Strana Strana FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594"

Transkript

1 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana Strana Strana Strana ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY A NÁPLNù DO BLOKÒ Strana Strana Strana Strana VENTILÁTORY A OH ÍVAâE 830 FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ 838 DùROVAâE A SE ÍVAâKY 840 EZAâKY NA PAPÍR Strana Strana Strana Strana KBELÍKY NA ODPAD 844 VÁHY 846 POT EBY PSACÍ 849 P ÍRUâKY Strana Strana Strana Strana...595

2 Sekce 8 Obsah 8 Oznaãení Skupina Strana Archivace Dûrovaãe a se ívaãky Fólie streãové balicí a papír balicí Hodiny nástûnné Kalkulátory Kbelíky na odpad Organizéry Potfieby psací Poznámkové bloky a náplnû do blokû Pfiíruãky Pfiíslu enství k PC ezaãky na papír Skfiínû na klíãe a trezory Ta ky a zavazadla Váhy Ventilátory a ohfiívaãe Zv razàovaãe Kanceláfiské potfieby Sekce 8 Produktové skupiny Strana 583

3 ????????????????? Ta ky a zavazadla TA KY A ZAVAZADLA Kufr pilotní Pilotní kufr z PVC s velkou pfiední kapsou s chlopní. Pozlacené ãíselníkové zámky. âern. Vnitfiní rozmûry: 460 x 190 x 330 mm Batoh s koleãky Cestovní batoh s koleãky a teleskopickou taïnou rukojetí. DrÏák na identifikaãní jmenovku, vnitfiní prostor s textilní pod ívkou. Vnitfiní rozmûry ( x h x v) OFI- 460 x 190 x 330 mm K 750 Kuffiík pfiíruãní Klasick ãern kuffiík z PVC s efektními mosazn mi ãíselníkov mi zámky a s roz- ifiitelnou základnou pro pfiípadné potfiebné zv ení objemu. Dvû vnitfiní roz- ifiitelné kapsy na listiny, dvû poutka na pera a kapsy na vizitky. Vnûj í rozmûry ( x h x v) SWP x 380 x 220 mm -0050K 1205 Bra na cestovní Pevná, nepromokavá, s pevn mi boãními popruhy a rukojetí, ramenní popruh. Vnitfiní rozmûry ( x h x v) OFI- 445 x 100 x 320 mm -0080K 419 Ta ka obchodní Polyuretanová obchodní ta ka, uvnitfi vypolstrovaná pro pfiepravu motebooku. Odnímateln ramenní popruh. Vnûj í rozmûry ( x h x v) SWP x 520 x 290 mm -0060K 425 Ta ka obchodní na notebook Vyrobena z lehkého pevného polyesterového materiálu s dlouhou Ïivotností. Tfii velké kapsy a dvû vnûj í kapsy, kapsa na identifikaãní jmenovku. Vnûj í rozmûry ( x h x v) OFI- 440 x 120 x 330 mm -0090K 579 Vnûj í rozmûry ( x h x v) SWP x 350 x 250 mm -0070K 820 Strana 584

4 TA KY A ZAVAZADLA Kufr cestovní na koleãkách Vyroben z odolného polyesteru. Stylov design ve dvou odstínech - ãervená a edá. Teleskopické taïné rukojeti, boãní a horní popruhy. Pro pfiipevnûní men ích kufrû je vybaven pfiídrïn mi fiemeny. Nárazuvzdorné pryïové okraje. KUPINA Plnû vypolstrovan Roz ifiiteln Popis Vnûj í rozmûry x v x h SWP-593 Mal 370 x 560 x 270 mm -0010K 1467 Stfiední 400 x 620 x 350 mm -0020K 1695 Velk 740 x 470 x 280 mm -0030K 1935 Sada Po 1 ks od kaïdého: mal, stfiední, velk -0040K 4267 Uskladnûní PryÏové nárazuvzdorné okraje Strana585 Ta ky a zavazadla

5 ????????????????? Kalkulátory KALKULÁTORY Kalkulaãka DPC 012 DPC 012 Velk 12-cifern displej. Funkce pamûti. Klávesa pro v poãet procent. Solární napájení se záloïní baterií. Automatické vypínání napájení. NAPÁJENÍ SOLÁRNÍ I BATERIOVÉ Vãetnû baterie Kalkulaãka vûdecká DPS 010 DPS 010 Vûdecká kalkulaãka. 10-cifern displej. Funkce pamûti. PfiiloÏen uïivatelsk návod. Solární napájení se záloïní baterií. 158 funkcí. Ochranné pouzdro. NAPÁJENÍ SOLÁRNÍ I BATERIOVÉ Vãetnû baterie âíslo modelu Kalkulaãka stolní DDC 008 DDC cifern displej. Funkce pamûti. Klávesa pro v poãet procent. Napájení ze solární baterie se záloïní baterií. Velk displej. Stolní provedení. Rozmûry ífika x v ka EDI-801 DPS x 130 mm -6200K 336 âíslo modelu Rozmûry ífika x v ka EDI-801 DPC x 160 mm -6010K 288 NAPÁJENÍ SOLÁRNÍ I BATERIOVÉ Vãetnû baterie Kalkulaãka stolní DLC 012 DLC 012 Znaãky po 3 ãíslicích. Velk staviteln 12-cifern displej. Solární napájení se záloïní baterií. NAPÁJENÍ SOLÁRNÍ I BATERIOVÉ Vãetnû baterie âíslo modelu Rozmûry ífika x v ka EDI-801 DDC x 130 mm -6050K 185 Kalkulaãka DSC 010 DSC cifern displej. Funkce pamûti. Ochranné pouzdro. Solární napájení se záloïní baterií. Automatické vypínání. Nastaviteln displej. NAPÁJENÍ SOLÁRNÍ I BATERIOVÉ Vãetnû baterie âíslo modelu Strana 586 Rozmûry ífika x v ka EDI-801 DLC x 190 mm -6100K 319 âíslo modelu Rozmûry ífika x v ka EDI-801 DSC x 150 mm -6150K 185

6 Hodiny nástûnné Chromované nástûnné hodiny PrÛmûr 355 mm, chromovan rám, bíl ciferník. Analogov displej fiízen krystalem. V fiez pro zavû ení. Napájení z baterie 1x AA, dodávané zvlá È - objednací kód EDI K. HODINY NÁSTùNNÉ / P ÍSLU ENSTVÍ K PC / ORGANIZÉRY Organizér A4 Organizér A4 s obalem z PVC se esti vnitfiními kapsami, s blokem se 20 listy linkovaného papíru A4, perem a drïákem na pero. Organizér má také klips na pfiidrïení bloku papírû. Velikost OFI mm (14 ) -0010K 86 Osmihranné stfiíbrné nástûnné hodiny PrÛmûr 305 mm. Stfiíbrn osmihrann rám, bíl ciferník. Analogov displej fiízen krystalem. V fiez pro zavû ení. Napájení: 1x baterie AA, dodávaná zvlá È - objednací kód EDI K. Rozmûry x v x h OFI- 250 x 320 x 20 mm -0070K 165 Organizér A4 na zip Organizér na zip s krouïkovou vazbou. Rozmûry ( x h x v) 290 x 40 x 360 mm. A4 Vizitkáfi Pûkn vizitkáfi z PVC se 48 obaly na vizitky, kter umoïàuje uskladnit a sefiadit 96 vizitek. Rozmûry: (v x x h) 200 x 120 x 17 mm. Velikost OFI mm (12 ) -0020K 233 Kulaté bílé nástûnné hodiny PrÛmûr 255 mm. Stfiíbrn kruhov rám, bíl ciferník. Analogov displej fiízen krystalem. V fiez pro zavû ení. Napájení: 1x baterie AA, dodávaná zvlá È - objednací kód EDI K. Velikost OFI mm (10 ) -0030K 65 A4 Velikost OFI- My i A4-0010K 258 Jednoduch design, pohodlné pouïití. Konektor PS2 s redukcí pro sériov port. Popis OFI-803 My PS2 s tlaãítky -0010K 55 My PS2 s rol. koleãkem -0020K 110 Velikost OFI- A4-0100K 73 Odpra ovaã na stlaãen vzduch SC4-400A Air Jet Neobsahuje CFC, pouze stlaãen vzduch. Nehofilav. OdstraÀuje prach a neãistoty ze patnû pfiístupn ch prostorû. Vhodn pro ãi tûní klávesnic, tiskáren, faxû a elektroniky. Hmotnost SOL g -0160K 589 Strana587 Nástûnné hodiny / Pfiíslu enství PC / Organizéry

7 Archivace 810 ARCHIVACE Krabice archivní Avon Krabice z tuhé lepenky s otvíracím víkem pro ukládání a pfiepravu dokumentû. Krabice lze stohovat, na bocích jsou v fiezy pro pfiená ení. Velk títek pro oznaãení uloïen ch dokumentû. Pofiadaãe pákové Archivní pákové pofiadaãe z pevné lepenky. Kruhov otvor na hfibetu. Velkoplo n títek na záznamy pro snadnou identifikaci. Kovové ochranné li ty prodluïují Ïivotnost pofiadaãe. Formát A4 Desky závûsné Desky zelené barvy na zavû ení do stojanu nebo skfiíní. Vhodné pro fiazení a archivaci dokumentû. Souãástí desky je i rozli ovací títek. Balení 50 ks. Ks v balení OFI- Kã/balení K K 493 Formát ( x v x h): 430 x 360 x 257 mm Typ Ks v balení AVN-801 Kã/balení Krabice bílá K 815 Krabice hnûdá K 570 PodloÏky firmy Masonite jsou vyrábûny z pevné hnûdé lepenky s le tûn m horním povrchem. Pevn klip zajistí bezpeãné drïení papíru. Vhodné pro obchody, sklady, inventarizaci a kontroly. PodloÏka psací s klipem Formát OFI- A4-1710K 50 A3-1700K 52 Obaly prospektové Formát A4, vrchní otvor. Vyrobeny z antistatického polypropylénu odolného proti opotfiebení a s lehk m reliéfem pro potlaãení lesku. Boãní euro-dûrování, vhodn do pákov ch i krouïkov ch pofiadaãû. Typ OFI- PodloÏka psací PVC s klipem Pevná podloïka s potahem z PVC a siln m klipem. Velikost A4. Kã/balení Barva - zelená -0130K 406 Typ Barva OFI- Deska âerná -1720K 49 Deska Modrá -1725K 46 Deska âervená -1730K 46 Dvojdeska âerná -1740K 55 Dvojdeska Modrá -1745K 55 Dvojdeska âervená -1750K 55 Desky s klipem A4 Desky na dokumenty s prûhlednou pfiední deskou a kovov m posuvn m klipem. ECONOMY Formát Ks v balení OFI- Kã/balení A K 53 A4 Modrá A4-0020K 26 A4 Strana 588 Barva Formát OFI-810 âerná -0010K 26 âervená -0030K 26

8 Trezory na klíã Trezor na klíã se zámkov mi tyãemi. Povrchová úprava prá kov m nástfiikem. SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY Trezory standardní Trezory pro vyuïití hlavnû v domácnosti. 4-6místn pfiístupov kód. Dvojité zámkové tyãe. Antikorozní povlak. 820 âíslo Rozmûry (mm) v robku Vnitfiní Vnûj í MTL-820 RL23W 195x420x x432x K 2803 RL30W 265x390x x405x K 2558 Trezor elektronick ohnivzdorn Celoocelová konstrukce. Mûniteln 4cifern kód. Akustick indikátor správnosti vstupního kódu. Ohnivzdorn do teploty 1000 C. Rozmûry (mm) Vnitfiní Vnûj í MTL x290x x300x K x340x x350x K 1116 Trezory elektronické Elektronick trezor, 3-8cifern kód zámku. Skryt zámek na klíã. Dvojité závory. Povrch s prá kov m nástfiikem. Rozmûry (mm) Vnitfiní Vnûj í MTL x340x x350x K x370x x380x K x340x x350x K 2170 âíslo Rozmûry (mm) v robku Vnitfiní Vnûj í MTL-826 FES x330x x430x K 5283 SkfiíÀky na klíãe Celoocelová konstrukce pro bezpeãné uskladnûní klíãû. Odolná proti páãení, má pfiekryté kování dvefií. SkfiíÀku s bezpeãnostním zámkem dodáváme se dvûma klíãi. Lze ji snadno pfiipevnit ke stûnû pomocí roubû (nejsou v dodávce). Vhodná pro obchody, koly atd. Poãet klíãû Rozmûry (mm) MTL x 160 x K x 180 x K x 240 x K 373 Strana589 Skfiínû na klíãe a trezory

9 Zv razàovaãe / poznámkové bloky a náplnû do bloku 824/827 ZV RAZ OVAâE / POZNÁMKOVÉ BLOKY A NÁPLNù DO BLOKÒ Zv razàovaãe Jasné, fluorescenãní barvy pro zv raznûní dûleïit ch informací. Rychle schnou a nepou tí barvu. Zv razàovaã lze pouïít na kaïdém papíru vãetnû faxového a samopropisovacího papíru. Sada 12 ks Barva Poã. ks v balení OFI-802 Modrá K 142 Zelená K 142 OranÏová K 1 RÛÏová K 142 Îlutá K 142 RÛÏová K 30 Orange K 30 Îlutá K 30 Bloky poznámkové pfiedti tûné Bloky jednotliv ch listû. 100 listû na blok. Velikost bloku: A6 (105 x 148 mm). PETTY CASH VOUCHER Date: Requested by: Authorised by: Required for: p Sada 2 ks Blok kapesní Poznámkov blok s pevn m krytem s pfiipevnûnou pruïnou páskou. 80 listû, nalinkovan ch. Velikost: 83 x 127 mm. Bloky krouïkové Poznámkov blok s rozmûry 128 x 205 mm. Drátûná krouïková vazba na horní hranû umoïàuje rychlé listování. Pevná zadní deska. 80 listû s úzk mi linkami na obou stranách. Net. V.A.T. Total OFI K Typ bloku Poãet listû OFI-827 Pokladní stvrzenka K 39 TELEPHONE MESSAGE Date: For: Time: Taken by: From: Tel. No.: Message: OFI K Typ bloku Poãet listû OFI-827 Telefonické zprávy K 39 Typ bloku Poãet listû OFI-827 Kapesní pozn. blok K 15 Bloky voln ch nalepovacích listû Listy mají speciální lepicí prouïek na zadní stranû, kter je umoïàuje pfiilepit, odlepit a znovu pfiilepit na skoro v echny povrchy, aniï by po sobû zanechaly stopy. Jsou k dispozici ve vhodn ch rozmûrech dle v bûru. Nepostradatelné pro zprávy a poznámky. Stránky Poã. ks v balení OFI K K 13 Náplnû do poznámkov ch blokû NáplÀ do poznámkového bloku: vysoká kvalita papíru, 80 linkovan ch listû A4, ãtyfii otvory pro náplà. Vázáno v krytu, kter chrání va e poznámky. Pevná zadní deska. Job No.: From: To: STORES REQUISITION Quantity: Description: Date: Typ bloku Strana 590 Authorised by: OFI K Poãet listû OFI-827 Sklad K 39 Rozmûry (mm) Listy /blok Poã. ks v balení OFI x K x K 165 VAZBA DODÁVÁNA ZVLÁ Ë Poãet stran Poã. ks v balení OFI K K 29

10 Ventilátory kanceláfiské Nastavitelná sklopná hlava. Ovladateln v kyv 90, rûzné rychlosti. Tich chod. Dodáváme se zástrãkou podle BS3456. Stolní ventilátory 230 mm (9 ): v kon 45 W, 2 rychlosti 300 mm (12 ): v kon 45 W, 3 rychlosti 400 mm (16 ): v kon 58 W, 3 rychlosti Stojanov ventilátor 400 mm (16 ): v kon 60 W. Nastavitelná v ka: mm. VENTILÁTORY A OH ÍVAâE 828 Ohfiívaã ventilátorov nízk Prostorovû nenároãn nízk profil. Maximání v kon 2 kw. Dvû nastavení tepelného v konu plus nastavení chladného vzduchu. Nastaviteln termostat. Ochrana proti mrazu. Tepelná pojistka. 23 cm (9 ) 30 cm (12 ) Model Max v kon KBE-828 FFH200 2 kw -0060K 463 Ohfiívaã ventilátorov svisl Maximální v kon 2 kw. Dvû nastavení tepelného v konu plus nastavení chladného vzduchu. Nastaviteln termostat. Ochrana proti mrazu. Tepelná pojistka. 40 cm (16 ) 40 cm (16 ) Stojanov Typ V kon Velikost (mm) KBE-828 Stolní 45 W 230 (9 ) -0040K 566 Stolní 45 W 300 (12 ) -0030K 593 Stolní 58 W 400 (16 ) -0020K 739 Typ V kon Velikost (mm) KBE-828 Kã/k Stojanov 60 W 400 (16 ) -0010K 876 Model V kon Max v stup KBE-828 UFH200 2 kw 2 kw -0050K 349 Ohfiívaã konvektorov s ãasov m spínaãem Volnû stojící nebo namontovateln na stûnu. Maximální v stup 2 kw. Tfii nastavení tepelného v konu: 750 W, 1250 W a 2000 W. 24-hodinov ãasov spínaã. Nastaviteln termostat. Ochrana proti mrazu. Bezpeãn proti pfiehfiátí. Ohfiívaã konvektorov Volnû stojící nebo namontovateln na stûnu. Maximální v kon 2 kw. Tfii nastavení tepelného v konu: 750 W, 1250 W a 2000 W. Nastaviteln termostat. Ochrana proti mrazu. Tepelná pojistka. Model V kon Hmotnost Max. 1 ks v kon KBE-828 CHT W 4.0 kg 2 kw -0080K 822 Model V kon Hmotnost Max 1 ks v kon KBE-828 CHS W 4.0 kg 2 kw -0070K 679 Ventilátory a ohfiívaãe Strana591

11 Fólie streãové balicí a balicí papír / dûrovaãe a se ívaãky 830/838 FÓLIE STREâOVÉ BALICÍ A PAPÍR BALICÍ / DùROVAâE A SE ÍVAâKY Fólie streãové DrÏáky odvinovací balicí Nastaviteln odvinovací drïák Pro balení a stabilizaci nákladû na paletách, Silná, lehká hliníková základna a zabraàují rozsypání dodávky a chrání pfied kryt jádra. DrÏák lze nastavit od 12 vlivem poãasí a prachu pfii pfiepravû nebo do 20 s pûnovou rukojetí. pfii uskladnûní. Lepí se jen k sobû a nikoliv Objem: k balen m pfiedmûtûm. ífika streãové fólie - 12 aï 20. Velikosti jádra - 1 1/ 2, 2 a 3. Barva Tlou Èka mikrometry AVN-830 Cívka o rozmûrech 100 mm x 150 m (Mini) âirá K 36 âirá K 52 Cívka o rozmûrech 400 mm x 300 m âirá K 213 âirá K 215 âirá K 289 âerná K 376 âervená K 256 Modrá K 240 Odvinovací mini-drïák Pro role streãové balicí fólie o rozmûrech 100 mm x 150 m. Mini Nastaviteln Papíry balicí - archy Vyrobeny z ãisté dfievûné papíroviny.tím vznikají velmi pevné balicí papíry s vy í odolností proti roztrïení neï u imitace kraftového papíru. Rozmûry Dûrovaãky kanceláfiské Kanceláfiské dûrovaãky s konkurenceschopn mi cenami a s nastaviteln mi vodítky pro rûzné velikosti papíru. Robustní kovová konstrukce. Velké rukojeti pro zvlá tní pákov pfievod a men í úsilí pfii pouïití. Odpad se uchovává v dolním oddûlení s odnímatelnou pfiihrádkou na konfety'. Dodáváme tfii rûzné velikosti dûrovaãek: PHP210 dûruje dvû dírky aï do 10 listû, PHP218 dûruje dvû dírky aï do 18 listû a PHP418 dûruje ãtyfii dírky aï do 18 listû -0030K Poã. ks v balení AVN-830 Kã/balík 1400 x 1800 mm K 1793 Se ívaãka Se ívaãka s kovovou základnou. Pro se ívání je moïno ji zcela otevfiít. Horní plnûní. Se ívá najednou aï 15 listû 80 g/m 2. ProuÏek Základna Barva Popis AVN-830 Odvinovací mini-drïák -0070K 43 Nastaviteln drïák -0110K 856 OFI-838 Poloviãní Plast Modrá/Ïlutá -0040K 72 Se ívaãky svislé a stolní Svislé se ívaãky Tyto atraktivní se ívaãky jsou ergonomicky konstruovány s tvarovan m pryïov m drïadlem pro pohodlné pouïívání. Svislá konstrukce vyïaduje ménû místa na stole a usnadàuje jejich lokalizaci K âíslo modelu Typ Poãet listû OFI-838 PHP210 2-dírky K 23 PHP218 2-dírky K 42 PHP418 4-dírky K 128 Strana K Typ Max. poãet listû OFI-838 Velk svisl s cel m pásem K 72 Stfiední stojící s pol. pásem K 53 Svislá

12 EZAâKY NA PAPÍR / KBELÍKY NA ODPAD / VÁHY ezaãky na papír Tyto fiezaãky jsou urãeny pouze pro fiezání men ího mnoïství papíru (maximálnû 5 listû papíru o hmotnosti 80 g/cm 2 ). Jsou schopny fiezat rychle, bezpeãnû a pfiesnû papír i karton. Otoãn bfiit je z nerez oceli a je z bezpeãnostních dûvodû zakrytován. Pevná kovová základna má plastové koncovky. V konnost fiezaãky je 5 listû papíru o hmotnosti 80 g/m 2. Uvedená poloïka: ezaãka A3 840/843/844 Váhy se stupnicí irok sortiment váh Oxford nabízí velk v bûr rozsahû a pfiesností, které vyhoví vût inû poïadovan ch vyuïití. Závûsné váhy Tyto masivní váhy mají dvojitou ãíselnici chránûnou plastov m krytem. Sv m rozsahem do 25 kg/55 lb jsou vhodné pro obchody, koly a kanceláfie. MoÏnost nastavení nuly ±15%. âíselnice má pfiesnost 1 dílek z 250. Dodáváme s horními a dolními chromvanadiov mi závûsn mi háky. ezan formát OFI-840 A4-0010K 400 A3-0020K 480 Nádoby kovové Pevné ocelové nádoby na odpad o objemu 48 litrû. Urãeny pro bezpeãnou likvidaci odpadu. VAKY DO NÁDOB Viz litrû Kapacita 5 listû âíslo modelu NOVINKA Maximální kapacita OXD M 25 kg -3500K Váhy se stupnicí Vhodné pro kanceláfie, po tovní oddûlení a sklady. Tyto váhy mají jasn digitální displej a rozhraní RS232 pro pfienos dat na PC. Jsou konstruovány pro síèové napájení pfies adaptér 12 Vss 650 ma st nebo pro napájení z nabíjecí baterie 6 V 4 Ah (souãást dodávky). Obû jednotky mohou pracovat aï 20 hodin na jedno plné nabití. Model WS-6E: Rozsah 6 kg/12 lb NOVINKA 1 dílek stupnice = kg/0.002 lb Model WS-15E: VRozsah 15 kg/31 lb 1 dílek stupnice kg/0.005 lb Barva OFI-843 Svûtle edá -0030K 919 âerná -0040K 919 Kbelík kovov na odpad S Ïebrovan mi stûnami, dno se vem a lemovan m okrajem. PrÛmûr x Barva v ka OFI x 292 mm Svûtle edá -0010K x 292 mm âerná -0020K 228 âíslo modelu Maximální kapacita OXD-844 WS-6E 6 kg -2200K 2066 WS-15E 15 kg -2220K 2066 Váhy stolní elektronické Tyto víceúãelové váhy jsou vhodné pro obchodní domy nebo lehké prûmyslové pouïití. Jasn digitální displej, vhodn pro namontování na stûl nebo na stûnu. Oba modely mají rozhraní RS232 pro snadné pfiipojení na PC. Jsou konstruovány pro napájení stfiídav m proudem (adaptér AC je v dodávce) nebo pro napájení 4 AA bateriemi (v dodávce) Model BS-60E: Rozsah: 60 kg/ lb 1 dílek stupnice 0.02 kg/0.05 lb Model BS-120E: Rozsah: 120 kg/ lb 1 dílek stupnice 0.05 kg/0.1 lb âíslo modelu Maximání hmotnost OXD-844 BS-60E 60 kg -5010K 2656 BS-120E 120 kg -5030K 2656 NOVINKA Strana593 ezaãky na papír / kbelíky na odpad / váhy

13 Potfieby psací 846 POT EBY PSACÍ Sada kanceláfisk ch potfieb Ideálnû vhodné pro v eobecné pouïití. Obsah sady*: Pouzdro, 1x modré pero, 1x tuïka HB, 2x plastická pryï na mazání, 1x ofiezávátko na tuïky s jedním otvorem, 1x mikrotuïka 0.5 mm + tuhy 0.5 mm (ks 12), 1x korekãní páska (5 mm x 5 m), 2x zv razàovaãe, 1x pravítko 30 cm, 1x poznámkov blok, 1x náplà do poznámkového bloku linkovaná A4, 1x 10-ãíslicov stolní kalkulátor. *Pfiesn obsah sady se mûïe mûnit. TuÏky HB Prvotfiídní grafitové tuïky s mûkkou tuhou pro snadné psaní a kreslení. Balení po 12 kusech. Tvrdost tuhy Poãet ks v 1 balení OFI-846 Kã/1 balení HB K 18 MikrotuÏky Stisknutím tlaãítka se uvolní pfiesné mnoïství tuhy. Obsahuje 12 náhradních tuh bez nutnosti dal ího plnûní. 12 ks NOVINKA PrÛmûr tuhy OFI mm -0050K mm -0060K 42 Tuhy do mikro tuïek Vhodné pro v echny papíry, kopírovací a r sovací média. Tvrdost: HB. Balení po 12 kusech. PrÛmûr tuhy Poãet ks v 1 balení OFI-846 Kã/1 balení HB 0.5 mm K 9 HB 0.7 mm K 9 Ofiezávátko na tuïky Ofiezávátko na tuïky pro prûmûr 8 mm a 10 mm, se dvûma otvory a s vestavûnou nádobkou na odpad. Horní ãást lze od roubovat pro vysypání tfiísek. Velikost OFI a 10 mm -0040K 22 TuÏky propisovací Stfiední piãka. Krabice po 50 ks. V bûr ze tfií barev. Vûtraná ãepiãka. 12 ks 50 ks Popis Strana 594 OFI-801 Sada kanceláfisk ch potfieb -0070K ks Barvy Poãet ks v 1 balení OFI-802 Kã/1 balení âerná K 93 Modrá K 88 âervená K 99 Fixy na tabuli Kulová piãka. Odolné proti vodû, na bázi alkoholu, neutrální vûnû, netoxické, rychleschnoucí. Smí ené balení obsahuje po 1 fixu od barev: ãerná, modrá, zelená a ãervená. Barva Poãet ks v 1 balení OFI-824 Kã/1 balení âerná K 49 Modrá K 49 Zelená K 49 âervená K 49 Smí ená K 53 4 ks

14

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky Příloha č. 1 Soupis předmětu a počtu kusů dodávky Kancelářské potřeby a tiskopisy číslo položky název položky balení 1 Aktovka s přihrádkami A4, 6 přihrádek, 33,0x24,0x2,7 cm ks 2 Archivační kontejner

Více

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60 Post-ity 150.595 Post-It bločky Photo - pět bločků s 50-ti listy ve velikosti 127 x 74,5 mm. Se stojánkem ve vašem designu (od 1000 ks). Rozměr: 12,7 x 74 cm. Technologie potisku: digitální tisk. Plocha

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Strana...658. nástěnné. sedací klíče & trezory. ohřívače. Strana...652,659. Strana...662-665. Strana...669. skupina

Strana...658. nástěnné. sedací klíče & trezory. ohřívače. Strana...652,659. Strana...662-665. Strana...669. skupina 787 kuchyňské přísl. 800 archivace Strana.....................652 Strana.....................654 801 zavazadla & tašky 801 organizéry 802 hodiny nástěnné 810 pořadače Strana.....................653 Strana.....................653

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

Strana... 706 Strana... 706. POřadače. Strana... 707. sešity a notesy. VáhY. Strana... 717

Strana... 706 Strana... 706. POřadače. Strana... 707. sešity a notesy. VáhY. Strana... 717 787 KUchYňsKé PřÍsl. archivace 801 804 ZaVaZadla & tašky 804 OrGaniZérY 802 hodiny nástěnné Strana................. 704 Strana................. 706 Strana................. 706 Strana................. 706

Více

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana...

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana... 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ...262......................262...263...263 425 PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA

Více

Příloha č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb

Příloha č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb A B C E F H I J K L M N Poř. číslo Položka - Parametry (specifikace) MMR Czech Touris m množství SFRB Předpokl ádané požadov ané množství za 4 roky Typ balení Jednotková cena bez DPH DPH Jednotková cena

Více

Příloha č. 1 CES: 5233/1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb

Příloha č. 1 CES: 5233/1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb A B C E F H I J K L M N O Poř. číslo Položka - Parametry (specifikace) MMR Czech Touris m SFRB ÚÚR množství Předpokl ádané požadov ané množství za 4 roky Typ balení Jednotková cena bez DPH DPH Jednotková

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Ceník RS 4. Platný od 21. 11. 2005. Náskok díky technice www.audi.cz. Změna cen v závislosti na. dovozních podmínkách. vyhrazena.

Ceník RS 4. Platný od 21. 11. 2005. Náskok díky technice www.audi.cz. Změna cen v závislosti na. dovozních podmínkách. vyhrazena. Náskok díky technice www.audi.cz Změna cen v závislosti na dovozních podmínkách vyhrazena. Ceny jsou uvedeny vždy včetně dopravy k prodejci. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené. Ceny a rozsah sériového

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku JÍDELNÍ LÍSTKY Jídelní lístky jsou základním prvkem v komunikaci mezi restaurací a hostem. Zprostředkovávají první kontakt a právě na nich závisí správná prezentace jídel a nápojů, na jejichž jedinečnosti

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387.

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387. 501 KLÍâE STAVITELNÉ NÁ ADÍ AUTOMOBILOVÉ 503 505 SEKÁâE A PÁâIDLA 510 VODOVÁHY 512 NÁ ADÍ ZEDNICKÉ Strany...308-309 Strany...310-333 Strany...334-336 Strany...336-337 Strany...338-339 515 NÁ ADÍ KRIMPOVACÍ

Více

Katalog skartovacích strojů HSM 2015

Katalog skartovacích strojů HSM 2015 Katalog skartovacích strojů HSM 2015 Proč právě HSM? HSM má dlouhé desítky let praxe ve vývoji i výrobě skartovací techniky Skartovací stroje základní řady: Kompletní výroba ve vlastních výrobních halách

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Přesný. Již 50 let. Slavíme 5 desetiletí dokonalé přesnosti!

Přesný. Již 50 let. Slavíme 5 desetiletí dokonalé přesnosti! Přesný. Již 50 let. Slavíme 5 desetiletí dokonalé přesnosti! Ať už stylové kapesní kalkulačky, kalkulátory s tiskem nebo špičkové vědecké modely - všechny kalkulátory Citizen zaručují naprostou přesnost,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

Barvy loga: Červená Pantone 187 C, Modrá Pantone 647 C, Šedá Pantone 7534 C

Barvy loga: Červená Pantone 187 C, Modrá Pantone 647 C, Šedá Pantone 7534 C Příloha č. 2 k č.j.: PPR-1402-5/Čj-2015-990656 Podpořeno grantem z Norska Technické specifikace propagačních předmětů s logem norway grants Logo norway grants bude umístěno na propagačních předmětech přesně

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Kvalita jako strategie Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Skartovací stroj - nezbytné vybavení každé kanceláře Správný výběr skartovacího stroje je základem spokojenosti Skartovací stroje se

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Peníze / Detektory padělků

Peníze / Detektory padělků Peníze / Detektory padělků Detektor padělků EUR bankovek Safescan 155i, černý Rychlý a přesný detektor padělků bankovek EUR včetně nové série, GBP a CHF Možnost upgrade pomocí USB při vydání nových sérií

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

13313.Z 13314.O 41011.T

13313.Z 13314.O 41011.T Kancelář 42272.R Leo nalepovací stojánek s černě píšicím kuličkovým perem 85 120 45 mm ks 1-287 288+ 1 152+ 2 880+ Kč 30,80 26,90 25,30 24,50 42270.B 13313.Z 13311.R 13312.M Zásobník na sponky s magnetem

Více

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Pro tisk vstupenek a pokladních stvrzenek se používají moduly vestavných termotiskáren vybavených odřezávačem vytištěných lístků a etiket. Pro bezpečné

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009 KONTEJNERY CENÍK 01/200 , KONTEJNERY SKŘÍNĚ MATERIÁLY, PROVEDENÍ, SORTIMENT Všechny prostory, které slouží k administrativní a kancelářské práci se neobejdou bez úložných systémů skříní a kontejnerů. Umožňují

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Tabule a nástěnky / Spotřební materiál / Popisovače

Tabule a nástěnky / Spotřební materiál / Popisovače Tabule a nástěnky / Spotřební materiál / Popisovače Magnetický držák popisovačů NOBO Pro připevnění na magnetickou tabuli Vhodné pro popisovače PROSTYLE a 3-in-1 LIQUID INK Možno vložit až 4 popisovače

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK Naše výrobky pomáhají prodávat Podložky na stůl Podložky pod myš Plastové krabičky - pouzdra, obaly,

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na výrobu propagačních předmětů pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání: IQ

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

NOBO PERFORMANCE PLUS

NOBO PERFORMANCE PLUS SUPER CENA Otočná tabule NOBO Steel 150x120 cm Magnetická Bílá barva Rozměry tabule: 150 x 120cm Uzamykatelná kolečka pro maximální stabilitu Rychle uzamykatelné otáčení tabule Velký prostor pro odkládání

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více