VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ"

Transkript

1 STATISTIK KY V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 20. Duben 2012 Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/47

2 VĚDA, TECHNOLOGIE, INOVACE (VTI) A STATISTIKA? Proč? Protože se předpokládá, že VTI hrají významnou roli v: Dlouhodobé ekonomické konkurenceschopnosti Udržitelném rozvoji společnos sti Zachování sociální soudružnosti Jaký je cíl našich statistik v oblasti VTI? Statisticky podchytit klíčové oblasti VTI v ČR, jak z hlediska finančních a lidských zdrojů vstupujících do vědy, technologií a inovací, tak i jejich výsledky, jako jsou odborné články, inovace, udělené patenty či zahraniční obchod s high-tech produkcí. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 2/47

3 KONCEPCE UKAZATELE PRO ZAC CHYCENÍ VTI a) peníze Výdaje na výzkum a vývoj Výdaje na inovace VSTUPY Výdaje na VŠ vzdělávání Investice do HT technologií Infrastruktura Spolupráce VÝSTUPY Vědecké publikace Patenty, užitné vzory Inovace, know-how b) lidé Zaměstnaní ve VaV Lidské zdroje ve VTI Studenti a absolventi VŠ Znalosti studentů Globalizace Konkurenceschopnost PENÍZE VaV na zakázku Licenční příjmy Tržby z inovované produkce Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 3/47

4 MEZINÁRODNÍ NAŘÍZENÍ A STANDARDY Nařízení: Rozhodnutí EP a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji VTI statistik Prováděcí Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 o statistikách VaV, Prováděcí Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 o statistice inovací Manuály: Mezinárodní standardizace statistických ukazatelů výzkumu a vývoje (NESTI)* OECD Frascati Manuál (6. revize) ), 2002 Mezinárodní sběr a interpretace statistických údajů o inovacích OECD Oslo Manuál (3. revize), 2005 Měření lidských zdrojů ve vědě a te echnologiích h OECD Canberra Manuál (3. revize), 1995 Patentová statistika OECD Patent Statistics Manual (2. revize), 2009 *NESTI (OECD) : Pracovní skupina národních expertů k ukazatelům vědy a technologií - 50 let společné práce Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 4/47

5 PŘEHLED STATISTIK V OBLASTI VT TI 1. Výzkum a vývoj roční vyčerpávající šetření VTR Státní rozpočtové výdaje a dotace na VaV - roční projekt GBAORD 3. Nepřímá veřejná podpora VaV (ad-hoc viz prezentace H. Peroutkové) 4. Statistika lidských zdrojů ve vědě a technologiích (LZVT/HRST) 5. Terciární vzdělávání á zaměření na pří írodních í a technické studijní obory 6. Bibliometrie odborné články a jejich citace (ad-hoc) 7. Inovace Výběrové šetření v podnicích TI20XY (viz. prezentace V. Sojky) 8. Patentová statistika (viz. prezentace K. Eliáše) 9. Licence - roční vyčerpávající šetření LIC High-tech statistika Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 5/47

6 ROČNÍ ŠETŘENÍ O VÝZKUMU A VÝVOJI VTR 5-01 Zpravodajské jednotky: všechny subjekty provádějící VaV v ČR (cca 2,5 tis.) Předmět šetření: celkové lidské a finanční charakteristiky (od r. 1995) Dostupné třídění: podle sektorů provádění VaV; vědních oblastí (klasifikace FOS); krajů (NUTS 3); odvětví (klasifikace CZ-NACE); atd. Metodologie: Frascati Manual (OECD, Paris, 2002); Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 Novinky: Počty VaV pracovišť v různém třídění (VaV infrastruktura) Ukazatele VaV podle druhu VaV pracoviště v jednotlivých sektorech Ukazatele VaV v podnikatelském sektoru v členění na úrovni okresů Ukazatele VaV v zahraničních afilacích podle vrcholového vlastníka Podrobnější informace o zdrojích financ cování VaV činnosti Nákupy služeb VaV od jiných subjektů (vnější výdaje na VaV) Věk a národnost výzkumných pracovníků (za rok 2011) Kapitalizace VaV (2014) zdroje určené k VaV činnostem a jejich podrobné Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 6/47

7 VaV INFRASTRUKTURA, 2010 POČET PRACOVIŠŤ, KDE SE PROVÁDÍ VaV ČINNOST Podnikatelský sektor Vládní sektor Vysokoškolský sektor Soukromý neziskový sektor % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% a) podle počtu zaměstnanců VaV (FTE) 114; 4% 121; 5% 397; méně než 1 270; 15% 11% 1-9, ,9 309; 12% 20-49, ; 53% 50-99,9 100 a více 110; 4% b) podle výdajů na VaV (mil. Kč) 112; 4% 251; méně než 1 619; 10% 24% 1-9,9 265; 10-19,9 10% 20-49, , ; 48% 100 a více Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 7/47

8 VELKÁ VaV INFRASTRUKTURA, 2010 POČET PRACOVIŠŤ, KDE SE PROVÁDÍ VaV a) podle počtu zaměstnanců VaV (FTE) b) podle velikosti výdajů na VaV (v mil. Kč) Soukromý neziskový Vysokoškolský Vládní a více 100 a více Podnikatelský a více 100 a více Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 8/47

9 UKAZATELE VaV PODLE D RUHU PRACOVIŠTĚ, 2010 Výdaje na VaV (mil. Kč) Počet výzkumníků (FTE) kolský Vysokoš Veřejné a státní vysoké školy Fakultní nemocnice Soukromé vysoké školy Pracoviště AV ČR Po dnikatelský Vládní Resortní výzkumná pracoviště Knihovny, archívy, muzea ostatní Soukromé podniky pod zahraniční Soukromé podniky domácí Veřejné podniky Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 9/47

10 PŘEPOČTENÝ POČET OSOB PODLE VĚDNÍCH OBLASTÍ a PRACUJÍCÍCH VE VaV (FTE) DRUHU PRACOVIŠTĚ, 2010 Přírodní vědy Technické vědy Lékařské vědy Zemědělské vědy Sociální vědy Humanitní vědy Veřejné a státní vysoké školy Pracoviště AV ČR Resortní výzkumná pracoviště Přírodní vědy 30% 61% 9% Technické vědy 84% 13% Lékařské vědy 79% 19% Zemědělské vědy 54% 46% Sociální vědy 61% 12% 27% Humanitní vědy 66% 34% 0% 25% 50% 75% 100% Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 10/47

11 PŘEPOČTENÝ POČET OSOB PRACUJÍCÍCH VE VaV (FTE) PODLE DRUHU PRACOVIŠTĚ a VĚDNÍCH OBLASTÍ, 2010 Přírodní Technické Lékařské Zemědělské Sociální Humanitní Veřejné a státní vysoké školy Pracoviště AV ČR Resortní výzkumná pracoviště Veřejné a státní vysoké školy 18% 38% 15% 8% 9% 13% Pracoviště AV ČR 67% 11% 6% 3% 12% Resortní výzkumná pracoviště 31% 7% 3% 37% 23% 0% 25% 50% 75% 100% Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 11/47

12 VaV v PODNIKATELSKÉM SEKTORU PODLE OKRESŮ, 2010 VaV pracoviště (počet) celk kem z to oho CZ-NA ACE 72 Výdaje na VaV (mil. Kč) celk kem z to oho mzd dové Zlínský kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín nerozlišeno Severomoravský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město nerozlišeno fyzické osoby celkem přepočten né osoby Zaměstnanci VaV fyzické osoby ženy přepočten né osoby z toho výzkumníci fyzické osoby přepočten né osoby Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 12/47

13 VaV v ZAHRANIČ ČNÍCH AFILACÍCH PODLE VRCHOLOVÉHO VLASTNÍKA A, 2007 (Experimentální ukazatel) výdaje na VaV (mil. Kč) Výdaje na VaVV (mil.kč) počet VaV pracovišť počet VaV pracovišť Německo Nizozemsko Česká republika Itálie Francie Španělsko Rusko Spojené království Švýcarsko Rakousko Lucem mbursko Spojené státy Irsko Belgie Švédsko Slovensko Polsko Kypr Dánsko Indie ostatní Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 13/47

14 VÝDAJE NA VaV PODLE ZDROJŮ JEJICH FINANCOVÁNÍ, 2010 SEKTOR PROVÁDĚNÍ mil. Kč Podnikatelský (BERD) Vládní (GOVERD) Vysokoškolský (HERD) Soukromý neziskový Celkem FINAN NCUJÍCÍ SE EKTOR (ZDR ROJE FINA ANCOVÁNÍ) Podnikatelské zdroje Vlastní příjmy podniku Zdroje z ostatních podniků v ČR Příjmy z prodejů služeb VaV. Příjmy z licenčních poplatků. Ostatní. Veřejné zdroje Ostatní národní zdroje 30 Zahraniční zdroje Podnikatelské z toho od firem v rámci stejné skup Příjmy z prodejů služeb VaV Příjmy z licenčních poplatků Veřejné 877 z toho z EU 820 Ostatní zahraniční zdroje 0 Celkem Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 14/47

15 mil. Kč NÁKUPY SLUŽEB VaV (VNĚJŠÍ VÝDAJE NA VaV), 2010 (Experimentální ukazatel) vnější výdaje na VaV % a) vnější výdaje na VaV podle sektorů provádění Podnikatelský - zahraniční afilace Vládní % 50% 75% 100% Podnikatelský - ostatní podniky Vysokoškolský GERD (vnitřní výdaje na VaV) 2010 b) vnější výdaje na VaV podle typu subjektů od koho byly výsledky VaV nakoupeny % 25% 50% 75% 100% zahraniční podniky podniky působící v ČR v.v.i. a/nebo VŠ ost. zahraniční instituce Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 15/47

16 PŘÍMÁ VEŘEJNÁ PODPORA VaV ROČNÍ PROJEKT GBAORD Předmět projektu: celkové finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ČR na podporu VaV podle socioekonomických cílů (klasifikace NABS); od r Zdroj: založeno na administrativních zdrojích (MF ČR, MŠMT, VVŠ a IS VaVaI) Metodologie: Frascati Manual (OECD, Paris, 2002); Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 Pozn.: Veškeré údaje o celkové přímé podpoře VaV ze státního rozpočtu, vychází z údajů uvedených v závěrečném účtu státního rozpočtu ČR pro oblast VaV. Nová třídění podle: Formy podpory (institucionální vs. účelová) Poskytovatelů Podporovaných vědních oborů Typu a sídla příjemců Pozn.: Tato třídění byla zpracovaná na zákla adě informací dostupných v jednotlivých databázích IS VaVaI a jejich propojení s informacemi dostupných v Registru ekonomických subjektů ČSÚ primárně pro dokument: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahra aničím v roce 2011 NEPŘÍMÁ VEŘEJNÁ PODPORA VaV viz prezentace H. Peroutkové Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 16/47

17 CELKOVÁ PŘÍMÁ PODPORA VaV ze STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PODLE HLAVNÍCH POSKY YTOVATELŮ a PŘÍJEMCŮ mld. Kč 10 9 MŠMT 8 7 AV ČR 6 5 MPO 4 3 GA ČR mld. Kč 10 9 veřejné VŠ 8 7 ústavy AV ČR soukromé podniky ostatní v.v.i % 34% a) podle hlavních poskytovatelů 22% 15% 27% 11% 8% 9% 14% 20% MŠMT AV ČR MPO GA ČR ostatní % 32% b) podle hlavníc ch příjemců 30% 14% 5% 18% veřejné VŠ ústavy AV ČŘ soukromé podniky ostatní v.v.i. ostatní příjemci 32% 15% 4% 13% Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 17/47

18 POČET PŘÍJEMCŮ PŘÍMÉ PODPORY VaV ze STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR MEZI SOUKROMÝMI PODNIKY, 2010 a) podle velikosti výdajů ze SR ČR (mil. Kč) a více 600 (10%) (48%) 10-49,9 1-9, (80%) b) podle vlastnictví Soukromé podniky domácí 216 Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou c) podle velikosti podniků (počet zaměstnanců) (41%) méně než (24%) 338 (31%) 340 (31%) 167 (15%) velmi malé (0-9) malé (10-49) střední (50-249) velké (250 a více) Zdroj: ČSÚ 2011; Roční statistické šetření výzkumu a vývoje (VTR 5-01) Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 18/47

19 PŘÍMÁ PODPORA SOUKROMÉHO VaV ze SR ČR PODLE OKRESŮ, 2010 Počet příjemců Státní podpora VaV (mil. Kč) celkem z toho NACE 72 ) CZ- celkem Pardubický kraj Chrudim 7-10 Pardubice Svitavy 8-23 Ústí nad Orlicí Jihomoravský kraj Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín 7-1 Vyškov 9-36 Znojmo 2-6 Velm mi malé (0-9 ) podle velikostních skupin (počet zaměstnanců) malé (10-4 9) střed ní ( ) velké (250+ +) podle vlastnictví podniku soukro omé domá ácí soukro omé zahran iční Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 19/47

20 LIDSKÉ ZDROJE ve VĚDĚ a TECHNOLOGIÍCH (LZVT/HRST) Předmět projektu: osoby, které splňují následující podmínku: mají ukončený terciární stupeň vzdělávání (ISCED stupeň 5A, 5B a 6) a/nebo; jsou zaměstnaní ve vědeckých a technic ckých povoláních (KZAM-R hl. třída 2 a 3) Pozn.: V rámci statistiky LZVT se zaměřujeme především na a) osoby se vzděláním v přírodních a technických vědách (ISCED obor 4 a 5), b) osoby s doktorským vzděláním (ISCED stupeň 6) a c) osoby pracující jako vědci a inženýři (KZAM-R třída 21 a 22). Zdroj dat: Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) :počet a struktura LZVT (od r. 1993) Strukturální mzdová statistika (MPSV/ČSÚ): mzdy LZVT (od r. 2002) Dostupné třídění: pohlaví, věk, stupeň a obor vzdělání, odvětví, zaměstnání, kraje, u mzdové statistiky i podle velikosti podniku, sféry působení nebo délky zaměstnání Metodologie: Canberra Manuál (OECD, Pari s, 1995) Novinky (2012): nová klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO 08), data ze SLDB akce.nsf/i/ /i/lidske_zdroje_ve_vede_a_technologiich Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 20/47

21 OSOBY S UKONČENÝM TERCIÁRNÍM VZDĚLÁNÍM Terciární úroveň vzdělávání je definována podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 97 a zahrnuje: ISCED stupeň 5B v českém prostředí se zde zahrnují studijní programy vyššího odborného vzdělávání, ISCED stupeň 5A bakalářské a magisterské vysokoškolské studijní programy, ISCED stupeň 6 doktorské vysokoškolské studijní programy. muži - tis. fyzických osob ženy - tis. fyzických osob podíl na populaci ,3% 12,9% 13,0% 13,8% 14,9% 16,0% 10,5% 11,4% 11,5% 11,8% 305, , , , , ,5 49 4, , , ,8 423, ,6 435,6 484,9 537, , ,1 610,2 649,6 586,7 25,0% 22,5% 20,0% 0% 17,5% 15,0% 10,0% podle věku % osob v dané věkové skupině let let 12,5% let 7,5% 5,0% let a více Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 21/47

22 PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA VĚDCŮ A INŽENÝRŮ Vědci KZAM-R 21: Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, architekti a techničtí inženýři Inženýři KZAM-R 22: Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzných oborech; Vědci a inženýři průměrná mzda v ČR Podle sféry působení a pohlaví, 2010 Celkem muži ženy Celkem podnikatelská sféra nepodnikatelská sféra Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 22/47

23 STATISTIKA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předmět projektu: Studenti a absolventi terciárního vzdělávání (ISCED stupeň 5 a 6) Pozn.: V rámci této statistiky se zaměřujeme především na: a) studenty t aabsolventy přírodovědných a technických h studijních oborů (ISCED třída 4 a 5) b) studenty a absolventy doktorského stupně studia (ISCED stupeň 6). Zdroj dat: Ústavu pro informace ve vzdělávání (databáze SIMS) Dostupné třídění: stupeň vzdělávání (5B, 5A, 6), obor vzdělávání, pohlaví, státní příslušnost a bydliště (kraj) /csu/redakce.nsf/i/stud enti_a_absolventi_terciarniho_stupne_vzdelavani studenti VŠ - tisíce osob absolventi VŠ - tisíce osob studenti - % populace let 12% 203,5 30,1 13% 220,,2 31,2 15% 243 3,8 33,0 16% 26 64,9 38,4 18% 289,6 44,3 316,3 21% 53,5 23% 344,1 63,8 25% 368,1 73,2 26% 27% 389,0 81, 7 396,3 87,, Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 23/47

24 STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL podle studijního programu Studenti v přírodních a technických vědách bakalářský navazující magisterský magisterský doktorský 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 32% 25% 19% 14% 12% 10% 40% 11% 15% 18% 20% 22% 50% 59% 8% 6% 6% 6% 27% 36% 46% 52% 57% 60% 61% 62% 62% % % Studenti VŠ v přírodních a technických vědách jsou definováni podle klasifikace ISCED 97 následovně: technické vědy - tisíc fyzických osob přírodní vědy - tisíc fyzických osob přírodní vědy - % všech studentů vysokých škol technické vědy - % všech studentů vysokých škol ISCED třída 4: Přírodovědné studijní obory (biolo ogické, fyzikální a chemické vědy, matematické ti vědy a statistika, informatika a výpočetní technika) ISCED třída 5: Technické studijní obory (technické vědy a technicky zaměřená řemesla, výroba a zpracovatelský průmysl, architektura a stavebnictví) 25% 20% 15% 0% Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 24/47

25 BIBLIOMETRIE Předmět projektu: odborné (vědecké) články publikované v impaktovaných časopisech a jejich citace Zdroj dat: AV ČR podle Custom analytical database for Czech Republic institutions, including Czech Rep. national data and world/field data, Dostupné třídění: podle vědních oblastí a vědních oborů, podle typu institucí, kde vznikly odborné články atd. /csu/redakce.nsf/i/bibliometrie Odborné články publikované v impaktovaných časopisech, které vznikly v Česku na VVŠ nebo v AV ČR Počet článků v tisících Veřejné vysoké školy Ústavy Akademie věd ČR Průměrná citovanost jednoho článku vzniklého v daném roce v sledovaném období 2000 až 2008 Veřejné vysoké školy Ústavy Akademie Věd ČR Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 25/47

26 ŠETŘENÍ O INOVAČNÍCH AKTIVITÁCH PODNIKŮ TI20XY Zpravodajské jednotky: podniky s 10 a více zaměstnanci ve vybraných odvětvích Předmět šetření: technické a netechnické inovace a jejich charakteristiky Třídění: podle odvětví (CZ-NACE), velikosti a sídla (NUTS2) podniků Metodologie: Oslo Manuál (OECD, Paris 2005), Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 PATENTOVÁ STATISTIKA Zpravodajské jednotky: založeno na informacích z ÚPV ČR (patentová dokumentace) Předmět šetření: ochrana průmyslového vlastnictví v ČR (přihlášky, patenty, užitné vzory, ) Třídění: časové hledisko (rok priority, podání přihlášky, udělení patentu), způsob udělení patentu; země vynálezce a přihlašovatele, oblast techniky (MPT); u přihlašovatelů z ČR dále podle typu přihlaš šovatele, sídla, odvětví, vlastnictví,. u vynálezců z ČR dále např. podle pohlaví Metodologie: Patentový Manuál (OECD, Paris 2009) ROČNÍ VYČERPÁVAJÍCÍ ŠETŘENÍ O LICENCÍCH LIC 5-01 Zpravodajské jednotky: poskytovatelé a nabyvatelé především patent. licencí v ČR Předmět šetření: počet platných poskytnutých a nabytých licencí na patenty a užitné vzory a hodnota přijatých nebo zaplacených licenčních poplatků Třídění: podle sektoru, odvětví, velikosti a sídl la sledovaných subjektů Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 26/47

27 STATISTIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU S HIGH-TECH ZBOŽÍM Předmět statistiky: vývoz a dovoz technologicky vyspělého (high-tech) zboží Definice: High-tech zboží je vymezeno pro potřeby statistiky zahraničního obchodu dle klasifikace SITC, Rev. 4 (Eurostat 2010) a roz zděleno do 9 základních skupin: ICT zboží (Výpočetní technika + Elektronika a telekomunikace; Vědecké přístroje; Neelektrické stroje; Letecká technika; Farmacie; ostatní (Chemie; Elektrotechnika a ostatní high-tech) Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ ( přeshraniční statistika) ZAHRANIČNÍ OBCHOD S TECHNOLOGICKÝMI SLUŽBAMI Předmět statistiky: vývoz a dovoz nehmotné technologie (know-how) Definice: Technologické služby jsou pro potřeby statistiky zahraničního obchodu vymezeny podle platebních titulů v klasifikaci EBOPS do 5 zákl ladních skupin: Služby v oblasti výpočetní techniky; Licenční poplatky za poskytnuté průmyslové vlastnictví; Technické služby; Výzkum a vývoj; Nákup a prodej vlastnických práv Zdroj: Přímé šetření ČSÚ u respondentů o vývozu a dovozu služeb (ZO 1-04) Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 27/47

28 ZAHRANIČNÍ OBCHOD S HIGH-TECH ZBOŽÍM Struktura vývozu high-tech zboží vývoz - mld. Kč dovoz - mld. Kč % z celk. vývozu z ČR % z celk. dovozu do ČR 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 100% 90% 80% 70% 5% Ostatní Farmacie 60% 16% Letecká technika 50% 12% 40% 84% Neelektrické stroje 13% 30% Vědecké 20% přístroje 29% 10% ICT zboží % Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 28/47

29 ZAHRANIČNÍ OBCHOD S TECHNOLOGICKÝMI SLUŽBAMI vývoz - mld. Kč dovoz - mld. Kč % z celk. vývozu služeb z ČR % z celk. dovozu služeb do ČR % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Struktura vývozu technologických služeb 100% 4% 4% licenční 90% 9% 8% poplatky 80% 21% 70% 32% výzkum ýk a vývoj 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% 56% technické služby služby výpočetní techniky Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 29/47

30 STATISTIKA HIGH-TECH SEKTORU Předmět statistiky: základní ekonomické a strukturální charakteristiky podnikatelských subjektů v odvětvích s vysokou technologickou náročností Definice: High-tech sektor tvoří skupiny ekonomických činností vymezených dle klasifikace CZ- skupin: High-tech zpracovatelský průmysl (CZ: NACE 21, 26 a 30.3): NACE (Eurostat 2010) a rozdělených do 2 základních 3): Výroba léčiv (Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků); Výroba ICT zboží (Výroba počítačů a elektronických součástek; Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů); Výroba vědeckých a léčebných přístrojů (Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů a Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů); Výroba letadel a souvisejících zařízení High-tech služby (CZ:NACE 59, 60, 61, 62, 63, 72): Audiovizuální činnosti; Telekomunikační činnosti; Činnosti v oblasti IT; Informační činnosti; Výzkum a vývoj Sledované ukazatele: Počet podniků; Počet za městnaných osob; Mzdové náklady; Tržby; Produkce; Přidaná hodnota; Investice; výdaje na VaV atd. Dostupné třídění: podle velikosti, vlastnictví, odvětví Zdroj: Roční strukturální šetření ekonomických subjektů P 4-01 a P 5-01 a Roční národní účty // / h h kt Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 30/47

31 HIGH-TECH ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL HODNOTA VYTVOŘENÉ PRODUKCE mld. Kč - běžné ceny podíl na zprac. prům. (%) 100% 4% 12% 10% 4% Výr. 90% 11% 10% letadel 10% 80% 28% 9% 70% Výr. 8% 60% vědeck. 7% přístr. 6% 50% 34% 5% 40% 82% Výr. léčiv 4% 30% 3% 2% 20% 1% 28% Výroba 10% ICT 0% 0% Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 31/47

32 HIGH-TECH ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VYTVOŘENÁ PŘIDANÁ HODNOTA mld. Kč - běžné ceny podíl na zprac. prům. (%) 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 9% 12% 20% 35% 50% 44% 19% Výr. letadel Výr. vědeck. přístr. Výr. léčiv Výroba ICT Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 32/47

33 HIGH-TECH ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝDAJE NA VaV 6,0 55 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 00 0,0 mld. Kč - běžné ceny podíl na zprac. prům. (%) 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 57% 16% 20% Výr. letadel Výr. vědeck. přístr. 39% 40% Výr. léčiv 7% 30% 20% 10% 0% 14% 21% 24% Výroba ICT Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 33/47

34 HIGH-TECH ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL POČET ZAMĚSTNANÝCH OSOB v tis. (fyzické osoby) podíl na zprac. prům. (%) 8% 7% 100% 90% 80% 22% 10% 12% Výr. letadel % 5% 4% 3% 2% 1% 0% 70% 60% 50% 31% 23% Výr. vědeck. přístr. 40% Výr. 19% léčiv 30% 56% 20% 10% 0% 29% Výroba ICT Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 34/47

35 STATISTIKA INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 5 kapitol: IT odborníci Investice do ICT Výzkum, vývoj a patenty v ICT Zahraniční obchod s ICT ICT sektor Časové řady Regionální srovnání Mezinárodní srovnání 7 kapitol: IT infrastruktura Domácnosti Jednotlivci Podniky Veřejná správa Školství Zdravotnictví Časové řady Regionální srovnání Mezinárodní srovnání Publikace naleznete na následujících stránkách ČSÚ: cz/csu/redakce ni_spolecnost_v_cislech cislech Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 35/47

36 PROPOJOVÁNÍ MIKRO DAT V OBLASTI VTI Co tyto aktivity zahrnují? vzájemně propojit individuální data ze statistik VTI a dále je propojit p s ostatními ekonomickým a strukturálními charakteristikami získanými z jiných statistických šetření, administrativních dat a RESu Za jakým účelem? abychom dokázali lépe posoudit konkurenceschopnost a produktivitu ekonomických subjektů abychom dokázali najít vztah mezi inovač ční aktivitou ekonomických subjektů a jejich ekonomickými charakteristikami abychom dokázali odhadnout efektivitu st tátní politiky VaV (tj. především veřejných výdajů na VaV) Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 36/47

37 PREZENTACE STATISTIK v TÉTO OBLASTI (PŘEHLED) ČESKÁ REPUBLIKA Webové stránky jednotlivých statistik (příští í obrázek) Publikace (více dále) Pravidelné tiskové konference Prezentace na odborných seminářích Poskytnutí dat pro vědecké účely Spolupráce na odborných hdokumentech h(a nalýza VVI pro RVVI) ZAHRANIČÍ Mezinárodní databáze (Eurostat, OECD, UNESCO atd.) Mezinárodní publikace (OECD, Evropská komise atd.) Prezentace na mezinárodních jednáních (NESTI, WG STI) Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 37/47

38 WEBOVÉ STRÁNKY ČSÚ k STATI STIKÁM VTI Úvod: Co a Proč Metodika: Jak, Kdy, Kde a v Jakém třídění Data: Tabulky, Grafy, Kartogramy, Obrázky, Mezinárodní srovnání Komentáře k prezentovaným datům Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 38/47

39

40

41

42

43

44

45 PUBLIKACE ČSÚ za OBLAST STATISTIK VTI Roční publikace: Ukazatele výzkumu a vývoje v roce Inovační aktivity podniků v České republice v letech 2008 až Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR Licence v ČR Ad-hoc studie: Lidské zdroje ve vědě a technologiích Vysokoškolský výzkum a vývoj Veřejná podpora výzkumu a vývoje Ostatní publikace ČSÚ obsahující údaje z oblasti VTI Statistická ročenka ČR kapitola 22. Vě ěda a výzkum Krajské ročenky kapitola 19. Věda a výzkum Zaostřeno na ženy a muže kapitola 8. Věda a technologie 20 let České republiky v datech (1989 až 2009) STATISTICKÁ ROČENKA VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 45/47

46 STATISTICKÁ ROČENKA VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Publikace naleznete na: Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 46/47

47 Děkuji za pozornost Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 47/47

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - seminář TC a ČSÚ; 21. dubna 2017; Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27 ČESKÝ

Více

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY Marek Rojíček Jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 8. 11. 2018, Zaječí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Elektrotechnický

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Statistická ročenka vědy, technologií a inovací 2000-2008 Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A. VĚDA A TECHNOLOGIE Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o určité skupině jevů a zároveň metody spojené s jejich získáváním, zpracováním,

Více

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování,

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.02.2017 Informační ekonomika v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203636

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE CÍLE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR Zlepšit podmínky pro přípravu a realizaci podpůrných služeb,

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

B Výdaje za ICT vybavení a služby

B Výdaje za ICT vybavení a služby Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) jsou definovány jako zboží a/nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK

Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK Seminář Statistická zjišťování ČSÚ a poskytování informací uživatelům, Praha, 26. 4. 2017 Ing. Marek Rojíček, Ph.D. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4.1 Investice v high-tech odvětvích Definice high-tech odvětví je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností (ISIC

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2010 Český statistický úřad; odbor statistik rozvoje společnosti 2011

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 02.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2012

Více

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví za podpory Rady vlády pro výzkum,

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.02.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2012 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2013

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2014 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu Strana 1/82 Autor dokumentu: Martin Mana KA 7.2 : Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Univerzitní a neuniverzitní výzkum

Univerzitní a neuniverzitní výzkum Akademické fórum Univerzitní a neuniverzitní výzkum Libor Grubhoffer Praha, 20. 11. 2014 Sektory provádění VaV Sektor provádění VaV je základní kategorií používanou ve statistice VaV, jež seskupuje všechny

Více

Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017

Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017 Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017 Ing. PhDr. Jaroslav Novák, CSc. Praha OBSAH PREZENTACE Úvod Předpoklady sestavení satelitního účtu kultury Vymezení sektoru kultury Zdroje financování

Více

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování 1 Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování Petr Očko předseda TA ČR Ostrava 20. května 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Místo TA ČR v systému podpory VaVaI Účelová

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY www.nipos-mk.cz KNIHOVNY Předmětem

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním a rozvojem nových, především informačních a komunikačních technologií a systémů (internet, mobilní telefony,

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 4. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.4.213 3.4.213

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

12.1 Metodologie Technologická platební bilance: definice a sledované ukazatele Základní sledované ukazatele

12.1 Metodologie Technologická platební bilance: definice a sledované ukazatele Základní sledované ukazatele KAPITOLA 12 Technologická platební bilance (TBP) Následující kapitola se podrobně věnuje otázkám měření intenzity a rozsahu šíření výsledků VaV prostřednictvím mezinárodního obchodu zachyceného v technologické

Více

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v roce 2016 byly 80,1 mld. Kč. Po sedmiletém období, kdy výdaje na VaV meziročně rostly, došlo v roce 2016

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.3.2017 COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více