A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ"

Transkript

1 OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH...2 C.1 HORNINOVÉ PROST EDÍ A GEOLOGIE C.2 VODNÍ REŽIM C.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ C.4 OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY C.5 ZEMELSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUKCE LESA C.6 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY C.7 BYDLENÍ C.8 REKREACE C.9 HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ...17 D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ...18 D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ...18 D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ...18 D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ...19 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...20 F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ...20 F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE...20 F.II SHRNUTÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁ ENÍ PODMÍNEK PRO EDCHÁZENÍ

2 A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí je jako samostatná p íloha v záv ru elaborátu Soust edí se na tyto prvky koncepce: 1 Obchvat silnice I/36 2 Rozvojové plochy výroby Z15, Z16 a Z17 3 Variantn vesla ský kanal nebo rekrea ní plocha Z24, Z25 4 Rozší ení plochy pro sport a rekreaci Z14 5 Obchvat silnice II/298 6 Obchvat silnice III. t ídy po severním okraji m sta 7 Umíst ní golfového h išt Z55 8 Umíst ní fotovoltaické elektrárny Z 56 9 Umíst ní bioplynové stanice ve stávající ploše výroby VX Hodnocení koncepce rozvoje je pozitivní. edpokladem je ešení hlukové zát že od navržených dopravních tras v rámci jejich p ípravy, posouzení konkrétních zám umíst ní výrobních inností v navržených plochách. Vlivy ploch pro sport a rekreaci jsou hodnoceny jako bezvýznamné vzhledem k poloze t chto za ízení. B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 V ešeném území se nevyskytují lokality Natura 2000 na které m že mít územní plán významný vliv. Po toku Labe prochází hranice navržené Evropsky významné lokality pta í oblasti. Posuzované prvky územního plánu nezasahují do zájmové plochy navržené pta í oblasti a výrazn ji neovliv ují. C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV OBSAŽENÝCH V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH 2

3 C.1 horninové prost edí a geologie Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Existence zásob cihlá ské suroviny místního významu Minimum sesuvných ploch a jiných geologických rizik v území evážn nízké zatížení území radonem ÍLEŽITOSTI Možnost p em ny vyt žených ploch št rkopísk v rekrea ní oblasti s vodními plochami SLABÉ STRÁNKY Absence zásob stavebního kamene Útlum t žby cihlá ských surovin Zatížení území dopravou vyt ženého št rkopísku HROZBY St ety zájm t žby št rkopísk s ochranou vodních zdroj, lé ivých zdroj, les a p d V p ípad rozší ení t žby št rkopísk zvýšená dopravní zát ž území Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky stabilní horninové prost edí absence sesuvných území slabé stránky obtížn jší základové podmínky v nive Lou né vysoká hladina spodní vody íležitosti a hrozby z horninového prost edí nevyplývají p íležitosti ani hrozby Navržená koncepce územního plánu nemá vliv na horninové prost edí a není jím zásadn ovlivn na. Hrozby a slabé stránky se ešeného území netýkají Navržená rekrea ní lokalita Z25 je reakcí na p íležitosti související s pot ebou stavebního materiálu pro realizaci obchvatu silnice I/36 3

4 C.2 vodní režim Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Rozvinutá hydrografická sí v etn um lých tok (Opatovický kanál, Halda, Zmínka) tšina území je napojena na vodovodní sí vodohospodá ské soustavy se zajišt nou kvalitou pitné vody SLABÉ STRÁNKY Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou ozna eny za rizikové z hlediska nebezpe í zne išt ní Na v tšin území existuje riziko urychleného odtoku srážkových vod v d sledku vysokého podílu orné p dy tšina území má nízkou míru akumulace a retence vody v d sledku vysokého podílu orné dy a malého zalesn ní ÍLEŽITOSTI Revitalizace malých vodních tok za ú elem zvýšení retence a zdržení vody v krajin Obnova a revitalizace rybník v oblasti za ú elem zvýšení retence a zadržení vody v krajin Budování protipovod ových opat ení na menších tocích a ochrana menších obcí Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav Investice do OV v menších obcích pro zlepšení kvality vypoušt ných vod HROZBY Ohrožení významn jších vodních zdroj s m lce podpovrchovou vodou v dlouhých obdobích sucha Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod Riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod i technických haváriích Riziko ohrožení menších obcí lokálními ívalovými dešti a splachy z polí v d sledku vysokého podílu orné p dy v jejich nejbližším okolí Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky existence trvalé vodote e v obci dostate ná kapacita vodovodní sít slabé stránky záplavové území Labe a Lou né vysoká hladina spodní vody v oblastí Veská a podél Lou né 4

5 absence likvidace splaškových vod v ástech Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Kolod je nedostate ná dimenze stávajících páte ních rozvod kanalizace pro rozvoj obce nedostate ná kvalita a kapacita lokálních vodních zdroj íležitosti ochrana p ed záplavami hrázkováním realizace koncepce oddílné kanalizace v místních ástech hrozby pravidelné záplavy poškozování životního prost edí ne ízenou likvidací splaškových vod Realizací zám obsažených v územnímn plánu dojde k navýšení celkových pot eb kapacit zdroj pitné vody a nárok na kapacitu istírny odpadních vod. P i správném technickém ešení není ovlivn ní vodních tok svedením deš ových vod z území významné. V tšina území je v nována výstavb rodinného typu s povinností zasakování vod ze zpevn ných ploch. Navržené plochy ve stávajícím záplavovém území vzhledem k jejich poloze v nízké inundaci nehrozí zhoršením odtokových pom v území. Ochranné hrázky navržené v ásti Lukovna, Dražkova a Sezemice zajistí ochranu stávajících ohrožených objekt p ed záplavovu Stavební innost v p ilou ených ástech je motivací k celkovému ešení svedení splaškových vod na istírnu odpadních vod. i zachování stavu v území je nutná alespo ochrana p ed záplavou a ešení likvidace splaškových vod u stávajících ástí bez kanalizace Zvýšení podílu ploch NSp v okolí m sta v návrhu územního plánu by m lo zlepšit vsakovací pom ry v území C.3 hygiena životního prost edí Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice 5

6 SILNÉ STRÁNKY Dochází k postupnému mírnému poklesu hodnot SO 2, emisní limity nejsou p ekra ovány Mírn se zlepšuje jakost vody v ekách Všechny obce zavedly systém separovaného sb ru pro základní druhy odpadu. SLABÉ STRÁNKY Zvyšují se koncentrace Nx v ovzduší, jsou ekra ovány imisní limity pro ochranu ekosystém. Krátkodob jsou p ekra ovány imisní limity PM10 a ozonu. Neuspokojivý je stav jakosti povrchových vod mén vodných vodote í protékajících menšími sídly s ne išt nými odpadními vodami Zvyšování dopravní zát že zatížení území zvýšenými koncentracemi emisní a zvýšenou hladinou hluku. V nakládání s odpady p evažuje skládkování net íd ného odpadu. Existence celé ady lokalit vedených jako staré ekologické zát že. ÍLEŽITOSTI Využívání nejlepších dostupných ekologických technologií v pr myslu, zem lství, vytáp ní, stavebnictví, doprav, které povede ke snižování zne išt ní životního prost edí. Vybudování obchvat sníží emisní a hlukovou zát ž obcí. HROZBY Zvyšování intenzity dopravy m že vést k dalšímu nár stu emisní a hlukové zát že území v blízkosti komunikací. Nár st emisí z plošných zdroj vytáp ní domácností v d sledku používání nešetrných, avšak levných paliv. Zvýšení míry separace a následného využití odpad. Sanace starých ekologických zát ží, následná možnost využití stávajících nevyužitých pr myslových areál. Neochota ob an spolupracovat na separaci odpad zvýšení množství net íd ného komunálního odpadu, erných skládek. Omezení možnosti využití nevyužívaných pr myslových areál v d sledku ne ešení starých ekologických zát ží. 6

7 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky plynofikace lokálních zdroj tepla plocha zelen v centru m sta v Mezimostí slabé stránky hlukové zatížení od silnice I/36 a II/298 nedostate ná kvalita ovzduší nedostatek zelen mezi zástavbou v centru m sta íležitosti vymíst ní dopravy z centra m sta realizací obchvatu I/36 a II/298 realizace kvalitní rekrea sportovní zelené plochy v centru m sta hrozby prodlužování stavu dopravy v centru m sta odkladem realizace obchvatu I/36 navýšení pr jezdné dopravy po silnici II/298 Realizace zám územního plánu p inese zásadní zm nu kvality životního prost edí zejména z hlediska hluku, výfukových plyn, nedostatku zelen v centru m sta a celkové atmosfery životního prost edí Stávající stav bez realizace zásadních investic bude p inášet neustálé zhoršování již dnes nevyhovujících pom v této oblasti Kvalita t íd ní odpad je v Sezemicích již dnes vysoká. Vybudováním bioplynové stanice by byla zajišt na likvidace tlejícího odpadu z celého území. Celé území je plynofikováno. Napojeny budou i nové lokality. Bioplynová stanice že pokrýt ur itou ást pot eby území. C.4 ochrana p írody a krajiny Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence hodnotných zbytk p írodního prost edí tšina ORP spadá do území s výrazn sníženou vázaných p edevším na v tší vodní toky (Labe, hodnotou krajinného rázu. Lou ná, Chrudimka) a vodní plochy (Lázn Bohdane ). Velký ekologický, krajinotvorný i Podíl zvlášt chrán ných území je v ORP, rekrea ní potenciál t chto území. vzhledem k celorepublikovému pr ru, výrazn podpr rný. Na území ORP se nachází Kun tická hora krajinná dominanta nadmístního významu. Dle hodnoty KES území intenzivn využívané, zejména zem lskou velkovýrobou, oslabení 7

8 Regionální a nadregionální ÚSES je p evážn funk ní autoregula ních pochod v ekosystémech zp sobuje jejich zna nou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie tšina území ORP je výrazn zem lská, intenzifikací zem lství došlo k likvidaci rozptýlené zelen, krajina je neprostupná neobyvatelná, ekologicky nestabilní, se zna sníženou biodiverzitou. Rozši ování zastav ných a zastavitelných území na úkor zem lské p dy, volné krajiny. Zasahování do nejcenn jších zbytk p írodního prost edí ních niv. Výstavba pod Kun tickou horou degradace významné krajinné dominanty. ÍLEŽITOSTI HROZBY Podpora revitalizace, rehabilitace, renaturalizace Stále v tší tlak na zábory zem lské p dy a krajiny a jejích složek adou dota ních titul. volné krajiny z d vodu výstavby objekt pro Rekultivace ploch zdevastovaných lidskou bydlení, výrobu, logistická a obchodní centra. inností (pr myslové nevyužívané areály Zejména v okolí v tších sídel a podél dopravních brownfields, úložišt popílku elektrárny Opatovice, tras nežádoucí proces suburbanizace, estetické odkališt chemické výroby, plochy ukon ené devastace krajinného rázu, zhoršování žby nerostných surovin, skládky odpad ). prostupnosti volné krajiny. Revitalizace hodnotných ástí krajiny vázaných na Další rozvoj zástavby v okolí Kun tické hory vetší vodní toky (Labe, Lou ná, degradace nejvýznamn jší krajinné a Chrudimka).Využití krajinotvorného, ekologického architektonické dominanty. a rekrea ního potenciálu t chto území. Likvidace lužních ekosystém realizací splavn ní Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochran p írodních Labe do Pardubic. hodnot území, na rozumném využívání kvalitních ástí krajiny pro krátkodobou rekreaci. Podpora Další zábory nejcenn jších zbytk p írodního sounáležitosti obyvatel s životním prost edím prost edí vázaných na v tší ní toky. írodou, krajinou v které žijí.. Realizace navržených prvk ÚSES, p ípadn Nerespektování princip trvalé udržitelnosti pozemkových úprav zvýšení ekologické stability rozvoje, s d sledkem další degradace volné krajiny. krajiny a jejích biologických složek. Další snížení ekologické stability krajiny eroze, záplavy, ší ení šk dc 8

9 Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky vodní toky Labe a Lou né v území lesní plochy u Veské rybník Labská a jeho okolí dominanta Kun tické hory návrší mezi Sezemicemi a Po áply slabé stránky nedostate né plochy vzrostlé zelen v ástech Lukovna a Dražkov nefunk nost navržených nadregionálních biokoridor K 73 a K74 objekty individuální rekreace podél eky Labe íležitosti založit biokoridor a biocentra podél potoka Labská doplnit a chránit biokoridor podél toku Lou ná zachovat vrch mezi Sezemicemi a Po áply nezastav ný hrozby nevy ešené majetkové vztahy na pozemcích ur ených k umíst ní ÚSES živelný rozvoj individuální rekreace v plochách ÚSES Realizace rozsáhlých zastavitelných území není pro ochranu p írody p ínosem, ideální by bylo odstran ní v tší ásti stávající zástavby a nahrazení zelení Navržené koncepce eší nezadržitelný rozvoj atraktivního území a stanoví limity pro jeho zastav nost. i zachování zásadních princip ochrany p írody stanovených v územním plánu - vymezení prvk ÚSES v etn ochranných pásem, rozš ení ploch p írodního charakteru, ochrana ploch návrší p ed zástavbou, centrální tvar zástavby atd. není navržená koncepce ohrožením p írodního rámce a krajiny. 9

10 C.5 zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé klimatické podmínky pro tradi ní zem lství Kvalitní zem lská p da s dobrou produk ní schopností na v tšin území Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu zem lské produkce Vysoké investice do p dy za ú elem zvýšení úrodnosti v minulých desetiletích SLABÉ STRÁNKY Stálý pokles vým ry orné p dy Nízký podíl trvalých travních porost, 9% ze zem lské p dy Vysoké procento zorn ní, 85% ze zem lské dy - z pohledu ekologie Vým ra orné p dy na obyvatele (0,19 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R, vysoká hustota osídlení Nízké procento zalesn ní, 13,2 % je nejnižší v kraji a hluboko pod pr rem R Vým ra lesní p dy na obyvatele (0,04 ha) je hluboko pod pr rem kraje i R ást les byla v minulosti zasahována imisemi, což ovlivnilo jejich zdravotní stav (Paramo, VCHZ, TE Chvaletice, dálkový p enos) ást p ím stských les je nedostate udržována a je t žko prostupná 10

11 ÍLEŽITOSTI Budování technických opat ení na zem lských dách v rámci komplexních pozemkových úprav HROZBY Vysoký urbaniza ní tlak na rozvoj území na úkor zem lské p dy Agroturistika, chov koní pro sportovní ú ely, hipostezky Tlak na zábor nejkvalitn jších p d t. ochrany I a II pro výstavbu Využití stávajících les pro každodenní ím stskou rekreaci Absence údržby meliora ních soustav s rizikem následného zamok ení a snížení úrodnosti p dy, Budování biokoridor a biocenter lesního typu v rámci komplexních pozemkových úprav Budování interak ních prvk v krajin (aleje a pásy zelen podél cest a vodote í) a zp ístupn ní krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav Ozelen ní, zalesn ní a zatravn ní nevyužitých ploch na okrajích m sta Pardubic pro každodenní rekreaci poškození meliora ních soustav výstavbou Tlak na zábory lesních pozemk pro infrastrukturu, zvlášt pro rozši ování komunikací Riziko poškození lesních ploch v trem z d vodu jejich rozt íšt nosti, náchylnost ke kalamitním stav m Riziko odplavování úrodné vrstvy p dy p i stále ast jších p ívalových deštích Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky kvalitní orná p da pov tšinou II. a III. t ídy ochrany v ásti území p da intenzivn využívaná a obd lávaná v plochách vhodných k výstavb nižší t ída ochrany slabé stránky malé zastoupení lesní p dy postupné rušení funkce živo išné výroby íležitosti rozvíjet m st bez dopadu na nejvyšší kvalitu orné p dy udržet krajinu obd lávanou a kultivovanou hrozby stagnace zem lské výroby a obd lávání krajiny 11

12 Rozsáhlé zastavitelné území je z hlediska záboru zem lského p dního fondu negativním vlivem. ešené území však není prioritn ur eno rozvoji zem lské výroby, ale je sou ástí pr myslové aglomerace. Zem lská p da navržená k zastav ní je p edevším III a IV. t ídy ochrany v krajin s významnou ekonomickou prosperitou Navržená koncepce rozvíjí v proporcích všechny ásti m sta, ur uje k zastav ní z v tší ásti plochy již ur ené k zástavb v p edchozích dokumentacích a uceluje tvar stávajícího urbanisovaného území Vylou en je vznik satelitních útvar mimo stávající urbanistické struktury. Plochy pro pln ní funkce lesa budou p i realizaci zám územního plánu posíleny C.6 sociodemografické podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Zna ný rozvojový potenciál m st ve správním území ORP SLABÉ STRÁNKY Suburbanizace a kvalita její výstavby, která vytvá í minimální podmínky pro sociální soudržnost Stabilita sídelní struktury Rostoucí po et obyvatel v p evážné v tšin obcí, nedochází k vyklid ování obcí ÍLEŽITOSTI Regenerace sídel s cílem posílení jejich atraktivity pro kvalitní bydlení HROZBY Pokra ující proces urban sprawl s d sledky segregace skupin obyvatel Posílení popula ního vývoje ve stárnoucích obcích (jsou umíst ny v rekrea atraktivním prost edí) Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky rostoucí po et obyvatel plusové saldo migrace dostupnost pracovních p íležitostí v malé dopravní vzdálenosti dostate ná ob anská vybavenost zajiš ující uspokojování pot eb obyvatel slabé stránky neperspektivní skladba obyvatelstva z hlediska r stu populace vysoká konkurence obchodních et zc v blízké vzdálenosti omezující 12

13 perspektivu rozvoje drobných obchodních za ízení íležitosti zajišt ní podmínek pro udržení dor stající mládeže a mladých rodin v obci podpora p ír stku obyvatel migrací podpora domácího drobného podnikání k rozvoji nabídky služeb a obchodu hrozby likvidace drobného podnikání a nabídky ob anské vybavenosti ve m st zm na charakteru samostatného m sta na obytný satelit m sta Pardubice Koncepce územního plánu p ináší v dlouhodobém horizontu p íležitost pro zlepšení sociodemografické struktury území zejména poskytnutím ploch pro bydlení p i kladné migraci. Pro zkvalitn ní nabídky ob anské vybavenosti, zejména maloobchodní sít a služeb bude významným p ínosem odstran ní pr jezdné dopravy z centra a navýšení po tu obyvatel i zachování stavu hrozí postupné prohlubování satelitní funkce sídla bez ambicí vyváženéhé vztahu funkcí v území C.7 bydlení Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY Dobrá úrove bydlení ve m stech i v menších obcích Dobré technické vybavení byt Stoupající tendence výstavby nových byt Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska kvality bydlení) SLABÉ STRÁNKY Vysoká cena nových byt a jejich obtížná dostupnost pro mladé rodiny Nerovnom rnost výstavby v území, nejv tší v Pardubicích a blízkém okolí Stoupající tendence výstavby rodinných dom (z hlediska z hlediska zábor zem lské p dy) Stabilní ekonomická situace v území má vliv na rozvoj bydlení 13

14 ÍLEŽITOSTI Hypotéky na individuální výstavbu HROZBY Tlaky na zástavbu všech volných ploch ve stech bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Tlaky na budování obytných satelit v okolí obcí v blízkosti Pardubic bez ešení širších vazeb a ob anského vybavení Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky volné bydlení venkovského typu s dostate nými plochami parcel klidové bydlení v blízkosti aglomerace dobrá dopravní dostupnost pracovních p íležitostí, kulturních akcí existence dostate né ob anské vybavenosti v míst kompletní technická infrastruktura v centrálních Sezemicích slabé stránky absence aktivní podpory rozvoje bydlení v koncep ních krocích malá nabídka obchodní sít v míst omezená kapacita technické infrastruktury íležitosti rekonstrukce centra po vymíst ní pr jezdné dopravy podporou drobného podníkání ve sfé e obchodu a služeb a ešením parkování v centru vytvá ení územních koncepcí pro plánovaný rozvoj bydlení podpora p ípravy území pro výstavbu bydlení podpora spole enského života, sportovních a spolkových aktivit založení místní autobusové dopravy z místních ástí do centra realizace cyklistických stezek do místních ástí hrozby nedostate né finan ní prost edky pro podporu výstavby technické infrastruktury dopravní kolaps na k ižovatce I/36 a II/298 zachování pr jezdu v dlouhodobém horizontu bez možností kvalitních život v centru m sta Navržené principy územního plánu by m ly p isp t k výraznému zlepšení obytné funkce v území krom odstran ní rizik spojených s pr jezdnou dopravou ( bezpe nostní, hluk, smog) bude ešena i lepší dopravní dostupnost jednotlivých nemovitostí a dále koncep ní ešení sítí infrastruktury Nové plochy budou dle stávající legislativy dopln ny i plochami ve ejné zelen a ob anské vybavenosti, které zvýší atraktivnost obytných ploch V územním plánu jsou navržena nová zastavitelná území pouze v návaznosti na stávající urbanizovaná území 14

15 C.8 rekreace Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existence NKP Kun tická hora s gotickým hradem Nízká atraktivita území z hlediska turistiky a rekreace Po ádání akcí Velká Pardubická a Zlatá p ilba, významných pro návšt vnost regionu Rovinná zem lsko pr myslová krajina s minimálním podílem les Vhodné podmínky pro cyklistiku Malé možnosti každodenní p ím stské rekreace ÍLEŽITOSTI Možný vznik v tších rekrea ních oblastí s vodními plochami po vyt žení št rkopísku v prostoru eperka - Stéblová Prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích, vydávání propaga ních materiál HROZBY Nár st pr myslu a intenzita dopravy m že negativn ovliv ovat zájem o návšt vu regionu Nevhodná zástavba v blízkém okolí NKP Kun tická hora m že narušit její dominantu a že mít vliv na návšt vnost Rozvoj civilního provozu letišt Agroturistika a jezdectví Rekrea ní využití oblasti v okolí Kun tické hory Využití okolí vodních tok ve m stech ke každodenní rekreaci Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky venkovské prost edí s nízkou hustotou zástavby atraktivní okolí toku eky Labe a blízké Kun tické hory kvalitní životní prost edí slabé stránky nedostate né plochy a za ízení pro aktivní rekreaci absence koupališt 15

16 nedostate ná kapacita t locvi ny íležitosti realizace sportovn rekrea ního centra v Mezimostí v etn stavby koupališt výstavba druhé t locvi ny realizace cyklistických stezek do okolních obcí a do Orlického podhí hrozby nedostate né pozemkové možnosti pro realizaci zám nedostate né finan ní prost edky pro výstavbu Sou ástí návrhu územního plánu jsou rozasáhlé rekrea ní krátkodobé aktivity v centru m sta i realizaci zám ru bude ú eln využit prostor mezi ekou Lou nou a mlýnským náhonem v Mezimostí pro rekreaci a sport, další plochy budou sou ástí nových zatavitelných území, využitelných i pro stávající zástavbu, kde jsou možnosti sportovního vyžití nedostate né V územním plánu je zcela omezen rozvoj individuální rekreace, která z d vod intenzity využití území není pro m sto p ínosem C.9 hospodá ské podmínky Rozbor dle územn analytických podklad ORP Pardubice SILNÉ STRÁNKY íznivé podmínky pro zem lství. Jedna z nejúrodn jších oblastí v R SLABÉ STRÁNKY Útlum zem lské výroby i p es p íznivé podmínky Existence stabilních a perspektivních pr myslových odv tví Nedostate né propojení zem lské produkce se zpracovatelským pr myslem sobnost významných zahrani ních spole ností Nedostatek kvalifikované pracovní síly a z tohoto s mezinárodním významem vodu p íliv pracovních sil ze zahrani í, z východní Evropy a Asie Objem produkce a vývozu v oboru elektrotechniky a po íta pat í k nejv tším v R ( Foxconn ) Podpr rné mzdy ve srovnání s R Dobrá dopravní dostupnost v tšiny území, možnost využití všech druh dopravy v etn letecké Nízká nezam stnanost ÍLEŽITOSTI HROZBY 16

17 Dokon ení dálnice D11 a rychlostní silnice R 35 zlepší napojení n kterých ástí ORP a bude íležitostí pro hospodá ský rozvoj t chto ástí Splavn ní Labe do Pardubic Využití tzv. brownfields, nevyužitých areál po zem lské výrob v obcích a po pr myslových výrobách ve m st. Neúm rný rozvoj nákladní dopravy v d sledku hospodá ského rozvoje, zejména v okolí Pardubic a nedostatek financí na odklon této dopravy z center m st a obcí Odliv specializovaných odborník do jiných oblastí R a do zahrani í v d sledku podpr rných mezd Projekt TechnoPark, projekt rozvoje nových technologií a v deckotechnického výzkumu Rozbor dle pr zkum a rozbor územního plánu Sezemice silné stránky dobrá vazba na ekonomické prost edí Pardubic napojení na silnici I. t ídy kvalitní pracovní síla v míst slabé stránky nedostate né plošné rezervy pro rozvoj podnikání v míst íležitosti podpora p ípravy navržených ploch na podnikání hrozby rozvoj ploch pro podnikání je svázán s výstavbou obchvatu I/36 V územnímn plánu jsou vytvá eny územní podmínky pro ekonomickou prosperitu oblasti rozvoj výrobních ploch, zajišt ní jejich p ístupnosti, celkové dopravní ešení území D. P ÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, P ÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ Navržené principy rozvoje v územním plánu jsou p ínosem k odstran ní základních hrozeb v území. Navržena jsou opat ení ke snížení ohrožení záplav, zejména v ásti Lukovna 17

18 a Dražkova, dále v ásti Sezemice. Principiáln je ešeno celé území z hlediska likvidace splaškových vod. Navrženo je odkanalizování místních ástí. Nové lokality jsou navrženy v systému oddílné kanalizace. Nejzávažn jší hrozbou pro pozitivní rozvoj oblasti je pr jezdná doprava. V územním plánu je koncepci dopravy v nována mimo ádná pozornost. Hlavními prinicipy jsou vymíst ní silnice I/36 mimo zastav né území jižním obchvatem m sta, eložka silnicie II/298 severn od zastav ného území a její napojení na novou trasu I/36. Variantn je pak ešeno vymíst ní i silnic III. t ídy tak, aby byla centrální ást sta zbavena dopravních závad a hlukové zát že. Navržená okružní komunikace na severní a severozápadní stran bude p ínosem pro kvalitní dopravní napojení zejména nových lokalit obytné zástavby. Navržena spojka od sjezdu ze silnice I/36 k výrobní ploše stávající i navržené odstraní pr jezdnou nákladní dopravu mimo obytné tvrti. Tato koncepce má zásadní vliv na snížení aktuálních hrozeb v území a to v oblastni bydlení, pracovních p íležitostí, sociodemografické skladb obyvatel a hospodá ských podmínek. Zna ná ást krajiny je navržena do za azení jako plochy NSp plochy smíšené nezastav ného území p írodní s cílem zvýšit podíl ploch p írodního charakteru zejména v návaznosti na plochy p írodní ÚSES a na zastav né území. Toto ešení je v souladu se státním programem ochrany p írody a Státní politikou životního prost edí. Snižuje se i hrozba nedostate ného obd lávání orné p dy v ekonomicky extrémn vytíženém prost edí Hradecko Pardubické aglomerace. Územním plánem nelze ovlivnit hrozby ekonomického charakteru, zejména oddalování realizace komunika ní kostry. D.II VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ Rozvoj m sta je v územním plánu smován k vytvá ení harmonického prost edí rovnom rného zastoupení hlavních funkcí. P i postupné realizaci má podpo it eliminaci slabých stránek v území. Kladné saldo migrace je p edpokladem pozitního vlivu na v kovou skladbu obyvatelstva. Vytvá ení podmínek pro umíst ní maloobchodních za ízení prostorové podmínky v centru, zajišt ní parkování, zvýšení po tu obyvatel, centrální rozvoj omezí negativní vliv velkých za ízení obchodník et zc. Podpora nabídky rekrea ního potenciálu zvýší kvalitu využití volného asu obyvatel. Koncep ní p ístup ke vstupu do území jednotlivých lokalit zajistí plánovaný rozvoj technické infrastruktury jak z hlediska efektivity, tak prostorových podmínek. Vymezení ploch pro zele a ploch p írodních zajiš ují jejich ochranu p ed negativním sobením lov ka. Návrh bioplynové stanice m že zkvalitnit nakládání s rozložitelným komunálním odpadem. D.III VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A P ÍLEŽITOSTÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ V územním plánu jsou zohled ny hlavní p íležitosti a silné stránky. sto je v ideální poloze ve vztahu k pr myslové aglomeraci. Optimální model rozvoje je ve využití této polohy ve vztahu k pracovním p íležitostem a dobrému dopravnímu napojení. Zachovat kvalitu p ím stského bydlení v klidové poloze a dobrém životním prost edí. Rozvíjet vlastní ob anskou vybavenost zejména v maloobchodní sfé e a službách. Tyto možnosti souvisí s r stem po tu obyvatel, 18

19 který v plném využití navrženýc ploch m že dosáhnout ve výhledu až 10 tis. obyvatel. Vzhledem k okolí m sta Pardubice se jeví krajina Sezemic jako atraktivní. Podpora rekrea ních p íležitostí tuto atraktivitu zvyšuje. D ležitým prvkem v této koncepci je uchování zelen v centru m sta v prostoru Mezimostí a navržené plochy vesla ského kanálu variantn p írodního vodního prvku. Významným p írodním prvkem je rybník Labská. V územním plánu je podpo en jeho írodní rámec. Z hlediska technického je m sto napojeno na veškerou infrastrukturu D.IV VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT EŠENÉHO ÚZEMÍ Hodnoty v území, vymezené v pr zkumech a rozborech jsou v návrhu územního plánu chrán ny a rozvíjeny. Jedná se o Významné pohledové osy Vymezení zastavitelných ploch vytvá í podmínky pro zachování pohledových os. i návrhu urbanistického ešení jendotlivých lokalit územní studií je podmínkou respektovat významné pohledové osy, zejména vnímání hradu Kun tická hora s prostoru mezi Po áply a Sezemicemi a z komunikace na Dražkov a dále pohled na m sto z prostoru od obce asy sm rem na kapli Pany Marie Prostor zelen a sportu v centru m sta Prostor mezi mlýnským náhonem a ekou Lou nou je navržen jako plocha ob anského vybavení plochy t lovýchovná a sportovní za ízení. U umíst ných aktivit bude p evládat p írodní prvek s návazností na zele podél eky Lou né. Husovo nám stí Stanoveny jsou požadavky na innosti na Husov nám stí, podmínky ochrany jeho charakteru. Navrženo je zpracování regula ního plánu centrální ásti Sezemic, krom jiného i z d vodu zachování architektonických hodnot Pohledov významné návrší Návrší jako významné pohledové body je vymezeno jako plocha smíšená p írodní se stanovením podmínek pro výstavbu v návaznosti na jeho vrchol Náves v Dražkov, v Kladin, ve Velkých Kolod jích Návsi jsou za azeny do ploch ve ejných prostranství a stanovena je jejich ochrana ed zastav ním Historické památky Vyhlášené kulturní památky jsou vymezeny v územním plánu v etn jejich ochrany z hlediska urbanistických souvislostí 19

20 E. VYHODNOCENÍ P ÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj území v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Navržené ešení reaguje na požadavky soukromých vlastník a dává je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Vzhledem k mí e využití zastav ného území, k výraznému r stu m sta v posledních desetiletích a velkým potenciálem území do budoucnosti je územní plán navržen jako limitující výsledný stav. Zajišt n je tak soulad ve ejných a spole enských zájm v dlouhodobém horizontu, možnost stanovit podmínky pro soustavné a komplexní ú elné využití a prostorové uspo ádání území. Rozložení funkcí v území, zejména velkorysé ešení dopravní kostry, vymezení ploch pro hospodá ský rozvoj a ochrana ploch zelen v centru m sta jsou navrženy s ohledem na podmínky života budoucích generací. Základní prvky územního plánu reagující na priority územního plánování: Rovnom rný rozvoj všech ástí sídla, zd razn ní obytné funkce území. Vymezení kostry zelen, zejména regionálního biokoridoru podél Lou né, nadregionálního biokoridoru K74 a K73 s ochranným pásmem. Ochrana krajiny p ed vznikem nových sídel. Zachování p írodních a rekrea ních prvk v centrální ásti m sta u eky Lou né. Dopravní kostra, zejména vymíst ní silnice I/36 a silnice II/298 mimo zastav né území, ešení dopravní p ístupnosti jednotlivých ástí. Návrh ešení odkanalizování jednotlivých ástí. F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ F.I VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠT NA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Navržené ešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytvá í podmínky pro koncep ní ešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastav ného území. 20