Nové povinnosti po vliv dosavadní právní úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové povinnosti po 01.01.2014 - vliv dosavadní právní úpravy"

Transkript

1 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 1 / 11 I. Úvod V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabude účinnosti , vypracovalo družstvo návrh nových stanov družstva, vycházející ze zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ ) a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ). Uvedené předpisy však dosud nenabyly účinnosti a jejich dopad není tedy prověřen praxí. Dle sdělení SČMBD jsou s některými ustanoveními nových předpisů zatím spojeny výkladové problémy, které snad budou postupně odstraňovány výkladovými stanovisky expertní Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, působící při ministerstvu spravedlnosti. Tvorbu judikatury lze proto očekávat teprve v horizontu několika let po účinnosti zmíněných předpisů. Na bytová družstva budou též dopadat některé doprovodné předpisy z nichž některé jsou již schváleny (např. zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev) jiné jsou ještě v legislativním procesu a další se teprve připravují. Dá se tedy předpokládat, že budeme muset text stanov v příštích obdobích ještě aktualizovat v závislosti na vývoji v této oblasti. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. V platném znění (dále jen ObchZ ) předpokládal, že se shromáždění delegátů bude scházet v družstvech, v nichž není s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou schůzi ( 239/7 ObchZ). Bližší pravidla, z jakých lze působnost členské schůze přenést na shromáždění delegátů dosavadní zákon neobsahoval. ZOK je v tomto ohledu precizuje, když stanoví, že se shromáždění delegátů smí konat pouze v družstvech, která mají 200 a více členů ( 670/1 ZOK). Klesne-li počet členů družstva pod 200 a tento stav bude trvat alespoň 90 dnů, zaniká funkce delegátů a bude nutné svolávat členskou schůzi. II. Nové povinnosti po vliv dosavadní právní úpravy Do 6ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do jsou obchodní korporace a tedy i bytová družstva povinna: a/ přizpůsobit své stanovy ustanovením ZOK a doručit je do sbírky listin ( 777/2 ve spojení s em 3/3 ZOK). Nebude-li tato povinnost splněna, může být družstvo k úpravě stanov vyzváno soudem, který by k tomu též stanovil dodatečnou lhůtu. Pokud ani poté nedojde k nápravě, soud družstvo zruší a nařídí jeho likvidaci (v ZOK je uvedeno: soud...zruší obchodní korporaci..., nikoli soud...může zrušit obchodní korporaci... zákon v tomto případě nepřipouští možnost, aby soud zrušení obchodního korporace zvážil ); a dále b/ uzpůsobit úpravě ZOK ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně ( 777/3 ZOK) - - v opačném případě se výkon funkce považuje za bezplatný. Právní poměry družstev existujících ke dni se budou od řídit především: a/ stanovami, dále b/ donucujícímu ustanoveními ZOK a c/ na práva a povinnosti členů družstev, na která by nedopadla ani úprava stanov, ani donucujících ustanovení ZOK, se použijí dosavadní ustanovení obchodního zákoníku. Pro družstva vzniklá do totiž bude platit, že dosavadní ustanovení ObchZ, která upravují práva a povinnosti členů, se považují za součást obsahu stanov těchto existujících družstev za předpokladu, že: a/ nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK; a/nebo b/ se od nich družstvo neodchýlilo ve svých stanovách.

2 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 2 / 11 Povinné náležitosti stanov bytového družstva jsou uvedeny v u 553 ZOK. Těmito povinnými náležitostmi jsou: a/ firma družstva; b/ předmět podnikání nebo činnosti; c/ výše základního členského vkladu popř. dalšího vkladu; d/ způsob a lhůta jejich splacení přistupujícím členem; e/ způsob svolání členské schůze (shromáždění delegátů) a pravidla jejího rozhodování; f/ počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období; g/ podmínky vzniku členství v družstvu a h/ práva a povinnosti člena družstva. Z dalších ustanovení ZOK vyplývá povinnost nebo vhodnost upravit ve stanovách i další otázky fungování družstva. Na tato ustanovení v následujícím komentáři upozorňujeme. III. Komentář k jednotlivým ustanovením stanov Čl. 1 a 2: Čl. 3: Část I. (Základní ustanovení) tyto články jsou jen s formálními doplněními převzaty z dosavadních stanov. Věcně se nemění. Část II. (Předmět činnosti družstva) Z tohoto článku byly vypuštěny činnosti uvedené v dosavadních stanovách, které již družstvo neprovádí a jejichž provádění v budoucnu ani nepředpokládá i když zákon připouští, aby družstva provozovala i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů, a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter k hlavní činnosti družstva (hlavní činností družstva je uspokojování bytových potřeb členů a správa domů s byty a nebytovými prostory jiných osob). Čl. 4 a 5 Vznik členství: Část III. (Členství v družstvu) Z těchto článků byly vypuštěny ustanovení týkající se členství právnických osob. Čl. 6 Přechod družstevního podílu: Tento článek má nový název v souvislosti s obsahem pojmu družstevní podíl bližší vysvětlení v komentáři k čl. 14. Věcně se nemění. Čl. 7 Společné členství manželů: Tento článek obsahuje mimo dosavadního znění též novou právní úpravu společného členství manželů. Podle ZOK vzniká společné členství, jestliže je družstevní podíl součástí SJM. Manželé se tedy nyní mohou dohodnout, že družstevní podíl vyjmou ze SJM a podíl bude náležet jen jednomu z nich členem družstva tedy bude jen jeden z manželů. Takové nakládání s podílem v družstvu bylo dosud vyloučeno. Čl. 8: Beze změny. Čl. 9 Splynutí družstevních podílů: Zde je zapracována nová právní úprava, která tuto problematiku výslovně upravila. Proti dosavadnímu stavu se ale věcně nic nemění. Ke splynutí družstevních podílů dochází automaticky okamži-

3 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 3 / 11 kem jejich nabytí, s výjimkou družstevních podílů, s nimiž jsou spojena práva třetích osob (právem třetí osoby může být např. vlastnické právo jiné osoby). Čl. 10 Přeměna členství: Z odst. 2 bylo pouze vypuštěno písm. b/, pojednávací o přeměně samostatného členství zůstavitele při jeho přechodu na více dědiců tato situace podle ZOK již nemůže nastat. Čl. 11 Rozdělení družstevního podílu: Zde je také zapracována nová právní úprava rozdělení družstevního podílu nebylo dosud právními předpisy upraveno. Proti dosavadnímu stavu se ale také věcně nic nemění. Čl. 12 a 13 Členská práva a členské povinnosti: Práva člena i jeho povinnosti byla ve stanovách upravena podle nové právní úpravy, řada členských práv a povinností však byla převzata z dosavadních stanov. Čl. 14 Družstevní podíl: Tento pojem je novinkou. Družstevní podíl v nové právní úpravě nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje souhrn majetkových i nemajetkových práv a povinností člena k družstvu a družstva k členovi, a tedy členská práva a povinnosti. Čl. 15 Členský vklad: Obsahem tohoto článku je část dosavadního textu odst. Majetková účast člena družstva změněná zejména v tom, že ZOK nově vyžaduje pro převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavření písemné smlouvy. Tato podmínka bude zřejmě komplikovat možnost financování technického zhodnocení (modernizace nebo rekonstrukce) domu členským vkladem, a to i v případě použití již vytvořených finančních zdrojů (dlouhodobé zálohy) nebude-li smlouva uzavřena, nebude moci družstvo převést zdroje z této zálohy na další členský vklad, jak dosud zcela běžně, pouze na základě stanov činilo. Ve smlouvě by také měla být zakotvena možnost použití vkladu na úhradu ztráty střediska bytového hospodářství. Čl. 16 a 17 Další členské vklady: Zákon nově umožňuje, aby měl člen více dalších členských vkladů. Z praktických důvodů (zejména pro případný převod družstevního bytu do vlastnictví člena) je vhodné u každého člena odlišovat další členský vklad, který je zdrojem hodnoty jím užívaného družstevního bytu (pořizovací cena + technické zhodnocení) a k němu příslušejícího podílu na pozemku (tento vklad je zpravidla spotřebován při převodu bytu do vlastnictví člena). Tento vklad je tedy zdrojem hodnoty domu a pozemku (v aktivech mu odpovídá dlouhodobý hmotný majetek stavba, resp. jednotka a pozemek) a je upraven v čl. 16 pořizovací další členský vklad. Dodatečný další členský vklad podle čl. 17 není při splacení zdrojem hodnoty domu ani pozemku - v aktivech družstva mu odpovídají peníze (pokud nejde o nepeněžitý vklad), a to až do doby jeho použití na úhradu ztráty (vklad zaniká) nebo financování technického zhodnocení (peníze se změní na dlouhodobý hmotný majetek), kdy se tento vklad změní na pořizovací další členský vklad (je zdrojem hodnoty domu). Jak již bylo uvedeno v komentáři k čl. 15, může člen převzít povinnost k úhradě dalšího členského vkladu jen za následujících podmínek: a/ stanovy připustí možnost dalšího členské vkladu; b/ stanovy určí výši dalšího členského vkladu nebo způsob jeho určení; c/ družstvo uzavře se členem písemnou smlouvu s náležitostmi podle ZOK. Družstvo je povinno dbát, aby byly tyto podmínky splněny, v opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy by členové plnili ve prospěch družstva bez právního důvodu a na straně družstva by tak vzniklo bezdůvodné obohacení.

4 Čl. 18 Převod družstevního podílu: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 4 / 11 Postup při převodu družstevního podílu a vznik právních účinků vůči družstvu zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov. Podmínky vzniku členství jsou ve stanovách uvedeny v čl. 4. Převoditelnost družstevního podílu, má-li se jeho nabyvatelem stát osoba, která splňuje podmínky stanov, nelze v bytovém družstvu vyloučit ani omezit. ZOK nově výslovně stanoví, že s převodem družstevního podílu přechází na nabyvatele právo na nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu souvisejících s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru) převodcem nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Převodce družstevního podílu za dluhy spojené s družstevním podílem družstvu ručí. Dochází tak k zásadní změně právní úpravy, která družstvům rozšiřuje možnost uspokojení jejich pohledávek vůči bývalým členům. Čl. 19 Převod části družstevního podílu: Převod družstevního podílu po jeho rozdělení je možný jen na člena družstva (stávajícího nebo nového). Rozdělení družstevního podílu je účinné nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozdělovaného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu (nebytového prostoru). K tomu jen poznamenáváme, že pokud někdo nabývá družstevní podíl celý - nerozdělovaný, vstupuje do práv a povinností převodce (stává se automaticky členem družstva namísto převodce) a formální vstup do družstva podáním přihlášky a úhrada základního členského vkladu se od něj nepožaduje. Čl. 20 Zánik členství: Oproti dosavadní úpravě se pravidla pro zánik členství zásadně nemění, pouze se dílčím způsobem upřesňují a odstraňuje se dosavadní nesprávná terminologie. V odst. 2 se nově uvádí situace v konkurzním a insolvenčním řízení, za nichž se členství v družstvu obnovuje. ZOK stanoví osobě, které byl již vyplacen vypořádací podíl, 30ti denní lhůtu pro vrácení vypořádacího podílu zpět družstvu. Čl. 21 a 22 Dohoda a vystoupení: Ustanovení těchto článků se proti dosavadnímu textu v zásadě nemění. Jen u vystoupení je zkrácena výpovědní doba o jeden měsíc. Čl. 23 Vyloučení: Hlavní principy a důvody pro vyloučení člena z družstva se nemění. Lhůty a postupy související s vyloučením člena z družstva nemůže družstvo ve stanovách upravit jinak, než jak stanoví ZOK. Protože ZOK přiznává každému členu právo požadovat od družstva opis seznamu členů, je jako důvod pro vyloučení z družstva uvedena také situace, kdy člen družstva seznam členů zneužije. Novým důvodem pro vyloučení je i trestný čin spáchaný proti osobě, která bydlí v domě nebo proti majetku třetích osob. Členství zaniká teprve marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo doručením rozhodnutí o zamítnutí námitek. Členství tedy již nezaniká jen rozhodnutím příslušného orgánu. Čl. 24 Zánik družstva: Ukončení členství je nově vázáno k zániku družstva (tj. k výmazu z veřejného rejstříku), nikoli k ukončení jeho likvidace. Jde však pouze o terminologické upřesnění. Čl. 25 Zánik společného členství manželů:

5 Čl. 26 Vypořádací podíl: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 5 / 11 V tomto článku je upraven způsob určení vypořádacího podílu při zániku členství shodně jako v dosavadních stanovách, je respektováno odlišné právní postavení a s tím související odlišná majetková účast člena v družstvu. Přitom nemusí jít vždy o součet všech vkladů, které člen do družstva dříve vložil, pokud např. byl další členský vklad nebo jeho část členovi vrácen nebo byl použit na úhradu ztráty. Jedná se vždy o aktuální hodnotu ke dni zániku členství. Čl. 27 Členská evidence: Zde je zapracována nová zákonná úprava ZOK. Seznam členů nahrazuje dosavadní evidenci členů a upřesňuje, jaké údaje se do seznamu zapisují. Nově je v tomto článku doplněno, že údaje ze seznamu se poskytují i za podmínek stanovenými jinými právními předpisy. Družstvo je totiž povinno poskytovat údaje ze seznamu i jiným osobám o nichž tak stanoví zákon a jimž je každá osoba povinna poskytovat součinnost např. soudu, exekutorovi nebo insolvenčnímu správci. Čl Část IV. (Pořadníky a vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu) Ustanovení těchto článků jsou v podstatě převzaty z dosavadních stanov a byla u nich upravena terminologie tak, aby odpovídala ZOK. Část V. (Nájem družstevního bytu) Úprava nájmu družstevního bytu není v nových předpisech zcela přehledná. ZOK) odkazuje ve věcech nájmu družstevního bytu na ustanovení NOZ upravující nájem bytu, nestanoví-li ZOK sám jinak. NOZ naopak uvádí, že podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu a práva a povinnosti nájemce a pronajímatele jsou obsaženy v ZOK a ve stanovách družstva. Čl. 33 Vznik nájmu družstevního bytu: V tomto článku je upraven vznik nájmu a náležitosti nájemní smlouvy. Proti dosavadnímu stavu se věcně nic nemění. Čl. 34 a 35 Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu: Do těchto článků byla převzata úprava z dosavadních stanov a byly doplněny prvky nové právní úpravy. Čl. 36: Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byly doplněny zásady pro chování zvířat v bytě a ustanovení o odevzdání bytu při skončení nájmu. Čl : Čl. 41: Zde došlo k úpravě znění v dosavadních stanovách je uvedeno, že výši poplatku z prodlení při nezaplacení nájemného určuje zvláštní předpis, kterým bylo vládní nařízení č.142/94.sb. To však NOZ zruší a družstvo by nebylo před neplatiči nájemného nijak chráněno. Byl sem proto alespoň zapracován úrok z prodlení ve výši 1 z dlužné částky denně, nejméně však 10 Kč měsíčně oproti dosavadnímu stavu je tak ale sankce za neplacení nájemného snížena o 60 %. Dále byl doplněn nový odstavec za účelem vyloučení postupu podle NOZ, kdy za určitých okolností nelze s dlužníkem ukončit nájemní vztah.

6 Čl. 42: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 6 / 11 Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byla doplněna prekluze práva na slevu. Čl. 43 Společný nájem bytu manžely: V tomto článku je zapracována nová právní úprava, podle níž může mít společné jmění manželů více režimů. Oproti dosavadní úpravě vzniká manželům společný nájem družstevního bytu tehdy, pokud je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (podle dřívější úpravy nebylo možné, aby si manželé družstevní podíl ze společného jmění manželů vyjmuli). ZOK nyní stanoví, že společné nájemní právo zůstává manželům zachováno i tehdy, když zůstane členem družstva jenom jeden z nich, neboť společný nájem manželů je nyní vázán na členství alespoň jednoho z nich. Čl. 44: Čl. 45: Proti dosavadnímu stavu se nic nemění. Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byla doplněna možnost zániku práva společného nájmu družstevního bytu i v případě, že se na tom dohodnou manželé, kteří nejsou rozvedeni. Čl. 46 a 47: Čl. 48 Výměna bytu: Text je převzat z dosavadních stanov ze kterého bylo vypuštěno právo domáhat se vydání souhlasu družstva s výměnou bytu u soudu, neboť NOZ už výměnu bytů neupravuje vůbec a tím ani toto právo. Čl. 49 Zánik nájmu družstevního bytu: Ustanovení tohoto článku odpovídá dosavadní koncepci, v souladu s NOZ již ale neobsahuje ustanovení o bytových náhradách. Při skončení nájmu vzniká nyní povinnost vyklidit byt bez náhrady. Čl. 50 Nájem družstevních nebytových prostor: Stanovy v tomto článku pouze odkazují na úpravu v NOZ o nájmu nebytových prostor, neboť v případě pronájmu za účelem podnikání půjde o ustanovení NOZ upravující nájem prostoru sloužícího k podnikání a v případě pronájmu za jiným účelem se nájem bude řídit obecnými ustanoveními NOZ o nájmu. Čl. 51 Zajištění řádného využívání bytů: Text je převzat z dosavadních stanov ze kterého bylo vypuštěny ustanovení neodpovídající nové právní úpravě. Čl : Ustanovení o sloučení nebo rozdělení bytů byla převzata z dosavadních stanov. Čl. 55 a 56: Část VI. (Orgány družstva)

7 Čl. 57: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 7 / 11 Tento článek je nový a stanoví, že člen družstva se může stát členem orgánu jedině volbou, přičemž musí být splněny předpoklady pro zvolení, tj. především dosažení věku 18ti let, svéprávnost a bezúhonnost. Tato povinnost ve stanovách dříve nebyla byla však stanovena jinými právními předpisy (ObchZ a ŽivZ). Čl. 58: Čl. 59: Dosavadní ObchZ stanovil funkční období každému členu orgánu zvlášť - nyní ZOK stanoví výslovně, že funkční období členů voleného orgánu končí všem členům stejně včetně delegátů. Za člena orgánu družstva může být platně zvolen pouze člen družstva a k platnosti jeho volby je nutné, aby člen družstva s přijetím funkce vyslovil souhlas, ať již před volbou nebo poté, kdy byl zvolen. V případě dodatečného souhlasu je však třeba za den započetí funkčního období považovat den volby - nikoliv den dodatečného souhlasu. Odmítne-li zvolený člen orgánu přijmout funkci, je nutno uskutečnit doplňující volbu. Čl. 60: ZOK však nově rozšiřuje povinnost statutárních i jiných orgánů o povinnost loajality k družstvu. Čl. 61: Text převzat z dosavadních stanov. Nově však ZOK členu orgánu zakazuje odstoupit z funkce, bude-li doba jeho odstoupení pro družstvo nevhodná. Nevhodnost je však subjektivní pojem a její posouzení bude činit příslušný orgán pro každý konkrétní případ. Čl : Novinkou však je povinnost uvést do zápisu z jednání představenstva nebo kontrolní komise jména jeho členů, kteří při hlasování hlasovali PROTI nebo se hlasování zdrželi. Čl. 66 Shromáždění delegátů: Čl. 67: Pojednává o svolávání SD. V případě svolávání řádného SD se proti dosavadnímu stavu věcně nic nemění, je-li však nutno svolat mimořádné SD je, v souladu se ZOK, v těchto stanovách snížen počet členů družstva, kteří mohou žádat o jeho svolání z jedné třetiny na 10 %. Pro SD je nyní nově stanoveno, že po odeslání pozvánek nelze již program SD měnit. Čl. 68: Upravuje otázky usnášeníschopnosti SD, stanovuje kvórum pro platnost usnesení pro hlasování o uhrazovací povinnosti nebo o zrušení či přeměně družstva je zvyšuje z prosté většiny na kvalifikovanou a řeší též otázku případné neusnášeníschopnosti SD, přičemž určuje, že na náhradním shromáždění bude nyní stačit přítomnost 10ti % delegátů oproti dosavadním 20ti %.

8 Čl. 69 a 70: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 8 / 11 V těchto článcích je popsán způsob organizování volby delegátů a stanovují práva a povinnosti delegátů, neboť dosavadní stanovy upravují tyto otázky jen okrajově. Čl Představenstvo: Čl. 74 Předseda družstva: Text článku převzat z dosavadních stanov, je však třeba podotknout, že předseda družstva uvedený jako orgán ve stanovách není samostatným statutárním orgánem, ale je součástí představenstva, jako jeden z jeho členů, který byl zvolen představenstvem za předsedu. Čl : Tyto články pojednávají o organizování práce představenstva, o rozhodování o bytových otázkách a o řízení běžné činnosti družstva. Čl Kontrolní komise: Čl Samospráva a výbor samosprávy: Úprava samospráv a jejich výborů je do nových stanov převzata ze stávajících stanov. Podle našich dosavadních zkušeností je existence a fungování samospráv funkční, a proto zde nedochází k žádným významným změnám. Čl. 89 Pomocné orgány: Text článku převzat z dosavadních stanov. Čl. 90 Zastupování družstva ve SVJ: Toto ustanovení vyjadřuje postavení zástupce spoluvlastníka, kterým je bytové družstvo při jednání na shromáždění SVJ. V souladu se ZOK se principiálně o otázkách, které budou projednávány na shromáždění SVJ má nejprve hlasovat v představenstvu družstva a výsledek tohoto hlasování uplatní zástupce družstva na shromáždění SVJ. Částečně se tedy jedná o obdobu imperativního mandátu v důležitých otázkách, které byly známy podle programu schůze SVJ předem a mohlo být tedy o nich na představenstvu družstva jednáno. V ostatních případech, které operativně vyplynou při jednání SVJ musí zástupce družstva jednat s péčí řádného vlastníka a ve smyslu článku 60 těchto stanov. Čl : Část VII. (Hospodaření družstva) Tyto články pojednávají o financování činnosti družstva, bytovém hospodářství a o ostatním hospodaření. Proti dosavadnímu stavu se věcně téměř nic nemění. Družstvo bude i nadále hospodařit v oddělených účetních střediscích (i když způsob regulace nájemného oddělenou evidenci nákladů jednotlivých domů již přímo nevyžaduje), kdy jednotlivé domy vymezené v závislosti na jejich pořízení, resp. na jejich určení v prohlášení vlastníka představují střediska bytového hospodářství a náklady společné pro všechny domy se soustřeďují ve středisku ostatního hospodaření. S výsledkem střediskového hospodaření, se nakládá v souladu se stanovami tedy tak jako dosud. K čl. 91/3 a 92/3 lze jen podotknout, že ZOK omezuje v bytovém družstvu nakládání se ziskem zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva. Ani nyní tedy není možné vyplácet členům podíly na zisku, avšak převod těchto podílů do dlouhodobé zálohy splňuje uvedenou pod-

9 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 9 / 11 mínku, protože použití dlouhodobé zálohy jako zdroje financování oprav a technického zhodnocení domu uspokojování bytových potřeb členů představuje. Čl. 94 Fondy družstva: Ani v tomto článku se věcně nic nemění v souladu s novou legislativou však zde dochází ke změně názvů některých fondů. Čl. 95 Základní kapitál: Ekonomická podstata základního kapitálu se nemění je základním vlastním finančním zdrojem družstva, který je tvořen členskými vklady základními a dalšími. ZOK však již neupravuje kategorii zapisovaného základního kapitálu, a tedy již ani nestanovuje jeho minimální výši (dosud 50 tis. Kč). Čl. 96 Nedělitelný fond: Dosud jediný povinný fond není již zákonem upraven. V některých jeho ustanoveních je pouze zmiňován rezervní fond, nové stanovy se však přidržely zažitého názvu nedělitelný fond. Nedělitelný fond zůstává fondem tvořeným ze zisku - jeho tvorba však již není povinná ze zákona. Beze změny proto zůstává i jeho prioritní účel použití úhrada případné ztráty. Čl. 97 Fond pořizovacích členských vkladů podle čl. 16: Jedná se o staronový fond (dle dosavadních stanov jde o fond členských podílů ), jemuž je z historických důvodů ponechán název fond, ačkoliv jde o součást základního kapitálu. Proti dosavadnímu stavu se věcně nic nemění. Čl. 98 a 99: Tyto články pojednávají o fondu družstevní výstavby a o doplňkovém fondu družstevní výstavby. Věcně se proti dosavadnímu stavu nic nemění. Tyto fondy nejsou součástí základního kapitálu, ale jsou ostatními kapitálovými fondy. Čl. 100 Fond dodatečných dalších členských vkladů podle čl. 17: Tomuto fondu odpovídá v dosavadních stanovách fond dodatečných členských vkladů, na němž se věcně nic nemění. Čl : Pojednávají o statutárním fondu bytového hospodářství, o dalších zajišťovacích fondech družstva, o dlouhodobé záloze na opravy a dodatečné investice a o sociálním fondu. Text článků je jen s malým upřesněním převzat z dosavadních stanov. Čl. 105 Povinnost člena k úhradě ztrát: Tento článek doznal významné změny. Nadále sice platí zásada, že povinnost přispět na úhradu ztráty může shromáždění delegátů uložit jen v případě, že tak určují stanovy, ZOK však nyní stanoví horní limit uhrazovací povinnosti na trojnásobek základního členského vkladu (dosud je úhrada ztráty členem družstva omezena trojnásobkem celého členského vkladu). Dochází tak k narovnání úhradové povinnosti mezi členy nájemci bytů a členy vlastníky bytů. Dalšími novými podmínkami za kterých lze uhrazovací povinnost uložit jsou: přednostní použití jiných zdrojů na úhradu ztráty a maximální lhůta jednoho roku mezi koncem účetního období v němž vznikla ztráta hrazená členy a přijetím rozhodnutí o uhrazovací povinnosti.

10 Čl : Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 10 / 11 Část VIII. (Zrušení a likvidace družstva) Tyto články jsou upraveny v souladu s novou legislativou. Zákon stanoví dílčí odchylky pro zrušení bytového družstva bez právního nástupce. Pokud jde o právní jednání, rozhoduje o něm jako dosud shromáždění delegátů. Při přeměně však podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev platí jednak kvalifikovaná většina, ale pro změnu právní formy u bytového družstva musí být 100 %ní souhlas všech jeho členů. Bytové družstvo se může sloučit pouze s jiným bytovým družstvem a v takovém případě nenastává likvidace. Zrušení právnické osoby a její likvidace je také upraveno v NOZ a v ZOK jsou pak stanoveny pouze doplňující skutečnosti s ohledem na potřebu vyšší kontroly činnosti likvidátora. Je zavedena povinnost likvidátora na konci likvidace předložit nejvyššímu orgánu závěrku a jiné listiny podstatné pro ukončení likvidace. Jsou také stanoveny některé speciální důvody pro zrušení bytového družstva rozhodnutím soudu, tyto důvody existují paralelně k obecným důvodům zrušení obchodní korporace podle ZOK. Člen má právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši svého členského vkladu; případné zbývající prostředky se rozdělí mezi členy rovným dílem. Při nuceném zrušení bytového družstva se může uplatnit i ručení členů orgánů při úpadku družstva; podle tohoto ustanovení může soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele družstva rozhodnout, že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností družstva. Toto ručení nelze zaměňovat s uhrazovací povinností při ztrátě družstva. Čl. 110 a 111: Část IX. (Společná ustanovení) Tyto články pojednávají o oznamování rozhodnutí orgánů družstva členům družstva a o rozhodování orgánů družstva o podnětech členů. Nedoznaly věcných změn. Čl. 112 Doručování: Tento článek je upraven podle stavu dosavadní judikatury v občanskoprávních vztazích, neboť ta předpokládá, že písemnost je doručena, dostala-li se do sféry vlivu adresáta. NOZ rovněž upravuje doručování zásilek, a to přísněji než je upraveno v těchto stanovách. Podle NOZ platí zásilka za doručenou třetí pracovní den po odeslání, pokud je odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb. Čl. 113 Počítání času: Text je převzat z dosavadních stanov. Čl : Část X. (Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu) Text je převzat z dosavadních stanov. Čl. 117 a 118: Část XI. (Přechodná a závěrečná ustanovení) Nedoznaly věcných změn - bylo pouze doplněno přechodné ustanovení, aby nevznikly pochybnosti o funkčním období členů orgánů družstva, jimž funkce vznikla ještě podle dosavadních předpisů. Přijetím těchto stanov bude splněna zákonná povinnost uložená družstvu ZOK - přizpůsobit do 6ti měsíců své stanovy novému předpisu pod sankcí zrušení družstva soudem. Důvodem je to, že dnem účinnosti tohoto zákona se zrušují ta ustanovení dosavadních stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními nových právních předpisů. Vzhledem k politické situaci nelze však zcela vyloučit, že NOZ i ZOK nakonec nenabudou účinnosti od Proto je platnost nových stanov vázána na účinnost těchto dvou zákonů.

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací českého soukromého práva, která má

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek 1 Právní postavení... 6 Článek 2 Obchodní firma...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více