Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci Úvod...15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15"

Transkript

1 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod V eobecnû k podnikání fyzické osoby Podnikatel a podnikání Podnikatel a vedení úãetnictví Zahájení vedení úãetnictví Podnikatel a obchodní majetek Zahájení provozování Ïivnosti Podnikatel a vedení daàové evidence Pfiíjmy fyzické osoby a základ danû Úpravy základu danû u podnikající fyzické osoby Záloha na pofiízení materiálu Podnikatel pfiechází z daàové evidence na úãetnictví Podnikatel pfiechází z vedení úãetnictví na daàovou evidenci Pojistné sraïené zamûstnancûm a odvedené po 31. lednu Pfieplatek na zaplaceném pojistném za rok Závazek po splatnosti u poplatníka, kter vede úãetnictví Závazek po splatnosti u poplatníka, kter vede daàovou evidenci Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daà dle 38a zákona o daních z pfiíjmû Stanovení zálohového a zdaàovacího období u fyzické osoby Stanovení poslední známé daàové povinnosti Zmûna periodicity placení zálohy na daà z pfiíjmu Zápoãet záloh na daàovou povinnost Záloha na daà z pfiíjmû poplatníka s pfiíjmy ze závislé ãinnosti a s dal ími pfiíjmy Záloha na daà z pfiíjmû poplatníka s pfiíjmy ze závislé ãinnosti a s pfiíjmy z pronájmu Zápoãet pozdû zaplacené zálohy Záloha u poplatníka s pfiíjmy dle 7 a 10 zákona o daních z pfiíjmû Stanovení záloh jinak Vliv dodateãného daàového pfiiznání na v i zálohy na daà Záloha na daà z pfiíjmû pfii pfiechodu na úãtování v hospodáfiském roce Zálohy na daà dle 38h zákona o daních z pfiíjmû Zamûstnanec podepí e u zamûstnavatele prohlá ení k dani

2 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Zamûstnání starobního dûchodce Zamûstnanec nepodepí e u zamûstnavatele prohlá ení k dani Krátkodobá pracovní ãinnost studenta Zamûstnanec uzavfie v dal ím zamûstnání dohodu o pracovní ãinnosti Pau ální v daje PouÏití rûzn ch pau álû pro jednotlivé druhy ãinností Provozování více Ïivností Pronájem majetku zafiazeného v obchodním majetku Uplatnûní v dajû procentem z pfiíjmû u lékafie Pau ální v daje pfii zamûstnání zamûstnancû Vedení úãetnictví a pau ální v daje NemoÏnost zmûny ve zpûsobu uplatnûní v dajû v dodateãném daàovém pfiiznání MoÏnost zmûny ve zpûsobu uplatnûní v dajû v dodateãném daàovém pfiiznání SdruÏení osob a pau ální v daje NemoÏnost uplatnit pau ální v daje u úãastníkû sdruïení Úhrada pohledávky pfii pfiechodu na pau ál e ení zásob pfii pfiechodu na uplatnûní pau álních v dajû Pfiechod na pau ální v daje a drobn hmotn majetek Pau ální v daje a finanãní leasing Pau ální v daje, daàová evidence a finanãní leasing Pau ální v daje pfii vedení úãetnictví a finanãní leasing Prodej automobilu a pau ální v daje DaÀové fie ení finanãního pronájmu hmotného majetku DaÀové fie ení leasingu v zákonu o daních z pfiíjmû Podmínky daàové uznatelnosti nájemného u finanãního leasingu Doba nájmu Uzavfiení leasingové smlouvy po Uzavfiení leasingové smlouvy v prûbûhu roku Leasingová smlouva pfii uplatnûní mimofiádn ch odpisû Pfievod vlastnick ch práv a podmínka v e kupní ceny Zafiazení odkoupeného majetku do obchodního majetku Nezahrnutí pfiedmûtu pronájmu do obchodního majetku Úhrada zv ené první splátky Úhrada první zv ené splátky nájemného Pfievod vlastnictví po ukonãení leasingové smlouvy Zakoupení pfiedmûtu nájmu v pfiípadû vedení daàové evidence Zakoupení pfiedmûtu nájmu v pfiípadû vedení úãetnictví Finanãní leasing majetku se vstupní cenou nepfievy ující Kã Finanãní leasing drobného majetku Nájemné pfievy uje hranici Kã, vstupní cena nepfievy uje hranici Kã Pfiedãasné ukonãení finanãního leasingu s odkoupením pfiedmûtu nájmu Pfiedãasné odkoupení pfiedmûtu nájmu nájemné je daàovû neuznatelné Odkup najatého majetku v rámci operativního leasingu

3 51 Odkoupení pfiedmûtu operativního leasingu Pfiedãasné ukonãení finanãního leasingu bez odkoupení najatého pfiedmûtu Pfiedãasné ukonãení leasingové smlouvy zaplaceno více neï ãiní pomûrná ãást nájemného Ukonãení leasingové smlouvy z dûvodu odcizení najatého pfiedmûtu Odcizení pronajatého automobilu z garáïe Odcizení pfiedmûtu nájmu úhrada kody leasingové spoleãnosti Odcizení pfiedmûtu nájmu povinnost doplacení zb vající v e nájemného leasingové spoleãnosti Nesplnûní podmínek daàové uznatelnosti nájemného Sjednaná krat í doba trvání nájmu Sjednání leasingové smlouvy na osobní automobil na krat í dobu Sjednání leasingové smlouvy na nákladní automobil na krat í dobu Uzavfiení leasingové smlouvy na poãítaã na krat í dobu Finanãní pronájem hmotného majetku fotovoltaick ch elektráren LhÛta pro vymûfiení danû u finanãního leasingu Zahraniãní finanãní pronájem Odpisy hmotného majetku Vymezení hmotného majetku Odpis jako daàov v daj Zahájení odpisování a uplatnûní odpisû Vstupní cena pro daàové odpisování Stanovení vstupní ceny pro daàové odpisování Minimální doba daàového odpisování Uplatnûní rovnomûrného odpisování Pofiízení traktoru s vyuïitím pro zemûdûlskou v robu Pofiízení osobního automobilu Uplatnûní zrychleného odpisování Pofiízení jefiábového automobilu Osobní automobil s limitní vstupní cenou zakoupen do Odpisování drahého osobního automobilu pofiízeného v roce Uplatnûní mimofiádn ch odpisû Uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu poãítaãe NemoÏnost uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu traktoru Uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu osobního automobilu Odpisy hmotného majetku vyuïívaného k v robû elektfiiny ze sluneãního záfiení Technické zhodnocení hmotného majetku Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku Odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku Odpisování provedené pfiístavby rovnomûrn m zpûsobem Srovnání daàového odpisování technického zhodnocení Modernizace na odepsaném osobním automobilu Opakované technické zhodnocení na automobilu Technické zhodnocení na drobném hmotném majetku poplatník vede úãetnictví

4 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Technické zhodnocení na drobném hmotném majetku poplatník vede daàovou evidenci Technické zhodnocení na majetku s uplatnûn mi mimofiádn mi odpisy Technické zhodnocení hmotného majetku vyuïívaného k v robû elektfiiny ze sluneãního záfiení Technické zhodnocení provedené na pronajatém hmotném majetku Technické zhodnocení zapoãtené na nájemném Technické zhodnocení provedené nájemcem není odpisováno Technické zhodnocení odpisuje nájemce Nájemce provede dvû technická zhodnocení Technické zhodnocení zajistí nájemce a odpisuje pronajímatel Technické zhodnocení na hmotném majetku pofiízeném v rámci finanãního leasingu Technické zhodnocení na automobilu pofiízeném na finanãní leasing Hmotn majetek a jeho prodej Prodej hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku Prodej automobilu zafiazeného v obchodním majetku Prodej automobilu zãásti vyuïívaného k soukrom m úãelûm Prodej havarovaného automobilu zafiazeného v obchodním majetku Prodej hmotného majetku nezahrnutého v obchodním majetku Prodej automobilu získaného v rámci dûdictví Prodej automobilu vylep eného poplatníkem Prodej pronajímané nemovitosti Prodej hmotného majetku, kter byl dfiíve zafiazen v obchodním majetku Prodej automobilu vyfiazeného z obchodního majetku Prodej starého automobilu, kter byl dfiíve v obchodním majetku Prodej automobilu ze ztrátou Prodej hmotného majetku pfii uplatnûní pau álních v dajû Prodej automobilu pfii uplatnûní pau álních v dajû Prodej hmotného majetku pofiízeného na finanãní leasing Prodej automobilu pofiízeného na finanãní leasing Osvobození pfiíjmû z prodeje bytu Prodej bytu, ve kterém mûl poplatník bydli tû Prodej bytu, ve kterém mûl poplatník bydli tû Prodej bytu v krat í dobû neï jeden rok po jeho nabytí Smlouva o budoucím prodeji bytu Prodej bytu, ve kterém nemûl poplatník bydli tû Prodej zdûdûného bytu jedná se o dûdûní v fiadû pfiímé Prodej zdûdûného bytu nejedná se o dûdictví v fiadû pfiímé Pfievod ãlensk ch práv druïstva Prodej druïstevního bytu Náhrada za uvolnûní bytu Náhrada za uvolnûní bytu NedodrÏení podmínky pro osvobození odstupného od danû z pfiíjmû

5 10 Zdanûní pfiíjmû z pronájmu Pfiíjmy z pronájmu movitého majetku PfiíleÏitostn pronájem movitého majetku Pfiíjmy z pronájmu nemovitého majetku Pronájem nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku Pronájem bytû a zaji tûní úklidu PfiíleÏitostn pronájem nemovitosti Uplatnûní v dajû pfii pronájmu dle 7 a 9 zákona o daních z pfiíjmû Pau ální v daje k pfiíjmûm z pronájmu Zdanûní pfiíjmû z pronájmu Fyzická osoba má více pfiíjmû z pronájmu Pfiíjem z podnikání a z pronájmu a pau ální v daje Uplatnûní v dajû pfii pronájmu dle 10 zákona o daních z pfiíjmû Pronájem majetku v podílovém spoluvlastnictví Pfiíjem z pronájmu nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Nájemné jako daàov v daj u nájemce Nájemné jako daàov v daj u poplatníka Nájemce zajistí opravu, kterou je hrazeno nájemné Nájemce provede opravu nad rámec nájemného Zdanûní ostatních pfiíjmû Pfiíjmy zahrnuté pod 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z pfiíjmû Osvobození pfiíjmû ze zahrádky Zdanûní pfiíjmû ze zahrádky Zdanûní pfiíjmû z prodeje ovoce a medu Zdanûní pfiíjmû z prodeje ovoce a medu PfiíleÏitostné pfiíjmy nezdanûné podle 10 zákona o daních z pfiíjmû Pfiíjmy zahrnuté pod 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z pfiíjmû Prodej akcií se ziskem Prodej akcií se ziskem a se ztrátou Prodej akcií se ziskem a se ztrátou Zdanûní dal ích druhû pfiíjmû podle 10 zákona o daních z pfiíjmû Prodej chaty na splátky Prodej garáïe na splátky Prodej zdûdûné nemovitosti V povûì z pojistné smlouvy na Ïivotní poji tûní V povûì pojistné smlouvy zamûstnancem V povûì z pojistné smlouvy na penzijní pfiipoji tûní Odpoãty od základu danû Odpoãet darû Darování krve zamûstnancem Odpoãet daru od základu danû Uplatnûní odpoãtu daru pfii daàové ztrátû Uplatnûní odpoãtu daru v dodateãném daàovém pfiiznání

6 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Poskytnutí daru s protiplnûním Odpoãet úrokû v rámci financování bytov ch potfieb Úvûr ze stavebního spofiení pouïit na splacení pûjãky Úvûr poskytnut na realizaci podnikatelské provozovny Úvûr poskytnut na zakoupení rodinného domu s ãásteãn m vyuïitím k podnikání Úvûr poskytnut na realizaci pfiístavby s vyuïitím k pronájmu V e odpoãtu úrokû u manïelû PouÏití hypoteãního úvûru na koupi chaty Hypoteãní úvûr na zakoupení pozemku Odpoãet pfiíspûvkû na penzijní pfiipoji tûní a penzijní poji tûní Smlouva na penzijní pfiipoji tûní uzavfiena v prûbûhu roku Odpoãet pfiíspûvkû na penzijní pfiipoji tûní V plata z penzijního fondu po skonãení smlouvy Odpoãet pfiíspûvkû na soukromé Ïivotní poji tûní DaÀov odpoãet u jednorázovû sloïeného pojistného V plata plnûní z pojistné smlouvy Odpoãet daàové ztráty Uplatnûní daàové ztráty pfii více druzích pfiíjmû Uplatnûní dílãího odpoãtu daàové ztráty z pfiedcházejících období Vymûfiení daàové ztráty Slevy na dani z pfiíjmû Zamûstnání osob se zdravotním postiïením Základní slevy na dani u poplatníka Osvobození starobního dûchodu od danû z pfiíjmû Zdanûní starobního dûchodu PoÏivatel starobního dûchodu provozuje lékafiskou praxi Nástup absolventa vysoké koly do zamûstnání Sleva na dani na manïelku Sleva na dani u studenta medicíny Uplatnûní slev u nerezidentû Sleva na vyïivované dítû V poãet daàového zv hodnûní na dítû Uplatnûní nároku na daàov bonus V poãet daàového zv hodnûní na narozené dítû Cestovní náhrady podnikatele a jeho zamûstnancû ProdlouÏení zahraniãní pracovní cesty o dovolenou Tuzemské pracovní cesty Stravné v rámci dvoudenní pracovní cesty Stravné v rámci dvoudenní pracovní cesty Krácení stravného pfii pracovní cestû Zahraniãní pracovní cesty Cestovní náhrady pfii zahraniãní pracovní cestû DaÀové fie ení cestovních náhrad zamûstnancû DaÀové fie ení stravného zamûstnance

7 15 PouÏití automobilu k pracovní cestû PouÏití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestu Osobní automobil vyuïívan k podnikání obûma manïeli V dajov pau ál na dopravu u podnikatele Uplatnûní v dajû pfii pouïití automobilu i k soukrom m úãelûm Uplatnûní v dajû u dvou automobilû PouÏití soukromého osobního automobilu zamûstnance PouÏití soukromého vozidla zamûstnance na tuzemskou pracovní cestu PouÏití soukromého vozidla zamûstnance na zahraniãní pracovní cestu Ukonãení a pfieru ení podnikání fyzické osoby Ukonãení podnikání Ukonãení podnikání u osoby, která vede úãetnictví Ukonãení lékafiské praxe u osoby, která vede daàovou evidenci Ukonãení podnikání v zemûdûlství u osoby, která uplatàuje pau ální v daje Ukonãení podnikání a vymûfiovací základ pojistného Ukonãení podnikání a obchodní majetek Pfieru ení podnikání Pfieru ení podnikatelské ãinnosti z dûvodu nemoci Pojistné na sociální a zdravotní poji tûní Osoba samostatnû v dûleãnû ãinná bez zamûstnancû Pfieplatek na pojistném za rok Pau ální v daje a pfieplatek na pojistném Maximální vymûfiovací základ u OSVâ Fyzická osoba je souãasnû OSVâ a zamûstnanec Osoba samostatnû v dûleãnû ãinná se zamûstnanci Pozdní uhrazení povinného pojistného za zamûstnance podnikatel vede daàovou evidenci Pozdní uhrazení povinného pojistného za zamûstnance podnikatel vede úãetnictví Pozdní úhrada pojistného sraïeného zamûstnancûm Maximální vymûfiovací základ u zamûstnance u jednoho zamûstnavatele Maximální vymûfiovací základ u zamûstnance pracujícího u dvou zamûstnavatelû Spolupráce fyzick ch osob Vymezení spolupracujících osob Rozdûlení pfiíjmû a v dajû NemoÏnost uplatnit plnou v i 50 % pfieveden ch pfiíjmû na manïelku Úmrtí podnikatele Spolupráce se synem Spolupráce s manïelkou a se synem Uplatnûní daàové ztráty pfii spolupráci V eobecnû ke spolupráci osob

8 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Podnikání doma a daàové v daje Vybavení prostor k podnikání Nakoupení vybavení k podnikání v bytû Zakoupení vybavení do dílny DaÀové odpisy DaÀové odpisy pfii podnikání v dílnû Opravy majetku Opravy majetku nezafiazeného do obchodního majetku Spotfieba elektfiiny, plynu, tepla a vody pfii podnikání doma DaÀové v daje za spotfiebu médií V daje za spoje Závazné posouzení správce danû Úmrtí podnikatele DaÀové pfiiznání za zûstavitele ZÛstavitel vedl úãetnictví ZÛstavitel vedl daàovou evidenci ZÛstavitel uplatàoval pau ální v daje Dûdic pokraãuje v podnikání Dûdic pokraãuje v podnikání a pfiebírá zásoby po zûstaviteli Uplatnûní daàové ztráty zûstavitele PouÏívání zdûdûného automobilu k podnikání Podnikání a spoleãné jmûní manïelû Co je spoleãné jmûní manïelû PouÏití majetku ve spoleãném jmûní k podnikání manïelû Opravy na majetku nezafiazeném do obchodního majetku Fakturace mezi podnikajícími manïely Dary mezi podnikajícími manïely ManÏel daruje manïelce lékafice penûïit dar Pronájem majetku zahrnutého ve spoleãném jmûní manïelû Pronájem více nemovitostí manïely Rezerva na opravy nemovitostí Obecné zásady pro tvorbu rezerv dle 3 a 4 zákona o rezervách Zásady pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku dle 7 zákona o rezervách Deponování penûïních prostfiedkû rezervy na opravu na bankovním úãtu Dotazy k tvorbû a ãerpání rezervy Tvorba rezervy na opravu v pfiípadû mimofiádn ch odpisû Del í neï zákonná doba tvorby rezervy Dfiívûj í uskuteãnûní opravy z dûvodu technické potfieby Dfiívûj í uskuteãnûní opravy z dûvodu kapacity dodavatele NemoÏnost tvorby rezervy na opravu u nepodnikajícího zemûdûlce Pozdní zahájení opravy Zmûna uvaïovaného dodavatele v prûbûhu tvorby rezervy Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu za rok

9 205 Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu za rok Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu vytváfiené od rok Rezervy pfii uplatnûní hospodáfiského roku Tvorba rezervy u podnikatele úãtujícího v hospodáfiském roce Nehmotn majetek a jeho odpisování Vymezení nehmotného majetku Odpisování nehmotného majetku Nákup nehmotného majetku pfii vedení daàové evidence Nákup nehmotného majetku pfii vedení úãetnictví Technické zhodnocení na nehmotném majetku a jeho odpisování Provedení technického zhodnocení na softwaru Provedení technického zhodnocení na softwaru uplatnûného v daàov ch v dajích DaÀov fiád a jeho praktické pouïití podnikatelem Základní zásady správy daní Vymûfiovací fiízení a daàová podání Rozhodnutí o stanovení danû LhÛta pro stanovení danû Prekluzivní lhûta pfii daàové ztrátû DaÀová kontrola u daàového subjektu Dokazování v daàovém fiízení Sjednání danû Sankce v daàovém fiízení OpoÏdûné podání daàového pfiiznání OpoÏdûné podání daàového pfiiznání a pozdní úhrada danû Vãasné podání daàového pfiiznání a pozdní úhrada danû Sankce na základû daàové kontroly provedené za zdaàovací období Sankce na základû daàové kontroly provedené za zdaàovací období 2009 aï Sankce z titulu podání dodateãného daàového pfiiznání Prominutí pfiíslu enství danû NemoÏnost individuálního prominutí sankcí Opravné a dozorãí prostfiedky Dal í moïná ochrana daàov ch subjektû Závazné posouzení daàov ch skuteãností Znalostní test Rejstfiík

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více