Nové povinnosti po vliv dosavadní právní úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové povinnosti po 01.01.2014 - vliv dosavadní právní úpravy"

Transkript

1 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 1 / 11 I. Úvod V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabude účinnosti , vypracovalo družstvo návrh nových stanov družstva, vycházející ze zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ ) a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ). Uvedené předpisy však dosud nenabyly účinnosti a jejich dopad není tedy prověřen praxí. Dle sdělení SČMBD jsou s některými ustanoveními nových předpisů zatím spojeny výkladové problémy, které snad budou postupně odstraňovány výkladovými stanovisky expertní Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, působící při ministerstvu spravedlnosti. Tvorbu judikatury lze proto očekávat teprve v horizontu několika let po účinnosti zmíněných předpisů. Na bytová družstva budou též dopadat některé doprovodné předpisy z nichž některé jsou již schváleny (např. zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev) jiné jsou ještě v legislativním procesu a další se teprve připravují. Dá se tedy předpokládat, že budeme muset text stanov v příštích obdobích ještě aktualizovat v závislosti na vývoji v této oblasti. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. V platném znění (dále jen ObchZ ) předpokládal, že se shromáždění delegátů bude scházet v družstvech, v nichž není s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou schůzi ( 239/7 ObchZ). Bližší pravidla, z jakých lze působnost členské schůze přenést na shromáždění delegátů dosavadní zákon neobsahoval. ZOK je v tomto ohledu precizuje, když stanoví, že se shromáždění delegátů smí konat pouze v družstvech, která mají 200 a více členů ( 670/1 ZOK). Klesne-li počet členů družstva pod 200 a tento stav bude trvat alespoň 90 dnů, zaniká funkce delegátů a bude nutné svolávat členskou schůzi. II. Nové povinnosti po vliv dosavadní právní úpravy Do 6ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do jsou obchodní korporace a tedy i bytová družstva povinna: a/ přizpůsobit své stanovy ustanovením ZOK a doručit je do sbírky listin ( 777/2 ve spojení s em 3/3 ZOK). Nebude-li tato povinnost splněna, může být družstvo k úpravě stanov vyzváno soudem, který by k tomu též stanovil dodatečnou lhůtu. Pokud ani poté nedojde k nápravě, soud družstvo zruší a nařídí jeho likvidaci (v ZOK je uvedeno: soud...zruší obchodní korporaci..., nikoli soud...může zrušit obchodní korporaci... zákon v tomto případě nepřipouští možnost, aby soud zrušení obchodního korporace zvážil ); a dále b/ uzpůsobit úpravě ZOK ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně ( 777/3 ZOK) - - v opačném případě se výkon funkce považuje za bezplatný. Právní poměry družstev existujících ke dni se budou od řídit především: a/ stanovami, dále b/ donucujícímu ustanoveními ZOK a c/ na práva a povinnosti členů družstev, na která by nedopadla ani úprava stanov, ani donucujících ustanovení ZOK, se použijí dosavadní ustanovení obchodního zákoníku. Pro družstva vzniklá do totiž bude platit, že dosavadní ustanovení ObchZ, která upravují práva a povinnosti členů, se považují za součást obsahu stanov těchto existujících družstev za předpokladu, že: a/ nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK; a/nebo b/ se od nich družstvo neodchýlilo ve svých stanovách.

2 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 2 / 11 Povinné náležitosti stanov bytového družstva jsou uvedeny v u 553 ZOK. Těmito povinnými náležitostmi jsou: a/ firma družstva; b/ předmět podnikání nebo činnosti; c/ výše základního členského vkladu popř. dalšího vkladu; d/ způsob a lhůta jejich splacení přistupujícím členem; e/ způsob svolání členské schůze (shromáždění delegátů) a pravidla jejího rozhodování; f/ počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období; g/ podmínky vzniku členství v družstvu a h/ práva a povinnosti člena družstva. Z dalších ustanovení ZOK vyplývá povinnost nebo vhodnost upravit ve stanovách i další otázky fungování družstva. Na tato ustanovení v následujícím komentáři upozorňujeme. III. Komentář k jednotlivým ustanovením stanov Čl. 1 a 2: Čl. 3: Část I. (Základní ustanovení) tyto články jsou jen s formálními doplněními převzaty z dosavadních stanov. Věcně se nemění. Část II. (Předmět činnosti družstva) Z tohoto článku byly vypuštěny činnosti uvedené v dosavadních stanovách, které již družstvo neprovádí a jejichž provádění v budoucnu ani nepředpokládá i když zákon připouští, aby družstva provozovala i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů, a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter k hlavní činnosti družstva (hlavní činností družstva je uspokojování bytových potřeb členů a správa domů s byty a nebytovými prostory jiných osob). Čl. 4 a 5 Vznik členství: Část III. (Členství v družstvu) Z těchto článků byly vypuštěny ustanovení týkající se členství právnických osob. Čl. 6 Přechod družstevního podílu: Tento článek má nový název v souvislosti s obsahem pojmu družstevní podíl bližší vysvětlení v komentáři k čl. 14. Věcně se nemění. Čl. 7 Společné členství manželů: Tento článek obsahuje mimo dosavadního znění též novou právní úpravu společného členství manželů. Podle ZOK vzniká společné členství, jestliže je družstevní podíl součástí SJM. Manželé se tedy nyní mohou dohodnout, že družstevní podíl vyjmou ze SJM a podíl bude náležet jen jednomu z nich členem družstva tedy bude jen jeden z manželů. Takové nakládání s podílem v družstvu bylo dosud vyloučeno. Čl. 8: Beze změny. Čl. 9 Splynutí družstevních podílů: Zde je zapracována nová právní úprava, která tuto problematiku výslovně upravila. Proti dosavadnímu stavu se ale věcně nic nemění. Ke splynutí družstevních podílů dochází automaticky okamži-

3 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 3 / 11 kem jejich nabytí, s výjimkou družstevních podílů, s nimiž jsou spojena práva třetích osob (právem třetí osoby může být např. vlastnické právo jiné osoby). Čl. 10 Přeměna členství: Z odst. 2 bylo pouze vypuštěno písm. b/, pojednávací o přeměně samostatného členství zůstavitele při jeho přechodu na více dědiců tato situace podle ZOK již nemůže nastat. Čl. 11 Rozdělení družstevního podílu: Zde je také zapracována nová právní úprava rozdělení družstevního podílu nebylo dosud právními předpisy upraveno. Proti dosavadnímu stavu se ale také věcně nic nemění. Čl. 12 a 13 Členská práva a členské povinnosti: Práva člena i jeho povinnosti byla ve stanovách upravena podle nové právní úpravy, řada členských práv a povinností však byla převzata z dosavadních stanov. Čl. 14 Družstevní podíl: Tento pojem je novinkou. Družstevní podíl v nové právní úpravě nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje souhrn majetkových i nemajetkových práv a povinností člena k družstvu a družstva k členovi, a tedy členská práva a povinnosti. Čl. 15 Členský vklad: Obsahem tohoto článku je část dosavadního textu odst. Majetková účast člena družstva změněná zejména v tom, že ZOK nově vyžaduje pro převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavření písemné smlouvy. Tato podmínka bude zřejmě komplikovat možnost financování technického zhodnocení (modernizace nebo rekonstrukce) domu členským vkladem, a to i v případě použití již vytvořených finančních zdrojů (dlouhodobé zálohy) nebude-li smlouva uzavřena, nebude moci družstvo převést zdroje z této zálohy na další členský vklad, jak dosud zcela běžně, pouze na základě stanov činilo. Ve smlouvě by také měla být zakotvena možnost použití vkladu na úhradu ztráty střediska bytového hospodářství. Čl. 16 a 17 Další členské vklady: Zákon nově umožňuje, aby měl člen více dalších členských vkladů. Z praktických důvodů (zejména pro případný převod družstevního bytu do vlastnictví člena) je vhodné u každého člena odlišovat další členský vklad, který je zdrojem hodnoty jím užívaného družstevního bytu (pořizovací cena + technické zhodnocení) a k němu příslušejícího podílu na pozemku (tento vklad je zpravidla spotřebován při převodu bytu do vlastnictví člena). Tento vklad je tedy zdrojem hodnoty domu a pozemku (v aktivech mu odpovídá dlouhodobý hmotný majetek stavba, resp. jednotka a pozemek) a je upraven v čl. 16 pořizovací další členský vklad. Dodatečný další členský vklad podle čl. 17 není při splacení zdrojem hodnoty domu ani pozemku - v aktivech družstva mu odpovídají peníze (pokud nejde o nepeněžitý vklad), a to až do doby jeho použití na úhradu ztráty (vklad zaniká) nebo financování technického zhodnocení (peníze se změní na dlouhodobý hmotný majetek), kdy se tento vklad změní na pořizovací další členský vklad (je zdrojem hodnoty domu). Jak již bylo uvedeno v komentáři k čl. 15, může člen převzít povinnost k úhradě dalšího členského vkladu jen za následujících podmínek: a/ stanovy připustí možnost dalšího členské vkladu; b/ stanovy určí výši dalšího členského vkladu nebo způsob jeho určení; c/ družstvo uzavře se členem písemnou smlouvu s náležitostmi podle ZOK. Družstvo je povinno dbát, aby byly tyto podmínky splněny, v opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy by členové plnili ve prospěch družstva bez právního důvodu a na straně družstva by tak vzniklo bezdůvodné obohacení.

4 Čl. 18 Převod družstevního podílu: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 4 / 11 Postup při převodu družstevního podílu a vznik právních účinků vůči družstvu zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov. Podmínky vzniku členství jsou ve stanovách uvedeny v čl. 4. Převoditelnost družstevního podílu, má-li se jeho nabyvatelem stát osoba, která splňuje podmínky stanov, nelze v bytovém družstvu vyloučit ani omezit. ZOK nově výslovně stanoví, že s převodem družstevního podílu přechází na nabyvatele právo na nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu souvisejících s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru) převodcem nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Převodce družstevního podílu za dluhy spojené s družstevním podílem družstvu ručí. Dochází tak k zásadní změně právní úpravy, která družstvům rozšiřuje možnost uspokojení jejich pohledávek vůči bývalým členům. Čl. 19 Převod části družstevního podílu: Převod družstevního podílu po jeho rozdělení je možný jen na člena družstva (stávajícího nebo nového). Rozdělení družstevního podílu je účinné nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozdělovaného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu (nebytového prostoru). K tomu jen poznamenáváme, že pokud někdo nabývá družstevní podíl celý - nerozdělovaný, vstupuje do práv a povinností převodce (stává se automaticky členem družstva namísto převodce) a formální vstup do družstva podáním přihlášky a úhrada základního členského vkladu se od něj nepožaduje. Čl. 20 Zánik členství: Oproti dosavadní úpravě se pravidla pro zánik členství zásadně nemění, pouze se dílčím způsobem upřesňují a odstraňuje se dosavadní nesprávná terminologie. V odst. 2 se nově uvádí situace v konkurzním a insolvenčním řízení, za nichž se členství v družstvu obnovuje. ZOK stanoví osobě, které byl již vyplacen vypořádací podíl, 30ti denní lhůtu pro vrácení vypořádacího podílu zpět družstvu. Čl. 21 a 22 Dohoda a vystoupení: Ustanovení těchto článků se proti dosavadnímu textu v zásadě nemění. Jen u vystoupení je zkrácena výpovědní doba o jeden měsíc. Čl. 23 Vyloučení: Hlavní principy a důvody pro vyloučení člena z družstva se nemění. Lhůty a postupy související s vyloučením člena z družstva nemůže družstvo ve stanovách upravit jinak, než jak stanoví ZOK. Protože ZOK přiznává každému členu právo požadovat od družstva opis seznamu členů, je jako důvod pro vyloučení z družstva uvedena také situace, kdy člen družstva seznam členů zneužije. Novým důvodem pro vyloučení je i trestný čin spáchaný proti osobě, která bydlí v domě nebo proti majetku třetích osob. Členství zaniká teprve marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo doručením rozhodnutí o zamítnutí námitek. Členství tedy již nezaniká jen rozhodnutím příslušného orgánu. Čl. 24 Zánik družstva: Ukončení členství je nově vázáno k zániku družstva (tj. k výmazu z veřejného rejstříku), nikoli k ukončení jeho likvidace. Jde však pouze o terminologické upřesnění. Čl. 25 Zánik společného členství manželů:

5 Čl. 26 Vypořádací podíl: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 5 / 11 V tomto článku je upraven způsob určení vypořádacího podílu při zániku členství shodně jako v dosavadních stanovách, je respektováno odlišné právní postavení a s tím související odlišná majetková účast člena v družstvu. Přitom nemusí jít vždy o součet všech vkladů, které člen do družstva dříve vložil, pokud např. byl další členský vklad nebo jeho část členovi vrácen nebo byl použit na úhradu ztráty. Jedná se vždy o aktuální hodnotu ke dni zániku členství. Čl. 27 Členská evidence: Zde je zapracována nová zákonná úprava ZOK. Seznam členů nahrazuje dosavadní evidenci členů a upřesňuje, jaké údaje se do seznamu zapisují. Nově je v tomto článku doplněno, že údaje ze seznamu se poskytují i za podmínek stanovenými jinými právními předpisy. Družstvo je totiž povinno poskytovat údaje ze seznamu i jiným osobám o nichž tak stanoví zákon a jimž je každá osoba povinna poskytovat součinnost např. soudu, exekutorovi nebo insolvenčnímu správci. Čl Část IV. (Pořadníky a vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu) Ustanovení těchto článků jsou v podstatě převzaty z dosavadních stanov a byla u nich upravena terminologie tak, aby odpovídala ZOK. Část V. (Nájem družstevního bytu) Úprava nájmu družstevního bytu není v nových předpisech zcela přehledná. ZOK) odkazuje ve věcech nájmu družstevního bytu na ustanovení NOZ upravující nájem bytu, nestanoví-li ZOK sám jinak. NOZ naopak uvádí, že podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu a práva a povinnosti nájemce a pronajímatele jsou obsaženy v ZOK a ve stanovách družstva. Čl. 33 Vznik nájmu družstevního bytu: V tomto článku je upraven vznik nájmu a náležitosti nájemní smlouvy. Proti dosavadnímu stavu se věcně nic nemění. Čl. 34 a 35 Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu: Do těchto článků byla převzata úprava z dosavadních stanov a byly doplněny prvky nové právní úpravy. Čl. 36: Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byly doplněny zásady pro chování zvířat v bytě a ustanovení o odevzdání bytu při skončení nájmu. Čl : Čl. 41: Zde došlo k úpravě znění v dosavadních stanovách je uvedeno, že výši poplatku z prodlení při nezaplacení nájemného určuje zvláštní předpis, kterým bylo vládní nařízení č.142/94.sb. To však NOZ zruší a družstvo by nebylo před neplatiči nájemného nijak chráněno. Byl sem proto alespoň zapracován úrok z prodlení ve výši 1 z dlužné částky denně, nejméně však 10 Kč měsíčně oproti dosavadnímu stavu je tak ale sankce za neplacení nájemného snížena o 60 %. Dále byl doplněn nový odstavec za účelem vyloučení postupu podle NOZ, kdy za určitých okolností nelze s dlužníkem ukončit nájemní vztah.

6 Čl. 42: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 6 / 11 Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byla doplněna prekluze práva na slevu. Čl. 43 Společný nájem bytu manžely: V tomto článku je zapracována nová právní úprava, podle níž může mít společné jmění manželů více režimů. Oproti dosavadní úpravě vzniká manželům společný nájem družstevního bytu tehdy, pokud je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (podle dřívější úpravy nebylo možné, aby si manželé družstevní podíl ze společného jmění manželů vyjmuli). ZOK nyní stanoví, že společné nájemní právo zůstává manželům zachováno i tehdy, když zůstane členem družstva jenom jeden z nich, neboť společný nájem manželů je nyní vázán na členství alespoň jednoho z nich. Čl. 44: Čl. 45: Proti dosavadnímu stavu se nic nemění. Text je převzat z dosavadních stanov do kterého byla doplněna možnost zániku práva společného nájmu družstevního bytu i v případě, že se na tom dohodnou manželé, kteří nejsou rozvedeni. Čl. 46 a 47: Čl. 48 Výměna bytu: Text je převzat z dosavadních stanov ze kterého bylo vypuštěno právo domáhat se vydání souhlasu družstva s výměnou bytu u soudu, neboť NOZ už výměnu bytů neupravuje vůbec a tím ani toto právo. Čl. 49 Zánik nájmu družstevního bytu: Ustanovení tohoto článku odpovídá dosavadní koncepci, v souladu s NOZ již ale neobsahuje ustanovení o bytových náhradách. Při skončení nájmu vzniká nyní povinnost vyklidit byt bez náhrady. Čl. 50 Nájem družstevních nebytových prostor: Stanovy v tomto článku pouze odkazují na úpravu v NOZ o nájmu nebytových prostor, neboť v případě pronájmu za účelem podnikání půjde o ustanovení NOZ upravující nájem prostoru sloužícího k podnikání a v případě pronájmu za jiným účelem se nájem bude řídit obecnými ustanoveními NOZ o nájmu. Čl. 51 Zajištění řádného využívání bytů: Text je převzat z dosavadních stanov ze kterého bylo vypuštěny ustanovení neodpovídající nové právní úpravě. Čl : Ustanovení o sloučení nebo rozdělení bytů byla převzata z dosavadních stanov. Čl. 55 a 56: Část VI. (Orgány družstva)

7 Čl. 57: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 7 / 11 Tento článek je nový a stanoví, že člen družstva se může stát členem orgánu jedině volbou, přičemž musí být splněny předpoklady pro zvolení, tj. především dosažení věku 18ti let, svéprávnost a bezúhonnost. Tato povinnost ve stanovách dříve nebyla byla však stanovena jinými právními předpisy (ObchZ a ŽivZ). Čl. 58: Čl. 59: Dosavadní ObchZ stanovil funkční období každému členu orgánu zvlášť - nyní ZOK stanoví výslovně, že funkční období členů voleného orgánu končí všem členům stejně včetně delegátů. Za člena orgánu družstva může být platně zvolen pouze člen družstva a k platnosti jeho volby je nutné, aby člen družstva s přijetím funkce vyslovil souhlas, ať již před volbou nebo poté, kdy byl zvolen. V případě dodatečného souhlasu je však třeba za den započetí funkčního období považovat den volby - nikoliv den dodatečného souhlasu. Odmítne-li zvolený člen orgánu přijmout funkci, je nutno uskutečnit doplňující volbu. Čl. 60: ZOK však nově rozšiřuje povinnost statutárních i jiných orgánů o povinnost loajality k družstvu. Čl. 61: Text převzat z dosavadních stanov. Nově však ZOK členu orgánu zakazuje odstoupit z funkce, bude-li doba jeho odstoupení pro družstvo nevhodná. Nevhodnost je však subjektivní pojem a její posouzení bude činit příslušný orgán pro každý konkrétní případ. Čl : Novinkou však je povinnost uvést do zápisu z jednání představenstva nebo kontrolní komise jména jeho členů, kteří při hlasování hlasovali PROTI nebo se hlasování zdrželi. Čl. 66 Shromáždění delegátů: Čl. 67: Pojednává o svolávání SD. V případě svolávání řádného SD se proti dosavadnímu stavu věcně nic nemění, je-li však nutno svolat mimořádné SD je, v souladu se ZOK, v těchto stanovách snížen počet členů družstva, kteří mohou žádat o jeho svolání z jedné třetiny na 10 %. Pro SD je nyní nově stanoveno, že po odeslání pozvánek nelze již program SD měnit. Čl. 68: Upravuje otázky usnášeníschopnosti SD, stanovuje kvórum pro platnost usnesení pro hlasování o uhrazovací povinnosti nebo o zrušení či přeměně družstva je zvyšuje z prosté většiny na kvalifikovanou a řeší též otázku případné neusnášeníschopnosti SD, přičemž určuje, že na náhradním shromáždění bude nyní stačit přítomnost 10ti % delegátů oproti dosavadním 20ti %.

8 Čl. 69 a 70: Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 8 / 11 V těchto článcích je popsán způsob organizování volby delegátů a stanovují práva a povinnosti delegátů, neboť dosavadní stanovy upravují tyto otázky jen okrajově. Čl Představenstvo: Čl. 74 Předseda družstva: Text článku převzat z dosavadních stanov, je však třeba podotknout, že předseda družstva uvedený jako orgán ve stanovách není samostatným statutárním orgánem, ale je součástí představenstva, jako jeden z jeho členů, který byl zvolen představenstvem za předsedu. Čl : Tyto články pojednávají o organizování práce představenstva, o rozhodování o bytových otázkách a o řízení běžné činnosti družstva. Čl Kontrolní komise: Čl Samospráva a výbor samosprávy: Úprava samospráv a jejich výborů je do nových stanov převzata ze stávajících stanov. Podle našich dosavadních zkušeností je existence a fungování samospráv funkční, a proto zde nedochází k žádným významným změnám. Čl. 89 Pomocné orgány: Text článku převzat z dosavadních stanov. Čl. 90 Zastupování družstva ve SVJ: Toto ustanovení vyjadřuje postavení zástupce spoluvlastníka, kterým je bytové družstvo při jednání na shromáždění SVJ. V souladu se ZOK se principiálně o otázkách, které budou projednávány na shromáždění SVJ má nejprve hlasovat v představenstvu družstva a výsledek tohoto hlasování uplatní zástupce družstva na shromáždění SVJ. Částečně se tedy jedná o obdobu imperativního mandátu v důležitých otázkách, které byly známy podle programu schůze SVJ předem a mohlo být tedy o nich na představenstvu družstva jednáno. V ostatních případech, které operativně vyplynou při jednání SVJ musí zástupce družstva jednat s péčí řádného vlastníka a ve smyslu článku 60 těchto stanov. Čl : Část VII. (Hospodaření družstva) Tyto články pojednávají o financování činnosti družstva, bytovém hospodářství a o ostatním hospodaření. Proti dosavadnímu stavu se věcně téměř nic nemění. Družstvo bude i nadále hospodařit v oddělených účetních střediscích (i když způsob regulace nájemného oddělenou evidenci nákladů jednotlivých domů již přímo nevyžaduje), kdy jednotlivé domy vymezené v závislosti na jejich pořízení, resp. na jejich určení v prohlášení vlastníka představují střediska bytového hospodářství a náklady společné pro všechny domy se soustřeďují ve středisku ostatního hospodaření. S výsledkem střediskového hospodaření, se nakládá v souladu se stanovami tedy tak jako dosud. K čl. 91/3 a 92/3 lze jen podotknout, že ZOK omezuje v bytovém družstvu nakládání se ziskem zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva. Ani nyní tedy není možné vyplácet členům podíly na zisku, avšak převod těchto podílů do dlouhodobé zálohy splňuje uvedenou pod-

9 Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 9 / 11 mínku, protože použití dlouhodobé zálohy jako zdroje financování oprav a technického zhodnocení domu uspokojování bytových potřeb členů představuje. Čl. 94 Fondy družstva: Ani v tomto článku se věcně nic nemění v souladu s novou legislativou však zde dochází ke změně názvů některých fondů. Čl. 95 Základní kapitál: Ekonomická podstata základního kapitálu se nemění je základním vlastním finančním zdrojem družstva, který je tvořen členskými vklady základními a dalšími. ZOK však již neupravuje kategorii zapisovaného základního kapitálu, a tedy již ani nestanovuje jeho minimální výši (dosud 50 tis. Kč). Čl. 96 Nedělitelný fond: Dosud jediný povinný fond není již zákonem upraven. V některých jeho ustanoveních je pouze zmiňován rezervní fond, nové stanovy se však přidržely zažitého názvu nedělitelný fond. Nedělitelný fond zůstává fondem tvořeným ze zisku - jeho tvorba však již není povinná ze zákona. Beze změny proto zůstává i jeho prioritní účel použití úhrada případné ztráty. Čl. 97 Fond pořizovacích členských vkladů podle čl. 16: Jedná se o staronový fond (dle dosavadních stanov jde o fond členských podílů ), jemuž je z historických důvodů ponechán název fond, ačkoliv jde o součást základního kapitálu. Proti dosavadnímu stavu se věcně nic nemění. Čl. 98 a 99: Tyto články pojednávají o fondu družstevní výstavby a o doplňkovém fondu družstevní výstavby. Věcně se proti dosavadnímu stavu nic nemění. Tyto fondy nejsou součástí základního kapitálu, ale jsou ostatními kapitálovými fondy. Čl. 100 Fond dodatečných dalších členských vkladů podle čl. 17: Tomuto fondu odpovídá v dosavadních stanovách fond dodatečných členských vkladů, na němž se věcně nic nemění. Čl : Pojednávají o statutárním fondu bytového hospodářství, o dalších zajišťovacích fondech družstva, o dlouhodobé záloze na opravy a dodatečné investice a o sociálním fondu. Text článků je jen s malým upřesněním převzat z dosavadních stanov. Čl. 105 Povinnost člena k úhradě ztrát: Tento článek doznal významné změny. Nadále sice platí zásada, že povinnost přispět na úhradu ztráty může shromáždění delegátů uložit jen v případě, že tak určují stanovy, ZOK však nyní stanoví horní limit uhrazovací povinnosti na trojnásobek základního členského vkladu (dosud je úhrada ztráty členem družstva omezena trojnásobkem celého členského vkladu). Dochází tak k narovnání úhradové povinnosti mezi členy nájemci bytů a členy vlastníky bytů. Dalšími novými podmínkami za kterých lze uhrazovací povinnost uložit jsou: přednostní použití jiných zdrojů na úhradu ztráty a maximální lhůta jednoho roku mezi koncem účetního období v němž vznikla ztráta hrazená členy a přijetím rozhodnutí o uhrazovací povinnosti.

10 Čl : Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 10 / 11 Část VIII. (Zrušení a likvidace družstva) Tyto články jsou upraveny v souladu s novou legislativou. Zákon stanoví dílčí odchylky pro zrušení bytového družstva bez právního nástupce. Pokud jde o právní jednání, rozhoduje o něm jako dosud shromáždění delegátů. Při přeměně však podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev platí jednak kvalifikovaná většina, ale pro změnu právní formy u bytového družstva musí být 100 %ní souhlas všech jeho členů. Bytové družstvo se může sloučit pouze s jiným bytovým družstvem a v takovém případě nenastává likvidace. Zrušení právnické osoby a její likvidace je také upraveno v NOZ a v ZOK jsou pak stanoveny pouze doplňující skutečnosti s ohledem na potřebu vyšší kontroly činnosti likvidátora. Je zavedena povinnost likvidátora na konci likvidace předložit nejvyššímu orgánu závěrku a jiné listiny podstatné pro ukončení likvidace. Jsou také stanoveny některé speciální důvody pro zrušení bytového družstva rozhodnutím soudu, tyto důvody existují paralelně k obecným důvodům zrušení obchodní korporace podle ZOK. Člen má právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši svého členského vkladu; případné zbývající prostředky se rozdělí mezi členy rovným dílem. Při nuceném zrušení bytového družstva se může uplatnit i ručení členů orgánů při úpadku družstva; podle tohoto ustanovení může soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele družstva rozhodnout, že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností družstva. Toto ručení nelze zaměňovat s uhrazovací povinností při ztrátě družstva. Čl. 110 a 111: Část IX. (Společná ustanovení) Tyto články pojednávají o oznamování rozhodnutí orgánů družstva členům družstva a o rozhodování orgánů družstva o podnětech členů. Nedoznaly věcných změn. Čl. 112 Doručování: Tento článek je upraven podle stavu dosavadní judikatury v občanskoprávních vztazích, neboť ta předpokládá, že písemnost je doručena, dostala-li se do sféry vlivu adresáta. NOZ rovněž upravuje doručování zásilek, a to přísněji než je upraveno v těchto stanovách. Podle NOZ platí zásilka za doručenou třetí pracovní den po odeslání, pokud je odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb. Čl. 113 Počítání času: Text je převzat z dosavadních stanov. Čl : Část X. (Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu) Text je převzat z dosavadních stanov. Čl. 117 a 118: Část XI. (Přechodná a závěrečná ustanovení) Nedoznaly věcných změn - bylo pouze doplněno přechodné ustanovení, aby nevznikly pochybnosti o funkčním období členů orgánů družstva, jimž funkce vznikla ještě podle dosavadních předpisů. Přijetím těchto stanov bude splněna zákonná povinnost uložená družstvu ZOK - přizpůsobit do 6ti měsíců své stanovy novému předpisu pod sankcí zrušení družstva soudem. Důvodem je to, že dnem účinnosti tohoto zákona se zrušují ta ustanovení dosavadních stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními nových právních předpisů. Vzhledem k politické situaci nelze však zcela vyloučit, že NOZ i ZOK nakonec nenabudou účinnosti od Proto je platnost nových stanov vázána na účinnost těchto dvou zákonů.

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací českého soukromého práva, která má

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1)Firma: Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou 2) Sídlo: Družstevní 569-570, 582 63 Ždírec nad Doubravou 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI)

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení právnických osob s názvem Asociace systémové AV integrace se zakládá jako zájmové sdružení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více