Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen Ochrana a podpora veejného zdraví Vlastní specializovaný výcvik v oboru Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností na konci základního kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností na konci specializovaného výcviku Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Programy povinných kurz, stáží, seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit Seznam doporuené literatury Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti specialisty odborný pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník.

2 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví dle 28 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou: a) celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních a ze zákona. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znní pozdjších právních pedpis, b) externí prpravy, která se liší od celodenní prpravy tím, že doba urená na praktické zdravotnické innosti mže být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro celodenní prpravu. Úrove této prpravy nesmí být nižší než u celodenní prpravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí prpravy, která nemže být kratší než u celodenní prpravy, odpovídá akreditované zaízení. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu, pokud je tento program k dispozici. Vzdlávací program stanoví celkový poet kredit získaných splnním studijních podmínek za celou dobu specializaního vzdlávání, celkovou délku pípravy, rozsah a obsah pípravy, zejména délku povinné praxe v oboru a výuková pracovišt, na kterých praxe probíhá. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti a výkony, absolvování vzdlávacích akcí, kurz, seminá, stáží a další požadavky pro získání specializované zpsobilosti. Optimální doba specializaního vzdlávání je msíc. Povinná praxe je dána vzdlávacím programem, probíhá na vlastních a akreditovaných pracovištích. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Specializaní vzdlávání se dlí na ást základního kmene, který je spolený s programem specializaního vzdlávání laboratorních pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví, a na ást specializovaného výcviku. Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 24 msíc 2.1 Základní kmen Ochrana a podpora veejného zdraví Spolený se specializaním vzdláváním odborného pracovníka v laboratorních metodách a v píprav léivých pípravk ( 26 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis) v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví celkem 6 msíc. Povinná praxe Celková doba 6 msíc Úvodní povinná praxe probíhá na pracovištích ochrany veejného zdraví, krajské

3 hygienické stanici i Hygienické stanici hl. m. Prahy Praxe probíhá na pracovištích schválených pro úely specializaního vzdlávání a je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Úast na vzdlávacích aktivitách kurzy Celková doba 5 dn 40 hodin Ochrana a podpora veejného zdraví povinný kurz Poet kredit 20 (á 4 kredity/den) Podmínkou pro ukonení základního kmene je splnní všech požadavk stanovených vzdlávacím programem, vetn úspšného absolvování povinného kurzu a ovení znalostí písemným testem. 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Povinná praxe Celková doba 18 msíc Poet msíc Praxe na pracovištích ochrany a podpory veejného zdraví 18 z toho na akreditovaném pracovišti min. 1 vypracování praktické odborné práce na zadané téma 1 Doporuená doplková praxe Celková doba neurena Praxe dle vlastní volby na dalších pracovištích s odlišným odborným zamením než je zamení vlastního pracovišt, nap. v hygienických, mikrobiologických a imunologických laboratoích, která vhodn doplní praxi v oborech hygieny a epidemiologie podle zadání logbooku Úast na vzdlávacích aktivitách kurzy, semináe Celková doba minimáln 4 týdny 160 hodin Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví povinný specializaní kurz Hygiena povinný specializaní kurz Poet kredit minimáln 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) minimáln 80 hodin 40 (á 4 kredity/den) minimáln 40 hodin Epidemiologie povinný specializaní kurz 20 (á 4 kredity/den) Další odborné akce (konference, sympozia, kurzy, semináe, konzultaní dny aj.) poádané, LS JEP, LK, NCO NZO, SZÚ, IPVZ a dalšími odbornými spolenostmi doporuené

4 3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností na konci základního kmene Cílem spoleného základu je získat: prohloubení a aktualizace teoretických znalostí v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví potebných k organizaní a metodické práci specialisty odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii a orientace v tomto oboru pro odborného pracovníka v laboratorních metodách specialistu bioanalytika pro ochranu a podporu veejného zdraví, aktualizace znalostí právní úpravy a platných právních pedpis v hygienických oborech a v epidemiologii. Teoretické znalosti Vymezení problematiky veejného zdraví (public health), determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu, aktivity Svtové zdravotnické organizace a orgán Evropské unie (DG SANCO aj.). Systém ochrany a podpory veejného zdraví, výkon státního zdravotního dozoru a vztahy mezi krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy, vymezení jejich kompetencí a spolupráce s dalšími dozorovými orgány. Aktuální právní úprava a platné právní pedpisy a stav jejich harmonizace s právem Evropských spoleenství týkající se Ochrany a podpory veejného zdraví. Aktuální koncepce a nápl oboru ochrana a podpora veejného zdraví a jednotlivých hygienických specializací. Vztah mezi zdravím obyvatelstva a stavem životního a pracovního prostedí. Koncepce monitoringu složek životního prostedí, seznámení se s aktuálními výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. Úvod do systému hodnocení zdravotních rizik (HRA), vybraná témata z toxikologie, identifikace nebezpenosti chemických, biologických a fyzikálních agens, posuzování vliv na životní prostedí (SEA, EIA, ERA) a veejné zdraví (HIA). Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a statistické metody využitelné v ochran a podpoe veejného zdraví.

5 Informaní systémy v ochran a podpoe veejného zdraví, tvorba a správa databází o zátži složek životního a pracovního prostedí (PiVo a další). Koncepce krizové pipravenosti, management krizové prevence a represe, zapojení systému ochrany veejného zdraví, spolupráce s dalšími orgány krizového ízení, zajištní lidských a vcných zdroj (logistika) pro plnní úkol krizové pipravenosti, pandemické plánování, algoritmus zásah orgán ochrany veejného zdraví. Neodkladná první pomoc, základní a rozšíená kardiopulmonální resuscitace (KPR), zástava krevního obhu, bezvdomí, zástava dýchání, traumatologie, zvláštnosti dtské podpory života, hromadný výskyt ranných, integrovaný záchranný systém. Praktické nácviky KPR. Absolvování spoleného základu je ukoneno testem ze všech témat a potvrzením o splnní veškerých požadavk spoleného základu. Potvrzení o úspšném absolvování testu a ukonení spoleného základu se zapisuje do prkazu odbornosti. Praktické dovednosti Znalost aktuální problematiky Ochrany a podpory veejného zdraví. Orientace v aktuálních právních úpravách a provádcích pedpisech nezbytných pro práci v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví. Orientace v systému hodnocení rizik. Znalost problematiky krizové pipravenosti a zapojení systému ochrany a podpory veejného zdraví. Poskytování neodkladné první pomoci. 3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností na konci specializovaného výcviku Teoretické znalosti Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Psychologické aspekty práce v ochran a podpoe veejného zdraví psychosociální dovednosti odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví specialisty, optimální komunikace, asertivita, obvyklé nedostatky v komunikaci, svízelné situace, nonverbální komunikace, efektivní komunikace, pracovní typologie osobností, identifikace pracovního chování, problémové situace pi kontrolní innosti, trénink k povinnému zdvoilému chování úedních osob, psychologie práce s klienty, zvládání stres pi kontrolní innosti, aktivizace vlastního potenciálu, komunikace rizika, psychologie a etika práce s obyvatelstvem jako souást krizového ízení, komunikace s veejností prostednictvím informaních a osvtových materiál, komunikace s médii, pedcházení korupnímu jednání. Nácviky ešení modelových zátžových a konfliktních situací.

6 Správní ád aktuální zákonná úprava správního ízení, vedení dokumentace správního ízení a spisu. Aplikace zákona o státní kontrole pi výkonu státního zdravotního dozoru. Právní odpovdnost. Plnní úkol orgán ochrany veejného zdraví jako doteného správního úadu pi rozhodování ve vcech upravených zvláštními právními pedpisy, které se dotýkají zájmu chránných orgány ochrany veejného zdraví vydávání závazných stanovisek a stanovisek. Lidské zdroje v ochran a podpoe veejného zdraví zabezpeení a rozvoj lidských zdroj pro obor ochrana a podpora veejného zdraví, zpsobilost k výkonu práce ve zdravotnictví a ve státní správ, personální management a ízení lidských zdroj, postgraduální vzdlávání v ochran a podpoe veejného zdraví, profesní etika. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci bezpenost a ochrana zdraví pi práci odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví, možná rizika pi kontrolní innosti a jejich prevence. Systém kvality zabezpeení systému kvality a standardizace práce správních úad speciální státní správy na úseku ochrany veejného zdraví, návaznost na systémy kvality v laboratoích (akreditace, autorizace), zadávání požadavk na mení složek životního a pracovního prostedí laboratoím. Hygiena Hygiena komunální Aktualizace poznatk o vztazích mezi životním prostedím a lidským organismem, výskyt toxických cizorodých látek v životním prostedí, specifikace škodlivin fyzikálních, chemických a biologických. Hygiena vody aktuální požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, vody urené pro rekreaní využití a léebné úely, stanovené organoleptické a zdravotn závažné ukazatele a limitní hodnoty jakosti vod a jejich interpretace pro vyhodnocení závažnosti negativních dopad, odhad expozic, hodnocení a ízení zdravotních rizik, vzorkování, chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele jakosti vod a jejich interpretace. Poradenská innost v oblastech zásobování obyvatelstva pitnou vodou, prevence závažných havárií. Hygienická problematika výrobk picházejících do pímého styku s vodou a na úpravu vody a principy hodnocení jejich zdravotní nezávadnosti. Hygiena ovzduší specifikace hlavních indikátor zneištní a specifické kontaminanty venkovního ovzduší a vnitního prostedí staveb, odhad expozic, hodnocení a ízení rizik. Problematika fyzikálních faktor prostedí hluku, vibrací, elektromagnetického záení, osvtlení, mikroklimatických faktor. Odhad expozic, hodnocení a ízení rizik. Hygiena pdy a odpad zdravotní rizika z kontaminace pdy, rizika plynoucí z nakládání s odpadními látkami. Odhad expozic, hodnocení a ízení rizik.

7 Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru. Posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Pohebnictví postupy orgán ochrany veejného zdraví podle významnosti zdravotních rizik. innosti epidemiologicky závažné požadavky na výstavbu a provoz jednotlivých skupin zaízení. Práce s informaním systémem. Hygiena výživy Výživa jako faktor prostedí a jeho vliv na zdraví, využití v aktivitách primární prevence, zásady správné výživy, vetn specifik rizikových skupin, ochranné a rizikové faktory ve výživ, nutriní hodnota a zdravotní bezpenost, metody zjišování výživového stavu obyvatelstva. Toxikologická problematika, charakterizace a hodnocení chemických agens v potravinách a pokrmech, právní úpravy pro cizorodé látky, aditiva, organické a anorganické kontaminanty, rezidua pesticid, bakteriální toxiny a mykotoxiny. Senzorická vyšetení potravin a pokrm. Mikrobiologická problematika, charakterizace a hodnocení mikrobiologických agens v potravinách a pokrmech, jejich prkaz a hodnocení. Strategie a taktika odbru vzork pro chemické a biologické analýzy. Odhad expozic a hodnocení a ízení rizik. Problematika klamání spotebitele. Výstražné systémy, systém rychlého varování RASFF. Alimentární nákazy a jejich prevence a povinnosti pracovník v potravináských zaízeních a v provozovnách stravovacích služeb. Analýza rizik a postupy založené na HACCP. Legislativa v oblasti výživy. Evropské potravinové právo. Výstavba a provoz zaízení stravovacích služeb. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru, posuzování projektové dokumentace v oblasti hygieny výživy z hlediska výroby bezpených potravin. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Poradenská innost v oblasti prevence výživou. Informaní systém HV. Hygiena pedmt bžného užívání Legislativní vymezení pojmu pedmty bžného užívání, aktuální legislativní požadavky na pedmty picházející do styku s potravinami, na kosmetické prostedky, na hraky a pedmty pro dti do 3 let vku. innosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti pedmt bžného užívání. Strategie a taktika odbru vzork, interpretace výsledk laboratorních vyšetení, odhad expozice, hodnocení a ízení rizik.

8 Bezpenost výrobk z pohledu zákona o obecné bezpenosti výrobk a zákona o ochran spotebitele. Výstražné systémy, systém rychlého varování RAPEX. Informaní systém PBU. Hygiena dtí a mladistvých Zvláštnosti populaní skupiny dti a mladiství, vliv životních a pracovních podmínek na vývoj a zdraví dtí a mladistvých, odlišnosti adaptaních schopností, základní ukazatele zdravotního stavu v dtském vku a dorostovém období, metody hodnocení biologického vku. Zásady zdravé výživy, vliv výživy na zdraví, nutriní hodnocení pokrm, doporuené dávky živin a pídatných látek, zdravotní nezávadnost potravin, prevence alimentárních onemocnní, HACCP, problematika stravovací služby ve vztahu ke školnímu stravování, souasné priority ve výživ dtí a mladistvých, potraviny nového typu ve výživ mládeže. Toxikologická a mikrobiologická problematika v hygien výživy s ohledem na specificity oboru hygiena dtí a mladistvých. Hodnocení ukazatel jakosti pitné vody ve vztahu k dtem a mladistvým, pitný režim, zajištní zdroj pitné vody a zdravotní rizika z vody. Hygienické požadavky na výstavbu a provoz zaízení školního stravování, na zaízení škol a školských zaízení, vetn dalších dozorovaných dtských zaízení, hygienické požadavky na pracovišt praktické výuky žák, hygienické podmínky výchovn vzdlávacích proces. Hygienické požadavky na zotavovací a jiné podobné akce pro dti, vetn škol v pírod. Fyzikální faktory prostedí, chemické látky v prostedí, mikrobiologické požadavky na prostedí, stavební materiály v zaízeních pro dti a mladistvé. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru, posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Poradenská innost, zdravý životní styl (výživa, tlesná aktivita u dtí a mladistvých, prevence zneužívání návykových látek, rizikového chování a úraz), možnosti úinné intervence. Informaní systém v oboru HDM. Hygiena práce Hodnocení pracovního prostedí: - Rizikové faktory pracovních podmínek chemické látky, vetn aktuálních právních úprav pro klasifikaci chemických látek, problematika práce s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, aerosoly a prach, prachy fibrogenní a vláknité, biologické initele a vymezení jejich skupin, fyzikální faktory hluk, vibrace, neionizující záení, osvtlení, mikroklima, hygienické limity a interpretace výsledk mení.

9 - Základní principy strategie a taktiky mení tchto faktor, vetn orientaních a detekních metod, pípustné expoziní limity a interpretace výsledk mení pro hodnocení pracovního prostedí. Posuzování pracovní innosti: - Fyzická zátž pi práci, práce s velkými svalovými skupinami, práce spojená s lokální zátží sval, práce spojené s astým opakováním pohyb, nadmrná jednostranná zátž. - Pracovní polohy a požadavky na pracovní místo, manipulace s bemeny. - Psychická zátž, senzorická pracovní zátž, teplotn vlhkostní podmínky pi práci, vtrání a vytápní pracoviš. - Kategorizace prací, legislativní podklady, rizikové práce, práce s informaním systémem KaPr. Problematika biocid a informaní systém REGEX. Vztah práce a zdraví nemoci z povolání, onemocnní související s prací, preventivní lékaské prohlídky. Problematika prací zakázaných ženám a mladistvým. Hodnocení pracovního prostedí, pracovních inností a zdravotního stavu pracovník a jejich expozice pro poteby pracovního lékaství. Výstavba a provoz výrobních zaízení. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru. Posuzování projektové dokumentace, dopadu navrhované stavby, vetn její technologie na komunální prostedí z hlediska rizikových faktor, hodnocení navrhovaného provedení stavby z hlediska požadavk na ochranu zdraví zamstnanc. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Tvorba program ochrany a podpory zdraví pi práci, vedení poradenských služeb. Epidemiologie Epidemiologická metodologie Epidemiologie jako metoda práce, typy epidemiologických studií a jejich organizace, píklady kohortových studií a studií pípad a kontrol, epidemiologické ukazatele pro vyjadování rizika, bias, confounding a validita epidemiologických studií. Základy biostatistiky a statistické metodologie, medicína založená na dkazech (EBM). Posuzování epidemických výskyt onemocnní infekního i neinfekního pvodu. Epidemiologické ukazatele v systému hodnocení zdravotních rizik. Infekní epidemiologie Problematika infekních onemocnní, charakteristika a systémové zaazení mikroorganism, a možnosti laboratorní diagnostiky, charakter imunitních reakcí hostitele na mikrobiální infekní agens.

10 Typy a principy aktivní imunizace, okování dle platné právní úpravy, preventivní a represivní protiepidemická opatení pi hromadném výskytu infekních nákaz, koncepce surveillance, Mezinárodní zdravotní pedpisy. Nákazy alimentární, respiraní, kontaktní, transmisivní, s pírodní ohniskovostí a protiepidemická opatení pi jejich výskytu. Nozokomiální nákazy a protiepidemická opatení pi jejich výskytu. Desinfekce, desinsekce, deratizace. Dozor ve zdravotnických zaízeních a zaízeních sociální služeb. Dozor v zaízeních provádjících innosti epidemiologicky závažné. Informaní systémy v epidemiologii. Neinfekní epidemiologie Problematika epidemiologie neinfekních onemocnní, epidemiologické ukazatele vztahu expozice a odezvy ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostedí, rizikové a ochranné faktory zdravotního stavu populace. Metodiky šetení v souvislosti s výskytem neinfekních onemocnní epidemiologie nádorových onemocnní, kardiovaskulárních onemocnní, epidemiologie alergií, metabolických onemocnní, úraz aj. Metody a analýzy sledování drogových a jiných závislostí. Podpora zdraví Posilování, rozvoj a podpora zdraví (health promotion) v systému pée o zdraví, pojetí podpory zdraví v národním a regionálním kontextu a v kontextu Evropského spoleenství a aktivit Svtové zdravotnické organizace, veejné zdravotní politiky zamené na ochranu a podporu zdraví, jejich hlavní programy. Vztah sociálního a pírodního prostedí v kontextu determinant zdraví, vedení poradenských služeb, metody a druhy program ve vztahu ke specificitám jednotlivých komunit a jejich psychosociálním determinantám zdraví. Chování ve vztahu ke zdraví a nemoci. Mezioborová spolupráce v odpovdnosti za zdraví. Komunikace rizika jako souást ízení rizika. Metody výchovy ke zdraví, priority pro posilování a rozvoj zdraví pro 21. století. Rozvoj lidských zdroj pro zdraví. Vzdlávací programy pro zdravotníky založené na principech politiky zdraví pro všechny. Prevence a intervenní programy podporující zdraví, hodnocení efektivity prevence a podpory zdraví. Strategie a význam výzkumu a informací v oblasti zdraví. Praktické dovednosti Praktické zvládnutí psychologických aspekt práce odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii pi kontrolní innosti a pi práci s klienty. Komunikace zdravotnich rizik.

11 Praktické uplatování správního ádu a aplikace zákona o státní kontrole pi výkonu státního zdravotního dozoru, vetn vedení spis a protokol o kontrolním zjištní. Práce v systému kvality. Provádní šetení, zpracování protokol o kontrolním zjištní, interpretace výsledk mení a práce s laboratorními protokoly, hodnocení a ízení rizik chemických, biologických a fyzikálních agens v jednotlivých složkách životního a pracovního prostedí. Provádní inností souvisejících s výkonem státního zdravotního dozoru v psobnosti obor hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny pedmt bžného užívání, hygieny dtí a mladistvých, hygieny práce a infekní i neinfekní epidemiologie a provádní preventivních a represivních protiepidemických opatení pi hromadném výskytu nákaz. Provádní preventivního dozoru, vydávání závazných stanovisek, schvalování provozních ád, ukládání sankcí a ukládání opatení podle 84 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví. Provádní epidemiologických studií. Konzultaní a poradenská innost, tvorba a realizace program podpory zdraví a edukace klient. Praktické zvládnutí pedepsaných výkon dle seznamu výkon v logbooku. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost k výkonu povolání a osvdení k výkonu inností bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnné výkony. a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání, provádí pravideln v šestimsíních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v prkazu odbornosti a logbooku. Záznamy o ukonení základního kmene se provádí v prkazu odbornosti. b) Pedpoklady pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a prkazu odbornosti,

12 absolvování povinných vzdlávacích akcí záznam v prkazu odbornosti, pedložení seznamu výkon v logbooku potvrzené školitelem, pedložení písemné praktické práce na zadané odborné téma, získání minimáln 100 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle 6 7 vyhlášky. 189/2009 Sb., v platném znní. ást praktická, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na zadané odborné téma. ást teoretická 3 odborné otázky: - metodologie práce v ochran a podpoe veejného zdraví, - hygiena, - epidemiologie. 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie bude schopen provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované innosti a postupy v epidemiologii a v hygienických oborech. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník, zabezpeovat innosti v rozsahu své specializované zpsobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Odborný pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii získává specializovanou zpsobilost k výkonu speciálních odborných inností a je oprávnn vykonávat tyto innosti, které jsou uvedeny v 152 a 158 vyhlášky. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Interpretuje výsledky šetení v oblastech psobnosti hygieny komunální, hygieny výživy a pedmt bžného užívání, hygieny dtí a mladistvých, hygieny práce a epidemiologie. Identifikuje, hodnotí a ídí zdravotní rizika zátže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorm životního a pracovního prostedí, navrhuje opatení k jejich odstranní i snížení, a to v celém rozsahu obor hygieny a epidemiologie. Komunikuje zdravotní rizika. Pipravuje standardy specializovaných postup, identifikuje innosti vyžadující zmny v pracovních postupech. Pipravuje podklady pro rozhodnutí orgán ochrany veejného zdraví. Tvoí a realizuje programy podpory veejného zdraví na komunální a celostátní úrovni a hodnotí jejich efektivitu.

13 Aplikuje výsledky výzkumu do praxe na vlastním pracovišti i v rámci jednotlivých hygienických obor. Vede specializaní vzdlávání asistent ochrany a podpory veejného zdraví v oboru Hygiena a epidemiologie a odborných pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví v oboru Hygiena a epidemiologie jako lektor i jako školitel praktické výuky. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditováno dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Pro teoretickou ást vzdlávacího programu standardní vybavení ueben (PC, dataprojektor, pístup k internetu). Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). Pro praktickou ást vzdlávacího programu technické a pístrojové vybavení pracovišt ochrany veejného zdraví, vetn pístupu k informaním systémm v hygien a epidemiologii, laboratorní provozy (mikrobiologické a hygienické laboratoe) vlastní nebo smluvn zajištné. Pro teoretickou ást vzdlávacího programu smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pée v ochran a podpoe veejného zdraví. Pro praktickou ást vzdlávacího programu státní správa v ochran a podpoe veejného zdraví nebo zdravotnické zaízení pro ochranu a podporu veejného zdraví. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záením. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 Pedmt 7 Programy povinných kurz, stáží, seminá 7.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Ochrana a podpora veejného zdraví Minimální poet hodin Problematika veejného zdraví. 2 Systém ochrany a podpory veejného zdraví, aktuální koncepce oboru. 2 Právní úprava ochrany a podpory veejného zdraví a její harmonizace s právem Evropských spoleenství. Úvod do hodnocení rizik a posuzování vliv na veejné zdraví. 7 Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a úvod do zdravotnické statistiky. 2 Informaní systémy v ochran a podpoe veejného zdraví. 1 Krizový management. 8 Neodkladná první pomoc, vetn praktické výuky. 10 Ovení znalostí testem, hodnocení. 2 Personální a technické zabezpeení kurzu Ochrana a podpora veejného zdraví Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením a s pístupem na internet. Uebna pro praktickou výuku vybavenou modelem (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace. 6

15 Pedmt Program specializaního kurzu Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Minimální poet hodin Psychologické aspekty práce v ochran a podpoe veejného zdraví. 25 Správní ád. 10 Lidské zdroje v ochran a podpoe veejného zdraví. 2 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. 1 Systém jakosti. 2 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Personální vybavení Odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí, lékai se specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe lektor nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu. Uebna pro praktické nácviky modelových situací.

16 Pedmt Program specializaního kurzu Hygiena Minimální poet hodin Hygiena komunální. 20 Hygiena výživy. 20 Hygiena pedmt bžného užívání. 8 Hygiena dtí a mladistvých. 12 Hygiena práce. 20 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Hygiena Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu.

17 Pedmt Program specializaního kurzu Epidemiologie Minimální poet hodin Epidemiologická metodologie. 15 Infekní epidemiologie. 15 Neinfekní epidemiologie. 5 Podpora zdraví. 5 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Epidemiologie Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu.

18 8 Seznam doporuené literatury Doporuená literatura Bartková J., Šedivá A.: Imunologie minimum pro praxi. 1.vyd. Praha. Bedná M. a kol.: Lékaská mikrobiologie bakteriologie, virologie, parazitologie. Bencko V., Cikrt M., Lener J.:Toxické kovy v životním a pracovním prostedí, Praha, Grada Cikrt M., Málek B. a kol.: Pracovní lékaství I. III., Praha: CIVOP Cikrt M., Tuek M., Pelclová D.: Pracovní lékaství. Praha: Grada Publishing Csémy L., Krch F., Provazníková H., Rážová J., Sovinová H.: Životní styl a zdraví eských školák, Psychiatrické centrum:praha 2005 ISBN Göpfertová D, Pazdiora, P., Dáová, J.: Epidemiologie Uebnice pro LF Praha: Karolinum, 2006, 230 s. ISBN Göpfertová D, a kol: Epidemiologie, prvodce epidemiologickou metodou. Triton 1999 ISBN Hladký A., Žídková Z.: Metody hodnocení psychosociální zátže. Praha: Karolinum UK Hrubý S., Turek B.: Mikrobiologická problematika ve výživ, IDVPZ Janout V.: Klinická epidemiologie Nedílná souást rozhodovacích proces. Praha: Grada Publishing Jirák Z. a kol.: Fyziologie práce. Ostrava: OU Jokl M.: Zdravé obytné a pracovní prostedí, Academia Praha, Kebza V.: Psychosociální determinanty zdraví, Academia Praha Kleinwächterová H., Brázdová Z.: Výživový stav lovka a zpsoby jeho zajišování, IDVPZ Brno Kolektiv autor: Pracovní lékaství. Základy primární pracovn lékaské pée. Brno: NCONZO Kolektiv autor: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Komárek L., Provazník K.,Kodat V.: Hygiena pracujícího dorostu, Avicenum Praha, Malí F., Ostrý V. a kol.: Vláknité mikromycety (plísn), mykotoxiny a zdraví lovka, Brno NCONZO Melicheríková V.: Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. 1.vyd. Praha: GRADA, s. ISBN Ministerstvo zdravotnictví R. Státní zdravotní ústav: Bezpenost a ochrana zdraví pi práci v malých a stedních podnicích. Píruka pro zamstnavatele. The Work Life and EU Enlargement Project. Swedish National Labour Market Board. Swedish Work Environment Authority. Praha: Nakladatelství Tigis Odstril J., Odstrilová M.: Chemie potravin, Brno, NCONZO Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Hygiena zdravotnických zaízení, Olomouc, Epava Prokeš J. et al.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha Galén, UK Nakladatelství Karolinum 2005.

19 Provazník K. a kol. Manuál prevence v lékaské praxi, VIII - Základy hodnocení zdravotních rizik, Praha, SZÚ Provazník K., a kol.:manuál prevence v lékaské praxi - IV. Základy prevence infekních onemocnní. 1. vyd. Praha: SZÚ, s. ISBN Státní zdravotní ústav. Evropská úadovna Svtové zdravotnické organizace Copenhagen. Program a Nadace CINDI: Analýza rizik pi práci. Píruka pro zamstnavatele. 3. doplnné a pepracované vydání. Praha: Fortuna Symon K.,Bencko V. a spol: Zneistní ovzduší a zdraví, Avicenum Praha SZÚ Praha kol.: Manuál prevencev lékaské praxi II - Výživa, SZÚ Praha, kol.: Manuál prevence poruch zdraví dtí a mládeže, SZÚ Praha: Manuál prevence v lékaské praxi V. - Prevence nepíznivého psobení faktor pracovního prostedí a pracovních proces. Praha: Fortuna Šejda, J., Šmerhovský, Z., Göpferová, D.: Výkladový slovník epidemiologické terminologie, 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Šrámová H. a kol.: Nozokomiální nákazy II. vyd.1. Praha: MAXDORF- JESSENIUS, s. ISBN Švec Frant.: Obecná a komunální hygiena I, II díl, Brno, IDVPZ Velíšek J.: Chemie potravin, 1,2, Tábor, Ossis Voldich M., Jechová M. kol.: Bezpenost pokrm a gastronomii-haccp, Správná výrobní a hygienická praxe, Praha Wilkinson R., Marmot, M.: Sociální determinanty zdraví Fakta a souvislosti. asopisy a periodika Hygiena, asopis pro ochranu a podporu zdraví Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie Pracovní lékaství Central European Journal of Public Health Výbr atestaních prací z hygienických obor, epidemiologie a veejného zdravotnictví Literatura bude prbžn aktualizována a úastníkm studia pi zahájení doporuena.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 144 1 2 Minimální požadavky na zaazení do specializaního vzdlávání... 145 2 2.1 Základní ást pro

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictvír

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictvír Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictvír Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovn zátže zamstnance zdravotními riziky pi práci 3 faktor pracovních podmínek sledován výskyt

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky existuje v rzné podob na našem es 100 let. V souasné dob je ve výluné kompetenci orgán veterinární správy (Státní veterinární správy, krajských veterinárních správ, Mstské veterinární správy v Praze a

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE ČÁSTKA 5 VSTNÍK MZ R 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 15 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 6.1 Specializovaný výcvik v délce

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc.

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Pracovišt (ást pracovního prostoru vymezená uritému pracovníkovi nebo skupin pracovník pro hlavní nebo vedlejší pracovní innost) - uzavené - polootevené

Více

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti:

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) je orgánem ochrany veřejného zdraví, který je přímo podřízený ministerstvu zdravotnictví. Mezi hlavní náplně KHS MSK patří

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 342 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 342 2.1 Základní kmen

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259)

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) SZÚ úspěšně dokončil projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 80 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 80.1 Základní kmen... 81 3. Specializaní výcvik...

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více