Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví"

Transkript

1 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným, IX.-X. Tělesná a duš.hygiena, denní režim - zásady ZPŮSOB duš. a soc.zdraví, vysvětlí vztah mezi uspok. osobní, intimní a duš.hygieny, otužování, denní Vkz rodina,škola,režim dne 6. ŽIVOTA zákl.lidských potřeb a hodnotou zdraví režim, vyváž. prac. a odpočin.aktivit, význam EV ochr. před chorobami A PÉČE Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska pohybu pro zdraví, pohyb.režim Př nemoci,úrazy,prevence 6. O ZDRAVÍ odpověd.za vl.zdraví i zdraví druhých a vyv. Podpora zdraví v rodině OSV Tv hygiena a bezp. při 6. A PÉČE z nich os.odpověd. ve prospěch akt.podp.zdraví Zdravé bydlení, vliv obytného pohyb. činnostech O ZDRAVÍ Usiluje v rámci svých možností a zkuš. o akt. prostředí na zdraví MV Př mikroorganismy 6. podporu zdraví Hygienické požadavky na bydlení Prv mezilidské vztahy 1. Vyjádří vl.názor k problem. zdraví a diskut.o něm Zásady ochrany zdraví při činnostech Rv rodina,kamarádství v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí v domácnosti Vko zásady lidského soužití 6. Vysvětlí význam odpočinku, spánku a Časp elektrotechnika pravidelného režimu pro zdraví v domácnosti Popíše nároky rodiny na zdravé bydlení z hle- Vl,Př citový vztah diska činností provozovaného v bytě Prv nemoci,očkování Vysvětlí, proč se potřeby rodin vzhledem k b ydlenív průběhu času vyvíjejí a mění Objasní hygienické požadavky na oslunění a osvětlení bytu a tepelnou pohodu v bytě Vysvětlí, proč je nutno udržovat v bytě pořádek a čistotu Vyjmenuje zásady hygieny a ochrany zdraví při práci v domácnosti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví RIZIKA OHROŽUJÍCÍ Uvede příklady pozitivního a negativních vlivů XI.-XII. Vliv životního prostředí na zdravotní OSV Vkz podpora zdraví a její formy 6. ZDRAVÍ životního prostředí na zdraví člověka stav člověka A Vyjmenuje a zdůvodní pravidla chování Vlivy vnějšího a vnitř.prostř. na zdraví - kvalita Př životní styl 6. JEJICH při zhoršeném rozptylu škodlivin v ovzduší ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota ochrana přírody a 6. PRVENCE Uplatňuje osvojené prev.způsoby rozhodování, Voda v přírodě,pitná voda,voda životního prostředí chování a jednání v souvis. s běžnými, přenos., pro domácnost,odpadní voda EV Časp technika a životní 6. 1/5

2 civiliz.a jinými chorobami, svěří se se zdrav. Hlučnost,působení hluku na zdraví prostředí ZDRAVÝ problémem a v případě potř. vyhledá odb.pomoc Sluneční záření,účinky na zdraví Vko zásady lidského soužití 6. ZPŮSOB Chrání se podle možností před škodlivými vlivy člověka, ochrana očí a pokožky ŽIVOTA vnějšího prostředí / smog, cigaretový kouř / Provoz domácnosti a životního MV A PÉČE Objasní význam vody pro život člověka prostředí /domácí ekologie/ O ZDRAVÍ Zdůvodní nutnost ochrany před sl. zářením Odpady, třídění odpadů Popíše, za jakých okoln. lze pobývat na slunci Vysvětlí, jak chránit oči a pokožku Objasní škodlivost hluku na zdraví Jak posilovat odolnost organismu Popíše hygienické zásady nakládání s odpady z domácnosti Uvede způsoby likvidace odpadů z domácnosti /třídění, skládkování / PROJEKTY ZDRAVÝ Vyjádří vlastní názor k probl. zdraví a diskutuje I.-II. Sestavování jídelníčku a výživová ZPŮSOB o něm v kruhu vrstev.,rodiny i v nejbliž. okolí doporučení OSV Vkz reklamní vlivy 6. ŽIVOTA Dává do souvisl. složení stravy a zp. stravování Výživová hodnota potravy výživa a zdrací 6. A PÉČE s rozvojem civil. nemocí a v rámci svých Složky potravy - živiny /bílkoviny, O ZDRAVÍ možností uplatňuje zdravé stravovací návyky sacharidy,tuky,vitaminy,min.látky/ EV Př viry a bakterie 6. význam pro zdraví Potraviny Objasní pomocí potrav.pyramidy doporučen. Nabídka a propagace potravinářských Časp kuchyně,potraviny 6. denní příjem jednotlivých druhů potravin výrobků MV příprava pokrmů, 6. Uvede, že sepotravou dostávají do těla i šk. látky Metody sestavování jídelníčku úprava stolu Diskutuje o propagaci potravinářských výrobků. Výž. a zdr.- zás. zdrav.stravování, pitný režim, Zhodnotí rozpory v současném způsobu stra- vliv život.podm. a způsobu stravování na zdraví, vování se zásadami zdravé výživy poruchy příjmu potravy Sestaví jídelníček pro rodinné stravování, který bude vyhovovat zásadám zdravé výživy Dodržuje zásady bezpečnosti při přípravě stravy Pokrmy typu " fast food " OSOBNOSTNÍ Pomocí obrázku popíše mužské a ženské III.-IV. Dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a Vkz vztahy mezi lidmi 6. 2/5

3 A pohlavní orgány společenské změny dětství,puberta 6. SOCIÁLNÍ Popíše změny,které probíhají v organismu Sebepozn.a sebepoj.-vzt. k sobě samému, vzt. OSV bezpečné chování 6. ROZVOJ dívky a chlapce v období dospívání k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, sebepozn. a sebepoj. 6. Charakterizuje vývoj druhotných pohl. znaků utváření vědomí vlastní identity Př životní styl 6. Orientuje se v prostředcích osobní a intimní Péče o pleť a celkový vzhled ZMĚNY hygieny a ve způsobech jejich používání v období dospívání V Vysvětlí problémy s pletí v pubertě a navrhne Osobní a intimní hygiena MV Prv anatomie člověka ŽIVOTĚ vhodné způsoby péče o pleť v období dospívání Mezigenerační konflikty,problémy ČLOVĚKA Respektuje změny v obd. dosp., vhodně na ně spojené se vstupem do samostatného A reaguje, kultiv.se chová k opačnému pohlaví života Vko vztahy mezi lidmi 6. JEJICH Resp. význam sex. v souvislosti se zdravím, Sexuální orientace REFLEXE etikou, morálkou, a pozit.živ.cíli, chápe význam Nemoci přenosné pohlavním stykem zdrženlivosti v dospívání a odpovědného Sexuální zdrženlivost sex.chování Sexualita a média - bezpečný internet Těhotenství mladistvých Inf OSOBNOSTNÍ Rozpoznává své emoce IV. Jaký jsem - hledáme sami sebe, Vkz morální rozvoj 6. A Uvědomuje si vhodnost /nevhodnost/ své reakce sebepoznávání, sebepojetí OSV mezilidské vztahy 6. SOCIÁLNÍ Akceptuje pocity druhých Sebereulace a sebeorg. činností a chování - sebepozn. a sebepojetí 6. ROZVOJ Používá vhodné prostředky verbální i neverbální cvičení sebereflexe, sebekont., sebeovládání a Tv význam pohybu komunikace zvládání problém,sit., stanovení os.cílů a postup. pro zdraví Navrhne způsoby, jak zlepšit komunikaci kroků k jejich dosažení, zaujímání hodnot.postojů Vysvětlí na příkladech, že i odmítání je způsob a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů komunikace v mezilid.vztazích, pomáhající a prosoc. chování Dodržuje zásady společ. chování při pozdravu Kultura osobního projevu Vyjmenuje zákl. způsoby ovlivňování negat. Já a ti druzí, jak si rozumět-chování MKV Vko právo v každ.životě 6. tělesných a duševních stavů/pravidelný režim, podporující dobré vztahy,empatie, podobnost a odliš. lidí 6. odpočinek, pohybové činnosti, pohled na svět očima druhého, Časp úprava stolu a 6. relaxační postupy,odborná pomoc respektování stolování Komunikace verbální a neverbální Pozorování, aktivní naslouchání, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,vstřícný postoj k odlišnostem Společenské chování, zásady při 3/5

4 pozdravu,představování,chování na veřejnosti RIZIKA OHROŽUJÍCÍ Uvádí do souvislosti zdrav. a psychosoc. rizika V. Auto - destruk.závislosti, psych.onem., násilí Vkz auto-destruktivní 6. ZDRAVÍ spojenáse zneužíváním návyk. látek a životní mířené proti sobě samému, rizik.chov.(alkohol, OSV závislosti 6. A perspektivu mladého člověka,uplatňuje osvojené aktivní a pas.kouření, zbraně, nebezp.látky a JEJICH soc. doved. a modely chování při kontaktu se předměty, nebezpečný internet), násilné chování PREVENCE sociálně patol.i jevy ve škole i mimo, v případě těžké živ.situace a jejich zvládání, trestná činnost, potřeby vyhledá odb. pomoc sobě nebo druhým dopink ve sportu Vysvětlí negativní vliv pasivního kouření Negativní účinky kouření na zdraví, psychohygiena 6. na zdraví člověka zdravotní rizika pití alkoholu Vko právo v každ.životě 6. Vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návyko Způsoby odmítnutí návykových VDO ochrana před nemoc. kových látek a bezpečností silničního provozu látek Př životní styl 6. Předvede různé zp. odmítnutí návykové látky Lepší možnosti-život bez drog MV Rozpozná taktiky řekl. agentur propagujících Počítač a zdraví - zdravotní rizika tabákové výrobky a alkoholické nápoje při práci s počítačem Používá způsoby kompenzace jednostranného pracovního zatížení / sezení u počítače / RIZIKA OHROŽUJÍCÍ Vysv.role člěnů komunity (rod., třídy, spolku) a VI. Situace ohrožující bezpečí dětí v OSV Vkz podp. zdraví,její formy 6 ZDRAVÍ uvede př.pozitivního a negat.vlivu na kvalitu prostředí domova, ve škole, na ulici, mezilidské vztahy 6. A soc.klimatu (vrstev.kom., rod.prostř.) z hlediska při aktivitách ve volném čase bezpečné chování 6. JEJICH prospěšnosti zdraví Dodržování pravidel bezp. a ochrany zdraví - PREVENCE Rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost bezp.prostř. ve škole, ochrana zdraví při růz.čin., MV Př nemoci,úrazy 6. a používá účinné způsoby chování bezp. v dopravě, rizika siln. a želez.dopravy, a prevence Orientuje se v nabídce vhodných pohybových vztahy mezi účastníky siln.provozu vč. zvládání Tv význam pohybu činností vzhledem k věku,pohlaví agres., postup v příp. dopr.nehody (tísňové pro zdraví Zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, volání, zajištění bezpečnosti) otužování a relaxaci Zásady ochrany zdraví při sportovních Rozlišuje mezi rekr. a výkonnostním sportem činnostech a ve volném čase Vko vztahy mezi lidmi 6. Usiluje o správné držení těla a chápe ho jako Zdravotně orientovaná zdatnost, 4/5

5 znak sebevědomé osobnosti pohybové činnosti vhodné vzhledem Časp úloha techniky v životě 6. Uplatňuje účelné modely chování v případě k věku, pohlaví, zdravotním stavu člověka šikanování, týrání a zneužívání dítěte Skryté formy a stupně individ.násilí a zneužívání, sex.krim.-šikana a jiné projevy násilí, formy sex.zneužívání dětí, krim.mládeže, komunikace se službami odborné pomoci Chování podporující dobré vztahy Zásady první pomoci Relaxační techniky k překonání únavy Potvrzuji, že mnou vypracovaný tematický plán ŠVP je v souladu s aktuální verzí RVP, obsahuje všechny povinné náležitosti a je kompatibilní s charakteristikou a tabulkami průřezových témat Mgr. Marie Ručková Kontrolovala Mgr. Vladimíra Ševčíková, koordinátor ŠVP 5/5

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více