Metodická příručka pro obor Kadeřník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro obor Kadeřník"

Transkript

1 Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1

2 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty, pracovním sešitem a dalšími doplňkovými materiály, které jsou určeny ke školní výuce i pro samostudium. Kromě cvičení k procvičení a upevnění terminologie pro tento studijní obor prezentované a systematicky uspořádané ve skriptech pracovní sešit obsahuje rovněž cvičení k procvičení poslechu s porozuměním, k nimž byly pořízeny nahrávky namluvené rodilým mluvčím. Další možnost akvizice této slovní zásoby a dalších jazykových jevů poskytují interaktivní cvičení dostupná na školní síti. Součástí sady jsou i kopírovatelné testy, které se zaměřují na ověření zvládnutí odborné slovní zásoby pro obor Kadeřník. Skripta a jejich doplňky navazují na jakoukoli středoškolskou jazykovou učebnici pro výuku anglického jazyka. Metodická příručka také obsahuje náměty k dalším rozšiřujícím aktivitám. Kadeřník je tříletý studijní obor, který se zaměřuje na přípravu na budoucí povolání. Absolventi najdou své uplatnění v kadeřnických salónech a kadeřnických provozovnách. V rámci své odbornosti mohou působit rovněž jako soukromí podnikatelé. Také se mohou realizovat v obchodech s drogérií a parfumérií. V oblasti těchto služeb lze očekávat, že se budou také setkávat se zahraniční klientelou, je tudíž více než samozřejmé, že je při přípravě na budoucí povolání velmi důležité zaměřit se na odbornou slovní zásobu a komunikaci se zákazníkem. Obecná doporučení: 1. Systematické používání těchto materiálů Skripta spolu s doplňky jsou koncipovány k používání během celého středoškolského učiva Zároveň adekvátně mapují učivo stěžejních odborných předmětů. Obsah je rozdělen adekvátně do jednotlivých ročníků. Je proto důležité plánovat práci s těmito materiály systematicky již od prvního ročníku. 2. Systematické procvičování terminologie v rámci rozvíjení řečových dovedností Cílem vzdělávání v cizích jazycích je především získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Aby žáci byli schopni mluvit, psát, poslouchat a číst s porozuměním na patřičné úrovni, potřebují mimo jiné mít k tomu adekvátní jazykové prostředky, ať už gramatické tak i lexikální. 3. Systematické prolínání obecné a odborné slovní zásoby Ve většině vyučovacích hodin anglického jazyka, kdy žáci rozvíjí své řečové dovednosti, je používána obecná slovní zásoba. Studenti používají běžnou jazykovou učebnici, časopisy či jiné materiály. I v těchto situacích lze vhodně aktivizovat odbornou slovní zásobu, která spolu s tou obecnou může být použita například k procvičování různých gramatických jevů. Organizace výuky Výuka cizího jazyka probíhá jinak u začátečníků, jinak u méně a více pokročilých žáků. Vezmeme-li v úvahu měřítka modelové stupnice Společného evropského rámce jazykových dovedností, tak se kadeřníci - studenti prvního cizího jazyka na počátku středoškolské docházky nacházejí na úrovni mezi A1 a A2. Cílem podle našeho školního vzdělávacího programu je dovést je do úrovně A2+. Studenty prvního cizího jazyka na střední škole (pro které jsou tato skripta určena) tudíž lze považovat za mírně jazykové pokročilé.tato skripta společně s pracovním sešitem a dalšími doplňujícími materiály se zaměřují především na rozšíření slovní zásoby o slovní zásobu odbornou v rámci daného oboru. I když prioritně se tyto materiály zaměřují na tuto terminologii, sekundárně zároveň procvičují a zdokonalují další jazykové prostředky, ať už gramatické, tak lexikální. Pro systematickou organizaci výuky lze doporučit zařadit práci se skripty například vždy na začátek a konec školního roku, s výjimkou prvního ročníku, kdy je lépe seznámení se skripty posunou k pololetí. 2

3 Motivace V průběhu výuky je nesmírně důležité získat studenty k aktivní spolupráci a zájem o jazyk. Při procesu osvojování je velmi důležitá motivace. V podstatě existují dva druhy motivačních faktorů, vnitřní a vnější, které se mohou dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Určitými kombinacemi těchto faktorů lze dosáhnout toho, aby se žáci výuce angličtiny nebránili, ale naopak, aby byli pozitivně naladěni na přijímání nových informací. Mezi nejvýznamnější motivační faktory při výuce cizího jazyka patří: a) nadšení vyučujícího b) osobní úspěch c) reálné stanovení cíle d) aktivní zapojení e) obměňování aktivit f) názornost g) příklady blízké žákům a) nadšení vyučujícího Velmi důležité je, aby žáci před sebou viděli učitele nadšeného pro svůj předmět. Musíme umět "prodat" to, co učíme. Měli bychom alespoň projevit zájem o obor, kterému se studenti věnují. Měli bychom se ptát, proč se rozhodli právě pro tuto profesi, co je na ní tak zajímavé, o čem zajímavém se v odborných předmětech učí. Určitě bychom měli umět jim také dokázat, jak je dobré umět se domluvit anglicky. A najdeme-li společnou řeč a můžeme-li si popovídat o tom, co nás zajímá a co je pro nás důležité, čímž naše práce samozřejmě je, tím lépe. A nadšení je velice nakažlivé. b) osobní úspěch Velmi silným motivačním faktorem je jistě osobní úspěch, který je hnací silou celého procesu učení. Pokud se na hodině někomu dostane uznání nebo pochvaly, bude v příští hodině díky svému úspěchu pozitivně naladěn a získá důvěru ve své schopnosti naučit se anglicky. Naopak stačí několik malých neúspěchů v hodinách angličtiny a žáci jsou zcela upřímně ochotni prohlásit, že se tento jazyk stejně nikdy nenaučí. Pokud je z tohoto omylu pozitivním individuálním přístupem nevyvedeme, budou bojovat s angličtinou celý život. c) reálné stanovení cíle Žáci by měli vždy vědět, co mají dělat a kdy má být úkol ukončen. Neustále je třeba ujišťovat je o tom, že se na vás mohou kdykoli obrátit, pokud budou potřebovat radu. Některé úkoly ve skriptech a pracovním sešitě jsou jednoduché, aby je mohli úspěšně splnit samostatně, jiné je vhodné řešit ve dvojicích nebo skupinách. Někdy je zapotřebí žákům více či méně pomoci. Důležité je myslet na to, aby jistý pokrok měli možnost pocítit úplně všichni, i ti nejméně zdatní v angličtině. Nešetřeme chválou a jinými formami ocenění, když některý z žáků dosáhne při učení jakéhokoli úspěchu. Je dobré vyvážit každou úlohu tak, aby byla zároveň zvládnutelná i závažná. Pokud se cvičení jeví jako jednoduché, dejme na něj méně času a naopak na obtížnější dopřejme času více. d) aktivní zapojení Přesvědčujme se, že se všichni studenti aktivně zapojují do výuky. Je vhodné již na první hodině požádat je, aby si na angličtinu sesedli dohromady co možná nejblíže k tabuli. Nejenže budeme mít o jejich práci lepší přehled, ale budeme si i lépe rozumět a určitě tak umožníme žákům lepší porozumění nejen nám ale i při pouštění poslechu z CD přehrávače. Čím blíže k sobě při komunikaci máme, tím je komunikace efektivnější. O komunikaci nám jde na prvním místě. 3

4 e) obměňování aktivit Nezapomínejme na zásadu obměňování aktivit během vyučování. Dbejme na promyšlení si hodiny tak, aby byla vyvážená. Na začátku hodiny zařaďme krátkou zahřívací aktivitu, kterou si navodíme pozitivní tvůrčí atmosféru. Zařazujme hádanky, hry, kvízy, problémové úlohy, při kterých budou využívat vlastní iniciativu. Vše, co provokuje studenty k přemýšlení, pomáhá také motivovat. Skripta a ostatní doplňující materiály poskytují širokou škálu nejrůznějších příležitostí k procvičování, upevňování a aktivizaci učiva právě zajímavou a motivující formou. f) názornost Dalším důležitým nástrojem motivace je názornost. Proto také skripta stejně tak jako pracovní sešit obsahují značné množství obrázků, schémat, grafů a dalších názorných pomůcek. Při osvojování slovní zásoby názornost je bezpochyby velmi nápomocná. Čím více názornosti, tím pevnější je zakotvení nového pojmu v paměti studentů. Nejnázornější pomůckou jsou reálné předměty, kterými můžeme obohatit výuku, zvláště když je využijeme nějakou atraktivní formou, jako je hra, kvíz apod. g) příklady blízké žákům Zkusme se naučit myslet tak, aby to byl blízké našim žákům. Dávejme jim příklady, které se týkají jejich vlastních zkušeností, například využijme jejich zkušeností z praktického vyučování, z praxe, z brigád apod. Žáci budou určitě motivováni, pokud se budou cítit "jako ryba ve vodě". Učitel anglického jazyka tyto zkušenosti nemá, tudíž je to oblast, kde se žáci budou cítit zkušenější, což jim poskytne jistou sebedůvěru a motivaci k sebeprosazení. Jazykové prostředky Cílový jazyk, který se žáci učí, by měl sloužit především ke komunikaci. Požadavek komplexnosti všech jazykových prostředků vychází z jejich funkce v řeči. Je důležité, aby jevy lexikální a gramatické byly vzájemně propojeny. Proto skripta nenabízí pouhé seznamy odborné slovní zásoby, ale celou řadu textů, schémat a popisek, které nabízejí slovní zásoby vždy v kontextu. Slovní zásoba Slovní zásoba je nejzákladnější jazykový prostředek, který potřebujeme k získání řečových dovedností. Abychom mohli mluvit, poslouchat, číst a psát anglicky, nezbytně potřebujeme dobrou znalost slovíček. Chceme-li hovořit o tom, co se učíme ve škole, o své odbornosti, o své praxi, o svých pracovních zkušenostech - současných či budoucích, o svých pracovních ambicích, atd., potřebujeme znát alespoň základní odbornou slovní zásobu. Vzdělání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, akvizici slovní zásoby čítající minimálně 960 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně A2+ asi 150 lexikálních jednotek. Slovní zásobu můžeme dělit na aktivní a pasivní. Aktivní slovní zásoba je ta, kterou člověk běžně používá, a pasivní je ta, které sice rozumí, ale používá ji spíše výjimečně. Aktivní slovní zásoba je vždy méně obsáhlá než slovní zásoba pasivní. Podle našich zkušeností studenti mají poměrně širokou slovní zásobu pasivní, ale poměrné značné problémy v ústní komunikaci dané velmi omezenou slovní zásobou aktivní. Proto se snažíme hledat cesty k obohacování a aktivizaci jejich lexikální výbavy. 4

5 Osvojování slovní zásoby Požadavky kladené na osvojení slovní zásoby jsou určeny podle toho, co je našim cílem, čili jaké máme požadavky na cílový jazyk - jinými slovy, kde a jak hodláme daný cizí jazyk používat. Podle Společného evropského referenčního rámce student dosahující jazykové úrovně A2 používá řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své vzdělání a své současné nebo poslední zaměstnání. Středně pokročilý student na jazykové úrovni B1 rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Může nepřipraven začít konverzovat o tématech, která mu jsou známá, osobně ho zajímají nebo souvisejí s každodenním životem - jako např. rodina, koníčky, práce, atd. Je tudíž evidentní, že studenti střední školy vedle obecné slovní zásoby potřebují zvládnout také alespoň základy slovní zásoby odborné v rámci oboru, kterému se budou po studiu věnovat. Je pochopitelně žádoucí, aby tato slovní zásoba byla spíše aktivní než pasivní. Mezi osvojováním slovní zásoby aktivní a pasivní je zásadní rozdíl. Podstatným rozdílem je, že při aktivním osvojování se snažíme o to, aby žák osvojovaný výraz aktivně používal v pokud možno více souvislostech. Nově osvojovaný výraz by měl vždy být uváděn v kontextu. Při absenci kontextu většinou nedojde k aktivnímu osvojení. A my se snažíme především o aktivní osvojení. Tento proces má několik etap: a) seznámení se s novým výrazem b) uvědomení si významu c) uvědomělé zapamatování d) upevnění e) aktivizace Jakmile se žáci seznámí s novým výrazem, mělo by toto poznání proběhnout současně s jeho pochopením (porozuměním) a mělo by dojít k uvědomělému zapamatování. Pro trvalé zapamatování je potřeba, aby měli žáci příležitost danou jednotku opakovaně (co možná nejčastěji) použít, a to v různém kontextu. Způsobů, jak si osvojovat slovní zásobu je více. Každému vyhovuje jiná metoda, každý by měl vědět, který způsob mu nejvíc vyhovuje, je nejpohodlnější, nejzábavnější a je pro něj největším přínosem. Obecně nelze říci o jakékoli metodě, že tato je ta nejlepší. Na paměti však bychom měli mít několik pravidel či principů, které platí vždy: 1. Čím názorněji si slovní zásobu osvojujeme, tím lépe. 2. Slova dostávají konkrétní význam pouze v určitém kontextu. 3. Pamatujeme si pouze ta slova, která používáme. 5

6 Názornost Osvojování slovní zásoby probíhá daleko efektivněji a rychleji, učíme-li se slovní zásobu názorně. Spojí-li se nám slovo nebo výraz se zrakovým vjemem, tedy s myšlenkou, kterou vyjadřuje, budeme si jej pamatovat mnohem lépe. Tento způsob půjde nejlépe aplikovat zejména na některá podstatná jména, popřípadě přídavná jména, hůře již na abstraktní slova. To je také důvod, proč ve skriptech najdeme poměrně velké množství obrazového materiálu. Některá témata jsou prezentována především na principu názornosti. Jsou to zejména ty okruhy odborné slovní zásoby, které jsou znázorněny formou obrazového slovníku, kdy studenti mají za úkol tyto pojmy si zapamatovat a následně je použít při doplnění těchto výrazů k příslušným obrázkům. Tento princip lze aplikovat různou formou, například lze studentům doporučit, aby si do sešitů kreslili obrázky. Procvičení nebo ověření znalosti slovní zásoby lze provést formou kresleného diktátu. Samozřejmě se nabízí široká škála her s využitím obrázků. Popis obrázku Popisování obrázků je vynikající způsob praktického procvičování cizího jazyka. Budou-li studenti neustále mluvit jen o sobě, svém každodenním životě, zájmech, atd., budou pravděpodobně používat neustále stejný typ slovní zásoby a jen těžko budou nuceni vyjádřit něco jiného. Popis obrázků je naopak bude nutit používat různou slovní zásobu. Každý obrázek ukazuje něco jiného, dokonce i věci a situace, se kterými se v běžném životě nikdy nesetkáváme. Jak popisovat obrázek? Nejdříve je vhodné říci stručně, co obrázek ukazuje jako celek. Vždy je dobré postupovat od obecných věcí k detailům. Dále je dobré rozdělit si obrázek na části a popisovat co je v popředí, v pozadí, popřípadě v dálce. Naučíme žáky používat výrazy: in the foreground, in the background, in the distance. Můžeme také popisovat, co je v jaké části obrázku, např. vlevo, vpravo, uprostřed nebo v rohu a případně i blíže specifikovat - viz obrázek níže. Jsou-li na obrázku lidé, je dobré stručně je popsat a vyjádřit, co právě dělají, o čem pravděpodobně hovoří apod. Určitě je velmi důležité umět vyjádřit také vlastní názor. Studenti se mohou snažit zamyslet nad tím, co je to za obrázek, kde byl asi pořízen, proč, mohou zkusit odvodit, co se odehrávalo před tím a co bude následovat, apod. Fantazii se meze nekladou, je možné vymyslet celý příběh založený na obrázku. Některé obrázky mohou vyvolat diskusi na nějaké odborné téma, o kterém se pak následně dá zajímavě pohovořit. Vybíráme-li obrázky k popisu, volíme především ty, které pomohou použít danou slovní zásobu, se kterou se žáci právě seznámili a potřebují si ji zapamatovat, použít v novém kontextu nebo si ji potřebují prostě procvičit a upevnit. 6

7 Slovní zásoba v kontextu Dalším důležitým principem pro učení slovní zásoby je fakt, že slova dostávají konkrétní význam až v kontextu. Proto je vhodné aplikovat nové výrazy v rámci různých kontextů, čímž se jednak konkretizuje daný význam a zároveň se tak nové lexikum procvičuje a upevňuje. To je také důvod, proč většina slovní zásoby je prezentována formou textů. Skripta obsahují celou řadu odborných článků, které přispívají k zopakování, procvičení, případně i prohloubení učiva odborných předmětů. V cizím jazyce nám slouží především pro nácvik čtení s porozuměním. V první fázi při práci s takovými texty nám jde o celkové porozumění. O čem daný článek je? Co je mi jasné již po prvním zběžném přečtení? V další fázi studenti hledají slovní zásobu, která je pro ně nová nebo je daná v novém kontextu. Na základě právě kontextu a svých zkušeností se snaží odhadnout významy těchto nových výrazů. Je samozřejmě možné pracovat s vhodnými slovníky, ať už významovými nebo překladovými. Zároveň je dobré, aby měli žáci možnost ověřit si význam u učitele, protože některá slova mají více významů. Již v téže vyučovací hodině, kdy je žák seznámen s novým lexikem, je vhodné, aby byla dána příležitost k použití tohoto lexika v dalším kontextu. Proto následně za texty jsou zařazena cvičení sloužící k použití a tudíž procvičení a upevnění nové slovní zásoby. Další kontexty jsou poskytnuty prostřednictvím cvičení v pracovních sešitech, poslechových cvičení, interaktivních cvičení na školní počítačové síti. Ani tímto nejsou zdaleka vyčerpány všechny možnosti. Podle potřeby a možností může učitel rozšířit toto procvičování o další aktivizaci formou dalších aktivit, jako jsou například hry apod. Příbuzná slova Slova si také lépe zapamatujeme, když se budeme učit skupiny slov, která se týkají podobného tématu nebo mají spolu něco společného. Díky takovému učení také lépe pochopíme rozdíly mezi jednotlivými výrazy. Na podobném principu lze také pracovat s protiklady. Při seznamování se s novým lexikem je užitečné uvědomit si tuto příbuznost - slova, která mají stejný či podobný význam, slova, která mají význam opačný, a také další slova, která patří k tomuto tematickému okruhu. Na tomto principu jsou vystavěné jednotlivé lekce. Slovní zásoba je zde prezentována v jednotlivých lekcích, které představují vždy nějaké odborné téma. Výběr témat vychází z obsahu učiva v odborných předmětech, které jsou pro tento obor stěžejní. Každá lekce představuje přiměřené množství odborné slovní zásoby, která obsahuje převážně příbuzná slova, tedy slova patřící ke stejnému tématu, dále pak případně slova a výrazy, které žáci potřebují k porozumění textu prezentující dané téma. Slovní mapy Slovní mapa je názorně zpracovaný přehled slovní zásoby, kde jsou slova tříděna do skupin podle příbuznosti významu. Koncept slovních map je všestranně využitelný a flexibilní. Je možné si je různě přizpůsobovat podle požadavku učitele či představ žáků. Slovní mapy pomáhají především k uvědomení si příbuznosti slov, jejich vzájemných vztahů, následně i jejich významů, procvičení pravopisu atd. Jsou efektivní v různých fázích osvojování slovní zásoby, tudíž můžeme s nimi pracovat již při prvotním procvičování, tak při opakovací aktivizaci, případně i ověřování znalosti slovní zásoby. 7

8 Jazykové hry Při výuce angličtiny či konverzace v anglickém jazyce zařazujeme vhodně jazykové hry, které efektivně přispívají k praktickému ovládání jazyka. Při hře jsou žáci upoutáni samotnou hrou, a proto často mizí ostýchavost, někdy i nechuť vyjadřovat se v cizím jazyce. Hry pomáhají odstranit překládání z mateřského jazyka, vytváření základy myšlení v cizím jazyce. Příklady jazykových her Přiřazování synonyma protiklady kolokace rozdělené věty složená slova slova a jejich definice slova a obrázky Obrázkový diktát Hot seat / Kufr (studenti vysvětlují slova ve skupinách, ostatní hádají) Odd one out (studenti vyřazují slovo ze skupiny 4-5 slov, které významově do skupiny nepatří)) Word tennis / Slovní asociace (studenti rychle odpalují slova významově k sobě patřící) Bingo (více variant, např. jednoduchá verze - učitel nadiktuje 9 slov, které studenti napíší do obdélníku rozděleného do 9 polí (3x3), dále uvádí tato slova v definicích nebo v kontextu, studenti slova škrtají, mají-li 3 křížky vertikálně, horizontálně nebo diagonálně, zvolají "bingo") Tic-tac-toe / Piškvorky (soutěž 2 týmů formou kvizu, za správnou odpověď tým získává bod - kolečko nebo křížek, vítězí tým, který získá 3 vertikálně, horizontálně nebo diagonálně) Aktivní osvojení slovní zásoby Kdy můžeme říci, že žák dané slovo skutečně zná? Měl by znát a umět následující: znát základní význam znát také další významy znát jeho gramatické vlastnosti (nepravidelné tvary apod.) znát jak se používá (slovní vazby, kolokace apod.) umět ho správně napsat umět ho správně vyslovit umět ho použít ve správném kontextu umět ho použít ve správné situaci umět ho použít bez delšího přemýšlení 8

9 Bibliografie Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Univerzita Palackého v Olomouci. MŠMT ČR 2002 Metodika výuky anglického jazyka na druhém stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe. Markéta Bilanová, Eva Lorencovičová, Jan Netolička 9

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Interaktivní CLIL video písničky

Interaktivní CLIL video písničky Interaktivní CLIL video písničky Obsah Úvod... 2 Cíl a cílová skupina... 2 Struktura materiálu... 2 Práce s materiálem... 3 Kombinace video písniček s dalšími výukovými prostředky... 3 Zařazení interaktivních

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Charakteristika kurzu AEC

Charakteristika kurzu AEC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu AEC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Charakteristika kurzu SECB

Charakteristika kurzu SECB CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SECB Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingea Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingea Live o.p.s.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Chyba! Chybný vložený objekt. Obsah: 1. Výchozí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

Procvičování pravopisu i, í/ y, ý po obojetných souhláskách

Procvičování pravopisu i, í/ y, ý po obojetných souhláskách Procvičování pravopisu i, í/ y, ý po obojetných souhláskách On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině ve 4. ročníku Vyučující: Mgr. Anna Flanderková Tento Tato webinář diskuze je součástí

Více