Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa"

Transkript

1 Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Vnitřní lékařství Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa Základní informace Thông tin cơ ba n Thonk tyn ko ban Dobrý den, jmenuji se, jsem lékař / zdravotní sestra. 1. Xin cha o, tôi tên la..., tôi la bác si / y tá Sin ťao, toi ten la.., toi la bac ši / i ta. Můžete nám dát kontakt na někoho, kdo je schopen tlumočit po telefonu? Ba n co thê cho chu ng tôi sô điê n thoa i cu a ngươ i co thê phiên di ch qua điê n thoa i? Ban ko the ťo ťunk toi šo djen thoai kua nguoi ko the fien zich kwua djen thoai? Napište mi, prosím, Vaše jméno a datum narození. Ba n hãy viết cho tôi họ tên ba n va nga y tháng năm sinh. Ban hay vjet cho toj ho ten ban va ngay thank nam šiň. Máte nějaký doklad totožnosti? Máte zdravotní pojištění? Máte doklad o zdravotním pojištění? Ba n co giâ y tơ tu y thân na o không? Ba n co ba o hiê m y tế không? Ba n co the ba o hiê m y tế không? Bann ko žay to tuy than nao chonk? Ban ko bao hiem y te chonk? Ban ko the bao hiem y te chonk? 5. Napište, prosím, Vaši adresu. Uveďte, prosím, kontakt na Vaše blízké, kteří se o Vás mohou postarat. Xin hãy viết đi a chi cu a ba n. Hãy ghi liên la c vơ i ngươ i thân ma co thê chăm so c ba n. Sin hay viet dja ti kua ban. Hay gi lien lak voi nguoi than ma ko the ťam šok ban. 6. Jste v České republice registrován/a u praktického lékaře? Napište mi, prosím, jeho jméno a kontaktní u daje. Ta i Cô ng ho a Séc ba n co đăng ký khám bê nh ta i nơi bác si phươ ng? Xin 1

2 hãy viết cho tôi tên va đi a chi liên la c cu a ông ta. Ban / kon kua ban tai Konk hoa Šek ko dank ky cham beň tai noi bac si fuonk? Sin hay viet ťo toi ten va dja ti lien lac kua onk ta. Byl/a jste už v České republice vyšetřen/a u nějakého lékaře? Napište mi, prosím, jeho jméno a kontaktní u daje. Ba n đã bao giơ đươ c bác si khám bê nh ta i Cô ng ho a Séc? Xin hãy viết cho tôi tên va đi a chi liên la c cu a ông ta. Ban da bao žo duoc bak ši cham beň tai Conk hoa Šec?Sin hay viet ťo toi ten va dja ti lien lac kua onk ta. S jakými obtížemi přicházíte? Co Vás trápí? Ba n đến đây vi như ng vâ n đê gi? Ba n bi đau gi? Ban den day vi ňunk van de ži? Ban bi dau ži? Jak dlouho Vaše obtíže trvají (den, týden, měsíc, rok)? Vâ n đê sư c kho e cu a ba n kéo da i bao lâu? (nga y, tuâ n, tháng, năm)? Van de šuk choe kua ban keo zai bao lau? (ngay, tuan, thank, nam )? Osobní anamnéza a nynější onemocnění Tiê n sử bê nh án cá nhân va bê nh tật hiê n nay Tien šu beň an ka ňan va beň tat hien nay Léčíte se či jste sledován/a v souvislosti s nějakým chronickým onemocněním? Ba n đang đươ c điê u tri hay theo dõi bê nh mãn tính na o đo.nếu co la bê nh gi? Ban dank duoc dieu či haj theo zoi beň man tiň nao do.neu ko la beň ži? Léčíte se s vysokým krevním tlakem? Pokud ano, jak dlouho? Ba n đang điê u tri bê nh cao huyết áp?nếu co thi bao lâu? Ban dank dieu či beň cao hujet ap? Neu ko thi bao lau? 12. Léčíte se s cukrovkou (diabetes mellitus)? Pokud ano jak dlouho? 2

3 Bạn đang điều trị bệnh tiểu đường? Nếu có thì bao lâu? Ban dank dyeu či beň tieu duonk? Neu ko thi bao lau? Máte ischemickou chorobu srdeční? Ba n bi bê nh thiếu máu cơ tim? Ban bi beň thieu mau co tim? Měl/a jste infarkt myokardu v minulosti? Ba n co bi nhồi máu cơ tim trong quá khư? Ban co bi ňoi mau co tim čonk kwa chu? Měl/a jste plicní embolii v minulosti? Pokud ano kdy to bylo? Ba n co bi bê nh huyết khô i đô ng ma ch phổi trong quá khư? Nếu co thi khi na o? Ban ko bi beň hujet choi donk mať phoi čonk kwa chu? Neu ko thi chi nao? Léčíte se s dalším onemocnění srdce a cév (chlopenní vada, srdeční selhávání, arytmie)? Ba n co điê u tri các bê nh tim ma ch khác (di tật van tim, suy tim, loa n nhi p tim)? Ban co dyeu či kak beň tim mač chak( zi tat van tim, šuj tim, loan ňip tim. Léčíte se s onemocněním plic? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh hô hâ p? Nếu co la bê nh gi? Ban co dyeu či beň ho hap? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním trávicího systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh đươ ng tiêu ho a? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň duonk tieu hoa? Neu ko la beň ži? Měl/a jste vřed žaludku/dvanácterníku? Pokud ano, kdy to bylo? Ba n co bi bê nh loét da da y/ tá tra ng? Nếu co thi bi khi na o? Ban ko bi beň loet za zay / ta ťank? Neu ko thi bi chi nao? Léčíte se s onemocněním nervového systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh thâ n kinh? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň than kiň? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním močopohlavního systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh đươ ng sinh dục tiết liê u? Nếu co la bê nh gi? Ban co dyeu či beň duonk šiň zuk tiet lieu? Neu ko la beň ži? 3

4 Léčíte se s onemocněním onemocnění štítné žlázy? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh tuyến giáp tra ng? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň tujen zap ťank? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním jater? Pokud ano, s jakým a jak dlouho? Ba n co điê u tri bê nh gan? Nếu co la bê nh gi va bao lâu? Ban ko dyeu či beň gan? Neu ko la beň ži va bao lau? Léčíte se s onemocněním ledvin? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh thận? Nếu co la bê nh gi? Ko dyeu či beň than? Neu ko la beň ži? Máte poruchy srážlivosti krve? Ba n co bi rô i loa n đông máu. Ban co bi roi loan donk mau. Léčíte se či léčil/a jste se v souvislosti s nádorovým onemocněním? Pokud ano, jaký nádor? Jaká byla léčba (operace, radioterapie, chemoterapie)? Jak dlouho trvala? Jste stále léčen/a či sledován/a (kde, kým, kdy proběhla poslední kontrola a s jakým výsledkem)? Ba n đã hoă c đang điê u tri bê nh ung thư.nếu co la ung thư gi? Điê u tri như thế na o (mổ, xa tri, ho a tri )? Điê u tri kéo da i bao lâu? Ba n đang luôn đươ c điê u tri hay theo dõi (ở đâu, ai, lâ n kiê m tra cuô i khi na o va kết qua như thế na o)? Ban da hoak dank dzeu či beň unk thu? Neu ko la unk thu ži? Dyeu či ňu the nao (mo, ša či, hoa či). Dyeu či keo zai bao lau? Ban dank luon duoc dyeu či hoac theo zoi (o dau, ai, lan kiem ťa cuoi chi nao va ket kwa ňu the nao? Jaká jste prodělal/a další infekční či neinfekční onemocnění? Ba n đã bi bê nh truyê n nhiễm hoă c bê nh không truyê n nhiễm khác na o? Ban da bi beň čuyen něm hoak beň chonk čuyen něm chak nao? Byl/a či jste léčen/a či sledován/a v souvislosti s vrozenou vývojovou vadou? Pokud ano, jakou? Ba n đã hoă c đang đươ c điê u tri hay theo dõi bê nh di tật bẩm sinh.nếu co la di tật na o? Ban da hoak dank duoc dyeu či hay theo zoi beň zi tat bam šiň.neu ko la zi 4

5 tat nao? Prodělal/a jste nějaké operace? Pokud ano, jaké? Kdy to bylo? Ba n co bi mổ? Nếu co thi mổ như thế na o? Mỗ khi na o? Ban ko bi mo? Neu ko thi mo ňu the nao? Mo chi nao? Prodělal/a jste nějaké závažnější u razy (u razy hlavy s bezvědomím, zlomeniny či jiné)? Ba n đã tư ng bi thương nă ng (bi thương đâ u va bâ t ti nh, gãy xương hay tai na n khác)? Ban da tunk bi thuonk nank (bi thuonk dau va bat tyň, gay suonk hay tai nan chak? Víte, kolik vážíte? Víte, kolik měříte? Pozorujete v poslední době výraznější změny tělesné váhy (hubnutí, tloustnutí)? Ba n cân nă ng bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Ba n co thay đổi rõ rê t trọng lươ ng cơ thê trong thơ i gian cuô i (gâ y đi, béo ra)? Ban can nank bao něu? cao bao něu? Ban ko thay doi ro ret čonk luonk ko the čonk thoi žan cuoi (gay dy, beo ra)? Máte chuť k jídlu? Ba n ăn ngon miê ng? Ban an ngon mienk? Máte často nutkání na zvracení? Ba n ca m thâ y buồn nôn? Ban kam thay buon non? Zvracíte? Pokud ano, jak často? Pozoroval/a jste krev nebo jinou příměs (žluč) ve zvratkách? Ba n bi nôn? Nếu co thươ ng xuyên thế na o? Ba n co thâ y máu hoă c mật trong châ t nôn? Ban bi non? Neu ko thuonk suyen the nao? Ban ko thay mau hoac mat čonk ťat non? Máte nějaká dietní opatření? Z jakého důvodu? Ba n co ăn kiêng? Vi lý do gi? Ban ko an kienk? Vi ly zo ži? Kdy jste naposledy jedl/a a pil/a? Ba n ăn va uô ng lâ n cuô i la khi na o? 5

6 Ban an va uonk lan kuoi la chi nao? Máte obtíže s vyprazdňováním (zácpa, průjem)? Ba n co vâ n đê gi khi đa i tiê n (táo bo n, i a cha y)? Ban ko van de ži chi dai tien (tao bon, ia ťay)? Jak často máte stolici? Kdy jste byl/a naposledy na stolici? Ba n đi đa i tiê n thươ ng xuyên thế na o? Lâ n cuô i la khi na o? Ban dy dai tien thuonk suyen the nao? Lan cuoi la chi nao? Pozorujete krev či hlen ve stolici? Ba n co thâ y máu hay nhơ n trong phân? Ban ko thay mau hay ňon čonk fan? Pozorujete v poslední době nějaké změny stolice (změna barvy, řídká stolice, tuhá stolice, nestrávené kousky potravy, střídání zácpy a průjmu)? Phân co thay đổi gi trong thơ i gian cuô i (thay đổi ma u, phân loãng, phân cư ng, thư c ăn không tiêu ho a trong phân, luân phiên táo bo n va i a cha y)? Fan ko thay doi mau čonk thoi žan cuoi (thay doi mau, phan loank, phan kunk, luan fien tao bon va ia ťay)? Odchází Vám větry? Ba n co đánh ră m không? Ban ko daň ram chonk? Máte obtíže s močením (pálení či řezání při močení, obtížné vyprazdňování, bolest při vyprazdňování, časté nutkání k močení)? Ba n co vâ n đê tiê u tiê n (rát hay buô t khi đi tiê u, kho đi tiê u, đau khi đi tiê u, buồn đi tiê u thươ ng xuyên)? Ban ko van de tyeu tyen (rat hay buot chi dy tieu, cho dy tieu, buon dy tieu thuonk suyen)? Kdy jste naposledy močila? Ba n đi tiê u lâ n cuô i khi na o? Ban dy tyeu lan cuoi chi nao? Pozorujete krev v moči? Ba n co thâ y máu trong nươ c tiê u? Ban ko thay mau čonk nuoc tyeu? 45. Máte problémy s udržením moči nebo stolice? 6

7 Ba n co vâ n đê nhi n tiê u tiê n hay đa i tiê n? [Ban ko van de nin tyeu tyen hay dai tyen? Užíváte inkontinenční pomůcky (pleny, vložky)? Ba n co sử dụng dụng cụ chô ng thâ m nươ c tiê u (tã, băng vê sinh)? Ban ko šu zunk zunk cu čonk tham nuoc tieu (ta, bank ve šiň)? Máte obtíže s rovnováhou? Ba n kho giư thăng bằng? Ban cho žu thank bank? Máte pocit tahu (doleva, doprava, dopředu, dozadu)? Ba n co ca m giác kéo ngã (sang trái, sang pha i, vê trươ c, vê sau)? Ban ko kam zak keo nga ( šank čai, šank fai, ve čuok, ve šau ) Máte varixy (křečové žíly)? Ba n co bi dãn ti nh ma ch? Ban ko bi zan tyň mak? Otékají Vám dolní končetiny? Ba n bi phu chân? Ban bi fu ťan? Máte problémy se spánkem? Jaké (problém s usínáním, časné či časté probouzení, noční pocení)? Ba n mâ t ngu? Như thế na o (kho ngu, thư c dậy sơ m hay thư c dậy thươ ng xuyên, đổ mồ hôi ban đêm)? Ban mat ngu? Nhu the nao (kho ngu, thuc zay šom hay thuc zay thuonk šuyen, do mo hoi ban dem)? Kolik hodin denně spíte? Ba n ngu mâ y giơ mỗi nga y? Ban ngu may žo moi ngay? Používáte kompenzační pomůcky (brýle na dálku, brýle na blízko, hůl, invalidní vozík, naslouchátko, ortéza)? Ba n co du ng dụng cụ hỗ trơ (kính viễn thi, kính cận thi, gậy, xe lăn, máy trơ thính, trơ xương khơ p)? Ban ko zunk zunk ku ho čo (kiň vien thi, kiň kan thi, gay, se lan, may čo thiň, čo suonk chop)? 7

8 Potřebujete pomoci s oblékáním, jídlem, osobní hygienou, použitím WC? Ba n câ n giu p đỡ khi mă c quâ n áo, ăn, vê sinh cá nhân, đi vê sinh? Ban kan žup do chi mac kwuan ao, an, ve šiň ka ňan, dy ve šiň? Potřebujete pomoci s přesunem na lůžko (židli)? Ba n câ n trơ giu p khi di chuyê n lên gươ ng (ghế)? Ban kan čo žup chi zi čuyen len žuong (ge)? Kolik metrů po rovině ujdete? Potřebujete doprovod při chůzi? Ba n đi đươ c bao nhiêu mét trên đươ ng bằng? Ba n câ n ngươ i đi kèm? Ban dy duoc bao něu met čen duonk bank? Ban kan nguoi dy kem? Máte obtíže s orientací v prostoru? Ba n kho đi nh hươ ng trong không gian? Ban cho diň huonk čonk chonk zan? Pozorujete zvýšenou tělesnou teplotu? Jak dlouho? Ba n co bi sô t không.sô t bao lâu rồi? Ban ko bi šot chonk.šot bao lau roi? Pozorujete výtok (oči, uši, nos, u sta, vagína, konečník, prsní bradavka)? Jak dlouho? Ba n co thâ y cha y di ch (mă t, tai, mũi, miê ng, âm đa o, hậu môn, vu )? Bao lâu rồi? Ban ko thay ťay zik (mat, tai mui, mienk, am dao, hau mon, vu)? Bao lau roi? Máte obtíže s dýcháním? Jak dlouho? Ba n kho thở? Bao lâu rồi? Ban cho tho? Bao lau roi? Došlo v posledních dnech (hodinách) ke zhoršení? Trong như ng nga y (giơ ) cuô i bi nă ng hơn? Čonk ňunk ngay (žo) cuoi bi nank hon? 62. Máte pocit dušnosti? Ba n ca m thâ y nga t thở? Ban kam thay ngat tho? Ano / Jen při námaze / I v klidu / Ne Co / chi khi kho nhọc / ca khi yên ti nh / không Ko / Ti chi cho ňoc / ka chi jen tyň / Chonk 63. Máte kašel? Jak dlouho kašlete (dny, týdny, měsíce)? Ba n bi ho? Ho bao lâu rồi (nga y, tuâ n, tháng)? 8

9 Ban bi ho? Ho bao lau roi (ngay,tuan, thank)? Vykašláváte něco (řídké sputum, vazké sputum, bílé sputum, žluté sputum, krev)? Ba n ho ra gi (đơ m lo ng, đơ m nhơ t, đơ m tră ng, đơ m ma u va ng, máu)? Ban ho ra ži (dom lonk, dom ňot, dom čank, dom mau vank, mau)? Víte jaký je den/měsíc/roční období/rok? Víte, kde se nyní nacházíte (město, země)? Ba n co biết hôm nay la nga y gi / tháng / mu a / năm? Ba n co biết ba n đang ở đâu (tha nh phô, đâ t nươ c)? Ban ko biet hom nay la ngay ži / thank / mua / nam? Bank o biet ban dank o dau chonk (thaň fo, dat nuok)? Víte, jaký míváte krevní tlak (v normě, vysoký, nízký)? Ba n co biết huyết áp cu a ba n (bi nh thươ ng, cao, thâ p)? Ban ko biet huyet ap kua ban (biň thuonk, kao, thap)? Jakou jste měl poslední hodnotu krevního tlaku? Ba n đã đo huyết áp lâ n cuô i cu ng la bao nhiêu? Ban da do huyet ap lan kuoi kunk la bao něu? Rodinná anamnéza Tiê n sử bê nh án gia đi nh Tyen šu beň an ža dyň 68. Vyskytlo se u Vašich blízkých nějaké závažné onemocnění (nádorové onemocnění; kardiovaskulární onemocnění infarkt; cerebrovaskulární onemocnění mrtvice; metabolické onemocnění cukrovka; psychické onemocnění deprese, psycho za; gynekologické onemocnění)? Như ng ngươ i thân cu a ba n co mă c bê nh nghiêm trọng na o không (ung thư, bê nh tim ma ch nhồi máu cơ tim, bê nh ma ch máu não đô t qụy, bê nh trao đổi châ t - bê nh tiê u đươ ng, bê nh tâm thâ n - trâ m ca m, rô i loa n tâm 9

10 thâ n, bê nh phụ khoa)? Ňunk nguoi than kua ban ko mak beň ngiem čonk nao chonk (unk thu, beň tym mak ňoi mau co tym, beň mak mau nao dot kwuy, beň čao doi ťat beň tieu duonk, beň tam than čam kam, roi loan tam than, beň fu khoa)? Alergická anamnéza Tiê n sử bê nh di ư ng Tyen šu beň zi unk 69. Jste na něco alergický/á (léky, kontrastní látky, dezinfekční prostředky, náplasti, zvířata, peří, bodnutí hmyzem, prach, pyl, potraviny či jiné látky)? Ba n di ư ng gi không? (thuô c, châ t ca n quang, thuô c khử tru ng, cao dán, đô ng vật, lông chim, côn tru ng châm đô t, bụi, phâ n hoa, các loa i thực phẩm, hoă c các châ t khác). Ban zy unk ži chonk? (thuok, ťat kan kwank, thuok chu čunk, kao zan, donk vat, lonk tim, kon čunk ťam dot, bui, fan hoa, kak loai thuk fam, hork kak ťat chak). 70. Jak Vaše alergická reakce vypadá (vyrážka, svědění kůže, svědění očí, slzení očí, svědění v krku, svědění v nose, otok, dechové obtíže, rýma, kýchání, kašel, mdloby, bolesti břicha, průjem, zvracení)? Pha n ư ng khi di ư ng thế na o? (nổi ma y đay, ngư a da, ngư a mă t, cha y nươ c mă t, ngư a họng, ngư a mũi, sưng tâ y, kho thở, cha y nươ c mũi, hă t hơi, ho, cho ng mă t, đau bụng, tiêu cha y, o i mửa)? Fan unk chi dy unk the nao? (noi may day, ngua za, ngua mat, ngua honk, ngua mui, šunk tay, cho tho, hat hoi, ho, ťonk mat, dau bunk, tieu ťay, oi mua)? 10

11 Farmakologická anamnéza Tiê n sử du ng thuô c Tyen šu zunk thuok 71. Užíváte nějaké léky předepsané lékařem? Ba n co du ng thuô c na o đo do bác si kê đơn? Ban ko zunk thuok nao do zo bak ši ke don? 72. Napište mi, prosím, jejich název, lékovou formu (tzn., zda se jedná o kapky, kapsle, tablety) a jak je užíváte (kolikrát denně, kolikrát týdně). Xin hãy viết tên, da ng ba o chế (thuô c giọt, viên nang, viên nén) va cách sử dụng liê u du ng (bao nhiêu lâ n trong mô t nga y, mô t tuâ n) Sin hay viet ten, zank bao che ( thuok žot, vien nank, vien nen) va kať šu zunk lieu zunk (bao něu lan čonk mot ngay, mot tuan Užíváte nějaké další léky? Ba n du ng thuô c na o khác nư a không? Ban zunk thuok nao chak nua chonk? Užíváte léky na ředění krve? Ba n du ng thuô c la m loãng máu không? Ban zunk thuok lam loank mau chonk? Užíváte tento lék trvale? Ba n du ng thuô c na y liên tục? Ban zunk thuok nay lien tuk? Užíváte tento lék pouze při obtížích? Ba n chi du ng thuô c na y khi co vâ n đê? Ban ti zunk thuok nay chi ko van de? Kdy naposledy jste tento lék užil/a? Ba n du ng thuô c na y lâ n cuô i la khi na o? Ban zunk thuok nay lan kuoi la chi nao? Máte nějaké léky u sebe? Ba n co mang thuô c theo ngươ i? Ban ko mank thuok theo nguoi? 79. Změnil/a jste v nedávné době u nějakého léku dávkování? 11

12 Trong thơ i gian gâ n đây ba n co thay đổi liê u du ng loa i thuô c na o? Čonk thoi žan gan day ban ko thay doi lieu zunk loai thuoc nao? Vysadil/a jste v poslední době nějaký lék? Ba n ngư ng sử dụng loa i thuô c na o không? Ban ngunk šu zunk loai thuoc nao chonk? Provedl jste změnu v užívání léku sám? Na radu lékaře? Ba n tự thay đổi sử dụng thuô c? Theo lơ i khuyên cu a bác si? Ban tu thay doi šu zunk thuoc? Theo loi chuyen kua bak ši? Epidemiologická anamnéza Tiê n sử bê nh truyê n nhiễm Tyen šu beň čuyen něm Jaké infekční onemocnění jste prodělal/a? Ba n đã bi mă c bê nh truyê n nhiễm na o? Ban da bi mak beň čuyen něm nao? Trpíte v současnosti nějakým infekčním onemocněním? Hiê n ta i ba n mă c bê nh truyê n nhiễm gi không? Hien tai ban mak beň čuyen něm ži chonk? Jste někde léčen/a (sledován/a)? Kde? Ba n đang điê u tri (theo dõi bê nh) ở đâu đo? Ban dank dyeu či (theo zoi beň) o dau do? Přišel/přišla jste v poslední době do styku s osobou, u které se vyskytlo či vyskytuje nakažlivé onemocnění (žloutenka, tuberkulo za, průjmové onemocnění, pohlavní onemocnění)? Kde? Trong thơ i gian gâ n đây ba n co tiếp xu c vơ i ngươ i mă c bê nh truyê n nhiễm (viêm gan, bê nh lao, bê nh tiêu cha y, bê nh đươ ng sinh dục)? Čonk thoi žan gan day ban ko tyep suk voi nguoi mak beň čuyen něm (viem 12

13 gan, beň lao, beň tyeu ťay, beň duonk šinh zuk)? VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ - VIETNAMSKÝ JAZYK Měl/a jste v poslední době přisáté klíště? Trong thơ i gian gâ n đây ba n co tiếp xu c vơ i ngươ i mă c bê nh truyê n nhiễm (viêm gan, bê nh lao, bê nh tiêu cha y, bê nh đươ ng sinh dục)? Čonk thoi žan gan day ban ko tyep suk voi nguoi mak beň čuyen něm (viem gan, beň lao, beň tyeu ťay, beň duonk šinh zuk)? Cestoval/a jste v poslední době do rozvojových zemí? Kam? Gâ n đây ba n đã đi du li ch tơ i các nươ c đang phát triê n? Gan day ban da dy zu likh toi kak nuoc dank fat čien? Jste chovatelem zvířat (ptáci, kočky, psi atd.)? Ba n nuôi su c vật (chim, mèo, cho v.v..)? Ban nuoi šuk vat (tim, meo, ťo )? Proti jakým onemocněním jste byl/a očkován/a? Máte očkovací průkaz? Ban nuoi šuk vat (tim, meo, ťo )? Ban da duok tyem ťunk ťonk kak beň ži? Ban ko žay ťunk ňan tyem ťunk? Užívání návykových látek (abu zus) Sử dụng châ t gây nghiê n (la m dụng) Šu zunk ťat gay ngien (lam zunk) 90. Kouříte? Kolik let kouříte? Kolik cigaret za den vykouříte? Jak dlouho nekouříte? Ba n co hu t thuô c không? Ba n hu t thuô c mâ y năm rồi? Ba n hu t bao nhiêu điếu mô t nga y? Ba n bo hu t thuô c bao lâu rồi? Ban ko hut thuok chonk? Ban hut thuok may nam roi? Ban hut bao něu dyeu mot ngay? Ban bo hut thuok lau roi? 91. Pijete alkohol příležitostně nebo pravidelně? Jaký druh nejčastěji? Kolik piv/vína denně/týdně vypijete? Jaké množství destilátu denně/týdně vypijete? 13

14 Ba n uô ng rươ u thi nh thoa ng hay thươ ng xuyên? Ba n thươ ng uô ng loa i rươ u gi? Ba n uô ng bao nhiêu bia/rươ u vang mỗi nga y / mỗi tuâ n? Bao nhiêu rươ u nă ng mỗi nga y / mổi tuâ n? Ban uonk rieu thiň thoank hay thuonk suyen? Ban thuonk uonk loai rieu ži? Ban uong bao něu bia/rieu vank moi ngay / moi tuan? Bao něu rieu nank moi ngay / moi tuan? 92. Pijete kávu? Ba n co uô ng ca phê không? Ban ko uonk kafe chonk? Ano / Občas / Ne Co / Hi nh thoa ng / Không Ko / Thiň thoank / Chonk 93. Užíváte jiné návykové látky než alkohol, tabák či kávu? O jaké látky se jedná? Ba n co du ng các châ t gây nghiê n khác ngoa i rươ u, thuô c lá hay ca phê? Đo la như ng châ t na o? Ban ko zunk kak ťat gay ngien chak ngoai rieu, thuoc la, hay kafe? Do la ňunk ťat nao? Gynekologická anamnéza Tiê n sử bê nh phụ khoa Tyen šu beň fu choa V kolika letech jste začala menstruovat? Ba n bă t đâ u co kinh nguyê t năm bao nhiêu tuổi? Ban bat dau ko kyň nguyet nam bao něu tuoi? V kolika letech jste přestala menstruovat? Ba n mãn kinh năm bao nhiêu tuổi? Ban man kyň nam bao něu tuoi? Je Váš menstruační cyklus pravidelný? Chu kỳ kinh nguyê t cu a ba n co đê u không? Ťu ky kyň nguyet kua ban ko deu chonk? Kdy jste měla poslední menstruaci? Ba n co kinh lâ n cuô i khi na o? 14

15 Ban ko kyň lan cuoi chi nao? Byl její průběh obvyklý? Máu ra bi nh thươ ng như mọi khi? Mau ra biň thuonk ňu moi chi? Krvácíte i mimo menstruaci? Ba n bi cha y máu ca khi không co kinh nguyê t? Ban bi ťay mau ka chi chonk ko kyň nguyet? Jste nyní těhotná? Ba n đang mang thai? Ban dank mank thai? Vyskytly se v průběhu nynějšího těhotenství či těhotenství minulých nějaké komplikace? O jaké komplikace se jednalo? Đã co biến chư ng gi trong thơ i gian mang thai hiê n ta i hoă c mang thai trươ c đây?cụ thê la như ng loa i biến chư ng gi? Da ko bien ťunk ži čonk thoi žan mank thai hien tai hoak mank thai čuok day? Ku the la ňunk bien ťunk ži? Byla jste v průběhu nynějšího či předchozích těhotenství hospitalizována v nemocnici? Z jakého důvodu jste byla hospitalizována? Trong thơ i gian mang thai hiê n ta i hoă c trươ c đây ba n co pha i nhập viê n khi na o không? Ba n pha i nhập viê n vi lý do gi? Čonk thoi žan mank thai hien tai hoak čuok day ban ko fai ňap vien chi nao chonk? Byla jste těhotná? Uveďte, prosím, počet těhotenství. Ba n đã co thai bao giơ chưa? Xin hãy cho biết sô lâ n co thai. Ban da ko thai bao žo ťua?sin hay ťo biet šo lan ko thai. Prodělala jste porod? Uveďte, prosím, počet porodů. Ba n đã sinh con? Xin hãy cho biết sô lâ n sinh nở. Ban da šiň kon. Sin hay ťo biet šo lan šiň no. Prodělala jste potrat? Ba n đã sẩy thai? Ban da šay thai? 15

16 Jednalo se o spontánní potrat? Uveďte, prosím, počet a rok. Đo la sẩy thai tự nhiên? Xin hãy cho biết sô lâ n. Do la šay thai tu něn? Sin hay ťo biet šo lan. Jednalo se o interrupci? Uveďte, prosím, počet a rok. Đo la na o thai? Xin hãy cho biết sô lâ n. Do la nao thai? Sin hay ťo biet šo lan. Léčíte se či léčila jste se v souvislosti s nějakým gynekologickým onemocněním? Můžete toto onemocnění upřesnit? Ba n đã hay đang điê u tri bê nh phụ khoa na o đo? Ba n co thê no i rõ hơn vê bê nh na y? Ban da hay dank dieu či beň fu khoa nao do? Ban ko the noi ro hon ve beň nay? Užíváte prostředky proti početí? Jaké? (hormonální antikoncepce, nitroděložní tělísko, kondom). Hiê n ta i ba n co du ng biê n pháp tránh thai? Biê n pháp tránh thai gi? (thuô c, đă t vo ng tránh thai, bao cao su). Hien tai ban ko zunk bien fap čaň thai? Biê n pháp tránh thai gi? (thuô c, đă t vo ng tránh thai, bao cao su). Chodíte na pravidelné gynekologické prohlídky? Ba n co đi khám phụ khoa thươ ng xuyên? Ban ko dy cham fu khoa thuonk suyen? Kdy jste byla naposledy gynekologicky vyšetřena? Ba n khám phụ khoa lâ n cuô i cu ng la khi na o? Ban cham fu choa lan kuoi kunk la chi nao? Znáte výsledek posledního gynekologického vyšetření? Ba n biết kết qua khám phụ khoa lâ n cuô i? Ban biet ket kwua cham fu choa lan kuoi? 16

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Pro zeptání se na pomoc Bạn có nói được tiếng Anh không? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không? Pro zeptání se,

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Pro zeptání se na pomoc - Základy Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Pro zeptání se na pomoc Bạn có nói được tiếng Anh không? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không? Pro zeptání se,

Více

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Ošetřovatelství Bộ câu ho i va câu tra lơ i da nh cho việc giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: Điê u tri Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci

Více

Fámy a fakta o elektronické evidenci tržeb Như ng lơ i đô n va sư thâ t vê EET

Fámy a fakta o elektronické evidenci tržeb Như ng lơ i đô n va sư thâ t vê EET Fámy a fakta o elektronické evidenci tržeb Như ng lơ i đô n va sư thâ t vê EET Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla thư trươ ng Bô Ta i chính phòng thuế trong nước va thuế nhập

Více

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6)

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kdo / Co, chúng ta dùng cách 1: Co to je? To je škola. Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kde, chúng ta dùng cách 6: Kde to je? Ve škole. Lưu ý:

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 Práva pacienta 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi

Více

Byznys a obchodní záležitosti

Byznys a obchodní záležitosti - Úvod česky vietnamsky Vážený pane prezidente, Kính gửi ngài Chủ tịch, Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména Vážený pane, Formální, příjemce

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe - Pohotovost Potřebuji do nemocnice. Cho tôi đi bệnh viện. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Je mi špatně. Tôi cảm thấy không được khỏe Musím okamžitě navštívit lékaře! Žádost

Více

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng)

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) Trong tiếng Việt có hai nhóm đại từ nhân xưng: đại từ nhân xưng tính theo quan hệ họ hàng và đại từ nhân xưng nói chung. Trong tiếng Séc không có sự phân chia đại từ nhân

Více

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó)

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) Trong tiếng Tiệp có ba giống: giống đực (gđ), giống cái (gc) và giống trung (gt). Ngoài danh từ chỉ người và một số con vật,

Více

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

Byznys a obchodní záležitosti Nařízení

Byznys a obchodní záležitosti Nařízení - Zadání Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua... Formální, předběžné Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty. Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm. Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování - Hledání Kde můžu najít? Tôi có thể tìm ở đâu? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... pokoj k pronájmu?... phòng để thuê?... hostel?... nhà nghỉ?... hotel?... khách sạn?...

Více

SLOVNÍČEK K RODINNÉMU KURZU

SLOVNÍČEK K RODINNÉMU KURZU SLOVNÍČEK K RODINNÉMU KURZU TÉMA anglický jazyk tiếng Anh, môn Tiếng Anh T3 běhat chạy T7 bohužel đáng tiếc T4 bydliště địa chỉ, cư trú, chỗ ở, nơi ở, nhà ở T5 být thì, là, ở, có, tồn tại, sống T1 cvičit

Více

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì?

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì? 1. a) Čtěte (Bạn hãy đọc) Trung dnes večeří doma, ale včera večeřel v restauraci. Hang dnes snídá housku a čaj, ale včera snídala kávu a koláč. Auto dnes jede pomalu, ale včera jelo rychle. Trung a Hang

Více

JAK MŮŽE BÝT PODPOŘENO VAŠE DÍTĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ? TRẺ CÓ THỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO?

JAK MŮŽE BÝT PODPOŘENO VAŠE DÍTĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ? TRẺ CÓ THỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO? JAK MŮŽE BÝT PODPOŘENO VAŠE DÍTĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ? TRẺ CÓ THỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO? V českých školách došlo k několika změnám v systému podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Du lịch Du lịch nói chung

Du lịch Du lịch nói chung - Thiết yếu Můžete mi pomoci, prosím? Yêu cầu sự giúp đỡ Mluvíte anglicky? Hỏi xem ai đó có biết nói tiếng Anh hay không Mă puteți ajuta, vă rog? Vorbiți în engleză? Mluvíte _[language]_? Vorbiți _(limba)_?

Více

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.) snídám, kávu, pracuju, republiky, 16.30, pivo, poště, daleko, večer Jmenuju se Mirek a jsem z České... Bydlím v Praze

Více

Giao tiếp cá nhân Chúc tụng

Giao tiếp cá nhân Chúc tụng - Đám cưới Chúc hai bạn hạnh phúc! Chúc mừng một đôi vợ chồng mới cưới Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! Chúc mừng một đôi vợ chồng mới cưới Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám

Více

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa 1. Přiřaďte slovesa k obrázkům (Bạn hãy ghép động từ và hình vẽ) ČÍST PÍT JÍT PSÁT MÝT JET HRÁT 2. Doplňte tvary sloves (Bạn hãy điền các dạng động từ) ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống čtu čteme píšu piju čteš

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly 1. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) R L J rak, rek, rýč, rod, ruch, rána, ropa, ryba, rosa, ruka, orat, pero, kára, jaro, porada, opora, pozor, spor, mír, sýr, pár, tvar, trubka, strach, vrána, hrad, hrozný, drak,

Více

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5 1. Doplňte sloveso být. (Bạn hãy điền động từ být.) Příklad: Já.. tady. Já jsem tady. My.. doma. Oni.. v práci. Vy.. tady. Ona.. ve škole. Ty.. na poště. Já.. student. On.. doktor. Vy.. učitel. Pan Novák..

Více

Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Bạn có nói được tiếng Anh không? Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use timespecific

Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Bạn có nói được tiếng Anh không? Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use timespecific - Základy Kan du hjælpe mig, tak? Pro zeptání se na pomoc Snakker du engelsk? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky snakker du _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Jeg snakker

Více

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...)

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) 1. a) Dívejte se na obrázek a čtěte věty. (Bạn hãy nhìn hình vẽ và đọc các câu.) To je Jana. Jana kupuje mléko a jogurt. To jsou Martin a Lucie. Martin

Více

Bạn có nói được tiếng Anh không? Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không? Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use timespecific

Bạn có nói được tiếng Anh không? Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không? Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use timespecific - Základy Kan du vara snäll och hjälpa mig? Pro zeptání se na pomoc Talar du engelska? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Talar du _[språk]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Jag

Více

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15 1. a) Podívejte se na obrázek rodiny. Poslouchejte text a doplňte jména. (Bạn hãy nhìn hình vẽ gia đình. Bạn hãy nghe bài văn và điền tên người trong gia đình theo bài văn đó.) b) Doplňte tabulku podle

Více

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv 1. úvodní součásti brožury český termín vietnamský překlad 1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz khóa ho c đón cha o znalost práv sư hiê u biê t vê luâ t pháp interkulturní

Více

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky).

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). 1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). (Bạn hãy điền tính từ thích hợp cho mỗi danh từ. Bạn hãy chọn trong những tính

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc - Základy Phiền bạn giúp tôi một chút được không? Pro zeptání se na pomoc Bạn có nói được tiếng Anh không? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không? Pro zeptání se,

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Chúc hai bạn hạnh phúc! Používá se pro pogratulování novomanželům Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! Používá se pro pogratulování novomanželům Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje

Více

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla - U vchodu Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Používá se pro vytvoření rezervace. Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Používá se pro vyžádání stolu. Tôi muốn đặt một bàn cho _[số

Více

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň Thông tin cho người nước ngoài Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň dự án của thành phố Plzeň được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Nội Vụ CH Séc NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

Jednoho z prvních panovníků dynastie Hung obdařila nebesa dvaceti syny. Když nadešel čas, aby se panovník odebral za svými předky, nevěděl, koho z nich ustanovit svým dědicem. Chuyện kể rằng, ngày đó vua

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe - Pohotovost polsky vietnamsky Muszę iść do szpitala. Cho tôi đi bệnh viện. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Źle się czuję. Tôi cảm thấy không được khỏe Proszę natychmiast wezwać

Více

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Vážený pane, Formal, male recipient, name unknown Vážená paní, Formal, female recipient, name unknown Vážený pane / Vážená paní, Formal, recipient name and gender unknown Thưa ông, Thưa bà, Thưa

Více

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл Information for foreigners Informationen für die Ausländer Інформація для іноземців Информация для иностранцев Thông tin cho người nước ngoài гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл Nội dung THẺ SỐ 01 THẺ SỐ

Více

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt - Allgemeines Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR Với mục đích tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài những người

Více

Základní informace Thông tin cơ ba n. Thonk tyn ko ban

Základní informace Thông tin cơ ba n. Thonk tyn ko ban Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Gynekologie a porodnictví Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: Phu khoa va sa n khoa Základní informace Thông

Více

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Tôi cảm thấy không được khỏe

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Tôi cảm thấy không được khỏe - Notfall Cho tôi đi bệnh viện. Potřebuji do nemocnice. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Tôi cảm thấy không được khỏe Je mi špatně. Làm ơn cho tôi gặp bác sĩ gấp! Um unverzügliche

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Cestování Obecné هل تستطيع مساعدتي من فضلك هل تتحدث الا نكليزية هل تتحدث _[اللغة]_ ا نا لا ا تحدث_[اللغة]_. لا ا فهم. مرحبا! مرحبا! صباح الخير!

Cestování Obecné هل تستطيع مساعدتي من فضلك هل تتحدث الا نكليزية هل تتحدث _[اللغة]_ ا نا لا ا تحدث_[اللغة]_. لا ا فهم. مرحبا! مرحبا! صباح الخير! - Základy هل تستطيع مساعدتي من فضلك Pro zeptání se na pomoc هل تتحدث الا نكليزية Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky هل تتحدث _[اللغة]_ Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem ا نا لا ا

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

dítě provázeno rodiči/jejich zástupci, nebo dorostenec/dorostenka přicházejí samotní bez doprovodu

dítě provázeno rodiči/jejich zástupci, nebo dorostenec/dorostenka přicházejí samotní bez doprovodu Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Dětské lékařství Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nhi khoa dítě provázeno rodiči/jejich zástupci, nebo dorostenec/dorostenka

Více

Zaň šať ňunk čieu čunk beň ňan ko the ko čonk kak ťuyen choa

Zaň šať ňunk čieu čunk beň ňan ko the ko čonk kak ťuyen choa Seznam možných obtíží u pacienta podle lékařské odbornosti Danh sách những triê u chư ng bê nh nhân co thể co trong các chuyên khoa Zaň šať ňunk čieu čunk beň ňan ko the ko čonk kak ťuyen choa ČESKY VIETNAMSKY

Více

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Căn hộ. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Căn hộ. Art der Unterbringung - Mieten Vietnamesisch Tôi muốn thuê. Äußern dass man etwas mieten möchte phòng căn hộ căn hộ 1 phòng nhà riêng nhà liền kề nhà trong dãy nhà Giá thuê nhà hàng tháng là bao nhiêu? Nach der Höhe der Miete

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování - Hledání Tôi có thể tìm ở đâu? Mistä löytäisin? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... phòng để thuê?...vuokrahuoneen?... nhà nghỉ?...hostellin?... khách sạn?...hotellin?...

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

VIET. Tại Praha. chúng ta như ở nhà! Hướng dẫn cho người nước ngoài sinh sống ở Praha

VIET. Tại Praha. chúng ta như ở nhà! Hướng dẫn cho người nước ngoài sinh sống ở Praha VIET Tại Praha chúng ta như ở nhà! Hướng dẫn cho người nước ngoài sinh sống ở Praha 1 Được tạo ra và công bố bởi Tòa thị chính Praha phối hợp với Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s. Hướng dẫn này được cập

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s.

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 12. 10. 2009 Zdarma 5 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Více

Rekrutacja Referencje

Rekrutacja Referencje - Wstęp Vážený pane, Thưa ông, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy Vážená paní, Thưa bà, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy Vážený pane / Vážená paní,

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang

Více

Rekrutacja Referencje

Rekrutacja Referencje - Wstęp Thưa ông, Vážený pane, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy Thưa bà, Vážená paní, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy Thưa ông/bà, Formalny, nie

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice. Tôi cảm thấy không được khỏe - Pohotovost Je dois me rendre à l'hôpital. Cho tôi đi bệnh viện. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Je me sens malade. Tôi cảm thấy không được khỏe Je dois voir un médecin immédiatement!

Více

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha.

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha. Tại Praha chúng ta như ở nhà! VIET Hướng dẫn cho người di cư 1 sinh sống ở Praha Được tạo ra và công bố bởi Trung tâm hội nhập Praha Phiên bản thứ 3, tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn này được cập nhật sửa đổi

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 2. 2009 Zdarma 1 2009 Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce

Více

Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2. Hepatitida. Encyklopedie zdraví Từ điển bách khoa sức khỏe

Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2. Hepatitida. Encyklopedie zdraví Từ điển bách khoa sức khỏe Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 16. 4. 2009 Zdarma 2 2009 Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2 Encyklopedie zdraví

Více

Život v zahraničí Banka

Život v zahraničí Banka - Obecně Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Příloha č. 1 - Tabulky

Příloha č. 1 - Tabulky Příloha č. 1 - Tabulky Tabulka 1. Jednotlivé respondentky jsou rozdělené podle generace. Ženy jsou označeny číslicemi od 1-6, 1-4 nebo od 1-5, podle počtu uskutečněných rozhovorů a jednotlivé generace

Více

Caul (2,5 diem ) Dtra vao bang so lieu : Co cau -' dan so Viet Nam phan theo nhom tuoi va (Y-6i tinh qua hai doh ton dieu tra g (

Caul (2,5 diem ) Dtra vao bang so lieu : Co cau -' dan so Viet Nam phan theo nhom tuoi va (Y-6i tinh qua hai doh ton dieu tra g ( S& GD-DT Quang Binh KI TH1 CHON HOC SINH GIOI TINH LOOP 12 THPT Nam hoc 2003-- 2004 THI CHINH THIrC Mon : Hia l1 - Vong I Th ii gian :180 phut (khong ke thori gian giao de ) Cau 1.(3,5 diem ) Dtra vao

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Vstupní lékařská prohlídka Khám bệnh nhập Encyklopedie zdraví První pomoc Bách khoa toàn thư sức khỏe Cấp

Více

Křížová cesta - postní píseň

Křížová cesta - postní píseň 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa -

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE [Hướng về phía đông] Po proudu na východ 2019 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta umění a architektury Autor práce: Vedoucí práce:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE [Hướng về phía đông] Po proudu na východ 2019 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta umění a architektury Autor práce: Vedoucí práce: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE [Hướng về phía đông] Po proudu na východ 2019 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta umění a architektury Autor práce: Vedoucí práce: Vũ Hồng Vân doc. Stanislav Zippe Studijní program:

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma 3 2009 Veletrh SVĚT KNIHY 2009: Cena PREMIA BOHEMICA do Hanoje Hội chợ THẾ GIỚI SÁCH 2009-05-24: Giải thưởng

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

Tìm việc và Ứng tuyển Thư xin việc

Tìm việc và Ứng tuyển Thư xin việc - Đầu thư Vážený pane, Stimate Domn, Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận Vážená paní, Stimată Doamnă, Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên

Více

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč f) Na trávicí obtíže 014 Pilulka hořce LONG DAN XIE GAN WAN 015 Obnova spálené země ZUO JIN WAN migréna opary (na rtech, pásové, genitální) záněty jater, žloutenka pálení žáhy kyselé říhání zánět žaludeční

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma 2 2008 Rozdávání novoročních dárků vietnamským dětem navštívil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec VSR

Více

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla - U vchodu Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Používá se pro vytvoření rezervace. Ett bord för _[antal personer]_, tack. Používá se pro vyžádání stolu. Tôi muốn đặt

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla

Cestování Stravování. Stravování - U vchodu. Stravování - Objednání jídla - U vchodu Tôi muốn đặt một bàn cho _[số người]_ vào _[giờ]_. Používá se pro vytvoření rezervace. Cho tôi một bàn _[số người]_. Používá se pro vyžádání stolu. Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam 可 是 kě shì ale 对 duì ano, správně 长 途 汽 车 cháng tú qì chē autobus (meziměstský) 公 共 汽 车 gōng gòng qì chē autobus (MHD) 汽 车 qì chē automobil 白 bái bílý 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 市 中 心

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Reisen Außer Haus essen

Reisen Außer Haus essen - Am Eingang Tôi muốn đặt một bàn cho _[số người]_ vào _[giờ]_. Eine Reservierung machen Cho tôi một bàn _[số người]_. Nach einem Tisch fragen Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Fragen, ob

Více

Reisen Außer Haus essen

Reisen Außer Haus essen - Am Eingang Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Eine Reservierung machen Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Nach einem Tisch fragen Přijímáte kreditní karty? Fragen, ob Du mit

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE

DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE Vyplňte, prosím, pečlivě následující položky. Pro případná doplnění použijte zadní stranu dotazníku. Pokud se Vám některá položka nebude zdát zcela jasná, raději ji vynechejte

Více

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Seniorcentrum Pohoda Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí Telefon: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 3 2008 Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více