erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R"

Transkript

1 erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R

2 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci úad pomáhali veejnosti v její snaze o pístup k informacím a poskytovali jí rady, aby usnadovali veejnosti úast na rozhodování a její snahu o pístup k právní ochran v záležitostech životního prostedí. (Aarhuská úmluva) ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 A. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ... 4 I. ÚVOD... 4 II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ... 4 III. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A POSTUP PI ODSTRAOVÁNÍ JEJICH NEDOSTATK... 6 IV. FORMA ŽÁDOSTÍ O INFORMACI A JEJÍ DOPLOVÁNÍ... 6 V. VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI... 7 VI. ZDROJE INFORMACÍ VII. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A POIZOVÁNÍ KOPIÍ VIII. SANKCE IX. ZVEEJOVÁNÍ A AKTIVNÍ ZPÍSTUPOVÁNÍ INFORMACÍ B. POSKYTOVÁNÍ DAT I. ÚVOD II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH DAT III. DATA POSKYTOVANÁ NA ŽÁDOST IV. PROCES VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DATA V. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ DAT C. ÚSTEDNÍ SEZNAM OCHRANY PÍRODY I. ÚVOD II. ZPÍSTUPOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP III. POSKYTOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP íloha. 1 Vzory výzvy k upesnní žádosti o poskytování informace íloha. 2 Vzory rozhodnutí o odepení zpístupnní informace íloha. 3 Evidence záznam o poskytování informací íloha. 4 Úední záznam o nahlédnutí do správního spisu íloha. 5 Vzor licenní Smlouvy o vytžování databáze íloha. 6 Vzor žádosti o data... 30

3 3 Metodické listy. 4.4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ sobnost metodických list Tyto metodické listy (dále jen listy ) obsahují pravidla pro poskytování a zveejování informací podle zákona. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostedí, ve znní z.. 132/2000 Sb., z.. 6/2005 Sb. a z.. 413/2005 a podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném ístupu k informacím, ve znní z.. 101/2000 Sb., z.. 159/2000 Sb., z.. 39/2001 Sb., z.. 413/2005 Sb., z.. 61/2006 Sb., z.. 110/2007 Sb., z.. 32/2008 Sb., z.. 254/2008 Sb., z.. 274/2008 Sb.. Listy jsou ureny pracovníkm Agentury ochrany pírody a krajiny eské republiky (dále jen AOPK R ) a žadatelm o data a informace. Tyto listy neupravují zpístupování údaj získaných pro statistické úely podle zákona. 89/1995 Sb., o státní statistické služb. Tyto metodické listy dále upravují postup pi nahlížení do správního spisu podle správního ádu a poskytování osobních údaj o pestupiteli v pestupkovém ízení v souladu se zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj., a to zejména pro poteby sdlovacích prostedk, tj. tisku, televizním a rozhlasovým stanicím, zpravodajským agenturám (nap. TK), internetovým zpravodajským serverm a ostatním akreditovaným novinám. i poskytování informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj ve smyslu ustanovení 2 z.. 123/1998 Sb. postupuje píslušný pracovník v souladu se z.. 123/1998 Sb. a tmito listy. Pi poskytování jiných informací než o stavu životního prostedí a pírodních zdroj postupuje píslušný pracovník v souladu se z.. 106/1999 Sb. a tmito listy. Tyto listy dále obsahují pravidla pro poskytování dat AOPK R a vedení databáze Ústedního seznamu ochrany pírody, podle vyhlášek. 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. ve znních pozdjších edpis, provozovaného AOPK R. innost list innost tchto Metodických list poíná ode dne

4 4 Metodické listy. 4.4 A. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ I. ÚVOD Pracovník píslušný k vyízení žádosti o poskytnutí informace Povinnost zpístupovat informace dle zákona. 123/1998 Sb. a podávat informace ve smyslu z.. 106/1999 Sb. má každý pracovník AOPK R, pokud se požadovaná informace týká edmtu jeho pracovní nápln (dále jen píslušný pracovník). Pokud má být informace odepena (viz kapitola II.) je pracovníkem píslušným k vyízení informace vedoucí pracovišt AOPK R, tj.: a) vedoucí regionálního pracovišt AOPK R, tj. vedoucí píslušné správy CHKO nebo krajského stediska. b) námstek editele vcn píslušné sekce editelství AOPK R, jde-li o informaci v jeho sobnosti. c) editel Odpovdnost za vcnou správnost zpístupnní informace nese píslušný pracovník podle zákoníku práce. Pracovník, kterému byla žádost o informaci podána, a není pitom oprávnn informaci poskytnout, postoupí bezodkladn žádost píslušnému pracovníku. II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ Zpístupované informace Pojem informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj je mj. vymezen v 2 písm. a) zákona. 123/1998 Sb. Jedná-li se o žádost týkající se alespo zásti informace o životním prostedí ve smyslu 2 písm. a) zákona, postupuje píslušný pracovník pi jejím zpístupování v souladu se zákonem. 123/1998 Sb., nebo se jedná ve vztahu k zákonu. 106/1999 Sb. o edpis speciální. íslušný pracovník zpístupuje v souladu se z.. 123/1998 Sb. informace o životním prostedí, tak jak jsou definovány v 2 písm. a) tohoto zákona. Poskytování jiných informací než o stavu životního prostedí a pírodních zdroj se ídí zákonem. 106/1999 Sb. V pípad regionálního pracovišt, tj. správy CHKO nebo krajského stediska, se že jednat nap. o informace o dodavatelích služeb ve vztahu k zajištní ochrany pírody a provozu organizace. Odepírané informace vody, pi jejichž existenci je nutno poskytnutí informace odepít, jsou uvedeny v 8 zákona. 123/1998 Sb.. Jedná se jednak o dvody vyplývající ze zvláštních pedpis ( 8 odst. 1), jednak o dvody stanovené samotným zákonem. Zpístupnní informace je též možno nikoli tedy nutno odepít z dvod uvedených v 8 odst. 3. Odstavce 4 a 5 8 urují podmínky, za kterých jsou dvody pro odepení poskytnutí informace omezeny. Povený pracovník AOPK R neposuzuje, zda je informace pedmtem zákona. 412/2005 Sb., o ochran utajovaných informací a o bezpenostní zpsobilosti, jelikož podle provádcího edpisu k tomuto zákonu naízení vlády. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, nemá resort MŽP stanoven okruh utajovaných skuteností. O odepení zpístupnní informace a jeho dvodu musí píslušný pracovník vždy žadatele uvdomit, a to formou rozhodnutí ve správním ízení (týká se pouze správ CHKO). Právo odepít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá dvod odepení.

5 5 Metodické listy. 4.4 íslušný pracovník odepe v souladu s 8 odst. 1 a 2 zpístupnní informací: vypovídajících o skutenostech chránných z dvodu ochrany osobních nebo individuálních údaj a ochrany osobnosti. O omezení poskytnutí informace z dvodu ochrany osobnosti nejde v pípadech, kdy se jedná pouze o zveejnní identifikace subjektu ze správního spisu. Poskytnutí tchto informací je možné s písemným souhlasem toho, koho se údaje týkají. Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o pvodci innosti zneišující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostedí obsažené v pravomocném rozhodnutí o pestupku nebo trestném inu; pokud to vyluují pedpisy o ochran duševního vlastnictví; vypovídajících o skutenostech chránných z dvodu ochrany obchodního tajemství, nestanoví-li zvláštní pedpisy jinak Porušením obchodního tajemství není zpístupnní informace oznaené za obchodní tajemství, pokud se požadovaná informace týká psobení provozní innosti podnikatele na životní prostedí, nebo hrozí bezprostední ohrožení lidského zdraví i životního prostedí, nebo požadovaná informace byla získána z prostedk veejných rozpo; nedá-li k tomu pedchozí souhlas osoba, která tuto informaci poskytla mimo správní ízení, nebo osoba, která není úastníkem správního ízení, a tato informace vypovídá o: a) skutenostech, o kterých nebyla ze zákona povinna informovat a zárove nejsou podntem nebo návrhem na zahájení správního ízení, b) podntu ke kontrole nebo má charakter stížnosti orgán nebo subjekt zveejní pouze výsledky kontroly i šetení bez bližší specifikace stžovatele, nebo c) údajích o tetí osob, které nejsou proveny; o míst výskytu zvlášt chránných druh rostlin, živoich nebo nerost, není-li lokalita jejich výskytu zajištna tak, že pípadným zneužitím informace nedojde k jejich ohrožení, poškození nebo rušení. Má-li pracovník píslušný k vyízení žádosti pochybnosti o ochran edmtné lokality ped nežádoucím zásahem, obrátí se s dotazem na svého pímého vedoucího daného pracovišt (vedoucí správy CHKO, vedoucí krajského stediska a v pípadeditelství AOPK R pímý nadízený); opatovaných institucemi v rámci pípravných ízení ve vcech trestních nebo týkajících se neukonených ízení a nepravomocných rozhodnutí o pestupcích a jiných správních deliktech. íslušný pracovník mže v souladu s 8 odst. 3 odepít zpístupnní informace, pokud: jde o informace týkající se dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údaj. Za nezpracované nebo nevyhodnocené údaje se zpravidla považují i ty údaje, které nebyly dosud schváleny v souladu s interním pedpisem pokud takové schválení vyžadují, nebo pokud si toto schválení nevyhradil vedoucí pracovník. Za zpracované nebo vyhodnocené údaje se naopak považují ty údaje, které orgán nebo subjekt použil ve svých oficiálních dokumentech (stanoviska, vyjádení apod.); se jedná o žádost formulovanou zjevn provokativn nebo obstruk, tedy žádost oividn sledující jiné cíle než získat dané informace. Za provokativní žádost se zpravidla považuje taková žádost, která výslovn a hrub napadá innost konkrétního pracovníka a je-li pitom ejmé, že tato tvrzení se nezakládají na pravd, dále žádost, jejíž obsah neoprávn smuje ke zpochybnní innosti i významu orgánu. Za obstrukní žádost se zpravidla považuje taková žádost, která se týká všeobecn známých skuteností nebo která smuje ke zejm úmyslnému zatížení pracovník orgánu; ji má žadatel již prokazateln k dispozici. Za takovou se považuje taková informace, o jejímž edešlém poskytnutí má pracovník doklad, nebo lze-li jinak bezpochyby dokázat, že žadatel již požadovanou informaci má k dispozici (nap. údaje uvedené na internetových stránkách organizace, na úední desce atd.); se týká vnitních pokyn AOPK R, které se vztahují k vnitnímu chodu AOPK R. Jedná se o organizaní ád AOPK R, pokyny k obm doklad, o finanní kontrole aj.

6 6 Metodické listy. 4.4 vody pro odepení poskytnutí informace dle z.. 106/1999 Sb. jsou uvedeny v jeho Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace po vylouení tch informací, u nichž to stanoví zákon. V odvodnných pípadech povinný subjekt oví, zda dvod odepení trvá. Právo odepít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá dvod odepení. III. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A POSTUP PI ODSTRAOVÁNÍ JEJICH NEDOSTATK Identifikace žadatele Žadatelem mže být jakákoli fyzická i právnická osoba. Základní náležitostí žádosti, pi jejíž absenci pracovník píslušný k vyízení žádosti odloží, je identifikace žádající osoby. Podoba identifikace záleží na form podání žádosti (nap. u žádosti podané prostednictvím elektronické pošty musí být uvedena elektronická adresa žadatele, u písemných žádostí potom jméno, íjmení, bydlišt, pípadn telefonní íslo). V každém pípad nesmí být žádost anonymní. Urení požadované informace a postup pi jejím upesování Žádost o informaci musí též obsahovat srozumitelné a konkrétní vymezení informace, jež má být zpístupnna. Pi absenci této náležitosti píslušný pracovník nejprve zjistí, je-li to vzhledem k podob žádosti možné, zda jde o žádost o informaci o životním prostedí, i nikoli. Jde-li o nesrozumitelnou nebo píliš obecn formulovanou žádost o informaci o životním prostedí podle zákona. 123/1998 Sb., doruí píslušný pracovník bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 15 dn od obdržení žádosti, žadateli výzvu, v níž vymezí, co je teba upesnit. V této výzv žadatele zárove pouí, že upesnní žádosti musí být dorueno pracovišti AOPK R do 15 dn od obdržení výzvy. Pokud žadatel tuto žádost v uvedeném termínu neupesní, má se za to, že od své žádosti upustil. V pípad, že žadatel nežádá o informaci o životním prostedí, nýbrž o informaci jinou, píp. nelze-li ze žádosti poznat, o jaký typ informace žadateli jde, vyzve píslušný pracovník v souladu se z.. 106/1999 Sb. žadatele do sedmi dn ode dne podání žádosti k jejímu upesnní. Neupesní-li žadatel žádost do 30 dn ode dne doruení výzvy, vedoucí pracovišt AOPK R etn regionálních pracoviš (tj. vedoucí píslušné správy CHKO nebo krajského stediska) nebo vcn píslušný námstek editelství AOPK R žádost odloží. IV. FORMA ŽÁDOSTÍ O INFORMACI A JEJÍ DOPLOVÁNÍ Forma žádostí o informace dle z.. 123/1998 Sb. Žádost dle z.. 123/1998 Sb. lze podávat ústn, písemn, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou ( 3 odst. 1 zákona). Lze-li telefonickou nebo ústní žádost vyídit neprodlen zpsobem zvoleným žadatelem a vysloví-li s tímto neprodleným vyízením žadatel souhlas, poskytne píslušný pracovník žadateli informaci neprodlen. Jde-li o jinou než písemnou žádost, kterou nelze vyídit dle pedchozího odstavce, vyzve íslušný pracovník žadatele k písemnému doplnní žádosti, jestliže se s žadatelem prokazateln nedohodne na míst a ase pro ústní doplnní žádosti do protokolu. Zárove žadatele informuje, že neobdrží-li písemnou žádost do 15 dn ode dne, kdy mu byla výzva doruena, má se za to, že od své žádosti upustil.

7 7 Metodické listy. 4.4 Forma žádostí o informace dle z.. 106/1999 Sb. Žádost dle z.. 106/1999 Sb. mže být podána ústn i písemn, a to i prostednictvím sít nebo služby elektronických komunikací ( 13 odst. 1 zákona). Není-li žadateli na ústn podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústn podanou žádost za dostaující, mže tuto žádost podat písemn. Pokud žadatel podá svou žádost ústn, neplatí pi procesu vyizování žádosti ustanovení 14, 15, 16 a 18 zákona (nap. žadatel nemže podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti). V. VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI sobnost správního ádu pi vyizování žádostí o informace i zpístupnní informace podle z.. 123/1998 Sb. se zákon. 500/2004 Sb., správní ád použije pouze v tchto pípadech: ízení o odepení zpístupnní informace podle 9 odst. 1, 3 a 4, pi poítání lht. Na poskytování informací podle z.. 106/1999 Sb. se správní ád vztahuje jen v tchto ípadech: pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací ízení a v ízení o stížnosti pro poítání lht, doruování a náklady ízení. Dále se použijí ustanovení správního ádu o základních zásadách innosti správních orgán, ustanovení o ochran ped neinností a ustanovení 178. Zárove se pednostn užije ustanovení 38 (nahlížení do spisu) správního ádu ohledn získávání informací ze správního spisu ped ustanoveními informaních zákon. Vyizování žádostí o informace, které má pracovišt AOPK R k dispozici Vyizování žádostí v režimu z.. 123/1998 Sb. íslušný pracovník zpístupní informaci v písemné podob bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 30 dn od obdržení žádosti pracovištm AOPK R. Pokud zvláštní okolnosti výjime vynucují prodloužení této lhty, lze tuto lhtu prodloužit, avšak maximáln na 60 dní. O takových zvláštních okolnostech musí být žadatel prkazn vyrozumn, a to ped uplynutím 30denní lhty. Pokud žadatel ve své žádosti uvede formu, jakou mu má být požadovaná informace sdlena, a pokud je v možnostech píslušného pracovníka tomuto požadavku vyhovt, zveejní píslušný pracovník informaci v požadované form. íslušný pracovník zpístupuje informaci v pracovní dob, pedevším pak v úedních dnech AOPK R. Souástí zpístupnní informace je též zpístupnní listin, z nichž lze získat nebo ovit požadovanou informaci. Píslušný pracovník umožní nahlédnutí do tch listin, které má k dispozici a které získává nebo zpracovává v rámci své pracovní nápln. Nahlížení do listin lze ipustit pouze, nevyluuje-li to zákon (viz Odepírané informace v kapitole II.) a jen za ítomnosti píslušného pracovníka. íslušný pracovník umožní žadateli, aby si poídil výpis nebo opis listiny. Je-li to provozn možné její kopii. Opis, výpis ani kopii však nesmí ovovat svým podpisem i úedním razítkem.

8 8 Metodické listy. 4.4 Je-li pedmtem žádosti informace o správním ízení, píslušný pracovník zpístupní pouze tu konkrétní informaci, o kterou žadatel výslovn požádal, není-li dvod k odepení jejího zpístupnní. Jinak zpístupní pouze základní informaci o pedmtu ízení, stavu, ve kterém se ízení nachází, pípadn o pedbžných opateních. Správní rozhodnutí se zpístupuje pouze v pípad, že již nabylo právní moci. Nepravomocné rozhodnutí jen v pípad, že bylo dorueno všem úastníkm ízení, to se netýká o rozhodnutí o pestupcích a jiných správních deliktech. Vyizování žádostí v režimu z.. 106/1999 Sb. Informace dle zákona. 106/1999 Sb. poskytuje pracovišt AOPK R v souladu s 4 zákona: a) zveejnním, a to ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvoena, b) žadateli na základ jeho žádosti, a to ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud zákon nestanoví jinak. íslušný pracovník poskytne informaci do 15 dn od obdržení žádosti. Ve výjimených pípadech mže pracovišt AOPK R, tj. editelství AOPK R, píslušná správa CHKO a krajské stedisko, zažádat o prodloužení lhty k zpístupnní informace o 10 dn, a to v pípadeditelství AOPK R a píslušné správy CHKO místn píslušný Odbor výkonu státní správy MŽP; a v pípad krajského stediska editelství AOPK R. Dvody pro takové prodloužení lhty jsou: a) vyhledání a sbr požadovaných informací v jiných úadovnách, které jsou oddlené od adovny vyizující žádost, b) vyhledání a sbr objemného množství oddlených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na edmtu žádosti. O prodloužení lhty i o jeho dvodech musí být žadatel píslušným pracovníkem vždy prokazateln informován, a to vas ped uplynutím lhty pro poskytnutí informace. Pokud žadatel podal svou žádost jinou než písemnou formou, nevztahují se na postup íslušného pracovníka ustanovení 14 až 16 a 18. O postupu pi poskytování informace poídí píslušný pracovník záznam. Záznamem se rozumí zápis v evidenci žádostí o poskytnutí informací viz píloha. 3. Odepení zpístupnní informace dle z.. 123/1998 Sb. Zákon v 8 výslovn stanoví, kdy je zpístupnní informace možno i nutno odepít (viz kapitola II.). Zjistí-li píslušný pracovník, že je dán zákonný dvod pro odepení zpístupnní informace, vydá ve lh do 30 dn od obdržení žádosti o informace rozhodnutí o odepení informace. Rozhodnutí je vydáváno ve správním ízení, kdy vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto ízení. Rozhodnutí se nevydává, pokud žádosti neobsahují píslušné náležitosti (viz kapitola III.). ízení o odepení zpístupnní informace podléhá správnímu ádu. Je proti nmu tudíž možné odvolání. Rozhodnutí o odepení informací vydává Ministerstvo životního prostedí, bylo-li o informaci požádáno editelství AOPK R nebo krajské stedisko. V pípad správy CHKO vydává toto rozhodnutí daná správa. Rozhodnutí o odepení informací, jakož i o utajení její oddlitelné ásti je soudn ezkoumatelné. Pokud žádost týkající se innosti správy CHKO vyizuje editelství AOPK R a je-li teba žádost odepít, pak editelství postoupí žádost píslušné správ CHKO. V pípad, že žádost se týká více regionálních pracoviš, postupuje editelství žádost o informaci, kterou je nutno odepít, MŽP.

9 9 Metodické listy. 4.4 Nevyhovní žádosti o poskytnutí informace dle z.. 106/1999 Sb. Pokud není žádosti o poskytnutí informace vyhovno, by i jen zásti, musí být o tom ve lh pro vyízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydává Ministerstvo životního prostedí, bylo-li o informaci požádáno editelství AOPK R nebo krajské stedisko. V pípad správy CHKO vydává toto rozhodnutí daná správa. ed vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti zašle správa CHKO návrh tohoto rozhodnutí v elektronické podobeditelství AOPK R (RPPSS) ke schválení, a to ve lh do 10 dn ode dne pijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnní. Rozhodnutí musí být v souladu s ustanoveními správního ádu. Bylo-li o informaci požádáno krajské stedisko a hodlá-li žádosti o poskytnutí informace nevyhovt, uvdomí o tom editelství AOPK R (RPPSS), které vc pedloží Ministerstvu životního prostedí k vydání rozhodnutí. Bylo-li o informaci požádáno editelství AOPK R a hodlá-li žádosti o poskytnutí informace nevyhovt, pedloží vc Ministerstvu životního prostedí k vydání rozhodnutí.. V pípad, že neúplná žádost není ve lh 30 dn doplnna, žádost se odloží. Pi odložení se podle správního ádu nepostupuje. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je pípustné odvolání. Odvolání proti rozhodnutí správy CHKO žadatel podává k Ministerstvu životního prostedí R prostednictvím správy CHKO. Správa CHKO pedloží odvolání spolu se spisovým materiálem Ministerstvu životního prostedí ve lh 15 dn ode dne doruení odvolání. Na odvolací ízení se vztahuje správní ád. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je pezkoumatelné soudem. V odvodnní rozhodnutí v pípad nevyhovní žádosti z dvodu ochrany obchodního tajemství podle 9 nebo ochrany práv tetích osob k pedmtu práva autorského podle 11 odst. 2 písm. c) musí být uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto pedmtu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa. Vyizování žádostí o informace, kterou nemá pracovišt AOPK R k dispozici Dle z.. 123/1998 Sb. V pípad, že žadatel žádá o zpístupnní informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj, kterou nemá pracovišt AOPK R k dispozici (a souasn nemá povinnost takovou informaci mít), sdlí píslušný pracovník tuto skutenost do 15 dn ode dne, kdy pracovišt AOPK R žádost obdrželo, žadateli. Pokud je pracovišti AOPK R známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 15 dn a uvdomí o tom žadatele. Dle z.. 106/1999 Sb. Pokud žadatel žádá o zpístupnní informace, jež se netýká stavu životního prostedí a írodních zdroj a jež nemá pracovišt AOPK R k dispozici, píslušný pracovník žádost odloží. vod odložení sdlí do 7 dn ode dne doruení žádosti žadateli. Nahlížení do správního spisu podle 38 správního ádu Ust. 38 správního ádu upravuje nahlížení do správního spisu a je ve vztahu k informaním zákonm ustanovením speciální povahy, což ve svém dsledku znamená, že se užije ednostn. Nahlížení do správního spisu se umožní: a) úastníkm ízení a jejich právním zástupcm,

10 10 Metodické listy. 4.4 b) jiným osobám, pokud prokáží dležitý právní zájem nebo jiný vážný dvod a nebude-li tím porušeno právo nkterého z úastník, popípad dalších dotených osob anebo veejný zájem. Dkazní bemeno leží na žadateli. S právem nahlížet do spisu mají tyto osoby právo init si výpisy a právo na to, aby správa poídila kopie spisu nebo jeho ásti. Správa žadatele informuje, že poízení kopií ze správního spisu podléhá správnímu poplatku (viz l. VII). Do správního spisu mohou nahlížet jednak úastníci ízení a jednak i jiné, tetí osoby a to za podmínky, že prokážou právní zájem nebo jiný vážný dvod a nebude li tím porušeno právo kterého z úastníkízení, pípadn dotených osob nebo veejný zájem (nap. veejný zájem na ochranu dobrých mrav). Posuzování, zda se jedná o prokázání právního zájmu nebo jiného vážného dvodu je na správ CHKO. Za vážný dvod nelze automaticky považovat informování veejnosti prostednictvím médií. Naopak osobou prokazující právní zájem mže být právní nástupce úastníka správního ízení. Jiným vážným dvodem by mohlo být prokázání vdecké nebo pedagogické innosti apod. Správa CHKO vždy ped pipuštním nahlédnutí do spisu zkoumá celou vc ve vzájemných souvislostech. Podle ust. 38 odst. 5 vydá správa CHKO o odepení práva nahlížení do spisu osob podle 38 odst. 1 nebo 2 usnesení, které oznamuje pouze této osob. O nahlížení do spisu sepíše správa CHKO úední záznam, viz píloha. 4. V pípad, že médium nežádá o nahlédnutí do spisu, ale o poskytnutí informace na základ informaních zákon, postupuje správa CHKO následovn. V souladu se stanoviskem Úadu pro ochranu osobních údaj mohou správy CHKO sdlovat médiím osobní údaje o pestupiteli (jméno, íjmení, bydlišt) na základ pravomocného rozhodnutí pouze s jeho pedchozím souhlasem. Pokud by médium žádalo o poskytnutí fotokopie pravomocného rozhodnutí o pestupku, lze ho poskytnout výhradn za souasné anonymizace (provedené zaernním nebo obdobnou nesmazatelnou formou) údaj o pestupiteli. Pokud by médium požádalo pouze o sdlení konkrétních údaj, sdlí mu správa CHKO údaje o pestupiteli ve form: J. K., 20-tiletý student z Prahy. V pípad, že se na správu CHKO obrátí oznamovatel pestupku s žádostí o nahlédnutí do spisu, správa mu sdlí, že pouhá skutenost, že oznamovatel pestupek oznámil, nelze brát za prokázání právního zájmu nebo jiného vážného dvodu ve smyslu 38 správního ádu. Pokud se obrátí na správu s dotazem ohledn výsledku pestupkového ízení, sdlí mu správa obecné informace o ízení (podle zákona o poskytování informací) a zárove, že podle 67 odst. 4 estupkového zákona mohl požádat o vyrozumní o pijatých opateních do 30-ti dn ode dne oznámení. VI. ZDROJE INFORMACÍ Informaními zdroji o innosti AOPK R jsou: výroní zprávy AOPK R; jakékoli spisové podklady, není li poskytování informací z nich omezeno; obrazové, zvukové záznamy a záznamy filmovou nebo obdobnou technikou, záznamy na magnetických a obdobných médiích; Ústední seznam ochrany pírody; internetové stránky spravované AOPK R: o WWW stránky AOPK R - o Digitální registr Ústedního seznamu ochrany pírody - o Mapový server AOPK R - o Portál ochrany pírody - o Informaní systém úmluvy o biologické rozmanitosti - o Soustava Natura 2000 v R -

11 11 Metodické listy. 4.4 o Sledování stavu biotop a druh - o Záchranné programy ohrožených druh - interní informaní systém. VII. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A POIZOVÁNÍ KOPIÍ ZE SPISU Úhrada náklad dle z.. 123/1998 Sb. Informace, které lze pedat, aniž to vyžaduje použití technického nosie nebo poízení kopie, se poskytují bezplatn. Píslušný pracovník požaduje po žadateli úhradu ve výši náklad na poízení informace v požadované form a úhradu náklad spojených s odesláním informace žadateli. Náklady na poízení kopie a náklady za technický nosi, pokud jej dodává pracovník, platí žadatel pi pedání informace, pokud ji pebírá osobn. Je-li informace zasílána poštou, provede se úhrada formou dobírky, resp. jako nevyplacená zásilka. i zpístupnní informace formou poskytnutí písemné publikace se žadateli vyútuje prodejní cena této publikace. Na tuto skutenost píslušný pracovník žadatele pedem upozorní. V pípad zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní pepravy. íslušný pracovník žadatele pedem upozorní, že informace bude zaslána na dobírku. Ceník náklad technických nosi informací je následující: jedna strana ernobílé kopie 1,00 K jedna strana barevné kopie 4,00 K informaní disketa 9,00 K CD nosi 7,00 K DVD nosi 21,00 K faxová stránka 3,00 K. V pípad, že náklady na technické nosie pro zpístupnní požadované informace nepesáhnou limit 100,- K, obdrží žadatel informaci bezúplatn. Úhrada náklad za technické nosie pro zpístupnní informací se promítne do píjmových pokladních doklad a stává se souástí píjmové stránky AOPK R. Úhrada náklad dle z.. 106/1999 Sb. íslušný pracovník mže dle uvážení po žadateli požadovat úhradu ve výši náklad na poízení informace v požadované form, na úhradu náklad spojených s odesláním informace žadateli. Na tuto skutenost píslušný pracovník žadatele pedem písemn upozorní. Z oznámení musí být zejmé, na základ kterých skuteností a jakým zpsobem byla výše úhrady vyíslena. V tomto pípad je poskytnutí informace podmínno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dn ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, žádost se odloží. Neupozornil-li by pracovník žadatele pedem, že za poskytnutí informace bude požadovat úhradu, nárok na náhradu náklad zaniká. i zpístupnní informace formou poskytnutí písemné publikace se žadateli vyútuje prodejní cena této publikace. Náklady na poízení kopie a náklady za technický nosi, pokud jej dodává pracovník, platí žadatel pi pedání informace, pokud ji pebírá osobn. Je-li informace zasílána poštou, provede se úhrada formou dobírky, resp. jako nevyplacená zásilka. V pípad zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní pepravy. Píslušný pracovník žadatele pedem upozorní, že informace bude zaslána na dobírku. Ceník náklad na poízení informace je následující: jedna strana ernobílé kopie 1,00 K jedna strana barevné kopie 4,00 K

12 12 Metodické listy. 4.4 informaní disketa 9,00 K CD nosi 7,00 K DVD nosi 21,00 K faxová stránka 3,00 K mimoádn rozsáhlé vyhledání informací 110 K / 1 hod. V pípad, že náklady na zpístupnní požadované informaci nepesáhnou limit 100,- K, obdrží žadatel informaci bezúplatn. Úhrada náklad za zpístupnní informací se promítne do píjmových pokladních doklad a stává se souástí píjmové stránky AOPK R. Platbu lze provést hotov, složenkou nebo bankovním pevodem na úet /0710. Do finanní útárny v Praze musí být zaslán doklad o úelu platby. Správní poplatek podle zák.. 634/2004 Sb. za kopie ze správního spisu ( 38 zák.. 500/2004 Sb.) Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úedních spis, ze soukromých spis v úední úschov, z rejstík, z registr, z knih, ze záznam, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popípad sdlení o negativním nálezu žadatel zaplatí: za každou i zapoatou stránku 50 K na pinesené disket 40 K na pineseném CD nebo ZIP 80 K za každou i zapoatou stránku, je-li poizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárn poítae 15 K Od placení tohoto správního poplatku jsou osvobozeny nadace a nadaní fondy, obanská sdružení, odborové organizace a obecn prospšné spolenosti, založené k poskytování obecn prospšných inností v oblastech ochrany životního prostedí, ochrany mládeže, ochrany zvíat, sociálních služeb, sociální pée a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tlovýchovy a sportu, vdy a výzkumu, vzdlávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li provádný úkon s inností, pro níž byly tyto subjekty založeny. (Pro úely vedení ÚSOP je od tohoto poplatku osvobozena i Agentura ochrany pírody a krajiny R). Každou zapoatou stránkou se pro úely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší. V pípad, že souhrnná výše poplatku odpovídá ástce do 5.000,- K, je vhodné žadateli doporuit hrazení v kolkových známkách ( 6 odst. 8 zák.. 634/2004 Sb.) s doporuením, aby si kolkové známky zakoupil pedem s tím, že budou vylepeny na úední záznam poizovaný v té souvislosti. Po vylepení se kolková známka znehodnotí otiskem úedního razítka. VIII. SANKCE Nedodržení lhty pro zpístupnní informace nebo bezdvodné odepení jejího zpístupnní že být dvodem oprávnné stížnosti 1 žadatele. Postup pracovník v rozporu se zákonem. 123/1998 Sb. a zákonem. 106/1999 Sb. je porušením pracovních povinností s možnými postihy podle zákoníku práce. Pokud by stžovateli v dsledku nedvodného neposkytnutí informace vznikla škoda, mže se její náhrady na státu úspšn domáhat podle zákona. 82/1998 Sb., o odpovdnosti za škodu zpsobenou pi výkonu veejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úedním postupem. Podle tohoto zákona je stát povinen uplatovat na tch osobách, které svým nesprávným úedním postupem škodu zpsobily, regresní náhradu. 1 Pi vyizování stížnosti v režimu zákona. 106/1999 Sb. nutno postupovat dle 16a.

13 13 Metodické listy. 4.4 IX. ZVEEJOVÁNÍ A AKTIVNÍ ZPÍSTUPOVÁNÍ INFORMACÍ Zveejování informací podle z.. 106/1999 Sb. AOPK R vetn správ CHKO zveejují na (elektronické) úední desce a umožují poízení kopií tchto informací: a) dvod a zpsob svého založení, vetn podmínek a princip, za kterých provozují svoji innost; b) popis své organizaní struktury, místo a zpsob, jak získat píslušné informace, kde lze podat žádost i stížnost, pedložit návrh, podnt i jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob; c) místo, lhtu a zpsob, kde lze podat opravný prostedek proti rozhodnutí správy CHKO o právech a povinnostech osob, a to vetn výslovného uvedení požadavk, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postup a pravidel, která je teba dodržovat pi chto innostech, a název píslušného formuláe a zpsob a místo, kde lze takový formulá získat; d) postup, který musí AOPK R dodržovat pi vyizování všech žádostí, návrh i jiných dožádání oban, a to vetn píslušných lht, které je teba dodržovat; e) pehled nejdležitjších pedpis, podle nichž AOPK R zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva oban ve vztahu k AOPK R, a to vetn informace, kde a kdy jsou tyto pedpisy poskytnuty k nahlédnutí; f) sazebník úhrad za poskytování informací; g) výroní zprávu za pedcházející kalendání rok o své innosti v oblasti poskytování informací (viz dále) h) výhradní licence poskytnuté podle 14a odst. 4, i) usnesení nadízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle 16a odst. 7, j) adresu elektronické podatelny. AOPK R vetn správ CHKO ve svém sídle v úedních hodinách a na elektronické desce zpístupní: a) právní pedpisy vydávané v rámci jejich psobnosti b) seznamy hlavních dokument, zeména koncepní, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona etn pípadných návrh licenních smluv podle 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a poídit si opis, výpis nebo kopii. AOPK R musí vždy do 1. bezna zveejnit výroní zprávu za pedcházející kalendání rok o své innosti v oblasti poskytování informací, která obsahuje tyto údaje: a) poet podaných žádostí o informace a poet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) poet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných ástí každého rozsudku soudu ve vci pezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a pehled všech výdaj, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to vetn náklad na své vlastní zamstnance a náklad na právní zastoupení, d) výet poskytnutých výhradních licencí, vetn odvodnní nezbytnosti poskytnutí výhradní licence e) poet stížností podaných podle 16a, dvody jejich podání a struný popis zpsobu jejich vyízení,

14 14 Metodické listy. 4.4 f) další informace vztahující se k uplatování tohoto zákona. Tuto výroní zprávu poskytnou regionální pracovišt do 31. ledna editelství AOPK R, které doplní údaje editelství a souhrnn je zveejní na webových stránkách AOPK R do 1. bezna a v tištné výroní zpráv AOPK R do 31. bezna. Aktivní zpístupování informací podle z.. 123/1998 Sb. editelství AOPK R aktivn zpístupuje na svých webových stránkách: a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se pírodního prostedí a zprávy o jejich provádní, pokud jsou zpracovávány; veškeré strategické a koncepní materiály editelství AOPK R, b) zprávy o stavu pírodního prostedí, pokud jsou zpracovávány, c) souhrny údaj o sledování inností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav pírodního prostedí, d) hodnocení rizik týkající se pírodního prostedí, pokud jsou zpracovávány, e) dohody o poskytování služeb podle 2 písm. b) bodu 3 Regionální pracovišt, tj. správy CHKO a krajská stediska aktivn zpístupují na svých webových stránkách: a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se životního prostedí a zprávy o jejich provádní, pokud jsou zpracovávány; plán pée o CHKO, píp. plány pée o MZCHÚ, má-li je k dispozici v elektronické podob, b) zprávy o stavu životního prostedí, pokud jsou zpracovávány, c) souhrny údaj o sledování inností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav pírodního prostedí, d) hodnocení rizik týkající se životního prostedí, pokud jsou zpracovávány, e) dohody o poskytování služeb podle 2 písm. b) bodu 3.

15 15 Metodické listy. 4.4 B. POSKYTOVÁNÍ DAT I. ÚVOD Data AOPK R Data ve smyslu tohoto pokynu pedstavují datové zdroje AOPK R ve form databází (SQL databáze, DBF, XLS tabulky apod.), vrstev GIS a jejich atributových informací, rastrových formát apod. ást B tchto metodických list se nevztahuje na poskytování dat Digitálního registru Ústedního seznamu ochrany pírody (dále jen DR ÚSOP) a poskytování údaj o území dle zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 500/2006 Sb. Poskytování dat DR ÚSOP se ídí ustanoveními ásti C III. tchto metodických list. Poskytování údaj o území pro úely poízení územn analytických podklad se ídí samostatnými pedpisy. Poskytování údaj o území pro jiné úely, než je poízení územn analytických podklad, probíhá stejným zpsobem jako poskytování dat DR ÚSOP; to se týká i údaj o území spravovaných jednotlivými správami CHKO. Poskytování dat dálkovou formou AOPK R zveejuje vtšinu dat AOPK R prostednictvím dálkového pístupu, tzn. zejména pomocí: - internetových stránek (viz kapitola A.VI zdroje informací, zejména mapový server AOPK R - internetových mapových služeb (nap. mapový server AOPK R); seznam aktuálních mapových služeb je souástí aplikace mapového serveru. Pracovník povený k poskytnutí dat Povinnost poskytovat specifikovaná data AOPK R má povený pracovník editelství, jmenovaný námstkem editele, vedoucím sekce dokumentace pírody a krajiny. Poskytovat data smí pouze a jen povený pracovník. V odvodnných pípadech mže íslušný námstek editele delegovat poskytování vybraných dat na regionální pracovišt, tj. krajská stediska a správy CHKO. Sekce informatiky spravuje seznam s kontaktními údaji všech povených pracovník pro poskytování dat, vetn specifikace jimi poskytovaných dat, a zajišuje jeho zveejnní a aktualizaci v interním informaním systému a na www stránkách AOPK R (dále jen katalog dat AOPK R). II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH DAT Specifikace a rozsah poskytovaných dat jsou uvedeny v katalogu dat AOPK R. Specifice dat obsahuje zejména následující charakteristiky: 2. Název datového zdroje 3. Typ datového zdroje 4. Struný popis dat 5. Datum vytvoení dat 6. Datum poslední aktualizace dat 7. Jazyk datového zdroje 8. Znaková sada

16 16 Metodické listy Správce dat (povený pracovník) 10. Rozsah dat (slovní popis) 11. Mapový poklad (u GIS dat) 12. Mítko podkladových map (u GIS dat) 13. Souadný systém 14. Jak data citovat III. DATA POSKYTOVANÁ NA ŽÁDOST Identifikace žadatele Žadatelem mže být fyzická nebo právnická osoba. Žádost nesmí být anonymní. Fyzická osoba musí být oznaena jménem a píjmením a adresou trvalého pobytu. Dále mže uvést adresu pro doruování, telefonické spojení, elektronickou adresu. Právnická osoba musí být oznaena jménem a adresou sídla. Musí dále uvést adresu pro doruování, pípadn telefonické spojení a elektronickou adresu. Forma žádosti o data Žádost o data musí být podávána písemnou nebo elektronicky ovenou formou (oveným elektronickým podpisem). Vzor žádosti o data Vzor žádosti o data je uveden v píloze. 6 tchto ML. IV. PROCES VYIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DATA 1. V pípad požadavku na poskytnutí dat je žadatel prvotn odkázán na poskytování dat dálkovou formou (viz výše). Pokud je dálková forma poskytování dat z pohledu žadatele nedostatená, je píslušný žadatel odkázán na poveného pracovníka AOPK R, který vysvtlí žadateli postup pi žádosti o data: - vyplnní žádosti o data - schválení - nutnost uzavení licenní smlouvy dle vzoru smlouvy v píloze. 5 - distribuce dat 2. Po doruení žádosti o data je povinen povený pracovník provést formální kontrolu žádosti a pipravit píslušný spis ke schválení. 3. Poskytnutí dat schvaluje píslušný námstek editele a aprobuje editel (= podpis licenní smlouvy). Vzor licenní smlouvy je souástí pílohy Licenní smlouva je zaslána žadateli. Po aprobací žadatelem a doruení zpt na AOPK R jsou píslušná data odpovdnou osobou distribuována žadateli. Distribuce dat je žadatelem a povenou osobou potvrzena pedávacím protokolem (vzor pedávacího protokolu viz íloha licenní smlouvy v píloze. 5). V. ÚHRADA NÁKLAD ZA POSKYTOVÁNÍ DAT

17 17 Metodické listy. 4.4 Data jsou poskytována na základ licenní smlouvy pro vytžování databáze bezplatn (píloha. 5).

18 18 Metodické listy. 4.4 C. ÚSTEDNÍ SEZNAM OCHRANY PÍRODY I. ÚVOD AOPK R vede podle vyhlášek. 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. ve znních pozdjších pedpis Ústední seznam ochrany pírody (dále jen ÚSOP) jako základní závaznou evidenci a dokumentaci zvlášt chránných území ve smyslu 42 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní. Souástí ÚSOP je krom Sbírky listin ÚSOP Digitální registr ÚSOP, který ukládá, archivuje a zpístupuje základní popisné údaje o objektech ÚSOP v digitální podob. Digitální registr ÚSOP zahrnuje ást databázovou (tabelárn vedené údaje v minimálním rozsahu podle vyhlášky podle vyhlášek. 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. ve znních pozdjších edpis, pípadn dále systematicky doplované ze zdroj rezervaních knih a z dalších odborných podklad, obsahujících analytické charakteristiky vhodné k zalenní do Digitálního registru ÚSOP) a ást prostorov orientovanou (GIS ZCHÚ, kde jsou spravována prostorová data objekt ÚSOP v prostedí geografických informaních systém). Provázanost obsahu Sbírky listin ÚSOP a Digitálního registru ÚSOP je zajištna jednoznaným identifikaním kódem objektu ÚSOP, jímž je evidenní íslo objektu, pro njž je zakládána listinná dokumentace ve Sbírce listin ÚSOP. Garantem ÚSOP vetn dat Digitálního registru ÚSOP je Sekce dokumentace pírody a krajiny, Odbor dokumentace, Oddlení ÚSOP. II. ZPÍSTUPOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP Správa ÚSOP zpístupuje data Digitálního registru ÚSOP (dále jen DR ÚSOP) na ústedním pracovišti cestou intranetu/internetu (http://drusop.nature.cz), resp. síového disku, kde jsou ukládány veškeré další doprovodné soubory dat, provozované mimo intranetovou/internetovou aplikaci. Regionálním pracovištím a ostatním subjektm je základní obsah DR ÚSOP zpístupnn aplikací v prostedí www (http://drusop.nature.cz). Tato aplikace plnohodnotn zajišuje pístup k datm DR ÚSOP ve smyslu zákona. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostedí, v platném znní i zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, v platném znní; též je tím naplnna povinnost provozovatele ÚSOP podle zákona. 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy, v platném znní. Na www DR ÚSOP nejsou zpístupnny stažitelné ani databázové soubory (tzv. download), ani souadnicové soubory GIS ZCHÚ, a to z dvodu udržení ehledu o poskytnutí dat z DR ÚSOP mimo AOPK R, vzhledem k zatím neodstranitelné chybovosti zejména historických dat a k poteb vedení evidence o tchto poskytnutích, i vzhledem k povinnosti zabezpeit ochranu dat ÚSOP proti neoprávnnému poskytnutí tetí osob. Základní uživatelské požadavky na práci se zpístupnnými daty DR ÚSOP jsou zajištny íslušnou aplikací vetn mapového projektu. III. POSKYTOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍHO REGISTRU ÚSOP Poskytovat data Digitálního registru dat v hromadné podob mimo AOPK R je oprávnno výhradn oddlení ÚSOP. Hromadnou podobou se rozumí soubory dat v elektronické podob, obsahující data za více než jeden objekt ÚSOP nebo obsahující další položky krom základních identifikaních údaj, jimiž jsou kód, kategorie, název, rozloha ZCHÚ. Data lokalit soustavy NATURA 2000 (ptaí oblasti, evropsky významné lokality), evidovaných v ÚSOP, v odpovídající struktue DR ÚSOP, jsou poskytována oddlením ÚSOP; interpretace a jiná data mimo strukturu DR ÚSOP o objektech komplexního projektu NATURA 2000 jsou poskytována osobami odpovdnými za jednotlivé datové sady.

19 19 Metodické listy. 4.4 Pokud žadatel souhrnn žádá o data z ÚSOP i z jiných datových sad AOPK R a nebo informace, je mu vše pedáno v rámci smlouvy anebo pedávacího protokolu s tím, že data související s ÚSOP samostatn zpracovává oddlení ÚSOP. Poskytnutí požadovaných dat DR ÚSOP jiným útvarem než oddlením ÚSOP lze v pípad nutnosti ešit pouze po dohod s vedoucím odboru dokumentace. Data DR ÚSOP jsou ve smyslu 42 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní, poskytována bezplatn. Žádost o data DR ÚSOP musí být podána písemnou nebo elektronicky ovenou formou (oveným elektronickým podpisem) dle Vzoru žádosti o data v píloze. 6 tchto metodických list. Na základ žádosti odešle pracovník odd. ÚSOP data s pedávacím dopisem poštou nebo elektronicky ovenou formou. O každém poskytnutí dat DR ÚSOP ostatním subjektm mimo AOPK R vede oddlení ÚSOP jednotnou evidenci. Každému pedávacímu dokumentu je pidleno íslo jednací a ukládá se v písemné podob (bu pedávací dopis, nebo vytištná kopie ové zprávy) s uvedením poskytnutých dat. Žádosti o data se evidují v programu Lotus Notes, v databázi Žádosti o data. Ve vybraných pípadech úzké odborné spolupráce s konkrétními institucemi zejména veejné správy (Ústav pro hospodáskou úpravu les, Lesy R, Zemický úad, VÚV TGM aj.) je žádoucí zautomatizovat vzájemnou datovou výmnu na základ smlouvy, resp. dohody o datové vým, na základ které budou ureny položky a rozsah dat, urených na obou stranách k vzájemné vým, která pak bude realizována bu službami WMS, nebo automatickým downloadem aktuálních dat.

20 20 Metodické listy. 4.4 ÍLOHA. 1 - VZORY VÝZVY K UPESNNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ INFORMACE Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky SPRÁVA CHRÁNNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LABSKÉ PÍSKOVCE Vážený pan. (adresa).j. V...dne... c: Výzva k upesnní žádosti Dne. byla Správ Chránné krajinné oblasti doruena Vaše žádost, kterou požadujete zpístupnní informací podle zákona. 123/1998 Sb. o stavu ochrany pírody na území CHKO. Takto formulovaná žádost je píliš obecná a není z ní zejmé, jaký druh informací požadujete. Mžete získat všeobecné informace o innosti Agentury ochrany pírody a krajiny R, které jsou zveejnny na internetové stránce AOPK R Pokud na své žádosti ze dne.. trváte, žádáme o její upesnní, tj. uvedení takových údaj, jež pedmt Vaší žádosti blíže vymezí. Toto upesnní nám zašlete do 15 dn od doruení této výzvy. Pokud tak neuiníte, budeme edpokládat, že jste od své žádosti upustil ( 3 odst. 2 zákona. 123/1998 Sb.).. íslušný pracovník (razítko)

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více