ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 ORGANIZACE VÝUKY...8 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY...8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY...8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ...21 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY...22 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia ul. Pražská 1222, Rakovník Středočeský kraj Účetnictví a podnikání Rozšiřující Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou Bez zdravotních omezení Prezenční 125 hodin způsob ukončení Započtení absolvovaných modulů (nutno splnit nejméně 80% účasti na výuce programu a úspěšně splnit požadavky na ukončení dle jednotlivých modulů) získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování kurzu. 5

6 2. Profil absolventa Vzdělávací program Účetnictví a podnikání je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout základní principy účetnictví vyúsťující do vyhotovování dokladů, schopnosti sestavovat rozvahu a zapisovat na účty rozvahové a na účty výsledkové. Dále by měl absolvent zvládnout základní evidenční a účetní práce v oblasti práce a mezd a jejich vyústění v roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Absolvent zvládne i základní účetní operace vyúsťující do účetní závěrky a daňového přiznání podnikatelského subjektu a bude umět aplikovat získané poznatky do praxe. Absolvent získá informace o podnikání, podnikatelském záměru, finančních zdrojích a rizicích. Získá informace o tom, jak začít podnikat, o podniku a podnikání a životním cyklu podniku, o zpracování podnikatelského záměru, o jednotlivých právních formách podnikání, o rozlišení podnikání jednotlivců a kolektivního podnikání. Bude schopen charakterizovat podmínky pro udělení živností, rozlišit jednotlivé druhy živností a bude seznámen s ostatními prameny práva. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: vyhotovovat účetní doklady, sestavovat rozvahu a zapisovat na účty rozvahové a na účty výsledkové zvládnout základní evidenční a účetní práce v oblasti práce a mezd a vytvořit roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti založit živnost, sestavit podnikatelský záměr Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi vzdělávacího programu se mohou uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti, ale mohou získané znalosti využít jako samostatný účetní nebo účetní i v širokém spektru organizací (soukromé firmy, organizace státní správy ap.). 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Lektoři jednotlivých modulů mají za cíl, aby absolventi kurzu na základě získaných znalostí a dovedností v rámci vzdělávacího programu Účetnictví a podnikání našli uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti, získali lepší možnost uplatnění na trhu práce. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je tvořen 5 povinnými moduly. 1. modul DV3-M1 Základy účetnictví Cílem modulu je seznámit účastníky se základními účetními pojmy a prakticky je uplatňovat. Jedná se především obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a účtu hospodářského výsledku při sestavování rozvahy a hospodářského výsledku. Dále se účastníci seznámí s vyhotovováním potřebných dokladů a účtováním základních účetních operací s vlivem na rozvahu a hospodářský výsledek. Na závěr modulu si své schopnosti a dovednosti účastníci ověří na jednoduchém souvislém příkladu. 2. modul DV3-M2 Mzdové účetnictví s využitím IT Cílem modulu je zvládnout práce spojené s evidencí mezd při nástupu zaměstnance do zaměstnání a během jeho pracovního poměru v organizaci. Naučit se základní postupy při výpočtu a zaúčtování mezd a srážek z mezd. Seznámit se s různými způsoby ročního vyúčtování mezd zaměstnanců. 3. modul DV3-M3 Účetnictví v podnikání Cílem modulu je navázat na výstupy modulu č.1 a prohloubit základní znalosti účtování. Absolvent bude samostatně účtovat o majetku a závazcích v knihách syntetické a analytické evidence. Dále bude schopen účtovat zvláštní účetní případy u oběžného majetku (včetně finančního), pořízení, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku a zúčtovací vztahy. 4. modul DV3-M4 Jak začít podnikat podnikatelský záměr, finanční zdroje, rizika Cílem modulu je získávání informací o podnikání, podnikatelském záměru, finančních zdrojích a rizicích. Účastník získá informace o tom, jak začít podnikat, o podniku a podnikání a životním cyklu podniku. Dále získá poznatky o zpracování podnikatelského záměru, o jednotlivých právních formách podnikání, o rozlišení podnikání jednotlivců a kolektivního podnikání. Cílem modulu je i charakterizování podmínek pro udělení živností, druhy živností a seznámení se s ostatními prameny práva. 5. modul DV3-M5 Podnikání a účetnictví v praxi vazba na instituce (ŽÚ, FÚ, SSZ), povinnosti směrem k úřadům Cílem modulu je naučit účastníky závěrečné účetní operace na konci účetního období, včetně inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů, uzavřít účty a vypočítat hospodářský výsledek, který budou schopni upravit na daňový základ a vypočítat daň z příjmu. Získají dovednost vyplnit daňové přiznání jak daně z příjmu, tak i DPH. Umí zpracovat výkazy vyplývající z účetní závěrky a chápou návaznosti na finanční úřad. 7

8 Organizace výuky Výuka bude organizována prezenční formou v 5 výukových blocích 3x týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa, pátek) v prostorách Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská Zde budou mít účastníci k disposici zařízení odborných učeben školy, které jsou vybaveny výpočetní a presenční technikou (internet, interaktivní tabule, počítače s příslušným SW). Doporučenou literaturu uvedenou v jednotlivých modulech si musí účastníci obstarat individuálně. Při výuce vzdělávacího programu budou uplatňována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou stanovena pro výuku studentů školy. Metodické postupy výuky Při výuce budou uplatňovány metodické postupy: výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, samostatné vypracování zadané písemnosti. Postupy hodnocení výuky Výuka bude hodnocena praktickým ověřením znalostí a dovedností formou zápočtu, samostatné práce v jednotlivých modulech. Bližší postupy hodnocení jsou uvedeny u jednotlivých modulů. Ve všech modulech budou účastníci programu DV hodnoceni na základě požadavků stanovených pro ukončení jednotlivých modulů. Pro ukončení celého kurzu musí účastníci úspěšně absolvovat všech 5 modulů. Pro splnění požadavků na ukončení jednotlivých modulů a celého kurzu budou moci účastníci programu DV využít konzultací a porad jednotlivých lektorů včetně předpokládaných nároků závěrečného hodnocení. Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou. 8

9 4. Učební plán Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Účetnictví a podnikání Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy účetnictví DV3-M zápočet Mzdové účetnictví s využitím IT DV3-M zápočet Účetnictví v podnikání DV3-M zápočet Jak začít podnikat podnikatelský záměr, finanční zdroje, rizika Podnikání a účetnictví v praxi vazba na instituce (ŽÚ, FÚ, SSZ), povinnosti směrem k úřadům DV3-M zápočet DV3-M zápočet Součty 125 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: (DV3-M1/DV3-M4) (DV3-M2/DV3-M3) DV3-M5 Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Základy účetnictví Kód DV3-M1 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními účetními pojmy a prakticky je uplatňovat. Jedná se především obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a účtu hospodářského výsledku při sestavování rozvahy a hospodářského výsledku. Dále se účastníci seznámí s vyhotovováním potřebných dokladů a účtováním základních účetních operací s vlivem na rozvahu a hospodářský výsledek. Na závěr modulu si své schopnosti a dovednosti účastníci ověří na jednoduchém souvislém příkladu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a)vyhotovovat základní účetní doklady b)sestavovat účetní rozvahu c) zapisovat na účty rozvahové d) zapisovat na účty výsledkové e) sestavit účetní závěrku. Učivo / obsah výuky význam a druhy účetních dokladů, náležitosti dokladů, oběh dokladů h majetek podniku a zdroje financování h rozvaha, změny rozvahových položek a jejich zobrazení v soustavě účtů h výsledkové účty a jejich zobrazení v soustavě účtů h zápočet zpracování souvislého příkladu a jeho vyhodnocení h Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora. Způsob ukončení modulu Praktická zkouška zpracování souvislého příkladu. Absolvent musí pro splnění modulu dosáhnout těchto výsledků: K výsledku a) - bezchybné vyplnění dokladu 0 chyb K výsledku b) - bezchybné sestavení rozvahy 0 chyb K výsledku c) - zvládnout 80 % operací rozvahových změn 20 % chyb K výsledku d) - zvládnout 80 % operací výsledkových změn 20 % chyb K výsledku e) mít v účetní uzávěrce maximálně 20 % chyb. Kritéria hodnocení výsledků výuky 11

12 výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Štohl, P.: Sbírka příkladů, 1. díl, Tiskárny Havlíčkův Brod, 2011, 126 s., ISBN

13 Název modulu Mzdové účetnictví s využitím IT Kód DV3-M2 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je zvládnout práce spojené s evidencí mezd při nástupu zaměstnance do zaměstnání a během jeho pracovního poměru v organizaci. Naučit se základní postupy při výpočtu a zaúčtování mezd a srážek z mezd. Seznámit se s různými způsoby ročního vyúčtování mezd zaměstnanců. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) zvládnout činnosti spojené s evidencí mezd b) vypočítat jednotlivé složky mezd c) zaúčtovat základní účetní případy týkající se mezd d) zvládnout činnosti spojené s ročním zúčtováním mezd Učivo / obsah výuky práce spojené s evidencí mezd při nástupu zaměstnance do zaměstnání a během jeho pracovního poměru v organizaci h výpočet jednotlivých složek mezd h základní účetní případy týkající se mezd h roční zúčtování mezd h zpracování souvislého příkladu h zápočet (vyhodnocení souvislého příkladu) 25. h Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora. Způsob ukončení modulu Praktická zkouška zpracování souvislého příkladu. Absolvent musí pro splnění modulu dosáhnout těchto výsledků: K výsledku a) - zvládnout 75 % evidenčních prací z oblasti mezd 25 % chyb K výsledku b) - zvládnout výpočet 75 % účetních případů 25 % chyb K výsledku c) - zvládnout účtování 75 % účetních případů 25 % chyb K výsledku d) - zvládnout 50 % operací spojených s ročním zúčtováním mezd 50 % chyb. 13

14 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Základní: Štohl, P.: Učebnice účetnictví, 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN Rozšiřující: Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví, 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN

15 Název modulu Účetnictví v podnikání Kód DV3-M3 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je navázat na výstupy modulu č.1 a prohloubit základní znalosti účtování. Absolvent bude samostatně účtovat o majetku a závazcích v knihách syntetické a analytické evidence. Dále bude schopen účtovat zvláštní účetní případy u oběžného majetku (včetně finančního), pořízení, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku a zúčtovací vztahy. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) zaúčtovat základní účetní případy b) orientovat se v problematice základních účetních vztahů c) aplikovat získané poznatky do praxe. Učivo / obsah výuky oběžný majetek h - zásoby členění, oceňování, způsoby evidence - materiál členění, pořizování - zboží pojem, oceňování, evidence - výrobky oběžný majetek h - peněžní prostředky pokladna a bankovní účty, ceniny dlouhodobý majetek oceňování, pořizování,odepisování, vyřazení h zúčtovací vztahy pohledávky, závazky h souvislý příklad h vyhodnocení souvislého příkladu h Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora. Způsob ukončení modulu Praktická zkouška zpracování souvislého příkladu. Absolvent musí pro splnění modulu dosáhnout těchto výsledků: K výsledku a) - zvládnout bezchybné vyplnění účetních knih 0 chyb K výsledku b) - zvládnout výpočet 75 % účetních případů 25 % chyb K výsledku c) - samostatné zaúčtování souvislého příkladu 50% chyb 15

16 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Štohl, P.: Učebnice účetnictví 1. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN Štohl, P.: Učebnice účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 1. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN

17 Název modulu Jak začít podnikat, podnikatelský záměr, finanční zdroje, rizika Kód DV3-M4 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získávání informací o podnikání, podnikatelském záměru, finančních zdrojích a rizicích. Účastník získá informace o tom, jak začít podnikat, o podniku a podnikání a životním cyklu podniku. Dále získá poznatky o zpracování podnikatelského záměru, o jednotlivých právních formách podnikání, o rozlišení podnikání jednotlivců a kolektivního podnikání. Cílem modulu je i charakterizování podmínek pro udělení živností, druhy živností a seznámení se s ostatními prameny práva. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) definovat pojmy podnik a podnikání v tržní ekonomice, b) popsat založení a vznik podniku, zrušení a zánik podniku, c) charakterizovat jednotlivé právní formy podnikání, d) rozlišit podnikání jednotlivců a kolektivní podnikání, e) s pomocí živnostenského zákona charakterizovat podmínky pro udělení živnosti, druhy živnosti, f) rozlišit jednotlivé kroky podnikatelského záměru, g) naznačit realizaci jednoduchého podnikatelského plánu. Učivo / obsah výuky podnik a podnikání v tržní ekonomice, právní a ekonomická samostatnost podniku, životní cyklus podniku jak začít podnikat podmínky pro udělení živností, ohlášení živnosti a žádost o koncesi, živnostenský úřad podnikání jednotlivce druhy živností podnikání kolektivní obchodní společnosti, družstva, státní podnik podnikání podle zvláštních předpisů podnikatelský záměr jednotlivé kroky a realizace jednoduchého podnikatelského záměru, finanční zdroje, rizika test, kontrola poznatků z kurzu h h h h 15. h h 25. h Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, zpracování příkladů a jejich rozbor, vyhledávání potřebných informací v živnostenském zákonu i v jiných pramenech práva, zpracování jednoduchého podnikatelského záměru a rozbor jednotlivých kroků podnikatelského plánu. Způsob ukončení modulu Test kontrola základních probíraných pojmů. Test obsahuje 30 otázek: 30 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná. 17

18 Čas vymezený na zpracování testu je 35 minut, maximální počet bodů je 30. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 5 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Klínský, P., Münch, O.: Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. EDUKO nakladatelství, s. r. o, Praha, 2008, ISBN

19 Název modulu Podnikání a účetnictví v praxi vazba na instituce (ŽÚ, FÚ, SSZ), povinnosti směrem k úřadům Kód DV3-M5 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky závěrečné účetní operace na konci účetního období, včetně inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů, uzavřít účty a vypočítat hospodářský výsledek, který budou schopni upravit na daňový základ a vypočítat daň z příjmu. Získají dovednost vyplnit daňové přiznání jak daně z příjmu, tak i DPH. Umí zpracovat výkazy vyplývající z účetní závěrky a chápou návaznosti na finanční úřad. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) zvládnout činnosti spojené s účetní uzávěrkou b) sestavit účetní závěrku c) vyhotovit daňové přiznání. Učivo / obsah výuky Daně a dotace h Vlastní kapitál h Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmu h Časové rozlišování (vč. leasingu) h Inventarizace majetku a závazků h Účetní uzávěrka h Účetní závěrka h Daň z příjmu 19. h Souvislý příklad h Vyhodnocení souvislého příkladu h Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora. Způsob ukončení modulu Praktická zkouška zpracování souvislého příkladu. Absolvent musí pro splnění modulu dosáhnout těchto výsledků: K výsledku a) - zvládnout 50 % operací spojených s účetní uzávěrkou 50 % chyb K výsledku b) - sestavit účetní závěrku 0 chyb K výsledku c) vypracovat daňové přiznání 10 % chyb 19

20 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Štohl, P.: Učebnice účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 2011, ISBN

21 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Vážení účastníci, žádáme Vás laskavě o zodpovězení několika otázek, které se týkají právě ukončeného kurzu. Naším cílem je nabídnout Vám co nejkvalitnější formu vzdělávání, k čemuž nám pomohou Vaše názory a postřehy, získané během výuky. Za vyplnění děkujeme Dotazník: 1. Kurzu Účetnictví a podnikání jsem se zúčastnil/a a) z vlastního zájmu b) z doporučení zaměstnavatele c) z jiného důvodu (prosíme, doplňte).. 2. Ze svého pohledu kurz hodnotím jako a) velmi přínosný b) přínosný c) pouze částečně přínosný d) nepřínosný 3. Jednotlivé moduly hodnotím známkou 1 5 (jako ve škole): M1 - M2 - M3 - M4 - M5 4. Z obsahu jednotlivých modulů budu moci uplatnit tyto získané poznatky (prosíme, doplňte).. 5. Získané znalosti ve svém současném zaměstnání a) využiji b) nevyužiji 6. Na základě získaných poznatků se a) pokusím b) nepokusím své zaměstnání změnit tak, abych je využil/a. 21

22 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Mgr. Jitka Ledvinová Mgr. Alena Balladová Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek 22

23 Příloha č. 3 Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu Kalkulace nákladů na jednu vyučovací hodinu: odměna lektora Kč 300,- odměna administrace Kč 24,- odměna účetní Kč 24,- režijní náklady (energie, uč. materiály, předpokládané opravy PC) Kč 200,- CELKEM Kč 548,- Při 125 hodinách vzdělávacího programu: Kč 548,- x 125 h = Kč ,-. Pokud se kurzu účastní 10 účastníků, zaplatí každý účastník Kč 6 850,-. 23

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Pekařské výrobky

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Pekařské výrobky Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Pekařské výrobky Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol

Více

Pilotní kurz UNIV2 kraje

Pilotní kurz UNIV2 kraje Pilotní kurz UNIV2 kraje SOU - Charles educate - school Hlavní 245, 27307 Vinařice SOU - CCŽV, Hlavní 245, 273 07 Vinařice Zpracoval kolektiv pedagogického sboru. Platnost od 1.7.2010 Kurzy jsou komerční,

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více