Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ TEL: FAX: Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 Ředitelka školy: Mgr. Věra Jarolímová 1

2 1) Základní údaje o škole: název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 K Milíčovu 674 Praha 4 vedení školy: Mgr. Věra Jarolímová, ředitelka školy Mgr. Lubomír Pittauer, zástupce ředitele Mgr. Jiřina Vrbová, zástupce ředitele kontaktní údaje - telefon , Fax www stránky složení školské rady: Zvolen za Jméno Jméno zřizovatele Ing. Eva Štampachová František Jaroš Zákonné zástupce Mgr. Raymond Čamov Štefan Kačík pedagogy Mgr. Jiřina Vrbová Mgr. Magda Smejkalová Charakteristika školy: ZŠ s Rvj K Milíčovu je škola zaměřená na výuku cizích jazyků. Na tento program navazuje i náš vlastní ŠVP Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007. Od školního roku 2008/2009 byla ve škole zahájena i bilingvní výuka se zaměřením na NJ dle rozhodnutí MŠMT č.j. 4190/ , která v tomto šk. roce probíhala v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku vždy v jedné třídě v ročníku, v 6. ročníku je skupina žáků z bilingvní třídy zařazena jako spec. skupina u třídy s rozšířenou výukou jazyků. Počty žáků, ŠD: Počet vlastních žáků Škola ŠD ŠJ ZŠ ŠJ MŠ ŠJ SŠ k

3 2) Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 byl ŠVP Škola pro vzájemné porozumění realizován ve všech ročnících a to i s ohledem na zaměření ve třídách s intenzivní výukou, kterých bylo v tomto roce celkem 10 a to pět na 1. stupni a pět na 2. stupni. Speciální program pro třídy s bilingvní výukou (výukou některých předmětů v NJ) dle rozhodnutí MŠMT č.j. 4190/ byl realizován ve třídách ročník a v 6. ročníku byla skupina žáků z bilingvní třídy zařazena jako spec. skupina u třídy s rozšířenou výukou jazyků s ohledem na jazykovou specializaci. Výsledky vzdělávání a plnění cílů stanovených ŠVP byly splněny na 1. stupni i na 2. stupni, což vyplývá ze závěrů jednání metodických orgánů. Ve 2. pololetí ze 742 žáků prospěli všichni žáci. Průměrný prospěch školy ve 2. pololetí 1, % žáků prospělo, 589 žáků prospělo s vyznamenáním (79,81%) Úspěšnou realizaci ŠVP opět potvrdily dobré výsledky v přijímacím řízení na víceletá gymnázia, 32 žáků bylo přijato (z 5. tříd 18, ze 7. tříd 14) a přijímací řízení v 9. třídě: 55 žáků: 50 SŠ státní, 3 SŠ soukromé, 2 žáci ukončili vzdělání na žádost rodičů. G 18 SPŠ 12 OA 13 SHŠ 3 SZŠ 1 SPgŠ 1 SOU 3 SOŠ oděvní 1 SOŠ dostihového sportu 1 Pedagogové v MO velmi zodpovědně přistupují ke konkretizaci a realizaci cílů ve vzdělávacích oblastech ŠVP v souladu s cíli a požadavky RVP. Velmi zodpovědně a se zájmem přistupují k přípravě projektových dnů, které jsou i pro žáky oblíbeným doplněním výuky a sledují plnění průřezových témat. Tento rok došlo k realizaci zapracovaných změn ŠVP dle úprav RVP, zejména na výuku jazyků, kde došlo ke kompletním úpravám (změnám) celého RVP pro cizí jazyky s ohledem na RVP s nutností revize dle SERR. Rovněž v ostatních vzdělávacích oblastech došlo k realizaci doporučených změn dle pokynů MŠMT a jejich rozpracování do jednotlivých ročníků. Jednalo se o oblast Matematika, Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Člověk a zdraví, Zeměpis, Člověk a příroda a Tělesná výchova. Zapracována do těchto vzdělávacích oblastí byla témata: - Finanční gramotnost - Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - Dopravní výchova - Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi) - Korupce 3

4 Úpravy, které byly provedeny a schváleny pedagogickou radou dne a Školskou radou, byly realizovány s platností od a v závěru školního roku 2013/2014 byly vyhodnoceny v MO a na jednání pedagogické rady dne ) Jazykové vzdělávání a jeho podpora V tomto školním roce na škole působilo celkem 17 učitelů cizích jazyků (AJ 8, NJ 9, z toho: 2 rodilí mluvčí pro NJ paní Schneider a pro AJ pan Vyroubal) všichni plně aprobovaní, pouze 1 učitelka AJ (úvazek 3 hodiny) bez aprobace pro AJ. Rovněž škola působila jako středisko pro praktika studentů z německých škol v Hamburku a tak měli naši žáci možnost konverzace i ve volném čase. Možnost uplatnění jazykových znalostí měli žáci i na zahraničních pobytech SRN Norimberk (výměnný pobyt) SRN Švýcarsko Kostnice, Rýnské vodopády, Passov poznávací exkurze SRN Zschocken Workschop pro bilingvní třídy SRN Drážďany Anglie Londýn 42 žáků 2. stupně poznávací exkurze Ve škole jsme přivítali též skupinu 20 žáků z partnerské školy v Tellingstedtu v rámci partnerské výměny na základě projektu spolufinancovaného z grantu Deutsch- Tschechischer Zukunftsfond Pro podporu jazykových aktivit bylo čerpáno z finančních prostředků z Evropské jazykové ceny LABEL za projekt Dvojjazyčná výuka školy pro vzájemné porozumění. 4 skupiny žáků 2. stupně se zapojily do e Twinningových projektů v AJ a tak měli žáci možnost spolupracovat se žáky z jiných škol EU. počet učitelů cizích jazyků fyzických z toho s odbornou bez odborné kvalifikací kvalifikace celkem Rodilých mluvčích AJ NJ žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ Rovněž jsme jako podporu pro jazykové vzdělávání získali grant z Deutsch Tschechischer Zukunftsfond a tyto finance jsme využili ve prospěch zahraničních exkurzí. 4

5 V červnu 2013 byl schválen náš projekt Partnerství škol Comenius pro období až a na realizaci tohoto projektu škola obdržela ,- (vyplaceno v převodu v CZK), z části kterého byl hrazen výměnný pobyt v SRN Norimberk. Rovněž potěšitelné je, že za dlouholetou spolupráci při výuce NJ získala naše škola s platností od roku 2014 oprávnění ke konání DSD 1 Prüfung jazykový certifikát, který dosud museli žáci skládat na Goethe Institutu a prvních 14 žáků složilo tuto zkoušku (8 na úroveň B1, 6 žáků na A2 SERR) - 2 žáci získali rovněž cenu 3 týdenní studijní pobyt v Marburku SRN za jazykovou zkoušku v NJ, kterou vyhlásila stálá konference ministrů školství SRN téma Moje vlast - 2 žáci jako úspěšní řešitelé anglické soutěže Speak your mind získali poukaz na složení certifikátu City Guilds (jazyková úroveň A2), který obhájili s vyznamenáním. 4) Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 50 47, ,34 nepedagogičtí 21 20, ,00 celkem 71 67, ,34 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let let 61 let a více včetně počet Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42 let c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost: 1. stupeň - 19 vyučujících 17 kvalifikovaných 2 nekvalifik., 1 studuje 2. stupeň - 26 vyučujících 23 kvalifikovaných 3 nekvalifik., 3 studují ŠD - 11 vychovatelek 10 kvalifikovaných 1 nekvalifik. 5

6 ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace počet (fyz. osoby) k Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb v %: 90% d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání) Akce tematické zaměření Školící instituce Časový rozsah v hod Účastníci Cizí jazyk a Další cizí jazyk NJ - Erasmus 30 h 4 Tělesná výchova OVOV CAMP 30 h 1 Práce se žáky s SPU DYS-Centrum 15 h 2 Školení e-twinning DZS/MŠMT 20 h 2 Školení preventistů PPP Praha 15 h 1 Školení výchovného poradenství PPP Praha 15 h 1 Kurzy pro ved. ped. praxí Ped. f./př. fak. UK 10 h 5 Školení BPOZ Požární bezp., s.r.o. 6 h 70 Zdravá výživa HS hl. m. Prahy 6 h 1 Celkem 11 akcí 147 h 87 Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka Cca 2 hodiny - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 4 2 studenti 4. ročníku Mat-Fyz fakulty UK 1 vychovatelka ŠD 1 učitelka 1. stupeň - vzdělávání ředitele: 1. Novela ZP uznávání praxe 2. Členka pracovní skupiny pro standardy MŠMT 2 semestry cizí jazyk a další cizí jazyk 3. Školení probíhající v rámci semináře ŘŠ + samostudium - Vnitřní organizační předpisy (Verlag Dashöfer) odborný měsíčník pro ŘŠ Řízení školy 4. Školení BPOZ pro řídící pracovníky 5. Právní povědomí pro školy Školení PPP 6. Manažerské dovednosti a ekonomické znalosti po úpravě ZP VŠE 7. Novela správní řízení z pohledu spisové služby - přijímací řízení 8. Grantová politika Erasmus MŠMT 9. E-Twinning praxe ve školách 10. Mezinárodní konference Podpora vícejazyčnosti 11. Výchovné přístupy k dětem s rizikovým chováním 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem e) praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů a délku praxe) Rytířová Jana, PedF UK pí Kučerková pí Schneider, pí Podoláková Zdražil Ondřej, TV, FTVS pí Chvátalová Hrubá K., Pavlíková T., Němcová H., Havelková L., PřF UK p. Janda Partyková Veronika PedF UK 2. třídy náslechy Květen/červen Sýkorová Alžběta, TV, FTVS p. Blahout Pardubská Martina, PedFUK pí Vrbová Němec Matěj SPŠE p. Pittauer 5) Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k k k z toho počet specializovaných tříd (uvést zaměření) na: I. stupni: rozšířená výuka jazyků 5 tříd, bilingvní NJ 5 tříd II. stupni: rozšířená výuka jazyků 5 tříd 6) Počet žáků dle trvalého bydliště k : a) K r a j kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí 43 * 3 2 Ve školním roce 2013/2014 *k mají trvalé bydliště v hl. m. Praha 7

8 b) Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí Praha 4 26 Průhonice 10 Praha 4 Újezd 27 Říčany 4 Praha 10 Křeslice 25 Praha 10 Petrovice 6 Praha 22 Pitkovice 7 Dobřejovice 6 Jesenice 9 Praha 22, Uhříněves 6 Praha 15, Horní Měcholupy 2 Jesenice-Zdiměřice 5 Vestec 9 Praha 11, Šeberov 7 Praha 4, Kunratice 3 Celkem: 109 Celkem: 43 7) Průměrný počet žáků: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy (Rvj+Bi) běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 303 ž. (25,3) 210 ž. (21,0) 97 ž. (24,3) 132 ž. (26,5) 24,8 12 tř. 10 tř. 4 tř. 5 tř. škola 24,3 8) Zaměření tříd s rozšířenou výukou Anglický jazyk Německý jazyk předmět M+Př TV jazyky HV VV Informatika jiné předm. počet tříd 10+5(Bi) počet žáků 342 8

9 9) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a) Práce s integrovanými žáky: Celkový počet žáků s přiznanými vývojovými poruchami k : 18 žáků Jedná se o žáky z 1. stupně 7 žáků z 2. stupně 11 žáků z toho s individuálním učebním plánem 0 Pedagogičtí pracovníci (TU i vychovatelky ŠD) jsou ve velmi úzkém kontaktu s pedagogickopsychologickou poradnou, školní psycholožkou i se Střediskem výchovné péče. Současně byly pro žáky všech ročníků organizovány besedy i workshopy zaměřené na vytváření dobrých vztahů v nově vzniklých kolektivech. Náplň těchto akcí byla pro jednotlivé ročníky volena i po konzultaci se školní psycholožkou, kterou si škola opět hradila z vlastních prostředků sociálního fondu Sdružení rodičů a z charitativních akcí školy za spoluúčasti Žákovského parlamentu. Tento rok na škole působila 3 oddělení pro žáky s SPU (poruchami učení) vedené vyučující speciální pedagožkou zaměřené na žáky 1. stupně. Ve škole probíhala logopedie opět vedená vyučující se spec. ped. se zaměřením na žáky 1. a 2. tř. s vadami řeči. V tomto školním roce opět škola realizovala kroužek Čeština pro cizince, který byl veden učitelkou Čj, která absolvovala specializaci pro tuto výuku. V tomto školním roce škola získala grant z rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2014/2015, který umožnil zefektivnění práce s těmito žáky. Škola rovněž spolupracovala se sdružením META, které poskytovalo tlumočnické služby pro rodiče vietnamské národnosti při konzultacích, zejména při třídních schůzkách a při individuálních pohovorech s rodiči žáků Vietnamců, kteří neovládají český jazyk. Problematiku péče o žáky s přiznanými vývojovými poruchami velmi pozorně sleduje výchovná poradkyně, která koordinuje kroky potřebné pro pomoc žákům i pro zajištění dobré spolupráce s rodiči těchto žáků i všech zainteresovaných institucí. Veškeré kroky jsou rovněž předmětem každého jednání MO i pedagogických rad, ze kterých vychází vždy úkoly pro plnění a následně i kontrol přijatých opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o žáky s přiznanými dysfunkcemi typu dyslexie, dysortografie, zaměřují se na pomoc těmto žákům převážně vyučující jazyků a spec. rozpracovávají a hodnotí tuto práci na MO. b) Zkušenosti s péčí o nadané žáky U žáků, u kterých se projevuje mimořádné nadání, v nejrůznějších směrech škola podporuje jejich rozvoj. Pro žáky nadané na jazyky je specializované rozřazení do tříd s intenzivní výukou jazyků. Podpora jazykové výuky je směřována do možnosti konverzace s rodilými mluvčími i nad rámec základního učebního plánu, dále přípravou na jazykové soutěže. V tomto školním roce 9

10 škola umožnila 14 žákům skládat certifikovanou zkoušku DSD pro jazykovou úroveň A2 a B1 dle SERR. Velmi značnou podporou pro rozvoj jsou též zahraniční exkurze (Anglie, SRN, Rakousko, Švýcarsko) a výměnné pobyty uskutečňované za podpory grantů. Značnou podporou pro rozvoj jazykového nadání se jeví též možnost zařazení do tříd s bilingvní výukou. Sportovní talenty jsou podporovány formou účastí na sportovních soutěžích a to nejen na regionální úrovni, případným zohledněním a uvolňováním při účastech na soustředěních ve střediscích vrcholového sportu. Na škole probíhá též Atletika pro žáky za podpory MČ. Škola též spolupracuje se sportovními institucemi, které využívají tělocvičny školy. Škola umožňuje též pořádání výstav v prostorách školy. Žáci, zajímající se o počítače a programování jsou zapojováni do tvorby webových stránek školy a v tomto školním roce se podíleli též prostřednictvím mediální výchovy na tvorbě prezentací školy při tvorbě dětských reportáží, což se projevilo též na prezentaci 9. třídy při závěrečném Loučení s deváťáky Naše škola se velmi specializuje na podporu rozvoje nadaných žáků, neboť orientace na rozšířenou výuku cizích jazyků jde ruku v ruce s cílem rodičů i žáků připravit dobře žáky pro další studium. Škola se zabývá nejen kvalitní jazykovou přípravou, ale též celkovým rozvojem znalostí a vědomostí žáků i orientací na rozvoj studijních předpokladů (pořádání zahraničních pobytových výjezdů, účast na nejrůznějších typech soutěží regionálních i celopražských, podporu žáků při účasti na grantových programech atd.). Výsledkem našeho snažení je vysoký počet absolventů 5. tříd a 7. tříd přijatých na víceletá gymnázia v tomto školním roce celkem 32 žáků (18 žáků z 5. tříd, 14 žáků ze 7. tříd) a vysokou úspěšnost v přijímacím řízení 9. třídy na střední školy (50 žáků nastupuje na státní střední školy, 3 žáci na soukromé SŠ a pouze 2 žáci na žádost rodičů ukončili vzdělání. O zvýšené péči o nadané žáky svědčí i úspěch našich žáků v různých soutěžích. Současně také možnosti žáků při výjezdu na výměnné pobyty hrazené podstatnou měrou z grantů přispívají k rozšíření obzoru žáků. V přípravném období před zápisem pořádala škola informační dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků. V tomto školním roce škola pořádala od ledna do května 2014 pro budoucí prvňáčky Předškoláčka vždy v úterý a pro velký zájem ve čtyřech skupinách. Tato akce byla velmi oblíbená, jak mezi dětmi, tak i u rodičů. Současně škola zajišťuje nabídku česko-německé třídy s bilingvní výukou, která se těšila velkému zájmu rodičů a tak k škola zahájila tuto výuku v 1. ročníku již pošesté. Naše škola jako jedna ze tří základních škol získala statut školy s bilingvní výukou v Rozhodnutí MŠMT při zařazení do sítě škol. V loňském školním roce získala škola Evropskou jazykovou cenu LABEL s finanční dotací ,- Kč určenou na podporu jazykového vzdělávání, což použila zejména při podpoře exkurzí žáků do zahraničí. Rovněž finanční podpora z grantu Zukunftsfond umožnila značnou podporu pro výměnný pobyt našich žáků v SRN Norimberg Tellingstadt. Velmi významnou měrou s ohledem i na následující školní rok přispěje pro pokračování tohoto záměru rozvoje získání grantu Partnerství škol Comenius v celkové výši ,-. c) Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Na naší ZŠ existuje pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, tzn. sociální fond, který je spravován Sdružením rodičů a ze kterého jsou na žádost třídních učitelů poskytovány 10

11 finanční příspěvky na akce pro žáky z takto znevýhodněného prostředí. Škola se zaměřuje též na pomoc začleňování cizinců do prostředí školy a třídních kolektivů. Na škole působí též zájmový útvar Čeština pro cizince a v letošním roce škola spolupracuje též se společností META, o. s., která poskytuje též tlumočníky pro případná jednaní na TS s rodiči cizinci neovládající český jazyk. Pro žáky s poruchami učení na škole působí 3 oddělení pro tyto žáky, kde pod vedením učitelky spec. ped. pracují na překonání těchto potíží. Škola současně letos zakoupila též interaktivní programy zaměřené na tuto problematiku, což umožnily prostředky ze získaného rozvojového programu MŠMT. 10) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na šk. rok 2014/15 (z výkazů pro daný šk. rok) : Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů na pro šk. rok 2014/15 na školní rok 2014/15 školní rok 2014/ děti stěhování 11) Chování žáků Počet snížených známek Uspokojivé Neuspokojivé z chování ve II. pololetí 3 0 Nejčastější výchovné problémy na škole se týkaly převážně méně závažných přestupků jako nekázeň v hodinách, neplnění základních povinností (úkoly, nenošení pomůcek) a toto bylo řešeno vždy kázeňskými opatřeními jako napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele a ve školním roce byly uděleny též dvě důtky ředitele školy, kdy nekázeň žáka byla spojena s neomluvenou absencí. V prvním pololetí nebyl udělen žádný 2. stupeň z chování. Vše bylo projednáváno s rodiči na VK a v jednom případě i se Střediskem výchovné péče. Ve druhém pololetí byly uděleny tří 2. stupně z chování. zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2013/2014 počet hodin Šk. rok 2013/2014 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. I. stupeň 0 0 II. stupeň 11 2 Celkem

12 12) Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,15 1,17 II. stupeň 1,38 1,41 Celkem 1,26 1,29 Prospěch našich žáků se drží na klasicky dobré úrovni. Vzhledem k trendům školy i zájmu většiny rodičů si škola vytýčila cíl udržet velmi dobrou vzdělávací úroveň a standardně dobré výsledky při přijímacím řízení, což tento školní rok opět potvrdil zlepšením průměrného prospěchu, tak i počtem jak úspěšných přijatých absolventů na víceletá gymnázia i ke studiu z devátého ročníku. a) prospělo 100% žáků b) 79,86% žáků prospělo s vyznamenáním c) průměrný prospěch školy 1,29 d) byly kompletně splněny učební plány e) velmi dobré výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia (32 žáků z 5. a 7. tříd) f) standardně nízký počet žáků s neomluvenými hodinami 2 žáci celkem 7 hodin g) příznivý zápis do 1. tříd - 5 tříd 171 žáků (k nástupu 140) h) výrazné úspěchy v nejrůznějších soutěžích (sportovní, jazykové, matematické) i) pozitivní výsledky z jednání výchovných komisí j) zapojení + spolupráce s psychologem + na žádost Žákovského parlamentu vlastní psycholog k) spolupráce na zahraničních projektech a grantech získání grantu Comenius l) získání statutu DSD Schule m) získání oprávnění udělení certifikátu DSD n) získání Evropské jazykové ceny LABEL realizace a využívání pro podporu cizojazyčné výuky 13) Školní družina klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub - - Hodnocení činnosti: Školní družina pracuje na bázi klasické ŠD doplněné o zájmovou činnost kroužků ŠD. Po dokončené rekonstrukci spoj. pavilonů B1 a B2 a dovybavením nově zřízených heren se práce ŠD velmi zlepšila s ohledem na prostorové podmínky. Zejména po dokončení areálu školního atria se pobyt a sportovní vyžití dětí ve ŠD velmi zlepšilo i s ohledem na různorodost 12

13 náplně pobytu dětí ve venkovních prostorách. Využívány jsou i nadále volné kapacity v TV ve sportovním areálu školy. Ve školním roce 2013/2014 je školní družina pro žáky tříd. Jsou rozděleni do 11 oddělení a k je celkem zapsáno 305 žáků. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné a hudební výchově. V každém oddělní fungují kroužky dle zaměření paní vychovatelky (přírodopisný, výtvarný, pohybový, sportovní hry, kroužek Aj, poznáváme Prahu, jóga). Především se snažíme zajistit dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití, v tělocvičně, na školním hřišti, zahradě nebo při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami při výchovném působení na děti a zároveň se zúčastňují třídních schůzek, komunikace s rodiči je možná i při vyzvedávání dětí ze ŠD. Poplatek za ŠD je pro školní rok 2013/ ,- Kč za jeden měsíc. Provoz je od 6.30 do hodin. Ranní ŠD je v provozu od 6.30 do 7.40 hodin a odpolední družina od do hodin v budovách B1 a B2. Školní družina se stará o květinovou výzdobu v prostorách školy a zeleň v atriu školy. 14) Poradenské služby Na škole působí zkušená výchovná poradkyně, která poskytuje informace a konzultace rodičům žáků nejen vycházejících ročníků v době volby povolání. V tomto školním roce se pro rodiče velmi osvědčil její zodpovědný přístup a maximální informovanost. Úzce spolupracuje s TU a je účastna každého jednání Žákovského parlamentu. Vyhodnocuje též zprávy a podnět žáků ze Schránky důvěry. Spolupracuje s PPP i se SVP. Pravidelně konzultuje veškerá vyšetření z PPP s TU. Je rovněž v úzkém kontaktu se školní psycholožkou. Současně úzce spolupracuje s OSPOD s pracovnicemi zajišťujícími péči o děti. Spolupracuje při tvorbě vzdělávacích plánů a postupem pro integrované žáky. Spolupracuje s MO při hodnocení dětí s SPU. Spolu s protidrogovým koordinátorem objednává exkurze a přednášky pro žáky. V tomto školním roce proběhla celá řada akcí na posílení právního vědomí žáků. Zajišťuje též kontakty na psychology SVP, besedy s lékaři (neurology, psychology). V současné době spolupracovala i s psycholožkou, která jednou týdně působila na škole. Rovněž zajišťuje spolupráci s MP i PČR. Spolupracuje též se zástupkyní VP pro 1. stupeň, která speciálně pro 1. stupeň absolvovala proškolení pro řešení problematiky zejména u žáků 1. stupně. Škole se velmi osvědčilo setkání s rodiči budoucích prvňáčků, kde byli seznámeni s chodem školy i s cíli pro vzdělávání dětí. Toto setkání bylo vyvrcholením akce Předškoláček, kdy děti i rodiče po zhlédnutí způsobu výuky v době od ledna do května vždy v úterý odpoledne (celkem 20 akcí ve čtyřech odděleních) měli možnost posouzení volby pro nástup do naší ZŠ. 15) Prevence rizikového chování Oblast práce metodika prevence 1/ tvorba a úprava minimálního preventivního programu 2/ spolupráce s psychologem školy 3/ spolupráce s vedením školy 4/ spolupráce s výchovnou poradkyní školy 13

14 5/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 6/ aplikace prevence do přímé výuky 7/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 8/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli připraveni čelit různorodým krizovým situacím, které před ně život postaví. Cílem primární prevence je připravit žáky na takové situace, dodat jim schopnosti i vědomosti nezbytné k rozpoznání a především řešení takovýchto rizikových momentů. Pro tyto situace na škole spolupracuje tým tvořený vedením školy, metodiky prevence 1. a 2. stupně školy, školním psychologem a výchovnou poradkyní. Úzká spolupráce probíhá také na bázi kontaktů této pracovní skupiny a třídních učitelů. V průběhu školního roku byly pro žáky zorganizovány tyto akce: 1. stupeň ZŠ - o. s. Prak Pro 3. a 5. třídy beseda Hodnoty života- chci být šťastný. 2. stupeň ZŠ - o. s. Prak Pro třídy probíhá dlouhodobý program Trestní odpovědnost, který je v 9. třídě zakončen návštěvou a prohlídkou věznice. Pro 6. třídy- Kyberšikana. První pomoc. Agresivita, násilí, šikana a její dopady. Sexuální problematika. Nikotinismus. Sympaťák- jak se prosadit v kolektivu. Média- součást naší doby. Pro 7. třídy - Tolerance, asertivita. Sympaťák- jak se prosadit v kolektivu Pro 8. třídy - Etika, Základní poučení o sebeobraně Pro 9. třídy - Komunikační fauly Závěrečné zhodnocení možného výskytu patologických jevů ve škole: Šikana byly zjištěny situace, odpovídající náznakům šikany, které byly ihned řešeny výše uvedeným týmem spolupracovníků ve spolupráci s třídními učiteli. Drogy jen u nepatrného množství žáků byl zaznamenán výskyt kouření, jiné formy užívání návykových látek zjištěny nebyly. 16) Environmentální výchova Škola podporuje vztah žáků k přírodním hodnotám. Na škole probíhalo několik projektových dnů zaměřených na tuto problematiku. Podnětem byly zejména vycházky z pobytových akcí žáků (ozdravných pobytech, škol v přírodě) v chráněných lokalitách. Velmi zdařilým byl již poněkolikáté opakovaný Projektový den na téma Obnovitelné zdroje energie, který prolínal předměty Př, Ch, F, Z, Vv, Čj a Nj, kdy i letos žáci 14

15 zpracovávali Ekologickou studii. Projektový den byl opět doplněn o výstavu v hale školy a zdařilé projekty byly vyhodnoceny a věcně oceněny. Současně měli žáci 9. tř. možnost navštívit laboratoře ČVUT, kde absolvovali praktikum s odborným výkladem v návaznosti na výuku přírodovědných předmětů. Děti se účastnily několika exkurzí v Toulcově dvoře, navštívily ZOO Dvůr Králové a Botanickou zahradu v Praze a ZOO Praha. Řada školních soutěží (např. fotosoutěž, literární soutěž) byla zaměřena na tématiku fauna a flora kolem nás. Děti opět uspořádaly sbírku pro psí útulek a na podzim se opět účastnily akce výcviku psů v Lysé nad Labem, kam byly psím útulkem pozvány. Vzdělávací akce k environmentální výchově: Karlštejn, Liberec, Dinopark Plzeň, výlov rybníka Blatná, Jilové u Prahy zlaté doly, Lysá nad Labem, Šostajovice a Máslovice tradiční výroba. Při svých výjezdech na Švp žáci zpracovávali podklady pro projektové dny zaměřené na ochranu přírody. Žáci ze tříd bilingvy se zúčastnili workshopu s přírodovědnou tématikou na české i německé straně Krušných hor. Děti ve školní družině, které na základě získaného grantového programu MČ OŽP velmi zkulturnily severní atrium školy a celý svůj pavilon vyzdobily květinami, pokračovaly v péči o atrium i květinou výzdobu. Ve školní družině probíhala beseda se zástupci Kynologického spolku na téma Náš dobrý kamarád poučení dětí jak se chovat ke psům. Na školním hřišti probíhala ukázka ze života dravých ptáků s poučným doprovodným programem. 17) Multikulturní výchova Vzhledem k tomu, že na škole studuje též řada cizinců, mají děti možnost se seznamovat s jejich zvyky i způsobem života. Rovněž při výměnných pobytech se setkávají nejen s kulturou okolních zemí, ale též se způsobem života cizinců v ostatních evropských zemích. Na naší škole jsme se nesetkali s projevem rasové nesnášenlivosti. Na škole působí kroužek Čeština pro cizince, kde se paní učitelka věnuje dětem cizincům s jazykovými problémy. V letošním roce získala škola opět grant MHMP z rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2015, což umožnilo škole maximální zefektivnění práce tohoto kroužku i s ohledem na příští školní rok. V letošním roce již několik paní učitelek spolupracuje se společností META, která nabízí možnost tlumočníků, což učitelé využívají při příležitosti třídních schůzek i při jednání s rodiči cizinci, zejména u vietnamské národnosti. 15

16 18) Počet dětí cizinců a) ze zemí EU 8 Stát EU počet dětí Slovenská republika 7 Bulharská republika 1 Celkem 8 b) z ostatních zemí 42 Stát počet dětí Ukrajina 6 Ruská federace 10 Chorvatská republika 1 Republika Kazachstán 3 Lotyšská republika 2 Srbsko 1 Vietnam 15 USA 1 ČLR 3 Celkem 42 Začleňování žáků cizinců probíhá bez problémů, škola s ním má už dlouholetou zkušenost. Jako nejožehavější problém vidím v nedostatečné zdravotní dokumentaci cizinců. Škola (základní) je povinna zapsat žáka i bez jakékoliv zdravotního potvrzení (např. očkování), což není nejvhodnější. Přesto však většina cizinců toto osvědčení dobrovolně obstarává. Menší problémy vznikají pouze s cizinci s krátkodobými vízy ze zemí bývalého Sovětského svazu v případě, že se přistěhují děti staršího školního věku bez jazykové průpravy. 19) Školní stravování Školní stravování školní rok 2013/14 Počet stravovaných žáků: 786 z toho počty žáků jiných škol: 107 (MŠ, PA) Počet jídelen: 5, z toho 2 pro žáky a pedagogy, 2 pro mateřskou školu a 1 pro cizí strávníky Počet výdejen: 2 Počet stravovaných: Mateřská škola: 50 Žáci ZŠ: 679 Studenti P. A.: 57 Zaměstnanci ZŠ: 72 Zaměstnanci P. A.: 9 Zaměstnanci ZUŠ: 11 Zaměstnanci ÚMČ: 22 Celkový počet strávníků:

17 Cena obědů od do Žáci kategorie 7-10 let: 25,- Žáci kategorie let: 27,- Žáci kategorie let: 29,- Studenti P. A.: 39,- Zaměstnanci ZŠ: 29,- Cizí strávníci: 55,- Kč V tomto školním roce nedošlo k navýšení ceny stravného. Kromě zajištění školního stravování žáků ZŠ a studentů P. A., zajišťuje školní jídelna také předškolní stravování pro detašované pracoviště MŠ Janouchova, závodní stravování pro zaměstnance ZŠ, MŠ, Střední školy Podnikatelská akademie, ZUŠ Křtinská a zaměstnance ÚMČ Prahy 11, jak je uvedeno ve zřizovací listině školy. Těmto strávníkům jsou účtovány pouze náklady na pořízení potravin a věcná a mzdová režie. Jelikož jejich stravování není provozováno z komerčních důvodů, jsou jim účtovány pouze skutečné náklady na pořízení jednoho oběda, v souladu se zřizovací listinou. Školní jídelna vaří denně dva druhy jídel, je vybavena Automatickým jídelním systémem, který umožňuje objednávky, přihlášky a odhlášky obědů přes internet. Navíc je rozšířen o systém, který umožňuje strávníkům kontrolu svého konta a historii jejich stravování. Vzhledem k tomu, že školní jídelna prošla v roce 2013 II. etapou rekonstrukce, je kuchyně vybavena novým kuchyňským zařízením a prostory odpovídají veškerým platným hygienickým požadavkům, zejména Vyhlášce č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Na konci loňského školního roku bylo potřeba urychlené přípravy na II. etapu rekonstrukce objektu, která byla náročná a k zahájení provozu školní jídelny došlo s vypětím sil všech zúčastněných. V průběhu školního roku škola neustále řešila problémy, zejména s nově nainstalovanou klimatizací, která splňuje veškeré normy, bohužel však provoz a energetická náročnost je podstatně vyšší než u původního zastaralého systému. Plnění spotřebního koše v tomto školním roce bylo v rámci povoleného limitu %. Plnění spotřebního koše šk.r.2013/14 v % Maso 114 Ryby 110 Mléko 77 Mléčné výrobky 110 Tuky 90 Cukr 91 Zelenina 111 Ovoce 85 Brambory 108 Luštěniny 104 Školní jídelna v tomto školním roce neřešila žádné závažné stížnosti ani připomínky na její provoz ze strany rodičů ani zřizovatele. 17

18 20) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím Sdružení rodičů a od roku 2006 i prostřednictvím zvolené Školské rady v souladu se zákonem. Členové Školské rady se pravidelně scházejí dvakrát až třikrát ročně a jsou seznamováni s hospodařením školy, s jejím rozpočtem a vyjadřují se též k výchovně vzdělávacímu procesu, případně sledují a jsou informováni též o přestavbě. Na jednání je vždy přítomna ředitelka školy, případně vedoucí ŠJ a ŠD s ohledem na informace z těchto oblastí. Přesto se před každými třídními schůzkami (5x do roka) setkává vedení školy a výchovná poradkyně, případně vedoucí ŠJ a ŠD se zástupci rodičů z každé třídy. Tento již standardní postup se velmi osvědčuje, neboť zástupci mohou řešenou problematiku přenést do každé třídy tedy potažmo všem rodičům. Sdružení rodičů se podílí formou příspěvků (je organizátorem a též správcem fondu, určuje výši příspěvku i jeho určení) na žákovské akce jako ŠVP, Den dětí, LVVK, exkurze Podílí se současně na správě tzv. Sociálního fondu vytvořeného školou. Sdružení též organizuje účast rodičů na přípravách oslav u příležitosti Dne dětí, Vánočních besídek a Loučení s deváťáky. I v tomto školním roce se rodiče spolu se žáky podíleli na akci Adopce na dálku, kdy žáci sběrovou akcí a charitativní akcí opět uhradili roční školné pro dívku z Ugandy, ale též získali finanční prostředky na část úhrady Školní psycholožky. Důležitá je též i podpora sponzorů. Velmi potěšitelné je, že škola získala podporu ze strany rodičů ve formě finančního sponzorování zejména výjezdových akcí do ciziny. Důležitým přispěním je též akce Městské části na projekt Atletika do škol a řada dalších příspěvků z grantů MČ. Vzhledem ke spolupráci s jazykovými nakladatelstvími opět škola získala učebnice se slevou jako pilotní projekt. Rovněž jazykové kabinety jsou dovybavovány publikacemi jako dary za poskytované exkurze při návštěvách zahraničních delegací. Každým rokem škola získává jako sponzorský dar knihy do žákovské knihovny od letitého sponzora LUXOR, čímž se nám daří alespoň částečně aktualizovat školní knihovnu. Jako škola s rozšířeným vyučováním jazyků udržujeme již mnoho let kontakty se zeměmi, kde si děti nejen mohou prohlubovat znalosti v jazykové, ale též mají příležitost doplnění znalostí reálií dané země. Letošní rok byl velmi bohatý na zahraniční exkurze a výměnné pobyty. Rakousko, Švýcarsko a několikrát SRN a Anglie. Většina těchto akcí je alespoň z části dotována buď ze sponzorské činnosti nebo z grantových programů Socrates-Comenius, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond a grantová podpora Městské části a MHMP. Pro příští školní rok plánujeme též ve spolupráci s rodiči aktualizovat a modernizovat naše webové stránky. Rozhodujícím ale je získání finančních prostředků pro realizaci. Škola rovněž spolupracuje i se smluvními partnery, kteří externě využívají prostory školy pro činnost našich žáků v době mimoškolní. 18

19 a) Sportovní Jedná se o Tenisovou školu Tallent a Volejbalovou školu, Floorbal, Malou kopanou, Judo a Atletiku. b) Ostatní Na škole jsou obdobným způsobem nabízeny též kroužky dramatický, výuka jazykových konverzací, Polyglot, šachový kroužek a keramika. Škola nadále spolupracuje též se zahraničními partnery na základě grantových smluv: Partnerské školy má naše škola tři: 1) Realschule Bismark v Norimberku SRN 2) Hauptschule Tellingstedt (Schleswick-Holstein) SRN 3) Grundschule Zschocken (Sachsen) SRN Škola rovněž umožňuje tzv. Socialpraktikum studentům z Gymnázia v Hamburku. Účast v mezinárodních projektech: Comenius Erasmus Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond e-twinning Jako škola s právem udělování DSD (certifikátu v Nj úroveň B1 dle SERR) spolupracujeme s Centrálou v Köln am Rhein střediskem zabezpečujícím přísun učitelů rodilých mluvčích. 21) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků) Cizí zdroje Zukunftsfond Divadelní workshop ,- Kč Schleswick Holstein Comenius Partnerství škol ,- MHMP Rozvojový program Výuka čj cizinců z třetích zemí ,- Kč LABEL Evropská jazyková cena ,- Kč 19

20 Granty MČ 1) Podpora přírodovědných předmětů realizován 9.000,- 2) Turnaj o pohár ředitele školy realizován 2.000,- 3) Celoroční činnost školního sportovního klubu - realizován 3.000,- 4) Reprezentace MČ sport realizován 2.000,- 5) Kroužek ZTV realizován 3.000,- 6) Odznak všestrannosti realizován 2.000,- 7) Thinkgreen (životní prostředí) Aj realizován 0,- 8) SPU kroužek pro žáky s poruchami učení realizován 0,- 9) Předškoláček, příprava pro budoucí prvňáčky 20 hodin, 4 odd. realizován 0,- 10) Výročí Jana Husa Jan Hus a jeho přínos pro budoucnost realizován 8.000,- 22) Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích Účast v soutěžích Akce Sport Kategorie Poř Závodníci kopaná ml. žáci 3 Leonard Cigna, Matyáš Horák, Martin Krupka, Fr. Moravec, Mychajlo Bilan, Danny Višvader, Mich. Junová, Adam Tůma, Štěpán Pařízek, Vojtěch Hůlka, Ondřej Straka, Jiří Kořínek st. žáci dětská atletika 2. tř tř 6 4. tř. 4 Boschat, Koudelka, Poláček, Hansen, Boketta, Ellis, Jakešová, Žaludová atlet. 4boj ml. žáci 2 st. žákyně 4 st. žáci 4 ml. žákyně Přespol. běh ml. žáci 4 st. žáci 4 Leonard Cigna, Martin Krupka, Fr. Moravec, Mychajlo Bilan,Jan Bořecký Junová, Hindová, Perková, Balcárková, ml. žákyně 3 Meckelová st. žákyně stolní tenis ml. žákyně 5 ml. žáci stolní tenis st. žákyně 1 Zrzavá, Růžičková, Kubeschová st. žáci basketbal st. žáci 5 st. žákyně 3 Tůmová, Zrzavá, Tichá, Militká, Straková, Skoko, Černá, Nová, Mai, Křížová 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více