 20

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN KYJE 1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ Zastav né území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16.1.2008. Hranice zastav ného území je patrná z grafické ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Mgr. Jana Vi arová Ing. Dita Jane ková Ing. Jaromír Pokoj Velké pod kování pracovník m KU Zlínského Kraje odd lení životního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D)

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D) ad m stské ásti m sta Brna, Brno sever Odbor stavební a investi ní Bratislavská 70 601 47 Brno Ke sp.zn.: STU/04/1001817 K.j. : MCBSev/002065/11 c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO Územn analytické podklady pro správní obvod m stského ú adu Krnov (ÚAP ORP Krnov) po ízené v roce 2008 byly spolufinancovány z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Návrh ešení Pr vodní zpráva a souhrnná zpráva Zak.. 15JP2011 Arch.. 15-JP-2011PÚS Srpen 2011

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. VELKÁ LOSENICE - JV okraj sídla

ÚZEMNÍ STUDIE. VELKÁ LOSENICE - JV okraj sídla ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby : k.ú. Velká Losenice Po izovatel : M stský

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více