Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2"

Transkript

1 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1). Obr. 1 Úvodní okno při vytváření nového projektu ve váhovém prostředí Quartus II. Kliknutím na tlačítku Next se objeví první okno (New Project Wizard: Direktory, Name, Top-Level Entity [page 1 of 5]), kde se definuje pracovní adresář projektu, název projektu a název nejvyšší úrovně entity (obr. 2). Kliknutím na tlačítko prvního řádku se objeví okno, kde si můžeme nadefinovat cestu k pracovnímu adresáři nebo vytvořit adresář nový a do kterého se budou ukládat všechny vytvářené soubory.v našem případě vytvořím pracovní adresář Zakladni_hradla. V druhém a třetím řádku definujeme název projektu a název nejvyšší úrovně entity. Název projektu a nejvyšší entity může, ale nemusí být stejný jako název pracovního adresáře. Pro tento projekt si nadefinujeme stejné názvy. V následujícím okně (New Project Wizard: Add Files [page 2 of 5]) přiřazujeme soubory do projektu. Např. pokud máme v jiném projektu vytvořený VHDL kód, který budeme používat i v tomto projektu, tak si ho tu můžeme přidat (obr. 3). V našem případě nebudeme přidávat žádný soubor, takže pouze klikneme na tlačítko Next.

2 Obr. 2 První okno New Project Wizard: Directory, Name, Top-Level Entity [page 1 of 5] Obr. 3 Druhé okno New Project Wizard: Add Files [page 2 of 5]

3 Objeví se třetí okno New Project Wizard: Family & Device Settings [page 3 of 5], ve kterém nastavíme FPGA pro které budeme projekt navrhovat (obr. 4). V našem případě: a) Family Cyklone II b) Available Device EP2C35F672C6 (můžeme zkontrolovat s popisem na čipu kitu) Obr. 4 Třetí okno New Project Wizard: Family & Device Settings [page 3 of 5] Ve čtvrtém okně New Project Wizard: EDA Tool Settings [page 4 of 5] lze nastavit použití nástrojů jiných výrobců než Altera. Nebudeme nyní používat, proto ani nebudeme měnit (obr. 5). V posledním pátém okně New Project Wizard: Summary [page 5 of 5] jsou zobrazené všechny volby a nastavení, které jsme v předchozích krocích provedli (obr. 6). Pokud jsou všechny nastavení správné klikneme na tlačítko Finish. Pokud je některé nastavení špatné, můžeme se vrátit zpět k příslušnému nastavení kliknutím na tlačítku Back.

4 Obr. 5 Čtvrté okno New Project Wizard: EDA Tool Settings [page 4 of 5] Obr. 6 Páté okno New Project Wizard: Summary [page 5 of 5]

5 Základní logické hradla AND, OR a XOR Projekt ukazuje postup jednoduchého návrhu krok za krokem ve vývojovém prostředí Quartus II vytvoření nových souborů návrhu, kompilace, simulace a programování. Projekt je vytvořený ve vývojovém prostředí Quartus II ver. 9.1sp2. Zadání příkladu č.1 1. Ve vývojovém prostředí Quartus II realizujte projekt na implementaci základních logických funkcí AND (logický součin), OR (logický součet) a XOR (logická nerovnost). Každá funkce bude mít tři vstupy. 2. Jako vstupy použijte přepínače SW(0) až SW(2). 3. Jako výstup bude sloužit LED dioda LEDR(0). Postup řešení ve vývojovém prostředí Quartus II vytvoření návrhu grafickým editorem (soubor Zakladni_hradla.bdf) Tento soubor vytvoříme: V menu File vybereme položku New. V nabídnutém okně (obr. 7) zvolíme Block Diagram/Schematic Files a potvrdíme tlačítkem OK. Obr. 7 Výběr typu nového návrhu Z menu File vybereme položku Save As a program nám nabídne pracovní adresář projektu pro uložení návrhu s názvem stejným jako je název projektu. Název můžeme, ale nemusíme změnit. Volbu potvrdíme tlačítkem Save.

6 Nakreslení schématu Schéma vytvoříme následujícím způsobem: Na panelů nástrojů (obr. 8) klikneme na tlačítko Symbol Tool Obr. 8 Panel nástrojů V okně Symbol, které se otevře, klikneme na Libraries pro rozbalení nabídky a vybereme primitives logic (viz obr.9) Z adresáře logic vybereme symbol and3 a potvrdíme stlačením tlačítka OK Symbol umístíme na požadované místo na pracovní ploše pohybem myši a vložíme ho kliknutím levým tlačítkem myši Klikneme znovu na Symbol Tool V okně Symbol, které se otevře, vybereme opět primitives pin Z adresáře pin vybereme u umístíme na požadované místo symbol input(vstup) třikrát a následně symbol output(výstup)

7 Obr. 9 Výběr prvku v okně Symbol Jednotlivé vývody propojíme vodiči tak, že klikneme v panelech nástrojů na Othogonal Node Tool a myší táhneme od vstupu/výstupu k jednotlivým pinům. Název a hodnotu pinu přiřadíme tak, že na něm klikneme pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme Properties a v zobrazeném okně definujeme název pinu Pin name(s) a v řádku Default value hodnotu vstupního pinu. Výsledné schéma je na obr. 10. SW0 SW1 SW2 INPUT VCC INPUT VCC INPUT VCC AND3 inst OUTPUT LEDR0 Obr. 10 Výsledné schéma třívstupového hradla AND Nyní musíme fyzicky přiřadit vstupy a výstupy pinům FPGA. V menu Assignments vybereme Pin Planner a nadefinujeme fyzické přiřazení vstupů a výstupů pinům FPGA (viz obr. 10). V Node Name nadefinujeme název vstupu/výstupu/sběrnice a v Location nadefinujeme fyzické umístění pinu v FPGA. Informace o tom, ke kterým pinům FPGA jsou připojeny jednotlivé LED diody, tlačítka, přepínače, sedmisegmentovky, LCD displej atd. nalezneme v dokumentu DE2_UserManuall.pdf. Po nadefinování přiřazení vstupů a výstupů zavřeme okno Pin Planner.

8 Obr. 10 Fyzické přiřazení vstupů a výstupů pinům FPGA Mnohem jednodušší je však naimportovat přiřazení všech dostupných vstupů a výstupů a to následovně: V menu Assignments vybereme Import Assignments a v otevřeném okně klikneme na tlačítko a nadefinujeme cestu k souboru DE2_Pin_assignments.csv (který si předtím stáhneme na lokální disk) a následně klikneme na tlačítko. Pouze musíme dodržet stejné přiřazení názvů vstupů a výstupů jako je ve zmiňovaném dokumentu. Kompilace projektu K tomuto účelu zvolte v menu Processing volbu Compiler Tool a v nově otevřeném okně klikněte na tlačítku Start. Po startu kompilace se automaticky zobrazují následující okna: Okno Compiler Tool (viz obr. 11)

9 Obr. 11 Okno Task stav kompilace V tomto okně můžeme sledovat průběh kompilace. Můžeme sledovat celkový čas kompilace, ale i čas zpracování jednotlivých modulů kompilace a míru úspěšnosti celkové kompilace a jednotlivých modulů v procentech. Okno Message (obr. 12) Obr. 12 Okno Message zprávy z průběhu kompilace V tomto okně jsou zobrazované všechny zprávy, které jsou generované v průběhu kompilace. Zobrazované zprávy mohou být informační (info), varovné (warning) nebo chybové (error). Pokud se objeví chybové zprávy, Quartus II umožňuje lokalizovat tuto chybu přímo v souboru návrhu (dvojklik levým tlačítkem myši na zprávě). Kromě toho umožňuje pomoc při odstranění chyby (z nabídky, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na zprávě vybrat položku Help). Programování/konfigurace Po úspěšné kompilaci můžeme naprogramovat obvod FPGA tlačítkem (Programmer) nebo v menu Tools volbou Programmer. Po spuštění se otevře okno (obr. 13) programátoru. V tomto okně musíme před samotným programováním nastavit položky Hardware Setup a Mode následujícím způsobem: Kliknutím na položku Hardware Setup se objeví okno pro nastavení používaného hardwaru (obr. 14)

10 V zobrazeném okně klikneme na tlačítku Add Hardware, čímž se otevře další okno Add Hardware (obr. 15) V okně Add Hardware kliknout na tlačítku Auto Detect a měl by být nalezen USB-Blaster. Nastavení potvrdíme tlačítkem OK Nastavíme JTAG mód, pokud tomu tak není Obvod FPGA naprogramujeme pomocí souboru Zakladni_hradla.sof, který přidáme do programátoru tlačítkem (Add File). Po přidání souboru zaškrtneme políčko Program/Configure a spustíme programování tlačítkem (Start). Obr. 13 Okno programování/konfigurace Obr. 14 Okno pro nastavení používaného hardwaru

11 Obr. 15 Okno Add Hardware pro nastavení používaného hardwaru Simulace projektu Po úspěšné kompilaci můžeme projekt simulovat. Simulaci vytvoříme následujícím způsobem: Vytvoříme vektorový soubor průběhu signálů (obr. 16) v menu File vybereme položku New. V nabídnutém okně (obr. 7) zvolíme Vector Waveform File a potvrdíme tlačítkem OK Obr. 16 Okno vektorového souboru průběhu signálů Z menu File vybereme položku Save As a program nám nabídne pracovní adresář projektu pro uložení simulace. Zvolíme název Zakladni_hradla.vwf a volbu potvrdíme tlačítkem Save V menu View zvolíme Utility Windows a Node Finder a otevře se okno Node Finder (obr. 17) pomocí kterého vložíme do souboru všechny vstupy a výstupy, které chceme simulovat. Po kliknutí na tlačítku List se nám v levém okně zobrazí všechny dostupné vstupy a výstupy, z nichž vybereme ty, které chceme simulovat a zkopírujeme pomocí CTRL+C a CTRL+V do simulovaného designu (viz obr. 18). Druhou možností je jednoduše požadovaný pin chytit myší a přesunout do designu

12 Obr. 17 Okno Node Finder definice vstupů a výstupů pro simulaci Obr. 18 Okno vektorového souboru s umístěný simulovanými vstupy a výstupy Nastavíme koncový čas simulace z menu Edit zvolíme End Time a v zobrazeném okně nastavíme hodnotu Time na 100ns (viz obr. 19) Obr. 19 Okno pro nastavení koncového času simulace

13 Nastavení simulovaných průběhů pro jednotlivé vstupní piny klikneme na požadovaný pin (např. SW0) a z nabízeného menu zvolíme Count Value nebo klikneme na požadovaném pinu pravým tlačítkem myši a zvolíme Valueb Count Value (viz obr. 20) V zobrazeném okně (obr. 21) nastavíme v záložce Timing Start time 0ps, End time 100ns a Count every 5ns. Obdobně nastavíme požadované průběhy pro piny SW1 (Count every 10ns) a SW2 (Count every 20ns). Po nastavení parametrů vlastní simulace je nutné tuto simulaci uložit. Výsledek simulace následně uvidíme po jejím spuštění volbou z menu Processing Start Simulation (viz obr. 22). Nastavení průběhů je možné aplikovat pouze na část časového intervalu příslušného pinu. Požadovanou část označíme myší a poté nastavíme Value. Pokud např. aplikujeme Forcing High, bude mít v této oblasti signál hodnotu logické 1. Obr. 20 Výběr pinu pro nastavení simulovaného průběhu

14 Obr. 21 Okno pro nastavení vlastního požadovaného simulovaného průběhu Obr. 22 Výsledek simulace

15 Postup řešení ve vývojovém prostředí Quartus II vytvoření návrhu schematickým editorem (soubor Zakladni_hradla1.bdf) Založte si nový projekt s názvem Zakladni_hradla_1. Před začátkem psaní vlastního VHDL kódu je nutné nastavit nejvyšší entitu projektu a nadefinovat vstupy a výstupy projektu. Nejdříve vytvoříme soubor návrhu stejným způsobem jako při použití grafického editoru: V menu File vybereme položku New. V nabídnutém okně (obr. 7) zvolíme Block Diagram/Schematic File a potvrdíme tlačítkem OK. Z menu File vybereme položku Save As a program nám nabídne pracovní adresář projektu pro uložení návrhu s názvem stejným jako je název projektu. Název můžeme, ale nemusíme změnit. Volbu potvrdíme tlačítkem Save. Vytvoření blokového diagramu Schéma vytvoříme následujícím způsobem: Na panelů nástrojů (obr. 8) klikneme na tlačítko Block Tool, vytvoříme blok (viz obr.23), který bude reprezentovat jeden VHDL soubor. Dvakrát klikneme na název bloku (nyní je pojmenován block_name ) a přejmenujeme blok např. na Hradlo_and. hradlo_and SW0 SW1 INPUT VCC INPUT VCC I/O SW0 SW1 SW2 LEDR0 Type INPUT INPUT INPUT OUTPUT OUTPUT LEDR0 SW2 INPUT VCC inst Obr. 23 Blok Hradlo_and s nadefinovanými vstupy a výstupy Nastavení vstupů a výstupů bloku Klikneme na blok pravým tlačítkem myší a zvolíme Properties. Na záložce I/Os (viz obr. 24) vytvoříme vstupy a výstupy bloku u každého stačí nastavit jméno ( Name ) a typ ( Type ). 1. Vstup SW0 INPUT 2. Vstup SW1 INPUT 3. Vstup SW2 INPUT 4. Výstup LEDR0 OUTPUT

16 Obr. 24 Nastavení vstupů a výstupů Vytvoření vstupů a výstupů projektu Na panelů nástrojů (obr. 8) klikneme na tlačítko Symbol Tool V okně Symbol, které se otevře, klikneme na Libraries pro rozbalení nabídky a vybereme primitives logic (viz obr.9). Z adresáře pin vybereme u umístíme na požadované místo symbol input(vstup) třikrát a následně symbol output(výstup) Jednotlivé vývody propojíme vodiči tak, že klikneme v panelech nástrojů na Orthogonal Conduit Tool a myší táhneme od vstupu/výstupu k jednotlivým pinům. Název a hodnotu pinu přiřadíme tak, že na něm klikneme pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme Properties a v zobrazeném okně definujeme název pinu Pin name(s) a v řádku Default value hodnotu vstupního pinu. Fyzické přiřazení vstupů a výstupů pinům FPGA Nyní musíme fyzicky přiřadit vstupy a výstupy pinům FPGA. Můžeme postupovat jako v předchozím příkladu přiřadit piny použitím vnitřního editoru a v menu Assgnments vybereme Pin Planner a nadefinujeme fyzické přiřazení vstupů a výstupů pinům FPGA (viz obr. 10). V Node Name nadefinujeme název vstupu/výstupu/sběrnice a v Location nadefinujeme fyzické umístění pinu v FPGA. Pokud nechceme použít vnitřní editor, protože práce v něm je zdlouhavá, můžeme rovnou editovat soubor Zakladni_hradla_1.qsf (viz obr. 25), ve kterém je toto přiřazení uloženo. V tomto souboru jsou uloženy parametry o použitém FPGA. Pod tyto definice můžeme začít vkládat přiřazení pinů FPGA vstupům a výstupů entity. Toto přiřazení se provádí následujícím způsobem: set_location_assignment PIN_N25 to SW0 kde: PIN_N25 je označení pinu FPGA a SW0 je označení vstupu nebo výstupu ve VHDL kódu

17 Tímto způsobem lze přiřadit všechny vstupy a výstupy entity. Obr. 25 Výsledný QSF soubor Vygenerování VHDL souboru Dalším krokem je vygenerování VHDL souboru pro top_block. Protože již máme nadefinovány vstupy a výstupy tohoto bloku, bude vygenerovaný soubor automaticky obsahovat jejich definici v jazyku VHDL. Klikneme na blok pravým tlačítkem myši a v menu zvolíme Create Design File from Selected Block V okně, které se objeví (viz obr. 26) zatrhneme VHDL a potvrdíme tlačítkem OK Otevře se okno s vygenerovaným VHDL kódem (viz obr. 27)

18 Obr. 26 Okno pro výběr typu souboru návrhu Obr. 27 Okno s vygenerovaným VHDL kódem Úprava vygenerovaného VHDL kódu Ve vygenerovaném kódu vidíme rozdělení do dvou základních částí: 1. ENTITY definuje rozhranní (interface) navrhovaného modulu pomocí PORT jsou deklarovány vstupy a výstupy bloku 2. ARCHITECTURE definuje obsah modelu definovaného entitou První část nám nadefinoval automaticky sám Quartus díky tomu, že jsme již dříve nadefinovali vstupy a výstupy bloku. Samotné chování návrhu pak již záleží jen na nás. V tomto ukázkovém příkladu je použit jen základní propojovací příkaz, který spojí vstupy návrhu s výstupem, abychom mohli lehce ověřit funkci návrhu. Tento příkaz je v následující ukázce zobrazen modrou tučnou barvou.

19 LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; -- Entity Declaration ENTITY top_block IS -- {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE! PORT ( SW0 : IN STD_LOGIC; SW1 : IN STD_LOGIC; SW2 : IN STD_LOGIC; LEDR0 : OUT STD_LOGIC ); -- {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE! END top_block; -- Architecture Body ARCHITECTURE top_block_architecture OF top_block IS BEGIN LEDR0 <= SW0 and SW1 and SW2; END top_block_architecture; Následuje spuštění kompilace projektu a po jejím úspěšném provedení konfigurace FPGA kitu a nahrání konfiguračního souboru do hradlového pole. Dodatek Přehled souborů projektu (výběr): *.qpf (Quartus Project File) Soubor projektu v prostředí Quartus *.qsf Sřiřazení vstupů a výstupů k pinům HW obvodu *.bdf (Block Diagram/Schematic File) Soubor grafického editoru popisující strukturu zapojení *.vhd VHDL soubor *.vwf Soubor pro simulaci, obsahující průběhy jednotlivých signálů *.sof zkompilovaný projekt

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více