Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD."

Transkript

1 Spotreba, úspory, investície

2 Spotreba Úspory Investície HDP AD

3 Spotreba (C) celkové výdavky domácnosti vynaložené na spotrebu tovarov a služieb za určité časové obdobie.

4 Spotrebná funkcia C = C A + MPC. DI C výdavky na spotrebu C A autonómna spotreba MPC hraničný sklon k spotrebe DI disponibilný dôchodok

5 Spotrebná funkcia znázorňuje vzťah medzi výdavkami na spotrebu a disponibilným dôchodkom.

6 Spotrebná funkcia 45 priamka C úspory C = C A + (MPC. DI) B spotreba čerpanie z úspor DI

7 Osobný dôchodok je hrubý príjem jednotlivca alebo domácnosti.

8 Disponibilný dôchodok (DI) je dôchodok domácnosti po zaplatení priamych daní. Platí, že DI = C + S

9 Autonómna spotreba (C A ) predstavuje spotrebné výdavky domácnosti, ktoré sú nezávislé od príjmu.

10 45 priamka C = DI B bod zvratu Spotrebná funkcia sa pretína so 45 priamkou.

11 Priemerný sklon k spotrebe (APC) APC = C DI C = výdavky na spotrebu DI = disponibilný dôchodok

12 Hraničný sklon k spotrebe (MPC) MPC = C DI časť každej dodatočnej jednotky dôchodku vynaloženého na spotrebu.

13 Derminanty spotreby Očakávania Bohatstvo domácností Úvery Dane Cenová hladina

14 Výdavky na spotrebu (C) B 45 priamka C 2 C C Disponibilný dôchodok (DI)

15 Posun spotrebnej funkcie sa odráža v posunoch krivky AD: posun spotrebnej funkcie smerom dole vedie k posunu krivky AD doľava posun spotrebnej funkcie smerom hore vedie k posunu krivky AD doprava

16 Úspory predstavujú časť disponibilného dôchodku, ktorú domácnosti usporia. S = DI C

17 Úsporová funkcia S = C A + MPS. DI C A autonómna spotreba MPS hraničný sklon k úsporám DI disponibilný príjem vyjadruje vzťah medzi výškou úspor a disponibilným dôchodkom.

18 Úsporová funkcia S DI

19 Hraničný sklon k úsporám (MPS) MPS = S DI predstavuje dodatočné úspory vytvorené dodatočnou jednotkou dôchodku.

20 Platí vzťah: MPC + MPS = 1

21 Investície (I) ovplyvňujú AD vedú k akumulácii kapitálu

22 Výsledkom investícií je : Dôchodkový efekt Kapacitotvorný efekt

23 Investovanie Obecne = nákup finančných alebo reálnych aktív podľa ekonomickej teórie = výdavky, ktoré zvyšujú reálnu tvorbu kapitálu

24 Investičné výdavky zahŕňajú v danom časovom období výdavky na fixný kapitál výdavky na bytovú výstavbu zmeny v podnikových zásobách

25 investičné rozhodnutia podnikateľov ovplyvňujú: Príjmy Náklady investovania Očakávania Dane a daňový systém

26 Investičný multiplikátor Koeficient, ktorý udáva, o koľko sa zvýši dôchodok, ak sa zvýšia investície

27 Vzťah medzi investíciami a vytváraným domácim produktom: Y = k. I Y prírastok domáceho produktu I prírastok investícií k investičný multiplikátor Potom k = Y/ I alebo k = 1/1 MPC resp. k = 1/MPS

28 KONTROLNÉ OTÁZKY 1. Čo vyjadruje spotrebná funkcia? 2. Čo zisťujeme porovnaním spotrebnej funkcie a 45 priamky? 3. Aký je rozdiel medzi osobným dôchodkom a disponibilným dôchodkom? 4. Čo vyjadruje úsporová funkcia? 5. Ako zistíme bod zvratu pri úsporovej funkcii? 6. Vysvetlite, čo vyjadruje hraničný sklon k spotrebe a hraničný sklon k úsporám. 7. Vysvetlite, kedy je hraničný sklon k spotrebe väčší ako hraničný sklon k úsporám. 8. Vysvetlite, aké faktory a akým spôsobom ovplyvňujú výšku spotreby.

29 9. Čo vyjadruje priemerný sklon k spotrebe? 10. Vysvetlite dôchodkový a kapacitotvorný účinok investícií. 11. Aké činitele ovplyvňujú výšku investícií? 12. Čo vyjadruje investičný multiplikátor?

30 Úloha 1. Priraďte k nasledujúcim pojmom príslušné definície: a) Spotrebná funkcia b) 45 priamka c) Autonómna spotreba d) Hraničný sklon k úsporám e) Dôchodkový efekt investícií f) Úsporová funkcia g) Disponibilný dôchodok h) Kapacitotvorný efekt investícií i) Hraničný sklon k spotrebe j) Agregátny dopyt k) Spotreba domácností l) Bod zvratu m) Priemerný sklon k spotrebe 1. Časť spotrebných výdavkov, ktoré realizujú domácnosti aj pri nulovom dôchodku. 2. Zmena spotreby vyvolaná zmenou disponibilného dôchodku. 3. Bod, v ktorom sa spotrebná funkcia pretína so 45 priamkou. 4. Celkové množstvo výstupu požadované pri rôznych úrovniach cenovej hladiny. 5. Závislosť spotreby od disponibilného dôchodku. 6. Spotreba delená disponibilným dôchodkom. 7. Grafické znázornenie situácií, pri ktorých sa spotreba rovná disponibilnému dôchodku. 8. Rastom investícií následne rastie HDP, zamestnanosť aj dôchodky. 9. Celkové výdavky domácnosti vynaložené na spotrebu statkov za dané časové obdobie. 10. Závislosť výšky úspor od disponibilného dôchodku. 11. Dodatočné úspory vytvorené dodatočnou jednotkou dôchodku. 12. Dôchodok, ktorý majú domácnosti k dispozícii na spotrebu a úspory. 13. Rastom investícií sa zvyšuje akumulácia kapitálu, následne rastie potenciálny produkt a dochádza k ekonomickému rastu.

31 Úloha 2. V tabuľke sú uvedené údaje o výške disponibilného dôchodku a spotrebe. Vypočítajte výšku úspor a nakreslite úsporovú funkciu. DI C S

32 Úloha 3. V tabuľke sú uvedené údaje o veľkosti disponibilného dôchodku a spotreby. a) Doplňte do tabuľky chýbajúce údaje. b) Na základe údajov v tabuľke nakreslite spotrebnú funkciu a vyznačte bod zvratu. c) Na základe údajov v tabuľke nakreslite úsporovú funkciu a vyznačte bod zvratu. Disponibilný dôchodok (DI) Spotreba (C) Úspory (S) Priemerný sklon k spotrebe (APC) Hraničný sklon k spotrebe (MPC) Hraničný sklon k úsporám (MPS)

33 S Úloha 4. V grafe je znázornená úsporová funkcia. Na základe grafu vypočítajte hraničný sklon k spotrebe S DI

34 Úloha 5. V tabuľke sú uvedené hodnoty disponibilného dôchodku. a) Doplňte do tabuľky hodnoty spotreby, ak je autonómna spotreba 125 a hraničný sklon k spotrebe je 0,40. b) Vypočítajte bod zvratu. c) Nakreslite spotrebnú funkciu a v grafe vyznačte bod zvratu. Disponibilný dôchodok (DI) Spotreba (C)

35 Úloha 6. V tabuľke sú uvedené hodnoty disponibilného dôchodku. a) Doplňte do tabuľky hodnoty úspor, ak je autonómna spotreba 120 a hraničný sklon k úsporám je 0,45. b) Vypočítajte bod zvratu. c) Nakreslite úsporovú funkciu a v grafe vyznačte bod zvratu. Disponibilný dôchodok (DI) Úspory (S)

36 Úloha 7. Zakreslite do grafu, aký vplyv budú mať na spotrebnú funkciu nasledujúce skutočnosti: a) Optimistické očakávania do budúcnosti b) Zvýšenie hodnoty vlastnených aktív c) Prudký pokles cien akcií d) Pokles úrokovej miery pri spotrebných úveroch e) Zvýšenie priamych daní

37 Úloha 8. Sú nasledujúce tvrdenia správne? ÁNO/NIE a) Súčet hraničných sklonov k spotrebe a k úsporám je rovný jednej. b) K čerpaniu z úspor dochádza vtedy, ak je súčasná spotreba nižšia ako disponibilný dôchodok. c) Dane a daňový systém nemajú vplyv na investičné rozhodnutia firiem. d) Úsporová funkcia je zrkadlovým obrazom spotrebnej funkcie. e) Agregátny dopyt je iba súčtom výdavkov domácností na spotrebu a výdavkov firiem na nákup investičných statkov. f) Ak sa disponibilný dôchodok zvýši z 300 na 400, výdavky na spotrebu sa zvýšia o 80. Potom hraničný sklon k úsporám bude 0,8. g) Výška autonómnej spotreby závisí na nedôchodkových determinantoch napr., autonómna spotreba sa zvýši, ak sa zvýši bohatstvo domácností. h) Technologický vývoj a inovácie majú vplyv na investície. i) Zmeny v spotrebe a v investíciách sa odrážajú v posune krivky agregátneho dopytu.

38 Zdroje: STANÍKOVÁ, Z.: Ekonómia - cvičebnica, 1. vydanie, EDIS vydavateľské centrum ŽU, Žilina 2015 KUCHARČÍKOVÁ, A., HOLKOVÁ, B., KOZUBÍKOVÁ, Z., STANÍKOVÁ, Z., TOKARČÍKOVÁ, E.: Základy ekonomickej teórie - cvičebnica, 1. vydanie, EDIS vydavateľské centrum ŽU, Žilina 2015 KUCHARČÍKOVÁ, A., TOKARČÍKOVÁ, E.: Základy ekonomickej teórie pre informatikov, 1. vydanie, EDIS vydavateľské centrum ŽU, Žilina 2015 LISÝ, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, 1. vydanie, IURA EDITION, Bratislava 2005 PARKIN, M.: Macroeconomics, 11 th edition, Pearson Education Limited, UK, 2014 SCHILLER, B. R.: Makroekonomie, 1. vydanie, Computer Press, Brno 2004 Tento študijný materiál vznikol v rámci riešenia projektu: Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce úspešný absolvent pre potreby praxe ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Dopyt, ponuka, trhová rovnováha. Ing. Zuzana Staníková, PhD.

Dopyt, ponuka, trhová rovnováha. Ing. Zuzana Staníková, PhD. Dopyt, ponuka, trhová rovnováha DOPYT Dopyt vyjadruje aké množstvo statku sú kupujúci ochotní a schopní kúpiť v závislosti od ceny. Rozlišujeme: Individuálny dopyt - dopyt jedného kupujúceho po určitom

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Historický vývoj ekonómie, NH, PPF

Historický vývoj ekonómie, NH, PPF Historický vývoj ekonómie, NH, PPF VET Cvičenie 2. Ing. Zuzana Staníková, PhD. Úloha 1.opakovanie - doplňte 1. Výrok: Kurz hongkonského dolára bol stlačený oproti americkému doláru na 6-mesačné minimum

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie Základy ekonomickej teórie 1. Cvičenie budova FRI, miestnosť č.b212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: fria.fri.uniza.sk/~kmame Predmet ekonómie Potreby kaţdej spoločnosti presahujú moţnosti disponibilných

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.3 Vzdelávacia

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS 20. ročník ekonomickej konferencie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017 Hotel SHERATON, Bratislava

Více

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia Retail Summit 2010 EDUKAČNÁ KAMPAŇ NAKUPUJEME DOMA Vysvetliť spotrebiteľovi, prečo je dôležité nakupovať na domácom trhu a kupovať domáce produkty a služby Aký dopad

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Mikroekonómia OSNOVA

Mikroekonómia OSNOVA BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Letný semester Mikroekonómia (pokročilý kurz) Sylaby Stupeň: Magisterské štúdium (2. semester) Garant: Doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Normalizácia v technickom kreslení

Více

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,...

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,... (1. prednáška) prírodné vedy ekonomické vedy technické spoločenské finančná veda Adam Smith Pojednanie o...(1776) finančné kategórie (daň, clo, úver,...) financie 2 formy bohatstva: materiálne statky (fixný

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY Ing. Dušan Preisinger Inštitút menových a finančných štúdií Bratislava 1996 Štruktúra aktív predurčuje tvorbu zisku komerčnej

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE EKONOMIKA A FINANCIE Finančné (ekonomické) riadenie spôsob riadenia, pri ktorom sa fungovanie a zmeny vo firme realizujú prostredníctvom ekonomických veličín náklady, výnosy,

Více

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti s aplikáciou v protipožiarnej bezpečnosti doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. F IREFF Model hodnotenia

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Metóda dvoch bodov vychádza z lineárneho priebehu nákladov; čiže sa predpokladá sa, že náklady sa menia priamo úmerne so zmenou výšky jednej vopred zvolenej veličiny (najčastejšie objem výroby) predpokladá

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Bilančná politika (angl. accounting policy)

Bilančná politika (angl. accounting policy) 1 Bilančná politika (angl. accounting policy) Definovaná v IAS 8.5:... špecifické princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní účtovnej

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Operačná analýza 2-12

Operačná analýza 2-12 Operačná analýza 2-12 Teória zásob Úvod Zásoby - skladovaný substrát- predmety, ktoré sú v procese výroby uschované na neskoršiu spotrebu. História 1888 - hľadanie optimálnej výšky peňažných zásob v peňažnom

Více

OBSAH TRHOVÝ SYSTÉM A TRHOVÝ MECHANIZMUS... 17

OBSAH TRHOVÝ SYSTÉM A TRHOVÝ MECHANIZMUS... 17 OBSAH ÚVOD... 15 PRVÁ ČASŤ TRHOVÝ SYSTÉM A TRHOVÝ MECHANIZMUS... 17 Prvá kapitola VZNIK A VÝVOJ EKONOMICKEJ VEDY... 19 1 MERKANTILIZMUS... 20 2 FYZIOKRATIZMUS... 20 3 KLASICKÁ EKONÓMIA... 21 4 SOCIALISTICKÉ

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

ÚVOD. Rozlišení investic na: Fixní investice Bytová výstavba, stroje a zařízení Opotřebování (amortizace)

ÚVOD. Rozlišení investic na: Fixní investice Bytová výstavba, stroje a zařízení Opotřebování (amortizace) INVESTICE ÚVOD Rozlišení investic na: Fixní investice Bytová výstavba, stroje a zařízení Opotřebování (amortizace) Změna stavu zásob Růst zásob investice/pokles zásob desinvestice Reálné investice cílem

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Tabuľka č. 1: rodinný rozpočet Skutočné príjmy Mesiac

Tabuľka č. 1: rodinný rozpočet Skutočné príjmy Mesiac Cvičenie č.... Rodinný rozpočet /tvorba tabuľky, grafov, výpočty - súčty, priemery, percentá/ Cieľ: Vedieť - navrhnúť správny typ grafu na znázornenie údajov z tabuľky, - vytvoriť graf pomocou sprievodcu

Více

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 7 základných nástrojov MK Kontrolná tabuľka (kontrolný list) Histogram Diagram príčin

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

NAKUPUJEME A POČÍTAME

NAKUPUJEME A POČÍTAME Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov 14. 4. 2011, Žilina Ing. Eva Podobová, CSc. Témy Význam technickej normalizácie Postavenie a úlohy SÚTN Normalizačná práca na národnej

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

Metodický list č. 1. Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011

Metodický list č. 1. Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Metodický list č. 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Název tématického celku: Makroekonomie II 1. blok. Tento tématický blok je

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Mapa a glóbus pracovné listy

Mapa a glóbus pracovné listy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Pripravované zmeny od

Pripravované zmeny od Pripravované zmeny od 1.1. 2012 Súčasný systém Hrubá mzda = HM na SP = 9,4 % z HM na ZP = 4 % z HM spolu = 13,4% z HM Poistné Z-ľa na SP = 25,2 % z HM Poistné Z-ľa na ZP = 10 % z HM Poistné zam-eľa spolu

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Model epidemickej choroby (SIR model)

Model epidemickej choroby (SIR model) Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra matematiky Študentská Vedecká a Odborná Činnosť Model epidemickej choroby (SIR model) autor: konzultant: Pavol

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více