TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing NADMĚRNÉ VELIKOSTI OBLEČENÍ A JEJICH DOSTUPNOST NA ČESKÉM TRHU CLOTHES OVERSIZES AND THEIR AVAILABILITY ON THE CZECH MARKET Kateřina Hajná KHT-763 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. Rozsah práce: Počet stran textu Počet obrázků... 1 Počet tabulek... 1 Počet grafů... 1 Počet stran příloh...13

3 Zadání bakalářské práce Název tématu: Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na trhu Zásady pro vypracování: Proveďte literární rešerši na téma zavádění nadměrných velikostí v historickém kontextu. Zaměřte se především na oděvnické hledisko. Definujte nadměrné velikosti v rámci sortimentu a určete je také v rámci hodnoty BMI. Proveďte dotazníkový průzkum dostupnosti nadměrných velikostí mezi zákazníky. Proveďte průzkum dovozců a výrobců nadměrného oblečení. Zhodnoťte průzkum z hlediska dostupnosti nadměrného oblečení a požadavků zákazníků. Navrhněte nejvhodnější typ obchodu podle výsledků průzkumu.

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v Univerzitní knihovně TUL. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše). V Liberci dne Podpis 3

5 PODĚKOVÁNÍ Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří se na této bakalářské práci podíleli a přispěli svými zkušenostmi a vědomostmi k jejímu napsání. Zvláště pak děkuji mé vedoucí práce Ing. Pavle Těšinové, Ph.D. za pozitivní přístup, cenné rady, odborné vedení a mému konzultantovi Ing. Emilu Bláhovi za upřímnou kritiku a neuvěřitelnou trpělivost, která při zodpovídání mých nekonečných dotazů jistě přesahovala jeho i mé hranice. Mé největší díky však patří mým rodičům a přátelům, kteří mě podporovali po celé dlouhé roky mého studia ať už psychicky nebo finančně. Tuto příležitost nedostane každý, a proto si ji neskutečně vážím. 4

6 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá problematikou oděvů nadměrných velikostí. Teoretická část popisuje podněty k výrobě tohoto druhu zboží a jednotlivé procesy oděvní výroby. Praktická část je tvořena celkovým marketingovým průzkumem českého trhu s oděvy v nadměrných velikostech za účelem zjistit stávají situaci. Na základě výsledků marketingového výzkumu se v závěru práce nachází vhodný návrh řešení v podobě obecného typu společnosti specializující se právě na tento druh oděvů. Uvedeno je vhodné umístění společnosti, vhodné marketingové strategie, prezentace firmy, nabízený sortiment a ekonomické zhodnocení. K L ÍČOVÁ SLOVA: Obezita, oděvy nadměrné velikosti, marketingový výzkum, nabídka, poptávka, zákazník ANNOTATION The bachelor thesis is focused to the oversized clothes problematics. The theoretical part describes the production suggestions of this clothes cathegory and the clothes manufacture single processes. The practical part comes from the general marketing investigation of the czech market with the oversized clothes to get the information about the current situation. Based on the marketing investigation result the suitable solution is suggested in the thesis conclusion as an general type of a company specialized to the oversized clothes. Mentioned is the suitable location of the company, also the marketing strategy, the company presentation, offered sortiment and the economical evaluation. K E Y W O R D S : Obesity, oversized clothes, marketing investigation, offer, demand, customer 5

7 Obsah: 1. Úvod Teoretická část Obezita Hodnocení obezity Příčiny vzniku obezity Důsledky obezity Odívání Vznik a význam oděvů Historie odívání Výrobní proces oděvu Pomocný výrobní proces Vedlejší výrobní proces Hospodaření s materiálem a hotovými výrobky Technická příprava výroby Tvorba modelů Konstrukční příprava výroby Velikostní sortiment Technologická příprava výroby Oddělovací proces Spojovací proces Tvarovací proces Dokončovací proces Shrnutí Praktická část Průzkum trhu Průzkum trhu s oděvy v nadměrných velikostech Průzkum nabídky, analýza sortimentu a služeb Analýza nabídky kamenných prodejen, sortimentu a služeb Průzkum poptávky, spokojenosti zákazníka Dotazník jako nástroj získávání informací Vyhodnocení dotazníku Vyhodnocení situace na českém trhu Návrh řešení Popis společnosti Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 6

8 4.2 Výrobek Cena Distribuce Komunikace (promotion) Shrnutí Závěr Použité zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Příloha č Příloha č příloha č Příloha č příloha č Příloha č Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 7

9 1. ÚVOD Bakalářská práce pojednává o problematice oděvů nadměrných velikostí a jejich dostupnosti na českém trhu. Práce je členěna do dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část je tvořena dvěma okruhy, které se problematiky nadměrných velikostí bezprostředně týkají. Prvním z nich je pojem obezita. Důvodů ke koupi oděvů nadměrných velikostí je samozřejmě mnoho, nejen obezita způsobuje potřebu sháňky po jiných než takzvaných standardních velikostech. Fyzická stavba těla je u každého jedince jiná, a proto mohou i jiné parametry, jako je výška, obvod hrudi, pasu, boků, či délka končetin ovlivňovat konfekční velikost. Přesto patří v dnešní době obezita mezi jeden z nejčastějších faktorů ovlivňujících velikost našeho oblečení. Obezitu popisuje mnoho definic. Obezita, česky otylost, je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (v tomto případě člověka), která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. [1] Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. [2] Přesto, že definice pojmu obezita i její měření se mohou lišit, veškeré studie a průzkumy se shodují ve faktu, že tendence dospělé ale i mladistvé populace k obezitě či nadváze v dnešní hektické a uspěchané době neustále roste. A právě tento fakt je hlavním důvodem, proč vyrábět, vylepšovat a neustále modernizovat oděvy nadměrných velikostí i jejich výrobu, technologii ale i propagaci, dostupnost a marketing. Významem oděvů, historií odívání, vývojem technologií konfekční výroby a zaváděním velikostních sortimentů v historii se zabývá druhá část teoretického textu. Praktická oblast tématu vychází převážně z průzkumu trhu s oděvy v nadměrných velikostech. Průzkum trhu bude prováděn pomocí sběru sekundárních dat o výrobcích, dovozcích a prodejcích těchto produktů na českém trhu, kvalitě výrobků, nabízeného velikostního sortimentu a nabízených služeb zákazníkům. Tato data budou dále porovnána s průzkumem spokojenosti zákazníků, kteří tvoří poptávku po tomto druhu zboží. Průzkum spokojenosti zákazníků bude vypracován na základě vytvoření dotazníku a analýzy dat, jež z něho vyplývají. Cílem porovnání situace na trhu s danými produkty se spokojeností poptávajících je zjistit, zda nabídka vhodně pokrývá poptávku a v případě, že tomu tak není navrhnout vhodné řešení. Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 8

10 2. TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Obezita Ještě nikdy v minulosti nebyla obezita neboli otylost tak diskutovaným a aktuálním tématem. Dle posledních studií prováděných vědci ve Velké Británii a USA se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) už není nadváha, obezita, vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol problémem pouze západních či vyspělých zemí. Naopak fenomén nadváha se stává globálním problémem i v rozvojových zemích. V evropském měřítku se samozřejmě umístila i Česká republika a to hned na třetím místě. Ke stejnému výsledku došla i Všeobecná zdravotní pojišťovna, jež prováděla průzkum v České republice naposledy v roce 2008, ze kterého vyplývá, že 55% dospělé ale i mladistvé populace České republiky trpí obezitou nebo alespoň nadváhou. Další průzkum plánuje Všeobecná zdravotní pojišťovna na rok % populace však tvoří velmi velký trh s velkou kupní silou. Obezita může být definována mnoha způsoby. Otylost (adipositas) je stav, při kterém energetická rezerva uložená v tukové tkáni člověka stoupla nad obvyklou úroveň a přímo poškozuje zdraví. Vede k omezené schopnosti pohybu, což má za následek další zdravotní potíže jako jsou vývoj kardiovaskulárních chorob, cukrovky, kornatění tepen apod. [3] Obezita není nic jiného, než nadměrné množství tělesného tuku. [4] Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organismu s podílem dědičné náchylnosti a působením toxického prostředí, které vede k hromadění tukových rezerv. [5] Hodnocení obezity Tak jako existuje celá řada způsobů jak nadváhu definovat, existuje také více způsobů jak ji měřit a dále hodnotit. V klinické praxi se obvykle používají velmi přesné metody k měření obezity a to v podobě měření tloušťky podkožního tuku nebo pomocí takzvaného impedančního měření. Nejznámějším a v praxi nejpoužívanějším hlediskem měření je však takzvané BMI. BMI, zkratka z anglického názvu Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti, je číslo používané odborníky ale i laickou veřejností jako měřítko obezity umožňující statistické porovnání jedinců v populaci s různou výškou. [6] BMI lze vypočítat dle jednoduchého vzorce: BMI = Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 9

11 Do vzorce je dosazována hmotnost v kilogramech a výška v metrech. Výsledkem je hodnota v jednotkách kg/m². Číselné hodnoty jsou dále uspořádány do jednotlivých kategorií, které rozdělují zkoumané jedince dle úrovně jejich fyzického stavu. Kategorií bývá zpravidla šest (stupnice se mohou mírně lišit) a popisují jednotlivé stavy podváhy, ideální váhy, nadváhy, mírné obezity, střední obezity a těžké obezity viz tabulka: Kategorie Rozsah BMI [kg/m²] Zdravotní rizika podváha 16,5 18,5 vysoká ideální váha 18,5 25 minimální nadváha nízká až lehce vyšší mírná obezita zvýšená střední obezita vysoká těžká obezita více než 40 velmi vysoká Tabulka č. 1: BMI kategorie [6] Podváha Při stavu podváhy hrozí nebezpečí podvýživy neboli malnutrice. Podváha spočívá v úbytku svalstva, zvýšené náchylnosti k infekčním onemocněním, psychické labilitě a u žen snížení plodnosti. Podváha může být způsobena několika důvody, jedná-li se o podváhu způsobenou pouze nedostatečným stravováním, doporučují odborníci přibrat pár kilogramů. Dalšími příčinami podváhy mohou být různá onemocnění, jako je například zvýšená aktivita štítné žlázy nebo metabolická onemocnění, mezi něž patří poruchy jater, ledvin, poruchy trávicího systému či diabetes. V tomto případě se k podváze přidávají další příznaky nemoci a postižený je donucen navštívit lékaře. [7] Ideální váha Pokud se jedinec nachází v tomto rozmezí, je jeho fyzický stav z hlediska energetických rezerv uložených v tukové tkáni optimální a zdravotní rizika minimální. [7] Nadváha Jedinci spadající do této kategorie mají zvýšenou hmotnost a tím i lehce zvýšené riziko vzniku onemocnění a to především cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění, nemocí žlučníku a dalších. Těmto jedincům odborníci doporučují stravu s omezeným množstvím tuků a zvýšení pohybové aktivity zejména aerobního charakteru. [7] Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 10

12 Mírná obezita Lidé nacházející se v pásmu obezity 1. stupně již mají středně zvýšené riziko zdravotních komplikací. Toto riziko se vztahuje převážně na onemocnění cukrovky, kardiovaskulární onemocní ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, onemocnění žlučníků, zvýšené riziko tvorby nádorů, dále poruchy plodnosti, dušnosti a artrózy hlavně nosných kloubů. Takto postiženým lidem odborníci doporučují přísnější dietu s omezeným množstvím tuku, změnu stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. [7] Střední obezita Jedincům s tímto onemocněním hrozí již vysoké riziko zdravotních komplikací. Typickými projevy je zadýchání při malé fyzické námaze, tlakové, svíravé pocity na hrudi, pocení, bolesti hlavy či bolesti kolenou a kyčlí při chůzi. V těchto případech specialisté na zdravou výživu doporučují vyhledat lékaře, protože zde hrozí akutní infarkt myokardu. Léčba by měla probíhat za pomoci redukčních klubů či na obezitologických jednotkách interních klinik, které pomohou změnit životosprávu, doporučí farmakoterapii či chirurgickou léčbu. [7] Těžká neboli morbidní obezita Lidé s těžkou neboli morbidní obezitou mají BMI vyšší než 40 a mají velmi vysoké riziko zdravotních komplikací. Kromě zadýchávání, tlakové bolesti na hrudi, pocení, bolesti hlavy a akutní hrozby infarktu myokardu je zde vysoké riziko cévní mozkové příhody, poruchy srdečního rytmu, vysoké riziko gynekologických nádorů a nádorů trávicího traktu (zejména tlustého střeva, konečníku, žlučníku, jater a pankreatu), dále se vyskytují žlučníkové kameny, kožní onemocnění a zvýšené riziko úrazů, které se díky těžké nadváze špatně a dlouhodobě hojí. V těchto případech je návštěva lékaře nezbytná a léčba náročná a dlouhodobá. [7] Všeobecně se však hodnoty Body Mass Indexu dají považovat pouze za statistický nástroj používaný k porovnání lidí s různou výškou, u konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým prostředkem, který ignoruje velké množství důležitých faktorů, které představuje například stavba těla jedince, množství svalstva apod. BMI je nejužitečnější pro statistické průzkumy mezi rozsáhlejšími vzorky populace, nejčastěji pro zkoumání korelace mezi obezitou a jinými faktory. Důvodem pro použití BMI je, že pro jeho použití stačí v datech uvádět výšku a hmotnost. Pokud by v datech byly dostupné např. výsledky Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 11

13 měření bioimpedance, byl by BMI zbytečný, to však pro běžné průzkumy obvykle neplatí. [6] Příčiny vzniku obezity Obezita vzniká interakcí genetických a zevních faktorů. Samozřejmě existují určitá období, která jsou pro rozvoj obezity velmi významná u žen zejména doba těhotenství a období po něm, dále období klimakteria, u dívek doba dospívání, všeobecně pak stresové faktory a určitá období, kdy se snižuje pohybová aktivita nástup do zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu apod. Faktorů ovlivňujících vznik obezity je tedy spousta a nejčastěji se dělí do čtyř skupin: Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie O nepoměr mezi příjmem a výdejem energie se jedná ve všech případech a může být způsoben nadměrným příjmem energie, který je způsoben převážně zvýšeným příjmem tuků, které obsahují mnohokrát více energie než sacharidy a bílkoviny, nebo nedostatečným výdejem energie, který je dán nedostatkem pohybové aktivity. Nedostatek pohybové aktivity je dán převážně dnešním způsobem života sedavé zaměstnání, doprava pomocí automobilu, trávení volného času před monitorem počítače apod. Lidské tělo je však k pohybu velmi dobře přizpůsobeno, a pokud jej k němu nevyužíváme, začíná ochabovat svalovina a přibývat tuková tkáň. Jak již bylo řečeno, o nepoměr mezi příjmem a výdejem energie se jedná ve všech případech a ve většině z nich jde také o kombinaci obou faktorů, které tento stav zapříčiňují. [8] Genetické dispozice Studie prokázali, že obezita je z 50% podmíněna genetickými vlohami. Pokud jsou rodiče daného jedince obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka je velice vysoká. Genetickou výbavu má každý jedinec danou, avšak i tato nevýhoda se dá zvýšeným úsilím změnit. [8] Nemoce, léky a hormonální vlivy Přes rozšířený názor, že někteří lidé trpí obezitou, protože jsou nemocní, se tento případ vyskytuje jen asi v 1% případů a jedná se především o sníženou funkci štítné žlázy a zvýšenou hladinu hormonů kůry nadledvin. Mnohem častěji se vyskytují případy, kdy za zvýšenou chuť k jídlu a rozvoji nadváhy mohou léky. Jsou to zejména Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 12

14 některá antidepresiva, neuroleptika, léky na uklidnění či léky používané při hormonální léčbě žen. [8] Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti U obézních osob je příjem potravy často zvýšen v závislosti na zevních signálech a emočních situacích. V těchto případech se lidé pomocí přísunu potravin vyrovnávají s pocitem nudy, osamělosti, deprese, frustrace ale i napětí či stresu v zaměstnání nebo problémy s rodinou. Tyto zvyklosti stejně tak jako nevhodné stravovací návyky se člověk učí již v útlém věku v kruhu své rodiny a o to hůře se jich člověk v pozdějším věku zbavuje. Jak známo, stravovací zvyklosti se také liší v jednotlivých zemích. [8] Důsledky obezity V minulosti byla obezita považována za symbol zdraví neboli ten, kdo má dostatek tukových zásob, přežije všechno, v dnešní době je nám na obtíž. Obezita není jen estetický problém, ale závažné civilizační onemocnění, které se podílí na zhoršování zdravotního stavu celé populace. Obezita má výrazný podíl na vzniku a komplikacích kardiovaskulárních chorob jakým je infarkt myokardu, cévní mozkové příhody a jiná závažná onemocnění vyskytujících se u stále mladších lidí. [8] Kromě fyzických následků s sebou obezita přináší ale i následky psychické. Člověk si přestává být jistý sám sebou, ztrácí sebevědomí, ztrácí schopnost bavit se ve společnosti a uzavírá se do sebe. Tento pocit se ještě prohloubí v okamžiku, kdy člověk zjistí, že se nemůže obléknout tak, jak by si přál. 2.2 Odívání Vznik a význam oděvů Výklad o vzniku oděvu a jeho významu bývá obvykle jednostranný, to znamená, že bývá charakterizován jako ochrana před povětrnostními vlivy nebo jako prostředek k zahalování těch částí těla, které jsou považovány za tabu. Velmi často je mu také přisuzován význam převážně estetický. [9] Význam oděvů lze pozorovat v průběhu historického vývoje jako projev životních situací, podmínek, zařazení či postoje jedince v rámci společnosti. K základním Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 13

15 praktickým funkcím se pojí ještě funkce další, např. symbolické, reprezentační, estetické, erotické, rituální, apod. Oděv vznikal souběžně s potřebou vyjádření vnějšího projevu člověka a jako součást procesu jeho sebeuvědomování v rámci společnosti a přírody. Člověk, který se kdysi oddělil od přírody jako myslící bytost, se začal záměrně odlišovat různými doplňky: ozdobami, amulety, úpravou tváře, těla a hlavy v podobě maleb a účesů, nošením kůží a později textilií. S dalším společenským vývojem přibývaly i formy a druhy oděvů. Oděv je jakýmsi znakem významu lidské osobnosti, zahaluje lidskou postavu a zároveň je určitým vnějším signálem pro okolí. Tyto signály se v průběhu doby vyvinuly do rozsáhlého systému. Nepatří k němu už jen oděv, ale i předměty denního užívání, jímž jsou kabelka, deštník ale i dopravní prostředek, apod. Jako typické doplňky jsou společenskou výpovědí o každém jedinci, o jeho vztahu k prostředí a ke společnosti. Z historického hlediska není oděv jen ryze funkční záležitostí, ale je mnohovýznamným činitelem, jehož symbolika se pohybuje v širokém společenskokulturním rámci. [9] Historie odívání Prvním oděvem člověka byla kožešina, kterou získal z ulovených zvířat. Zpočátku sloužila jako přikrývka i jako oděv. Primitivní oděv začal vznikat spínáním kožešiny ostrými dřívky, později byly vynalezeny i kostěné jehly, kterými se oděv sešíval. V této době plnil oděv funkci fyziologicko-hygienickou, což znamená, že chránil převážně před nepříznivými klimatickými podmínkami. V této době také vznikají primitivní ozdoby z peří, dřeva, lastur a kamenů. V mladší době kamenné začínají lidé vyrábět tkaniny za pomoci primitivního tkacího zařízení. Výroba tkanin je důležitým mezníkem v historii odívání. U nejstarších kulturních národů měl oděv formu nestříhaných přehozů. Tento charakter se zachoval až dodnes a to zejména u orientálních národů. Původním oděvem Egypťanů byla bederní rouška a z ní se vyvinuly další, často velmi složité a umělecké druhy oděvů. Řecký oděv byl mnohem jednodušší a praktičtější. Přehozy volně splývaly a tkanina se řasila na těle dle vkusu nositele. Muži i ženy oblékali přes základní oděv plášť různé délky, který vypovídal o jejich postavení a společenském stavu. Oděv Římanů vycházel z řeckého oděvu, byl však mnohem bohatší a nákladnější. Daleko výrazněji se v něm také odrážely třídní rozdíly mezi nositeli. Základním oděvem pro muže i ženy byla tunika s krátkými či dlouhými rukávy nebo bez rukávů. Dle pohlaví a postavení majitele se pak lišil plášť a široké sukně sepnuté na prsou. Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 14

16 Vlivem křesťanské kultury vznikl neosobní, nepřiléhavý oděv zahalující celou postavu. Románský oděv byl jednoduchý, odlišoval se materiálem a ozdobami. V pozdější době se oděv opět přizpůsoboval tvaru postavy. Ve 14. století pak dosáhla přiléhavost oděvu vrcholu. Charakteristickým znakem gotického oděvu se stala záliba ve štíhlých, přiléhavých tvarech. V novověku se móda měnila velmi dynamicky. Oděv byl stále rozmanitější. Opět se uplatňovaly jak vlivy historické tak i národnostní, náboženské a zvláště pak společenské. Na renesanční módu měl výrazný vliv antický ideál krásy. Byly zdůrazňovány tělesné proporce a krása textilií, například hedvábí, samet a brokát s velkými vzory. Oděv byl zdoben řasením a průstřihy. Barokní oděv dával přednost krajkám, stuhám, lemům a výšivkám v bohatě rozevláté linii oděvu. Měl člověku dodávat důstojnost a nádheru. Rokoko kladlo důraz na krásu. Bylo rafinovanější a dekorativnější, neúměrnost se stala charakteristickým rysem módy. Francouzská revoluce způsobila převrat v celém životním stylu a to se odráželo i v módě. V Empíru přijala především dámská móda kult antiky jako reakci na Rokoko. Z měšťanského oděvu vznikl oděv občanský, který podléhal mnoha módním změnám a často i výstředním směrům. Změnil se i způsob výroby oděvů, který měl stále větší vliv i na vývoj odívání. Kromě oděvů šitých na míru se dnes ve stále větší míře šijí oděvy konfekční, tj. zhotovené strojově. Počátky vzniku krejčovských cechů se datují koncem 15. století. Od roku 1789 vznikají první konfekční manufaktury ve Francii. Revolučním převratem v rozvoji krejčovského řemesla byl vynález šicího stroje, který byl vynucen nedostatkem krejčích a rostoucí poptávkou po oděvních výrobcích. Ve třicátých letech 20. století se do velkých firem začíná zavádět pásová výroba. Konfekční výroba nabývá stále více na významu. Výrobky jsou levnější, z počátku jsou požadovány od nižších a středních vrstev společnosti. Na výrobek od krejčovských mistrů jsou kladeny požadavky větší trvanlivosti a propracovanosti, ovšem za cenu vyšší finanční náročnosti. Druhá světová válka s potřebou vojenských uniforem urychlila proces modernizace průmyslově zpracovávaných výrobků. Zdokonalovaly se šicí stroje pro průmyslovou výrobu. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století je maximálně využívána funkce pneumatiky a elektroniky, později je zaváděna i výpočetní technika. Práce v oděvním průmyslu je na vysoké úrovni modernizace, omezuje se fyzické působení člověka na výrobu, je zaručená kvalita a jednotnost konfekčních výrobků. Samostatnou kapitolou ve změně průmyslové konfekční výroby znamenala chemizace oděvního průmyslu. Tato technologie je považována za nejrevolučnější změnu ve zpracovávání oděvů ve 20. století. Jedná se převážně o podlepování nejprve malých Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 15

17 dílů, později i celých předních dílů. Od roku 1967 se tato technologie rozšířila do všech států světa. Při tvorbě současných oděvů se uplatňuje snaha o jejich účelnost a praktičnost. Velký důraz se také klade na módnost, snadnou údržbu, fyziologické vlastnosti a psychickou pohodu. [9], [10] Výrobní proces oděvu Oděvní výroba se realizuje v charakteristickém výrobním procesu, který se uskutečňuje v určité výrobní hospodářské formaci výrobní jednotce. Výrobním procesem se tedy rozumí souhrn pracovních a technologických procesů, jejichž účelem je měnit tvar, složení, spojení a jakost pracovních předmětů, a jejichž výsledkem je užitná hodnota, v daném případě oděvní výrobek. Oděvní výrobní proces tedy začíná přejímkou oděvních materiálů a končí expedicí oděvních výrobků. [9] Výrobní proces oděvů se skládá z jednotlivých výrobních fází, které dohromady tvoří komplexní výrobní proces. Vzájemnou vazbu uvnitř komplexního výrobního procesu vyjadřuje blokové schéma, viz Příloha č Pomocný výrobní proces Pomocný výrobní proces je proces, který je nezbytně nutný pro zajišťování hlavního výrobního procesu. Jeho náplní jsou předměty, které nepřecházejí v dané výrobní jednotce do finálních výrobků. Výrobky a služby pomocných výrobních procesů jsou určeny k zabezpečení chodu hlavních a vedlejších výrobních procesů. Úkolem pomocných procesů je poskytovat údržbu opravárenskou a energetickou. [9], [10] Vedlejší výrobní proces Vedlejší výrobní proces zabezpečuje vedlejší výrobu. V oděvní výrobní jednotce se uskutečňuje tehdy, souvisí-li s potřebami hlavního výrobního procesu. [9], [10] Hospodaření s materiálem a hotovými výrobky Hospodaření s materiálem a výrobky představuje manipulaci s materiálem a následně s dokončenými výrobky. [9], [10] Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 16

18 2.2.7 Technická příprava výroby Tato fáze je fází nevýrobní, avšak na její kvalitě závisí kvalita výsledného oděvního výrobku. Úkolem technické přípravy výroby je vytvoření technické dokumentace a předání podkladů pro výrobní etapu. Technická příprava výroby obsahuje tři fáze: tvorbu modelů, konstrukční přípravu výroby a technologickou přípravu výroby. [9], [10] Tvorba modelů Střediska módy organizují několikrát ročně inspirační přehlídky modelů, materiálů a oděvních doplňků. Na základě získaných poznatků z módních přehlídek a svých představ zhotoví oděvní návrhář návrh modelu pro průmyslové kolekce, s respektem na módní linii a účel použití budoucího výrobku. Modely se od sebe liší i v maličkostech, módní může být i pouhý tvar kapsy, klopy, rukávu, apod. Návrháři přejímají inspiraci nejen z módních přehlídek, ale také na základě průzkumu spotřebitelské poptávky a spolupráce s odbytovým oddělením podniku. Důležitá je také spolupráce návrhářů a technologických pracovníků. Musí být známi výrobní, nákupní a odbytové možnosti podniku. Při navrhování modelů musí návrháři respektovat módní linii pro určité období, charakter a osobnost materiálu, možnosti využití techniky při zpracování, možnost využití materiálu, ale i speciální požadavky odběratele a věkovou a společenskou kategorii, pro kterou je návrh určen. Průmyslový oděvní návrhář vytváří výtvarný návrh oděvního výrobku. Jedná se o technický nákres oděvu zepředu i zezadu, resp. zobrazení jeho detailních částí. Technický nákres musí být doplněn technickým popisem včetně údajů o použitém materiálu a použité technické přípravě. [9] Konstrukční příprava výroby Úkolem konstrukčního oddělení je vytvořit základní a členěný střih. Na model se zhotoví základní střih, tzn. střih bez členění a modelových úprav. Dále se zhotoví členěný střih, tzn., že na střihových dílech se provádějí úpravy dle navrženého modelu, jako je např. řasení. Dalším úkolem konstruktérů je stupňování základního nebo členěného střihu. Na rozdíl od individuální výroby oděvů, kde se střih zhotovuje zvlášť pro každého zákazníka podle jeho tělesných rozměrů, v hromadné průmyslové výrobě oděvů je postup jiný. V podmínkách průmyslové výroby se pro každou jednotlivou velikost nedělají zvlášť Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 17

19 konstrukční základy, ale potřebné šablony se získají stupňováním podle vymodelovaného střihu zhotoveného v kalkulační velikosti. Stupňování je metoda zmenšování a zvětšování obrysů střihu základní velikosti. Jednotlivé velikosti se stupňují tak, že se ke střihu základní velikosti přidávají (ubírají), podle stupňovacích pravidel, jednotlivé rozdíly rozměrů uvedených v příslušné tabulce konstrukčních rozměrů. Přitom platí zásada, že střihová šablona získaná stupňováním musí mít stejné rozměry, jaké by měla v případě přímého konstruování. Rozpis velikostního vzoru se vystavuje dle objednávek, na kterých jsou uvedené velikosti požadované odběrateli. Stupňování základní velikosti se provádí do požadovaných výrobních velikostí a to dle velikostního sortimentu. [9] Velikostní sortiment Velikostní sortiment je struktura velikostí oděvů, vytvořená členěním do skupin podle základních tělesných rozměrů. Při sestavování velikostního systému jsou hlavním podkladem údaje o základních tělesných rozměrech, které určují charakteristiku postav a rozhodují o vhodném stanovení velikosti oděvu. [10] Základní velikostí je somatotyp (skupina postav) s největší četností. Na tuto základní velikost se vytvářejí základní a členěné konstrukce. Velikosti jsou označovány dohodnutým symbolem, který musí být jednoznačný a srozumitelný i pro spotřebitele, výrobní i prodejní složky. Velikostní sortimenty také přihlížejí k různorodosti výrobků, která je dána jejich funkcí a také různotvárností zpracovávaného materiálu. Velikostní sortiment můžeme dělit dle oborů, dle pohlaví a věku anebo dle druhu výrobků. V současné době mají evropské státy vytvořené své vlastní velikostní struktury, které se v některých prvcích shodují a v jiných zase odlišují. Tvůrci těchto sortimentů přihlížejí ke specifickým podmínkám jednotlivých krajin. [10] Tuzemský velikostní sortiment Skladba současného velikostního sortimentu pro ženy a muže je stanovena normou ČSN Velikosti oděvů jsou určovány tělesnými rozměry, jako jsou výška postavy, obvod hrudníku a obvod pasu, u žen obvod sedu. Označování velikostí je přímo vyjádřeno hodnotami tělesných znaků v cm v již zmíněném pořadí. Rozdělení velikostí dle tuzemského sortimentu představuje tabulka č. 1, viz Příloha č. 2. Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 18

20 Zahraniční velikostní sortiment (SRN) Velikostní sortiment ve Spolkové republice Německo byl vytvořen pod označením HAKA pro muže a DOB pro ženy. Velikostní sortiment HAKA a DOB jsou v současnosti nejpoužívanějším sortimentem. Čeští výrobci využívají tento systém při zakázkách zahraničních odběratelů. Systém HAKA je rozdělen do 9 skupin dle typu postavy na normální, štíhlou, podsaditou, břichatou, silnou, krátkou podsaditou, krátkou břichatou, sportovní střední a sportovní vysokou a v každé z nich je několik velikostí, které charakterizuje tabulka č. 2, viz Příloha č. 2. Systém DOB je členěn dle výšky postavy na nízkou, střední, vysokou a dle typu postavy na postavu s úzkými boky, normálními boky a širokými boky, viz tabulka č. 3, viz Příloha č. 3. Po konstrukci základních a stupňovaných střihů se ze střihových dílů vytváří střihové šablony přidáním technologických přídavků Technologická příprava výroby Technologická příprava výroby zahrnuje technologické operace, nutné pro změnu materiálu v hotový výrobek. Výsledkem jsou technologické postupy, které shrnují uplatnění zásad progresivní technologie, technologické normalizace a typizace výrobků. Technologickou dokumentaci tvoří pracovní předpis, pracovní postup a výrobní postup. Pracovní předpis tvoří soupis operací v technologickém sledu pro každou součást, montážní díl a díl samostatně tak, jak na sebe navazují při zhotovování výrobku. Pracovní postup popisuje změnu a způsob zpracování částí a dílů oděvního výrobku v jednotlivých fázích výroby, určuje strojní zařízení a pomůcky. Podrobně určuje sled pracovních úkonů, pohybů pracovníků, technologické provedení a pracovní podmínky v přesné závislosti na provedené operaci. Výrobní postup je pracovní předpis, sestavený do tzv. pracovních míst. Kontroluje dodržení technologické návaznosti, stejnorodosti práce, výrobní takt. Je stanoven na výrobní dílnu s ohledem na strojní vybavení a kvalifikaci pracovníků. Dále určuje uspořádání výrobních zařízení. [9], [10] Nadměrné velikosti oblečení a jejich dostupnost na českém trhu 19

Výroba oděvů Výrobní proces

Výroba oděvů Výrobní proces Výroba oděvů Výrobní proces Technická univerzita v Liberci Katedra oděvnictví 1 Komplexní výrobní proces pomocný výrobní proces hospodaření s materiálem technická příprava výroby oddělovací proces spojovací

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz POŽADAVKY KE ZKOUŠCE ZKOUŠKA - písemná část + ústní část Podmínka: zápočet

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_5364HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2013 HANA VRBKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTIL LNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R0077 Textilní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Hodnoticí standard. Stříhání oděvů (střihová služba) (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Stříhání oděvů (střihová služba) (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Stříhání oděvů (střihová služba) (kód: 31-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek.

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek. ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY Milí zákazníci, jsme tradiční česká výrobní firma se zaměřením na zdravotnickou konfekci. Od počátku se profilujeme jako společnost, která přináší módní trendy do výroby, nebojí se používat

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2013 Tomáš Hybler TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu Jak a čím oživit náš šatník? Béžová je na jaro ideální! Za pár týdnů tu je jaro. Jak doplnit šatník, abyste se cítila dobře, radí návrhářka Jana Minaříková: Základem každého modelu, který chcete nosit

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì Kdo je E.L.? Společnost zabývající se prodejem dámské společenské módy, sezónní módy a šperkových doplňků z vlastní autorské dílny. E.L. provozuje

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Press kit Obezita ohrožuje naše zdraví. Jak ji konečně porazit?

Press kit Obezita ohrožuje naše zdraví. Jak ji konečně porazit? Press kit Obezita ohrožuje naše zdraví. Jak ji konečně porazit? 1 Čtvrtina Čechů je obézní Nadváha a obezita se stávají jednou z největších hrozeb současnosti. Obezita je civilizační onemocnění, při němž

Více

Hodnoticí standard. Úpravy a opravy oděvů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Úpravy a opravy oděvů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Kvalifikační

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky Obchodní přirážka Žádná maloobchodní firma by nemohla přežít, kdyby nabízela zboží k prodeji za ceny, za které je nakoupila. O jakou částku může prodejní cena zboží převyšovat nákupní cenu, jak jsme již

Více

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU.

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU. SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU Fáze zpracování stravovacího plánu 1. Získání co největšího množství údajů o klientovi * dotazník * osobní pohovor 2. Ujasnění si aktuálního stavu klienta a ZÁVĚRY 3. Provedení

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU

INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU Koncepce realizace oděvní výroby Průzkum současné situace výběr výrobního programu - druh výrobků prognóza odbytových možností kapacita výroby počet pracovníků

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více