KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Bílek Vypracovala: Jitka Mazánková Radiologický asistent Brno, duben 2011

2 Anotace Bakalářská práce na téma Kontrastní látky a jejich nežádoucí účinky je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části jsou nashromáţděné informace o kontrastních látkách pouţívaných v radiodiagnostice. V této části jsou informace i o jejich neţádoucích účincích, které se objevují u kaţdé kontrastní látky. V druhé praktické části jsou zpracovány výsledky výzkumu, který byl proveden pomocí dotazníků. Zaměřila jsem se na výzkum neţádoucích účinků ultrasonografické kontrastní látky SonoVue. Obecně je tato látka povaţována za bezpečnou bez případných neţádoucích účinků. Mým cílem v této části bakalářské práce bylo zjistit, zda tato kontrastní látka vyvolává neţádoucí účinky, a které nejčastější to jsou. Annotation This bachelor thesis called Contrast Media and their undesirable effects is divided on two main sections. There are accumulate information about Contrast Media used in radiology and their undesirable effects in the first teoretical section. Every Contrast Media caused undesirable effects. I processed results of research, which was done on the basis of questionnaire, in second practical section. I focused on research undesirable effects ultrasonographicly Contrast Media SonoVue. This substance is considered as secure without undesirable effects. It was my aim to find out whether this CM cause undesirable effects and which are the most frequent. Klíčová slova Kontrastní látka Neţádoucí účinky kontrastních látek Kontrastní nefropatie Nefrogenní systémová fibróza SonoVue 2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením vedoucího práce MUDr. Aleše Bílka, a všechny pouţité prameny jsem uvedla v seznamu literatury. Souhlasím s tím, aby moje práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne..... Jitka Mazánková 3

4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji primáři MUDr. Aleši Bílkovi za vedení práce, poskytnutí podkladů k práci, a především cenné rady a trpělivost. Také děkuji všem zdravotníkům ve FN Brno a v Nemocnici Nové Město na Moravě, kteří se podíleli na sběru dat. 4

5 OBSAH: ÚVOD KONTRASTNÍ LÁTKY V RTG METODÁCH DEFINICE KONTRASTNÍ LÁTKY HISTORIE KONTRASTNÍCH LÁTEK VLASTNOSTI KONTRASTNÍCH LÁTEK DĚLENÍ KONTRASTNÍCH LÁTEK Dle původu Dle skupenství Dle způsobu aplikace Dle absorpce záření Dle použití Dle fyzikálně- chemických vlastností BARYOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY JODOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY Dělení JKL Vlastnosti JKL Zásady intravaskulárního podání jodové kontrastní látky NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY Nežádoucí účinky u baryových kontrastních látek Nežádoucí účinky u jodových kontrastních látek Kontrastní nefropatie KONTRASTNÍ LÁTKY POUŢÍVANÉ PŘI CT VYŠETŘENÍ Endoluminální aplikace Intravenózní aplikace KONTRASTNÍ LÁTKY POUŢÍVANÉ PŘI ANGIOGRAFII Jodové kontrastní látky Alternativní kontrastní látky KONTRASTNÍ LÁTKY POUŢÍVANÉ PŘI MAMOGRAFII KONTRASTNÍ LÁTKY PRO MAGNETICKOU REZONANCI HISTORIE KONTRASTNÍCH LÁTEK DĚLENÍ KONTRASTNÍCH LÁTEK Dělení podle způsobu aplikace Dělení podle způsobu distribuce v organismu VLASTNOSTI KONTRASTNÍCH LÁTEK DĚLENÍ KONTRASTNÍCH LÁTEK Gadoliniové cheláty extracellulární Gadoliniové cheláty s biliární exkrecí Oxidy železa Vysokomolekulární extracellulární k.l K.l. pro perorální užití NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY Nefrogenní systémová fibróza DOPORUČENÍ PRO APLIKACI GDKL

6 3. KONTRASTNÍ LÁTKY V ULTRASONOGRAFII HISTORIE KONTRASTNÍCH LÁTEK GENERACE KONTRASTNÍCH LÁTEK První generace ultrasonografických kontrastních látek Druhá generace ultrasonografických kontrastních látek Třetí generace ultrasonografických kontrastních látek NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY CÍL PRÁCE A HYPOTÉZA METODIKA VÝSLEDKY DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHY

7 Úvod S rozvojem radiodiagnostiky a radiodiagnostických přístrojů vzrostlo i jejich vyuţívání v praxi. K častému vyuţívání radiodiagnostických přístrojů nepochybně patří i nárůst pouţívání kontrastních látek a tím i neţádoucích účinků, a to i přes to, ţe současné kontrastní látky jsou ve většině případů velmi dobře tolerovány. V radiodiagnostické historii bylo pouţíváno mnoho druhů kontrastních látek se spoustou neţádoucích účinků. I přes velký a rychlý vývoj těchto látek nebyla doposud vyrobena ţádná dokonalá kontrastní látka, která by byla naprosto neškodná a bez jakéhokoliv neţádoucího účinku. Vývoj kontrastních látek ale neustále pokračuje a moţná se jednoho dne té dokonalé kontrastní látky dočkáme jak mezi jodovými, gadoliniovými či ultrasonografickými kontrastními látkami. U jodových kontrastních látek jsou neţádoucí účinky známé a před vyšetřením na ně pacienty upozorňujeme. U některých kontrastních látek tomu ale tak není. Spousta zdravotníků a lékařů povaţuje ultrasonografickou kontrastní látku SonoVue za bezpečnou a bez neţádoucích účinků. Je tomu ale skutečně tak? Proto jsem se rozhodla v praktické části této práce zjistit, zda frekvence výskytu neţádoucích účinků je opravdu tak minimální. Cílem této práce je nashromáţdit dostatek informací o kontrastních látkách, které by měly slouţit jako studijní materiál pro studenty a dále zjistit, jaké nejčastější neţádoucí účinky k. l. SonoVue vyvolává a v praxi s jejich moţností výskytu počítat. 7

8 1. Kontrastní látky v RTG metodách Do této kategorie řadíme kontrastní látky pouţívané při skiaskopické a skiagrafickém RTG vyšetření, při CT a angiografickém vyšetření. 1.1 Definice kontrastní látky Většina tkání lidského těla absorbuje rentgenové záření téměř stejně. K tomu, abychom je odlišili nám pomůţe, kdyţ v různém mnoţství do tkání nebo orgánů vpravíme látku, která se absorpční schopností liší od absorpční schopnosti měkkých tkání. Tuto látku nazýváme kontrastní látkou. Kontrastní látky jsou látky různého skupenství a chemického sloţení, jeţ mění, zvyšují nebo sniţují, absorpci RTG záření orgánů či tkáně. 1.2 Historie kontrastních látek Vývoj kontrastních látek začíná jiţ samotným objevem paprsků X W. K. Roentgenem. Ten také poloţil základy pro výběr vhodných látek, které byly pouţity pro zvýšení nebo sníţení absorpce RTG záření. Počátky vývoje kontrastních látek můţeme rozdělit do několika období. V rozmezí let byly konány první pokusy v pouţití a vývoji k. l. Byly pouţívány hlavně těţké kovy a anorganické sloučeniny. Kontrastní látky byly zaváděny do nejsnáze přístupných orgánových soustav, jakou je například GIT. Jako k. l. byly pouţívány např. kovové piliny, rumělka, rtuť a plavená křída. Roku 1896 dva vídenští lékaři Edward Haschek a Otto Lindenthal publikovali nástřik cév amputované horní končetiny s pouţitím pasty, která obsahovala soli vizmutu, olova a barya. V souvislosti s léčbou syfilis, kdy se pouţíval jód nebo jódový olej, si doktor E. D. Osborne všiml, ţe jodid sodný se vychytává v odvodném systému ledvin a je potom patrný na rentgenových snímcích břicha. Další vývojové období je od roku Roku 1909 byl do trávicího ústrojí aplikován jemně zpráškovaný síran barnatý. Začaly také pokusy s plněním močových cest a píštělí. K tomu byly pouţity např. suspenze Vizmutu a Kolargol. Na vedlejší účinky se v této době pohlíţelo velmi shovívavě. Roku 1921 pouţili Joseph Berberich a Samson R. Hirch intravenózní aplikaci bromidu stroncia, ale původní záměr zobrazit větve plicnice se jim nepovedl. S touto prací se seznámil chirurg Barney Brooks a roku 1923 zhotovil první 8

9 angiogram s pouţitím jodidu sodného při zaklemované femorální tepně ve snaze zjistit úroveň jejího uzávěru. Rozmezí let je obdobím nástupu organických jodových sloučenin. Začínají se poţívat jodované oleje, které byly poprvé pouţity roku 1922 při bronchografii. Roku 1927 rozvinul Egas Moniz angiografie mozkových tepen s pouţitím jodidu sodného. V letech 1928 a 1929 v návaznosti na tuto práci pokračoval Reynaldo dos Santos u tepen končetin. Koncem 20. let 20. století Artur Binz a jeho spolupracovníci v Berlíně syntetizovali více jak 700 sloučenin jódu a pyridinu ve snaze navázat jód do netoxické molekuly. Z této práce vznikly jódové kontrastní látky, které byly vyrobené ve 30. letech 20. století v Berlíně firmou Schering. Nejznámější z těchto kontrastních látek byl Uroselektan. Mezi tím byl ve 30. letech pouţívám 25% oxid thoričitý v koloidní úpravě, který byl znám pod názvem Thorotrast. Thorotrast byl akutně velmi dobře tolerován, ale jeho radioaktivita a schopnost kumulace ve tkáních vedla k maligním onemocněním, zejména tumorům hepatobiliárního systému. Pouţívání Thorotrastu bylo zastaveno aţ v první polovině 50. let 20. století. Počátek jódových kontrastních látek, které jsou pouţívány dodnes, můţeme zařadit do roku 1950, kdy Wallingford pouţil nejprve aminohippuronovou kyselinu, o které věděl, ţe je velmi dobře tolerována a k aromatickému jádru této karboxylové kyseliny připojil 1 atom jódu. Krátce na to syntetizoval sloučeninu s benzenovým jádrem a 3 atomy jódu, čímţ vytvořil základ pro dnešní JKL a tím byla acetrizoová kyselina. Její benzenové jádro se 3 atomy jódu je základem ve všech dalších JKL. (4; 5) 1.3 Vlastnosti kontrastních látek Ideální kontrastní látka by měla mít dobrou absorpční schopnost při minimální toxicitě, tedy výborné snášenlivosti pro tělo. Farmakologické a biologické vlastnosti Aplikační forma - ideální kontrastní látka by měla dovolit podání jakoukoliv lékovou formou a jakýmkoliv způsobem (i.v., i.a., per os, aj.) 9

10 Eliminace kontrastní látky z těla - ideální kontrastní látka by měla v těle setrvat pouze po dobu nezbytně nutnou a poté být úplně eliminována z těla. Stálost kontrastní látky - ideální kontrastní látky by měly být naprosto stabilní. Stabilitu nesmí ovlivňovat ţádné vnější vlivy, jako je světlo, teplo, vlhkost. Nepřítomnost vedlejších účinků - ideální kontrastní látka by neměla vyvolat ţádné časné, pozdní, celkové ani místí neţádoucí účinky. Farmakodynamická netečnost - kontrastní látky nesmí ovlivňovat jakoukoliv činnost orgánu vyšetřovaného, nebo vylučujícího k. l. z těla ven. Optimální soulad s podmínkami prostředí a se specifitou vyšetřovaného orgánu - od ideální kontrastní látky je vyţadováno, aby svojí konzistencí, distribucí, rozpustností i chemickou skladbou odpovídala podmínkám prostředí i specifitě vyšetřovaného orgánu i vylučujícího ústrojů. Kontrastní látky nesmí ovlivňovat sloţení tělních tekutin, a to zejména krve. Měly by tedy být izotonické s tělními tekutinami. Dále musí být dobře transportovatelné. Toxicita - kontrastní látka by měla být pro tělo absolutně netoxická a to v jakékoliv koncentraci nebo při aplikaci jakoukoliv rychlostí a jakýmkoliv způsobem. Neměla by se objevit ţádná lokální, systémová ani celková toxicita. (1; 5) 10

11 1.4 Dělení kontrastních látek Kontrastní látky můţeme rozdělit do několika skupin Dle původu Přirozené látky, které nejsou lidskému tělu cizí, např. vzduch v plicní tkáni Umělé jsou látky tělu cizí, které jsou do těla záměrně aplikované Dle skupenství Tekuté voda, methylcelulóza, HP rozpustné ve vodě (hydrofilní) - rozpustné v tucích (lipofilní) - koloidní roztoky Plynné vzduch, oxid uhličitý (např. z effervescentního prášku) Tuhé Dle způsobu aplikace Přirozenými otvory Patologickými otvory např. píštěle Do cév ţíly a tepny Do páteřního kanálu Dle absorpce záření Pozitivní kontrastní látky zvyšují absorpci RTG záření, zobrazují se jako zastínění. Do této skupiny patří jodové a baryové kontrastní látky. Negativní kontrastní látky sniţují absorpci záření, zobrazují se jako projasnění. Řadí se sem plyny a tekutiny Dle pouţití K. l. v širším slova smyslu jsou všechny látky měnící absorpci RTG záření a jsou na tělo připevňované, nebo do těla aplikované (např. stranové značky, svorky, aj.) K. l. v uţším slova smyslu jsou vlastní k. l. 11

12 1.4.6 Dle fyzikálně- chemických vlastností K. l. s niţší molekulární váhou neţ voda plyny K. l. s vyšší molekulární váhou, neţ je váha vápníku organické, anorganické, sloučeniny kovů a nekovů (5) 1.5 Baryové kontrastní látky Zástupcem této skupiny je síran barnatý, který se pouţívá při vyšetření trávicí trubice, ale to pouze v tom případě, ţe není ţádné podezření na perforaci trávicí trubice. Při pouţití musí být naprosto čistý bez jakýchkoliv stop po chloridu barnatém, protoţe ten se ze střev vstřebává do krevního oběhu a můţe smrtelně intoxikovat. Síran barnatý je ve vodě rozpustný. Do těla je aplikován perorálně ve formě suspenze různé konzistence. Denzita kontrastní látky by měla být vysoká podle vyšetřované části zaţívacího traktu. Suspenze síranu barnatého nesmí sedimentovat a vločkovat. Stabilita závisí na velikosti částic baryového prášku. Existují univerzální baryové k.l. pro obecné uţití a speciální baryové k.l.. Speciální baryové kontrastní látky ve formě prášku jsou označovány buď HD (vysoké denzity - pro dvojkontrastní vyšetření ţaludku) nebo colon (ideální pro dvojkontrastní vyšetření tlustého střeva. Vzhledem k stále menšímu rozsahu indikací kontrastních vyšetření GITu při širokých moţnostech endoskopických metod, videokapslí a UZ, CT, MR vyšetření GITu jsou baryové k.l. stále méně pouţívány. V současné době je na českém trhu v podstatě dostupný pouze Micropaque suspenze. Baryové k.l. obsahují vedle síranu další látky, které mají zajistit vysokou přilnavost ke stěně GITu. Vzhledem k sedimentaci je třeba je před pouţitím řádně promíchat. (7) Micropaque Micropaque je téměř bílá suspenze charakterické vůně. Je univerzální k aplikaci. Tato kontrastní látka se pouţívaná k rentgenové diagnostice trávicího traktu metodou dvojího kontrastu. Během nebo po vyšetření se mohou vyskytnou komplikace. Tyto komplikace zahrnují zácpu, průjem, aţ křečovité bolesti břicha, ve vzácných případech appendicitis, tvorba baryových koprolitů a vznik střevní neprůchodnosti. (15) 12

13 1.6 Jodové kontrastní látky atomy jódu. Základem jodových kontrastních látek je benzenové jádro, na které jsou navázány Dělení JKL Jodové kontrastní látky můţeme rozdělit podle různých kritérií. 1) Dle rozpustnosti: Rozpustné v tělních tekutinách a) Nefrotropní kontrastní látky z těla se vylučují převáţně ledvinami - Ionické k. l. - disociují ve vodě na elektricky nabité kladné a záporné ionty. Z jedné molekuly jsou v roztoku dvě částice s rozdílným elektrickým nábojem. Ionická kontrastní látka obsahuje karboxylovou kyselinu. Mezi tyto kontrastní látky se řadí např. Telebrix (kyselina ioxithalamova). - Neionické k. l. - ve vodě nedisociují na elektricky nabité částice, jsou elektricky neutrální. Počet částic v roztoku je stejný jako počet molekul. Rozpustnost ve vodě je dána přítomností hydroxylové skupiny (OH). Do této skupiny patří např. Visipague (iodixamol). b) Hepatotropní kontrastní látky tyto kontrastní látky jsou z těla vylučovány převáţně játry, např. preparát Jopagnost. Nerozpustné v tělních tekutinách jsou to ethylestery 2) Dle způsobu aplikace Neintravaskulární podání - např. u RTG vyšetření trávicí trubice při podezření na perforaci, vyšetření ţlučových a močových cest, při fistulografii, aj. Intravaskulární podání při CT a angiografickém vyšetření (2) 13

14 1.6.2 Vlastnosti JKL Fyzikálně chemické vlastnosti Viskozita roste se zvyšující se koncentrací látky a sniţující se teplotou. Projeví se odporem při aplikaci kontrastní látky. Nízká viskozita znamená, ţe kontrastní látka můţe být aplikována bez většího úsilí a tlaku. Vysoká viskozita je vhodná tehdy, pokud se snaţíme zabránit rychlému zředění látky. Zahříváním kontrastní látky na tělesnou teplotu můţe být viskozita sníţena aţ o 50 %. Rozpustnost ve vodě - velmi vysoká rozpustnost ve vodě, je nezbytným předpokladem pro výrobu vysoce koncentrované kontrastní látky. Nesmí docházet k tvoření krystalů kontrastních látek ve stříkačkách, ampulích nebo lidském těle. Osmolalita při parenterální aplikaci by měli mít kontrastní látky osmolalitu co nejblíţe osmolalitě tělních tekutin. Vzhledem k tomu, ţe osmolalita je přímo úměrná počtu rozpuštěných částic, lze osmolalitu roztoků kontrastních látek sníţit zvýšením počtu atomů jódu v molekule. Rozlišujeme 4 kategorie: - Ionické monomery - charakterizované jedním triiodobenzenovým jádrem, které obsahuje jednu karboxylovou skupinu, nejuţívanější z nich je Telebrix. - Ionické dimery - charakterizované dvěma triiodobenzenovými jádry spojené uhlíkovým můstkem, jedna triiodobenzenová skupina nese karboxylovou skupinu. V dnešní době není komerčně vyuţívanou skupinou. - Neionické monomery charakterizované jedním triiodobenzenovým jádrem nesoucím více neţ tři hydroxylové skupiny, které jsou bez karboxylu nebo další ionizující skupiny. Většina dnes pouţívaných k. l. - Neionické dimery charakterizované dvěma triiodobenzenovými jádry spojené uhlíkovým můstkem, nesoucí několik hydroxylových skupin, bez ionizující skupiny. Jediným zástupcem na trhu je Visipaque. 14

15 Chemická stabilita - kontrastní látky zůstávají stabilní po několik let, pokud jsou uchovávány při pokojové teplotě a chráněny před světlem. První známky degradace kontrastních látek je uvolňování jodových iontů do roztoků. Tato reakce je usnadněna teplem, vystavením kontrastní látky světlu nebo kontaminací se stopami měděných iontů. Osmotický tlak je velice závislý na koncentraci kontrastní látky, ale není aţ tak závislý na teplotě. Vysoký osmotický tlak byl jednou z hlavních příčin vedlejších efektů při cévním zobrazování Lipofilie a hydrofilie daná chemickou strukturou látky představuje základ vylučování látky z těla eliminace ţlučí anebo glomerulární filtrací. Hydrofilie je dána rozloţením hydroxylových skupin (-OH) kolem molekuly. Elektrický náboj - ovlivňuje rozpustnost kontrastních látek Toxicita - rozeznáváme dva druhy toxicity kontrastních látek, a to chemotoxicitu a vysokou osmolalitu (1;5) Zásady intravaskulárního podání jodové kontrastní látky Kontrastní látka můţe být podávána pouze na pracovišti, které je zabezpečeno léčebnými prostředky pro léčbu neţádoucích reakcí a pro kardiopulmonální resuscitaci. Lékař aplikující JKL musí být vyškolen v léčbě neţádoucích reakcí a kardiopulmonální resuscitaci. Rizikového pacient musí být premedikován kortikoidy minimálně 6-12 hodin před aplikací JKL. Za premedikaci pacienta odpovídá indikující lékař. U pacientů rizikových s postkontrastní nefropathií (zejména diabetici, kardiaci, hypertonici, lidé nad 70 let, se známou nefropathií), uvede indikující lékař na ţádanku aktuální hodnotu sérového kreatininu. 15

16 Před aplikací JKL: - před kaţdou aplikací kontrastní látky musí být pacient poučen a je doporučeno podepsat informovaný souhlas. Bez pacientova souhlasu nelze k. l. aplikovat. - je třeba zajistit dostatečnou hydrataci pacienta p.o. nebo i.v. (u pac. se zvýšeným kreatininem vţdy i.v.) - pacient by měl alespoň 4 hodiny před výkonem začít lačnit, můţe pouze čiré tekutiny - odebereme alergickou anamnézu, zjistíme zda pacient měl v minulosti podanou JKL - z laboratorních výsledků zjistíme u rizikových skupin pacientů aktuální hladinu kreatinu v séru, jako prevenci kontrastní nefropatie - zajistíme periferní ţilní přístup pro aplikaci JKL a případné léčení komplikací - kontrola čirosti a exspirace JKL - zahřátí JKL na tělesnou teplotu Po aplikaci JKL: - po dobu alespoň 30 min pacienta sledujeme, nebo jej předáme pod dohled ošetřujícímu zdravotnickému personálu - zajistíme dostatečnou hydrataci pacienta v průběhu 24 hodin po aplikaci JKL. Pokud jsou pacienti ambulantní, tak je poučíme o nutnosti dostatečné hydratace Relativní kontraindikace podání JKL: - závaţná alergická reakce na předchozí podání JKL - těţké funkční poruchy ledvin a jater (kreatinin nad 300 µmol/l) - mnohočetný myelom - léčba a vyšetření radioaktivními izotopy jódu (JKL nesmí být podána 2 měsíce před léčbou a izotopovým vyšetřením štítné ţlázy zablokuje na měsíce příjem jodu ve štítné ţláze) Vysokoosmolální ionické JKL je moţno podat: - u nerizikových skupin nemocných bez alergické anamnézy s normální funkcí ledvin - premedikace není nutná 16

17 Nízko-/izoosmolální neionické JKL podáváme u rizikových pacientů, kam řadíme: - děti do 15 let, věk nad 70 let, diabetici, kardiaci, hypertonici - alergie nebo astma bronchiale v anamnéze (dlouhodobě bez léčby) - léčená polyvalentní alergie nebo astma bronchiale + premedikace kortikoidy - předchozí reakce na jodovou KL + premedikace kortikoidy - porucha funkce ledvin (hladina sérového kreatininu >130 µmol/l) - nestabilní klinický stav (srdeční selhávání, pooperační stavy), aj. (12) 1.7 Neţádoucí účinky Neţádoucí účinky u baryových kontrastních látek Jako kaţdá tělu cizí látka, mají i baryové kontrastní látky neţádoucí účinky. Jak jiţ bylo zmíněno, nejsou to ţádné závaţné reakce. Většinou se jedná o zaţívací potíţe, jako jiţ zmíněný průjem, zácpa a křečovité bolesti břicha. Závaţné stavy vznikají při průniku baryové k.l. mimo lumen GITu. Baryová peritonitida je velmi závaţný stav, baryová retroperitonitida je stav většinou letální Neţádoucí účinky u jodových kontrastních látek Tyto neţádoucí účinky můţeme rozdělit do skupin podle místa výskytu a časového intervalu po podání kontrastní látky. 1) Dle místa výskytu a) Lokální komplikace většinou se jedná o místo aplikace k. l., kde se můţe objevit flegmóny, abscesy, krevní výron, bolest v místě aplikace a paravazát při extravaskulárním podání. - jestliţe dojde k extravaskulárnímu podání JKL, je třeba informovat pacienta a jeho ošetřující zdravotnický personál o následné léčbě, která je závislá na druhu a především mnoţství k. l.. U malého mnoţství je bez terapie, u většího paravazátu se doporučuje studený obklad. Další moţností je chirurgická léčba, ta je ale indikována pouze ve výjimečných případech. 17

18 b) Systémové komplikace - podle příčiny vzniku je můţeme rozdělit na alergoidní a chemotoxické. Alergoidní reakce je podobná alergické reakci. Je nezávislá na mnoţství podané látky. Dochází při ní k uvolnění histaminu a serotoninu. Tato reakce můţe mít mírný stupeň, kdy dochází k mírnému poklesu tlaku a bronchospazmu, erytému kůţe. A dále můţe být těžký stupeň, kdy nastává hypotenze, tachykardie, bronchospazmus, laryngeální edém, edém plic nebo křeče. Chemotoxické reakce dochází k přímému ovlivnění určitého orgánu, např. nefrotoxicita, kardiotoxicita, neurotoxicita. Chemotoxická reakce je přímo úměrná mnoţství podané látky. Nejvíce ohroţeni jsou pacienti v nestabilním klinickém stavu. Můţe se objevit pocit horka, nauzea a zvracení. Hlavní zásadou sníţení chemotoxicity je pouţití co nejmenšího mnoţství k. l. a v případě nefrotoxicity dostatečná hydratace kaţdého nemocného před vyšetřením i po něm. 2) Dle časového intervalu a) Akutní reakce - většinou se objeví nejpozději do 20 minut po aplikaci kontrastní látky. Tyto reakce se liší intenzitou příznaků a jejich vnímáním. Pokud jsou příznaky málo klinicky významné, stačí pouze zvýšený lékařský dohled. Pokud ale nabývají na intenzitě, je nutná okamţitá léčba, u závaţných stavů aţ kardiopulmonální resuscitace. Lehké reakce - lehká nauzea bez zvracení, bronchospazmus, difusní erytém, angioedém, vazovagální reakce Těţké reakce - laryngeální edém, plicní edém, hypotenze, anafylaktický šok, zástava dechu a oběhu b) Pozdní reakce - vznik více jak jedna hodina po podání JKL Nejčastěji lehká či střední urtika v rozmezí 3-48 hodin po aplikaci. Predispozici k vzniku těchto pozdních reakcí mají nemocní s předchozím výskytem reakcí na JKL. Výskyt je velmi vzácný, léčba symptomatická. Nejčastěji se vyskytují koţní reakce (vyráţka, pruritus, edém), systémové reakce (bolest hlavy, nevolnost, nauzea, průjmy, třesavka, chřipkovité symptomy). (12;17) 18

19 1.7.3 Kontrastní nefropatie Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (contrast medium induced nephropathy CMIN) je váţnou příčinou akutního renálního selhání. CMIN představuje váţnou komplikaci, a to proto, ţe ji provází podstatně zvýšená morbidita, zahrnující i potřebu krátkodobé hemodialýzy, prodlouţení doby hospitalizace a často i trvalé zhoršení ledvinných funkcí. CMIN je nejčastější závaţná komplikace radiologických výkonů. Není jednoduché určit příčinu vzniku CMIN. Jednou z příčin mohou být rizikové faktory, kam se řadí např. Diabetes mellitus, dehydratace, vysoký věk pacienta, renální insuficience, aj. Moţnost vzniku CMIN u zdravého člověka je velmi nízký. Hlavní opatření proti vzniku kontrastní nefropatie je nejdříve zváţit, zda je vyšetření s kontrastní látkou skutečně důleţité, to zejména u pacienta z rizikové skupiny. Pacient musí vysadit všechny neurotoxické léky jako NSAID, dipyridamol, acetaminofen a aminoglykosidy. Další opatření je dostatečná hydratace pacienta před i po podání k. l. Riziko kontrastní nefropatie ze strany kontrastní látky je její vysoká osmolalita a časté podávání k. l. a tím její kumulace v organizmu. Pouţíváme tedy neionické k. l. s nízkou osmolalitou a bráníme se opakovanému podání jodových k.l. v krátkých intervalech. (22;18) 1.8 Kontrastní látky pouţívané při CT vyšetření Kontrastní látky pouţívané při CT vyšetření dělíme podle způsobu aplikace Endoluminální aplikace Tyto kontrastní látky můţeme rozdělit na izodenzní, hypodenzní a hyperdenzní. a) Izodenzní do této skupiny se řadí voda, methylcelulóza a HP jsou to tekutiny, které neobsahují bubliny oxidu uhličitého. Pouţívají se při vyšetření trávicí trubice. Hlavní výhodou těchto kontrastních látek je dobrá tolerance pacientem a moţnost pouţití i při podezření na krvácení do dutiny břišní. Voda se nejčastěji pouţívá při vyšetření jícnu a ţaludku, methylcelulózu a HP-7000 při CT enteroklýze. b) Hypodenzní jsou negativní kontrastní látky. Patří sem tukové kontrastní látky a vzduch. - tukové kontrastní látky jsou husté suspenze a podávají se perorálně. Nevýhodou vedle vysoké ceny je hlavně špatná tolerance pacientem. Po podání 19

20 se objevují průjmy. Nejjednodušší je tučné mléko, tyto k.l. ale ve studiích neměly přínos, v podstatě se neuţívají. c) Hyperdenzní jsou pozitivní kontrastní látky, jodové či baryové - Pozitivní kontrastní látky se při CT vyšetření pouţívají nejčastěji. Běţně se pouţívají ve vodě rozpustné jodové kontrastní látky, jako je např. Telebrix. Baryové kontrastní látky se pouţívají při vyšetření trávicí trubice, jsou velmi zředěné oproti RTG uţití, např. CT - Micropaque Intravenózní aplikace Intravenózně se při CT vyšetření aplikují jodové kontrastní látky ionické (Telebrix), neionické monomery (Optiray, Iomeron, Xenetix, Omnipaque, Ultravist) a neionické dimery (Visipaque), a to buď manuálně, nebo pomocí automatické přetlakové stříkačky. (8) Xenetix Xenetix 250, 300 a 350 jsou neiontové ve vodě rozpustné trijodované kontrastní látky s nízkou osmolalitou. Vysoká hydrofilnost molekuly iobitridolu posiluje jejich stabilitu. Po intravaskulárním podání je rychle distribuován do cévního systému a intersticiálních prostor. Slabě se váţe na plazmatické bílkoviny a jeho poločas v plazmě. Je vylučován močí v nezměněné formě. Mohou se objevit přechodné a neškodné reakce, např. pocit tepla, případně velmi vzácně nevolnost, zvracení a nával horka. Telebrix Telebrix můţe být 300, 350 a 380. Je to roztok směsi megluminové a sodné soli ioxitalamové kyseliny. Atomy jodu, které jsou pevně vázány v kyselině ioxitalamové, absorbují rentgenové paprsky. Kontrastotvorný účinek je dán touto absorpcí. Vzhledem k hydrofilnímu charakteru kyseliny ioxitalamové je látka eliminována glomerulární filtrací do moče nezměněně. Po nitroţilní aplikaci přechází více 50% kontrastní látky do extravazálního prostoru. Během aplikace nebo bezprostředně po ní se mohou objevit neţádoucí účinky jako pocit bolesti, návaly tepla, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, kýchání a kašel, které však velmi rychle vymizí. 20

21 Optiray Optiray je vodný roztok k injekční aplikaci. Je čirý, bezbarvý aţ světle ţlutý. Je to neionická kontrastní látka k intravenóznímu nebo intraarteriálnímu podání. Je určen pro zobrazení cévního řečiště. Jako kaţdá kontrastní látka, má i Optiray neţádoucí účinky. Mezi nejčastější se řadí pocit horka a chladu, nevolnost, svědění, koţní exantémy a zvracení. Omnipaque Je neiontová, monomerní, trijódovaná kontrastní rentgenová látka, která je rozpustná ve vodě. Můţe být aplikován i.v., i.a., intratekálně a nebo do tělních dutin. Alergické reakce jsou vzácné. Často se projevují jako mírné koţní a respirační příznaky: dyspnoe, erytema, urticaria, pruritus, parosmie, angioneurotický edém Ultravist Je neionická jodová rentgen kontrastní látka. Substance, která vytváří kontrast v Ultravistu je derivát trijodované isophtalické kyseliny, ve které je pevně vázaný jód, který absorbuje rentgenové paprsky. Po intravaskulárním podání je Ultravist velmi rychle distribuován v extracelulárním prostoru. Neţádoucí účinky související s pouţitím této kontrastní látky jsou obvykle slabé aţ středně silné a přechodné. Byly ale hlášeny i ţivot ohroţující reakce a úmrtí. Nevolnost, zvracení, pocit bolesti a celkový pocit tepla jsou nejčastěji zaznamenané reakce. Iomeron Je trijodová neionická kontrastní látka. Pevně vázané atomy jódu v molekule iomeprolu absorbují rentgenové paprsky. Iomeron je charakteristický nízkou osmolalitou a viskozitou. Je vyráběn v široké škále koncentrací (aţ do obsahu 400 mg jodu /ml), Iomeron se neváţe na sérové proteiny a je moţné jej dialyzovat. Pouţití této kontrastní látky můţe způsobit neţádoucí účinky jako např. pocity tepla a bolesti ( v místě vpichu, na prsou a v zádech), třesavka, svalová slabost, závratě, bledost, nauzea, zvracení, pocení, hypotenze, erytém, aj. (10) 21

Radiodiagnostická příručka

Radiodiagnostická příručka Radiodiagnostická příručka 2009 Radiologické oddělení Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem OBSAH Úvod... 3 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PRACOVIŠTĚ V NEMOCNICI... 4 PRACOVIŠTĚ

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ProHance, injekční roztok ProHance, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce gadoteridolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ProHance, injekční roztok ProHance, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce gadoteridolum sp.zn. sukls91626/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ProHance, injekční roztok ProHance, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce gadoteridolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SonoVue, 8 mikrolitrů/ml, prášek pro přípravku injekční disperze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls190502/2009 a sukls38426/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele (V této příbalové informaci nazývaný Omniscan) Omniscan 0,5 mmol/ml injekční roztok Omniscan 0,5 mmol/ml injekční

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas sp.zn. sukls18767/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Dinatrii gadoxetas

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok sp.zn. sukls155681/2012, sukls155683/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok Iohexolum Přečtěte si pozorně

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku [ 18 F]fluorid sodný, injekce 1 10 GBq/lahvička 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Natrii fluoridi( 18 F) 1 10 GBq k datu a hodině kalibrace/lahvička. Fluor-18

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls91946/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ProHance, injekční roztok Prohance, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Gadoteridolum

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

sp.zn. sukls110569/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp.zn. sukls110569/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp.zn. sukls110569/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 0,25 mmol dinatrii

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum

Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Příbalová informace: informace pro pacienta Mustophoran 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok fotemustinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE [ 18 F]fluorid sodný ( 18 F) 1 10 GBq/ lahvička, Injekční roztok Natrii fluoridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29158/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29158/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29158/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku MultiHance Injekční roztok 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas

Více

Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg.

Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! MultiHance Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum sp. zn. sukls53745/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 10 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum 334 mg (0,5M) + megluminum 195 mg.

Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum 334 mg (0,5M) + megluminum 195 mg. sp.zn.sukls187738/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku MultiHance Injekční roztok 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření I. Úvod Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls8804/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMBA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum aminomethylbenzoicum 50 mg v 1 ampuli 5 ml. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Enap i.v. enalaprilatum dihydricum injekční roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Enap i.v. enalaprilatum dihydricum injekční roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Enap i.v. enalaprilatum dihydricum injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls207005/2010 a příloha k sp.zn. sukls122247/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg

Více

sp.zn. sukls63940/2012

sp.zn. sukls63940/2012 sp.zn. sukls63940/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pamba tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje acidum aminomethylbenzoicum 250 mg. Pomocná látka se známým

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více