Agentury ochrany pírody a krajiny R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentury ochrany pírody a krajiny R"

Transkript

1 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R

2 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci úad pomáhali veejnosti v její snaze o pístup k informacím a poskytovali jí rady, aby usnadovali veejnosti úast na rozhodování a její snahu o pístup k právní ochran v záležitostech životního prostedí. (Aarhuská úmluva) ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 A. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ...4 I. Úvod...4 II. Rozsah poskytovaných informací...4 III. Náležitosti žádostí o poskytnutí informace a postup pi odstraování jejich nedostatk...6 IV. Forma žádostí o informaci a její doplování...6 V. Vyizování žádosti o informaci...7 VI. Zdroje informací...9 VII. Úhrada náklad za poskytování informací...10 VIII. Sankce...11 IX. Zveejování a aktivní zpístupování informací...12 B. POSKYTOVÁNÍ DAT...14 I. Úvod...14 II. Specifikace poskytovaných dat...14 III. Data poskytovaná na žádost...15 IV. Proces vyizování žádosti o data...15 V. Úhrada náklad za poskytování DAT...15 C. ÚSTEDNÍ SEZNAM OCHRANY PÍRODY...17 I. Úvod...17 II. Zpístupování dat Digitálního registru ÚSOP...17 III. Poskytování dat Digitálního registru ÚSOP...17 Píloha. 1 Úmluva o pístupu k informacím...19 Píloha. 2 - Vybrané ásti zákona. 123/1998 Sb. po novelách...20 Píloha. 3 - Vybrané ásti zákona. 106/1999 Sb. po novelách...23 Píloha. 4 - Vzory výzvy k upesnní žádosti o poskytování informace...28 Píloha. 4 - Vzory výzvy k upesnní žádosti o poskytování informace...29 Píloha. 5 - Vzory rozhodnutí o odepení zpístupnní informace...30 Píloha. 6 Evidence záznam o poskytování informací...31 Píloha. 7 Vzor licenní smlouvy o vytžování databáze...32 Píloha. 8 Vzor žádosti o data...37

3 3 Metodické listy. 4/1/07 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Psobnost metodických list Tyto metodické listy (dále jen listy ) obsahují pravidla pro poskytování a zveejování informací podle zákona. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostedí, ve znní z.. 132/2000 Sb. a z.. 6/2005 Sb., a podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní z.. 101/2000 Sb., z.. 159/2000 Sb., z.. 39/2001 Sb. a z.. 61/2006 Sb. Listy jsou ureny pracovníkm Agentury ochrany pírody a krajiny eské republiky (dále jen AOPK R ). Tyto listy neupravují zpístupování údaj získaných pro statistické úely podle zákona. 89/1995 Sb., o státní statistické služb. Dále neupravují poskytování osobních údaj, které podrobn eší zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj. Neupravují rovnž poskytování informací sdlovacím prostedkm, tj. tisku, televizním a rozhlasovým stanicím, zpravodajským agenturám (nap. TK), internetovým zpravodajským serverm a ostatním akreditovaným novinám. Pi poskytování informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj ve smyslu ustanovení 2 z.. 123/1998 Sb. postupuje píslušný pracovník v souladu se z.. 123/1998 Sb. a tmito listy. Pi poskytování jiných informací než o stavu životního prostedí a pírodních zdroj postupuje píslušný pracovník v souladu se z.. 106/1999 Sb. a tmito listy. Tyto listy dále obsahují pravidla pro poskytování dat AOPK R a vedení databáze Ústedního seznamu ochrany pírody, podle vyhlášky. 395/1992 Sb. provozovaného AOPK R. Úinnost list Úinnost tchto Metodických list poíná ode dne

4 4 Metodické listy. 4/1/07 A. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ I. ÚVOD Pracovník píslušný k vyízení žádosti o poskytnutí informace Povinnost zpístupovat informace dle zákona. 123/1998 Sb. a podávat informace ve smyslu z.. 106/1999 Sb. má každý pracovník AOPK R, pokud se požadovaná informace týká pedmtu jeho pracovní nápln (dále jen píslušný pracovník). Pokud má být informace odepena (viz kapitola II.) je pracovníkem píslušným k vyízení informace vedoucí pracovišt AOPK R, tj.: a) vedoucí regionálního pracovišt AOPK R, tj. vedoucí píslušné správy CHKO nebo krajského stediska. b) námstek editele vcn píslušné sekce editelství AOPK R, jde-li o informaci v jeho psobnosti. c) editel Odpovdnost za vcnou správnost zpístupnní informace nese píslušný pracovník podle zákoníku práce. Pracovník, kterému byla žádost o informaci podána, a není pitom oprávnn informaci poskytnout, postoupí bezodkladn žádost píslušnému pracovníku. II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ Zpístupované informace Pojem informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj je mj. vymezen v 2 písm. a) zákona. 123/1998 Sb. (viz píloha. 2). Jedná-li se o žádost týkající se alespo zásti informace o životním prostedí ve smyslu 2 písm. a) zákona, postupuje píslušný pracovník pi jejím zpístupování v souladu se zákonem. 123/1998 Sb., nebo se jedná ve vztahu k zákonu. 106/1999 Sb. o pedpis speciální. Píslušný pracovník zpístupuje v souladu se z.. 123/1998 Sb. informace o životním prostedí, tak jak jsou definovány v 2 písm. a) tohoto zákona, viz píloha. 2 tchto Metodických list. Poskytování jiných informací než o stavu životního prostedí a pírodních zdroj se ídí zákonem. 106/1999 Sb. V pípad regionálního pracovišt, tj. správy CHKO nebo krajského stediska, se mže jednat nap. o informace o dodavatelích služeb ve vztahu k zajištní ochrany pírody a provozu organizace. Odepírané informace Dvody, pi jejichž existenci je nutno poskytnutí informace odepít, jsou uvedeny v 8 zákona. 123/1998 Sb. (viz píloha. 2). Jedná se jednak o dvody vyplývající ze zvláštních pedpis ( 8 odst. 1), jednak o dvody stanovené samotným zákonem. Zpístupnní informace je též možno nikoli tedy nutno odepít z dvod uvedených v 8 odst. 3. Odstavce 4 a 5 8 urují podmínky, za kterých jsou dvody pro odepení poskytnutí informace omezeny. Povený pracovník AOPK R neposuzuje, zda je informace pedmtem zákona o ochran utajovaných skuteností, jelikož podle provádcího pedpisu z.. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností, nemá resort MŽP stanoven okruh utajovaných skuteností. O odepení zpístupnní informace a jeho dvodu musí píslušný pracovník vždy žadatele uvdomit, a to formou rozhodnutí ve správním ízení. Právo odepít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá dvod odepení.

5 5 Metodické listy. 4/1/07 Píslušný pracovník odepe v souladu s 8 odst. 1 a 2 zpístupnní informací: vypovídajících o skutenostech chránných z dvodu ochrany osobních nebo individuálních údaj a ochrany osobnosti. O omezení poskytnutí informace z dvodu ochrany osobnosti nejde v pípadech, kdy se jedná pouze o zveejnní identifikace subjektu ze správního spisu. Poskytnutí tchto informací je možné s písemným souhlasem toho, koho se údaje týkají. Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o pvodci innosti zneišující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostedí obsažené v pravomocném rozhodnutí o pestupku nebo trestném inu; pokud to vyluují pedpisy o ochran duševního vlastnictví; vypovídajících o skutenostech chránných z dvodu ochrany obchodního tajemství, nestanoví-li zvláštní pedpisy jinak (nap. zákon. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon). Porušením obchodního tajemství není zpístupnní informace oznaené za obchodní tajemství, pokud se požadovaná informace týká psobení provozní innosti podnikatele na životní prostedí, nebo hrozí bezprostední ohrožení lidského zdraví i životního prostedí, nebo požadovaná informace byla získána z prostedk veejných rozpot; nedá-li k tomu pedchozí souhlas osoba, která tuto informaci poskytla mimo správní ízení, nebo osoba, která není úastníkem správního ízení, a tato informace vypovídá o: a) skutenostech, o kterých nebyla ze zákona povinna informovat a zárove nejsou podntem nebo návrhem na zahájení správního ízení, b) podntu ke kontrole nebo má charakter stížnosti orgán nebo subjekt zveejní pouze výsledky kontroly i šetení bez bližší specifikace stžovatele, nebo c) údajích o tetí osob, které nejsou proveny; o míst výskytu zvlášt chránných druh rostlin, živoich nebo nerost, není-li lokalita jejich výskytu zajištna tak, že pípadným zneužitím informace nedojde k jejich ohrožení, poškození nebo rušení. Má-li pracovník píslušný k vyízení žádosti pochybnosti o ochran pedmtné lokality ped nežádoucím zásahem, obrátí se s dotazem na svého pímého vedoucího daného pracovišt (vedoucí správy CHKO, vedoucí krajského stediska a v pípad editelství AOPK R pímý nadízený); opatovaných institucemi v rámci pípravných ízení ve vcech trestních nebo týkajících se neukonených ízení a nepravomocných rozhodnutí o pestupcích a jiných správních deliktech. Píslušný pracovník mže v souladu s 8 odst. 3 odepít zpístupnní informace, pokud: jde o informace týkající se dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údaj. Za nezpracované nebo nevyhodnocené údaje se zpravidla považují i ty údaje, které nebyly dosud schváleny v souladu s interním pedpisem pokud takové schválení vyžadují, nebo pokud si toto schválení nevyhradil vedoucí pracovník. Za zpracované nebo vyhodnocené údaje se naopak považují ty údaje, které orgán nebo subjekt použil ve svých oficiálních dokumentech (stanoviska, vyjádení apod.); se jedná o žádost formulovanou zjevn provokativn nebo obstrukn, tedy žádost oividn sledující jiné cíle než získat dané informace. Za provokativní žádost se zpravidla považuje taková žádost, která výslovn a hrub napadá innost konkrétního pracovníka a je-li pitom zejmé, že tato tvrzení se nezakládají na pravd, dále žádost, jejíž obsah neoprávnn smuje ke zpochybnní innosti i významu orgánu. Za obstrukní žádost se zpravidla považuje taková žádost, která se týká všeobecn známých skuteností nebo která smuje ke zejm úmyslnému zatížení pracovník orgánu; ji má žadatel již prokazateln k dispozici. Za takovou se považuje taková informace, o jejímž pedešlém poskytnutí má pracovník doklad, nebo lze-li jinak bezpochyby dokázat, že žadatel již požadovanou informaci má k dispozici (nap. údaje uvedené na internetových stránkách organizace, na úední desce atd.); se týká vnitních pokyn AOPK R, které se vztahují k vnitnímu chodu AOPK R. Jedná se o organizaní ád AOPK R, pokyny k obhm doklad, o finanní kontrole aj.

6 6 Metodické listy. 4/1/07 Dvody pro odepení poskytnutí informace dle z.. 106/1999 Sb. jsou uvedeny v jeho 7-12 (viz píloha. 3). Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace po vylouení tch informací, u nichž to stanoví zákon. V odvodnných pípadech povinný subjekt oví, zda dvod odepení trvá. Právo odepít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá dvod odepení. III. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A POSTUP PI ODSTRAOVÁNÍ JEJICH NEDOSTATK Identifikace žadatele Žadatelem mže být jakákoli fyzická i právnická osoba. Základní náležitostí žádosti, pi jejíž absenci pracovník píslušný k vyízení žádosti odloží, je identifikace žádající osoby. Podoba identifikace záleží na form podání žádosti (nap. u žádosti podané prostednictvím elektronické pošty musí být uvedena elektronická adresa žadatele, u písemných žádostí potom jméno, píjmení, bydlišt, pípadn telefonní íslo). V každém pípad nesmí být žádost anonymní. Urení požadované informace a postup pi jejím upesování Žádost o informaci musí též obsahovat srozumitelné a konkrétní vymezení informace, jež má být zpístupnna. Pi absenci této náležitosti píslušný pracovník nejprve zjistí, je-li to vzhledem k podob žádosti možné, zda jde o žádost o informaci o životním prostedí, i nikoli. Jde-li o nesrozumitelnou nebo píliš obecn formulovanou žádost o informaci o životním prostedí podle zákona. 123/1998 Sb., doruí píslušný pracovník bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 15 dn od obdržení žádosti, žadateli výzvu, v níž vymezí, co je teba upesnit. V této výzv žadatele zárove pouí, že upesnní žádosti musí být dorueno pracovišti AOPK R do 15 dn od obdržení výzvy. Pokud žadatel tuto žádost v uvedeném termínu neupesní, má se za to, že od své žádosti upustil. V pípad, že žadatel nežádá o informaci o životním prostedí, nýbrž o informaci jinou, píp. nelzeli ze žádosti poznat, o jaký typ informace žadateli jde, vyzve píslušný pracovník v souladu se z.. 106/1999 Sb. žadatele do sedmi dn ode dne podání žádosti k jejímu upesnní. Neupesní-li žadatel žádost do 30 dn ode dne doruení výzvy, vedoucí pracovišt AOPK R vetn regionálních pracoviš (tj. vedoucí píslušné správy CHKO nebo krajského stediska) nebo vcn píslušný námstek editelství AOPK R žádost odloží. IV. FORMA ŽÁDOSTÍ O INFORMACI A JEJÍ DOPLOVÁNÍ Forma žádostí o informace dle z.. 123/1998 Sb. Žádost dle z.. 123/1998 Sb. lze podávat ústn, písemn, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou ( 3 odst. 1 zákona). Lze-li telefonickou nebo ústní žádost vyídit neprodlen zpsobem zvoleným žadatelem a vyslovíli s tímto neprodleným vyízením žadatel souhlas, poskytne píslušný pracovník žadateli informaci neprodlen. Jde-li o jinou než písemnou žádost, kterou nelze vyídit dle pedchozího odstavce, vyzve píslušný pracovník žadatele k písemnému doplnní žádosti, jestliže se s žadatelem prokazateln nedohodne na míst a ase pro ústní doplnní žádosti do protokolu. Zárove žadatele informuje, že neobdrží-li písemnou žádost do 15 dn ode dne, kdy mu byla výzva doruena, má se za to, že od své žádosti upustil.

7 7 Metodické listy. 4/1/07 Forma žádostí o informace dle z.. 106/1999 Sb. Žádost dle z.. 106/1999 Sb. mže být podána ústn i písemn, a to i prostednictvím sít nebo služby elektronických komunikací ( 13 odst. 1 zákona). Není-li žadateli na ústn podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústn podanou žádost za dostaující, mže tuto žádost podat písemn. Pokud žadatel podá svou žádost ústn, neplatí pi procesu vyizování žádosti ustanovení 14, 15, 16 a 18 zákona (nap. žadatel nemže podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti). V. VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI Psobnost správního ádu pi vyizování žádostí o informace Pi zpístupnní informace podle z.. 123/1998 Sb. se zákon. 500/2004 Sb., správní ád použije pouze v tchto pípadech: ízení o odepení zpístupnní informace podle 9 odst. 1, 3 a 4, pi poítání lht. Na poskytování informací podle z.. 106/1999 Sb. se správní ád vztahuje jen v tchto pípadech: pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací ízení a v ízení o stížnosti pro poítání lht, doruování a náklady ízení. Dále se použijí ustanovení správního ádu o základních zásadách innosti správních orgán, ustanovení o ochran ped neinností a ustanovení 178. V ostatním se správní ád nepoužije. Vyizování žádostí o informace, které má pracovišt AOPK R k dispozici Vyizování žádostí v režimu z.. 123/1998 Sb. Píslušný pracovník zpístupní informaci v písemné podob bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 30 dn od obdržení žádosti pracovištm AOPK R. Pokud zvláštní okolnosti výjimen vynucují prodloužení této lhty, lze tuto lhtu prodloužit, avšak maximáln na 60 dní. O takových zvláštních okolnostech musí být žadatel prkazn vyrozumn, a to ped uplynutím 30denní lhty. Pokud žadatel ve své žádosti uvede formu, jakou mu má být požadovaná informace sdlena, a pokud je v možnostech píslušného pracovníka tomuto požadavku vyhovt, zveejní píslušný pracovník informaci v požadované form. Píslušný pracovník zpístupuje informaci v pracovní dob, pedevším pak v úedních dnech AOPK R. Souástí zpístupnní informace je též zpístupnní listin, z nichž lze získat nebo ovit požadovanou informaci. Píslušný pracovník umožní nahlédnutí do tch listin, které má k dispozici a které získává nebo zpracovává v rámci své pracovní nápln. Nahlížení do listin lze pipustit pouze, nevyluuje-li to zákon (viz Odepírané informace v kapitole II.) a jen za pítomnosti píslušného pracovníka. Píslušný pracovník umožní žadateli, aby si poídil výpis nebo opis listiny. Je-li to provozn možné její kopii. Opis, výpis ani kopii však nesmí ovovat svým podpisem i úedním razítkem. Je-li pedmtem žádosti informace o správním ízení, píslušný pracovník zpístupní pouze tu konkrétní informaci, o kterou žadatel výslovn požádal, není-li dvod k odepení jejího zpístupnní. Jinak zpístupní pouze základní informaci o pedmtu ízení, stavu, ve kterém se ízení nachází, pípadn o pedbžných opateních. Správní rozhodnutí se zpístupuje pouze v pípad, že již nabylo právní moci, nepravomocné rozhodnutí jen v pípad, že bylo dorueno všem úastníkm ízení, to se netýká o rozhodnutí o pestupcích a jiných správních deliktech. Nahlížení do správního spisu lze pipustit, nejedná-li se o pípady ízení o pestupcích a jiných správních deliktech, a to pouze za pítomnosti píslušného pracovníka. Píslušný pracovník je

8 8 Metodické listy. 4/1/07 povinen ze spisu vylouit ty informace, které nelze podle zákona zpístupnit. Nahlížení do správního spisu se umožní: a) úastníkm ízení a jejich právním zástupcm, b) jiným osobám, pokud prokáží dležitý právní zájem; dkazní bemeno leží na žadateli. Vyizování žádostí v režimu z.. 106/1999 Sb. Informace dle zákona. 106/1999 Sb. poskytuje pracovišt AOPK R v souladu s 4 zákona: a) zveejnním, a to ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvoena, b) žadateli na základ jeho žádosti, a to ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud zákon nestanoví jinak. Píslušný pracovník poskytne informaci do 15 dn od obdržení žádosti. Ve výjimených pípadech mže pracovišt AOPK R, tj. editelství AOPK R, píslušná správa CHKO a krajské stedisko, zažádat o prodloužení lhty k zpístupnní informace o 10 dn, a to v pípad editelství AOPK R a píslušné správy CHKO místn píslušný Odbor výkonu státní správy MŽP; a v pípad krajského stediska editelství AOPK R. Dvody pro takové prodloužení lhty jsou: a) vyhledání a sbr požadovaných informací v jiných úadovnách, které jsou oddlené od úadovny vyizující žádost, b) vyhledání a sbr objemného množství oddlených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na pedmtu žádosti. O prodloužení lhty i o jeho dvodech musí být žadatel píslušným pracovníkem vždy prokazateln informován, a to vas ped uplynutím lhty pro poskytnutí informace. Pokud žadatel podal svou žádost jinou než písemnou formou, nevztahují se na postup píslušného pracovníka ustanovení 14 až 16 a 18. O postupu pi poskytování informace poídí píslušný pracovník záznam. Záznamem se rozumí zápis v evidenci žádostí o poskytnutí informací viz píloha. 6. Odepení zpístupnní informace dle z.. 123/1998 Sb. Zákon v 8 výslovn stanoví, kdy je zpístupnní informace možno i nutno odepít (viz kapitola II.). Zjistí-li píslušný pracovník, že je dán zákonný dvod pro odepení zpístupnní informace, vydá ve lht do 30 dn od obdržení žádosti o informace rozhodnutí o odepení informace. Rozhodnutí je vydáváno ve správním ízení, kdy vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto ízení. Rozhodnutí se nevydává, pokud žádosti neobsahují píslušné náležitosti (viz kapitola III.). ízení o odepení zpístupnní informace podléhá správnímu ádu. Je proti nmu tudíž možné odvolání. Rozhodnutí o odepení informací vydává Ministerstvo životního prostedí, bylo-li o informaci požádáno editelství AOPK R nebo krajské stedisko. V pípad správy CHKO vydává toto rozhodnutí daná správa. Rozhodnutí o odepení informací, jakož i o utajení její oddlitelné ásti je soudn pezkoumatelné. Pokud žádost týkající se innosti správy CHKO vyizuje editelství AOPK R a je-li teba žádost odepít, pak editelství postoupí žádost píslušné správ CHKO. V pípad, že žádost se týká více regionálních pracoviš, postupuje editelství žádost o informaci, kterou je nutno odepít, MŽP.

9 9 Metodické listy. 4/1/07 Nevyhovní žádosti o poskytnutí informace dle z.. 106/1999 Sb. Pokud není žádosti o poskytnutí informace vyhovno, by i jen zásti, musí být o tom ve lht pro vyízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Návrh tohoto rozhodnutí ve lht do 10 dn ode dne pijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnní pedloží pracovišt, které bylo o informaci požádáno, editeli AOPK R k vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být v souladu s ustanoveními správního ádu. V pípad, že neúplná žádost není ve lht 30 dn doplnna, žádost se odloží. Pi odložení se podle správního ádu nepostupuje. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je pípustné odvolání. Odvolání žadatel podává k Ministerstvu životního prostedí R prostednictvím editelství AOPK R. editelství pedloží odvolání spolu se spisovým materiálem Ministerstvu životního prostedí ve lht 15 dn ode dne doruení odvolání. Na odvolací ízení se vztahuje správní ád. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je pezkoumatelné soudem. V odvodnní rozhodnutí v pípad nevyhovní žádosti z dvodu ochrany obchodního tajemství podle 9 nebo ochrany práv tetích osob k pedmtu práva autorského podle 11 odst. 2 písm. c) musí být uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto pedmtu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa. Vyizování žádostí o informace, kterou nemá pracovišt AOPK R k dispozici Dle z.. 123/1998 Sb. V pípad, že žadatel žádá o zpístupnní informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj, kterou nemá pracovišt AOPK R k dispozici (a souasn nemá povinnost takovou informaci mít), sdlí píslušný pracovník tuto skutenost do 15 dn ode dne, kdy pracovišt AOPK R žádost obdrželo, žadateli. Pokud je pracovišti AOPK R známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 15 dn a uvdomí o tom žadatele. Dle z.. 106/1999 Sb. Pokud žadatel žádá o zpístupnní informace, jež se netýká stavu životního prostedí a pírodních zdroj a jež nemá pracovišt AOPK R k dispozici, píslušný pracovník žádost odloží. Dvod odložení sdlí do 7 dn ode dne doruení žádosti žadateli. VI. ZDROJE INFORMACÍ Informaními zdroji o innosti AOPK R jsou: výroní zprávy AOPK R; jakékoli spisové podklady, není li poskytování informací z nich omezeno; obrazové, zvukové záznamy a záznamy filmovou nebo obdobnou technikou, záznamy na magnetických a obdobných médiích; Ústední seznam ochrany pírody; internetové stránky spravované AOPK R atd.; interní informaní systém.

10 10 Metodické listy. 4/1/07 VII. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Úhrada náklad dle z.. 123/1998 Sb. Informace, které lze pedat, aniž to vyžaduje použití technického nosie nebo poízení kopie, se poskytují bezplatn. Píslušný pracovník požaduje po žadateli úhradu ve výši náklad na poízení informace v požadované form a úhradu náklad spojených s odesláním informace žadateli. Náklady na poízení kopie a náklady za technický nosi, pokud jej dodává pracovník, platí žadatel pi pedání informace, pokud ji pebírá osobn. Je-li informace zasílána poštou, provede se úhrada formou dobírky, resp. jako nevyplacená zásilka. Pi zpístupnní informace formou poskytnutí písemné publikace se žadateli vyútuje prodejní cena této publikace. Na tuto skutenost píslušný pracovník žadatele pedem upozorní. V pípad zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní pepravy. Píslušný pracovník žadatele pedem upozorní, že informace bude zaslána na dobírku. Ceník náklad technických nosi informací je následující: jedna strana ernobílé kopie 1,00 K jedna strana barevné kopie 4,00 K informaní disketa 9,00 K CD nosi 7,00 K DVD nosi 21,00 K faxová stránka 3,00 K. V pípad, že náklady na technické nosie pro zpístupnní požadované informace nepesáhnou limit 100,- K, obdrží žadatel informaci bezúplatn. Úhrada náklad za technické nosie pro zpístupnní informací se promítne do píjmových pokladních doklad a stává se souástí píjmové stránky AOPK R. Úhrada náklad dle z.. 106/1999 Sb. Píslušný pracovník mže dle uvážení po žadateli požadovat úhradu ve výši náklad na poízení informace v požadované form, na úhradu náklad spojených s odesláním informace žadateli. Na tuto skutenost píslušný pracovník žadatele pedem písemn upozorní. Z oznámení musí být zejmé, na základ kterých skuteností a jakým zpsobem byla výše úhrady vyíslena. V tomto pípad je poskytnutí informace podmínno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dn ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, žádost se odloží. Neupozornil-li by pracovník žadatele pedem, že za poskytnutí informace bude požadovat úhradu, nárok na náhradu náklad zaniká. Pi zpístupnní informace formou poskytnutí písemné publikace se žadateli vyútuje prodejní cena této publikace. Náklady na poízení kopie a náklady za technický nosi, pokud jej dodává pracovník, platí žadatel pi pedání informace, pokud ji pebírá osobn. Je-li informace zasílána poštou, provede se úhrada formou dobírky, resp. jako nevyplacená zásilka. V pípad zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní pepravy. Píslušný pracovník žadatele pedem upozorní, že informace bude zaslána na dobírku. Ceník náklad na poízení informace je následující: jedna strana ernobílé kopie 1,00 K jedna strana barevné kopie 4,00 K informaní disketa 9,00 K CD nosi 7,00 K DVD nosi 21,00 K faxová stránka 3,00 K mimoádn rozsáhlé vyhledání informací 110 K / 1 hod.

11 11 Metodické listy. 4/1/07 V pípad, že náklady na zpístupnní požadované informaci nepesáhnou limit 100,- K, obdrží žadatel informaci bezúplatn. Úhrada náklad za zpístupnní informací se promítne do píjmových pokladních doklad a stává se souástí píjmové stránky AOPK R. Platbu lze provést hotov, složenkou nebo bankovním pevodem na úet /0710. Do finanní útárny v Praze musí být zaslán doklad o úelu platby. VIII. SANKCE Nedodržení lhty pro zpístupnní informace nebo bezdvodné odepení jejího zpístupnní mže být dvodem oprávnné stížnosti 1 žadatele. Postup pracovník v rozporu se zákonem. 123/1998 Sb. a zákonem. 106/1999 Sb. je porušením pracovních povinností s možnými postihy podle zákoníku práce. Pokud by stžovateli v dsledku nedvodného neposkytnutí informace vznikla škoda, mže se její náhrady na státu úspšn domáhat podle zákona. 82/1998 Sb., o odpovdnosti za škodu zpsobenou pi výkonu veejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úedním postupem. Podle tohoto zákona je stát povinen uplatovat na tch osobách, které svým nesprávným úedním postupem škodu zpsobily, regresní náhradu. 1 Pi vyizování stížnosti v režimu zákona. 106/1999 Sb. nutno postupovat dle 16a.

12 12 Metodické listy. 4/1/07 IX. ZVEEJOVÁNÍ A AKTIVNÍ ZPÍSTUPOVÁNÍ INFORMACÍ Zveejování informací podle z.. 106/1999 Sb. AOPK R vetn správ CHKO zveejují na (elektronické) úední desce a umožují poízení kopií tchto informací: a) dvod a zpsob svého založení, vetn podmínek a princip, za kterých provozují svoji innost; b) popis své organizaní struktury, místo a zpsob, jak získat píslušné informace, kde lze podat žádost i stížnost, pedložit návrh, podnt i jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí; c) místo, lhtu a zpsob, kde lze podat opravný prostedek proti rozhodnutí krajského stediska AOPK R, správy CHKO, a to vetn výslovného uvedení požadavk, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postup a pravidel, která je teba dodržovat pi tchto innostech, a název píslušného formuláe a zpsob a místo, kde lze takový formulá získat; d) postup, který musí AOPK R dodržovat pi vyizování všech žádostí, návrh i jiných dožádání oban, a to vetn píslušných lht, které je teba dodržovat; e) pehled nejdležitjších pedpis, podle nichž AOPK R zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva oban ve vztahu k AOPK R, a to vetn informace, kde a kdy jsou tyto pedpisy poskytnuty k nahlédnutí; f) sazebník úhrad za poskytování informací; g) výroní zprávu za pedcházející kalendání rok o své innosti v oblasti poskytování informací (viz dále). AOPK R musí vždy do 1. bezna zveejnit výroní zprávu za pedcházející kalendání rok o své innosti v oblasti poskytování informací, která obsahuje tyto údaje: a) poet podaných žádostí o informace, b) poet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných ástí každého rozsudku soudu, d) výsledky ízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádní osobních údaj. Tuto výroní zprávu poskytnou regionální pracovišt do 31. ledna editelství AOPK R, které doplní údaje editelství a souhrnn je zveejní na webových stránkách AOPK R do 1. bezna a v tištné výroní zpráv AOPK R do 31. bezna. Aktivní zpístupování informací podle z.. 123/1998 Sb. editelství AOPK R aktivn zpístupuje na svých webových stránkách: a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se pírodního prostedí a zprávy o jejich provádní, pokud jsou zpracovávány; veškeré strategické a koncepní materiály editelství AOPK R, b) zprávy o stavu pírodního prostedí, pokud jsou zpracovávány, c) souhrny údaj o sledování inností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav pírodního prostedí, d) hodnocení rizik týkající se pírodního prostedí, pokud jsou zpracovávány, e) dohody o poskytování služeb podle 2 písm. b) bodu 3 Regionální pracovišt, tj. správy CHKO a krajská stediska aktivn zpístupují na svých webových stránkách: a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se životního prostedí a zprávy o jejich provádní, pokud jsou zpracovávány; plán pée o CHKO, píp. plány pée o MZCHÚ, má-li je k dispozici v elektronické podob,

13 13 Metodické listy. 4/1/07 b) zprávy o stavu životního prostedí, pokud jsou zpracovávány, c) souhrny údaj o sledování inností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav pírodního prostedí, d) hodnocení rizik týkající se životního prostedí, pokud jsou zpracovávány, e) dohody o poskytování služeb podle 2 písm. b) bodu 3.

14 14 Metodické listy. 4/1/07 B. POSKYTOVÁNÍ DAT I. ÚVOD Data AOPK R Data ve smyslu tohoto pokynu pedstavují datové zdroje AOPK R ve form databází (SQL databáze, DBF, XLS tabulky apod.), vrstev GIS a jejich atributových informací, rastrových formát apod. Poskytování dat dálkovou formou AOPK R zveejuje vtšinu dat AOPK R prostednictvím dálkového pístupu, tzn. zejména pomocí: - internetových stránek ( - internetových mapových služeb (nap. mapový server AOPK R); seznam aktuálních mapových služeb je souástí aplikace mapového serveru. Pracovník povený k poskytnutí dat Povinnost poskytovat specifikovaná data AOPK R má povený pracovník editelství, jmenovaný píslušným námstkem editele. Poskytovat data smí pouze a jen povený pracovník. V odvodnných pípadech mže píslušný námstek editele delegovat poskytování vytypovaných dat na regionální pracovišt, tj. krajská stediska a správy CHKO. Sekce informatiky spravuje seznam s kontaktními údaji všech povených pracovník pro poskytování dat, vetn specifikace jimi poskytovaných dat, a zajišuje jeho zveejnní a aktualizaci v interním informaním systému a na www stránkách AOPK R (dále jen katalog dat AOPK R). II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH DAT Specifikace a rozsah poskytovaných dat jsou uvedeny v katalogu dat AOPK R. Specifice dat obsahuje zejména následující charakteristiky: 1. Název datového zdroje 2. Typ datového zdroje 3. Struný popis dat 4. Datum vytvoení dat 5. Datum poslední aktualizace dat 6. Jazyk datového zdroje 7. Znaková sada 8. Správce dat (povený pracovník) 9. Rozsah dat (slovní popis) 10. Mapový poklad (u GIS dat) 11. Mítko podkladových map (u GIS dat) 12. Souadný systém 13. Jak data citovat

15 15 Metodické listy. 4/1/07 III. DATA POSKYTOVANÁ NA ŽÁDOST Identifikace žadatele Žadatelem mže být fyzická nebo právnická osoba. Žádost nesmí být anonymní. Fyzická osoba musí být oznaena jménem a píjmením a adresou trvalého pobytu. Dále mže uvést adresu pro doruování, telefonické spojení, elektronickou adresu. Právnická osoba musí být oznaena jménem a adresou sídla. Musí dále uvést adresu pro doruování, pípadn telefonické spojení a elektronickou adresu. Forma žádosti o data Žádost o data musí být podávána písemnou nebo elektronicky ovenou formou (oveným elektronickým podpisem). Vzor žádosti o data Vzor žádosti o data je uveden v píloze. 8 tohoto metodického listu. IV. PROCES VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DATA 1. V pípad požadavku na poskytnutí dat je žadatel prvotn odkázán na poskytování dat dálkovou formou (viz výše). Pokud je dálková forma poskytování dat z pohledu žadatele nedostatená, je píslušný žadatel odkázán na poveného pracovníka AOPK R, který vysvtlí žadateli postup pi žádosti o data: - vyplnní žádosti o data - schválení - nutnost uzavení licenní smlouvy dle vzoru smlouvy v píloze. 7 - distribuce dat 2. Po doruení žádosti o data je povinen povený pracovník provést formální kontrolu žádosti a pipravit píslušný spis ke schválení. 3. Poskytnutí dat schvaluje píslušný námstek editele a aprobuje editel (= podpis licenní smlouvy). Vzor licenní smlouvy je souástí pílohy Licenní smlouva je zaslána žadateli. Po aprobací žadatelem a doruení zpt na AOPK R jsou píslušná data odpovdnou osobou distribuována žadateli. Distribuce dat je žadatelem a povenou osobou potvrzena pedávacím protokolem (vzor pedávacího protokolu viz píloha licenní smlouvy v píloze. 7). V. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ DAT Data jsou poskytována na základ licenní smlouvy pro vytžování databáze (píloha. 7). Licenní odmna bude stanovena jako souet náklad dle následujícího ceníku: jedna strana ernobílé kopie 1,00 K jedna strana barevné kopie 4,00 K informaní disketa 9,00 K CD nosi 7,00 K DVD nosi 21,00 K faxová stránka 3,00 K

16 16 Metodické listy. 4/1/07 mimoádn rozsáhlé vyhledání informací 110 K / 1 hod. V pípad, že náklady na zpístupnní požadované informaci nepesáhnou limit 100,- K, obdrží žadatel informaci bezúplatn. Úhrada náklad za zpístupnní informací se promítne do píjmových pokladních doklad a stává se souástí píjmové stránky AOPK R. Platbu licenní odmny provede žadatel v hotovosti do pokladny AOPK R, složenkou nebo bankovním pevodem na úet AOPK R. útu /0710. Do finanní útárny musí být zaslán doklad o úelu platby.

17 17 Metodické listy. 4/1/07 C. ÚSTEDNÍ SEZNAM OCHRANY PÍRODY I. ÚVOD AOPK R vede podle vyhlášky. 395/1992 Sb. Ústední seznam ochrany pírody (dále jen ÚSOP) jako základní závaznou evidenci a dokumentaci zvlášt chránných území ve smyslu 42 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní. Souástí ÚSOP je krom Sbírky listin ÚSOP Digitální registr ÚSOP, který ukládá, archivuje a zpístupuje základní popisné údaje o objektech ÚSOP v digitální podob. Digitální registr ÚSOP zahrnuje ást databázovou (tabelárn vedené údaje v minimálním rozsahu podle vyhlášky. 395/1992 Sb., pípadn dále systematicky doplované ze zdroj rezervaních knih a z dalších odborných podklad, obsahujících analytické charakteristiky vhodné k zalenní do Digitálního registru ÚSOP) a ást prostorov orientovanou (GIS ZCHÚ, kde jsou spravována prostorová data objekt ÚSOP v prostedí geografických informaních systém). Provázanost obsahu Sbírky listin ÚSOP a Digitálního registru ÚSOP je zajištna jednoznaným identifikaním kódem objektu ÚSOP, jímž je evidenní íslo objektu, pro njž je zakládána listinná dokumentace ve Sbírce listin ÚSOP. Garantem ÚSOP vetn dat Digitálního registru ÚSOP je Sekce dokumentace pírody a krajiny, Odbor dokumentace, Oddlení ÚSOP. II. ZPÍSTUPOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP Správa ÚSOP zpístupuje data Digitálního registru ÚSOP (dále jen DR ÚSOP) na ústedním pracovišti cestou intranetu/internetu ( resp. síového disku, kde jsou ukládány veškeré další doprovodné soubory dat, provozované mimo intranetovou/internetovou aplikaci. Regionálním pracovištím a ostatním subjektm je základní obsah DR ÚSOP zpístupnn aplikací v prostedí www ( Tato aplikace plnohodnotn zajišuje pístup k datm DR ÚSOP ve smyslu zákona. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostedí, v platném znní i zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, v platném znní; též je tím naplnna povinnost provozovatele ÚSOP podle zákona. 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy, v platném znní. Na www DR ÚSOP nejsou zpístupnny stažitelné ani databázové soubory (tzv. download), ani souadnicové soubory GIS ZCHÚ, a to z dvodu udržení pehledu o poskytnutí dat z DR ÚSOP mimo AOPK R, vzhledem k zatím neodstranitelné chybovosti zejména historických dat a k poteb vedení evidence o tchto poskytnutích, i vzhledem k povinnosti zabezpeit ochranu dat ÚSOP proti jejich možnému komernímu zneužití i neoprávnnému poskytnutí tetí osob. Základní uživatelské požadavky na práci se zpístupnnými daty DR ÚSOP jsou zajištny píslušnou aplikací vetn mapového projektu. III. POSKYTOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP Poskytovat data Digitálního registru dat v hromadné podob mimo AOPK R je oprávnno výhradn oddlení ÚSOP. Hromadnou podobou se rozumí soubory dat v elektronické podob, obsahující data za více než jeden objekt ÚSOP nebo obsahující další položky krom základních identifikaních údaj, jimiž jsou kód, kategorie, název, rozloha ZCHÚ. Data lokalit soustavy NATURA 2000 (ptaí oblasti, evropsky významné lokality), evidovaných v ÚSOP, v odpovídající struktue DR ÚSOP, jsou poskytována oddlením ÚSOP; interpretace a jiná data mimo strukturu DR ÚSOP o objektech komplexního projektu NATURA 2000 jsou poskytována osobami odpovdnými za jednotlivé datové sady. Pokud žadatel souhrnn žádá o data z ÚSOP i z jiných datových sad AOPK R a nebo informace, je mu vše pedáno v rámci smlouvy anebo pedávacího protokolu s tím, že data související s ÚSOP samostatn zpracovává oddlení ÚSOP.

18 18 Metodické listy. 4/1/07 Poskytnutí požadovaných dat DR ÚSOP jiným útvarem než oddlením ÚSOP lze v pípad nutnosti ešit pouze po dohod s vedoucím odboru dokumentace. Data DR ÚSOP jsou ve smyslu 42 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní, poskytována bezplatn. O každém poskytnutí dat DR ÚSOP ostatním subjektm mimo AOPK R vede oddlení ÚSOP jednotnou evidenci a ukládá pedávací dokument v písemné podob (bu pedávací dopis, nebo vytištnou kopii ové zprávy s pílohou vypracovaných dat). Ve vybraných pípadech úzké odborné spolupráce s konkrétními institucemi zejména veejné správy (Ústav pro hospodáskou úpravu les, Lesy R, Zemmický úad, VÚV TGM aj.) je žádoucí zautomatizovat vzájemnou datovou výmnu na základ smlouvy, resp. dohody o datové výmn, na základ které budou ureny položky a rozsah dat, urených na obou stranách k vzájemné výmn, která pak bude realizována bu službami WMS, nebo automatickým downloadem aktuálních dat.

19 19 Metodické listy. 4/1/07 PÍLOHA. 1 ÚMLUVA O PÍSTUPU K INFORMACÍM - vybrané ásti Úmluvy o pístupu k informacím, úasti veejnosti na rozhodování a pístupu k právní ochran v záležitostech životního prostedí (Aarhuská úmluva) Sbírka mezinárodních smluv, ástka 53/2004 Preambule:. potvrzujíce nezbytnost chránit, uchovávat a zlepšovat stav životního prostedí a zajišovat udržitelný a environmentáln píznivý rozvoj, uznávajíce, že pimená ochrana životního prostedí je nutná pro životní pohodu lidí a pro uplatování základních lidských práv vetn samotného práva na život, uznávajíce také, že každý jedinec má právo žít v prostedí zajišujícím jeho zdraví a životní pohodu a že má povinnost, jako jednotlivec i spolu s ostatními, chránit a zlepšovat životní prostedí ve prospch souasných i budoucích generací, majíce na zeteli, že mají-li obané uplatovat toto právo a dostát této povinnosti, musí mít pístup k informacím o životním prostedí, musí být oprávnni podílet se na rozhodování týkajícím se životního prostedí a musí mít pístup k právní ochran v záležitostech životního prostedí; uznávajíce, že v tomto ohledu mohou obané potebovat pomoc, aby mohli využívat svých práv, uznávajíce, že lepší pístup k informacím o životním prostedí a úast veejnosti na rozhodování ve vcech životního prostedí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich prosazování, pispívá ke zvyšování povdomí veejnosti o otázkách životního prostedí, poskytuje veejnosti píležitost vyjádit své obavy a zájmy a umožuje orgánm veejné správy brát tyto obavy a zájmy náležit v úvahu, uznávajíce také, že veejnost potebuje znát postupy, kterými se mže podílet na rozhodování které se týkají životního prostedí, že potebuje mít volný pístup k tmto postupm a že musí vdt, jak tchto postup využít, uznávajíce dále dležitost rolí, které v ochran životního prostedí mohou hrát jednotliví obané, nestátní organizace a soukromý sektor, pejíce si podporovat environmentální vzdlávání a osvtu pispívající k pochopení problematiky životního prostedí a udržitelného rozvoje a podporovat prohlubování povdomí veejnosti ohledn rozhodnutí týkajících se životního prostedí a udržitelného rozvoje a podílení se veejnosti na tomto rozhodování. lánek 3 Všeobecná ustanovení. 2. Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci úad pomáhali veejnosti v její snaze o pístup k informacím a poskytovali jí rady, aby usnadovali veejnosti úast na rozhodování a její snahu o pístup k právní ochran v záležitostech životního prostedí. 3. Každá strana bude podporovat environmentální osvtu a vzdlávání veejnosti, zejména o tom, jak získat pístup k informacím, jak se úastnit na rozhodování a jak získávat pístup k právní ochran v záležitostech životního prostedí. 4. Každá strana bude pimeným zpsobem uznávat a podporovat sdružení, organizace a skupiny, které podporují ochranu životního prostedí a zajistí, aby její vnitrostátní právní ád byl v souladu s tímto závazkem.

20 20 Metodické listy. 4/1/07 PÍLOHA. 2 - VYBRANÉ ÁSTI ZÁKONA. 123/1998 SB. PO NOVELÁCH Zákon o právu na informace o životním prostedí 2 - Vymezení pojm Pro úely tohoto zákona se rozumí a) informacemi o životním prostedí (dále jen "informace") informace v jakékoliv technicky proveditelné podob, které vypovídají zejména o: 1. stavu a vývoji životního prostedí, o píinách a dsledcích tohoto stavu, 2. pipravovaných nebo provádných innostech a opateních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostedí a jeho složek, 3. stavu složek životního prostedí, vetn geneticky modifikovaných organism, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záení, odpadech vetn radioaktivních odpad a dalších emisích do životního prostedí, které ovlivují nebo mohou ovlivovat jeho složky, a o dsledcích tchto emisí, 4. využívání pírodních zdroj a jeho dsledcích na životní prostedí a rovnž údaje nezbytné pro vyhodnocování píin a dsledk tohoto využívání a jeho vliv na živé organismy a spolenost, 5. vlivech staveb, inností, technologií a výrobk na životní prostedí a veejné zdraví a o posuzování vliv na životní prostedí, 6. správních ízeních ve vcech životního prostedí, posuzování vliv na životní prostedí, peticích a stížnostech v tchto vcech a jejich vyízení a rovnž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvlášt chránných souástí pírody a dalších souástí životního prostedí chránných podle zvláštních pedpis, 7. ekonomických a finanních analýzách použitých v rozhodování a dalších opateních a postupech ve vcech životního prostedí, pokud byly poízeny zcela nebo zásti z veejných prostedk, 8. stavu veejného zdraví, bezpenosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivnny stavem složek životního prostedí, emisemi nebo innostmi, opateními a dohodami podle bodu 2, 9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivnny stavem složek životního prostedí, emisemi nebo innostmi, opateními a dohodami podle bodu 2, 10. zprávách o provádní a plnní právních pedpis v oblasti ochrany životního prostedí, 11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akních plánech apod., jichž se eská republika úastní, a zprávách o jejich plnní, 12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostedí a o plnní závazk vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je eská republika vázána, 13. zdrojích informací o stavu životního prostedí a pírodních zdroj; 8 - Omezení pístupu k informacím (1) Odepeno bude zpístupnní informace, pokud je vyluují pedpisy a) o ochran utajovaných skuteností, 5) b) o ochran osobních 6) nebo individuálních údaj 2) a o ochran osobnosti, 7) c) o ochran duševního vlastnictví, 8) d) o ochran obchodního tajemství. 9) (2) Zpístupnní informace mže být rovnž odepeno pokud a) byla povinnému subjektu pedána osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna a nedala pedchozí písemný souhlas k zpístupnní této informace, b) by zpístupnní této informace mohlo mít nepíznivý vliv na ochranu životního prostedí v místech, kterých se informace týká, c) žadatel se domáhá informací opatovaných v rámci pípravného ízení (vyšetování) v trestních vcech, 10) nebo se informace týká neukonených ízení a nepravomocných rozhodnutí o pestupcích a jiných správních deliktech, d) žádost byla formulována nesrozumiteln nebo píliš obecn a žadatel, a byl k tomu vyzván, ji podle 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost. (3) Dále je možno odepít zpístupnní informace, pokud a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údaj,

21 21 Metodické listy. 4/1/07 b) žádost je formulována zjevn provokativn nebo obstrukn, c) žadatel již má požadovanou informaci prokazateln k dispozici, d) se týká vnitních pokyn povinného subjektu, které se vztahují výhradn k jeho vnitnímu chodu. (4) Porušením obchodního tajemství není zpístupnní informace oznaené za obchodní tajemství, pokud a) se požadovaná informace týká psobení provozní innosti podnikatele na životní prostedí, b) hrozí bezprostední ohrožení lidského zdraví a životního prostedí, c) požadovaná informace byla získána z prostedk z veejných rozpot. (5) Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o pvodci innosti zneišující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostedí obsažené v pravomocném rozhodnutí o trestném inu, pestupku nebo jiném správním deliktu. (6) Pokud je to možné, zpístupní se požadovaná informace po vylouení tch skuteností, které zakládají dvod pro odepení zpístupnní informace podle odstavc 1 a 2. O takovém zásahu a jeho dvodu musí být žadatel vždy pi zpístupnní informace uvdomen. (7) Právo odepít zpístupnní informace trvá pouze po dobu, po kterou trvá dvod odepení. (8) Je-li odepeno zpístupnní informace v pípadech uvedených v odstavci 3 písm. a), sdlí povinný subjekt žadateli údaj o odhadu doby potebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údaj, a pokud tuto innost neprovádí sám, i identifikaní údaje osoby, která má tuto innost provést. (9) Jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštných nebo vyzaovaných do životního prostedí, nelze použít dvody odepení zpístupnní informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) a v odstavci 2 písm. a) a b) ) Zákon. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 6) Zákon. 256/1992 Sb., o ochran osobních údaj v informaních systémech. 7) Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 8) Zákon. 527/1990 Sb., o vynálezech, prmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znní zákona. 519/1991 Sb. 9) 17 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 10) 160 až 178 zákona. 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve znní pozdjších pedpis. 10a - Aktivní zpístupování informací (1) Povinné subjekty zpracovávají informace vztahující se k jejich psobnosti a vytváejí nezbytné technické a další podmínky pro aktivní zpístupování informací. (2) Povinné subjekty jsou povinny v rozsahu stanoveném tímto zákonem vést a aktualizovat elektronické databáze obsahující informace vztahující se k jejich psobnosti. Tato povinnost neplatí pro povenou osobu, pokud informace podle odstavce 1 vede v elektronické databázi povinný subjekt, který povenou osobu založil, zídil, ídí nebo povil, popípad s níž má uzavenu dohodu podle 2 písm. b) bodu 3. (3) Elektronické databáze podle odstavce 2 musí být pístupné prostednictvím zaízení umožujících dálkový pístup. (4) Povinné subjekty aktivn zpístupují informace zejména zpsobem umožujícím dálkový pístup a dále prostednictvím vlastní ediní a publikaní innosti. (5) Povinné subjekty aktivn zpístupují zejména a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se životního prostedí a zprávy o jejich provádní, pokud jsou zpracovávány, b) zprávy o stavu životního prostedí, pokud jsou zpracovávány,

22 22 Metodické listy. 4/1/07 c) souhrny údaj o sledování inností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostedí a jeho složek, d) správní rozhodnutí v pípad, že jeho vydání pedcházelo vydání stanoviska k posouzení vliv provedení zámru na životní prostedí podle zvláštního právního pedpisu, 10a) e) dokumenty poizované v prbhu posuzování vliv na životní prostedí podle zvláštního právního pedpisu, 10b) f) hodnocení rizik týkající se životního prostedí, pokud jsou zpracovávány, g) dohody o poskytování služeb podle 2 písm. b) bodu 3. (6) Ministerstvo životního prostedí dále aktivn zpístupuje a) seznam informací, které mají mít povinné subjekty k dispozici s uvedením, u jakého povinného subjektu lze informace získat, b) mezinárodní smlouvy a dohody, právní pedpisy Evropských spoleenství, zákony a další právní pedpisy v oblasti ochrany životního prostedí a zprávy o jejich provádní a plnní, pokud jsou zpracovávány. (7) Pokud jsou informace uvedené v tomto ustanovení již prokazateln pístupné prostednictvím zaízení umožujících dálkový pístup, mohou povinné subjekty na takto zveejnné informace odkázat a) 10 zákona. 100/2001Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí). 10b) 16 zákona. 100/2001Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon

23 23 Metodické listy. 4/1/07 PÍLOHA. 3 - VYBRANÉ ÁSTI ZÁKONA. 106/1999 SB. PO NOVELÁCH Zákon o svobodném pístupu k informacím 7 Ochrana utajovaných skuteností Je-li požadovaná informace v souladu s právními pedpisy 4) oznaena za utajovanou skutenost, k níž žadatel nemá oprávnný pístup, povinný subjekt ji neposkytne ) Zákon. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností a o zmn nkterých zákon. 8 - zrušen 8a Informace týkající se osobnosti, projev osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními pedpisy, upravujícími jejich ochranu 4a) a) Napíklad 11 až 16 obanského zákoníku, 5 a 10 zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon. 8b - Píjemci veejných prostedk (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osob, které poskytl veejné prostedky. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veejných prostedk podle zákon v oblasti sociální, poskytování zdravotní pée, hmotného zabezpeení v nezamstnanosti, státní podpory stavebního spoení a státní pomoci pi obnov území 4c). (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, píjmení, rok narození, obec, kde má píjemce trvalý pobyt, výše, úel a podmínky poskytnutých veejných prostedk b) 5 odst. 2 písm. a) zákona. 101/2000 Sb. 4c) Napíklad zákon. 155/1995 Sb., o dchodovém pojištní, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 96/1993 Sb., o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení, ve znní pozdjších pedpis, a zákon. 12/2001 Sb., o státní pomoci pi obnov území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o zmn zákona. 363/1999 Sb., o pojišovnictví, ve znní pozdjších pedpis (zákon o státní pomoci pi obnov území). 9 Ochrana obchodního tajemství (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, 6) povinný subjekt ji neposkytne. (2) Pi poskytování informace, která se týká používání veejných prostedk, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a píjemci tchto prostedk za porušení obchodního tajemství ) 17 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 10 Ochrana dvrnosti majetkových pomr Informace o majetkových pomrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základ zákon o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištní anebo sociálním zabezpeení 8) povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne ) Napíklad 24 zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis, 23 zákona. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní, ve znní pozdjších pedpis, 14 zákona. 582/1991 Sb., o organizaci a provádní sociálního zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis, 24a zákona. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišovn eské republiky, zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe, ve znní pozdjších pedpis.

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Zákon upravuje 1 Účel zákona a) podmínky

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH SMRNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH 1 edmt úpravy...2 2 Vymezení pojm...2 3 íjem dokument...2 4 íjem a oznaování dokument v analogové podob...2 5 íjem a oznaování dokument v digitální podob...3 6 Evidence

Více

123_1998 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb.

123_1998 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb. 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. Změna: 6/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více