NEXIS 32 rel Železobetonový nosník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Železobetonový nosník

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 OBSAH 1. ÚVOD 1 2. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Založení nového projektu 2 3. ZADÁNÍ Vstupní údaje Geometrie a okrajové podmínky Zadání zatížení Použití kontextové nabídky Dialog Nosník Dialog Průřez Dialog Podpory Dialog Podloží Dialog Klouby Dialog Proměnné průřezy Dialog Nové zatěžovací stavy Dialog Aktuální zatěžovací stav Dialog Data o zatěžovacím stavu Dialog Zatěžovací impuls Osamělé zatížení Spojitá zatížení Teplotní zatížení Poklesy podpor Dialog Nastavení dokumentu KOMBINACE Kombinace zatěžovacích stavů Tvorba kombinací pro statický výpočet Kombinace pro statický výpočet Kombinace pro beton Kombinace pro beton při výpočtu podle ČSN Načtení vyhledaných nebezpečných kombinací Kombinace při výpočtu podle ostatních norem VÝPOČET Lineární výpočet Fyzikálně-nelineární výpočet 26

4 6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Obecná nastavení pro vyhodnocování výsledků Nastavení typu vyhodnocovaných výsledků Nastavení zatěžovacích stavů nebo kombinací pro vyhodnocení výsledků Režimy číselného vyhodnocení Nastavení měřítek kreslení a popisů při vyhodnocování výsledků Vyhodnocení reakcí v podporách Vyhodnocení deformací na prutech Vyhodnocení vnitřních sil na prutech Detailní vyhodnocování průběhů vnitřních sil a deformací Nastavení detailní výsledky Vyhodnocení deformací pro fyzikálně-nelineární výpočet betonu Nastavení výstupů FNL výpočtu VÝPOČET NUTNÝCH PLOCH VÝZTUŽE Zadání vstupních údajů Výchozí výztuž Nastavení parametrů pro pruty konstrukce Přídavná nastavení Nastavení krytí Spuštění výpočtu nutných ploch výztuže Nastavení číselného výstupu Číselný výstup výztuže nosníků VYKRÝVÁNÍ NUTNÝCH PLOCH SKUTEČNOU VÝZTUŽÍ Automatický návrh výztuže Délky ořezu Návrh třmínků Vykrývání nosníku Nastavení základních parametrů vykrývání Výpočet kotevních délek podle ČSN Kotvení betonářské výztuže mimo podpory (článek ) Kotvení betonářské výztuže v podpoře (článek ) Koncové úpravy třmínků Editace kotvení podélné výztuže Nastavení krytí třmínků Návrh třmínků Návrh hlavní výztuže nosníků Změna délek pásem Vykreslení a výkazy výztuže POSOUZENÍ VYZTUŽENÝCH PRUTŮ Dialog pro posudky prutů Nastavení grafů 68

5 Informace o výpočtu Detailní vyhodnocení Nastavení výstupů Posudek jednotlivé položky Nastavení výstupů DOKUMENT Nastavení dokumentu Vygenerovaný dokument Vložení vstupních dat do dokumentu Vložení výsledků do dokumentu Vložení obrázku do dokumentu Export dokumentu OBECNÁ NASTAVENÍ VÝPOČTŮ BETONOVÝCH NOSNÍKŮ ČSN Nastavení výpočtu Nastavení výpočtu FNL/FGNL Nastavení interakčního diagramu Nastavení pro mezní stav únosnosti Stanovení krytí Stanovení Gama b Stanovení Gama s Nastavení pro mezní stav použitelnosti Nastavení šířky trhlin Nastavení konstrukčních zásad 91

6 1. ÚVOD Tento manuál popisuje funkce modulu Železobetonový nosník. Modul Železobetonový nosník umožňuje jednoduše navrhnout a posoudit železobetonový nosník o několika polích na pevném nebo pružném podloží včetně výpočtu nutných ploch výztuže, vykrytí nutných ploch skutečnou výztuží a výpočtu fyzikálně-nelineárních deformací vyztuženého železobetonu pro zjištění vlivu dotvarování. Pro řešený nosník lze jednoduše vygenerovat tištěnou dokumentaci o výpočtu. Zadávání i výstupy jsou zjednodušeny a omezeny na údaje nutné pro výpočet nosníku. První část manuálu popisuje příkazy ve stromu. Tuto část lze použít jako příklad. Poslední kapitola popisuje zbývající příkazy pruhu nabídek a pruhy nástrojů. V programu železobetonový nosník jsou dostupné následující národní normy: ČSN DIN EC NEN 6720 Önorm B4700 STN Vzhledem k tomu, že některá nastavení programu jsou odvislá od zvolené národní normy, budeme dále popisovat pouze prostředí programu pro národní normu ČSN. Podrobnější popis některých pojmů pro ostatní národní normy lze nalézt v manuálu pro beton. Strana 1

7 2. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Program železobetonový nosník se spouští z nabídky Windows Start>Programy>IDA NEXIS 32 rel. 3.50>IDA Beam. Tento zástupce zastupuje příkaz C:\Nexis350\Beam.exe /ILCZ, přičemž přepínač /ILCZ definuje jazyk prostředí NEXIS nebo programu Železobetonový nosník ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Příkazem nabídky Projekt > Nový se založí nový projekt železobetonového nosníku. V dialogu Informace o projektu se zadávají základní údaje o řešeném nosníku. Identifikační údaje úlohy lze kdykoliv změnit příkazem nabídky Projekt > Základní údaje. Obr. 1 Identifikační údaje projektu Jednotlivé volby dialogu: Jméno souboru projektu po klepnutí na tlačítko [Jméno] lze nastavit adresář a jméno souboru, do kterého se budou ukládat data projektu. Jméno souboru projektu není nutné zadávat, program se na něj dotáže při prvním uložení projektu. Skupina Data identifikační texty, které se objeví na jednotlivých stranách dokumentu a tisku při vytváření výstupní dokumentace. [Materiál] po klepnutí na tlačítko se nastavuje výchozí aktuální materiál, který bude přiřazován zadávaným průřezům nosníku (podrobněji viz manuál k základnímu modulu). [Jednotky] nastavení používaných jednotek (podrobněji viz manuál k základnímu modulu). Národní norma po klepnutí na vlaječku lze nastavit národní normu a hodnoty některých součinitelů příslušných k této normě. Národní normu lze změnit v průběhu práce na projektu. Strana 2

8 3. ZADÁNÍ Zadání nosníku se spustí příkazem ve stromu příkazů VSTUPNÍ ÚDAJE První skupina tlačítek ([Nosník], [Podpory], [Podloží], [Klouby], [Proměnné průřezy]) slouží k definici geometrie a okrajových podmínek nosníku. Příkazy ve skupině Zatížení slouží k definici zatěžovacích stavů a jejich kombinací. Opravy již zadaných vlastností se provádí pomocí kontextového menu, které se vyvolá stisknutím pravého tlačítka myší nad částí objektu, viz Např. nad podporou lze provést mimo jiné příkazy Kopie Podpora nebo Změna Podpora. Příkaz Změna vyvolá dialogové okno, ve kterém lze upravit existující vlastnost nebo entitu. Po změně vstupního údaje je tento parametr změněn a případně vykreslen. [Náhled] po klepnutí na tlačítko se na zvolené výstupní zařízení provede výpis vstupních údajů projektu nosníku. Obr. 2 Hlavní dialog zadání nosníku [Nosník] [Podpory] [Podloží] [Klouby] GEOMETRIE A OKRAJOVÉ PODMÍNKY Po klepnutí na tlačítko se zadává geometrie nového nosníku. Viz 3.2 Dialog Nosník. Editace již zadané geometrie nosníku se provádí pomocí kontextové nabídky Změna Nosník nebo Smazat (nabídka se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na nosník nebo délkovou kótu). Tlačítkem se zadávají nové podpory do uzlů nosníku - viz 3.4 Dialog Podpory. Po zavření dialogu pro nastavení typu podpory se vybírají uzly, do kterých se zadají nové podpory. Editace již existujících podpor se provádí pomocí kontextové nabídky Změna Podpora nebo Smazat (nabídka se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na podporu). Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialog Podloží, ve kterém se definují vlastnosti nového podloží. Zadávají se hodnoty Cx a Cz (únosnost podkladu vůči deformacím ve směru x a z). Poté se vybírají pruty, kterým se zadané hodnoty podloží přiřadí. Editace již zadaného podloží se provádí pomocí kontextové nabídky Změna Podloží nebo Smazat (nabídka se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na grafické znázornění podloží na spodním lící nosníku). Po klepnutí na tlačítko se zadávají nové klouby na pruty nosníku viz 3.6 Dialog Klouby. Po uzavření dialogu pro nastavení typu kloubů se vybírají pruty, na které budou zadány klouby. Editace již zadaných kloubů se provádí pomocí kontextové nabídky Změna Kloub nebo Smazat (nabídka se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na grafické znázornění kloubu - kroužek). [Proměnné průřezy] Po klepnutí na tlačítko se zadávají pro zvolené pole proměnné průřezy nosníku viz 3.7 Dialog Proměnné průřezy. Po uzavření dialogu pro zadání proměnných průřezů vybírají pruty, na které budou proměnné průřezy aplikovány. Editace již zadaných proměnných průřezů se provádí pomocí kontextové nabídky Změna Proměnný průřez nebo Smazat (nabídka se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na náběh). Strana 3

9 ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Ve skupině Zatížení se definují zatěžovací stavy. Zadávají se parametry pro automatické generování kombinací na únosnost a použitelnost. Tyto kombinace se generují podle nastavené národní normy. Příkazem Kombinace zat. stavů ve stromu lze nadefinovat vlastní uživatelské kombinace. Více informací o zatěžovacích stavech, kombinacích zatěžovacích stavů, skupinách nahodilých zatížení a absencí lze získat v manuálu k základnímu modulu. [Stav] [Nastavení zat. stavů] [Zatížení] Po klepnutí na toto tlačítko se objeví buďto dialog Nové zatěžovací stavy (pokud ještě nebyl zadán žádný zatěžovací stav) nebo Aktuální zatěžovací stav. Aktuální nastavený zatěžovací stav se vykresluje. Po klepnutí na tlačítko se zadávají hodnoty součinitelů Psi 2 a Součinitele stálé části nahodilého zatížení pro výpočet dotvarování. Po klepnutí na tlačítko se přidávají zatížení do aktuálního zatěžovacího stavu. Zadaná zatížení lze změnit pomocí kontextové nabídky, viz POUŽITÍ KONTEXTOVÉ NABÍDKY Kontextová nabídka se vyvolává stiskem pravého tlačítka myši nad příslušnou entitou, objektem nebo jeho částí. Zobrazí se nabídka příkazů, která je v případě, že byla vyvolána pro určitý objekt, rozšířena o příkazy pro úpravu, kopírování nebo mazání objektu (toto rozšíření nabídky je funkční pouze v režimu zadávání). Např. nad podporou lze provést mimo jiné příkazy Kopie Podpora nebo Změna Podpora. Kopie Podpora Kopie Kloub Kopie Proměnný průřez Kopie Zatížení Zvolený prvek bude kopírován i s jeho parametry na jiné místo. Následně se vybírají místa, kam se mají kopírované prvky umístit. Výběr se ukončuje klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou. Poznámka : Pole nosníku, podloží a průřez nelze kopírovat. Smazat Změna Nosník Změna Podpora Změna Podloží Změna Kloub Změna Proměnný průřez Změna Průřez Změna Zatížení Po klepnutí na příkaz se vymaže objekt, pro který byla kontextová nabídka vyvolána. Poznámka: Lze smazat pole nosníku, nelze smazat průřez. Funkce pro opravu již nadefinovaných entit nebo vlastností nosníku. Po vyvolání příkazu se zobrazí příslušný dialog, ve kterém lze provést úpravu požadovaných parametrů. Provedené úpravy se týkají pouze jedné vybrané položky s výjimkou změny průřezu (při kliknutí pravým tl. myši na obrázku průřezu pod polem nosníku). Pokud se parametry původního průřezu změní, je změna provedena u všech prutů, které měly přiřazen tento průřez. Pokud je cílem změnit profil pouze u jednoho z prutů nosníku, je vhodné provést změnu jeho vlastností a přiřadit jiný (nový nebo existující) průřez DIALOG NOSNÍK Tlačítko [Nosník] slouží pro zadání rozpětí jednotlivých polí nosníku. Lze také nastavit průřez nosníku a šířku sloupů podpírajících nosník. Strana 4

10 Obr. 3 Zadání rozpětí polí nosníku Skupina Pole [Přidej] [Oprava] Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialog, ve kterém se definují délky jednotlivých polí nosníků (možnosti zadání délek jsou popsány pod vstupním polem). Zadávané délky jednotlivých polí se sčítají a tím je určena celková délka nosníku (pole o délce 3m a 5m dají nosník o celkové délce 8m, ne kumulativně 3m + 2m =5m). Změna délky vybraného pole nosníku Poznámka: zrušení (smazání) již zadaných polí nosníku se provádí pomocí kontextové nabídky, viz Zadat délky lze následujícími třemi způsoby: jedno pole: např. 10 několik polí různé délky oddělených mezerou nebo čárkou, např nebo 2, 3.5, 1.8 několik polí stejné délky: např. 2*5 dá 5 polí o délce 2m, celková délka nosníku bude 10m. Poslední dvě možnosti lze kombinovat, např. 5*2,3 dá 2 pole o délce 5m, následované polem o délce 3m. Skupina Průřezy V této skupině se nastavuje aktuální průřez, který bude automaticky přiřazen všem novým polím nosníku. Všechna nově zadaná pole budou mít stejný průřez. Průřezy jednotlivých polí je možné opravit pomocí tlačítka [Oprava]. Skupina Šířka sloupů Zadání hodnoty šířky podpírajících sloupů. Tato hodnota je přiřazena všem nově zadaným polím nosníku. Oprava se provádí pro jednotlivé vygenerované podpory pomocí tlačítka [Oprava] DIALOG PRŮŘEZ Průřezy lze definovat a editovat několika způsoby. Pro nově zadávaná pole nosníku nebo pro všechna pole nosníku to lze provést po klepnutí na tlačítko [Nosník]. Průřezy jednotlivých polí se změní pomocí tlačítka [Oprava]. Strana 5

11 Po klepnutí na tlačítko [Nastav] ve skupině Průřezy nebo při zadání prvního pole nového nosníku se objeví následující dialog: Obr. 4 Zadání průřezu V pravé horní části dialogu jsou tlačítka, která stanovují tvar zadávaného průřezu.: [Obdélník] Je-li tlačítko stisknuto, definují se parametry obdélníkového profilu. [T profil] Je-li tlačítko stisknuto, definují se parametry profilu tvaru T. [I profil] Je-li tlačítko stisknuto, definují se parametry profilu tvaru I. [I profil] Je-li tlačítko stisknuto, definují se parametry profilu tvaru I se šikmou pásnicí. Parametry vedle obrázku závisí na typu průřezu: Obdélníkový průřez H: výška průřezu s: šířka průřezu Průřez tvaru T H: celková výška průřezu Bh: celková šířka průřezu s: tloušťka stojiny th: tloušťka pásnice Průřez tvaru I - H: celková výška průřezu - Bh: šířka průřezu u horní pásnice - Bs: šířka průřezu u dolní pásnice - s: tloušťka stojiny - th: tloušťka horní pásnice - ts: tloušťka dolní pásnice Strana 6

12 Průřez tvaru I se zešikmenou pásnicí - H: celková výška průřezu - Bh: šířka průřezu u horní pásnice - s: tloušťka stojiny - hd: tloušťka zešikmené pásnice - ts: tloušťka dolní i horní pásnice Jméno průřezu je vytvářeno programem automaticky a je tvořeno jednotlivými rozměry průřezu. Na levé straně dialogu je seznam již zadaných průřezů. Vybraný průřez v seznamu je aktuální a je možné mu změnit parametry, popř. jej přiřadit opravovanému poli či nosníku. Další volby dialogu: [Oprava] Po klepnutí na tlačítko se parametry aktuálního profilu nahradí parametry vepsanými do vstupních polí nastavení parametrů. Obrázek průřezu se překreslí podle nových hodnot. [<< Přidat] Přidá nový profil s nastavenými parametry do projektu. Skupina Materiál Po klepnutí na tlačítko [Nastav] se zobrazí standardní dialog pro nastavení materiálu (viz manuál pro základní modul). Lze změnit aktuální materiál, který bude přiřazen nově zadávanému průřezu nebo aktuálně vybranému průřezu DIALOG PODPORY Skupina Typ nastavení, která složka posunu nebo stočení bude podporou zachytávána. Obr. 5 Zadání typu podpory Kluzná Kloubová Pevná (*) Více o směrech podpor viz skupina Pootočení. Deformace ve směru podpory (*): volná Deformace ve směru kolmém k podpoře (*): pevná nebo pružná (viz Tuhost) Rotace kolem osy z: volná Deformace ve směru x: pevná nebo pružná (viz Tuhost) Deformace ve směru z: pevná nebo pružná (viz Tuhost) Rotace kolem osy z: volná Deformace ve směru x: pevná nebo pružná (viz Tuhost) Deformace ve směru z: pevná nebo pružná (viz Tuhost) Rotace kolem osy z: pevná nebo pružná (viz Tuhost) Strana 7

13 Tuhost V závislosti na typu podpory lze zadat následující tuhosti: Z Posun kolmo ke směru podpory (*) (dostupné pro všechny typy podpory) X Ry Posun ve směru podpory (*) (dostupné pro typ Kloubová a Pevná) Pootočení kolem osy y (dostupné pouze pro typ Pevná) Pokud není složka posunu či pootočení zatržena, je považována za pevnou. Je-li složka zatržena, je v příslušné podpoře uplatněna zadaná tuhost. Skupina Pootočení Skupina je dostupná pouze pro nastavený typ podpory Kluzná (v jiných případech nemá smysl). Směr podpory = osa x Směr podpory = osa x Směr podpory = osa x Schéma kluzné podpory Schéma kloubové podpory Schéma pevné podpory Protože kluzná podpora přenáší pouze sílu kolmou na směr podpory, závisí orientace přenášené síly na směru podpory. Hodnota pootočení podpory Ry, kterou lze zadat ve skupině Rotace, je úhel mezi směrem osy x a směrem podpory. Např. a pootočení o 30 stupňů: Směr podpory Ry = 30 osa x Skupina Šířka sloupů Lze zadat hodnotu šířky sloupů v místě podpor. Tyto hodnoty se používají např. pro návrh skutečné výztuže. sym Je-li přepínač zapnut, umisťuje se šířka sloupu symetricky na obě strany podpory. nesym Je-li přepínač zapnut, umisťuje se šířka sloupu na obě strany podpory libovolně. Rozměry sloupu závisí na zadaných hodnotách S a S1 (druhá je dostupná pouze při zapnutí přepínače nesym). Hodnoty jsou znázorněny na následujících obrázcích. Zapnut přepínač 'sym' Zapnut přepínač 'nesym' S S S1 Měřítko Hodnota ve vstupním poli Měřítko stanovuje velikost vykreslovaných obrázků podpor. Strana 8

14 3.5. DIALOG PODLOŽÍ Obr. 6 Zadání podloží V dialogu Podloží se zadávají parametry podloží. Po kliknutí na [OK] následuje výzva pro výběr nosníku. Nastavené podloží bude přiřazeno celému nosníku. Zadávají se parametry interakce 1D prvku se zemním prostředím Cx a Cz. C x (MN/m 2 ) pružný odpor okolí proti posunutí ve směru osy x, tzn. u C (mm) C z (MN/m 2 ) pružný odpor okolí proti posunutí ve směru z, tzn. w C (mm) Uvedené jednotky jsou jen ilustrací rozměru popisované veličiny DIALOG KLOUBY Obr. 7 Zadání kloubů Skupina Poloha My Určuje polohu kloubu na poli nosníku. Tuhost V závislosti na volbě nastavené ve skupině Poloha My lze nastavit tuhost zatržením přepínače a vepsáním požadované hodnoty do vstupního pole Tuhost. Není-li zatržena volba ve skupině Tuhost, je zadaný kloub považován za úplně volný moment na příslušném okraji prutu je nulový. Je-li volba zatržena, je do příslušného kloubu vnesena tuhost zadaná ve vstupním poli DIALOG PROMĚNNÉ PRŮŘEZY Obr. 8 Zadání proměnných průřezů Existujícím polím nosníku lze nadefinovat v dialogu Náběhy proměnný průřez na Začátek a/nebo Konec pole. Zadává se Výška průřezu na začátku/konci pole a Délka náběhu. V zadané vzdálenosti od začátku/konce bude průřez již mít výšku danou výškou průřezu, který je přiřazen tomuto poli. Po kliknutí na [OK] se vybírají jednotlivá pole, kterým bude náběh přiřazen. Pozn. Výška průřezu nad podporou může být teoreticky i nižší, než původní výška průřezu v poli. Strana 9

15 3.8. DIALOG NOVÉ ZATĚŽOVACÍ STAVY V tomto dialogu je možné nadefinovat 3 výchozí zatěžovací stavy. Je možné kdykoliv stavy smazat nebo přidat další stavy. Automatické vygenerovaní zatěžovacích stavů je možné provést pouze tehdy, není-li zadán žádný zatěžovací stav, tzn. při prvním zadání zatížení nebo po smazání všech zatěžovacích stavů. Obr. 9 Nastavení pro vytváření nových zat. stavů Vlastní váha koef. Zatrhněte volbu, pokud má být automaticky vygenerován zatěžovací stav typu vlastní váha. Do vstupního pole pod volbou lze zadat jméno pro tento stav. Hodnota součinitele zatížení, lze zadat jen pro normu ČSN a STN. Stálé koef. Zatrhněte volbu, pokud má být automaticky vygenerován zatěžovací stav typu stálé zatížení. Do vstupního pole pod volbou lze zadat jméno pro tento stav. Hodnota stálého zatížení se zadává do vstupního pole vedle volby. Zadané zatížení působí na všechna pole nosníku. Hodnota součinitele zatížení, lze zadat jen pro normu ČSN a STN. Nahodilé koef. Psi 2 Zatrhněte volbu, pokud má být automaticky vygenerován zatěžovací stav typu nahodilé zatížení. Do vstupního pole pod volbou lze zadat jméno pro tento stav. Hodnota nahodilého zatížení se zadává do vstupního pole vedle volby. Rozložení zatížení viz poznámka pod tabulkou Hodnota součinitele zatížení, lze zadat jen pro normu ČSN a STN. Parametr se používá pro vytváření nahodilých zatížení na jednotlivých polích nosníku. Hodnotou parametru se násobí impuls zatížení na nezatěžovaných polích nosníku. Viz poznámka 2 pod tabulkou. Hodnotu součinitele lze následně opravit klepnutím na tlačítko [Nastavení zat. stavů]. Kombinace zatěžovacích stavů na únosnost Kombinace zatěžovacích stavů na použitelnost Je-li volba zatržena, automaticky se vygenerují předpisy pro tvorbu kombinací zatěžovacích stavů na únosnost. Viz poznámka 2 pod tabulkou. Je-li volba zatržena, automaticky se vygenerují předpisy pro tvorbu kombinací zatěžovacích stavů na použitelnost. Viz poznámka 2 pod tabulkou. Strana 10

16 Kombinace pro beton Součinitel stálé části nahodilého zatížení pro výpočet dotvarování Je-li volba zatržena, automaticky se vygenerují kombinace pro výpočet fyzikálně-nelineárních deformací betonových prvků. Viz poznámka 2 pod tabulkou. Součinitel používaný pro vytváření kombinací pro beton. Viz poznámka 2 pod tabulkou. Hodnotu součinitele lze následně opravit klepnutím na tlačítko [Nastavení zat. stavů]. Poznámka 1: Automatické generování zatížení typu Nahodilé Jestliže se automaticky generuje nahodilé zatížení (zatržena volba Nahodilé v dialogu Nové zatěžovací stavy), generují se následující zatěžovací stavy: - zatěžovací stav (1) se spojitým zatížením na celé délce nosníku. Tento zatěžovací stav je viditelný v dialogu pro zadání zatěžovacích stavů a je editovatelný. - zatěžovací stav (1) je rozdělen na několik zatěžovacích stavů (2). Pro každý zatěžovací stav ze skupiny (2) je hodnota zatížení ze stavu (1) postavena do jiného pole (polí) nosníku. Např. v případě tří polí jsou z jednoho nahodilého zatěžovacího stavu vygenerovány následující stavy: Všechny zatěžovací stavy (2) jsou umístěny do jiné skupiny nahodilých zatížení než původní zatěžovací stav (1). Skupina nahodilých zatěžovacích stavů (2) je automaticky označena jako výběrová. Pro výpočet podle normy NEN má hodnotu součinitele momentu rovnu 0. Při nastavené aktuální normě ČSN jsou všechna nahodilá zatížení označena jako Nahodilé dlouhodobé, takže v případě výpočtu fyzikálně nelineárních deformací betonu je zohledněn vliv jejich dlouhodobé složky zatížení. Při generování jednotlivých zatěžovacích stavů je zohledněna zadaná hodnota součinitele psi 2. Např. zatěžovací stav ZS9 Nahodilé pole 2-3 obsahuje spojité zatížení s hodnotou impulsu nastavenou pro zatížení Nahodilé v dialogu Nové zatěžovací stavy a ve zbývajících polích (v tomto případě pole 1) je hodnota zadaného zatížení násobena hodnotou součinitele psi 2 Hodnota součinitele zatížení uvedená ve vstupním poli koef v dialogu Nové zatěžovací stavy je uplatněna u všech vygenerovaných stavů. ((1) i (2)). Poznámka 2: Automatické generování kombinací zatěžovacích stavů Kombinace na únosnost a použitelnost Pokud byla zapnut požadavek na generování kombinací, generují se kombinační předpisy na únosnost a použitelnost podle aktuální nastavené národní normy. Do kombinací zahrnují i automaticky vygenerované nahodilé zatěžovací stavy, ale jsou zohledněny pouze stavy ze skupiny (2). Nahodilý zatěžovací stav (1) není v kombinacích zohledněn. Všechny ostatní zatěžovací stavy (stálé, vlastní váha, další uživatelem zadané stavy) jsou zahrnuty do kombinací. Kombinace pro beton - ČSN Kombinace pro beton se používají pro výpočet fyzikálně-nelineárních deformací. Je-li zapnut požadavek na vygenerování kombinací pro beton, generují se následující kombinace: kombinace vygenerované vlastní váhy a vygenerovaného stálého zatížení ostatní kombinace tvořeny automaticky generovanou vlastní vahou, automaticky generovaným stálým zatížením a jedním z vygenerovaných nahodilých zatížení ze skupiny (2) viz předchozí poznámky. Všechna vygenerovaná nahodilá zatížení jsou uvažována jako dlouhodobá. Kombinace pro beton ostatní normy Kombinace pro beton se používají pro výpočet fyzikálně-nelineárních deformací. Je-li zapnut požadavek na vygenerování kombinací pro beton, generují se následující kombinace: kombinace pro dotvarování (se zapnutou volbou 'Použít pro výpočet dlouhodobých') Strana 11

17 Tato kombinace obsahuje automaticky vygenerovanou vlastní váhu, automaticky vygenerované stálé zatížení a automaticky generované nahodilý zatěžovací stav označený v předchozích poznámkách číslem (1). stálou kombinaci (se zapnutou volbou 'Použít pouze stálá zatížení') Tato kombinace obsahuje automaticky vygenerovanou vlastní váhu a automaticky vygenerované stálé zatížení. ostatní kombinace Ostatní kombinace jsou tvořeny automaticky generovanou vlastní vahou, automaticky generovaným stálým zatížením a jedním z vygenerovaných nahodilých zatížení ze skupiny (2) viz předchozí poznámky. Protože fyzikálně-nelineární kombinace je nelineární kombinace na použitelnost, jsou hodnoty součinitelů zatížení v zatěžovacím stavu rovny 1. Součinitele zatěžovacích stavů v kombinaci jsou také rovny 1, kromě součinitele pro nahodilé zatížení v kombinaci pro dotvarování. Tento zatěžovací stav má v kombinaci součinitel stanovený následovně: Psi 2 * Součinitel stálé části nahodilého zatížení pro výpočet dotvarování 3.9. DIALOG AKTUÁLNÍ ZATĚŽOVACÍ STAV Aktuální zatěžovací stav lze nastavit po klepnutí na tlačítko [Stav] v hlavním dialogu. Obr. 10 Nastavení aktuálního zat. stavu Jednotlivé volby dialogu: Seznam zatěžovacích stavů [Nový] [Smazat] [Maž vše] [Oprava] Stavy již zadané v projektu. V seznamu vybraný stav se po zavření dialogu nastaví jako aktuální. Přidání nového zatěžovacího stavu do projektu. Smaže z projektu zatěžovací stav vybraný v seznamu. Smaže z projektu všechny zatěžovací stavy. Změna parametrů zatěžovacího stavu jméno, typ, hodnota součinitele zatížení. Strana 12

18 3.10. DIALOG DATA O ZATĚŽOVACÍM STAVU Dialog Data o zatěžovacím stavu se zobrazí klepnutím na tlačítko [Nový] nebo [Oprava] v dialogu Aktuální zatěžovací stav. Obr. 11 Data o zat. stavu Jednotlivé volby dialogu: Jméno Typ Směr Souč. (CSN, STN) [Absence] Typ nahodilého zatížení Zadání jména zatěžovacího stavu Nastavení typu zatížení stálé, nahodilé nebo vlastní váha. Nastavení poloosy globálního systému, ve kterém působí vlastní váha. Pro stavy jiného typu než vlastní váha nemá smysl. Zadání hodnoty součinitele zatížení v zatěžovacím stavu. Přiřazení skupiny absencí, která působí v daném zatěžovacím stavu. V programu samostatného nosníku nemá smysl. V seznamu se nastavuje při nastavené normě ČSN nebo STN typ nahodilého zatížení dlouhodobé nebo krátkodobé. Krátkodobá zatížení se nezapočítávají do výpočtu dotvarování Skupina Skupina nahodilých zatížení nastavení skupiny nahodilých zatížení, do které bude zařazen aktuální nahodilý zatěžovací stav. [Nová] [Čistit] [Oprava] Zadání nové skupiny nahodilých zatěžovacích stavů. V následujícím dialogu se zadává jméno skupiny a zda má být skupina výběrová. V případě výpočtu podle normy NEN lze ještě zadat hodnotu součinitele současnosti. Smaže všechny skupiny nahodilých zatížení, které neobsahují žádný zatěžovací stav. Změna parametrů skupiny nahodilých zatěžovacích stavů DIALOG ZATĚŽOVACÍ IMPULS Zadání zatěžovacího impulsu se spouští klepnutím na [Zatížení] v hlavním dialogu. Pomocí dialogu se zadávají další zatěžovací impulsy do aktuálního zatěžovacího stavu. Nastavení aktuálního stavu se provádí po klepnutí na tlačítko [Stav] v hlavním dialogu. Je možné zadat následující typy zatěžovacích impulsů: osamělé zatížení na pole nebo celý nosník rovnoměrné nebo proměnné spojité zatížení na pole nebo celý nosník Strana 13

19 teplotní zatížení rovnoměrným nebo nerovnoměrným ohřevem pokles podpory Mazání nebo opravy již zadaných zatěžovacích impulsů se provádí tlačítky [Oprava] a [Smazat] ve skupině Opravy hlavního dialogu OSAMĚLÉ ZATÍŽENÍ Obr. 12 Nastavení osamělého impulsu Jednotlivé volby karty Osamělé dialogu Zatěžovací impuls Velikost Úhel Síla Moment Nosník Jeden Zadání hodnoty osamělé síly. Není dostupné pro osamělé momenty. Zadání hodnoty odchylky síly od svislého směru (směru kolmého na podélnou osu nosníku). Výchozí hodnota je 0, tzn. síla kolmá na směr nosníku. Je-li přepínač zapnut, zadává se osamělá síla. Je-li přepínač zapnut, zadává se osamělý moment. Je-li přepínač zapnut, vztahuje se poloha zadávaného impulsu k celému nosníku. Je-li přepínač zapnut, vztahuje se poloha zadávaného impulsu k jednomu poli nosníku. Skupina Poloha - nastavení vyhodnocení vzdálenosti Nosník Jeden Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k celému nosníku. Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k jednotlivému poli nosníku. Skupina Poloha Obecná Začátek Střed Konec Je-li přepínač zapnut, určuje se pozice osamělého impulsu vzdáleností od počátku pole nebo nosníku ve skupině Pozice. Je-li přepínač zapnut, zadá se jeden impuls na počátek nosníku nebo pole. Je-li přepínač zapnut, zadá se jeden impuls do středu nosníku nebo pole. Je-li přepínač zapnut, zadá se jeden impuls na konec nosníku nebo pole. 1/3 Je-li přepínač zapnut, zadají se dva impulsy do třetin délky nosníku nebo pole. Strana 14

20 1/4 Je-li přepínač zapnut, zadají se tři impulsy do čtvrtin délky nosníku nebo pole. 1/5 Je-li přepínač zapnut, zadají se čtyři impulsy do pětin délky nosníku nebo pole. Skupina Pozice abso rela Dx Je-li přepínač zapnut, pozice osamělého impulsu Dx se zadává absolutně (nabývá hodnot 0-délka pole nebo nosníku v aktuálních délkových jednotkách). Je-li přepínač zapnut, pozice osamělého impulsu Dx se zadává relativně (délka nabývá hodnot 0-1). Zadání hodnoty polohy osamělého impulsu. Skupina Opakování nastavení parametrů opakování osamělého impulsu. Počet Zadání hodnoty počtu zadávaných osamělých impulsů Vzdálenost Zadání hodnoty vzdálenosti mezi impulsy ve skupině. Strana 15

21 SPOJITÁ ZATÍŽENÍ Jednotlivé volby karty Spojité dialogu Zatěžovací impuls Obr. 13 Nastavení spojitého impulsu Skupina Impuls Rovnoměrné Lichoběžníkové Velikost Je-li přepínač zapnut, zadávají se hodnoty rovnoměrného spojitého zatížení. Je-li přepínač zapnut, zadávají se hodnoty lineárně proměnného spojitého zatížení. Zadání hodnoty velikosti zatěžovacího impulsu. Skupina Pozice abso rela Dx Je-li přepínač zapnut, pozice začátku a konce spojitého impulsu Dx se zadává absolutně (nabývá hodnot 0-délka pole nebo nosníku v aktuálních délkových jednotkách). Je-li přepínač zapnut, pozice začátku a konce spojitého impulsu Dx se zadává relativně (délka nabývá hodnot 0-1). Zadání hodnota polohy začátku a konce spojitého impulsu. Skupina Poloha - nastavení vyhodnocení vzdálenosti Nosník Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k celému nosníku. Jeden Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k jednotlivému poli nosníku. Strana 16

22 TEPLOTNÍ ZATÍŽENÍ Jednotlivé volby karty Teplota: Obr. 14 Nastavení teplotního zatížení Skupina Impuls Velikost Zadání hodnoty teploty na dolním a horním líci profilu. Jsou-li v obou polích zadány stejné hodnoty teploty, dojde k rovnoměrnému oteplení. Skupina Pozice abso rela Dx Je-li přepínač zapnut, pozice začátku a konce oteplení Dx se zadává absolutně (nabývá hodnot 0-délka pole nebo nosníku v aktuálních délkových jednotkách). Je-li přepínač zapnut, pozice začátku a konce oteplení Dx se zadává relativně (délka nabývá hodnot 0-1). Zadání hodnoty polohy začátku a konce oteplení. Skupina Poloha - nastavení vyhodnocení vzdálenosti Nosník Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k celému nosníku. Jeden Je-li přepínač zapnut, vztahují se zadané údaje vzdálenosti k jednotlivému poli nosníku. Strana 17

23 POKLESY PODPOR Hodnoty poklesů se přiřazují požadovaným podporám. Jednotlivé volby karty Poklesy: Obr. 15 Nastavení poklesu podpor Dx Dz Ry Zadání hodnoty posunu podpory ve směru podpory Zadání hodnoty posunu podpory ve směru kolmém na směr podpory. Zadání hodnoty pootočení podpory kolem osy y podpory. Strana 18

24 3.12. DIALOG NASTAVENÍ DOKUMENTU Při ukončení zadávání nosníku nebo po potvrzení příkazu Nastavení dokumentu ve stromu dialogů se zobrazí dialog pro vytvoření dokumentu. Obr. 16 Nastavení dokumentu Jednotlivé zatržené kapitoly se automaticky vloží do dokumentu, tzn. že je není nutné do dokumentu vkládat např. při vyhodnocování výsledků. Kapitoly se dokumentu vloží, ale jsou dostupné až poté, co jsou příslušné údaje k dispozici. To znamená, že kapitoly obsažené ve skupině Lineární výsledky jsou v dokumentu dostupné po provedení lineárního statického výpočtu, kapitoly ze skupiny Národní norma jsou dostupné po výpočtu nutných ploch výztuže a kapitoly ze skupiny Výpočet FNL jsou k dispozici po vykrytí nutných ploch a provedení výpočtu fyzikálně-nelineárních deformací. Strana 19

25 4. KOMBINACE Zatěžovací stavy zadané do konstrukce je možné sdružovat do kombinací. Pro kombinace je pak možné vyhodnocovat výsledky, provádět posudky atd. Po ukončení zadání se ve stromu dialogů zobrazí další volby, mj. Kombinace zat. stavů a Kombinace pro beton. Pomocí těchto dialogů je možné nadefinovat příslušné kombinace zatěžovacích stavů, pro které bude prováděn výpočet. Kombinace mohou být také vytvořeny automaticky programem (viz 3.8) a uživatel může takto vygenerované kombinace pomocí těchto dialogů prohlížet, upravovat nebo mazat KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ Dialog Kombinace zat. stavů slouží pro zadání kombinací zatěžovacích stavů pro statický lineární výpočet s příslušnými koeficienty nebo zadání požadavku na automatické vyhledání nebezpečných kombinací dle příslušné normy TVORBA KOMBINACÍ PRO STATICKÝ VÝPOČET Při vyhodnocování kombinací se vychází z předpisů pro kombinace, které si uživatel zadá. Většina moderních norem vyžaduje pro posouzení vyhledání nejen extrémní hodnoty, ale také znát průběh sledované veličiny po celé délce posuzovaného prvku. V modulu Železobetonový nosník je předvoleno a automaticky prováděno vyhledání nebezpečných kombinací ze všech možných kombinací a pro tyto nebezpečné kombinace je dále prováděno vyhodnocování. Při zadání kombinací má uživatel několik možností : zadání kombinace výčtem při zadání nové kombinace nastaven typ Zadaná únosnost nebo Zadaná použitelnost zadání kombinace předpisem podle EC, DIN, NEN, zadání kombinace předpisem podle ČSN zadání lineární kombinace při zadání nové kombinace nastaven typ Lineární únosnost nebo Lineární použitelnost. Kombinace vznikne prostým součtem zatížení ve stavech v kombinaci se zahrnutím uživatelem zadaným součinitelem stavu v kombinaci bez ohledu na stálé nebo nahodilé zatížení i bez ohledu na výběrové skupiny nahodilých zatížení. Při zadání kombinace výčtem se postupuje běžným způsobem, který používá většina starších programů. Do kombinace se sečtou účinky stálých zatížení a dále se vyhledávají nahodilé stavy, které zvětšují účinek stálého zatížení (stavy, které přitěžují) a nahodilá zatížení, která působí proti směru stálého zatížení. Při kombinování se berou v úvahu součinitele stavů zadané uživatelem. Při zadání kombinace předpisem podle některé normy již uživatel žádné součinitele stavů nezadává, vše se generuje programem automaticky. Pro vyhodnocení počtu nahodilých zatížení v kombinaci pro určení součinitelů zatěžovacích stavů v kombinaci se nehraje na počet nahodilých zatěžovacích stavů v kombinaci, ale na počet skupin nahodilých zatížení, do kterých jsou nahodilá zatížení v kombinaci zahrnuta. Je li tedy v kombinaci např. pět nahodilých zatěžovacích stavů, z nichž každý je v jiné skupině, budou ve výsledných kombinacích u nahodilých stavů jiné součinitele než když budou nahodilá zatížení v jedné skupině. Nahodilá zatížení, která jsou zadána do jedné skupiny, se při určování součinitelů do kombinací berou počtem jako jeden nahodilý zatěžovací stav. Kombinace na únosnost vyhledávají nebezpečné kombinace pro 1. mezní stav mezní stav únosnosti, které způsobí extrémní hodnoty vnitřních sil na prutech a extrémní síly v podporách. Při vytváření kombinace na únosnost se zohledňují součinitele zatížení přiřazené jednotlivým zatěžovacím stavům. Kombinace na použitelnost vyhledávají nebezpečné kombinace pro 2. mezní stav mezní stav použitelnosti, které způsobí extrémní deformace na prutech. Při vytváření kombinací na použitelnost se nezohledňují součinitele zatížení přiřazené jednotlivým zatěžovacím stavům. Strana 20

26 Pro prutové prvky vznikne ze stejného předpisu různý počet kombinací pro vyhodnocení výsledků v závislosti na nastaveném požadavku řešení kombinací výsledné kombinace již nemusí počtem odpovídat počtu kombinačních předpisů. Hodnoty součinitelů stavů do kombinací lze nastavit v nastavení parametrů národní normy KOMBINACE PRO STATICKÝ VÝPOČET Zadání kombinačních předpisů pro vytváření kombinací zatěžovacích stavů pro statický výpočet se spouští příkazem stromu Kombinace zat. stavů. Obr Dialog pro zadání kombinací statických zatížení V seznamu pod sloupcem Výpis kombinací se nastavuje typ požadované kombinace. Je možno vytvořit kombinace zadané výčtem stavů nebo generované podle norem, oba typy se dále dělí podle mezního stavu, pro který se sestavují, na kombinace pro únosnost a použitelnost. Pozor při použití kombinace typu Lineární (únosnost, použitelnost) zde se nebere ohled na nahodilé a stálé zatížení, všechny stavy se do kombinace prostě nasčítají. Jednotlivé volby dialogu Kombinace zat. stavů: Seznam Výpis kombinací výpis veškerých již zadaný kombinací. Aktuální kombinace se nastavuje klepnutím myší na požadovaný řádek ve seznamu Výpis kombinací. Ve seznamu Obsah kombinace se pro aktuální kombinaci vypisují zatěžovací stavy v kombinaci obsažené s hodnotami součinitelů stavu do kombinace, pokud jsou různé od hodnoty jedna. Jméno zadání jména kombinačního předpisu. Toto jméno je viditelné při vyhodnocování výsledků od kombinací na makrech 2D. [Nová] vytvoří novou prázdnou kombinace nastaveného typu a zařadí ji do seznamu Výpis kombinací. V seznamu dostupných typů kombinací se vypisují dostupné kombinace v závislosti na nastavené aktuální národní normě, tzn. je li nastavena jako aktuální norma ČSN, jsou z automaticky generovaných kombinací k dispozici pouze ČSN únosnost a ČSN použitelnost. Chceme li mít k dispozici všechny kombinace, je nutné mít nastavenou aktuální národní normu Žádná norma. [Smazat] (pod sloupcem Výpis kombinací) smazání nastavené aktuální kombinace. [Smazat vše] (pod sloupcem Výpis kombinací) smažou se všechny dosud zadané kombinace. Strana 21

27 [Náhled] zobrazí předpisy pro vytvoření kombinací v náhledu před tiskem. Seznam Výpis zatěžovacích stavů v seznamu jsou vypsány všechny zadané zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy, které chceme zařadit do kombinace, označíme myší. Zadáváme li kombinaci definovanou výčtem (typ Zadaná únosnost, Zadaná použitelnost), zadáme požadovaný součinitel stavu v kombinaci do políčka Souč. Souč. součinitel kombinace zatěžovacího stavu. Pro jiné typy kombinací nemá zadání součinitele kombinace smysl, součinitel se generuje podle příslušné normy automaticky. [<<Do kombinace] zařadí označené zatěžovací stavy ev. se součinitelem kombinace do aktuální kombinace. [<<Kopie vše] zařadí všechny zatěžovací stavy ev. se součinitelem kombinace do aktuální kombinace. Sloupec Obsah kombinace vypisují se zatěžovací stavy pro aktuální kombinaci ev. se součiniteli kombinace. [Oprava] po nastavení aktuálního zat. stavu lze provést opravu součinitele stavu pro kombinaci (má smysl pouze pro typ kombinace Zadaná únosnost, Zadaná použitelnost) [Smazat] (pod sloupcem Obsah kombinace) smazání nastaveného zatěžovacího stavu z kombinace. [Smazat vše] (pod sloupcem Obsah kombinace) smažou se všechny zatěžovací stavy v aktuální kombinaci KOMBINACE PRO BETON Dialog Kombinace pro beton je určen pro zadání kombinací pro posudky betonových prutových konstrukcí na druhý mezní stav. Jelikož se jedná o fyzikálně nelineární deformace, musíme definovat sadu nelineárních kombinací, které nám budou vystihovat extrémní chování konstrukce a s tím spojené deformace. Pro normu ČSN je prováděn rozdílný způsob vypočtu oproti jiným normám (EC,OENORM,DIN,NEN). Upozornění: Při zadání kombinací pro výpočet nelineárních deformací nesmí tyto kombinace obsahovat deformační zatížení. Strana 22

28 KOMBINACE PRO BETON PŘI VÝPOČTU PODLE ČSN Při zadání nahodilých zatěžovacích stavů se stanovuje, zda je nahodilé zatížení dlouhodobé nebo krátkodobé. Při výpočtu podle ČSN se dlouhodobá složka zatížení určuje ze všech stálých zatížení a ze všech nahodilých dlouhodobých zatížení v příslušné kombinaci. Do dlouhodobé složky zatížení se nepočítá s vlivem krátkodobých nahodilých zatížení. Dlouhodobá složka zatížení se počítá pro všechny zadané kombinace, krátkodobé a dlouhodobé deformace (deformace od dotvarování) jsou vyhodnocovány pro každou nelineární kombinaci. Obr. 18 Dialog pro zadání nelineárních betonových kombinací - ČSN Zadání betonových kombinací se spouští příkazem stromu Kombinace pro beton. Jednotlivé skupiny a volby dialogu Kombinace pro beton: Seznam Výpis kombinací v seznamu se vypisují všechny doposud zadané kombinace pro fyzikálně-nelineární výpočet betonu. [Nová] po klepnutí na tlačítko se přidá do seznamu nová prázdná kombinace pro fyzikálně-nelineární výpočet betonu a přidá se do seznamu Výpis kombinací. [Smazat] smaže kombinace vybrané v seznamu Výpis kombinací [Maž vše] smaže všechny kombinace v seznamu Výpis kombinací [Náhled] zobrazí náhled před tiskem s kombinacemi obsaženými v seznamu Výpis kombinací Seznam Obsah kombinace v seznamu se vypisují všechny zatěžovací stavy, které byly zadány do kombinace vybrané v seznamu Výpis kombinací. Souč. nastavení hodnoty součinitele stavu v kombinaci. Není dostupné pro dlouhodobé kombinace. [Oprava] po klepnutí na tlačítko se stavům vybraným v seznamu Obsah kombinace přiřadí hodnota součinitele nastavená ve vstupním poli Souč. [Smazat] odstraní stavy vybrané v seznamu Obsah kombinace z kombinace. [Maž vše] - po klepnutí na tlačítko se smažou všechny stavy ve sloupci Obsah kombinace. Strana 23

29 Seznam Výpis zatěžovacích stavů - ve sloupci jsou vypsány všechny zadané zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy, které chceme zařadit do kombinace pro beton, označíme myší. [<<Do kombinace] - zařadí označené zatěžovací stavy se součinitelem nastaveným v poli Koef. do aktuální kombinace pro beton. [<<Kopie vše] - zařadí všechny zatěžovací stavy se součinitelem nastaveným v poli Koef. do aktuální kombinace pro beton. Skupina Načíst nebezpečné kombinace umožní použít vyhledané nebezpečné kombinace na únosnost nebo na spolehlivost pro vytvoření kombinací pro beton. Volba je aktivní po provedení lineárního výpočtu stavů a kombinací. [Únosnost] spustí vytvoření kombinací pro beton z vyhledaných nebezpečných kombinací na únosnost [Použitelnost] spustí vytvoření kombinací pro beton z vyhledaných nebezpečných kombinací na použitelnost Načtení vyhledaných nebezpečných kombinací Obr. 19 Dialog pro zadání nelineárních kombinací načtením nebezpečných kombinací Vytvoření kombinací pro nelineární výpočet načtením vyhledaných kombinací ze statického výpočtu se spouští po klepnutí na [Únosnost] nebo [Použitelnost] ve skupině Načíst nebezpečné kombi v dialogu pro zadání kombinací pro nelineární výpočet. Jednotlivé volby dialogu Načíst nebezpečné kombinace: Seznam Výpis kombinací v seznamu se zobrazují již zadané kombinace pro nelineární výpočet. Seznam Obsah kombinace v seznamu se vypisují zatěžovací stavy včetně případných součinitelů, které jsou obsaženy v aktuální kombinaci vybrané v seznamu Výpis kombinací. Seznam Výpis nebezpečných v seznamu se vypisují všechny kombinace na únosnost nebo použitelnost vzniklé po provedení statického výpočtu. Skupina Kombinace mazání již zadaných nelineárních kombinací. [Smazat] smaže aktuální vybranou kombinaci ze seznamu Výpis kombinací. [Smazat vše] smaže všechny existující kombinace ze seznamu Výpis kombinací. Strana 24

30 [<< Do kombinace] po klepnutí na toto tlačítko se vybraná statická kombinace ze sloupce Výpis nebezpečných převede na kombinaci pro nelineární výpočet a objeví se jako nová kombinace v seznamu Výpis kombinací. Obsahem této kombinace jsou stavy se součiniteli stavů v kombinacích tak, jak jsou uvedeny v seznamu Výpis nebezpečných. Součinitele u stavů jsou součinitele zatížení ve stavu násobené součinitelem stavu v kombinaci. << Kopie vše provede stejnou činnost jako tlačítko << Do kombinace, ale pro všechny statické kombinace uvedené v seznamu Výpis nebezpečných KOMBINACE PŘI VÝPOČTU PODLE OSTATNÍCH NOREM Obr. 20 Dialog pro zadání nelineárních betonových kombinací ostatní normy Při výpočtu podle ostatních norem je možné zadat pouze jednu kombinaci s příznakem stálá a jednu kombinaci s příznakem dlouhodobá. Tyto kombinace se používají pro výpočet nahodilých složek deformací od všech kombinací (odečtením od příslušné deformace v dané kombinaci deformace vzniklé v kombinaci s příznakem stálá) a deformací s účinky dotvarování od všech kombinací (přičtením rozdílu deformací dlouhodobých od krátkodobých v kombinaci s příznakem dlouhodobá k dané kombinaci) Obsluha a obsah dialogu jsou obdobné jako při zadání dle ČSN, navíc jsou dostupné následující dvě volby: Použít pro výpočet dlouhodobých - je-li volba zatržena, aktuální vybraná kombinace bude použita pro výpočet dotvarování. Pro tuto kombinaci se výpočet deformací provádí dvakrát jednou s efektivním tangenciálním modulem pružnosti betonu pro krátkodobou složku, podruhé s efektivním tangenciálním modulem pružnosti betonu pro dlouhodobou složku. Rozdíl mezi těmito dvěma deformacemi je považován za dotvarování. Lze nastavit pouze jednu dlouhodobou kombinaci. Použít pouze stálá zatížení je-li volba zatržena, aktuální vybraná kombinace bude použita pro výpočet stálé deformace. Lze nastavit pouze jednu stálou kombinaci. Strana 25

31 5. VÝPOČET Dialog Výpočet se otevírá příkazem stromu Vypočítat nebo klepnutím na ikonu nástrojů. Objeví se následující dialog: v příslušném panelu Obr. 21 Dialog Výpočet 5.1. LINEÁRNÍ VÝPOČET V dialogu Výpočet je po zadání vstupních údajů dostupná pouze volba Lineární výpočet a Počet řezů v jednom poli nosníku. Volba Počet řezů v jednom poli nosníku je parametr ovlivňující počet automaticky generovaných řezů na jednom prutu (poli), ovšem výsledný počet řezů je také ovlivněn minimálním daným dělením na konečné prvky (pro druhý mezní stav je minimum 5 řezů) a výsledné vzdálenosti jednotlivých řezů jsou také přizpůsobovány k uzlům sítě konečných prvků. Ve výstupech lze v jednotlivých řezech vyčíst složky vnitřních sil a deformací, takže vyšší počet řezů se projeví také v přesněji vykresleném průběhu deformací a vnitřních sil po délce prutu (a ve větším počtu výsledků). Samotný výpočet se spouští kliknutím na [OK] FYZIKÁLNĚ-NELINEÁRNÍ VÝPOČET Po provedení lineárního výpočtu (je označeno Vyřešeno) lze v modulu Železobetonový nosník provést také fyzikálně-nelineární výpočet. Jeho výsledkem jsou nelineární deformace betonu (včetně dotvarování). Tuhost železobetonového průřezu bude ovlivněna zadanou výztuží, popř. nutnými plochami výztuže dle nastavení v nabídce Nastavení > Beton > FNL/FGNL ve skupině Pro tuhost nosníku použít. Pokud provedeme výpočet na nosníku bez výztuže, výpočet proběhne, ale výsledky budou pouze fiktivní, neboť železobetonový průřez bude považován za neporušený trhlinkami (nelze zjistit mez vzniku trhlin). Výsledné deformace nelineárního výpočtu se nebudou lišit od výsledků lineárního výpočtu. Takový výpočet tudíž ztrácí význam. Umožňuje však provedení výpočtu a vyšetřování určité vyztužené části konstrukce bez toho, aby uživatel musel vyztužovat všechny průřezy. Pro reálné výsledky je nutné počítat s nosníkem vyztuženým buď skutečnou výztuží nebo alespoň nutnými plochami výztuže. V dialogu Nastavení > Beton > FNL/FGNL ve skupině Pro tuhost nosníku použít je tedy možné ponechat výchozí volbu v tomto pořadí, tzn. že pro tuhost bude použita nejdříve skutečná výztuž, v případě, že není zadaná, tak nutné plochy výztuže a teprve v posledním případě, pokud nejsou spočítány ani nutné plochy výztuže, bude počítána tuhost nosníku bez výztuže. Popis výpočtu nutných ploch výztuže a zadávání skutečné výztuže (tzn. vykrývání nutných ploch) je uveden v dalších kapitolách. Strana 26

32 Obr Část dialogu Nastavení pro beton - ČSN Fyzikálně-nelineární výpočet se aktivuje v dialogu Výpočet ve skupině Fyzikálně nelineární výpočet volbou Deformace. Tato volba bude aktivní pouze v případě, že existují Kombinace pro beton. Tyto kombinace jsou v modulu Železobetonový nosník vytvořeny automaticky po zadávání zatěžovacích stavů, pokud uživatel nezvolí jinak (nezruší volbu Kombinace pro beton v dialogu viz Obr. 9 Nastavení pro vytváření nových zat. stavů). Pokud nebyly vytvořeny kombinace automaticky, může uživatel kombinace zadat ručně, viz 4.2. Dalším parametrem pro Fyzikálně nelineární výpočet je Počet dílků pravidelného rozdělení. Je to nastavení počtu částí, na které je prut rozdělen v průběhu fyzikálně-nelineárního výpočtu deformací. Samotný výpočet se spouští kliknutím na [OK]. Strana 27

33 6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Po úspěšném proběhnutí výpočtu je možné vyhodnocovat výsledky. Vyhodnocování výsledků výpočtu se provádí příkazy větve stromu Výsledky. Ve větvi Výsledky jsou k dispozici následující příkazy: Nastavení výsledků jsou-li k dispozici různé typy výsledků (nebezpečné kombinace, obálky, nelinearita ), lze si nastavit, který typ výpočtu bude aktuálně vyhodnocován. Reakce - vyhodnocení reakcí v podporových uzlech nosníku. Deformace prutů - vyhodnocení průběhů deformací na prutech nebo makrech 1D Síly na prutech - vyhodnocení vnitřních sil na prutech nebo makrech 1D Deformace fyzikálně-nelineární deformace včetně dotvarování (jen po provedení FNL výpočtu) 6.1. OBECNÁ NASTAVENÍ PRO VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ NASTAVENÍ TYPU VYHODNOCOVANÝCH VÝSLEDKŮ Obr. 23 Dialog pro nastavení typu vyhodnocovaných výsledků Pokud bylo provedeno několik různých statických výpočtů jedné konstrukce, lze nastavit, které výsledky se mají aktuálně vyhodnocovat. Nastavení typu vyhodnocovaných výsledků se spustí příkazem Nastavení výsledků ve větvi stromu Výsledky. V následujícím dialogu lze vybrat jedny z dostupných typů výsledků výpočtu: Lineární statický obálky kombinací - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se pro prutové prvky kombinace stejným způsobem jako pro plošné prvky (makra 2D). Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány předpisy pro řešení kombinací a proveden výpočet s požadavkem na vyhledání obálek kombinací pro prutové prvky nebo výpočet s požadavkem na vyhledání extrémních kombinací. Tuto volbu však nelze nastavit v samostatném modulu Železobetonový nosník. Lineární statický všechny nebo nebezpečné kombi - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se pro prutové prvky extrémní nebo všechny možné kombinace vzniklé z kombinačních předpisů. Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány předpisy pro řešení kombinací a proveden výpočet s požadavkem na vyhledání nebezpečných kombinací nebo výpis všech možných kombinací pro prutové prvky (toto nastavení je v modulu Železobetonový nosník výchozím nastavením a nelze jej změnit). Nelineární statika - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se výsledky nelineárního statického výpočtu. Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány nelinearity, kombinace pro nelineární výpočet a proveden nelineární výpočet. Tuto volbu však nelze použít v samostatném modulu Železobetonový nosník. Beton nelineární deformace - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se výsledky výpočtu betonových konstrukcí pro 2. mezní stav. Strana 28

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer IDEA Designer 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Základní pojmy... 8 2.1

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS 1.Tisk štítků v systému LogisTIS...2 1.1.Použití tisku štítků v jednotlivých modulech systému...2 1.1.1.Skladové karty příjem zboží na sklad...2 1.1.2.Cenovky...2

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1).

Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1). Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1). Typy zobrazení a tabulky Program MS Project umožňuje prohlížet si různá zobrazení, která program nabízí. K přepínání

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 28 Název materiálu: Základní grafy Ročník: 1., 2. ročník Identifikace materiálu: WOH_52_28_grafy

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více