Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen Ochrana a podpora veejného zdraví Vlastní specializovaný výcvik v oboru Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností na konci základního kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností na konci specializovaného výcviku Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Programy povinných kurz, stáží, seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit Seznam doporuené literatury Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti specialisty odborný pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník.

2 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví dle 28 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou: a) celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních a ze zákona. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znní pozdjších právních pedpis, b) externí prpravy, která se liší od celodenní prpravy tím, že doba urená na praktické zdravotnické innosti mže být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro celodenní prpravu. Úrove této prpravy nesmí být nižší než u celodenní prpravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí prpravy, která nemže být kratší než u celodenní prpravy, odpovídá akreditované zaízení. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu, pokud je tento program k dispozici. Vzdlávací program stanoví celkový poet kredit získaných splnním studijních podmínek za celou dobu specializaního vzdlávání, celkovou délku pípravy, rozsah a obsah pípravy, zejména délku povinné praxe v oboru a výuková pracovišt, na kterých praxe probíhá. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti a výkony, absolvování vzdlávacích akcí, kurz, seminá, stáží a další požadavky pro získání specializované zpsobilosti. Optimální doba specializaního vzdlávání je msíc. Povinná praxe je dána vzdlávacím programem, probíhá na vlastních a akreditovaných pracovištích. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Specializaní vzdlávání se dlí na ást základního kmene, který je spolený s programem specializaního vzdlávání laboratorních pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví, a na ást specializovaného výcviku. Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 24 msíc 2.1 Základní kmen Ochrana a podpora veejného zdraví Spolený se specializaním vzdláváním odborného pracovníka v laboratorních metodách a v píprav léivých pípravk ( 26 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis) v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví celkem 6 msíc. Povinná praxe Celková doba 6 msíc Úvodní povinná praxe probíhá na pracovištích ochrany veejného zdraví, krajské

3 hygienické stanici i Hygienické stanici hl. m. Prahy Praxe probíhá na pracovištích schválených pro úely specializaního vzdlávání a je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Úast na vzdlávacích aktivitách kurzy Celková doba 5 dn 40 hodin Ochrana a podpora veejného zdraví povinný kurz Poet kredit 20 (á 4 kredity/den) Podmínkou pro ukonení základního kmene je splnní všech požadavk stanovených vzdlávacím programem, vetn úspšného absolvování povinného kurzu a ovení znalostí písemným testem. 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Povinná praxe Celková doba 18 msíc Poet msíc Praxe na pracovištích ochrany a podpory veejného zdraví 18 z toho na akreditovaném pracovišti min. 1 vypracování praktické odborné práce na zadané téma 1 Doporuená doplková praxe Celková doba neurena Praxe dle vlastní volby na dalších pracovištích s odlišným odborným zamením než je zamení vlastního pracovišt, nap. v hygienických, mikrobiologických a imunologických laboratoích, která vhodn doplní praxi v oborech hygieny a epidemiologie podle zadání logbooku Úast na vzdlávacích aktivitách kurzy, semináe Celková doba minimáln 4 týdny 160 hodin Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví povinný specializaní kurz Hygiena povinný specializaní kurz Poet kredit minimáln 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) minimáln 80 hodin 40 (á 4 kredity/den) minimáln 40 hodin Epidemiologie povinný specializaní kurz 20 (á 4 kredity/den) Další odborné akce (konference, sympozia, kurzy, semináe, konzultaní dny aj.) poádané, LS JEP, LK, NCO NZO, SZÚ, IPVZ a dalšími odbornými spolenostmi doporuené

4 3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností na konci základního kmene Cílem spoleného základu je získat: prohloubení a aktualizace teoretických znalostí v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví potebných k organizaní a metodické práci specialisty odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii a orientace v tomto oboru pro odborného pracovníka v laboratorních metodách specialistu bioanalytika pro ochranu a podporu veejného zdraví, aktualizace znalostí právní úpravy a platných právních pedpis v hygienických oborech a v epidemiologii. Teoretické znalosti Vymezení problematiky veejného zdraví (public health), determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu, aktivity Svtové zdravotnické organizace a orgán Evropské unie (DG SANCO aj.). Systém ochrany a podpory veejného zdraví, výkon státního zdravotního dozoru a vztahy mezi krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy, vymezení jejich kompetencí a spolupráce s dalšími dozorovými orgány. Aktuální právní úprava a platné právní pedpisy a stav jejich harmonizace s právem Evropských spoleenství týkající se Ochrany a podpory veejného zdraví. Aktuální koncepce a nápl oboru ochrana a podpora veejného zdraví a jednotlivých hygienických specializací. Vztah mezi zdravím obyvatelstva a stavem životního a pracovního prostedí. Koncepce monitoringu složek životního prostedí, seznámení se s aktuálními výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. Úvod do systému hodnocení zdravotních rizik (HRA), vybraná témata z toxikologie, identifikace nebezpenosti chemických, biologických a fyzikálních agens, posuzování vliv na životní prostedí (SEA, EIA, ERA) a veejné zdraví (HIA). Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a statistické metody využitelné v ochran a podpoe veejného zdraví.

5 Informaní systémy v ochran a podpoe veejného zdraví, tvorba a správa databází o zátži složek životního a pracovního prostedí (PiVo a další). Koncepce krizové pipravenosti, management krizové prevence a represe, zapojení systému ochrany veejného zdraví, spolupráce s dalšími orgány krizového ízení, zajištní lidských a vcných zdroj (logistika) pro plnní úkol krizové pipravenosti, pandemické plánování, algoritmus zásah orgán ochrany veejného zdraví. Neodkladná první pomoc, základní a rozšíená kardiopulmonální resuscitace (KPR), zástava krevního obhu, bezvdomí, zástava dýchání, traumatologie, zvláštnosti dtské podpory života, hromadný výskyt ranných, integrovaný záchranný systém. Praktické nácviky KPR. Absolvování spoleného základu je ukoneno testem ze všech témat a potvrzením o splnní veškerých požadavk spoleného základu. Potvrzení o úspšném absolvování testu a ukonení spoleného základu se zapisuje do prkazu odbornosti. Praktické dovednosti Znalost aktuální problematiky Ochrany a podpory veejného zdraví. Orientace v aktuálních právních úpravách a provádcích pedpisech nezbytných pro práci v oboru Ochrana a podpora veejného zdraví. Orientace v systému hodnocení rizik. Znalost problematiky krizové pipravenosti a zapojení systému ochrany a podpory veejného zdraví. Poskytování neodkladné první pomoci. 3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností na konci specializovaného výcviku Teoretické znalosti Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Psychologické aspekty práce v ochran a podpoe veejného zdraví psychosociální dovednosti odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví specialisty, optimální komunikace, asertivita, obvyklé nedostatky v komunikaci, svízelné situace, nonverbální komunikace, efektivní komunikace, pracovní typologie osobností, identifikace pracovního chování, problémové situace pi kontrolní innosti, trénink k povinnému zdvoilému chování úedních osob, psychologie práce s klienty, zvládání stres pi kontrolní innosti, aktivizace vlastního potenciálu, komunikace rizika, psychologie a etika práce s obyvatelstvem jako souást krizového ízení, komunikace s veejností prostednictvím informaních a osvtových materiál, komunikace s médii, pedcházení korupnímu jednání. Nácviky ešení modelových zátžových a konfliktních situací.

6 Správní ád aktuální zákonná úprava správního ízení, vedení dokumentace správního ízení a spisu. Aplikace zákona o státní kontrole pi výkonu státního zdravotního dozoru. Právní odpovdnost. Plnní úkol orgán ochrany veejného zdraví jako doteného správního úadu pi rozhodování ve vcech upravených zvláštními právními pedpisy, které se dotýkají zájmu chránných orgány ochrany veejného zdraví vydávání závazných stanovisek a stanovisek. Lidské zdroje v ochran a podpoe veejného zdraví zabezpeení a rozvoj lidských zdroj pro obor ochrana a podpora veejného zdraví, zpsobilost k výkonu práce ve zdravotnictví a ve státní správ, personální management a ízení lidských zdroj, postgraduální vzdlávání v ochran a podpoe veejného zdraví, profesní etika. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci bezpenost a ochrana zdraví pi práci odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví, možná rizika pi kontrolní innosti a jejich prevence. Systém kvality zabezpeení systému kvality a standardizace práce správních úad speciální státní správy na úseku ochrany veejného zdraví, návaznost na systémy kvality v laboratoích (akreditace, autorizace), zadávání požadavk na mení složek životního a pracovního prostedí laboratoím. Hygiena Hygiena komunální Aktualizace poznatk o vztazích mezi životním prostedím a lidským organismem, výskyt toxických cizorodých látek v životním prostedí, specifikace škodlivin fyzikálních, chemických a biologických. Hygiena vody aktuální požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, vody urené pro rekreaní využití a léebné úely, stanovené organoleptické a zdravotn závažné ukazatele a limitní hodnoty jakosti vod a jejich interpretace pro vyhodnocení závažnosti negativních dopad, odhad expozic, hodnocení a ízení zdravotních rizik, vzorkování, chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele jakosti vod a jejich interpretace. Poradenská innost v oblastech zásobování obyvatelstva pitnou vodou, prevence závažných havárií. Hygienická problematika výrobk picházejících do pímého styku s vodou a na úpravu vody a principy hodnocení jejich zdravotní nezávadnosti. Hygiena ovzduší specifikace hlavních indikátor zneištní a specifické kontaminanty venkovního ovzduší a vnitního prostedí staveb, odhad expozic, hodnocení a ízení rizik. Problematika fyzikálních faktor prostedí hluku, vibrací, elektromagnetického záení, osvtlení, mikroklimatických faktor. Odhad expozic, hodnocení a ízení rizik. Hygiena pdy a odpad zdravotní rizika z kontaminace pdy, rizika plynoucí z nakládání s odpadními látkami. Odhad expozic, hodnocení a ízení rizik.

7 Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru. Posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Pohebnictví postupy orgán ochrany veejného zdraví podle významnosti zdravotních rizik. innosti epidemiologicky závažné požadavky na výstavbu a provoz jednotlivých skupin zaízení. Práce s informaním systémem. Hygiena výživy Výživa jako faktor prostedí a jeho vliv na zdraví, využití v aktivitách primární prevence, zásady správné výživy, vetn specifik rizikových skupin, ochranné a rizikové faktory ve výživ, nutriní hodnota a zdravotní bezpenost, metody zjišování výživového stavu obyvatelstva. Toxikologická problematika, charakterizace a hodnocení chemických agens v potravinách a pokrmech, právní úpravy pro cizorodé látky, aditiva, organické a anorganické kontaminanty, rezidua pesticid, bakteriální toxiny a mykotoxiny. Senzorická vyšetení potravin a pokrm. Mikrobiologická problematika, charakterizace a hodnocení mikrobiologických agens v potravinách a pokrmech, jejich prkaz a hodnocení. Strategie a taktika odbru vzork pro chemické a biologické analýzy. Odhad expozic a hodnocení a ízení rizik. Problematika klamání spotebitele. Výstražné systémy, systém rychlého varování RASFF. Alimentární nákazy a jejich prevence a povinnosti pracovník v potravináských zaízeních a v provozovnách stravovacích služeb. Analýza rizik a postupy založené na HACCP. Legislativa v oblasti výživy. Evropské potravinové právo. Výstavba a provoz zaízení stravovacích služeb. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru, posuzování projektové dokumentace v oblasti hygieny výživy z hlediska výroby bezpených potravin. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Poradenská innost v oblasti prevence výživou. Informaní systém HV. Hygiena pedmt bžného užívání Legislativní vymezení pojmu pedmty bžného užívání, aktuální legislativní požadavky na pedmty picházející do styku s potravinami, na kosmetické prostedky, na hraky a pedmty pro dti do 3 let vku. innosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti pedmt bžného užívání. Strategie a taktika odbru vzork, interpretace výsledk laboratorních vyšetení, odhad expozice, hodnocení a ízení rizik.

8 Bezpenost výrobk z pohledu zákona o obecné bezpenosti výrobk a zákona o ochran spotebitele. Výstražné systémy, systém rychlého varování RAPEX. Informaní systém PBU. Hygiena dtí a mladistvých Zvláštnosti populaní skupiny dti a mladiství, vliv životních a pracovních podmínek na vývoj a zdraví dtí a mladistvých, odlišnosti adaptaních schopností, základní ukazatele zdravotního stavu v dtském vku a dorostovém období, metody hodnocení biologického vku. Zásady zdravé výživy, vliv výživy na zdraví, nutriní hodnocení pokrm, doporuené dávky živin a pídatných látek, zdravotní nezávadnost potravin, prevence alimentárních onemocnní, HACCP, problematika stravovací služby ve vztahu ke školnímu stravování, souasné priority ve výživ dtí a mladistvých, potraviny nového typu ve výživ mládeže. Toxikologická a mikrobiologická problematika v hygien výživy s ohledem na specificity oboru hygiena dtí a mladistvých. Hodnocení ukazatel jakosti pitné vody ve vztahu k dtem a mladistvým, pitný režim, zajištní zdroj pitné vody a zdravotní rizika z vody. Hygienické požadavky na výstavbu a provoz zaízení školního stravování, na zaízení škol a školských zaízení, vetn dalších dozorovaných dtských zaízení, hygienické požadavky na pracovišt praktické výuky žák, hygienické podmínky výchovn vzdlávacích proces. Hygienické požadavky na zotavovací a jiné podobné akce pro dti, vetn škol v pírod. Fyzikální faktory prostedí, chemické látky v prostedí, mikrobiologické požadavky na prostedí, stavební materiály v zaízeních pro dti a mladistvé. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru, posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Poradenská innost, zdravý životní styl (výživa, tlesná aktivita u dtí a mladistvých, prevence zneužívání návykových látek, rizikového chování a úraz), možnosti úinné intervence. Informaní systém v oboru HDM. Hygiena práce Hodnocení pracovního prostedí: - Rizikové faktory pracovních podmínek chemické látky, vetn aktuálních právních úprav pro klasifikaci chemických látek, problematika práce s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, aerosoly a prach, prachy fibrogenní a vláknité, biologické initele a vymezení jejich skupin, fyzikální faktory hluk, vibrace, neionizující záení, osvtlení, mikroklima, hygienické limity a interpretace výsledk mení.

9 - Základní principy strategie a taktiky mení tchto faktor, vetn orientaních a detekních metod, pípustné expoziní limity a interpretace výsledk mení pro hodnocení pracovního prostedí. Posuzování pracovní innosti: - Fyzická zátž pi práci, práce s velkými svalovými skupinami, práce spojená s lokální zátží sval, práce spojené s astým opakováním pohyb, nadmrná jednostranná zátž. - Pracovní polohy a požadavky na pracovní místo, manipulace s bemeny. - Psychická zátž, senzorická pracovní zátž, teplotn vlhkostní podmínky pi práci, vtrání a vytápní pracoviš. - Kategorizace prací, legislativní podklady, rizikové práce, práce s informaním systémem KaPr. Problematika biocid a informaní systém REGEX. Vztah práce a zdraví nemoci z povolání, onemocnní související s prací, preventivní lékaské prohlídky. Problematika prací zakázaných ženám a mladistvým. Hodnocení pracovního prostedí, pracovních inností a zdravotního stavu pracovník a jejich expozice pro poteby pracovního lékaství. Výstavba a provoz výrobních zaízení. Postup a úast orgán ochrany veejného zdraví v preventivním dozoru. Posuzování projektové dokumentace, dopadu navrhované stavby, vetn její technologie na komunální prostedí z hlediska rizikových faktor, hodnocení navrhovaného provedení stavby z hlediska požadavk na ochranu zdraví zamstnanc. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. Tvorba program ochrany a podpory zdraví pi práci, vedení poradenských služeb. Epidemiologie Epidemiologická metodologie Epidemiologie jako metoda práce, typy epidemiologických studií a jejich organizace, píklady kohortových studií a studií pípad a kontrol, epidemiologické ukazatele pro vyjadování rizika, bias, confounding a validita epidemiologických studií. Základy biostatistiky a statistické metodologie, medicína založená na dkazech (EBM). Posuzování epidemických výskyt onemocnní infekního i neinfekního pvodu. Epidemiologické ukazatele v systému hodnocení zdravotních rizik. Infekní epidemiologie Problematika infekních onemocnní, charakteristika a systémové zaazení mikroorganism, a možnosti laboratorní diagnostiky, charakter imunitních reakcí hostitele na mikrobiální infekní agens.

10 Typy a principy aktivní imunizace, okování dle platné právní úpravy, preventivní a represivní protiepidemická opatení pi hromadném výskytu infekních nákaz, koncepce surveillance, Mezinárodní zdravotní pedpisy. Nákazy alimentární, respiraní, kontaktní, transmisivní, s pírodní ohniskovostí a protiepidemická opatení pi jejich výskytu. Nozokomiální nákazy a protiepidemická opatení pi jejich výskytu. Desinfekce, desinsekce, deratizace. Dozor ve zdravotnických zaízeních a zaízeních sociální služeb. Dozor v zaízeních provádjících innosti epidemiologicky závažné. Informaní systémy v epidemiologii. Neinfekní epidemiologie Problematika epidemiologie neinfekních onemocnní, epidemiologické ukazatele vztahu expozice a odezvy ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostedí, rizikové a ochranné faktory zdravotního stavu populace. Metodiky šetení v souvislosti s výskytem neinfekních onemocnní epidemiologie nádorových onemocnní, kardiovaskulárních onemocnní, epidemiologie alergií, metabolických onemocnní, úraz aj. Metody a analýzy sledování drogových a jiných závislostí. Podpora zdraví Posilování, rozvoj a podpora zdraví (health promotion) v systému pée o zdraví, pojetí podpory zdraví v národním a regionálním kontextu a v kontextu Evropského spoleenství a aktivit Svtové zdravotnické organizace, veejné zdravotní politiky zamené na ochranu a podporu zdraví, jejich hlavní programy. Vztah sociálního a pírodního prostedí v kontextu determinant zdraví, vedení poradenských služeb, metody a druhy program ve vztahu ke specificitám jednotlivých komunit a jejich psychosociálním determinantám zdraví. Chování ve vztahu ke zdraví a nemoci. Mezioborová spolupráce v odpovdnosti za zdraví. Komunikace rizika jako souást ízení rizika. Metody výchovy ke zdraví, priority pro posilování a rozvoj zdraví pro 21. století. Rozvoj lidských zdroj pro zdraví. Vzdlávací programy pro zdravotníky založené na principech politiky zdraví pro všechny. Prevence a intervenní programy podporující zdraví, hodnocení efektivity prevence a podpory zdraví. Strategie a význam výzkumu a informací v oblasti zdraví. Praktické dovednosti Praktické zvládnutí psychologických aspekt práce odborného pracovníka v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii pi kontrolní innosti a pi práci s klienty. Komunikace zdravotnich rizik.

11 Praktické uplatování správního ádu a aplikace zákona o státní kontrole pi výkonu státního zdravotního dozoru, vetn vedení spis a protokol o kontrolním zjištní. Práce v systému kvality. Provádní šetení, zpracování protokol o kontrolním zjištní, interpretace výsledk mení a práce s laboratorními protokoly, hodnocení a ízení rizik chemických, biologických a fyzikálních agens v jednotlivých složkách životního a pracovního prostedí. Provádní inností souvisejících s výkonem státního zdravotního dozoru v psobnosti obor hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny pedmt bžného užívání, hygieny dtí a mladistvých, hygieny práce a infekní i neinfekní epidemiologie a provádní preventivních a represivních protiepidemických opatení pi hromadném výskytu nákaz. Provádní preventivního dozoru, vydávání závazných stanovisek, schvalování provozních ád, ukládání sankcí a ukládání opatení podle 84 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví. Provádní epidemiologických studií. Konzultaní a poradenská innost, tvorba a realizace program podpory zdraví a edukace klient. Praktické zvládnutí pedepsaných výkon dle seznamu výkon v logbooku. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost k výkonu povolání a osvdení k výkonu inností bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnné výkony. a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání, provádí pravideln v šestimsíních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v prkazu odbornosti a logbooku. Záznamy o ukonení základního kmene se provádí v prkazu odbornosti. b) Pedpoklady pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a prkazu odbornosti,

12 absolvování povinných vzdlávacích akcí záznam v prkazu odbornosti, pedložení seznamu výkon v logbooku potvrzené školitelem, pedložení písemné praktické práce na zadané odborné téma, získání minimáln 100 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle 6 7 vyhlášky. 189/2009 Sb., v platném znní. ást praktická, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na zadané odborné téma. ást teoretická 3 odborné otázky: - metodologie práce v ochran a podpoe veejného zdraví, - hygiena, - epidemiologie. 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru Hygiena a epidemiologie bude schopen provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované innosti a postupy v epidemiologii a v hygienických oborech. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník, zabezpeovat innosti v rozsahu své specializované zpsobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Odborný pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví pro hygienu a epidemiologii získává specializovanou zpsobilost k výkonu speciálních odborných inností a je oprávnn vykonávat tyto innosti, které jsou uvedeny v 152 a 158 vyhlášky. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Interpretuje výsledky šetení v oblastech psobnosti hygieny komunální, hygieny výživy a pedmt bžného užívání, hygieny dtí a mladistvých, hygieny práce a epidemiologie. Identifikuje, hodnotí a ídí zdravotní rizika zátže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorm životního a pracovního prostedí, navrhuje opatení k jejich odstranní i snížení, a to v celém rozsahu obor hygieny a epidemiologie. Komunikuje zdravotní rizika. Pipravuje standardy specializovaných postup, identifikuje innosti vyžadující zmny v pracovních postupech. Pipravuje podklady pro rozhodnutí orgán ochrany veejného zdraví. Tvoí a realizuje programy podpory veejného zdraví na komunální a celostátní úrovni a hodnotí jejich efektivitu.

13 Aplikuje výsledky výzkumu do praxe na vlastním pracovišti i v rámci jednotlivých hygienických obor. Vede specializaní vzdlávání asistent ochrany a podpory veejného zdraví v oboru Hygiena a epidemiologie a odborných pracovník v ochran a podpoe veejného zdraví v oboru Hygiena a epidemiologie jako lektor i jako školitel praktické výuky. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditováno dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Pro teoretickou ást vzdlávacího programu standardní vybavení ueben (PC, dataprojektor, pístup k internetu). Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). Pro praktickou ást vzdlávacího programu technické a pístrojové vybavení pracovišt ochrany veejného zdraví, vetn pístupu k informaním systémm v hygien a epidemiologii, laboratorní provozy (mikrobiologické a hygienické laboratoe) vlastní nebo smluvn zajištné. Pro teoretickou ást vzdlávacího programu smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pée v ochran a podpoe veejného zdraví. Pro praktickou ást vzdlávacího programu státní správa v ochran a podpoe veejného zdraví nebo zdravotnické zaízení pro ochranu a podporu veejného zdraví. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záením. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 Pedmt 7 Programy povinných kurz, stáží, seminá 7.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Ochrana a podpora veejného zdraví Minimální poet hodin Problematika veejného zdraví. 2 Systém ochrany a podpory veejného zdraví, aktuální koncepce oboru. 2 Právní úprava ochrany a podpory veejného zdraví a její harmonizace s právem Evropských spoleenství. Úvod do hodnocení rizik a posuzování vliv na veejné zdraví. 7 Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a úvod do zdravotnické statistiky. 2 Informaní systémy v ochran a podpoe veejného zdraví. 1 Krizový management. 8 Neodkladná první pomoc, vetn praktické výuky. 10 Ovení znalostí testem, hodnocení. 2 Personální a technické zabezpeení kurzu Ochrana a podpora veejného zdraví Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením a s pístupem na internet. Uebna pro praktickou výuku vybavenou modelem (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace. 6

15 Pedmt Program specializaního kurzu Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Minimální poet hodin Psychologické aspekty práce v ochran a podpoe veejného zdraví. 25 Správní ád. 10 Lidské zdroje v ochran a podpoe veejného zdraví. 2 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. 1 Systém jakosti. 2 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Management práce v ochran a podpoe veejného zdraví Personální vybavení Odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí, lékai se specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe lektor nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu. Uebna pro praktické nácviky modelových situací.

16 Pedmt Program specializaního kurzu Hygiena Minimální poet hodin Hygiena komunální. 20 Hygiena výživy. 20 Hygiena pedmt bžného užívání. 8 Hygiena dtí a mladistvých. 12 Hygiena práce. 20 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Hygiena Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu.

17 Pedmt Program specializaního kurzu Epidemiologie Minimální poet hodin Epidemiologická metodologie. 15 Infekní epidemiologie. 15 Neinfekní epidemiologie. 5 Podpora zdraví. 5 Personální a technické zabezpeení specializaního kurzu Epidemiologie Personální vybavení Lékai se specializovanou zpsobilostí, odborní pracovníci v ochran a podpoe veejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zpsobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zamení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén 5 let. Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zpsobilosti. Materiální a technické vybavení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením PC, dataprojektorem a pístupem k internetu.

18 8 Seznam doporuené literatury Doporuená literatura Bartková J., Šedivá A.: Imunologie minimum pro praxi. 1.vyd. Praha. Bedná M. a kol.: Lékaská mikrobiologie bakteriologie, virologie, parazitologie. Bencko V., Cikrt M., Lener J.:Toxické kovy v životním a pracovním prostedí, Praha, Grada Cikrt M., Málek B. a kol.: Pracovní lékaství I. III., Praha: CIVOP Cikrt M., Tuek M., Pelclová D.: Pracovní lékaství. Praha: Grada Publishing Csémy L., Krch F., Provazníková H., Rážová J., Sovinová H.: Životní styl a zdraví eských školák, Psychiatrické centrum:praha 2005 ISBN Göpfertová D, Pazdiora, P., Dáová, J.: Epidemiologie Uebnice pro LF Praha: Karolinum, 2006, 230 s. ISBN Göpfertová D, a kol: Epidemiologie, prvodce epidemiologickou metodou. Triton 1999 ISBN Hladký A., Žídková Z.: Metody hodnocení psychosociální zátže. Praha: Karolinum UK Hrubý S., Turek B.: Mikrobiologická problematika ve výživ, IDVPZ Janout V.: Klinická epidemiologie Nedílná souást rozhodovacích proces. Praha: Grada Publishing Jirák Z. a kol.: Fyziologie práce. Ostrava: OU Jokl M.: Zdravé obytné a pracovní prostedí, Academia Praha, Kebza V.: Psychosociální determinanty zdraví, Academia Praha Kleinwächterová H., Brázdová Z.: Výživový stav lovka a zpsoby jeho zajišování, IDVPZ Brno Kolektiv autor: Pracovní lékaství. Základy primární pracovn lékaské pée. Brno: NCONZO Kolektiv autor: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Komárek L., Provazník K.,Kodat V.: Hygiena pracujícího dorostu, Avicenum Praha, Malí F., Ostrý V. a kol.: Vláknité mikromycety (plísn), mykotoxiny a zdraví lovka, Brno NCONZO Melicheríková V.: Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. 1.vyd. Praha: GRADA, s. ISBN Ministerstvo zdravotnictví R. Státní zdravotní ústav: Bezpenost a ochrana zdraví pi práci v malých a stedních podnicích. Píruka pro zamstnavatele. The Work Life and EU Enlargement Project. Swedish National Labour Market Board. Swedish Work Environment Authority. Praha: Nakladatelství Tigis Odstril J., Odstrilová M.: Chemie potravin, Brno, NCONZO Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Hygiena zdravotnických zaízení, Olomouc, Epava Prokeš J. et al.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha Galén, UK Nakladatelství Karolinum 2005.

19 Provazník K. a kol. Manuál prevence v lékaské praxi, VIII - Základy hodnocení zdravotních rizik, Praha, SZÚ Provazník K., a kol.:manuál prevence v lékaské praxi - IV. Základy prevence infekních onemocnní. 1. vyd. Praha: SZÚ, s. ISBN Státní zdravotní ústav. Evropská úadovna Svtové zdravotnické organizace Copenhagen. Program a Nadace CINDI: Analýza rizik pi práci. Píruka pro zamstnavatele. 3. doplnné a pepracované vydání. Praha: Fortuna Symon K.,Bencko V. a spol: Zneistní ovzduší a zdraví, Avicenum Praha SZÚ Praha kol.: Manuál prevencev lékaské praxi II - Výživa, SZÚ Praha, kol.: Manuál prevence poruch zdraví dtí a mládeže, SZÚ Praha: Manuál prevence v lékaské praxi V. - Prevence nepíznivého psobení faktor pracovního prostedí a pracovních proces. Praha: Fortuna Šejda, J., Šmerhovský, Z., Göpferová, D.: Výkladový slovník epidemiologické terminologie, 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Šrámová H. a kol.: Nozokomiální nákazy II. vyd.1. Praha: MAXDORF- JESSENIUS, s. ISBN Švec Frant.: Obecná a komunální hygiena I, II díl, Brno, IDVPZ Velíšek J.: Chemie potravin, 1,2, Tábor, Ossis Voldich M., Jechová M. kol.: Bezpenost pokrm a gastronomii-haccp, Správná výrobní a hygienická praxe, Praha Wilkinson R., Marmot, M.: Sociální determinanty zdraví Fakta a souvislosti. asopisy a periodika Hygiena, asopis pro ochranu a podporu zdraví Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie Pracovní lékaství Central European Journal of Public Health Výbr atestaních prací z hygienických obor, epidemiologie a veejného zdravotnictví Literatura bude prbžn aktualizována a úastníkm studia pi zahájení doporuena.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více