TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET"

Transkript

1 B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211

2 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního trhu si Vám dovolujeme nabídnout naši nejnovější zprávu o stavu trhu rezidenčních realit na území hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 211. Doufáme, že pro Vás bude tato publikace přínosná a poskytne Vám pro Vás zajímavé informace. Dear business partners, as a part of our real estate market monitoring we would like to offer you our latest report on the state of the residential real estate market in the capital city of Prague in the first half of 211. We hope that you will benefit from this publication and that it will provide you with interesting information. 1 MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Výkon české ekonomiky v prvním pololetí roku přesáhl očekávání z konce minulého roku, příčemž odhad růstu HDP pro letošní rok dosáhl výše 2,1 %. Tento trend vypovídá o překonání propadu ekonomiky z roku 29 a pozitivním vývoji ekonomiky i pro rok 212 a 213, pro rok 213 hovoří odhady o růstu HDP až o 3,8 %. MACROECONOMIC SITUATION The Czech economy output in the first half of the year exceeded expectations from the end of last year, with GDP estimated growth for this year amounted to 2.1%. This trend speaks of overcoming the economic decrease in 29 and positive expectations of economic growth for 212 and 213, for 213 there is expected growth of GDP by 3.8% % ,3 6,8 6,1 HDP GDP 2,5-4,1 2,2 2,1 2,2 3, * 212* 213* 7, 6, 5, 4, % 3, 2, 1,, Vývoj inflace CPI 6,3 2,8 2,5 1,9 1,9 1,5 1, * Zdroj / Source: ČSÚ * červen /June 211 Zdroj / Source: ČSÚ 1.1 INFLACE V červnu 211 došlo k mírnému meziměsíčnímu poklesu spotřebitelských cen a to o,2 %, nicméně při meziročním srovnání zaznamenaly spotřebitelské ceny nárůst o 1,8 %. Oproti květnu 211 došlo k nárůstu čistého nájemného o,1%, regulované nájemné zaznamenalo růst o,8 % a tržní nájemné pokles o,3%. Při meziměsíčním srovnání došlo v červnu 211 k poklesu cen zboží o,4% a nárůstu cen služeb o,2 %. Při meziročním srovnání došlo k růstu čistého INFLATION In June 211 there was a slight decrease in m-o-m of CPI by.2%, but in the y-o-y comparison, CPI has increased by 1.8%. Compared to May 211 there was an increase in net rents by.1%, regulated rents grew by.8% and market rents decline by.3%. In m-o-m comparison in June 211 there was decrease in prices of goods by.4% and an increase in prices of services by.2%. In y-o-y comparison net rents grew by 2.5%, regulated rents grew by 6.7% and market rents has increased by Strana 2 z 16

3 nájemného o 2,5 %, regulované nájemné zaznamenalo růst o 6,7% a tržní nájmy pak zaznamenaly růst o,7 %. Celkem došlo oproti červnu 21 k růstu cen zboží o 2,4 % a růstu cen služeb o 1, %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců oproti předchozím 12ti měsícům dosáhla v červnu 1,9 %. 1.2 KURZY MĚN V prvním pololetí roku si česká koruna udržovala stabilní pozici vůči Euru, posilovala však vůči americkému dolaru a to z 18,3 Kč / USD v lednu 211 až na konečných 16,9 Kč / USD v červnu 211. Negativní dopad lze očekávat tudíž očekávat především v případě nájemních smluv denominovaných v amerických dolarech, kdy propad v kurzových rozdílech o 7,6 % představuje nezanedbatelnou položku..7%. Compared to June 21 in total there was increase in prices of goods by 2.4% and growth in prices of services by 1.%. CPI rate as a increase in the average consumer price index for last 12 months compared with the previous 12 months reached 1.9% in June. EXCHANGE RATES In the first half of the year CZK remained stable position against the Euro, but strengthened against the U.S. dollar from 18.3 CZK / USD in January 211 up to final 16.9 CZK / USD in June 211. The negative impact can be expected especially in case of leases denominated in U.S. dollars, when exchange rate differences of 7.6% represents a considerable issue. Kč 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, Vývoj kurzu USD a EUR 25-1q 211 USD / CZK and EUR / CZK 25-1q , 22,6 2,3 19,1 19,1 17,1 29,8 28,3 27,8 25, 26,5 25,3 17, * Zdroj / Source ČNB USD EUR 24,3 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8,93 8,8 3,43 2,94 6,57 5,43 2,43 2,9 8,13 3,3 9,2 8,9 3,97 4, pol. 211* Zdroj / Source: MPSV Nezaměstnanost Unemployment CR Praha 1.3 NEZAMĚSTNANOST Míra registrované nezaměstnanosti v červnu letošního roku poklesla o,1 %. na 8,1 %. Průměrná nezaměstnanost za celé pololetí pak dosáhla úrovně 8,9 %. Ve srovnání s červnem loňského roku se míra nezaměstnanosti snížila o,4 %. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí je v ČR šestá nejnižší nezaměstnanost v rámci členských UNEMPLOYMENT The registered unemployment rate in June of 211 decreased by.1%. to 8.1%. The average unemployment rate for first two quarters of the year reached 8.9%. Compared with June 21 the unemployment rate decreased by.4%. According to the Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic has the sixth lowest unemployment Strana 3 z 16

4 států EU. Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu na celorepublikové úrovni meziměsíčně snížil o 2,33 % na V hlavním městě Praha zůstává již tradičně nejnižsí míra nezaměstanosti. V rámci pololetního průměru dosáhla úrovně 4,2 %. Úroveň nezaměstnanosti byla v rámci pololetí stálá, došlo pouze k poklesu o,2 % z úrovně 4,1 % v lednu 211 na 3,9 % v červnu 211. Počet uchazečů o zaměstnání tak v červnu 211 dosáhl PRŮMĚRNÉ MZDY Dle údajů Českého statistického úřadu došlo v 1.čtvrtletí 211 k růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy oproti stejnému období předchozího roku o 2,1 %, v nepodnikatelské sféře pak průměrná nominální mzda poklesla o 1,7 %. V 1. čtvrtletí 211 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,1 %. Na území hlavního města Prahy dosáhla průměrná hrubá mzda Kč což v meziročním srovnání představuje pokles o,2 %. 2 FINANCOVÁNÍ rate in the EU. In June 211 the number of job seekers at the national level decreased by 2.33% to The capital city of Prague had traditionally the lowest rate of unemployment. The semi-annual average reached 4.2%. Through the first half of the year the level of unemployment was constant, there was only a slight decrease by.2% from 4.1% in January 211 to 3.9% in June 211. Number of job seekers in June 211 and reached AVERAGE WAGES According to the Czech Statistical Office there was the growth of gross nominal average monthly wage in the 1st quarter of 211 over the same period of the previous year by 2.1%. In non-business area the average nominal wage decreased by 1.7%. In 1 quarter of 211 gross nominal average monthly wage reached CZK which represents an annual increase by 2.1%. On the territory of Prague, the average gross wage reached CZK, a year on year decrease by.2%. FINANCING 2.1 PRŮMĚRNÁ ÚROKOVÁ SAZBA Rychlost poklesu průměrných úrokových sazeb hypoték se počátkem roku 211 výrazně zpomalila, a v období únor až duben 211 jsme dokonce byli svědky mírného nárůstu sazeb hypotečních úvěrů, v květnu a především pak v červnu došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb hypoték, a to do té míry, že průměrná úroková sazba 4,14 % v červnu 211 nejen kompenzovala pozvolný nárůst sazeb z prvního čtvrtletí, ale poklesla i o,6 % pod lednovou úroveň. Tím pokračuje trend růstu objemu hypotečního financování a především trend poklesu ceny tohoto druhu financování. Banky však i nadále zachovávají zvýšenou opatrnost z hlediska hodnocení bonity klientů i oceňování nemovitostí. AVERAGE INTEREST RATES The rate of average mortgage interest rates declines slowed down considerably at the beginning of 211, from February up to April 211 we have even witnessed a slight increase in average mortgage rates, in May and especially in June there was a significant decline in average mortgage interest rates to the extent that the average interest rate of 4.14% in June 211 not only compensated for moderate growth of rates in the first quarter but fell well below the level in January by the.6%. The trend of mortgage financing volume increases continues and especially the trend of this type of financing price declines. Banks, however, continue to maintain caution in terms of rating the credibility of clients and real estate valuation. Strana 4 z 16

5 ,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 3,5% Průměrné sazby hypoték Average mortgage interest rates Zdroj/Source: Fincentrum Hypoindex 2.2 OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Po propadu hypotečního financování z let 28 a zvláště pak 29 a 21 došlo v prvním pololetí k výraznému oživení na hypotečním trhu. Za první pololetí letošního roku bylo poskytnuto hypotečních úvěrů v celkové výši 56,4 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 48 %. Objem nových hypotečních úvěrů za 1.pololetí roku tak dosáhl třetího největšího objemu od roku 21, prvenství si i na dále udržuje první pololetí roku 27 s hypotečními úvěry ve výši 74,5 miliardami korun. Za hlavní důvody tohoto nárůstu lze považovat: 1.) setrvalý pokles průměrných úrokových sazeb hypoték, které již dosahují úrovně z konce prvního pololetí ) Odeznívající obavy vyvolané hospodářskou krizí 3.) Plánované zvýšení sazby DPH motivující k včasnému pořízení nemovitostí VOLUME OF MORTGAGE LOANS In the first half of the year there was a significant recovery in the mortgage market which followed after the collapse of mortgage financing in the years 28 and especially 29 and 21. There were mortgage loans, totaling 56.4 billion crowns granted in the first half of this year. This represents an y-o-y increase of 48%. The volume of new mortgage loans for 1st half of the year reached the third largest volume since 21, the leadership maintains the first half of 27 when mortgage loans of 74.5 billion crowns were granted. The main reasons for this increase can be considered: 1) A steady decline in average interest rates of mortgages, which already reached the level of the end of first half of 26. 2) Diminishing fears caused by economic crisis 3) The planned VAT rate increase incentives for timely purchase of real estate. Strana 5 z 16

6 1.pol.21 1.pol.22 1.pol.23 1.pol.24 1.pol.25 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol.211 Objem H.Ú. Mortgages (mil. Kč) Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Volume of mortgage loans Zdroj / Source: Rostoucí objemy hypotečních úvěrů také napovídají o roustoucí poptávce po bytech, a upřednostňování hypotečního financování před jinými formami úvěrování. Klesající úrokové sazby hypoték (především úrokové sazby hypotéky s tříletou fixací již dosáhly úrovně hypoték s fixací pětiletou) pozitivně působí jako výrazný motivační faktor pro tento způsob pořízení nemovitosti. Increasing volumes of mortgage loans also suggest a growing demand for apartments and mortgage financing preference over other forms of financing. Declining mortgage rates (primarily interest rate mortgage with a three-year fixation already reached the level of mortgages fixed for five years) have a significant positive effect as a motivating factor for this method of acquiring property. 2.3 OBJEM POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ STAVEBNÍMI SPOŘITELNAMI Na rozdíl od pozitivního vývoje objemu a počtu poskytnutých hypotečních úvěrů, stavební spořitelny poskytly, dle jimy publikovaných údajů, během prvního pololetí roku 211 úvěry pouze za 22,1 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 28 procent. Největší propad v objemu poskytnutých úvěrů uvádí stavební spořitelna Wüstenrot (- 6 %) naopak mírný nárůst objemu úvěrů uvádí stavební spořitelna Modrá pyramida (+1,5 %). Pokles se netýká pouze objemu poskytnutých úvěrů, ale také počtu uzavřených smluv, v tomto případě udávají všechny stavební spořitelny pokles počtu uzavřených smluv a to z 6 23 úvěrových mluv uzavřených v prvním pololetí 21 na uzavřených v prvním pololetí 211, VOLUME OF LOANS PROVIDED BY BUILDING SOCIETIES In contrast to the positive trend of the volume and number of mortgages, loans provided by building societies, according to published data, during the first half of 211 reached only 22.1 billion CZK, which is 28 percent y-o-y decrease. The largest drop in the volume of loans reports Wüstenrot building society (- 6%) on the contrary a slight increase in the volume of loans reports Modrá pyramida building society (+1.5%). The decline does not affect only the volume of loans but also the number of concluded contracts, in this case all building societies report decrease in the number of loan contracts from 6,23 contracts in the first half of 21 to 47,116 in the first half 211, a decrease of nearly 22 % y-o-y. In y-o-y comparison the Strana 6 z 16

7 tedy o téměř 22 %. Meziročně poklesly dále i počty nově uzavřených smluv o stavebním spoření, i jejich cílové částky. Objem poskytnutých úvěrů za 1. pololetí 211 Volume of loans provided in 1 st half of 211 Spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) Building society volume of loans (mil. CZK) numbers of newly signed contracts also dropped, even their target amounts decreased. meziroční změna (v %) y-o-y change (%) ČMSS % SSČS % Modrá pyramida ,5 % Raiffeisen % Wüstenrot % CELKEM % Zdroj / Source: Stavební spořitelny Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv v 1. pololetí 211 Amount of loans and no. of new contracts in 1 st half of 211 Spořitelna Building society Nové smlouvy 211 New contracts 211 Cílová částka 211 ( mil. Kč) Target amount 211 (mil. CZK) Nové smlouvy 21 New contracts 21 Cílová částka 21 ( mil. Kč) Target amount 21 (mil. CZK) Počet poskytnutých úvěrů 211 No. of loans granted 211 Počet poskytnutých úvěrů 21 No. of loans granted 21 ČMSS SSČS Modrá pyramida Raiffeisen Wüstenrot CELKEM Zdroj / Source: Stavební spořitelny (Building societies) 3 REZIDENČNÍ VÝSTAVBA RESIDENTIAL CONSTRUCTION 3.1 OBJEM STAVEBNÍCH POVOLENÍ Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí roku 211 vydáno celkem stavebních povolení pro bytové budovy. Z tohoto množství pak bylo 178 určeno pro výstavbu nových bytových budov. Při meziročním srovnání lze, i přes pokles celkového počtu vydaných stavebních povolení, konstatovat narůstající počet stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu. Tento fakt vypovídá o postupném oživování rezidenční výstavby na území hlavního města. VOLUME OF BUILDING PERMITS In the first half of 211 there were a total of 2,137 building permits for residential buildings granted in the capital city of Prague. 178 were building permits for a new construction of residential buildings. Despite the decrease in the total number of issued building permits, there is growing number of building permits for new residential construction in y-o-y comparison. This fact supports the trend of the gradual recovery in residential construction in the capital city. Strana 7 z 16

8 (New construction) Ostatní (Other) Počty vydaných stavebních povolení - Praha No. of granted building permits - Prague 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index (New construction) Ostatní (Other) Index V celorepublikovém kontextu lze hovořit o nárůstu jak celkového objemu vydaných stavebních povoleni na bytové budovy, tak o nárůstu počtu vydaných stavebních povolení na novou výstavbu. Celkově jsme, alespoň z hlediska počtu stavebních povolení, byli v prvním pololetí svědky pokračujícího oživování nové rezidenční výstavby, a to jak v Praze, tak v regionech. (New construction) Ostatní (Other) In a nationwide context we can talk about increase of the overall volume of granted building permits for residential buildings, so the increase in the number of building permits for new constructions. In terms of the number of building permits in the first half of 211 we witnessed the continued increase of new residential construction, both in Prague and in the regions as well. Počty vydaných stavebních povolení - ČR No. of granted building permits - CR 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index (New construction) Ostatní (Other) Index V porovnání s prvním pololetím roku 21 došlo k nárůstu nejen počtu vydaných stavebních povolení, ale také k nárůstu odhadované hodnoty těchto stavebních povolení, a to jak na území hlavního města Praha tak v celorepublikovém průměru. Compared with the first half of 21 both in the number of building permits and also the estimated value of building permits have increased, both in the capital city of Prague and as in the national average. Strana 8 z 16

9 (New construction) Ostatní (Other) Hodnota vydaných stavebních povolení Praha (mil. Kč) Value of granted building permits - Prague (mil. CZK) 1.pol pol pol pol pol.21 1.pol (New construction) Ostatní (Other) Nárůst odhadované hodnoty stavebních povolení je však, především v Praze, ovlivněn především hodnotou stavebních povolení vydaných k jiným účelům než nová rezidenční výstavba. Hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu na území Prahy ve skutečnosti, při meziročním srovnání, poklesla o 1 %, hodnota ostatních stavebních povolení pro bytové domy naopak vzrostla meziročně o 29 %. V celorepublikovém pohledu je pak situace nové bytové výstavby přiznivější. Odhadovaná hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu zde dosáhla milionů korun a meziročně tak vzostla o přibližně 3,7 %. The increase in the estimated value of building permits is mainly in Prague influenced by the value of building permits issued for other purposes than new residential construction. In fact value of new construction building permits in Prague in y-o-y comparison decreased by 1%, the value of other building permits for residential buildings on the contrary increased by 29%. The new housing situation is better in a nationwide perspective. Estimated value of building permits for new construction reached 33,821 million CZK and increased year-to-year by approximately 3.7%. (New construction) Ostatní (Other) Hodnota vydaných stavebních povolení ČR v mil. Kč Value of granted building permits - CR (mil. CZK) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol (New construction) Ostatní (Other) Strana 9 z 16

10 3.2 ZAHÁJENÉ BYTY Pozitivní trend vývoje trhu s rezidenčními nemovitostmi se projevuje i na celkovém počtu nově zahájené výstavby bytů. V Praze došlo při meziročním srovnání k nárůstu počtu nově zahájených bytů o 25,6 %, na červnovou hodnotu bytů. Tento objem nové výstavby zdaleka nedosahuje hodnot z let 26 nebo 28, avšak představuje pozitivní obrat po propadu nově zahájené výstavby, který byl charakteristický pro první pololetí let 29 a zvláště pak 21. STARTED RESIDENTIAL CONSTRUCTION The positive trend in residential market is also reflected in the total number of newly started residential constructions. There was an increase of volume of new residential constructions by 25.6%, in the June there were 1515 new constructions of appartments. This volume of new constructions is far below the values from the years 26 or 28 but represents a positive turn after significant decrease in the newly started constructions which was characteristic for the first half of 29 and especially Rekonstrukce (Reconstruction) (New constructions) Počty zahájených bytů Praha No. of newly started apartment constructions - Prague 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 74,9 132,4 7,2 53,6 121,6 (New constructions) Rekonstrukce (Reconstruction) Index Obdobný trend se projevuje i v celorepublikovém měřítku, z hlediska nové výstavby došlo v prvním pololetí k mírnému poklesu, kompenzován je však vyšším podílem rekonstrukcí starších budov. Výsledný trend tedy taktéž potvrzuje pokračující oživení rezidenční výstavby, byť v odlišném zastoupení rekonstrukcí k nové výstavbě. A similar trend is reflected in a nationwide scale, in terms of new constructions there was a slight decline in the first half of the year. It is however compensated by a higher proportion of renovated older buildings. The resulting trend also confirms the ongoing recovery in residential construction, albeit in a different proportion of reconstructions to new constructions. Strana 1 z 16

11 Počty zahájených bytů ČR Volume of newly started apartment constructions - CR Rekonstrukce (Reconstruction) (New constructions) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1 95,2 114, 84,2 77,5 1,1 (New constructions) Rekonstrukce (Reconstruction) Index V rámci celého prvního pololetí jsme byli svědky postupného oživování celého rezidenčního odvětví a to jak na poli nabídky fincování tak v případě zvýšení tempa nové výstavby. Objem nové výstavby rostl pomaleji než poptávka vyjádřená nárůstem objemu poskytnutého hypotečního financování, avšak i tak jde o důkaz postupného oživení rezidenčního developmentu. 3.3 DOKONČENÉ BYTY Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí dokončeno 117 nových bytů. Jde o výrazný meziroční propad způsobený především nízkým množstvím bytů zahájených v předchozích dvou letech. Vzniká tím postupně se zvětšující disproporce mezi rostoucí poptávkou a nabídkou, která mírně zaostává právě díky výpadku nové výstavby z let 29 a 21. Na trhu nicméně zůstává zásoba již dokončených, avšak neprodaných bytů z developerských projektů. Dle informací publikovaných developerskou společností Trigema se objem volných, nabízených bytů v Praze pohybuje kolem 6 8 bytů ve 19 developerských projetech. Počet dlouhodobě neprodaných, dokončených bytů dosahoval v prvním pololetí 2 6 Throughout the first half of the year we have witnessed a gradual recovery in the residential sector, both in the field of loans and mortgages offer and increase in the pace of new construction. The volume of new construction grew slowly than demand represented by growth of volume of provided mortgage financing but even so it is the evidence of a gradual recovery in residential development. COMPLETED APARTMENTS In the capital city of Prague 117 new dwellings were completed in the first half of 211. This is a significant decrease caused primarily by a low number of apartments started in the previous two years. This situation creates gradually increasing gap between growing demand and supply which slightly stays behind thanks to the decrease of new construction in the years 29 and 21. Many already completed but unsold apartments from development projects however remain at the market. According to information published by developer Trigema there is approximately 68 free, unsold apartments in 19 developer projects in Prague. Number of long unsold, completed dwellings reached in Strana 11 z 16

12 jednotek. Dle stejného zdroje došlo v prvním pololetí ke snížení počtu volných bytů v developerských projektech o přibližně 2 jednotek. Do jaké míry jsou především dlouhodobě neprodané byty, za stávajícího stavu poptávky a při jejich cenové hladině, prodejné zůstává otázkou. the first half of 26 units. According the same source in the first half of the year there was decrease in the number of available apartments in development projects by approximately 2 units. It remains question to what extent are primarily long-term unsold apartments, in the current state of demand and their price level, marketable. 5 Dokončené byty Praha Completed apartmets -Prague Celkem (Total) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 154,9 16,6 123,6 82,6 3,7 2, 15, 1, 5,, Obdobný trend platí i pro Českou republiku jako celek, i když v celorepublikovém průměru je meziroční pokles počtu dokončených bytů mírnější než v případě Prahy. Je to způsobeno především nižším propadem nově zahájených staveb v roce 21, než tomu bylo v případě Prahy. Celkem (Total) Index A similar trend applies for the Czech Republic as a whole, although the nationwide average decline in the number of completed apartments is milder than in the case of Prague. This is mainly due to lower drop in new constructions started in 21 than it was in the case of Prague Celkem (Total) Dokončené byty ČR Completed apartments - CR 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 124,6 18,8 14, 94,4 71,4 Celkem (Total) Index 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Strana 12 z 16

13 I přes pokles celkového počtu dokončených bytů v rámci ČR však byly na trh dodány nové byty o celkové výměře o 3 9 m 2 vyšší než ve stejném období roku 21. Tato skutečnost je způsobena především nárůstem počtu dodávek větších bytů. Despite the decrease in the total number of apartments completed in the CR there were new apartments delivered to the market with a total area of 39 square meters higher than the same period of 21. This is mainly due to increase in supply of larger apartments. Změna dokončených staveb (Modifications to completed buildings) (New constructions) pol pol. 26 Dokončeno m 2 v ČR Completed sq.m. in CR 1.pol pol pol pol pol Index 1 13,6 17,7 19,1 84,7 8,7 1, (New constructions) Změna dokončených staveb (Modifications to completed buildings) Index Postupný nárůst počtu dokončených bytů očekáváme v druhé polovině roku 211 a zvláště pak v roce 212. Pro stejné období však očekáváme výrazný pokles poptávky po nových bytech díky navyšování sazby DPH, které dle našich očekávání povede ke snížení poptávky po dobu minimálně jednoho roku. 4 CENY Nabídkové ceny bytů v Česku podle ČSÚ v letošním druhém čtvrtletí klesly o 2 %. V Praze se snížily o 3,2 %, mimo hlavní město pak o,9 %. V prvním čtvrtletí byla situace obdobná, v celorepublikovém průměru došlo k poklesu nabídkových cen o 1,8 %, v Praze o 1,5 % mimo území hlavního města o 2,1 %. V celém prvním pololetí tedy pokračoval trend poklesu nabídkových cen bytů jež trvá již od konce roku 28. V důsledku tohoto poklesly ceny v celorepublikovém We expect the gradual increase in the number of completed apartments in the second half of 211 and especially 212. However for the same period we expect a significant decline in demand for new apartments due to increases of VAT rates which will according to our expectations lead to a reduction in demand for at least one year. PRICES According to the CZSO offer prices of apartments in the Czech Republic during this year's second quarter droped by 2%. In Prague prices decreased by 3.2%, outside the capital then by.9%. There was a similar situation in the first quarter, in the national average offering prices decreased by 1.8%, in Prague by 1.5%, outside the capital by 2.1%. Throughout the first half of 211 then continued downward trend in offering prices of apartments that has lasted since the end of 28. As a result of this trend average offering prices decreased Strana 13 z 16

14 1Q 25 2Q 25 3Q 25 4Q 25 1Q 26 2Q 26 3Q 26 4Q 26 1Q 27 2Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 2Q 29 3Q 29 4Q 29 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 211 2Q 211 průměru od konce roku 28 o 15 %, v Praze o 16,6 % a mimo území hlavního města o 13,7 %. in the national average by 15% in Prague by 16.6% and outside the capital by 13.7% since the end of Vývoj nabídkových cen bytů Offering prices of apartments (index, předchozí období / previous term = 1) zdroj/source: ČSÚ ČR (CZ) ČR bez Prahy (CZ without Prague) Praha (Prague) V případě nabídkových cen je třeba respektovat skutečnost, že nabídkové a realizační ceny se mohou značně lišit. Z naší zkušenosti vyplývá, že rozdíl se může pohybovat až do výše 1 %. Tato skutečnost je především často dána snahou developerů o prodej již postavených bytů a to i za cenu, která je nižší než původní, ceníková cena. 5 VÝHLED NA DRUHÉ POL. 211 A ROK 212 In case of offering prices it is necessary to respect the fact that offering and the final price can vary considerably. Our experience shows that the difference can range up to 1%. This is primarily due to the sale effort of developers who try to sell already built apartments at even a price that is lower than the original offering price. OUTLOOK FOR 2 nd HALF OF 211 AND NÁRŮST A SJEDNOCENÍ SAZEB DPH Ke konci roku 211 dojde k navýšení snížené sazby DPH z 1 % na 14 %, v následujícím roce pak dojde k sjednocení sazeb DPH na výši 17,5 %. Díky této úpravě jsme byli v prvním pololetí roku svědky zvýšeného zájmu o nákup nemovitostí za stávajících daňových podmínek. Po navýšení sazby DPH očekáváme signifikantní snížení poptávky po nových nemovitostech, především díky odčerpávání potenciálních kupujících v současné době. Následkem zdražení nově dokončených bytů očekáváme posun poptávky ke starším bytům eventuálně k bytům z již dříve dokončených avšak neprodaných developerských projektů, tudíž nabízených k prodeji bez zatížení DPH. GROWTH AND UNIFICATION OF VAT RATES At the end of 211 the reduced VAT rate will be increased from 1% to 14%, in the following year both VAT rates will be unified at 17.5%. Due this adjustment we have witnessed an increased interest in buying real estate under current tax conditions in the first half of the year. After the increase in the VAT rate, we expect a significant reduction in demand for new properties, mainly due to depletion of potential buyers today. As a result we expect a shift in demand for older apartments or possibly for a previously completed but unsold development projects and thus offered for sale without the burden of value added tax. Strana 14 z 16

15 5.2 SNÍŽENÍ PODPORY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Již v letošním prvním pololetí došlo k významnému meziročnímu poklesu objemu úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, společně s poklesem počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Očekáváme další pokles objemu uzavíraných smluv i úvěrů k nim poskytovaným a to především v důsledku snížení státní podpory stavebního spoření, která poklesne z 15 % na 1 %. Maximálním limitem pro výpočet státního příspěvnu bude částka 2 Kč, proto státní příspěvek nepřesáhne 2 Kč ročně. Nově bude zavedeno i zdanění připsaných úroků. 5.3 DEREGULACE NÁJEMNÉHO Posledním dnem loňského roku skončila regulace nájemného přibližně pro 4 bytů z celkového počtu přibližně 7 bytů v celé České republice. Na území hlavního města Prahy a v několika dalších velkých městech dojde k plné deregulaci nájmů ke konci roku 212, již v současné době však deregulace nájmu vyvolává řadu právních sporů za účlem soudního určení výše nájemného. Orientační informaci o výši deregulovaného nájemného v části obcí ČR může poskytnout mapa nájemného zveřejněná na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, a využívající informace Institutu regionálních informací. 6 ZÁVĚR Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé, a že Vám výše uvedená zpráva přinesla informace, které jste hledali. V případě, jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení průzkumu trhu, rádi Vaše dotazy zodpovíme. REDUCTION OF SUPPORT FOR BUILDING SAVINGS In the first half of this year there was already a significant annual decline in loans granted by building societies along with a decrease in the number of newly concluded contracts on building savings. We expect further decline in the volume of concluded contracts and loans provided to them mainly due to reduction in state support for building savings, which will drop from 15% to 1%. The maximum limit for calculating the amount of state support will be 2 CZK so the state contribution does not exceed 2 CZK per year. Interests will be tax credited. RENT DEREGULATION Rent regulation for approximately 4 flats of approximately total 7 apartments throughout the Czech Republic has ended by the end of last year. In the capital city of Prague and several other large cities there will be full deregulation of rents by the end of 212. There is already a raising number of legal disputes at court dealing with seting up new rent level. Indicative information on the deregulated rent level in several parts of Czech republic can be found in rental map published on the website of the Ministry for Regional Development which uses information of the Institute for Regional Information. CONCLUSION The information in this report is of general in nature, in case of your interest we will prepare a report focusing on the market segment of your choice. We believe that our reported information is true and that this report brought you the information you were looking for. If you have any questions do not hesitate to contact our market research, we will gladly answer your questions. Strana 15 z 16

16 PROFESSIONALS s.r.o. V CELNICI 4/131, 11 PRAGUE 1 T: , E: Členem: American Chamber of Commerce Czech Association of Real Estate Agencies

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends,

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012 Vážení obchodní přátelé, Dear

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu odhalující data týkající se investičního

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu investic do komerčních nemovitostí v ČR. Veškeré ve

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež?

Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež? Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež? Ceny nemovitostí v analýzách ČNB Michal Hlaváček Česká národní banka 7. říjen 2010, Praha Názory vyjádřené v této prezentaci nejsou oficiální pozicí ČNB

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie Financování bydlení v ČR Housing Finance in the Czech Republic Bakalářská práce Autor: Michaela Vrbová Studijní obor: Finanční

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více