Praktick rádce zadavatele tisku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktick rádce zadavatele tisku"

Transkript

1 Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

2

3 Praktick rádce zadavatele tisku Vážení přátelé, Praktický rádce zadavatele tisku Vydavatel: Vydavatelství Svět tisku, spol. s r.o. zapsaná u městského soudu Praha, oddíl C, vložka Adresa vydavatele: Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: 02/ tel.: 02/ fax: 02/ htttp://www.svettisku.cz Manažer projektu Ing. Svatopluk Mára Ing. Rostislav Kareš Autoři článků: Ing. Svatopluk Mára Ing. Rostislav Kareš Obchodní oddělení: Martin Jamrich Pavel Svítek Jiří Benda Grafické zpracování: Astron Studio, spol. s r.o. Tisk a knihařské zpracování: BOOM TISK, s.r.o. Názvy produktů a jména firem zmiňovaná v tiskovině mohou být ochrannými známkami. Přebírání jakýchkoli údajů je dovoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. ZDARMA Vydavatelství Svět tisku 2001 Dostává se vám do rukou další vydání Praktického rádce. Informace, které vám tentokrát nabízíme, jsou opět určeny zadavatelům tiskových služeb, a to se zvláštním ohledem na ty, kdo se touto činností nezabývají profesionálně. Budeme se zde snažit popsat postupně veškeré okolnosti, které mohou nastat při zadávání tisku, případně dalších souvisejících služeb, a to technologické i právně obchodní. V úvodním kapitole si povíme o komunikaci s dodavateli. Praxe nás přesvědčuje, že máme-li objednávat práce v oboru, který se hemží pro nás neznámými pojmy, vstupujeme na tenký led. Proto vás zde seznámíme s důležitými termíny a upozorníme na kritická místa v komunikaci, jejíž úroveň je základem konečného úspěchu. Naším záměrem je vybavit vás určitým minimem, které by vám umožnilo přiměřeně reagovat a orientovat se v tématu. Polygrafie je však dnes již velmi široký a pestrý obor a oborový slovník má slušný počet hesel. Proto jsme se omezili na takové výrobky, jaké nejčastěji objednávají neprofesionálové klasické firemní a osobní tiskoviny, letáky, plakáty a brožury, popřípadě knihy. V dalších kapitolách se již můžeme věnovat tomu, co si lze objednat, jaké materiály máme na výběr, nabídneme vám různé speciality, které rozšiřují možnosti a zvyšují působivost sdělení, jež jste do tiskoviny vložili, a chybět nebude ani srozumitelně pojednaná teorie pro ty, kteří rádi pronikají pod povrch věcí. Na mnoha místech text vyústí v doporučení konzultujte svou zakázku s dodavatelem". Ad absurdum vzato, mohli bychom místo brožury vydat leták obsahující pouze toto doporučení. Proč tedy brožura vznikla? Je to proto, že konzultace, jíž nebudete rozumět, vám k ničemu nebude. A vaši dodavatelé nebudou mít čas vám vysvětlovat základní pojmy a souvislosti. Přestože může nastat nepřeberné množství kombinací technologických a organizačních okolností, budou se všechny odehrávat v určitém vymezeném prostoru technickém a terminologickém, budou pouhými variacemi na dané téma. Pokud tedy zvládnete téma, nezaskočí vás už jednotlivé variace. Prakticky řečeno, teprve znalost používaných pojmů, jejich obsahu, a základních technologických souvislostí pro vás učiní konzultaci užitečnou. Mnoho dalších informací najdete v časopisu Svět tisku. Přejeme vám spokojenost s dodavateli a minimum reklamací, k čemuž jsme se touto publikací snažili přispět. Ing. Svatopluk Mára manažer projektu

4 Komunikace s dodavateli Zadávání zakázek a komunikace s dodavateli mají své náležitosti právní i technické. S naším dodavatelem jednak vstupujeme do obchodního vztahu, který je třeba vhodnou formou vyjádřit, jednak je třeba včas předat úplné a technicky správné podklady. Aby byla komunikace s dodavateli efektivní a zbyteãnû nezatûïovala jak zadavatele tak dodavatele, je vhodné rozdûlit cel postup komunikace do jednotliv ch fází: 1) definice poïadavkû; 2) v bûr potenciálních dodavatelû; 3) poptávka realizace zakázky kalkulace; 4) v bûr dodavatele; 5) objednávka; 6) pfiedání podkladû pro realizaci zakázky; 7) realizace zakázky; 8) v stupní kontrola a pfievzetí zakázky. JAK SI VYBRAT DODAVATELE Máte-li zformulováno (bod 1), jak bude va e tiskovina vypadat, budou dal í otázky znít: Kdo vám to a za kolik vyrobí? Kolik v tiskû si mûïete v rámci va eho rozpoãtu dovolit? Jakou technologii zpracování a koho máte zvolit, abyste byli spokojeni a neprodûlali? A je tu i mnoho dal ích otázek, jejichï odpovûdi vám mají pomoci vybrat toho nejvhodnûj ího dodavatele. Obrazovka kalkulace - nabídka Zaãnûte v bûrem potenciálnû vhodn ch dodavatelû, buì z odborn ch databází a katalogû, nebo postaãí v bûr z telefonního seznamu; pfiípadnû si necháte poradit od nûkoho, kdo jiï má s touto ãinností své zku enosti. U takto vybran ch dodavatelû provedete poptávku, tzn. pfiedáte jim va e zformulované poïadavky, vãetnû poïadovan ch termínû realizace, a poïádáte je, aby vám pfiipravili svou cenovou nabídku, vãetnû ãasov ch termínû realizace. âasové relace v roby va í zakázky musíte mít stále na zfieteli, abyste napfiíklad nakonec nemûli kvalitní a levné dokumenty ke konferenci nebo v stavû, která v ak jiï probûhla. Dodavatel s tûmito termíny musí poãítat, zvlá tû pokud realizujete zakázku v ãásteãné ãasové tísni, neboè jako kaïd musí i on plánovat efektivní ãasové vyuïití svého vybavení a nemûïe zastavit v robu, odsunout jiné zakázky a ãekat jen na tu va i. V krajním pfiípadû lze samozfiejmû takov postup dohodnout, ale musíte poãítat s tím, Ïe za nûj zaplatíte. Dokonce jsou tiskárny, které jsou ochotné fie it naléhavé pfiípady prací o víkendu a o svátcích, ale pokud jste schopni prûbûh zakázky naplánovat tak, aby na její realizaci byl dostatek ãasu, vydûláte na tom nejen finanãnû, ale i tím, Ïe se vyhnete stavu, kdy ve spûchu vzniká více chyb a není ãas na hlídání vysoké kvality, ãi v pfiípadû fatálních problémû na opakování v roby. Není nad to, mít u ãásti doprovodn ch broïur Obrazovka kalkulace - leták k v znamné akci nalepeny obálky vzhûru nohama nebo jinou chybu lidská fantazie nezná mezí, zvlá tû u práce pod tlakem, kdy je omezen ãas na prûbûïnou kontrolu a není moïnost opravy. Potenciální dodavatele mûïete kontaktovat osobnû, telefonicky, faxem nebo pomocí Internetu. Osobní náv tûva umoïní vysvûtlit pfiípadné nejasnosti nebo na základû konzultace s technologem lze provést úpravy va eho poïadavku podle moïností dodavatele. Nejmodernûj ím zpûsobem získání kalkulace je nav tívit nûkterou WWW stránku firem, které nabízejí kalkulaãní formuláfi, nebo je tû lépe, poskytují on-line kalkulace. ZároveÀ si zadavatel mûïe ovûfiit, co bude dodavatele z hlediska poptávky zajímat, a své poïadavky doplnit. Lze tak pfiedejít nedorozumûní nebo opakování náv tûvy u dodavatele. Odpovûdi kontaktovan ch dodavatelû by mûly obsahovat poïadované informace, vãetnû potvrzení termínû a podmínek nebo návrhu alternativních, za kter ch je dodavatel ochoten zakázku realizovat, a údaje, jak dlouho a za jak ch podmínek nabídka realizace a hlavnû ceny platí. Vyhodnocení nejlep í nabídky je uï na vás, na zadavateli zakázky. Doporuãujeme nevázat se pouze na jednu, byè vypadá nejlépe, ale vybrat napfiíklad tfii dodavatele, a u nich kalkulaci a podmínky realizace osobnû ovûfiit, pfiípadnû prokonzultovat nejasnosti. Je samozfiejmé, Ïe peãlivost a nároãnost tohoto postupu se bude fiídit objemem zakázky, jednodu í postup bude u realizace 100 kusû pozvánek a detailnûj í u reprezentativní knihy v nákladu tisícû kusû.

5 Praktick rádce zadavatele tisku 3 Do jedné skupiny je svedly jejich v znamné spoleãné vlastnosti: obvykl m materiálem je papír, obvyklou tiskovou technologií je archov nebo kotouãov ofset, popfiípadû digitální tisk, lze aplikovat stejné povrchové úpravy, dokonãovací v robu tûchto produktû zvládne standardnû vybavená knihafiská provozovna nebo ji realizuje v kooperaci s jin m dodavatelem. Na tyto parametry je koncipována i va e objednávka a pfiehled jejích moïn ch poloïek. Náležitosti objednávky Objednávka je úplná tehdy, jestliïe obsahuje v echny technologické operace nezbytné k dosaïení poïadovaného v sledku. KaÏdá tato operace pfiedstavuje souãasnû i finanãní ãástku. Z jejich souãtu se pak skládá celková cena a z toho vypl vá i dûleïitost úplnosti objednávky. Jednotlivé technologické operace a jejich cena jsou dány technick mi parametry tisk je operace, barevnost tisku jeho parametrem. V sledná cena v ak není jedin m dûvodem k poïadavku na úplnost objednávky, protoïe nûkteré parametry zakázky mají pfiím vliv na cenu, napfiíklad zmínûná barevnost, jiné v ak cenu neovlivní, ale uvedeny b t musejí. Objednáváte-li napfiíklad formuláfie s otvory pro zavû ení, které se vyrábûjí vrtáním, pak cena operace vrtání bude stejná bez ohledu na prûmûr otvoru, pro vás v ak má tento parametr svou dûleïitost. Proto musí b t v objednávce definován, buì slovnû nebo odkazem na pfiedan vzorek, maketu nebo náãrtek tak, aby nemohlo dojít k zámûnû nebo nedorozumûní. Finální odsouhlasení pfii tisku JAK NAPSAT OBJEDNÁVKU Správně napsaná objednávka Objednávka je standardním a nezbytn m dokumentem o na em vztahu s dodavatelem; je souãástí zadání zakázky. Aby mûla smysl, to znamená aby mohla splnit svou funkci, musí b t úplná, pfiesná, vãas pfiedaná dodavateli a jím potvrzená. Z toho vypl vá, Ïe mûïe ãasovû velmi pfiedbíhat vlastní zadání zakázky, protoïe mnohé její poloïky (v robní operace) je dobré konzultovat s dodavatelem pfiedem a mít je potvrzené. Vzhledem k tomu, Ïe kála polygrafick ch v robkû v obecném smyslu je velmi iroká, li í se obsahovû i objednávky jednotliv ch produktû. Pro úãel, kter tato broïura sleduje, budeme pfiedpokládat, Ïe chcete vyrobit nûkterou z tiskovin, které se nejãastûji zadávají. Jsou to: vizitky, pozvánky a oznámení, letáky, plakáty, broïury, knihy, reklamní v robky, ostatní v robky, jako napfiíklad desky, obálky, obaly, krabiãky atd.

6 4 Komunikace s dodavateli Detail vykládání hotov ch v tiskû za tiskov m strojem Pokud jste se u technologicky sloïitûj í zakázky rozhodli pro konzultaci, neváhejte se zeptat na v znam pojmû, o nichï si nejste jisti, Ïe víte pfiesnû, co znamenají. Nechte si pfiedvést ukázky, které fieknou více neï vysvûtlování kaïdá tiskárna má vzorky své práce, zvlá tû ty atypické a speciální. Je tfieba, abyste vûdûli pfiesnû, co bude vyrobeno: Ïe dostanete právû to, co potfiebujete, a nikoli nûco skoro stejného". Z toho dûvodu se také vyvarujte souhlasu s pfiídavkem, Ïe to je jedno". AÏ to" uvidíte hotové, nejspí zjistíte, Ïe to jedno" nebylo. Identifikace zadavatele a dodavatele Objednávka musí b t opatfiena identifikaãními údaji zúãastnûn ch stran, datem vystavení a hlavnû datem pfievzetí vãetnû jména pfiebírajícího pracovníka, kter je k tomuto úkonu dodavatelem zmocnûn. Doporuãujeme uvést co nejvíce údajû u obou stran, neboè s tûmito údaji budou obû strany stále v dal ím procesu pracovat a budou tak mít usnadnûnou ãinnost (expedice, fakturace zakázky, platba atd.). Navíc poskytnutí v ech údajû zvy uje vzájemnou dûvûru. Definice požadavku v objednávce V úvodním textu se uvede, jak produkt objednáváte a jaké práce se k tomu vztahují (napfiíklad Grafické zpracování a tisk letáku"). Zakázku je tfieba co nejpfiesnûji definovat slovnû a je vhodné objednávku doplnit vzorkem nebo maketou a dal ími podklady, jako jsou náãrtky atd., aby nemohlo dojí k nedorozumûní. 1. Rozsah U publikací v eho druhu je tfieba zadat poãet stran, kter nemûïe b t zcela libovoln, pokud nechcete mít poslední stránky prázdné, bez potisku (tzv. vakát). Celkov poãet stran je proto dán jako násobek ãísla 4, 8 nebo 16 v závislosti na formátu stránky a formátu tiskového archu. Nesmíme zapomenout na obálku, pokud ji chceme vyrobit. Ta má 4 strany a uvádí se zvlá È, protoïe se zvlá È také tiskne minimálnû proto, Ïe b vá vyti tûna na jiném papíru, obvykle s vy í plo nou hmotností, a témûfi vïdy je plnobarevná, na rozdíl od textového bloku neboli vnitfiku" publikace. Tak napfiíklad u broïury o 32 stranách s obálkou pí eme: rozsah: obálka". Obrazovka kalkulace - v sledná cena 2. Formát Podle druhu v robku se k poloïce formát pfiipojuje dal í údaj, oznaãující, o kter formát jde. V na em pfiípadû bude nutné vïdy uvádût tzv. formát po ořezu. U dopisního papíru je tento formát identick s formátem konečným. Ale napfiíklad u skládaného letáku bude formát po ofiezu 210 x 297 mm (A4) a koneãn formát po sloïení na tfietinky bude 210 x 100 mm. V takovém pfiípadû je tfieba uvést oba formáty: po ofiezu a koneãn. Zavû ování do obálky PoÏadavek na skládání se musí objevit i v poloïce Dokonãovací v roba (nebo také Knihafiské práce). V opaãném pfiípadû dostanete leták nesloïen a zdr- Ïení expedice vãetnû doúãtování vy í ceny za dodateãnû objednané skládání vás nemine. Opût uvedeme na i poznámku, Ïe slo- Ïitûj í tvary je lep í doplnit vzorkem, maketou nebo náãrtkem. âím více, tím lépe. 3. Papír (materiál obecně) Jde o jednu z nejv znamnûj ích polo- Ïek z hlediska ceny (nûkdy aï 50 % i více), ale i z hlediska kvality tisku a celkového dojmu z v robku. Polygrafick mi papíry se zab váme v samostatné kapitole. Vyrábíme-li broïuru s obálkou, musíme uvést oba pouïité papíry, napfiíklad: textov blok (vnitfiek) ofsetov papír bíl 80 g/m 2, obálka kfiída lesklá 200 g/m 2 ". 4. Barevnost Zde se zapí e pouze nûkolik ãísel, která v fieãi tiskafiû jednoznaãnû vyjadfiují urãitou skuteãnost. Napfiíklad: 2/1, 4/0, 4/4 nebo tfieba i 4+1/0 PNT 384 C apod. Místo lomítka si lze pfiedstavit

7 Praktick rádce zadavatele tisku arch papíru, na nûjï se bude tisknout, a ãísla pfied a za ním pak vyjadfiují poãet tiskov ch barev, kter mi bude potisknuta jedna a druhá strana tohoto archu je to opût v znamná poloïka ceny. Napfi. ãíslo 4 fiíká, Ïe se bude tisknout plnobarevnû standardním ãtyfibarvotiskem (tj. v barevném systému CMYK), kter m se tisknou barevné obrázky (fotografie). TakÏe ãasopisy a i deníky s barevn mi fotografiemi z obou stran listu (archu) se tisknou v barevnosti 4/4. Dal í pfiíklad, 4/0, fiíká, Ïe jde o jednostranný (/0) plnobarevn tisk. Máme-li v posledním pfiíkladu kombinaci 4+1/0 PNT 384 C, znamená to, Ïe plnobarevn tisk (4) bude doplnûn dal í, pátou barvou (+1), v tomto pfiípadû tzv. přímou barvou Pantone ã. 384 pro natírané (kfiídové) papíry (C z angl. coated natíran ), a Ïe jde pouze o jednostrann tisk. Do záznamû o barevnosti tisku se ale nûkdy zapisuje i údaj, kter patfií do oboru povrchov ch úprav (viz pfiíslu ná kapitola). Jde o lakování, které má, respektive mûïe mít s barevností spoleãnou technologii naná ení lakovat lze totiï v tiskovém stroji bûhem tisku. Pak takov zápis vypadá napfiíklad takto: 4+1/0 ofsetov lak leskl ", a znamená jednostrannû plnobarevn tisk s lakem. 5. Náklad Tento údaj vyjadfiuje poãet objednan ch kusû banální informace, fiekli byste. Ale pozor: tento údaj má nejen velik vliv na celkovou a je tû více na jednotkovou cenu (Kã/ks), ale v urãit ch pfiípadech mûïe b t rozhodujícím kritériem pro volbu výrobní technologie: u malonákladov ch tiskovin se rozhodujeme mezi ofsetem a digitálním tiskem (viz kapitolu o volbû vhodné tiskové technologie), naopak pfii velk ch nákladech se volba odehrává mezi archov m (ploch m) a kotouãov m (rotaãním) ofsetem. Tady je ov em tfieba brát ohled na plo nou hmotnost potiskovaného papíru, takïe více v kapitole o papíru. 6. Povrchové úpravy Jak uï jsme se zmínili, vûnujeme tomuto tématu celou kapitolu. Z hlediska na ich aktuálních potfieb si fieknûme, Ïe povrchovou úpravou tiskovin se rozumí laminování a lakování, popfiípadû uplatnûní speciálních lakû. Zde je Obrazovka kalkulace - leták v objednávce místo na vyjádfiení va eho poïadavku. 7. Dokončovací výroba Pod tûmito slovy se skr vá celá fiada moïností úprav polygrafick ch v robkû. K tûm základním patfií ořez na poïadovan formát, pí eme ofiez na formát". Bez nûho byste si museli odnést celé potisknuté archy (v pfiípadû, Ïe byste si dokonãovací v robu zaji Èovali sami v jiné provozovnû, by to bylo i logické). NáleÏí sem ale celá fiada dal ích operací: vazba broïur a knih (blíïe v kapitole o kniïních vazbách), vrtání děr (uvést poãet, prûmûr, umístûní), drážkování (neboli bigování), skládání (uvést poãet skladû a jejich smûr), vlepování vzorků (je tfieba dohodnout pouïit fixaãní prostfiedek a umístûní na tiskovinû), vysekávání (je tfieba dodat v kres nebo film s tvarem v seku), perforace (uvést tvar perforovan ch otvorû, tedy typ perforace), kašírování na tuhou podloïku a dal í. V kaïdém pfiípadû je nutno v tomto místû pfiesnû specifikovat svûj poïadavek, aè uï slovnû nebo odkazem na maketu, vzorek nebo v kres. 8. Balení a expedice Ani tyto operace nelze podceàovat. Balení pfiedstavuje urãitou práci, kterou je tfieba zaplatit. JelikoÏ se ale obecnû nelze spolehnout na to, Ïe zpûsob balení bude vyhovovat pouze vám známé dal í manipulaci s hotov m v robkem, je tfieba jej specifikovat. MÛÏe se totiï stát, Ïe balení vydrïí pouze první naloïení do vozu a v cíli jízdy, bûhem níï se balíky ve voze posouvají, nûkdy i pfievalují, a obaly se trhají, budete pfii vykládání pfiekvapeni,

8 6 Komunikace s dodavateli Obrazovka kalkulace - desky co jste si to pfiivezli za smûs papírû. Nebo se mûïe pfiihodit, Ïe zakázka bude zabalená do pfiíli objemn ch balíkû, s nimiï se jednak obtíïnû manipuluje, jednak vzniká potíï se zbytky jejich obsahu po rozpoãítání urãitého poãtu, napfiíklad letákû, na rûzná místa urãení. Je zkrátka potfieba myslet dále a objednat si balení na míru dle svých potřeb, tj. dostateãnû pevné (krabice nebo fólie), urãitou velikost balíkû a tfieba i rûzné poãty kusû v nich. Souãástí tohoto bodu by mûlo b t místo pfievzetí a zpûsob dopravy, zda pouïijeme vlastní dopravu, vyuïijeme sluïby tiskárny nebo zakázku vyzvedne a odveze ná smluvní partner. DÛleÏité je uvést cílové místo expedice, zejména pokud je odli né od sídla zadavatele. 9. Termíny Jsou v zásadû dva: předání podkladů a expedice zakázky. Pokud nedodáte vãas podklady, stûïí mûïete vyslovenû trvat na splnûní termínu expedice zakázky pfii zachování v ech ostatních podmínek, zvlá tû pak ceny. Není tedy od vûci nechat si vãasn termín pfiedání a kompletnosti podkladû potvrdit. Pak to budete vy, kdo mûïe poïadovat napfiíklad slevu za opoïdûné dodání zakázky. V této souvislosti je dobré zváïit doplnění data expedice konkrétní hodinou, napfiíklad do 14,00 hodin". Jinak se mûïe stát, Ïe zakázka bude pfiipravená k expedici v dan den okolo 22. hodiny veãerní s poukazem na skuteãnost, Ïe termín byl splnûn. Dohodnete-li si s tiskárnou termín a hodinu náhledu barevnosti, doporuãujeme v mírném pfiedstihu tento termín telefonicky ovûfiit. V sledkem va í náv tûvy bude dohoda o barevnosti tisku, kterou stvrdíte podpisem jednoho archu a dal í si odnesete s sebou. Tiskárna pak musí schválenou barevnost dodrïet v celém nákladu. Zda se jí to podafiilo, si mûïete pozdûji zkontrolovat pomocí právû tohoto kontrolního archu. Pokud se k náhledu nedostavíte, tiskárna vytiskne zakázku podle barevnosti kontrolního nátisku je-li k dispozici, nebo na standardní parametry tisku. Potenciální problémy se skr vají v moïnosti, Ïe v tisku se nepodafií dosáhnout barevnosti, jaká je na nátisku, a bude tfieba volit priority. To mûïete udûlat nejspí e vy sami. Pokud se tiskne na standardní parametry tisku, coï lze zjistit mûfiením, mûïe vás v sledek uspokojit. Pokud ne, nelze tiskárnû principiálnû nic vytknout mûli jste pfiijet na náhled. 10. Cena Seãteno, podtrïeno zde se dovídáme, co nás to v echno bude stát. Pozor: pfii neformální komunikaci je v polygrafii zvykem mluvit o ceně bez DPH. V potvrzení objednávky v ak najdete cenu s dovûtkem včetně 22 % DPH nebo bez DPH 22 %, a to je nemal rozdíl. TakÏe pokud se po telefonu dozvíte, Ïe vyti tûní plakátû vás bude stát urãitou ãástku bez uvedení dal í informace, pro jistotu se zeptejte, zda jde o cenu s DPH, nebo bez. Zvlá tû pokud nejste plátci DPH, protoïe na rozdíl od plátcû DPH si tuto ãástku neodeãtete, a tiskárna ji bude poïadovat. V této ãásti je dobré, pokud je zakázka vázána na urãit termín a zvlá tû pokud si dodavatel úãtuje pfiiráïku za rychlost, dohodnout a uvést konkrétní postih dodavatele v pfiípadû nedodrïení termínu. 11. Platební podmínky Zku enosti získané v na em podnikatelském klimatu nás v echny nutí k opatrnosti. Neoãekávejte proto od dodavatele, kter si vyïádal pfiimûfienou zálohu pfied zapoãetím prací, Ïe se zaãne va í zakázce vûnovat, aniï byla tato podmínka splnûna. Pokud jste na tuto podmínku pfiistoupili, splàte ji ve vlastním zájmu vãas. Stejné je to s dohodou o platbû pfii pfievzetí zakázky. Bez zaplacení vám zakázku nevydají. Pokud platbu budete provádût bezhotovostnû, je vhodné uvést, na jakou adresu pfiíslu nou fakturu zaslat nebo kdo si ji vyzvedne osobnû pfii pfievzetí zakázky. FORMA OBJEDNÁVKY Vyjádfiit vztah s dodavatelem lze v zásadû tfiemi zpûsoby: ústní dohodou, objednávkou a smlouvou. Je zfiejmé, Ïe tyto tfii moïnosti mají rûznou právní sílu. Po pfieãtení této broïury zvládnete ústní dohodu i objednávku sami. K sepsání smlouvy si pfiipravíte pfiedmût smlouvy a jeho parametry, prakticky vzato objednávku, ale k formulaci uï budete muset pfiizvat právníka. A to pochopitelnû i v tom pfiípadû, kdy návrh smlouvy pfiedloïí dodavatel a vy se k ní vyjadfiujete. Podívejme se nyní na jednotlivé pfiípady podrobnûji. Ústní dohoda Toto vyjádfiení vztahu mezi odbûratelem a dodavatelem má svou pfiednost v jednoduchosti a tedy i operativnosti. Logická nev hoda ústní dohody spoãívá v obtíïnosti dokladovat její obsah. Dodavatel bude pravdûpodobnû poïadovat zaplacení zálohy nebo i celé ãástky pfiedem jistû si nezapomenete uschovat stvrzenku. Obecnû platí, Ïe ústní dohoda, popfiípadû jakékoli ústní zpfiesàování zakázky v prûbûhu její v roby, i kdyï to nûkdy ani jinak nejde, pfiedpokládá urãitou míru odborn ch znalostí (tûïko pozdûji fiíkat, Ïe jste to pochopili jinak) a je pouïitelná pouze v takov ch pfiípadech, kdy její selhání z jakéhokoli dûvodu nebude mít fatální následky, a dále mezi tûmi, kdo se dobfie znají a mají spolu dlouhodobû dobrou zku enost. To je

9 Praktick rádce zadavatele tisku 7 Pro nenároãné zakázky zde musíme zopakovat to, co jsme uvedli v e. Obsah objednávky je vhodné, a my to doporuãujeme, projednat s dodavatelem pfiedem, tfieba jen telefonicky, a pak staãí napsat krátk text a poslat ho faxem nebo em: Na základû dohody objednáváme..., prosíme o potvrzení objednávky na tel.:... nebo ..." Má-li objednávka splnit svûj úãel, musí b t úplná, pfiesná a potvrzená dodavatelem, kter tímto vyjádfií souhlas se v emi uveden mi parametry a zavazuje se k jejich splnûní. V pfiípadû, Ïe dodavatel vystaví na základû va í objednávky vlastní dokument, tzv. potvrzení objednávky, je tfieba zkontrolovat jeho obsah a uschovat oba doklady, objednávku i její potvrzení, spoleãnû. Eventuální zpfiesàování nûkterého aspektu zakázky z va í strany pouze po telefonu zûstává na úrovni ústní dohody, proto je lépe poslat dodatek nebo upfiesnûní objednávky je tû písemnû faxem nebo em a vyïádat si jeho potvrzení. Povrchová úprava ov em situace typická pro profesionálního, nikoli obãasného zadavatele. TakÏe na e doporuãení zní: ústní dohodu (radûji) ne. Toto ov em neznamená, Ïe nemáte projednat obsah objednávky s dodavatelem pfiedem, tfieba jen telefonicky. Naopak, vfiele to doporuãujeme; ale dohodnuté podmínky je vhodné si nechat následnû potvrdit písemnû. TakÏe jsme u dal ího odstavce. Písemná objednávka Tato forma je nejãastûj í a v pfieváïné vût inû pfiípadû i zcela vyhovující. PouÏívá se pro jednorázové zakázky, jejichï finanãní objem nepfiesahuje individuálnû pfiijatelnou mez, fieknûme 50 aï 100 tisíc korun, nebo pro jednotlivé zakázky v rámci smlouvy. Písemná smlouva O smlouvû jen struãnû. Jednak je to téma pro graduovaného odborníka, jednak se pouïívá tam, kde nestaãí objednávka. Jde o pfiípady dlouhodobé spolupráce nebo o jednorázové, ale vût í nebo v znamnûj í zakázky, jejíï dûleïitost mûïe spoãívat v maximálních aï extrémních nárocích na kvalitu, v neodkladnosti termínu vyhotovení, v poïadavku na utajení obsahu apod. Smlouva totiï, kromû jiného, umoïàuje preciznûji a s vût í právní silou vyjádfiit a pozdûji i vymáhat kompenzace v pfiípadû nedodrïení sjednan ch podmínek. Také cena se v takov ch pfiípadech stanoví obvykle jinak, neï obvyklou kalkulací jde o vyváïení pfiínosû a pfiípadn ch rizik s nimi spojen ch. Smlouva se ãasto z praktick ch dûvodû kombinuje s objednávkou smluvní rámec spolupráce je pro jednotlivé zakázky konkretizován objednávkou, jejíï úvodní text pak zaãíná Na základû na í smlouvy u vás objednáváme..." a následuje standardní objednávka. V jednodu ích pfiípadech lze akceptovat smlouvu podle vydan ch vzorû, ãímï máme zaji tûné potfiebné náleïitosti, které doplníme na ím konkrétním pfiedmûtem smlouvy.

10 8 Komunikace s dodavateli Smlouva je podepsána a objednávku máte potvrzenou dodavatelem. Pokud jste si jisti, Ïe jste v e správnû pochopili, mûïete klidnû spát. Problémy mohou nastat vïdy, jde v ak o to, jak se k nim kdo postaví. Je asi zbyteãné radit, Ïe se proto vyplatí zadat práci vãas kaïd to ví, ale doba to jaksi neumoïàuje. Pfies ve ker stres je tfieba si zachovat lidské chápání druhé strany, protoïe tiskárna je poslední instancí a nemá skuteãnû kam ustoupit, navíc moïnost chyby vlivem lidského ãinitele je v udypfiítomná a ani stroje nemohou pracovat nonstop bez údrïby a oprav. Na druhé stranû ale máte plné právo trvat na splnûní potvrzeného termínu a neustupovat pfied tlakem na posunutí expedice. Jednejte v ak s tiskárnou o této vûci, mûïe se stát, Ïe tiskárna pfiistoupí na slevu pro vás, aby vyhovûla jinde máte-li ov em k dispozici ústupov prostor. PŘEVZETÍ ZAKÁZKY Pokud máte v úmyslu provést kontrolu zakázky, to znamená dodrïení barevnosti v celém nákladu, pfiesnosti ofiezu, kvality provedení povrchov ch úprav a dal ích parametrû, zvlá - tû u dokonãovacích operací (a nezapomeàte ani na kontrolu mnoïství), mûïete poïádat o umoïnûní vstupu do v roby v jejím prûbûhu. Pfii pfievzetí mûïete, nebo nemusíte, kontrolovat podle svého uváïení. Drobn technick problém spoãívá v tom, Ïe zakázka pfiipravená k expedici je kompletnû Nátisková tiskárna DUPONT Obrazovka v sledek kalkulace - broïura zabalená (i to je tfieba zkontrolovat, zvlá tû pokud jste na balení kladli zvlá tní dûraz) a vy potfiebujete zboïí rozbalit. Nikdo vám to nemûïe odepfiít, ale znamená to po kontrole vrátit zboïí do balicí linky nebo na pfiíslu né pracovi tû, coï spolu s vlastní kontrolou mûïe znamenat nezanedbatelné ãasové prodlení ( teì právû se tam balí jiná zakázka, která velmi spûchá..."). KdyÏ navíc pfiijedete v nevhodnou dobu, nebude to mít po kontrole uï kdo zabalit. A pokud pfii namátkové kontrole najdete nekvalitní v robky, ãeká vás prohlídka prakticky celého nákladu, protoïe jednání o kompenzaci, pokud neodmítnete zakázku jako celek, bude pravdûpodobnû zaloïeno napfiíklad na dohodû o procentuální mífie nekvality v rámci celého nákladu. A to je tfieba zjistit. Pokud vám tedy na zakázce opravdu záleïí a víte, Ïe nemûïete pfiipustit odchylky ani v malé toleranci, vyplatí se vám nav tívit tiskárnu dfiíve a ve spolupráci s odpovûdnou osobou kontrolovat dûleïité operace, popfiípadû koneãn v sledek jako volnû uskladnûné kusy (archy) je tû pfied ofiezem a zabalením, a na místû v e fie it. Doufáme, Ïe jsme vás neodradili a vy jste doãetli aï sem. Neztrácejte náladu, mnozí jiní to také zvládli a vy navíc máte pfied sebou tuto publikaci obsahující vysvûtlení mnoha polygrafick ch pojmû a souvislostí, s jejichï znalostí se podobn m pfiípadûm snadno vyhnete. A nakonec si vám dovolíme poskytnout dvû praktické rady. Pokud nejste polygrafiãtí odborníci a nemáte rozsáhlé kontakty na ovûfiené dodavatele, nechte si zakázku zpracovat jako celek na klíã". T ká se to i DTP zpracování. Tiskárny mají své ovûfiené dodavatele a je pro vás v hodné, pokud za

11 Praktick rádce zadavatele tisku 9 zakázku odpovídá jeden subjekt. NemÛÏe se pak vymlouvat na chybné podklady, svádût vinu na DTP, tiskárnu nebo na knihárnu atd. MoÏná celková cena bude o nûco vy í neï va e jednotlivé kalkulace, ale vá klid a jistota za to stojí a ãasem zjistíte, Ïe se to i finanãnû vyplatí. Druhá rada zní: vyhnûte se nápadnû levn m kalkulacím, pokud tohoto dodavatele nemáte provûfieného spoluprací nebo nevíte, Ïe zakázku napfi. potfiebuje spojit s jinou a tak u etfiit ãást va ich nákladû. Dodavatel musí z nûãeho Ïít", stroje ani papír nejsou zadarmo, a tak nízká cena mûïe znamenat, Ïe bude etfiit na kvalitû práce nebo surovin, nebo bude zakázka realizována na odepsaném stroji a je riziko nekvalitního a nevyrovnaného tisku ke kontrole vám samozfiejmû pfiedloïí vybran super kvalitní v tisk. Zde platí okfiídlené Nejsem tak bohat, abych si kupoval levné vûci". Doufáme, Ïe jste po pfieãtení tohoto odstavce nepropadli malomyslnosti, Ïe nemûïete projít bez úhony mnoha popsan mi úskalími. Nebojte se. Pokud budete s dodavateli dostateãnû komunikovat, mûïete si b t jisti, Ïe je v jejich podnikatelském zájmu, nebo alespoà drtivé vût iny z nich, aby zakázka dopadla dobfie a vy jste se stali jejich trval mi zákazníky. ADRESÁŘ Společnost Telefon Internet 1. Art D - Grafick atelier âern, s.r.o. 02/ , Grafika, Pfiíprava k tisku 2. CALAMARUS, s.r.o. 02/ , Kompletní polygrafická v roba: DTP studio vãetnû osvitu, ofsetová (max. formát papíru 48 x 65 cm) a knihtisková (raïba termofoliemi a slepotisk), tiskárna, knihárna. 3. âtk Repro, a.s. 02/ , fax/ Ofsetov tisk - archov pûtibarevn, formát B1 - rotaãní ãtyfibarevn, formát A2; Knihafiské zpracování - vazby V1, V2, V4 a V8; Distribuce. 4. INFORMICA 02/ Archová montáï, Osvit do formátu B2, Digitální nátisk, Osvit On-line, Bubnová osvitová jednotka Purup Eskofot 7500 P 5. Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o. 040/ , Ofsetov tisk do formátu 65 x 48 cm, RaÏba fólií za tepla, Laminace, âíslování, V sek, Vazby V1, V2, V8, Tisk prospektû, katalogû, plakátû, broïur, knih, novin, ãasopisû, vysekávané desky, tiskopisy na pfiímokopírující papír. 6. PBtisk 0306/ Kompletní polygrafická v roba - PREPRESS, PRESS, POSTPRESS, OSTATNÍ SERVIS. 7. QUENTIN, s.r.o. 02/ Specializovan distributor komponent pro DTP a Pre-press od renomovan ch v robcû: APPLE, AGFA, ADOBE, HELIOS, BEST, OLYMPUS, QUARK 8. Studio Winter, s.r.o. 02/ , Pre-press a tisk. Na poãkání: Osvit, Nátisk, Sken, Sazba a Zlom. Malonákladov digitální tisk, velkoplo n digitální tisk, ofsetov tisk. 9. Tiskárna Hugo, s.r.o. 02/ , DTP, Vícebarvov ofset, Knihafiské zpracování, Doprava po Praze zdarma. 10. Tiskárna REPROPRINT 02/ , 067/ Nabízíme archov a rotaãní tisk, komunikujeme s dodavateli a odbûrateli na bázi smluv a objednávek. Podklady na bázi filmû i v datech. MoÏnost vyuïití soukromé linky pro posílání dat. Dodání zakázky pfiímo k dodavateli vlastní autodoprava.

12 Moderní trendy zadávání zakázek Včasné, kompletní a technicky správné zadání zakázky je dobrým vykročením k její úspěšné a včasné realizaci; je tím, co můžete pro věc učinit vy sami. Abyste pro splnění tohoto úkolu byli dobře vybaveni, připojili jsme k praktickým informacím i trochu teorie. Pfiedpokládejme, Ïe z nûjakého dûvodu chcete realizovat tiskov produkt, napfi. pozvánku, leták nebo broïuru. Jak zaãít? Jaké potfiebujete získat podklady pro grafické zpracování a jaké pro vlastní tisk? Cel proces v roby poïadované tiskoviny lze rozdûlit do následujících krokû: 1) definice poïadavkû, 2) v bûr tiskové technologie, 3) zaji tûní potfiebn ch podkladû (text, grafické prvky obrázky), 4) grafické zpracování, 5) tisk, 6) dokonãovací zpracování, 7) v stupní kontrola a pfievzetí zakázky. V následujícím textu se nejprve budeme zab vat va í ãinností t kající se pfiípravy zakázky ve fázi pfiedání do DTP studia, a osvûtlíme nûkteré pojmy, jako jsou barva, rastr atd., se kter mi se mûïete setkat. V dal í ãásti uvedeme, v jaké formû budete nejãastûji pfiedávat podklady pro tisk a jak jsou dále tyto podklady zpracovány pfied v robou tiskové formy. PODKLADY PRO GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY Pokud jste se jiï rozhodli, jak produkt a za jak m úãelem chcete vyrobit, musíte pfiipravit podklady pro jeho grafické zpracování, tj. pfiipravit jeho obsah. Podklady lze rozdûlit na dvû základní ãásti textové podklady a obrazové prvky. Textové podklady Dnes je jen ve v jimeãn ch pfiípadech pfiedáván text jako rukopis v papírové formû, protoïe následnû musí b t stejnû pro dal í pouïití pfiepsán do formy textového digitálního souboru. Pfied jeho pfiedáním je vhodné provést ve keré obsahové a jazykové kontroly a opravy, aby pfii sazbû jiï do textu nebylo nutné kromû úpravy dûlení slov zasahovat. Pfied pfiedáním textov ch podkladû k dal ímu zpracování je vhodné si ovûfiit, na jaké platformû bude text dále zpracováván a soubory pfiedat ve vhodném formátu. Lze pfiedpokládat, Ïe kaïdé DTP studio je pfiipraveno na v echny pfiípady, které mohou bûïnû nastat, a umí si s nimi poradit, ale pokud dostane soubor ve formátu vhodném pro dal í pouïití, máte minimálnû jistotu, Ïe nenastanou problémy s kódováním ãe - tiny nebo jiné problémy pfii pfievodu formátu. Obrazové prvky Tyto podklady lze rozdûlit do nûkolika kategorií, jako jsou obrázky nebo rûzné grafy, loga a symboly, aè barevné ãi ãernobílé, a pérovky. Obrazové podklady pro tisk lze pfiedávat jako datové soubory, diapozitivy nebo fotografie. Pro zaji tûní kvalitního v sledku tisku musejí mít urãité parametry. Fotografie by mûly b t minimálnû stejnû velké jako bude v sledn obrázek, obrázky v datové formû pak mají mít rozli ení 300 dpi (tj. 300 bodû na palec nebo cca 120 bodû na centimetr). Pozor si musíte dávat pfii získávání obrázkû z rûzn ch zdrojû, zejména z Internetu. Pro informaci uvádíme, Ïe obrázky pouïité na Internetu jsou v barevném modelu RGB a v rozli ení 72 dpi. Pfievod RGB na CMYK není problém, ale nesmí se na nûj zapomenout. Problém mûïe nastat s obrázky v rozli ení 72 dpi, protoïe pfii pfievodu na 300 dpi jsou rozmûry pfiibliïnû ãtvrtinové a vût inou je proto obrázek pfiíli mal a pro kvalitní reprodukci nepouïiteln. Pérovky pro tisk potfiebují rozli ení minimálnû 600 dpi a v papírové formû by mûly mít minimálnû stejné rozmûry jako pouïit obrázek. Maketa Doporuãujeme vám vypracovat maketu, která nejnázornûji ukáïe, jak si svûj produkt pfiedstavujete. ZároveÀ si pfii její v robû pfiesnû ujasníte, jak bude produkt vypadat, kolik obrázkû a textu potfiebujete a jakou technologii v roby bude nejvhodnûj í zvolit. Maketu je nejlep í vyrobit v pomûru jedna ku jedné a pouïít materiál podobn ch vlastností, jaké bude mít materiál finálního v robku, tj. papír podobného typu a podobné plo né hmotnosti. Pfii v robû makety broïury si tak mûïete ovûfiit, jak bude siln kniïní blok pro dan poãet stran a zda je tedy vhodn vámi poïadovan typ vazby, a dal í otázky, jejichï odpovûdi bez makety pouze odhadujete. Text a obrázky se do makety zakreslují pouze schematicky tak, aby mûl grafik v DTP studiu vodítko, jak si svûj

13 Praktick rádce zadavatele tisku 11 v robek pfiedstavujete. To znamená, Ïe u textu se zakreslují pouze obrysy sloupce, stejnû jako u obrázkû. Maketa se vám mûïe hodit nejen jako podklad pro grafické zpracování, ale i nejnázornûji ukáïe va i pfiedstavu pfii schvalování projektu vedením ve va í firmû. BARVA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ TISKEM V celém procesu pfiedtiskové pfiípravy a tisku je právû oblast správné reprodukce barev nejobtíïnûj í fází a zároveà nejnároãnûj í na kvalitní technické vybavení a praktické zku enosti. Základem v ech moïn ch komplikací je jiï fakt, Ïe jednotlivá zafiízení pouïívaná k pfiedtiskové pfiípravû a tisku materiálû Separace CMYK odeãítáním od bílé není-li pouïita Ïádná barva, je místo bílé", resp. má barvu podkladu. Teoreticky by základní barvy, které pfiedstavuje azurová, purpurová a Ïlutá (tedy pouze CMY), mûly v plné sytosti spoleãnû vytvofiit ãernou. Av ak vzhledem k tomu, Ïe tiskov proces není dokonal (napfi. s ohledem na pouïitou tiskovou barvu a fiadu dal ích faktorû), nepfiedstavuje kombinace tfií základních barev CMY ãernou, ale pinavû hnûdou". Proto se pfii tisku textu, ãern ch ploch a syt ch stínû pouïívá ãtvrtá ãerná barva. âerné plochy jsou pak opravdu ãerné a stíny jsou správnû vykreslené. JelikoÏ nelze nûkteré barevné odstíny prost m smícháním barev modelu CMYK vytisknout, pouïívají se tzv. přímé Gamut jednotliv ch zafiízení (fotoaparát, skener, monitor, náhledová barevná tiskárna a tiskov stroj) pracují s rûzn mi barevn mi modely (CMYK nebo RGB), a dále jsou schopna zobrazit nebo zachytit rûzn barevn rozsah, fiíkáme také barevný prostor, tzv. gamut barev. Z dûvodu rûzn ch barevn ch rozsahû a práce jednotliv ch zafiízení se zcela odli n mi barevn mi modely mûïe docházet pfii konverzi obrazov ch informací mezi barevn mi modely jednotliv ch zafiízení k barevn m posunûm. Pro popis barev se bûïnû pouïívají dva základní modely, které vycházejí z rûzného principu zpracování svûtla. Obrazovka monitoru svûtlo vyzafiuje a pracuje v barevném modelu RGB, podle tfií barev: ãervená (Red), zelená (Green), modrá (Blue). Jsou to primární barvy, ze kter ch se vytváfiejí v echny ostatní barevné kombinace. V praxi to znamená, Ïe obraz je v tomto pfiípadû sloïen z velkého poãtu bodû, které mohou svítit buì ãervenû, zelenû nebo modfie. RÛzn mi pomûry vyzafiování uveden ch primárních barev pak vznikají zobrazované barevné odstíny. Jsou-li zobrazeny v echny tfii barvy s maximální intenzitou, vnímá lidské oko barvu bílou. Není-li vyzafiována Ïádná barva, vnímáme ãernou. Model RGB proto pfiedstavuje model aditivní, neboè v echny barevné odstíny vznikají sãítáním primárních barev. Vyti tûn obraz svûtlo odráïí. Pro komerãní tisk je vyuïíván barevn model CMYK, podle ãtyfi pouïit ch barev, kter mi se tvofií v echny ostatní barevné kombinace. Jedná se o barvu azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), Ïlutou (Yellow) a ãernou (black). Barvy jsou pfii tisku vytváfieny substraktivnû, tj.

14 12 Moderní trendy zadávání zakázek barvy, které jsou dodávány jejich v robci (napfi. ve kále Pantone). Jak bylo uvedeno, pouïívá se pfii bûïném tisku plnobarevn ch materiálû ãtyfi základních barev azurové, purpurové, Ïluté a ãerné, které tvofií barevn model CMYK. Správnou kombinací základních barev pak vznikají v echny ostatní barevné odstíny. Pfied tiskem je tedy tfieba obraz rozloïit do ãtyfi samostatn ch pfiedloh, z nichï kaïdá bude ti tûna jednou z v e uveden ch základních barev. Tento proces rozkladu se naz vá Vnímání barev - vliv pozadí barevná separace a dnes ji v plné mífie zaji Èují programy pouïívané pro pfiedtiskovou pfiípravu. Ve vût inû pfiípadû jako podklad pro tisk slouïí tiskárnû film. Film produkuje zafiízení naz vané osvitová jednotka a proces v stupu dat na film se naz vá osvit. Tyto filmy jsou půltónové (film je buì osvícen ãern, nebo neosvícen prûhledn ) a jsou vždy černobílé, bez ohledu na to, pro jakou barvu jsou pfiipraveny. Pfii osvitu dochází k rozloïení obrazu na fiadu mal ch bodû, které se naz vají tiskový rastr a umoïàují reprodukci odstínû pfiíslu né barvy. Vzhledem k tomu, Ïe bûïné zakázky se tisknou ãtyfimi barvami, potfiebujeme v tomto pfiípadû pro tisk ãtyfii ãernobílé filmy. Na jejich podkladû se v tiskovém stroji v sledn m soutiskem v ech ãtyfi barev vytvofií plnobarevné materiály. Stejn postup je i pfii tisku pfiímou barvou, kdy se pro ni pfiipraví samostatn ãernobíl film. Koneãná barva zobrazená na dokumentu je pak tedy zcela závislá na odstínu tiskové barvy pouïité pfii tisku, a proto je jednoznaãné zadání Ïádaného odstínu barvy velmi dûleïité. Obsahuje-li dokument jakoukoliv bûïnou plnobarevnou fotografii, musí b t pro tisk pouïit ãtyfibarvotisk tedy reprodukce v emi ãtyfimi barvami CMYK. RASTR Díky nedokonalosti lidského oka vnímáme jednotlivé barevné body v závislosti na jejich velikosti a poãtu na plochu od urãité vzdálenosti jako souvisl obraz. Tento princip vyuïívají bûïnû pouïívané tiskové technologie, kdy je obraz pro tisk pfieveden na soustavu bodû, tvofiících tzv. rastr, coï je vlastnû urãit poãet jist m zpûsobem umístûn ch bodû na dané plo e. Uspofiádání bodû podle dan ch pravidel umoïàuje pfii tisku vyjádfiit rûzné barevné odstíny. V pfiípadû jedné barvy jsou to rûzné stupnû sytosti (v praxi 256 stupàû). V praxi se toho dosahuje dvûma základními zpûsoby. U prvního zpûsobu jsou body stejně daleko od sebe a liší se velikostí (tmav í plo e odpovídají vût í body). Tento pfiípad je obvyklej í a rastru, kter pouïívá stejnou vzdálenost bodû rûzné velikosti, se fiíká autotypický. U druhého zpûsobu jsou naopak body stejně velké a jsou nestejně daleko od sebe (tmav í plo e odpovídá vût í koncentrace bodû na jednotce plochy), a naz vá se rastr stochastický. V pfiípadû 100% podílu tiskové barvy (plná plocha) není pak rastr pro danou tiskovou barvu vidût vûbec, stejnû jako v pfiípadû, Ïe se tam daná barva nevyskytuje. Natočení rastru Pokud bychom jednotlivé body autotypického rastru uspofiádali do vodorovn ch a svisl ch linek, dostaneme takové provedení rastru, které bude pro lidské oko nejlépe viditelné (pfii stejné vzdálenosti linek bude lidské oko vnímat rastr nejvíc). Pokud naopak tuto síè bodû natoãíme o 45, bude jejich viditelnost nejmen í. Zkuste si vzít do ruky libovolné noviny (ãernobílé) a najdûte si nûjak obrázek s rûzn mi stupni edi. Podívejte se na obrázek zblízka a uvidíte jednotlivé body rastru. V imnûte si, Ïe síè rastru je natoãena právû o 45. KdyÏ si naopak noviny natoãíte o stejn ch 45 (tj. na 0 nebo 90 ) a podíváte se na obrázek znovu, uï vám Kontrola správné barevnosti pfiechody mezi jednotliv mi odstíny edé nebudou pfiipadat tak plynulé. V pfiípadû barevn ch obrázkû je to slo- Ïitûj í. Barevné fotografie se pfii tisku nejãastûji skládají ze ãtyfi základních barev CMYK. Aby bylo zabezpeãeno vyti tûní v ech jednotliv ch bodû ze v ech ãtyfi plátû a nedocházelo k ti tûní jednoho bodu pfies druh (napfi. C a M), je nutné kaïdému jednotlivému plátu pfiifiadit jin úhel natoãení rastru. Jeden tiskov bod se tedy skládá ze ãtyfi rûznû barevn ch bodû umístûn ch v kruhu nebo ãtverci, tzv. rozetû. Nejobvyklej í natoãení rastru u základních barev CMYK pro ofsetov tisk je C = 15 ; M = 75 ; Y = 0; K = 45. Moaré Dal ím problémem, kter se objevuje pfii práci s rastrem, je moaré. Vzniká jako ru iv vzorek, kdyï se nûkteré dva pravidelné (periodické) vzorky pfiekr vají a jejich perioda opakování se nepatrnû li í. Pak se stává, Ïe se potkají" dva tmavé motivy (z kaïdého vzorku jeden) kupfiíkladu kaïdou ãtvrtou periodu. Tím se vytvofií nov vzorek, kter má jednotlivé pravidelnû se opakující motivy ãtyfinásobnû vzdálenûj í neï vzorky pûvodní. Je jasné, Ïe vzorek se ãtyfiikrát vût í periodou opakování bude na pohled pûsobit ãtyfiikrát ru ivûji. Pfii vzniku moaré v praxi to neb vá ãtyfiikrát, ale také napfiíklad desetkrát vût í perioda. V sledkem je nejãastûji nûco, co pfiipomíná pohled pfies prûhlednou kostkovanou látku. Moaré trápí grafiky napfiíklad, kdyï skenují uï jednou vyti tûnou pfiedlohu (perioda rastru pfii tisku se popere" s rozli ením skeneru), nebo kdyï je pfiedmûtem obrázku nûjak pravideln vzorek (napfiíklad drobnû kostkované sako). U natáãení rastrû bylo vyzkou eno, Ïe nemá-li vznikat moaré, je tfieba, aby jednotlivé rastry byly vzájemnû pootoãené alespoà o 30. Pokud je tiskov bod kruhov (coï je nejãastûj í) nebo napfiíklad ãtvercov, znamená natoãení o 90 (tedy do pravého úhlu) totéï, jako kdybychom rastr nenatoãili vûbec. Hustota rastru V sledná kvalita tisku je ovlivnûna i tím, jak velké (a jak od sebe vzdálené) tiskové body pouïíváme. Tuto vlastnost vyjadfiujeme jako hustotu rastru a udává se v linkách na palec (line per inch, lpi)

15 Praktick rádce zadavatele tisku nebo v linkách na centimetr (line per centimeter, lpc), 1 inch = 2,54 cm, a pak platí lpi = 2,54 x lpc. Maximální hustota rastru je dána technologick mi omezeními a vlastnostmi papíru, na kter chceme tisknout. Zjednodu enû fieãeno, na papíru s vût í nasákavostí povrchu (nenatíran ) se tiskov bod více rozpíjí, proto je tfieba umísèovat tiskové body dál od sebe, protoïe kdyï budou moc blízko, hrozí nebezpeãí, Ïe se slijí a vytvofií naprosto nezam lené shluky, jeï cel obrázek znehodnotí. Rastr Hustota rastru pfii tisku na novinov papír se pohybuje okolo 85 lpi, pro ofsetov papír je to nejãastûji 133 lpi a na natírané papíry (kfiídové, SC, LWC atd.) to b vá mezi 150 a 200 lpi. ádovû niï í hustota rastru se pouïívá u velkoformátového tisku (LFP, Large Format Printing). Tam pochopitelnû nejsme omezeni kvalitou papíru a s tím souvisejícím nárûstem tiskového bodu. DÛvody men í hustoty rastru jsou pfieváïnû ekonomické pfii pohledu z dálky napfiíklad na billboard ãlovûk stejnû není schopen rozeznat detaily o velikosti nûkolika milimetrû. Hustota rastru ve vztahu k rozlišení obrázku Pfii ukládání obrázkû, které chceme tisknout, b vá ãasto dûleïité zvolit jejich správné rozli ení. KdyÏ zvolíme malé rozli ení, nebudou po vyti tûní vidût detaily a v hor ím pfiípadû bude obrázek zubat ". KdyÏ naopak zvolíte pfiíli podrobné rozli ení, tak se pfii tisku toto vût í rozli- ení nijak neprojeví, ale naroste velikost datov ch souborû, coï mûïe ãinit problémy pfii jejich pfienosu a archivaci (pfii dvojnásobném rozli ení objem vzroste ãtyfiikrát, pfii pûtinásobném pûtadvacetkrát atd.). Velikost obrázku v je udávána v bodech a je souãinem jeho geometrick ch rozmûrû a rozli ení. Jaké je tedy ideální rozli ení? Obrázek má mít dvakrát tolik dpi (dot per inch bodû na palec), kolik lpi bude mít rastr při tisku. V pfiípadû vztaïení na centimetr se rozli ení znaãí dpc (dot per centimeter) a pfiepoãet je dpi = 2,54 dpc. V praxi jsou obrázky pouïívány pro tisk standardnû s nastavením rozli ení 300 dpi (118 dpc) a pérovky minimálnû 600 dpi (236 dpc) z dûvodu zachování hladk ch okrajû u hran ploch a kfiivek. Jak se vytváří rastr Rastr musí vzniknout tam, kde obrázek opou tí elektronickou podobu a stávají se z nûj body rozloïené na plo e filmu tedy v osvitové jednotce. O vznik rastru se zde stará RIP (Raster Image Processor) a vlastnû se zab vá v poãtem, tj. nakreslením" tiskov ch bodû Ïádaného rastru. RIP má za úkol obsluhovat v stupní zafiízení, jako je osvitová jednotka nebo tiskárna. RIP interpretuje data ze vstupního souboru a pfiipravuje z nich informace pro v stupní zafiízení. Vstupní soubor obsahuje obvykle fonty, vektorovou grafiku a bitmapové (ve smyslu fotografie" sloïené z jednotliv ch bodû) obrázky. Na v stupu z RIPu jsou rastrové bitmapové soubory (ãernobílá bitmapa, tj. soustava ãernobíl ch bodû tvofiících zobrazení tiskov ch bodû). To znamená, Ïe RIP rozrastruje fonty a ilustrace v kfiivkách do urãeného rozli ení a obrázky pfievede do tiskov ch bodû (polotónov rastr). V praxi se ãasto pouïívá postupu, kdy se v soboru urãeném pro RIP pfievedou ve keré fonty na kfiivky (jiï uvedená vektorová grafika). Vliv vzdálenosti na rozli ení (velikost rastru) DÛvodem pro tento postup je skuteãnost, Ïe existuje velké mnoïství fontû (druhû písem), v nejednom pfiípadû se jedná i o fonty nestandardizované, vytvofiené grafikem. V této dïungli" písem mûïe vlivem lidského faktoru (k souboru nejsou pfiipojeny fonty písem, která obsahuje apod.) dojít k chybám, kdy jsou po osvitu fonty zamûnûny nebo tzv. rozsypány. Uveden postup pfievedení na kfiivky je tedy bûïnû pouïívan, i kdyï není ideálním fie ením. Je totiï nároãn na dal í úkony pfii zpracování dat, zvût uje celkovou velikost souboru

16 14 Moderní trendy zadávání zakázek a je tedy nároãnûj í na pfienos a více zatûïuje vlastní RIP. V echny tyto operace uïivateli navenek spl vají a jsou ovlivnûny jen nastavením hodnot polotónového rastru, tedy lineaturou, poãtem a úhly separací a tvarem tiskového bodu. Rozli ení bitmapy, kterou RIP vytváfií, je omezeno rozli ením osvitové jednotky. âernobílá fotografie Pro vytvofiení rastrového bodu máme k dispozici jenom urãit poãet ãtvereãkû" (elementárních bodû), jeï mohou b t buì ãerné nebo prûsvitné (mluvíme o v robû filmu v osvitové jednotce). Kolik takov ch ãtvereãkû máme k dispozici, zjistíme porovnáním poãtu bodû rastru na urãité plo e s poãtem elementárních bodû (rozli ení osvitové jednotky). Pokud osvitová jednotka pracuje v rozli ení dpi a my chceme vytvofiit rastr s hustotou 125 lpi (ãísla jsou zvolena pro snaz í v poãet), vychází jeden rastrov bod na ãtverec 20 x 20 elementárních bodû (základní bod, se kter m pracuje osvitová jednotka v daném rozli ení). V tomto imaginárním ãtverci lze vytvofiit 401 velikostí rastrového bodu (poãet ãern ch ãtvereãkû elementárních bodû mûïe b t na plo e ãtverce od nuly do ãtyfi set). Toto ãíslo se oznaãuje jako poãet stupàû edi. (Ve skuteãnosti nejde o ãtvereãky, ale o body vytvofiené laserem, které mají spí e kruhov tvar.) Rastr u digitálního tisku Moderní digitální tiskové stroje vût inou pouïívají vyspûlé rastrování s natáãením rastru jednotliv ch barev, jehoï pomocí se vytváfií rozetov efekt. Zachovávají si v ak pfiitom moïnost tisknout kaïd bod v rûzn ch odstínech dané barvy (a ãasto i volit tento poãet odstínû tiskové barvy). Rada na konec. Zajímav m zpûsobem tiskové reprodukce ãernobíl ch fotografií je jejich tisk jen s urãit m barevn m nádechem za pouïití dvou barev tzv. duplex (viz obrázek). PODKLADY PRO TISK Zakázka je nejdfiíve zpracována v DTP studiu a v sledky této práce musejí b t pfiedány dal ímu v robnímu stupni, tj. tiskárnû. Klasicky práce DTP studia konãí fází v roby filmû, které jsou postoupeny tiskárnû, a dal í ãinnosti jsou jiï plnû v její kompetenci. Podklady na filmu âasto v ak grafické zpracování aï po v robu filmû provádí jin dodavatel (DTP studio, reklamní agentura atd.), neï kter z nich tiskne. Pak je na vás, abyste si od tiskárny vyïádali informace o parametrech podkladû, které jí budou slouïit pro pfiípravu tisku. Duplex - ukázka tisku V pfiípadû filmů vám mûïe b t sdûleno, Ïe mají mít rastr napfiíklad 60 l/cm (linek na centimetr, v palcích to je 150 lpi, palec je cca 2,5x vût í neï cm) a chtûjí je ãtyfiikrát. Pfiinesete tedy ãtyfii soupravy filmû. Podklady v datech Jako v bûïném Ïivotû atakuje elektronika mnohé oblasti, v nichï pfiiná í zjednodu ení a zpfiesnûní práce, tak i v oblasti pfiípravy tiskov ch desek pro ofsetov tisk má v poslední dobû vyuïití poãítaãû svûj znaãn pfiínos. Ano, mluvíme o ãinnostech jako archová montáï, vyfiazení a pfiím osvit desek (CtP). Pokud grafické zpracování provádí jin dodavatel, neï kter z nich tiskne, musíte od tiskárny získat informace o parametrech podkladû, jeï jí budou slouïit pro dal í zpracování, tj. formát souborû a parametry jejich nastavení. Nejãastûji budou vyïadovány postscriptové nebo PDF soubory. V tomto pfiípadû je nejlep í, aby se s tiskárnou spojil pfiímo dodavatel, jenï potfiebná data pfiipravuje. PoÏadované parametry lze ãasto najít na www stránkách dodavatele vãetnû toho, Ïe tam provozovatelé poskytují ovladaãe pro tvorbu v stupních souborû pro svá zafiízení. Data pro digitální tisk Pro tisk na digitálním tiskovém stroji je postup stejn jako v e uveden, pouze s tou v jimkou, Ïe provedete archovou montáï a podklady dodáte namontované tak, aby byl vyuïit tiskov formát stroje, nebo v jedné produkci (v jednom exempláfii) podle poïadavku tiskárny, a pak rozmnoïení na tiskov formát provede tiskárna sama. Soubory v digitální tiskárnû procházejí pouze kontrolou a pak jdou pfiímo ke zpracování do stroje. Opût jsou data nejãastûji pfiijímána ve formû postscriptov ch nebo PDF souborû a i zde platí, Ïe poïadované parametry vãetnû potfiebn ch ovladaãû lze ãasto nalézt na Internetu. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝROBU TISKOVÉ FORMY V pfiedchozím textu jste se seznámili s moïnostmi, jak jsou tiskárnû pfiedávány podklady pro v robu tiskové formy, a zde si vysvûtlíme nûkteré operace, které vlastní v robû formy pfiedcházejí. Jedná se o úpravu podkladû ve vztahu k tiskovému formátu a k následnému zpracování zakázky po tisku. Klasicky se tyto operace v tiskárnû provádûjí ruãnû, ale s nastupující moderní technikou se v mnoha pfiípadech realizují pomocí poãítaãû. Pfiíklad vyfiazení - rub a líc Vyřazení Jedním z kritérií dûlení tiskov ch strojû je formát tiskové plochy. Standardnû (nejãastûji) se tento formát pohybuje od rozmûru A3 aï do B1, na okrajích této kály

17 Praktick rádce zadavatele tisku Tisk na obrátku ale existují v men ím mnoïství i stroje s formátem A4 a A0. Bylo by jistû pl tváním tisknout na stroji s tiskovou plochou napfiíklad B2 pouze 1 plochu formátu A4. Nejefektivnûj í je pochopitelnû tisk s pln m vyuïitím parametrû stroje, pfiedev ím formátu tiskové plochy. Tiskne se proto z plnû obsazeného tiskového archu. Na arch formátu B2 umístíme ãtyfii listy formátu A4, na arch B1 pak osm listû atd. Filmy, napfiíklad jednotlivé stránky v pfiípadû knihy, které pfiinesete do tiskárny, je tfieba na tiskovém archu nûjak uspofiádat, vytvofiit tzv. vyřazení. To má urãité zákonitosti. Jednak musí b t u v ech tiskovin zaruãeno, Ïe budou kaïdá lícová a k ní pfiíslu ná rubová strana vytisknuty proti sobû, u knih navíc musejí strany následovat správnû za sebou (viz obrázek). Na arch se podle formátu knihy a tiskového formátu stroje vyfiazuje 2, 4, 8, 16, 32 nebo 64 stran a sloïka vzniká jejich skládáním. Vyfiazení stránek je tedy nutno stanovit s ohledem na koneãnou podobu tiskoviny, respektive s ohledem na technologické nároky operací, které jsou nutné k dosaïení poïadované koneãné podoby. Vyfiazení je tfieba provést pfied archovou montáïi. ARCHOVÁ MONTÁŽ Známe-li vyfiazení, lze pfiistoupit k dal í nezbytné operaci v rámci pfiípravy tisku. Tou je archová montáï. Jde vlastnû o fyzickou realizaci vyfiazení, nalepení filmû na fólii podle schématu vyfiazení. Ruční montáž Klasicky se montáï provádí v tiskárnû ruãnû na stolech prosvûtlen ch zdola. Na pracovní plo e je prûhledná fólie s milimetrovou sítí, jeï usnadàuje pfiesné umístûní filmû. Na ní je nosná prûhledná fólie, na kterou se nalepují filmy citlivou vrstvou nahoru, to znamená, Ïe texty i obrázky vidíme zrcadlovû obrácené. To proto, aby pfiiloïením montáïí na tiskové desky byla kontaktem citlivé vrstvy filmu a desky zaji tûna maximální ostrost kopírování. V fieãi tiskáren se tato nosná fólie naz vá astralon, ãímï je zohlednûn i materiál, z nûhoï je vyrobena. Pfii montáïi jednotliv ch ploch napfiíklad stránek musejí b t dodrïeny urãité vzdálenosti mezi nimi, vypl vající z dal ího zpracování po tisku. Na pfiesnosti montáïe závisí jedno z kvalitativních kritérií tisku pfiesnost soutisku barev. ProtoÏe barevn obrázek vzniká v tiskovém procesu postupn m naná ením ãtyfi barev (CMYK) na Zafiízení pro osvit filmû podloïku (arch), je tfieba vytvofiit ãtyfii montáïe ze ãtyfi filmû, pro kaïdou barvu jednu, a na v ech umístit pfiíslu - né filmy do stejného místa, mûïeme fiíci na stejné soufiadnice v rámci archu. TotéÏ je nutné provést pro opaãnou stranu archu, takïe potisk jednoho archu vyïaduje osm archov ch montá- Ïí. KaÏdá odchylka se pfii tisku obrázku projeví konturou, jak msi barevn m stínem na jedné stranû obrázku ve smûru odchylky té barvy, jejíï film byl nepfiesnû umístûn. Na opaãné stranû obrázku pak tato barva ve stejné ífice naopak chybí. Máme-li napfiíklad na archu B2 ãtyfii stránky A4 a jedna z nich má posunutou modrou barvu a jiná tfieba CtP - zafiízení pro osvit desek

18 16 Moderní trendy zadávání zakázek ADRESÁŘ Společnost Telefon Internet 1. AdAm studio, s.r.o. 02/ , Reprografické studio s tiskovou produkcí. Digitální tisk do formátu B0. Vydavatelství. Skenování, sazba + zlom, osvit, nátisk (i digitální), archová montáï, tisk a archivace dat. 2. BÁRIO s.r.o. 02/ YOUR RIGHT TO PRINT FOR LESS. Spoãítejte si cenu tiskoviny sami a my Vám ji dodáme 3. CALAMARUS, s.r.o. 02/ , Kompletní polygrafická v roba: DTP studio vãetnû osvitu, ofsetová (max. formát papíru 48 x 65 cm) a knihtisková (raïba termofoliemi a slepotisk), tiskárna, knihárna. 4. CDL Design s.r.o. 047/ , Grafické studio, typografie, tisk ofsetov archov 5. FITOS spol. s r.o. 0434/ Ve kerá komunikace (objednávky, korektury atd.) moïná em. Dále nabízíme: DTP, Ofset, Sítotisk, Digitální barevn tisk, Barevné kopírování, Termotransfer, V sek, KartonáÏ, âárové kódy, Laminaci. 6. FORNICA GRAPHICS, s.r.o. 0168/604650, Pre-press studio, grafické studio, litografie, nátisk, nízkonákladov digitální tisk, pfiíprava a realizace v ech druhû tisku, web design, reklamní pfiedmûty, kompletní reklamní servis. 7. GRAFOTYP - tiskárna 0649/ Návrhy a tisk vizitek, pozvánek, promoãních oznámení, parte. Návrhy letákû, prospektû, plakátû, kalendáfiû, v roãních zpráv. Sazba broïur men ího i vût ího rozsahu. 8. Helios Praha a.s., závod Exprint 0441/462895, Polygrafická v roba. 9. Libor Losenick - tiskárna 0441/470470, Tiskárna, DTP - studio 10. LITERA PLZE, s.r.o. 019/ Produkce tiskovin, pfiedtisková pfiíprava, pre-press sluïby - osvit, nátisk, scan, digitální plnobarevn malonákladov tisk, digitální fotografie, fotobanka, reklamní sluïby. 11. MAAG STUDIO s.r.o. 02/ , Sazba, Scan, Osvit, Tisk, Design, Digitální fotoatelier 12. Macron Systems, spol. s r.o. 02/ , fax/ Macron Systems nabízí, jako partner firem Barco Graphics a ScenicSoft, specializované programové vybavení, aè uï pro klasickou archovou montáï nebo pro speciální archovou montáï obalû. Dále nabízíme, jako partner spoleãnosti OneVision, produkãní nástroje pro kontrolu a úpravu dat ve formátu napfi. PDF ãi PostScript. 13. Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o. 040/ , Ofsetov tisk do formátu 65 x 48 cm, RaÏba fólií za tepla, Laminace, âíslování, V sek, Vazby V1, V2, V8, Tisk prospektû, katalogû, plakátû, broïur, knih, novin, ãasopisû, vysekávané desky, tiskopisy na pfiímokopírující papír. 14. PBtisk 0306/ Kompletní polygrafická v roba - PREPRESS, PRESS, POSTPRESS, OSTATNÍ SERVIS. 15. POINT CZ, s.r.o. 02/ , 05/ Polygrafická v roba - DTP, CtP, tiskárna. 16. POLYGRAFIA, a.s. 02/ Polygrafická v roba 17. Repro Art Liberec, s.r.o. 048/ , Litografické studio, Osvit do B1, Nátisk CROMALIN do A1, Digitální tisk do A Studio Winter, s.r.o. 02/ , Pre-press a tisk. Na poãkání: Osvit, Nátisk, Sken, Sazba a Zlom. Malonákladov digitální tisk, velkoplo n digitální tisk, ofsetov tisk. 19. Tiskárna Hugo, s.r.o. 02/ , DTP, Vícebarvov ofset, Knihafiské zpracování, Doprava po Praze zdarma. 20. Tiskárna REPROPRINT 02/ , 067/ Tisk pfiipravujeme z filmû i z dat. Pfiedání zakázky v datech je základním zpûsobem komunikace se zákazníkem VyuÏití CtP v B1 formátu, MoÏnost redigitalizace CopyDot skener Renaissance II. Vyfiazování zakázek elektronickou formou. 21. Tiskárna VAN DRUCK 0304/875310, fax/ Vlastníme v echny tiskové techniky. Ofset: barevné prospekty, katalogy, kníïky V1 - V8. Knihtisk: ãíslování, perforace, tisk samopropisovacích papírû, tiskopisy, atd. Sítotisk: igelitové ta ky, barevné samolepky vãetnû v seku a barevn potisk textilu. 22. UNI GRAFIA, a.s. 02/ Grafické studio - sazba, skenování, stránková i archová montáï, nátisk, osvit, moïnost pfiedávání dat na nosiãích. Ofsetov tisk - ploch, rotaãní Heatset, rotaãní Coldset. Dokonãující zpracování - vazby V1, V2, vkládání, expedice.

19 Praktick rádce zadavatele tisku kaïdou stranu archu ãtyfii filmy (separace CMYK), ãili provede osm montáïí. I v tomto znaãnû zjednodu eném pfiípadû montáïe mûïe dojít k odchylce u nûkteré z barev pak je ale odchylka stejná pro cel arch a lze ji nastavením stroje (v urãitém rozmezí) zcela eliminovat. V pfiípadû elektronické montáïe je tfieba konzultovat s tiskárnou vzdálenosti stránek mezi sebou a postavení montáïe na archu. Archová montáï - vyfiazení Porovnání obou možností Elektronická montáï zkracuje ãas, kter zakázka stráví v tiskárnû, zrychluje a zpfiesàuje v robu. Trvá-li ruãní montáï broïury napfiíklad dva dny, pak ãernou, mûïe tiskafi tyto odchylky do jisté míry eliminovat nastavením stroje, ale pochopitelnû pouze na úkor pfiesnosti soutisku ostatních ploch na archu. Nûkdy, v pfiípadû mal ch odchylek a podle úãelu tiskoviny, lze dojít k pfiijatelnému kompromisu, obecnû je ale náprava nepfiesnosti montáïe v tiskovém stroji problematická. ProtoÏe jde o pfiípad selhání lidského ãinitele, je snaha tento vliv vylouãit. Kontrola tiskov ch desek Elektronická montáï - kontrolní nátisk Elektronická montáž V e uveden problém témûfi úplnû fie í elektronická montáï. V posledních letech se objevily softwarové nástroje pro elektronické vyfiazení stránek, které spolu s velk m pracovním formátem osvitov ch zafiízení umoïàují provádût osvit cel ch vyfiazen ch archû, na rozdíl od samostatn ch stránek. V tiskárnû pak pracovník tyto filmy montáïe pouze pfiilepí na podloïku (astralon) a pfiedá je do kopírny k osvitu tiskov ch desek. Pochopitelnû opût dostane pro operátor u poãítaãe to zvládne v ãase fiádovû nûkolika desítek minut. Pfiesn soutisk, jakkoli dûleïit, je vlastnû pfiíjemn m vedlej ím produktem elektronické montáïe. Zda u etfiíme za dodané archové montá- Ïe nebo ne je otázkou, protoïe nûkteré tiskárny se snaïí pracovi tû ruãní montá- Ïe udrïet a úãtují za tyto práce jen velmi nízké ceny, jinde naopak tlaãí svou cenovou strategií zákazníky do osvitu cel ch archû. Na vás pak zb vá porovnat cenové, kvalitativní a ãasové relace obou zpûsobû v konkrétním pfiípadû a uãinit závûr. Elektronická montáï

20 Kontrolní nátisk Řekne-li se nátisk, nemusí být vždycky úplně jisté, co se tím myslí. Řekneme-li kontrolní, resp. smluvní nátisk, je jasné, co chceme. Diskuse tím však nekončí, jen se zužuje: jak k němu dospět, co od něho můžeme očekávat a jak ho rozeznat od jiných, na pohled téměř stejných produktů. Vzhledem ke značné složitosti problematiky kontrolního nátisku se pokusíme jeho podstatu ozřejmit formou jednoduchých otázek a také co možná jednoduchých odpovědí. Co je tedy nátisk Nátisk je obraz budoucí plnobarevné tiskoviny ve skuteãné velikosti a relativnû vûrné barevnosti. Rozli ujeme nátisk vyroben tradiãním zpûsobem z polygrafick ch filmû, tzv. analogový nátisk (znám také jako chemick ), a nátisk digitální, kde jsou podkladem digitální data (zpracovaná RIPem). MÛÏeme fiíci, Ïe digitální nátisk vzniká na stejné úrovni, nebo ve stejné fázi v roby a ze stejn ch dat, jako filmy u nátisku analogového. Jen analogov nátisk má jako mezistupeà v roby polygrafické filmy. Digitální nátisk tedy umoïàuje v pfiípadû chyby v raznû levnûj í pfiedûlání pûvodních podkladû (u etfií se za v robu polygrafick ch filmû, které se v pfiípadû chyby objevené na analogovém nátisku musejí po opravû vyrobit znovu). Analogov nátisk se také nepouïívá tam, kde se tisk vyrábí technologií Computer to Plate, tedy pfiímou v robou tiskov ch desek z dat z poãítaãe bez pouïití polygrafick ch filmû. Proč budoucí tiskoviny? Nátisk se vyrábí z podkladû pro tisk. Nátiskové tiskárny Pfied jejich pfiedáním do tiskárny je tfieba ovûfiit správnost a úplnost tûchto podkladû. Zjistit nedostatky aï bûhem tisku by se prodraïilo. Navíc se nacházíme v technologickém pfiedûlu mezi pfiípravou podkladû pro tisk, coï obvykle zaji Èuje jeden dodavatel, a vlastní polygrafickou v robou u dal ího dodavatele. Je tedy tfieba zkontrolovat a pfievzít zakázku zpracování tiskov ch podkladû", k ãemuï slouïí filmy a kontrolní nátisk. Nátisk je navíc simulací následného, budoucího tisku. UmoÏÀuje tedy jednak zkontrolovat doposud vykonanou práci, jednak zjistit, jak bude vypadat hotová tiskovina po vytisknutí z tûchto podkladû. Proto mûïeme fiíci, Ïe je (nebo by mûl b t) relativnû vûrn m obrazem budoucí tiskoviny. Proč relativně věrným? ProtoÏe je rozdíl mezi technologií v roby nátisku a technologií vlastního tisku. Tento rozdíl zpûsobuje, Ïe z hlediska barevnosti tiskoviny nelze vïdy ofsetov m tiskem vytisknout dokonale pfiesnû totéï, co vidíme na nátisku (zejména digitální nátisk mûïe vytisknout v raznû ir í spektrum barev, které nelze klasick m tiskem reprodukovat). A to je právû úkolem správné pfiedtiskové pfiípravy pfiipravit podklady tak, aby se daly správnû reprodukovat, a nátisk by to v e mûl potvrdit. Pochopitelnû, Ïe i nátiskové zafiízení musí pracovat tak, jak má jeho majitel (studio) by jej mûl pravidelnû kalibrovat a garantovat tak stále konstantní barevn v stup tj. nátisk ze stejn ch dat by mûl pokaïdé vypadat stejnû. Co je smyslem nátisku, k čemu slouží? ProtoÏe se nátisk vyrábí z podkladû pro tisk, umoïàuje zadavateli zakázky zkontrolovat obsahovou kompletnost, faktickou správnost a velmi reálnû i barevnost a celkov vzhled budoucí tiskoviny. PfiestoÏe klient mûïe sledovat prûbûh grafického zpracování na monitoru a nûkolikrát dostává v tisky ze stolní tiskárny, aè uï ãernobílé nebo barevné, a schválí je, potvrdí teprve nátisk, Ïe v echny obsahové komponenty jsou tam, kde mají b t, a Ïe v echny korektury byly provedeny, jsou i na podkladech pro tisk a budou tedy vytisknuty. V tomto smyslu je nátisk dokladem o provedené práci, umoïàujícím její kontrolu. Mluvíme o kontrolním nebo smluvním nátisku. Kontrolní nátisk je tedy produkt, kter umoïàuje nejen kontrolu provedené práce, ale i kontrolu oãekávaného v sledku ve vlastním tisku. Musí b t proto vyroben s ohledem na moïnosti tiskové technologie, jinak fieãeno, nemûïe napfiíklad obsahovat barevné odstíny, které nejsou tiskem dosaïitelné (podrobnûji viz Barva a její vyjádfiení tiskem). Kontrolním nátiskem proto není jak koli v tisk ze stolní barevné tiskárny, ale technologicky definovan produkt. Ve fázi tisku slouïí k posouzení dosaïené barevnosti tiskoviny. Nátiskov prouïek Cromalin - analog Nátiskov prouïek Cromalin - digital

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více