Etický kodex společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex společnosti"

Transkript

1 Etický kodex společnosti

2 Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance společnosti Ericsson týkající se specifických provozních oblastí můžete najít v Zásadách skupiny, Směrnicích skupiny, Pokynech skupiny, stejně jako v místních směrnicích a nařízeních. Odkazy na zásady skupiny Ericsson, směrnice skupiny a pokyny skupiny je možno najít zde (

3 Obsah BÝT DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM Naše určující principy 5 Naše zodpovědnost za dodržování předpisů 6 Porušování ohlašovací povinnosti 7 ZODPOVĚDNÉ PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ Naše závazky co by zodpovědných členů společnosti 8 Respektování lidských práv v průběhu provádění našich obchodních operací 9 Ochrana zdraví a bezpečnosti 10 Závazek vůči udržitelnému rozvoji 10 Kodex chování 11 KAŽDÝ KROK SE POČÍTÁ Dodržování zákonů, pravidel a předpisů 12 Komunikace a finanční informace 13 Řešení střetů zájmů 14 Ochrana a řádné využívání aktiv společnosti 15 Ochrana informací 16 3

4 Dopis od prezidenta a generálního ředitele Vážení kolegové, Etický kodex společnosti je náš řídící systém a nástroj, který zachovává vnímání naší společnosti jako důvěryhodného partnera, pomáhá při zodpovědném provádění obchodů a připomíná nám, že každý krok se počítá. Tyto pokyny jsou základem toho, jak pracujeme, a pomáhají nám řídit nás při zachovávání naší důvěry a hodnověrnosti u našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců, akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů. Etický kodex společnosti si prosím řádně prostudujte. Očekávám, že každý z nás bude pracovat v souladu s principy uvedenými v tomto Kodexu. Všichni jsme zodpovědní za plnění těchto norem. Jsem zavázán vůči otázkám firemní odpovědnosti společnosti Ericsson a zodpovědnému provádění obchodů. Ukažte nám, že to platí i o vás. Každý krok se počítá. Hans Vestberg Prezident a generální ředitel Duben

5 BÝT DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM Naše určující principy Poctivost, transparentnost a odpovědnost charakterizují způsob, jakým provádíme obchody. Pro udržení důvěry a věrohodnosti u našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců, akcionářů a dalších zúčastněných stran je fungování se silným smyslem pro poctivost kriticky významné. Tato důvěra a věrohodnost vyžaduje transparentnost v tom, jak provádíme obchody, a důvěrnost při provádění obchodů za účelem ochrany obchodních aktiv a soukromí jednotlivců. Vytváření prostředí transparentnosti při podnikání pro nás všechny představuje vysokou prioritu. Náš etický kodex společnosti je naším slibem, že budeme své transakce realizovat otevřeně a pravdivě, a že otevřená a pravdivá bude i naše komunikace na trhu. Očekáváme, že společnost bude provozována v souladu s principy stanovenými v tomto Kodexu. Každý, od členů představenstva a týmu výkonného vedení až po každého jednotlivce, který pracuje pro společnost Ericsson, bude zodpovědný za plnění těchto norem. Kodex obchodní etiky odráží závazek naší společnosti vůči odpovědnému provádění obchodů, včetně následujícího: Být odpovědní příslušníci firmy Respektování lidských práv v průběhu provádění našich obchodních operací Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Podpora udržitelného rozvoje Podpora principů globální úmluvy OSN, jak je stanoveno v Kodexu chování Kodex rovněž obsahuje pravidla pro všechny jednotlivce, kteří provádějí práci pro společnost Ericsson, pod vedením společnosti Ericsson nebo v prostorách společnosti Ericsson, ať už jako zaměstnanci společnosti Ericsson nebo subdodavatel nebo soukromý podnikatel, včetně následujícího: Zajištění neustálého souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy Prosazování úplných, poctivých, přesných, včasných a srozumitelných informačních sdělení ve finančních výkazech a dalších veřejných oznámeních Správné řešení střetů zájmů Ochrana a řádně používání aktiv společnosti Ochrana neveřejných informací 5

6 Naše zodpovědnost za dodržování předpisů Od každého, kdo pracuje pro společnost Ericsson, se vyžaduje, aby si prostudoval Kodex za účelem podpory a práce v souladu se závazky společnosti v něm uvedenými a aby dodržoval pravidla, která pro nás Kodex stanoví, stejně jako všechny platné zákony. Navíc musíme dodržovat zásady, směrnice a pokyny společnosti Ericsson a rovněž místní směrnice a pokyny. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru a/nebo občanskou a trestní odpovědnost. Na našich vedoucích spočívá ještě větší zodpovědnost. Svým jednáním budou prokazovat, jak je důležité dodržování zmiňovaných norem. Vedení příkladem je mimořádně důležité, což platí i proto, že manažeři musejí být k dispozici těm, kteří se chtějí informovat nebo chtějí ohlásit možné porušení tohoto Kodexu. Vedoucí musí zajistit, že tento Kodex bude v jejich organizaci respektován a dodržován. Vedoucí nesmějí nad neetickým chováním přivírat oči. 6

7 Porušování ohlašovací povinnosti Osoby pracující pro společnost Ericsson - Osoby pracující pod vedením managementu společnosti Ericsson nebo v prostorách společnosti Ericsson jsou vyzvány, aby svému manažerovi, nebo v souladu s místně zavedenými postupy, hlásili jakékoli chování, o němž se v dobré víře domnívají, že představuje porušení zákonů nebo tohoto etického kodexu společnosti. Jestliže je do situace nějakým způsobem zapojen nadřízený nebo pokud nemůže adekvátně na obavy reagovat nebo tak nečiní, žádáme zaměstnance, aby věc hlásili vyšší instanci nebo v souladu s místními zavedenými postupy. Dodavatelé, zákazníci a ostatní Dodavatelé, zákazníci a další partneři spojení se společností Ericsson mohou oznamovat podezření na porušení zákonů nebo Kodexu obchodní etiky místním provozním vedoucím nebo v souladu s místně zavedenými postupy. Oznamování porušení společnosti Ericsson Pokud výše uvedené kanály nejsou k dispozici nebo nejsou vhodné a pokud údajného porušení se dopustí skupina nebo místní vedení a údajné porušení se týká korupce, podezřelého účetnictví nebo záležitostí auditu nebo jinak vážně ovlivňuje podstatné zájmy společnosti Ericsson nebo zdraví a bezpečnost osob, porušení může být oznámeno prostřednictvím procesu podávání oznámení o porušení pravidel společnosti Ericsson: Oznamování porušení pravidel společnosti Ericsson. Oznámení mohou být řešena v tomto procesu, pokud je v souladu s místní legislativou platnou pro zapojené osoby. Informace o procesu Oznamování porušení pravidel společnosti Ericsson jsou k dispozici na intranetu 1 a internetových stránkách společnosti Ericsson 2. Od vedoucích se očekává, že budou vážně řešit oznámené problémy a pracovat na zajištění uspokojivého řešení v souladu s etikou, hodnotami a postupy, a bez jakýchkoliv zákonných nebo regulačních závazků. Ericsson neakceptuje diskriminaci ani odvetné kroky proti jednotlivcům podávajícím oznámení, kteří v dobré víře ohlásili údajná porušení předpisů

8 ZODPOVĚDNÉ PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ závazek společnosti Je zodpovědností každého, kdo pracuje pro společnost Ericsson, aby otázky týkající se firemní odpovědnosti, včetně lidských práv, bezpečnosti a ochrany zdraví a ekologických otázek, řešil profesionálně a bral do úvahy závazek společnosti vůči odpovědnému provádění obchodů při každodenní práci. Naše závazky co by zodpovědných členů společnosti Věříme, že komunikace je základní lidská potřeba, která přispívá k ekonomické prosperitě a sociální spravedlnosti a která poskytuje řešení mnoha úkolů v oblasti udržitelného rozvoje. Usilujeme o to, abychom zajistili, že naše technologie bude silou přinášející dobro na světě a minimalizující negativní dopady. Pevně věříme, že informační a komunikační technologie (IKT) podporuje vyšší transparentnost a pomáhá mnoha základním lidským právům, jako např. právu na zdraví, vzdělání, svobodu shromažďování a svobodu vyjadřování. korupci. Tyto principy tvoří základ našeho přístupu ke zodpovědnému provádění obchodů. Je důležité, aby byla značka Ericsson vždy spojována s úctou k lidským právům, se slušnými a bezpečnými pracovními podmínkami, s etickými a podnikatelskými postupy nepoškozujícími životní prostředí. Je důležité chovat se společensky a eticky zodpovědným způsobem a usilujeme o to, abychom byli zodpovědnými občany v komunitě, kde podnikáme. Staráme se o lidi, kteří se účastní výroby a podpory našich produktů a služeb na celém světě, a obecněji o uživatele IKT. Společnost Ericsson je zavázána dodržovat 10 principů globální úmluvy OSN, které pokrývají oblast lidských práv, pracovních norem, environmentálního řízení a postupů proti 8

9 Respektování lidských práv v průběhu provádění našich obchodních operací Společnost Ericsson respektuje všechna mezinárodně prohlašovaná lidská práva, včetně Listiny mezinárodních lidských práv a svobod a Deklarace základních principů a práv na pracovišti Mezinárodní organizace práce, které řeší svobodu shromažďování a kolektivní vyjednávání, nucenou práci, dětskou práci a diskriminaci. Jsme zavázáni implementací Prováděcích principů OSN pro obchodní a lidská práva ve všech našich obchodních provozech. Usilujeme o zajištění toho, že se nebudeme podílet na žádném zneužívání lidských práv. Ve všech kontextech budeme hledat způsoby, jak dodržovat principy mezinárodně uznávaných lidských práv, i když budeme muset čelit protikladným požadavkům. Jsme si vědomi specifických výzev s ohledem na některé otázky lidských práv ve společnosti s přístupem na síť, jako např. právo na svobodu vyjadřování a právo na soukromí a dopady na jiná práva vyplývající z potenciálního zneužívání technologie, a aktivně pracujeme na minimalizaci všech těchto rizik a výzev. Soukromí a zabezpečení jsou významné prvky výrobků a služeb dodávaných společností Ericsson a usilujeme o sladění našich výrobků a obchodních procesů tak, abychom zajistili, že při používání našich výrobků a služeb budou respektovány aspekty lidských práv zaručujících soukromí a svobodu vyjadřování. 9

10 Ochrana zdraví a bezpečnosti Společnost Ericsson je zavázána udržovat přísnou kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podporou povědomí, prevence a péče. Při našem každodenním provozu pracujeme spolu s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími partnery na zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Náš závazek projevujeme systémem dokumentovaných kontrol řízení a podnikáním nezbytných kroků. Aplikací těchto kontrol působíme jako zodpovědný zaměstnavatel tak, že usilujeme o ochranu života a zdraví každého, kdo pracuje pro společnost Ericsson a chrání obchodní zájmy a značku společnosti Ericsson a naše zákazníky. Závazek vůči udržitelnému rozvoji Společnost Ericsson je zavázána zajišťovat udržitelný rozvoj společnosti, což je rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by narušoval schopnost budoucích generací naplňovat své vlastní potřeby. Udržitelnost definujeme jako dlouhodobou společenskou spravedlnost, ekonomickou prosperitu a lepší ekologický výkon. Společnost Ericsson bude usilovat o vývoj, výrobu a nabízení výrobků, služeb a řešení s vynikajícím výkonem v oblasti udržitelnosti. Neustále budeme pracovat na snižování negativních dopadů našeho provozu a maximalizaci pozitivních dopadů naší technologie, abychom umožňovali udržitelný rozvoj společnosti. Budeme zvyšovat znalosti a povědomí o udržitelnosti mezi zaměstnanci a aktivně se zapojovat spolu s našimi partnery do aktivit, které mají pozitivní společenský, ekologický a ekonomický dopad na lidi, obchody a společnost. Budeme také zapojovat naše dodavatele za účelem zajištění odpovídající udržitelnosti norem v našem dodavatelském řetězci. 10

11 Kodex chování Pro účely respektování lidských práv a prosazování spravedlivých podmínek v zaměstnání, bezpečnosti práce, zodpovědného řízení environmentálních otázek a vyšších etických standardů se náš Kodex chování, založený na principech globální úmluvy OSN aplikuje při provozu společnosti, včetně oblasti výroby, dodávek a podpory produktů Ericsson a služeb po celém světě. Kodex chování stanoví, že: Všichni zaměstnanci by měli mít svobodnou volbu nenásilným a zákonným způsobem vytvářet a přidávat/nepřidávat se k odborům dle svého výběru a měli by mít právo na kolektivní vyjednávání. Ericsson neakceptuje dětskou práci. Žádné osoby by neměly být diskriminovány z důvodu své rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, těhotenství, rodičovského stavu, vyznání, politických názorů, národnosti, etnického původu, sociálního původu, sociálního postavení, statusu domorodého obyvatele, postižení, věku či členství v odborech nebo jakýchkoliv jiných vlastností chráněných místním právem, dle situace. Všechny osoby musí znát základní podmínky svého zaměstnání a všichni zaměstnanci, kteří mají stejné zkušenosti a stejnou kvalifikaci a podávají stejný výkon, obdrží za stejnou práci i stejnou odměnu, a to jestliže provádějí práci za obdobných pracovních podmínek. Zdraví pracovníků a bezpečnost na pracovišti budou vždy představovat naši prioritu. To platí pro všechny aspekty pracovních podmínek. Je odpovědností každého zaměstnance společnosti Ericsson respektovat a podporovat Kodex chování a je zodpovědností každé jednotky společnosti Ericsson a celé společnosti Ericsson a rovněž každého manažera zajistit, aby se zaměstnanci společnosti Ericsson bylo nakládáno v souladu s Kodexem chování. Po dodavatelích a jejich subdodavatelích se požaduje, aby kodex chování dodržovali a aby se rovněž o jeho dodržování přesvědčovali. 11

12 KAŽDÝ KROK SE POČÍTÁ pravidla pro každého, kdo provádí práce pro společnost Ericsson, ať už se jedná o zaměstnance společnosti Ericsson nebo subdodavatele nebo soukromého podnikatele Dodržování zákonů, pravidel a předpisů Společnost Ericsson bude dodržovat veškeré zákony a předpisy, které se na její podnikání vztahují. Protože se podílíte na chodu společnosti Ericsson, je možné se setkat s celou řadou právních problémů. Porušení jakéhokoliv platného práva nebo předpisu má vážné důsledky, jak pro společnost Ericsson, tak i pro zúčastněné osoby. Je proto vaší odpovědností seznámit se s příslušnými zákony a předpisy, včetně níže uvedených, a dodržovat je. Mezinárodní obchodní transakce Specifické zákony a předpisy se vztahují na naši účast v mezinárodních transakcích. Všichni účastnící se mezinárodních obchodních transakcí, musejí znát a dodržovat všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy, např. pro export a import, ustanovení zakazující účast na bojkotech, platných obchodních embarg a sankcí. Korektní hospodářská soutěž Společnost Ericsson prosazuje korektní hospodářskou soutěž. Ta je základem pro rozvoj podniku a inovace. Všichni zaměstnanci společnosti Ericsson musí být v soutěži na otevřeném trhu tak důrazní a konstruktivní, jak je to jen možné, přičemž v každé ze zemí, kde společnost Ericsson působí, musí důsledně dodržovat antimonopolní zákony. Otázky antimonopolního práva musejí být řešeny v souladu s právním oddělením skupiny, které také zodpovídá za správu a koordinaci záležitostí interně a ve vztahu k soudu nebo úřadům. Ericsson musejí jednat přísně v souladu s veškerými příslušnými pravidly a předpisy, které jsou vytvořeny proti zneužívání interních informací ( insider trading ) a poskytování takových informací jiným stranám ( stock tipping ). Není povoleno, abyste přímo či nepřímo kupovali nebo prodávali akcie nebo cenné papíry jakékoli veřejně obchodované společnosti, včetně společnosti Ericsson, v době, kdy máte v držení interní informace týkající se takové společnosti. Stejně tak nesmíte interní informace sdělovat nikomu ani uvnitř společnosti Ericsson ani vně, včetně rodinných příslušníků, přátel, spolupracovníků či jiných osob, které takové informace nezbytně nepotřebují pro výkon svých povinností pro společnost Ericsson. Interní informace jsou takové neveřejné informace, u nichž je pravděpodobné, že budou mít podstatný vliv na cenu, za jakou se předmětné akcie či cenné papíry obchodují. Zachování důvěrnosti společnost Ericsson je zavázána chránit důvěrnost osobních informací, jako např. informací týkajících se zaměstnanců, partnerů, externích pracovníků, zákazníků a koncových uživatelů. Od společnosti Ericsson se vyžaduje, aby dodržovala zákony týkající se ochrany osobních informací. Pokud jste zapojeni do přístupu k osobním informacím nebo jejich zpracovávání, musíte se seznámit s platnými zákonnými a smluvními požadavky a dodržovat je. Účetnictví a finanční výkaznictví Po společnosti Ericsson je požadováno, aby dodržovala přísné účetní principy a standardy, aby vykazovala finanční informace přesně a úplně, aby disponovala vhodnými mechanismy interní kontroly a příslušnými procesy zajišťujícími soulad účetnictví i výkaznictví se příslušným zákonem, předpisy i burzovními požadavky. Musíte podporovat úsilí společnosti v této oblasti podpořili. Zneužívání interních informací při obchodování s cennými papíry Všichni zaměstnanci společnosti 12

13 Komunikace a finanční informace Je důležité, aby zaměstnanci Ericsson dobře chápali provozní a finanční výkony své skupiny a mohli se lépe zapojovat do vylepšování operací. To je však třeba činit v souladu se zásadami společnosti Ericsson týkajících se sdělování finančních informací a s právními požadavky specifikovanými v předpisech ohledně interních informací, burzovních požadavcích pokud jde o obchodované společnosti a jejich výkaznictví a s požadavky orgánů dohledu nad obchodováním s cennými papíry. Povinnost společnosti Ericsson určuje, jak tyto požadavky dodržovat a jak mají zaměstnanci společnosti pracovat s významnými zprávami, které by mohly mít dopad na cenu akcií. Připomínky ohledně výkonů a vyhlídek adresované externím stranám může činit pouze oficiální mluvčí společnosti, jenž je autorizován ve směrnici o mluvčích, a to společně s kroky podporovanými komunikačním oddělením skupiny. Zaměstnanci zapojení do finančního výkaznictví by měli ve výkazech a dokumentech, které společnost Ericsson podává či odevzdává státním úřadům nebo orgánům, stejně jako v dalších veřejných sděleních, vždy poskytovat úplné, poctivé, přesné, včasné a srozumitelné informace. Externí reprezentací společnosti jsou pověřeni autorizovaní mluvčí a mohou podávat informace o široké škále témat. Všichni zaměstnanci jsou podporováni v tom, aby šířili informace o společnosti Ericsson sdílením veřejných informací o společnosti, ale pouze autorizovaní mluvčí by měli komentovat finanční výkon, strategicky citlivé záležitosti nebo neveřejné informace týkající se zákazníků. Pokud budou mít zaměstnanci jakékoliv pochybnosti, mohou se obrátit na Oddělení komunikace Skupiny. 13

14 Řešení střetů zájmů My činíme obchodní rozhodnutí na základě nejlepších zájmů skupiny, nikoli na základě osobních úvah či vztahů. Střet zájmů vzniká, když cokoli narušuje či ovlivňuje náš nezávislý úsudek a jeho uplatňování ve prospěch nejlepších zájmů společnosti Ericsson. Musíme se vyhýbat situacím, kdy může být osobní zájem ve střetu se zájmy skupiny, ba dokonce i situacím, kdy se může zdát, že k takovému střetu dochází. Zejména je třeba dbát na situace uvedené v následujících případech: Obchodní příležitosti Nesmíte sami využívat obchodní příležitosti, které jsou zjištěny v rámci vašich povinností pro společnost Ericsson, pokud by to mohlo být v rozporu se zájmy společnosti Ericsson. Stejně tak nesmíte jinak využívat majetek či informace společnosti Ericsson či vaši pozici ve společnosti Ericsson pro své osobní obohacení. Jiné zaměstnání nesmíte vstupovat do žádného pracovního poměru mimo společnost Ericsson, ať už s náhradou nebo bez náhrady, který by narušoval či mohl narušovat váš pracovní výkon ve společnosti Ericsson nebo vytvářel či mohl vytvářet střet zájmů. Zaměstnanci společnosti Ericsson se nesmí zapojovat do žádných obchodních aktivit, které by odváděly čas a pozornost od povinností pro společnost, či které by vyžadovaly práci během pracovní doby ve společnosti Ericsson. Zaměstnanci společnosti Ericsson by se měli vyhýbat jakýmkoli potenciálním střetům zájmů, tedy nepřijímat zaměstnání u žádné telekomunikační společnosti či u dodavatelů, partnerů, zástupců, zákazníků či konkurentů společnosti Ericsson. Členství v radách a další externí vztahy Zaměstnanci společnosti Ericsson nesmí působit ve správních radách či podobných orgánech obchodních společností či státních agentur, jestliže tím vzniká střet zájmů. Jakékoli takové působení musí předem schválit váš nadřízený. Působení v radách neziskových či obecních organizací nevyžaduje předchozí souhlas, pokud ovšem neexistuje potenciální střet zájmů se společností Ericsson. Politické aktivity Společnost Ericsson neposkytuje příspěvky či platby ani jinak nevydává žádná doporučení, přímo ani nepřímo ve prospěch politických stran, výborů nebo jednotlivých politiků 3. Nesmíte poskytovat žádné politické příspěvky jménem společnosti Ericsson ani prostřednictvím firemních fondů či prostředků. Dary, výhody, odměny a pohoštění Nesmíte třetí straně nabízet ani od třetí strany přijímat dary, výhody, odměny či pohoštění, pokud by to představovalo porušení zákonů nebo pokud by to mohlo mít vliv nebo by se zdálo, že to má vliv na profesionální úsudek při výkonu příslušné práce či povinností pro společnost Ericsson či pro třetí stranu. Úplatky, nezákonné provize atd. Nikdo nesmí přímo ani nepřímo požadovat či přijímat, nabízet ani poskytovat žádný typ úplatku, nezákonné provize či jiné nezákonné nebo neetické výhody zaměstnancům ani jiným zástupcům či společníkům společnosti Ericsson či jakékoli třetí straně. Jakoukoli takovou nabídku či návrh dohody je nutné okamžitě hlásit Oddělení právních záležitostí Skupiny. Sdělování střetů zájmů Společnost Ericsson požaduje, abyste oznamovali situace či transakce, u nichž lze předpokládat vznik střetu zájmů. Pokud máte podezření, že se účastníte transakce či jakékoli jiné dohody, která představuje střet zájmů či cokoli, co by jiní mohli odůvodněně jako střet zájmů vnímat, musíte to ohlásit svému nadřízenému nebo skupinovému oddělení pro právní záležitosti. Váš nadřízený a oddělení pro právní záležitosti skupiny spolu s vámi rozhodnou, zda existuje střet zájmů či nikoli, a pokud ano, jak by jej bylo nejlepší řešit. Přestože transakce či dohody představující střety zájmů, nejsou automaticky zakázány, určité takové transakce či dohody by mohly být nežádoucí a v případě určitých osob jako například u členů vyššího managementu, může být pro takové transakce či dohody nutný souhlas výboru představenstva pro audit nebo souhlas akcionářů. 3 Nic uvedené v této části nebude zakazovat zřízení a provozování samostatného odděleného fondu, jak to povolují zákony Spojených států (zejména 2 U.S.C. 441b písmeno b odstavec 4 bod B), na shromažďování dobrovolných darů od některých způsobilých zaměstnanců společnosti Ericsson a poskytování příspěvků na volené politické úřady ve Spojených státech. 14

15 Ochrana a řádné využívání aktiv společnosti případně pracovní či jiné smlouvy, s výjimkou případů uvedených v mezinárodních úmluvách, příslušných zákonech a ve smlouvě se společností Ericsson. Společnost Ericsson vlastní širokou škálu různých aktiv, včetně fyzických aktiv, zákonem chráněných informací a duševního vlastnictví. Vy zodpovídáte za ochranu majetku společnosti Ericsson, který vám byl svěřen, i za to, že budete pomáhat aktiva společnosti Ericsson obecně chránit. Pro plnění tohoto úkolu musíte znát bezpečnostní směrnice společnosti Ericsson a rozumět jim. Musíte být pozorní a hlásit jakékoli ztráty či rizika ztráty na majetku společnosti Bezpečnostnímu oddělení Ericsson nebo svému nadřízenému, a to ihned, jakmile se o nich dozvíte. Níže najdete určité pokyny pro interní i externí zacházení s informacemi, komunikačními systémy a duševním vlastnictvím. Duševní vlastnictví Duševní vlastnictví zahrnuje různá vlastnictví, jako například počítačové programy, technickou dokumentaci a vynálezy. Určité duševní vlastnictví podléhá nebo může podléhat zvláštní ochraně na základě autorských práv, patentových práv, práv souvisejících s ochrannou známkou atd. Duševní vlastnictví představuje pro společnost Ericsson mimořádnou hodnotu a je třeba s ním nakládat s příslušnou péčí. Musíte dodržovat pokyny a v případě pochybnosti si vyžádat instrukce, jak máte jednat, abyste tato hodnotná aktiva chránili. Duševní vlastnictví, které vytvoří zaměstnanci společnosti Ericsson v rámci svého zaměstnaneckého poměru, je postoupeno společnosti Ericsson, a to na základě zákona, Použití komunikačních systémů společnosti Ericsson Komunikační systémy společnosti Ericsson, včetně připojení k internetu, se budou používat pro účely podnikání společnosti Ericsson a pro další vedlejší účely, jak to bude schváleno vašimi nadřízenými nebo příslušnou směrnicí skupiny. Vedení nebo příslušné řídicí dokumenty Skupiny vás mohou opravňovat k přístupu k IT zdrojům společnosti Ericsson pomocí zařízení a ukládacích médií, které neposkytla společnost Ericsson. V rozsahu povoleném platnými zákony může přístup do IT prostředí společnosti Ericsson z jakéhokoliv zařízení nebo paměťového média (ať už je poskytla společnosti Ericsson či nikoliv) být kontrolován ohledně nainstalovaného softwaru, ukládání na USB, firewall, informací správce, doplňkových připojení do sítě, šifrování, antivirového nebo zákeřného softwaru a komponentů atd. Pro účely ochrany společnosti Ericsson a zjišťování nepřijatelného používání IT zdrojů společnosti Ericsson můžete být vyzváni, abyste poskytli přístup na jakákoliv zařízení a paměťová média používaná pro přístup k IT zdrojům společnosti Ericsson nebo ukládání informací společnosti Ericsson. Takovýto požadavek může vznést pouze oprávněný pracovník v bezpečnostní funkci v souladu s platnými postupy. Nepřijatelné použití komunikačních systémů společnosti Ericsson zahrnuje: zpracování, posílání, vyvolávání, přístup, zobrazování, ukládání, tisk či jiné podoby šíření materiálů a informací, jež jsou podvodné, obtěžující, výhružné, nezákonné, rasistické či sexuálně orientované, obscénní, zastrašující, pomlouvačné či jinak nekonzistentní s profesionálním prostředím. Opouštíte-li společnost Ericsson Musíte vrátit veškerý majetek společnosti Ericsson, včetně dokumentů a jakýchkoli médií obsahujících důvěrné informace společnosti Ericsson. Po odchodu ze společnosti Ericsson budete i nadále vázáni pokyny omezujícími využívání a sdělování důvěrných informací společnosti Ericsson. 15

16 Ochrana informací Ochrana důvěrných a zákonem chráněných informací společnosti Ericsson a informací náležejících našim zákazníkům, partnerům a dodavatelům Osoby pracující pro společnosti Ericsson mají přístup k informacím, které vlastní společnost Ericsson a občas i k informacím, jež vlastní třetí strany. Takové informace mohou být finanční informace, podnikatelské plány, technické informace, informace o zaměstnancích a zákaznících, stejně jako jiné typy informací. Neoprávněný přístup, neoprávněné užívání a sdělování takových informací může poškodit společnost Ericsson nebo dotyčnou třetí stranu, a proto není povolen přístup k takovým informacím ani jejich využívání či sdělování, pokud k tomu nejste řádně autorizováni. Neautorizovaný přístup, používání a odhalování mohou rovněž znamenat porušení zákona, včetně předpisů týkajících se zachování mlčenlivosti. Kdykoli budete mít pochybnosti o své autorizaci, vyžádejte si pokyny od svého vedoucího nebo oddělení zabezpečení společnosti Ericsson. Zde jsou některá pravidla, která vám pomohou chránit neveřejné informace společnosti Ericsson a jejích zákazníků, partnerů a dodavatelů: 1. Nesdělujte jiným osobám informace, které společnost Ericsson nezveřejnila, s výjimkou (i) osob pracujících pro Ericsson, jež potřebují v rámci své práce přístup k takovému druhu informací a rovněž mají oprávněný důvod takovou informaci znát, (ii) kohokoli dalšího, pokud mu společnost Ericsson poskytne oprávnění takovou informaci získat, nebo (iii) osob, kterým takové informace předáváte v souladu s vašimi pracovními povinnostmi. 2. Nesmíte mít přímý ani nepřímý přístup k neveřejným informacím, nesmíte je kopírovat, reprodukovat ani využívat jinak než v rámci vašich pracovních povinností pro společnost Ericsson. Při odchodu ze společnosti Ericsson veškerá oprávnění na přístup k neveřejným informacím nebo jejich používání vyprší a všechny informace ve vašem držení musí být vráceny nebo zlikvidovány. 3. V okamžiku, kdy se dozvíte o jakémkoli neoprávněném využívání či zacházení s neveřejnými informacemi, musíte neprodleně uvědomit svého nadřízeného a plně spolupracovat se společností Ericsson na ochraně takovýchto informací. 4. Neukládejte neveřejné informace v soukromých počítačích, paměťových nosičích či jiných médiích, která nejsou společností Ericsson autorizovány. Služby třetích stran založené na cloudu nebo jiné online hostingové služby by měly být používány pouze pro ukládání neveřejných informací, pokud je pro tento účel schválí bezpečnostní skupina společnosti Ericsson. 5. Přístupy a oprávnění poskytnuté osobám pracujícím pro společnost Ericsson mohou být používány pouze způsobem, pro nějž byly zamýšleny. Hesla, pin kódy a podobné informace nesmí být nikdy sdíleny s neoprávněnými osobami nebo jim poskytnuty k použití. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Telefon: Zásady skupiny Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL Etický kodex Skupiny OHL byl schválen Správní radou na jejím zasedání dne 23. března 2010 a byl zrevidován na zasedáních dne 17. ledna 2012 a 21. ledna 2015 Torre Espacio. Velitelství OHL Group. Madrid.

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více