Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy Personální zabezpečení školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích inspekce Vybavení školy Mimoškolní aktivity školy Prezentace školy Sdružení soukromých škol Závěr Příloha č. 1. Učební plán školy Příloha č. 2. Inspekční zpráva ze dne Schváleno školskou radou dne Předseda školské rady: Mgr. Petra Zábojníková 1/11

2 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od se škola přestěhovala na nábřeží Jana Palacha 20 v Karlových Varech. Budova je v majetku města Karlovy Vary. Škola je zde v pronájmu na 30 let. Od března 2012 došlo ke změně jednatele školy. Od ledna 2012 byl jmenován nový ředitel Mgr. Vladimír Hůrka Již od počátku se vzdělávací nabídka školy profiluje do oblasti obchodu a služeb, čímž je úzce spjata s oblastí Karlových Varů jako turistického centra s vysokou návštěvností. Škola se zabývá vzděláváním pro kadeřnické, kosmetické a stravovací služby, připravuje též středoškolsky vzdělaný ekonomický kádr. Od otvíráme nový obor řezník-uzenář. Žáci se vyučují jednomu až dvěma cizím jazykům (dle oboru). V povinné výuce škola poskytuje výuku německého a anglického jazyka. Kromě denního studia pro absolventy základních škol se mohou žáci po vyučení vzdělávat i v denním, popř. dálkovém nástavbovém studiu. Jsou organizovány též vzdělávací kurzy pro ostatní veřejnost. Zajišťujeme rekvalifikační kurzy v oboru kosmetické služby, kadeřník a kuchařčíšník. Teoretická výuka probíhá v hlavní budově v Karlových Varech na pokraji lázeňské zóny, máme vlastní tělocvičnu a jídelnu. Škola má v budově 3 salony-2 kadeřnické a jeden 2/11

3 kosmetický, kde většina studentů absolvují praktickou výuku. Další žáci absolvují praktickou výuku na základě smluv s mnoha provozovnami v Karlových Varech i v okolních městech. Škola je vybavena potřebnými prostředky pro výuku. Ve třídách i kabinetech je moderní nábytek, některé učebny jsou osazeny audiovizuální technikou, popř. interaktivní tabulí. Pro výuku výpočetní techniky slouží dvě specializované učebny. Učebny výpočetní techniky i další technické prostředky (digitální fotoaparáty, videokamery apod.) mohou být využívány žáky i mimo výuku. Ve škole je zřízena školní knihovna. Zde si žáci zapůjčují jednak učebnice, jednak individuální tituly pro podporu výuky. Žáci mohou využívat školní kadeřnický a kosmetický salon. Hlavní spádovou oblastí jsou okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Jelikož škola poskytuje vzdělání i žákům z jiných regionů, zabezpečuje jejich ubytování v Domově mládeže v Lidické ulici.. Škola se snaží zapojit žáky též do mimoškolní činnosti. Žáci mohou navštěvovat sportovní útvary (dle jejich zájmů se profilují zejména volejbal a florbal), další zájmové kroužky (psaní na stroji, cizí jazyky). Učitelé se intenzivně věnují podpoře soutěží v teoretických i praktických dovednostech, žáci se účastni sportovních turnajů. Spoluprací s různými organizacemi se nám daří žáky zapojovat do dalších společenských aktivit - pomoc nadacím, spolupráce s dětským domovem, domovem důchodců, kojeneckým ústavem, ústavem pro znevýhodněné spoluobčany. Snažíme se tak spoluvytvářet správné společenské postoje našich žáků. Škola je aktivní při realizaci mezinárodních projektů, zejména v rámci projektů Leonardo, Comenius, ale i v neformální přes hraniční spolupráci. Někteří žáci tak mají možnost účastnit se zahraničních výjezdů, popř. se aktivně podílet na projektech při návštěvě zahraničních skupin u nás. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Konec projektu je plánován v březnu Díky tomuto projektu bude škola vybavena moderní technikou. Projekt byl úspěšně ukončen v březnu 2014 a schválen MŠMT. Škola se snažila během školního roku o další modernizaci vybavení školy, zejména v oblasti výpočetní techniky a ve vybavení salonů.. Rozšířila se i nabídka různých tematických exkurzí a dalších aktivit. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu přispěly i aktivity vyplývající z mezinárodní spolupráce s partnerskými školami. Ke zvýšení úrovně žáků v odborné oblasti patří i každoroční úspěšná účast v regionálních i celorepublikových oborových soutěžích. Cílem školy je vzdělávat a vychovávat všestranného občana se správnými životními hodnotami a odborníka ve své profesi. 3/11

4 Počet žáků v průběhu školního roku Na začátku školního roku bylo ve škole zapsáno celkem 201 žáků (stav k ) Podle jednotlivých ročníků a oborů jsou tito žáci uvedeni v následující tabulce: Tab. 1: Přehled o žácích k Obor 1. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč celkem Obory vzdělání zakončené výučním listem H/01 Kadeřník H/01 Kuchař - číšník Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou Nástavbové obory denní L/01 Kosmetické služby M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání V průběhu školního roku nastoupilo po přerušení studia nebo přestoupilo z jiné střední školy 12 žáků denního studia. Na druhou stranu však školu opustilo 9 žáků denního studia. 4/11

5 Výsledky vzdělávání žáků Ve 16 třídách denního studia dokončilo školní rok 204 žáků. Obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem navštěvovalo 109 žáků, středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou 78 žáků a do tříd nástavbového studia jich chodilo 17. Následující tabulky podávají přehled o výsledcích vzdělávání našich žáků ke konci školního roku a o výsledcích u závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. Tab. 2: Výsledky vzdělávání žáků denní studium Obor 1.A Ekonomika a podnikání Počet žáků s vyzn. Neprospěl i Opakují ročník B Kosmetické služby A Ekonomika a podnikání, Kosmetické služby 3.B Ekonomika a podnikání Kosmetické služby 4.A Ekonomika a podnikání B Kosmetické služby N1.A Podnikání N2.A Podnikání U1.A Kadeřnice U1.C Kuchař-číšník U2.A Kadeřnice U2.C Kuchař-číšník U3.A Kadeřnice U3.C Kuchař-číšník celkem /11

6 Závěrečné zkoušky Na závěr školního roku probíhaly maturitní zkoušky ve třech třídách denního studia. Z celkem 51 žáků maturitních tříd 24 žáků nemohlo konat zkoušky v řádném termínu z důvodu neprospěchu. Z těchto 24 žáků nekonalo maturitní zkoušku v náhradním termínu 13 žáků pro neprospěch u opravných zkoušek v závěrečném ročníku. Z celkového počtu 50 žáků učebních oborů 11 žáků nemohlo konat zkoušky v řádném termínu z důvodu neprospěchu. Z těchto 11 žáků nekonalo závěrečnou zkoušku v náhradním termínu 5 žáků pro neprospěch u opravných zkoušek v závěrečném ročníku. Žáci, kteří úspěšně vykonali opravné a klasifikační zkoušky v srpnu 2014 pak absolvovali maturitní a závěrečné zkoušky v září Tab. 4.:Přehled o závěrečných zkouškách Třída Obor Počet žáků s vyznamenáním Neprospěli Opravná nebo náhradní zkouška po opravných nebo náhradních zkouškách U3.A Kadeřnice U3.C Kuchař - číšník /11

7 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky probíhaly podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách žáci tedy absolvovali zkoušky z profilové části a státní části maturitní zkoušky. Přehled o úspěšnosti žáků uvádí následující tabulka. Třída Obor Počet žáků s vyznamenáním Neprospěli Opravná nebo náhradní zkouška po opravných nebo náhradních zkouškách 4.A Ekonomika a podnikání B Kosmetička N2.A Podnikání /11

8 Učební plány školy Obory vzdělání, které nabízí škola, jsou zařazeny v síti škol Rozhodnutím MŠMT, č. j. MSMT-1092/ ze dne Škola zabezpečuje výuku podle platných učebních dokumentů., učební plány a osnovy jsou v některých předmětech dopracovány ve škole. Učební plány školy jsou uvedeny v příloze č. 1. Personální zabezpečení školy Výuku zajišťovalo v průběhu školního roku 34 pedagogických pracovníků. Bližší údaje přináší tabulka. Tab. 7: Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) Celkem bez kvalif. Pedagogičtí pracovníci celkem 25 2 Učitelé 19 2 Učitelé odborného výcviku 5 0 Externí učitelé 1 0 Nižší kvalifikovanost u pedagogických pracovníků je dána především u učitelů odborných předmětů požadavky kvalifikovanosti dle příslušných předpisů nelze u některých odborných předmětů splnit. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci školy využívají různých forem dalšího vzdělávání. školení pro odborný a pedagogický růst, metodické semináře a instruktáže. Přehled o dalším vzdělávání: vícedenní odborný kurz 3 jednodenní odborný kurz 5 8/11

9 Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2013/2014 byly ve vzdělávací nabídce školy tyto obory: M/01 Ekonomika a podnikání L/01 Kosmetické služby L/01 Obchodník L/51 Podnikání L/51 Gastronomie H/01 Kadeřník H/01 Kuchař-číšník Údaje o přijímacím řízení jsou uvedeny v následující tabulce (dle stavu k ) : Obor Ekonomika a podnikání přijatí Kosmetické služby 6 Podnikání denní 19 Kadeřník 22 Kuchař-číšník 4 7 Základním kriteriem pro výběr uchazečů byly výsledky vzdělávání na základní, resp. střední škole. Žáci, kteří nesplňovali kriteria, byli vyzvání k vykonání přijímací zkoušky. 9/11

10 Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2013/14 v době na škole ČŠI prováděla inspekční činnost. Inspekční zpráva tvoří přílohu č. 2. této zprávy. Vybavení školy Do školní knihovny byly průběžně dokupovány jednotlivé odborné tituly a učebnice, kterými jsou vybavováni žáci školy. Bylo nakoupeno další vybavení pro odborný výcvik kadeřníků a kosmetiček.. Dle požadavků vyučujících byly nakupovány další učební pomůcky do kabinetů. stroji. Mimoškolní aktivity školy Škola organizovala pro žáky několik zájmových kroužků volejbalový, psaní na Žáci se pravidelně zúčastňovali středoškolských sportovních her, turnaje ve volejbale, kopané. Z dalších akcí - exkurze do Terezína, návštěva divadelního představení v anglickém jazyce, zájezd na veletrh, školení firmy odborných kosmetických a kadeřnických firem, exkurze v ČSOB apod., fantazijní líčení v mateřské školce a mnohé další Každým rokem se naše škola zúčastňuje odborných soutěží. I v tomto školním roce se žáci zapojili do soutěží v kosmetických, kadeřnických dovednostech.a kuchařských dovednostech Obor kuchař-číšník: V dubnu 2014 byl pořádán týdenní barmanský kurz pro naše žáky. Dále proběhl dvoudenní kurz vyřezávané zeleniny, jednodenní kurz Suchi. Obor kosmetické služby a kadeřník: Zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže Kalibr Cup, semifinále proběhlo v Lanškrouně za účasti 80 ti škol a dvě naše děvčata postoupila do finále v Praze, kde jsme obsadili vynikající 3. místo v líčení a 10 místo v účesu. Soutěž probíhala ve znamení zvěrokruhu. Dále proběhl odborný seminář WORHSHOP pro naše žáky od nejlepšího českého vizážisty Pavla Filandra. Pro kosmetičky jsme uspořádali jednodenní seminář Spa-manikúra a propagace nových výrobků Salvus. Proběhlo i školení od firmy Schwarzkopf. Zúčastnily jsme se i krajské kadeřnické soutěže v Domažlicích na téma svatební účesy. V oblasti charitativních akcí škola pokračovala v tradicích vánoční sbírka pro dětský domov, aktivní účast ve Světlušce a Bílé pastelce, Píšťalce. Prezentace školy Důležité informace o škole jsou uvedeny na internetových stránkách Kromě základních informací o škole jsou na těchto stránkách uvedeny důležité aktuální zprávy a novinky. Prostřednictvím stránek jsou též registrovaní rodiče informováni o prospěchu žáků. 10/11

11 Hlavní prezentací školy i nadále zůstala jako každoročně účast na výstavě v Thermalu Škola Na této výstavě již tradičně bývá o naši prezentaci velký zájem, neboť díky svému zaměření a uspořádání je pro návštěvníky velmi atraktivní. Navštěvujeme rovněž základní školy s prezentací naší vzdělávací nabídky pro rodiče vycházejících žáků. Pro ně jsme připravili reklamní letáčky. V letošním roce byl opět uspořádán maturitní ples v hotelu Pupp. Díky dobré organizaci, významným sponzorům a značné návštěvnosti se stal také významnou prezentací školy. Sdružení soukromých škol Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení je napojeno na mezinárodní organizace (ECNAIS, MEOPS). Sdružení je záštitou soukromých škol z hlediska správnosti zákonných norem i pomocníkem v každodenní problematice. Závěr Přirozeným zájmem školy je patřit ke kvalitním, dobře hodnoceným školám ze strany klientů i kontrolních orgánů. Tomu je podřízena celková koncepce, organizace, práce i aktivita našich pedagogických pracovníků. Nejlepším dokladem dosavadní práce je stoupající zájem o studium na škole. Aktivity školy se budou dále rozšiřovat. Tak, aby oslovila další potenciální uchazeče i dále zkvalitňovala pedagogický proces pro stávající žáky. Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na Školské radě dne a na Pedagogické radě dne Karlovy Vary Mgr. Vladimír Hůrka ředitel školy Příloha č. 1. Učební plán školy Příloha č. 2. Inspekční zpráva ze dne /11

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více