Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Uební osnova odborného modulu OM Uební osnova odborného modulu OM Uební osnova odborného modulu OM Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání... 1 Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Ošetovatelská pée v chirurgických oborech je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Sestra pro péi v chirurgických oborech, osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Ošetovatelská pée v chirurgických oborech je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle 8, odst. 1 zákona. 96/00 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/00 Sb.). Úastník vzdlávání musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání stanovenou 6 odst. 6 zákona. 96/00 Sb. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je 18 msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 60 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 0 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Ošetovatelská pée v chirurgických oborech je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky,

3 absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole 3. Uební osnovy odborných modul seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 0 Cíl: Téma Vzdlávání dosplých Právní problematika ve zdravotnictví Moderní management v ošetovatelské péi Kvalita a bezpeí zdravotní pée Organizaní a metodické vedení ošetovatelské pée Povinný dn teorie, tj. 0 hodin Vybavit všeobecnou sestru znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení ošetovatelské pée. Rozpis uiva Úvod do problematiky. Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických pracovník. Povinná mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Strategické ízení kvality zdravotní pée. Indikátory kvality ošetovatelské pée a jejich sledování. Standardy ošetovatelské pée, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních, vetn sledování Minimální poet hodin 3 3

4 Interpersonální dovednosti specialistky v ošetovatelské péi Edukace Przkumné a výzkumné šetení v ošetovatelské péi Vybraná problematika veejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Podprné techniky ke zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient. Etický pístup k pacientm a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacient. Edukace pacient a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam ošetovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizující záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (dále jen NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastnosti, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnického zaízení). Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní 3

5 úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání). Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: zná zásady vzdlávání dosplých, umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování spolupracovník a vyhodnotit jeho dsledky, zná základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví a je si vdom/a právní odpovdnosti ve zdravotnictví, umí vysvtlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat a vysvtlit kulturu organizace a její význam, chápe nutnost vlastního odborného rstu a rozvoje, umí rozpoznat své postoje, pístupy, zpsob komunikace pi personální práci, pi efektivním hospodaení a pi zjišování poteb a pání pacient a jejich rodin, uvdomuje si neustálou potebu zvyšování kvality práce a spolupráce, zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, zná vybranou problematiku edukace pacient, navrhuje a vypracovává plány edukace pacienta, pípadn rodinných píslušník a jiných osob, postupuje dle moderních a vdecky ovených metod, podílí se na výzkumných šeteních a projektech, zná úinky ionizujícího záení, systém radianí ochrany, zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany a praktické metody ochrany, zná základy krizového managementu a umí se podílet na pechodu innosti zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do inností za podmínek nestandardních. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti ošetovatelské pée, koordinovat práci len ošetovatelského týmu, hodnotit kvalitu ošetovatelské pée, identifikovat faktory ovlivující kvalitu života pacient,

6 provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály. 3. Uební osnovy odborných modul povinné 3..1 Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 1 Téma Specializovaná pedoperaní píprava Prevence pooperaních komplikací Specializovaná ošetovatelská pée o pacienty ped a po chirurgickém zákroku povinný dn, tj. 0 hodin teoretické výuky dn, tj. 0 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 0 (0 kredit za teoretickou ást, kredit za praktickou ást, 1 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení) Pipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetovatelskou péi o pacienty ped a po chirurgické léb se zamením na prevenci vzniku pooperaních komplikací. Rozpis uiva Úvod do problematiky modulu. Specializovaná pedoperaní píprava u plánovaných operaních zákrok (nap. pacienta s kardiovaskulárním onemocnním, diabetem mellitem, plicním onemocnním, imunosupresí, geneticky podmínným hematologickým onemocnním) a urgentních operaních zákrok (nap. náhlá píhoda bišní, polytraumata). Charakteristika pooperaních komplikací (komplikace v operaní rán, komplikace respiraní, obhové, v oblasti trávicího ústrojí, cévní, urologické, komplikace v oblasti CNS a periferních nerv, bolest, abnormality tlesné teploty, nozokomiální nákazy). Sledování pooperaního stavu pacienta, sledování bolesti, psychických zmn. Fyzikální vyšetení sestrou, plán ošetovatelských intervencí, plán bariérové ošetovatelské pée, edukace v režimových opateních. Specializovaná ošetovatelská pée u pacient s porušením kožní a tkáové integrity, klasifikace chirurgické a chronické rány (pomocí hodnotících škál). Faktory ovlivující hojení ran. Princip ošetování chronických ran (sanace spodiny rány, podpora hojení rány), vhodná volba krycích Minimální poet hodin 6

7 Prevence šokových stav Prevence selhání základních životních funkcí Rehabilitaní ošetování Edukaní programy v chirurgických oborech materiál. Prevence vzniku proleženin, dekubit. Píiny a druhy šoku (hypovolemický, distributivní, kardiogenní, obstrukní, disociativní). Identifikace symptom rozvíjejícího se šokového stavu. Fyzikální vyšetení pacienta sestrou, plán ošetovatelských intervencí, realizace. Preventivní opatení proti vzniku šokových stav. Sledování a hodnocení základních životních funkcí a poruch vnitního prostedí. Nutriní screening. Farmakologie pípravk užívaných pi selhání základních životních funkcí. Hemoterapie. Pooperaní odezva organizmu. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacienta pi selhání základních životních funkcí. Základní a rozšíená podpora života, indikace, aktivace záchranného etzce, základní postupy. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Praktická cviení kardiopulmonální resuscitace. Rehabilitaní ošetování u pacient ped a po operaních výkonech. Pedoperaní píprava v pohybové aktivit po operaním zákroku (aktivní a pasivní rehabilitace). Využití rehabilitaních technik v prevenci vzniku pooperaních komplikací. Tvorba edukaního plánu a edukaních jednotek. Možnosti individuálního pístupu ve vzdlávání pacient, jejich blízkých nebo peujících s pihlédnutím k široké variabilit problematiky chirurgických obor. Praktické nácviky tvorby edukaních plán u vybraných chirurgických onemocnní. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná správný postup pi kardiopulmonální resuscitaci a její poskytnutí, zná a používá mící techniky hodnocení stavu pacienta po chirurgickém zákroku, v. fyzikálního vyšetení sestrou, zvládá ošetovatelskou péi u náhlých píhod a krizových situací s použitím managementu komplikací a pístrojové techniky, zná specifické individuální poteby pacient po chirurgickém zákroku a pacient vyžadujících speciální ošetovatelskou péi, umí vyhodnotit zmny v metabolismu vetn vnitního prostedí

8 Seznam výkon u pacient po chirurgickém zákroku, zná metody a prostedky k zajišování nutriních poteb pacient po chirurgickém zákroku, umí vyhodnotit poteby pacienta po chirurgickém zákroku, sestavit plán ošetovatelské pée, vetn intervencí, umí vyhodnotit chronické rány a doporuuje vhodné krycí materiály, umí edukovat pacienty v prevenci vzniku pooperaních komplikací souvisejících s chirurgickou lébou. Poet výkon Pedoperaní píprava u pacienta ped urgentním operaním výkonem Pedoperaní píprava u pacienta s plánovaným výkonem Sledování chirurgického pacienta ohroženého pooperaní komplikací Vyhodnocení EKG záznamu Píprava a asistence pi pevazech ran s využitím nových prostedk k hojení ran, v. edukace a vedení záznamu pacienta Sledování akutní bolesti s využitím analogových škál, v. vedení záznamu 6 Nutriní screening s ohledem na charakter operaního zákroku Sledování bilance tekutin, hodnocení rizika vzniku malnutrice, hodnocení rizika vzniku dekubit, hodnocení rizika pádu, mení centrálního venózního tlaku, v. vedení záznamu Ošetovatelská pée o pacienta se speciálními invazivními vstupy a drenážemi Ošetovatelská pée o pacienta ohroženého šokovým stavem Ošetovatelská pée o pacienta s parenterální výživou Sledování vnitního prostedí hydratace, vyluování Rehabilitaní pée ped a po chirurgickém zákroku (polohování, posazování...) Edukace pacienta po chirurgickém zákroku k pedcházení vzniku pooperaních komplikací Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené Zpsob ukonení modulu téma, test, ústní zkouška, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul 1 (OM1). 10

9 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Seznam výkon Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení povinný dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 1 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení Poet výkon Pedoperaní píprava u pacienta pi urgentním operaním zákroku Pedoperaní píprava u pacienta pi plánovaném operaním výkonu Sledování chirurgického pacienta ohroženého pooperaní komplikací Píprava a asistence pi pevazech ran s využitím nových prostedk k hojení ran, v. edukace a vedení záznamu pacienta Sledování akutní bolesti s využitím analogových škál, v. vedení záznamu 6 Nutriní screening s ohledem na charakter operaního zákroku Sledování bilance tekutin, mení centrálního venózního tlaku, v. vedení záznamu Ošetovatelská pée o pacienta se speciálními invazivními vstupy a drenážemi Ošetovatelská pée o pacienta ohroženého šokovým stavem Sledování vnitního prostedí hydratace, vyluování Rehabilitaní pée po chirurgickém zákroku (polohování, posazování...) Edukace pacienta po chirurgickém zákroku k pedcházení vzniku pooperaních komplikací Písemné vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem) odborné praxe 10

10 3.. Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée u vybraných chirurgických onemocnní hrudníku a bicha Chirurgická léčba a specializovaná ošetřovatelská péče u vybraných chirurgických onemocnění hrudníku a břicha Specializovaná ošetovatelská pée v chirurgických oborech povinný 1 dn, tj. 10 hodin teoretické výuky 0 dn, tj. 160 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 9 (60 kredit za teoretickou ást, 0 kredit za praktickou ást, 1 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení) Pipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetovatelskou péi o pacienty v chirurgických oborech. Rozpis uiva Úvod do problematiky modulu. Chirurgická onemocnní hrudní stny a prsu vrozené vady hrudní stny, benigní onemocnní prsu, zhoubné nádory prsu. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní plic a pleury plicní absces a sn, empyém, zhoubné nádory plic, plicní metastázy. Poranní hrudníku zlomeniny žeber, pneumotorax, zlomeniny sterna, poranní plic. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní jícnu achalázie jícnu, striktura jícnu, hiátové kýly, reflexní choroba jícnu, nádory jícnu. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní bišní stny kýly. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní žaludku, duodena, tenkého steva poranní žaludku zavená a otevená, duodenální ved, žaludení ved, komplikace peptického vedu, benigní a maligní nádory žaludku, jiná onemocnní duodena, poranní tenkého steva, morbus Crohn, benigní a maligní nádory tenkého steva. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Minimální poet hodin

11 Stevní stomie. Druhy stomií. Nejastjší komplikace. Pomcky pro stomiky. Speciální ošetovatelská pée u pacient se stomií. Chirurgie tlustého steva a koneníku otevená a zavená poranní tlustého steva, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba traníku, divertikulární choroba tlustého steva, familiární adenomatózní polypoza, nádory tlustého steva. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Poranní anorekta, hemeroidy, abscesy anu a rekta, píštle anu a rekta, prolaps rekta, inkontinence anu, nádory rekta. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní jater, žluových cest, pankreatu a sleziny abscesy jater, benigní a maligní nádory jater, trauma jater, syndrom portální hypertenze. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Cholecystolitiáza, cholecystitida, maligní nádory žluníku, choledocholitiáza, nádory žluových cest. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Akutní a chronický zánt pankreatu, cysty pankreatu, zhoubné nádory slinivky. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Poranní sleziny. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Náhlé píhody bišní zántlivé náhlé píhody bišní, ileózní náhlé píhody bišní, traumatické náhlé píhody bišní. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Krvácení do trávícího ústrojí. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. 6 3

12 Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée v kardiochirurgii Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée o pacienty v urologii Chirurgická onemocnní srdce a cév vrozené srdení vady, získané srdení vady, ischemická choroba srdení, aneuryzma vzestupné aorty a aortálního oblouku, výpotek v perikardu. Poranní srdce a velkých cév zavená poranní srdce, otevená poranní srdce, ruptura hrudní aorty. Princip mimotlního obhu. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Periferní cévní chirurgie tepenné embolie, trombózy, obliterující onemocnní konetinových tepen, obliterující onemocnní viscerálních tepen, diabetická mikroangiopatie, diabetická noha, aneuryzma, poranní tepen. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Chirurgická onemocnní žil trombóza povrchových žil, trombóza hlubokých žil, varixy dolních konetin. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Vrozené poruchy velikosti, tvaru a uložení ledvin, moovod, varlat, uretry. Ledvinové a moové kameny, benigní hyperplazie prostaty. Urologické zánty pyelonefritida, zánt moového mchýe, zánty varlat, nadvarlat a prostaty. Poranní ledvin, moového mchýe a moových cest kontuze ledviny, ruptura, ruptura moového mchýe, ruptura uretry, fraktura penisu. Zhoubné nádory ledvin a moových cest Wilmsv nádor, Grawitzv nádor, karcinom prostaty. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. 6

13 Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée v gynekologii a porodnictví Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée v neurochirurgii Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée u vybraných onemocnní hlavy a mozku Abdominální operace (na dložních pívscích, na dložním tle, operace dložních sestup a deviací, operace prolaps pochvy po hysterektomii, urogynekologické operace, onkogynekologické operace). Vaginální operace. Endoskopické operace. Porodnické operace. Menší diagnosticko-terapeutické výkony a zákroky. Akutní stavy v porodnictví (krvácivé stavy, poruchy inzerce placenty, poruchy odluování placenty, embolie). Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Zánt lebeních kostí, hnisavé ložisko v mozku, hnisání v subdurálním prostoru, zánt mozkových plen, zánt obratl. Nádory lebky, nádory mozkových plen, nádory mozku, nádory hypofýzy, nádory hlavových nerv, nádory pátee a míchy. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, prevence. Mozkové krvácení, poruchy prokrvení mozku, krvácení z aneuryzmatu, stenózy a. carotis. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, prevence. Hernie disku, útlak periferních nerv a míchy, výrstky pátee. Neuralgie trigeminu, syndrom karpálního tunelu, syndrom kubitální úžiny. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Kraniocerebrální poranní. Poranní mkkých ástí hlavy skalpu. Poranní lebky zlomeniny lebeních kostí, penetrující poranní hlavy, zavená poranní hlavy, komoce mozková, kontuze mozku, hodnocení hloubky bezvdomí. Komprese mozku, nitrolebení krvácení. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. 3 1

14 Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée v oboru ORL Chirurgická léba a speciální ošetovatelská pée o pacienty s onemocnním oka Chirurgická léba a specializovaná ošetovatelská pée v stomatochirurgii Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Onemocnní ušní úrazy, zánty, nádory. Onemocnní dýchacích cest úrazy, zánty, nádory. Onemocnní polykacích cest úrazy, zánty, nádory. Akutní stavy v ORL. Tracheotomie. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Mechanické poškození oka a jeho okolí, poškození oka záením, popálení, poleptání, nitrooní cizí tleso. Katarakta, glaukom, degenerace sítnice, vkem podmínné degenerativní onemocnní oka. Onkologická onemocnní oka. Náhlá ztráta zraku. Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Chirurgická onemocnní v oblasti dutiny ústní, elisti a oblieje. Nádory slinných žláz, jazyka. Úrazy obliejových kostí, ztrátová poranní (stelné). Etiologie, píznaky, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace

15 Problematika transplantací a specializovaná ošetovatelská pée o pacienty po transplantaci Problematika specializované ošetovatelské pée v dtské chirurgii Problematika specializované ošetovatelské pée v gerontochirurgii Právní úprava transplantace orgán a tkání, etické aspekty transplantace, stanovení smrti mozku. Typy transplantací, nejastji transplantované orgány, transplantace tkání. Specializovaná ošetovatelská pée, fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb pacienta, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Plán a realizace edukace. Chirurgická onemocnní a úrazy v dtském vku. Speciální ošetovatelské pée u dtí s chirurgickým onemocnním. Plán specializované ošetovatelské pée, ošetovatelské intervence se zamením na vk dítte, posouzení a vyhodnocení, fyzikální vyšetení sestrou, plán a realizace edukace dítte a rodinného píslušníka. Chirurgická onemocnní a úrazy senior. Strategie chirurgické intervence ve stáí. Speciální ošetovatelská pée u geriatrických pacient s chirurgickým onemocnním. Plán specializované ošetovatelské pée, ošetovatelské intervence se zamením na vk pacienta, fyzikální vyšetení sestrou, hodnotící techniky a mící škály, plán a realizace edukace seniora a rodinného píslušníka. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6

16 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná diagnostické pístupy, screeningová vyšetení, léebné a ošetovatelské postupy u pacienta s chirurgickým onemocnním v rzných vkových kategoriích, zná a používá mící techniky hodnocení stavu pacienta s chirurgickým onemocnním, v. fyzikálního vyšetení sestrou, zvládá ošetovatelskou péi u náhlých píhod a krizových situací s použitím managementu komplikací a pístrojové techniky, zná specifické individuální poteby pacient s chirurgickým onemocnním a pacient vyžadujících specializovanou ošetovatelskou péi ve všech vkových kategoriích, umí vyhodnotit poteby pacienta s onemocnním vyžadujícím chirurgickou lébu, sestavit plán ošetovatelské pée v. intervencí a vyhodnocení ve všech vkových kategoriích, umí poskytovat specializovanou ošetovatelskou péi pacientm chirurgickou lébou prostednictvím ošetovatelského procesu, umí edukovat pacienty a jím urené osoby v píprav na specializované diagnostické a léebné postupy, v režimových opateních a v ošetovatelské péi v ústavní péi a ve vlastním sociálním prostedí, umí edukovat pacienty v prevenci vzniku komplikací souvisejících s chirurgickou lébou. Seznam výkon Plán specializované ošetovatelské pée u pacient po závažných a nároných výkonech Edukace u pacienta po závažném a nároném výkonu s trvalými následky a nutností používat kompenzaní pomcky Poet výkon Edukace pacienta v pedoperaním a pooperaním období 10 Ošetovatelská pée o pacienta k akutnímu nebo plánovanému pijetí na chirurgii Ošetovatelská pée o pacienta s traumatem, ohroženého šokovým stavem, se speciálními invazivními vstupy a drenážemi Sledování chirurgického pacienta s ohledem na pedcházení komplikací Ošetovatelská pée o pacienta v období po operaním zákroku až do propuštní vetn edukace Krátkodobá pedoperaní píprava ped závažným výkonem s ohledem na vk a pidružené choroby pacienta Píprava, provedení a asistence sestry u specializovaných vyšetení v ambulantním provozu, vetn edukace pacienta Ošetovatelská pée o pacienta s tracheostomií, laváž a odsávání z dýchacích cest, nácvik sebepée u pacient s tracheotomií Ošetovatelská pée o pacienta s bišní stomií Ošetovatelská pée o pacienta s výživovou stomií

17 Ošetovatelská pée o pacienta s urostomií Píprava a asistence sestry pi výmn epicystostomie, vetn edukace pacienta Sledování bilance tekutin, mení centrálního venózního tlaku Píprava a asistence pi diagnostickém a terapeutickém endoskopickém vyšetení pacienta, vetn edukace Píprava a asistence sestry pi punkní biopsii, vetn edukace pacienta a vedení záznamu Ošetovatelská pée o pacienta s akutní nebo chronickou bolestí s využitím mících technik a hodnotících škál Píprava a asistence pi kanylaci centrální žíly, vetn edukace pacienta Píprava a asistence pi pevazech ran s využitím nových prostedk k hojení ran, vetn edukace a vedení záznamu pacienta Ošetování pacienta s nozokomiální nákazou, vetn protiepidemiologických opatení a edukace pacienta Ošetovatelská pée o pacienta s drenáží, vetn edukace Nutriní screening, edukace o dietním režimu sestrou s ohledem na vk a onemocnní pacienta Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené Zpsob ukonení modulu téma, test, ústní zkouška, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul (OM ). 10

18 Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Seznam výkon Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení povinný dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 1 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení Poskytování ošetovatelské pée u pacienta po závažném a nároném výkonu prostednictvím ošetovatelského procesu Poet výkon Edukace pacienta v pedoperaním období na specializovaném pracovišti Vyhodnocení rizik a stavu pacienta po speciálním výkonu Ošetovatelská pée o pacienty s urostomií Ošetovatelská pée o pacienta s tracheostomií Ošetovatelská pée o pacienta s bišní stomií Ošetovatelská pée o pacienta s výživovou stomií (sondou) Monitoring bolesti u pacienta s využitím hodnotících škál Edukace pacienta a jeho rodiny po chirurgickém výkonu ped propuštním do domácího prostedí v režimových opateních Sledování chirurgického pacienta ohroženého komplikací 3 Vyhodnocení faktor ovlivujících hojení ran u pacienta s akutní pooperaní ránou s ohledem na vk a pidružené choroby Vyhodnocení faktor ovlivujících hojení ran u pacienta s chronickou ránou a defektem s ohledem na vk a pidružené choroby Písemné vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 10 Vydáno: 28. LISTOPADU 2011 Cena: 177 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 10 Vydáno: 28. LISTOPADU 2011 Cena: 177 Kč Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 0 Vydáno: 28. LISTOPADU 20 Cena: 77 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE...................................... 2 2.

Více

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 1. ČERVENCE 2009 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství...........................

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více