Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci Úvod...15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15"

Transkript

1 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod V eobecnû k podnikání fyzické osoby Podnikatel a podnikání Podnikatel a vedení úãetnictví Zahájení vedení úãetnictví Podnikatel a obchodní majetek Zahájení provozování Ïivnosti Podnikatel a vedení daàové evidence Pfiíjmy fyzické osoby a základ danû Úpravy základu danû u podnikající fyzické osoby Záloha na pofiízení materiálu Podnikatel pfiechází z daàové evidence na úãetnictví Podnikatel pfiechází z vedení úãetnictví na daàovou evidenci Pojistné sraïené zamûstnancûm a odvedené po 31. lednu Pfieplatek na zaplaceném pojistném za rok Závazek po splatnosti u poplatníka, kter vede úãetnictví Závazek po splatnosti u poplatníka, kter vede daàovou evidenci Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daà dle 38a zákona o daních z pfiíjmû Stanovení zálohového a zdaàovacího období u fyzické osoby Stanovení poslední známé daàové povinnosti Zmûna periodicity placení zálohy na daà z pfiíjmu Zápoãet záloh na daàovou povinnost Záloha na daà z pfiíjmû poplatníka s pfiíjmy ze závislé ãinnosti a s dal ími pfiíjmy Záloha na daà z pfiíjmû poplatníka s pfiíjmy ze závislé ãinnosti a s pfiíjmy z pronájmu Zápoãet pozdû zaplacené zálohy Záloha u poplatníka s pfiíjmy dle 7 a 10 zákona o daních z pfiíjmû Stanovení záloh jinak Vliv dodateãného daàového pfiiznání na v i zálohy na daà Záloha na daà z pfiíjmû pfii pfiechodu na úãtování v hospodáfiském roce Zálohy na daà dle 38h zákona o daních z pfiíjmû Zamûstnanec podepí e u zamûstnavatele prohlá ení k dani

2 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Zamûstnání starobního dûchodce Zamûstnanec nepodepí e u zamûstnavatele prohlá ení k dani Krátkodobá pracovní ãinnost studenta Zamûstnanec uzavfie v dal ím zamûstnání dohodu o pracovní ãinnosti Pau ální v daje PouÏití rûzn ch pau álû pro jednotlivé druhy ãinností Provozování více Ïivností Pronájem majetku zafiazeného v obchodním majetku Uplatnûní v dajû procentem z pfiíjmû u lékafie Pau ální v daje pfii zamûstnání zamûstnancû Vedení úãetnictví a pau ální v daje NemoÏnost zmûny ve zpûsobu uplatnûní v dajû v dodateãném daàovém pfiiznání MoÏnost zmûny ve zpûsobu uplatnûní v dajû v dodateãném daàovém pfiiznání SdruÏení osob a pau ální v daje NemoÏnost uplatnit pau ální v daje u úãastníkû sdruïení Úhrada pohledávky pfii pfiechodu na pau ál e ení zásob pfii pfiechodu na uplatnûní pau álních v dajû Pfiechod na pau ální v daje a drobn hmotn majetek Pau ální v daje a finanãní leasing Pau ální v daje, daàová evidence a finanãní leasing Pau ální v daje pfii vedení úãetnictví a finanãní leasing Prodej automobilu a pau ální v daje DaÀové fie ení finanãního pronájmu hmotného majetku DaÀové fie ení leasingu v zákonu o daních z pfiíjmû Podmínky daàové uznatelnosti nájemného u finanãního leasingu Doba nájmu Uzavfiení leasingové smlouvy po Uzavfiení leasingové smlouvy v prûbûhu roku Leasingová smlouva pfii uplatnûní mimofiádn ch odpisû Pfievod vlastnick ch práv a podmínka v e kupní ceny Zafiazení odkoupeného majetku do obchodního majetku Nezahrnutí pfiedmûtu pronájmu do obchodního majetku Úhrada zv ené první splátky Úhrada první zv ené splátky nájemného Pfievod vlastnictví po ukonãení leasingové smlouvy Zakoupení pfiedmûtu nájmu v pfiípadû vedení daàové evidence Zakoupení pfiedmûtu nájmu v pfiípadû vedení úãetnictví Finanãní leasing majetku se vstupní cenou nepfievy ující Kã Finanãní leasing drobného majetku Nájemné pfievy uje hranici Kã, vstupní cena nepfievy uje hranici Kã Pfiedãasné ukonãení finanãního leasingu s odkoupením pfiedmûtu nájmu Pfiedãasné odkoupení pfiedmûtu nájmu nájemné je daàovû neuznatelné Odkup najatého majetku v rámci operativního leasingu

3 51 Odkoupení pfiedmûtu operativního leasingu Pfiedãasné ukonãení finanãního leasingu bez odkoupení najatého pfiedmûtu Pfiedãasné ukonãení leasingové smlouvy zaplaceno více neï ãiní pomûrná ãást nájemného Ukonãení leasingové smlouvy z dûvodu odcizení najatého pfiedmûtu Odcizení pronajatého automobilu z garáïe Odcizení pfiedmûtu nájmu úhrada kody leasingové spoleãnosti Odcizení pfiedmûtu nájmu povinnost doplacení zb vající v e nájemného leasingové spoleãnosti Nesplnûní podmínek daàové uznatelnosti nájemného Sjednaná krat í doba trvání nájmu Sjednání leasingové smlouvy na osobní automobil na krat í dobu Sjednání leasingové smlouvy na nákladní automobil na krat í dobu Uzavfiení leasingové smlouvy na poãítaã na krat í dobu Finanãní pronájem hmotného majetku fotovoltaick ch elektráren LhÛta pro vymûfiení danû u finanãního leasingu Zahraniãní finanãní pronájem Odpisy hmotného majetku Vymezení hmotného majetku Odpis jako daàov v daj Zahájení odpisování a uplatnûní odpisû Vstupní cena pro daàové odpisování Stanovení vstupní ceny pro daàové odpisování Minimální doba daàového odpisování Uplatnûní rovnomûrného odpisování Pofiízení traktoru s vyuïitím pro zemûdûlskou v robu Pofiízení osobního automobilu Uplatnûní zrychleného odpisování Pofiízení jefiábového automobilu Osobní automobil s limitní vstupní cenou zakoupen do Odpisování drahého osobního automobilu pofiízeného v roce Uplatnûní mimofiádn ch odpisû Uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu poãítaãe NemoÏnost uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu traktoru Uplatnûní mimofiádn ch odpisû pfii nákupu osobního automobilu Odpisy hmotného majetku vyuïívaného k v robû elektfiiny ze sluneãního záfiení Technické zhodnocení hmotného majetku Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku Odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku Odpisování provedené pfiístavby rovnomûrn m zpûsobem Srovnání daàového odpisování technického zhodnocení Modernizace na odepsaném osobním automobilu Opakované technické zhodnocení na automobilu Technické zhodnocení na drobném hmotném majetku poplatník vede úãetnictví

4 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Technické zhodnocení na drobném hmotném majetku poplatník vede daàovou evidenci Technické zhodnocení na majetku s uplatnûn mi mimofiádn mi odpisy Technické zhodnocení hmotného majetku vyuïívaného k v robû elektfiiny ze sluneãního záfiení Technické zhodnocení provedené na pronajatém hmotném majetku Technické zhodnocení zapoãtené na nájemném Technické zhodnocení provedené nájemcem není odpisováno Technické zhodnocení odpisuje nájemce Nájemce provede dvû technická zhodnocení Technické zhodnocení zajistí nájemce a odpisuje pronajímatel Technické zhodnocení na hmotném majetku pofiízeném v rámci finanãního leasingu Technické zhodnocení na automobilu pofiízeném na finanãní leasing Hmotn majetek a jeho prodej Prodej hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku Prodej automobilu zafiazeného v obchodním majetku Prodej automobilu zãásti vyuïívaného k soukrom m úãelûm Prodej havarovaného automobilu zafiazeného v obchodním majetku Prodej hmotného majetku nezahrnutého v obchodním majetku Prodej automobilu získaného v rámci dûdictví Prodej automobilu vylep eného poplatníkem Prodej pronajímané nemovitosti Prodej hmotného majetku, kter byl dfiíve zafiazen v obchodním majetku Prodej automobilu vyfiazeného z obchodního majetku Prodej starého automobilu, kter byl dfiíve v obchodním majetku Prodej automobilu ze ztrátou Prodej hmotného majetku pfii uplatnûní pau álních v dajû Prodej automobilu pfii uplatnûní pau álních v dajû Prodej hmotného majetku pofiízeného na finanãní leasing Prodej automobilu pofiízeného na finanãní leasing Osvobození pfiíjmû z prodeje bytu Prodej bytu, ve kterém mûl poplatník bydli tû Prodej bytu, ve kterém mûl poplatník bydli tû Prodej bytu v krat í dobû neï jeden rok po jeho nabytí Smlouva o budoucím prodeji bytu Prodej bytu, ve kterém nemûl poplatník bydli tû Prodej zdûdûného bytu jedná se o dûdûní v fiadû pfiímé Prodej zdûdûného bytu nejedná se o dûdictví v fiadû pfiímé Pfievod ãlensk ch práv druïstva Prodej druïstevního bytu Náhrada za uvolnûní bytu Náhrada za uvolnûní bytu NedodrÏení podmínky pro osvobození odstupného od danû z pfiíjmû

5 10 Zdanûní pfiíjmû z pronájmu Pfiíjmy z pronájmu movitého majetku PfiíleÏitostn pronájem movitého majetku Pfiíjmy z pronájmu nemovitého majetku Pronájem nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku Pronájem bytû a zaji tûní úklidu PfiíleÏitostn pronájem nemovitosti Uplatnûní v dajû pfii pronájmu dle 7 a 9 zákona o daních z pfiíjmû Pau ální v daje k pfiíjmûm z pronájmu Zdanûní pfiíjmû z pronájmu Fyzická osoba má více pfiíjmû z pronájmu Pfiíjem z podnikání a z pronájmu a pau ální v daje Uplatnûní v dajû pfii pronájmu dle 10 zákona o daních z pfiíjmû Pronájem majetku v podílovém spoluvlastnictví Pfiíjem z pronájmu nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Nájemné jako daàov v daj u nájemce Nájemné jako daàov v daj u poplatníka Nájemce zajistí opravu, kterou je hrazeno nájemné Nájemce provede opravu nad rámec nájemného Zdanûní ostatních pfiíjmû Pfiíjmy zahrnuté pod 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z pfiíjmû Osvobození pfiíjmû ze zahrádky Zdanûní pfiíjmû ze zahrádky Zdanûní pfiíjmû z prodeje ovoce a medu Zdanûní pfiíjmû z prodeje ovoce a medu PfiíleÏitostné pfiíjmy nezdanûné podle 10 zákona o daních z pfiíjmû Pfiíjmy zahrnuté pod 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z pfiíjmû Prodej akcií se ziskem Prodej akcií se ziskem a se ztrátou Prodej akcií se ziskem a se ztrátou Zdanûní dal ích druhû pfiíjmû podle 10 zákona o daních z pfiíjmû Prodej chaty na splátky Prodej garáïe na splátky Prodej zdûdûné nemovitosti V povûì z pojistné smlouvy na Ïivotní poji tûní V povûì pojistné smlouvy zamûstnancem V povûì z pojistné smlouvy na penzijní pfiipoji tûní Odpoãty od základu danû Odpoãet darû Darování krve zamûstnancem Odpoãet daru od základu danû Uplatnûní odpoãtu daru pfii daàové ztrátû Uplatnûní odpoãtu daru v dodateãném daàovém pfiiznání

6 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Poskytnutí daru s protiplnûním Odpoãet úrokû v rámci financování bytov ch potfieb Úvûr ze stavebního spofiení pouïit na splacení pûjãky Úvûr poskytnut na realizaci podnikatelské provozovny Úvûr poskytnut na zakoupení rodinného domu s ãásteãn m vyuïitím k podnikání Úvûr poskytnut na realizaci pfiístavby s vyuïitím k pronájmu V e odpoãtu úrokû u manïelû PouÏití hypoteãního úvûru na koupi chaty Hypoteãní úvûr na zakoupení pozemku Odpoãet pfiíspûvkû na penzijní pfiipoji tûní a penzijní poji tûní Smlouva na penzijní pfiipoji tûní uzavfiena v prûbûhu roku Odpoãet pfiíspûvkû na penzijní pfiipoji tûní V plata z penzijního fondu po skonãení smlouvy Odpoãet pfiíspûvkû na soukromé Ïivotní poji tûní DaÀov odpoãet u jednorázovû sloïeného pojistného V plata plnûní z pojistné smlouvy Odpoãet daàové ztráty Uplatnûní daàové ztráty pfii více druzích pfiíjmû Uplatnûní dílãího odpoãtu daàové ztráty z pfiedcházejících období Vymûfiení daàové ztráty Slevy na dani z pfiíjmû Zamûstnání osob se zdravotním postiïením Základní slevy na dani u poplatníka Osvobození starobního dûchodu od danû z pfiíjmû Zdanûní starobního dûchodu PoÏivatel starobního dûchodu provozuje lékafiskou praxi Nástup absolventa vysoké koly do zamûstnání Sleva na dani na manïelku Sleva na dani u studenta medicíny Uplatnûní slev u nerezidentû Sleva na vyïivované dítû V poãet daàového zv hodnûní na dítû Uplatnûní nároku na daàov bonus V poãet daàového zv hodnûní na narozené dítû Cestovní náhrady podnikatele a jeho zamûstnancû ProdlouÏení zahraniãní pracovní cesty o dovolenou Tuzemské pracovní cesty Stravné v rámci dvoudenní pracovní cesty Stravné v rámci dvoudenní pracovní cesty Krácení stravného pfii pracovní cestû Zahraniãní pracovní cesty Cestovní náhrady pfii zahraniãní pracovní cestû DaÀové fie ení cestovních náhrad zamûstnancû DaÀové fie ení stravného zamûstnance

7 15 PouÏití automobilu k pracovní cestû PouÏití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestu Osobní automobil vyuïívan k podnikání obûma manïeli V dajov pau ál na dopravu u podnikatele Uplatnûní v dajû pfii pouïití automobilu i k soukrom m úãelûm Uplatnûní v dajû u dvou automobilû PouÏití soukromého osobního automobilu zamûstnance PouÏití soukromého vozidla zamûstnance na tuzemskou pracovní cestu PouÏití soukromého vozidla zamûstnance na zahraniãní pracovní cestu Ukonãení a pfieru ení podnikání fyzické osoby Ukonãení podnikání Ukonãení podnikání u osoby, která vede úãetnictví Ukonãení lékafiské praxe u osoby, která vede daàovou evidenci Ukonãení podnikání v zemûdûlství u osoby, která uplatàuje pau ální v daje Ukonãení podnikání a vymûfiovací základ pojistného Ukonãení podnikání a obchodní majetek Pfieru ení podnikání Pfieru ení podnikatelské ãinnosti z dûvodu nemoci Pojistné na sociální a zdravotní poji tûní Osoba samostatnû v dûleãnû ãinná bez zamûstnancû Pfieplatek na pojistném za rok Pau ální v daje a pfieplatek na pojistném Maximální vymûfiovací základ u OSVâ Fyzická osoba je souãasnû OSVâ a zamûstnanec Osoba samostatnû v dûleãnû ãinná se zamûstnanci Pozdní uhrazení povinného pojistného za zamûstnance podnikatel vede daàovou evidenci Pozdní uhrazení povinného pojistného za zamûstnance podnikatel vede úãetnictví Pozdní úhrada pojistného sraïeného zamûstnancûm Maximální vymûfiovací základ u zamûstnance u jednoho zamûstnavatele Maximální vymûfiovací základ u zamûstnance pracujícího u dvou zamûstnavatelû Spolupráce fyzick ch osob Vymezení spolupracujících osob Rozdûlení pfiíjmû a v dajû NemoÏnost uplatnit plnou v i 50 % pfieveden ch pfiíjmû na manïelku Úmrtí podnikatele Spolupráce se synem Spolupráce s manïelkou a se synem Uplatnûní daàové ztráty pfii spolupráci V eobecnû ke spolupráci osob

8 Fyzické osoby a daà z pfiíjmû Podnikání doma a daàové v daje Vybavení prostor k podnikání Nakoupení vybavení k podnikání v bytû Zakoupení vybavení do dílny DaÀové odpisy DaÀové odpisy pfii podnikání v dílnû Opravy majetku Opravy majetku nezafiazeného do obchodního majetku Spotfieba elektfiiny, plynu, tepla a vody pfii podnikání doma DaÀové v daje za spotfiebu médií V daje za spoje Závazné posouzení správce danû Úmrtí podnikatele DaÀové pfiiznání za zûstavitele ZÛstavitel vedl úãetnictví ZÛstavitel vedl daàovou evidenci ZÛstavitel uplatàoval pau ální v daje Dûdic pokraãuje v podnikání Dûdic pokraãuje v podnikání a pfiebírá zásoby po zûstaviteli Uplatnûní daàové ztráty zûstavitele PouÏívání zdûdûného automobilu k podnikání Podnikání a spoleãné jmûní manïelû Co je spoleãné jmûní manïelû PouÏití majetku ve spoleãném jmûní k podnikání manïelû Opravy na majetku nezafiazeném do obchodního majetku Fakturace mezi podnikajícími manïely Dary mezi podnikajícími manïely ManÏel daruje manïelce lékafice penûïit dar Pronájem majetku zahrnutého ve spoleãném jmûní manïelû Pronájem více nemovitostí manïely Rezerva na opravy nemovitostí Obecné zásady pro tvorbu rezerv dle 3 a 4 zákona o rezervách Zásady pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku dle 7 zákona o rezervách Deponování penûïních prostfiedkû rezervy na opravu na bankovním úãtu Dotazy k tvorbû a ãerpání rezervy Tvorba rezervy na opravu v pfiípadû mimofiádn ch odpisû Del í neï zákonná doba tvorby rezervy Dfiívûj í uskuteãnûní opravy z dûvodu technické potfieby Dfiívûj í uskuteãnûní opravy z dûvodu kapacity dodavatele NemoÏnost tvorby rezervy na opravu u nepodnikajícího zemûdûlce Pozdní zahájení opravy Zmûna uvaïovaného dodavatele v prûbûhu tvorby rezervy Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu za rok

9 205 Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu za rok Pozdní deponování prostfiedkû na rezervu vytváfiené od rok Rezervy pfii uplatnûní hospodáfiského roku Tvorba rezervy u podnikatele úãtujícího v hospodáfiském roce Nehmotn majetek a jeho odpisování Vymezení nehmotného majetku Odpisování nehmotného majetku Nákup nehmotného majetku pfii vedení daàové evidence Nákup nehmotného majetku pfii vedení úãetnictví Technické zhodnocení na nehmotném majetku a jeho odpisování Provedení technického zhodnocení na softwaru Provedení technického zhodnocení na softwaru uplatnûného v daàov ch v dajích DaÀov fiád a jeho praktické pouïití podnikatelem Základní zásady správy daní Vymûfiovací fiízení a daàová podání Rozhodnutí o stanovení danû LhÛta pro stanovení danû Prekluzivní lhûta pfii daàové ztrátû DaÀová kontrola u daàového subjektu Dokazování v daàovém fiízení Sjednání danû Sankce v daàovém fiízení OpoÏdûné podání daàového pfiiznání OpoÏdûné podání daàového pfiiznání a pozdní úhrada danû Vãasné podání daàového pfiiznání a pozdní úhrada danû Sankce na základû daàové kontroly provedené za zdaàovací období Sankce na základû daàové kontroly provedené za zdaàovací období 2009 aï Sankce z titulu podání dodateãného daàového pfiiznání Prominutí pfiíslu enství danû NemoÏnost individuálního prominutí sankcí Opravné a dozorãí prostfiedky Dal í moïná ochrana daàov ch subjektû Závazné posouzení daàov ch skuteãností Znalostní test Rejstfiík

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

PAU Paušální daň str. 1

PAU Paušální daň str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON PAU str. 1 Část poplatníků, kteří mají výhradně příjmy z podnikání, může zvážit, zda nepožádá svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Jde vlastně

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vystavování daàov ch dokladû po novele zákona o DPH

Vystavování daàov ch dokladû po novele zákona o DPH I/2013 DaÀ z pfiidané hodnoty zmûny 3 dosavadní plátci oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 28. 2. 2013, také čísla všech účtů, které používají pro ekonomickou

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 1 4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků Ing. Pavel Bûhounek Problematika uplatnění nákladů na straně zaměstnavatele na straně jedné a zdanění

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 1 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Jak jsme již uvedli v předcházející kapitole, je údaj

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více