Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa"

Transkript

1 Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Vnitřní lékařství Bô câu ho i va câu tra lơ i da nh cho viê c giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: nô i khoa Základní informace Thông tin cơ ba n Thonk tyn ko ban Dobrý den, jmenuji se, jsem lékař / zdravotní sestra. 1. Xin cha o, tôi tên la..., tôi la bác si / y tá Sin ťao, toi ten la.., toi la bac ši / i ta. Můžete nám dát kontakt na někoho, kdo je schopen tlumočit po telefonu? Ba n co thê cho chu ng tôi sô điê n thoa i cu a ngươ i co thê phiên di ch qua điê n thoa i? Ban ko the ťo ťunk toi šo djen thoai kua nguoi ko the fien zich kwua djen thoai? Napište mi, prosím, Vaše jméno a datum narození. Ba n hãy viết cho tôi họ tên ba n va nga y tháng năm sinh. Ban hay vjet cho toj ho ten ban va ngay thank nam šiň. Máte nějaký doklad totožnosti? Máte zdravotní pojištění? Máte doklad o zdravotním pojištění? Ba n co giâ y tơ tu y thân na o không? Ba n co ba o hiê m y tế không? Ba n co the ba o hiê m y tế không? Bann ko žay to tuy than nao chonk? Ban ko bao hiem y te chonk? Ban ko the bao hiem y te chonk? 5. Napište, prosím, Vaši adresu. Uveďte, prosím, kontakt na Vaše blízké, kteří se o Vás mohou postarat. Xin hãy viết đi a chi cu a ba n. Hãy ghi liên la c vơ i ngươ i thân ma co thê chăm so c ba n. Sin hay viet dja ti kua ban. Hay gi lien lak voi nguoi than ma ko the ťam šok ban. 6. Jste v České republice registrován/a u praktického lékaře? Napište mi, prosím, jeho jméno a kontaktní u daje. Ta i Cô ng ho a Séc ba n co đăng ký khám bê nh ta i nơi bác si phươ ng? Xin 1

2 hãy viết cho tôi tên va đi a chi liên la c cu a ông ta. Ban / kon kua ban tai Konk hoa Šek ko dank ky cham beň tai noi bac si fuonk? Sin hay viet ťo toi ten va dja ti lien lac kua onk ta. Byl/a jste už v České republice vyšetřen/a u nějakého lékaře? Napište mi, prosím, jeho jméno a kontaktní u daje. Ba n đã bao giơ đươ c bác si khám bê nh ta i Cô ng ho a Séc? Xin hãy viết cho tôi tên va đi a chi liên la c cu a ông ta. Ban da bao žo duoc bak ši cham beň tai Conk hoa Šec?Sin hay viet ťo toi ten va dja ti lien lac kua onk ta. S jakými obtížemi přicházíte? Co Vás trápí? Ba n đến đây vi như ng vâ n đê gi? Ba n bi đau gi? Ban den day vi ňunk van de ži? Ban bi dau ži? Jak dlouho Vaše obtíže trvají (den, týden, měsíc, rok)? Vâ n đê sư c kho e cu a ba n kéo da i bao lâu? (nga y, tuâ n, tháng, năm)? Van de šuk choe kua ban keo zai bao lau? (ngay, tuan, thank, nam )? Osobní anamnéza a nynější onemocnění Tiê n sử bê nh án cá nhân va bê nh tật hiê n nay Tien šu beň an ka ňan va beň tat hien nay Léčíte se či jste sledován/a v souvislosti s nějakým chronickým onemocněním? Ba n đang đươ c điê u tri hay theo dõi bê nh mãn tính na o đo.nếu co la bê nh gi? Ban dank duoc dieu či haj theo zoi beň man tiň nao do.neu ko la beň ži? Léčíte se s vysokým krevním tlakem? Pokud ano, jak dlouho? Ba n đang điê u tri bê nh cao huyết áp?nếu co thi bao lâu? Ban dank dieu či beň cao hujet ap? Neu ko thi bao lau? 12. Léčíte se s cukrovkou (diabetes mellitus)? Pokud ano jak dlouho? 2

3 Bạn đang điều trị bệnh tiểu đường? Nếu có thì bao lâu? Ban dank dyeu či beň tieu duonk? Neu ko thi bao lau? Máte ischemickou chorobu srdeční? Ba n bi bê nh thiếu máu cơ tim? Ban bi beň thieu mau co tim? Měl/a jste infarkt myokardu v minulosti? Ba n co bi nhồi máu cơ tim trong quá khư? Ban co bi ňoi mau co tim čonk kwa chu? Měl/a jste plicní embolii v minulosti? Pokud ano kdy to bylo? Ba n co bi bê nh huyết khô i đô ng ma ch phổi trong quá khư? Nếu co thi khi na o? Ban ko bi beň hujet choi donk mať phoi čonk kwa chu? Neu ko thi chi nao? Léčíte se s dalším onemocnění srdce a cév (chlopenní vada, srdeční selhávání, arytmie)? Ba n co điê u tri các bê nh tim ma ch khác (di tật van tim, suy tim, loa n nhi p tim)? Ban co dyeu či kak beň tim mač chak( zi tat van tim, šuj tim, loan ňip tim. Léčíte se s onemocněním plic? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh hô hâ p? Nếu co la bê nh gi? Ban co dyeu či beň ho hap? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním trávicího systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh đươ ng tiêu ho a? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň duonk tieu hoa? Neu ko la beň ži? Měl/a jste vřed žaludku/dvanácterníku? Pokud ano, kdy to bylo? Ba n co bi bê nh loét da da y/ tá tra ng? Nếu co thi bi khi na o? Ban ko bi beň loet za zay / ta ťank? Neu ko thi bi chi nao? Léčíte se s onemocněním nervového systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh thâ n kinh? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň than kiň? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním močopohlavního systému? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh đươ ng sinh dục tiết liê u? Nếu co la bê nh gi? Ban co dyeu či beň duonk šiň zuk tiet lieu? Neu ko la beň ži? 3

4 Léčíte se s onemocněním onemocnění štítné žlázy? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh tuyến giáp tra ng? Nếu co la bê nh gi? Ban ko dyeu či beň tujen zap ťank? Neu ko la beň ži? Léčíte se s onemocněním jater? Pokud ano, s jakým a jak dlouho? Ba n co điê u tri bê nh gan? Nếu co la bê nh gi va bao lâu? Ban ko dyeu či beň gan? Neu ko la beň ži va bao lau? Léčíte se s onemocněním ledvin? Pokud ano, s jakým? Ba n co điê u tri bê nh thận? Nếu co la bê nh gi? Ko dyeu či beň than? Neu ko la beň ži? Máte poruchy srážlivosti krve? Ba n co bi rô i loa n đông máu. Ban co bi roi loan donk mau. Léčíte se či léčil/a jste se v souvislosti s nádorovým onemocněním? Pokud ano, jaký nádor? Jaká byla léčba (operace, radioterapie, chemoterapie)? Jak dlouho trvala? Jste stále léčen/a či sledován/a (kde, kým, kdy proběhla poslední kontrola a s jakým výsledkem)? Ba n đã hoă c đang điê u tri bê nh ung thư.nếu co la ung thư gi? Điê u tri như thế na o (mổ, xa tri, ho a tri )? Điê u tri kéo da i bao lâu? Ba n đang luôn đươ c điê u tri hay theo dõi (ở đâu, ai, lâ n kiê m tra cuô i khi na o va kết qua như thế na o)? Ban da hoak dank dzeu či beň unk thu? Neu ko la unk thu ži? Dyeu či ňu the nao (mo, ša či, hoa či). Dyeu či keo zai bao lau? Ban dank luon duoc dyeu či hoac theo zoi (o dau, ai, lan kiem ťa cuoi chi nao va ket kwa ňu the nao? Jaká jste prodělal/a další infekční či neinfekční onemocnění? Ba n đã bi bê nh truyê n nhiễm hoă c bê nh không truyê n nhiễm khác na o? Ban da bi beň čuyen něm hoak beň chonk čuyen něm chak nao? Byl/a či jste léčen/a či sledován/a v souvislosti s vrozenou vývojovou vadou? Pokud ano, jakou? Ba n đã hoă c đang đươ c điê u tri hay theo dõi bê nh di tật bẩm sinh.nếu co la di tật na o? Ban da hoak dank duoc dyeu či hay theo zoi beň zi tat bam šiň.neu ko la zi 4

5 tat nao? Prodělal/a jste nějaké operace? Pokud ano, jaké? Kdy to bylo? Ba n co bi mổ? Nếu co thi mổ như thế na o? Mỗ khi na o? Ban ko bi mo? Neu ko thi mo ňu the nao? Mo chi nao? Prodělal/a jste nějaké závažnější u razy (u razy hlavy s bezvědomím, zlomeniny či jiné)? Ba n đã tư ng bi thương nă ng (bi thương đâ u va bâ t ti nh, gãy xương hay tai na n khác)? Ban da tunk bi thuonk nank (bi thuonk dau va bat tyň, gay suonk hay tai nan chak? Víte, kolik vážíte? Víte, kolik měříte? Pozorujete v poslední době výraznější změny tělesné váhy (hubnutí, tloustnutí)? Ba n cân nă ng bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Ba n co thay đổi rõ rê t trọng lươ ng cơ thê trong thơ i gian cuô i (gâ y đi, béo ra)? Ban can nank bao něu? cao bao něu? Ban ko thay doi ro ret čonk luonk ko the čonk thoi žan cuoi (gay dy, beo ra)? Máte chuť k jídlu? Ba n ăn ngon miê ng? Ban an ngon mienk? Máte často nutkání na zvracení? Ba n ca m thâ y buồn nôn? Ban kam thay buon non? Zvracíte? Pokud ano, jak často? Pozoroval/a jste krev nebo jinou příměs (žluč) ve zvratkách? Ba n bi nôn? Nếu co thươ ng xuyên thế na o? Ba n co thâ y máu hoă c mật trong châ t nôn? Ban bi non? Neu ko thuonk suyen the nao? Ban ko thay mau hoac mat čonk ťat non? Máte nějaká dietní opatření? Z jakého důvodu? Ba n co ăn kiêng? Vi lý do gi? Ban ko an kienk? Vi ly zo ži? Kdy jste naposledy jedl/a a pil/a? Ba n ăn va uô ng lâ n cuô i la khi na o? 5

6 Ban an va uonk lan kuoi la chi nao? Máte obtíže s vyprazdňováním (zácpa, průjem)? Ba n co vâ n đê gi khi đa i tiê n (táo bo n, i a cha y)? Ban ko van de ži chi dai tien (tao bon, ia ťay)? Jak často máte stolici? Kdy jste byl/a naposledy na stolici? Ba n đi đa i tiê n thươ ng xuyên thế na o? Lâ n cuô i la khi na o? Ban dy dai tien thuonk suyen the nao? Lan cuoi la chi nao? Pozorujete krev či hlen ve stolici? Ba n co thâ y máu hay nhơ n trong phân? Ban ko thay mau hay ňon čonk fan? Pozorujete v poslední době nějaké změny stolice (změna barvy, řídká stolice, tuhá stolice, nestrávené kousky potravy, střídání zácpy a průjmu)? Phân co thay đổi gi trong thơ i gian cuô i (thay đổi ma u, phân loãng, phân cư ng, thư c ăn không tiêu ho a trong phân, luân phiên táo bo n va i a cha y)? Fan ko thay doi mau čonk thoi žan cuoi (thay doi mau, phan loank, phan kunk, luan fien tao bon va ia ťay)? Odchází Vám větry? Ba n co đánh ră m không? Ban ko daň ram chonk? Máte obtíže s močením (pálení či řezání při močení, obtížné vyprazdňování, bolest při vyprazdňování, časté nutkání k močení)? Ba n co vâ n đê tiê u tiê n (rát hay buô t khi đi tiê u, kho đi tiê u, đau khi đi tiê u, buồn đi tiê u thươ ng xuyên)? Ban ko van de tyeu tyen (rat hay buot chi dy tieu, cho dy tieu, buon dy tieu thuonk suyen)? Kdy jste naposledy močila? Ba n đi tiê u lâ n cuô i khi na o? Ban dy tyeu lan cuoi chi nao? Pozorujete krev v moči? Ba n co thâ y máu trong nươ c tiê u? Ban ko thay mau čonk nuoc tyeu? 45. Máte problémy s udržením moči nebo stolice? 6

7 Ba n co vâ n đê nhi n tiê u tiê n hay đa i tiê n? [Ban ko van de nin tyeu tyen hay dai tyen? Užíváte inkontinenční pomůcky (pleny, vložky)? Ba n co sử dụng dụng cụ chô ng thâ m nươ c tiê u (tã, băng vê sinh)? Ban ko šu zunk zunk cu čonk tham nuoc tieu (ta, bank ve šiň)? Máte obtíže s rovnováhou? Ba n kho giư thăng bằng? Ban cho žu thank bank? Máte pocit tahu (doleva, doprava, dopředu, dozadu)? Ba n co ca m giác kéo ngã (sang trái, sang pha i, vê trươ c, vê sau)? Ban ko kam zak keo nga ( šank čai, šank fai, ve čuok, ve šau ) Máte varixy (křečové žíly)? Ba n co bi dãn ti nh ma ch? Ban ko bi zan tyň mak? Otékají Vám dolní končetiny? Ba n bi phu chân? Ban bi fu ťan? Máte problémy se spánkem? Jaké (problém s usínáním, časné či časté probouzení, noční pocení)? Ba n mâ t ngu? Như thế na o (kho ngu, thư c dậy sơ m hay thư c dậy thươ ng xuyên, đổ mồ hôi ban đêm)? Ban mat ngu? Nhu the nao (kho ngu, thuc zay šom hay thuc zay thuonk šuyen, do mo hoi ban dem)? Kolik hodin denně spíte? Ba n ngu mâ y giơ mỗi nga y? Ban ngu may žo moi ngay? Používáte kompenzační pomůcky (brýle na dálku, brýle na blízko, hůl, invalidní vozík, naslouchátko, ortéza)? Ba n co du ng dụng cụ hỗ trơ (kính viễn thi, kính cận thi, gậy, xe lăn, máy trơ thính, trơ xương khơ p)? Ban ko zunk zunk ku ho čo (kiň vien thi, kiň kan thi, gay, se lan, may čo thiň, čo suonk chop)? 7

8 Potřebujete pomoci s oblékáním, jídlem, osobní hygienou, použitím WC? Ba n câ n giu p đỡ khi mă c quâ n áo, ăn, vê sinh cá nhân, đi vê sinh? Ban kan žup do chi mac kwuan ao, an, ve šiň ka ňan, dy ve šiň? Potřebujete pomoci s přesunem na lůžko (židli)? Ba n câ n trơ giu p khi di chuyê n lên gươ ng (ghế)? Ban kan čo žup chi zi čuyen len žuong (ge)? Kolik metrů po rovině ujdete? Potřebujete doprovod při chůzi? Ba n đi đươ c bao nhiêu mét trên đươ ng bằng? Ba n câ n ngươ i đi kèm? Ban dy duoc bao něu met čen duonk bank? Ban kan nguoi dy kem? Máte obtíže s orientací v prostoru? Ba n kho đi nh hươ ng trong không gian? Ban cho diň huonk čonk chonk zan? Pozorujete zvýšenou tělesnou teplotu? Jak dlouho? Ba n co bi sô t không.sô t bao lâu rồi? Ban ko bi šot chonk.šot bao lau roi? Pozorujete výtok (oči, uši, nos, u sta, vagína, konečník, prsní bradavka)? Jak dlouho? Ba n co thâ y cha y di ch (mă t, tai, mũi, miê ng, âm đa o, hậu môn, vu )? Bao lâu rồi? Ban ko thay ťay zik (mat, tai mui, mienk, am dao, hau mon, vu)? Bao lau roi? Máte obtíže s dýcháním? Jak dlouho? Ba n kho thở? Bao lâu rồi? Ban cho tho? Bao lau roi? Došlo v posledních dnech (hodinách) ke zhoršení? Trong như ng nga y (giơ ) cuô i bi nă ng hơn? Čonk ňunk ngay (žo) cuoi bi nank hon? 62. Máte pocit dušnosti? Ba n ca m thâ y nga t thở? Ban kam thay ngat tho? Ano / Jen při námaze / I v klidu / Ne Co / chi khi kho nhọc / ca khi yên ti nh / không Ko / Ti chi cho ňoc / ka chi jen tyň / Chonk 63. Máte kašel? Jak dlouho kašlete (dny, týdny, měsíce)? Ba n bi ho? Ho bao lâu rồi (nga y, tuâ n, tháng)? 8

9 Ban bi ho? Ho bao lau roi (ngay,tuan, thank)? Vykašláváte něco (řídké sputum, vazké sputum, bílé sputum, žluté sputum, krev)? Ba n ho ra gi (đơ m lo ng, đơ m nhơ t, đơ m tră ng, đơ m ma u va ng, máu)? Ban ho ra ži (dom lonk, dom ňot, dom čank, dom mau vank, mau)? Víte jaký je den/měsíc/roční období/rok? Víte, kde se nyní nacházíte (město, země)? Ba n co biết hôm nay la nga y gi / tháng / mu a / năm? Ba n co biết ba n đang ở đâu (tha nh phô, đâ t nươ c)? Ban ko biet hom nay la ngay ži / thank / mua / nam? Bank o biet ban dank o dau chonk (thaň fo, dat nuok)? Víte, jaký míváte krevní tlak (v normě, vysoký, nízký)? Ba n co biết huyết áp cu a ba n (bi nh thươ ng, cao, thâ p)? Ban ko biet huyet ap kua ban (biň thuonk, kao, thap)? Jakou jste měl poslední hodnotu krevního tlaku? Ba n đã đo huyết áp lâ n cuô i cu ng la bao nhiêu? Ban da do huyet ap lan kuoi kunk la bao něu? Rodinná anamnéza Tiê n sử bê nh án gia đi nh Tyen šu beň an ža dyň 68. Vyskytlo se u Vašich blízkých nějaké závažné onemocnění (nádorové onemocnění; kardiovaskulární onemocnění infarkt; cerebrovaskulární onemocnění mrtvice; metabolické onemocnění cukrovka; psychické onemocnění deprese, psycho za; gynekologické onemocnění)? Như ng ngươ i thân cu a ba n co mă c bê nh nghiêm trọng na o không (ung thư, bê nh tim ma ch nhồi máu cơ tim, bê nh ma ch máu não đô t qụy, bê nh trao đổi châ t - bê nh tiê u đươ ng, bê nh tâm thâ n - trâ m ca m, rô i loa n tâm 9

10 thâ n, bê nh phụ khoa)? Ňunk nguoi than kua ban ko mak beň ngiem čonk nao chonk (unk thu, beň tym mak ňoi mau co tym, beň mak mau nao dot kwuy, beň čao doi ťat beň tieu duonk, beň tam than čam kam, roi loan tam than, beň fu khoa)? Alergická anamnéza Tiê n sử bê nh di ư ng Tyen šu beň zi unk 69. Jste na něco alergický/á (léky, kontrastní látky, dezinfekční prostředky, náplasti, zvířata, peří, bodnutí hmyzem, prach, pyl, potraviny či jiné látky)? Ba n di ư ng gi không? (thuô c, châ t ca n quang, thuô c khử tru ng, cao dán, đô ng vật, lông chim, côn tru ng châm đô t, bụi, phâ n hoa, các loa i thực phẩm, hoă c các châ t khác). Ban zy unk ži chonk? (thuok, ťat kan kwank, thuok chu čunk, kao zan, donk vat, lonk tim, kon čunk ťam dot, bui, fan hoa, kak loai thuk fam, hork kak ťat chak). 70. Jak Vaše alergická reakce vypadá (vyrážka, svědění kůže, svědění očí, slzení očí, svědění v krku, svědění v nose, otok, dechové obtíže, rýma, kýchání, kašel, mdloby, bolesti břicha, průjem, zvracení)? Pha n ư ng khi di ư ng thế na o? (nổi ma y đay, ngư a da, ngư a mă t, cha y nươ c mă t, ngư a họng, ngư a mũi, sưng tâ y, kho thở, cha y nươ c mũi, hă t hơi, ho, cho ng mă t, đau bụng, tiêu cha y, o i mửa)? Fan unk chi dy unk the nao? (noi may day, ngua za, ngua mat, ngua honk, ngua mui, šunk tay, cho tho, hat hoi, ho, ťonk mat, dau bunk, tieu ťay, oi mua)? 10

11 Farmakologická anamnéza Tiê n sử du ng thuô c Tyen šu zunk thuok 71. Užíváte nějaké léky předepsané lékařem? Ba n co du ng thuô c na o đo do bác si kê đơn? Ban ko zunk thuok nao do zo bak ši ke don? 72. Napište mi, prosím, jejich název, lékovou formu (tzn., zda se jedná o kapky, kapsle, tablety) a jak je užíváte (kolikrát denně, kolikrát týdně). Xin hãy viết tên, da ng ba o chế (thuô c giọt, viên nang, viên nén) va cách sử dụng liê u du ng (bao nhiêu lâ n trong mô t nga y, mô t tuâ n) Sin hay viet ten, zank bao che ( thuok žot, vien nank, vien nen) va kať šu zunk lieu zunk (bao něu lan čonk mot ngay, mot tuan Užíváte nějaké další léky? Ba n du ng thuô c na o khác nư a không? Ban zunk thuok nao chak nua chonk? Užíváte léky na ředění krve? Ba n du ng thuô c la m loãng máu không? Ban zunk thuok lam loank mau chonk? Užíváte tento lék trvale? Ba n du ng thuô c na y liên tục? Ban zunk thuok nay lien tuk? Užíváte tento lék pouze při obtížích? Ba n chi du ng thuô c na y khi co vâ n đê? Ban ti zunk thuok nay chi ko van de? Kdy naposledy jste tento lék užil/a? Ba n du ng thuô c na y lâ n cuô i la khi na o? Ban zunk thuok nay lan kuoi la chi nao? Máte nějaké léky u sebe? Ba n co mang thuô c theo ngươ i? Ban ko mank thuok theo nguoi? 79. Změnil/a jste v nedávné době u nějakého léku dávkování? 11

12 Trong thơ i gian gâ n đây ba n co thay đổi liê u du ng loa i thuô c na o? Čonk thoi žan gan day ban ko thay doi lieu zunk loai thuoc nao? Vysadil/a jste v poslední době nějaký lék? Ba n ngư ng sử dụng loa i thuô c na o không? Ban ngunk šu zunk loai thuoc nao chonk? Provedl jste změnu v užívání léku sám? Na radu lékaře? Ba n tự thay đổi sử dụng thuô c? Theo lơ i khuyên cu a bác si? Ban tu thay doi šu zunk thuoc? Theo loi chuyen kua bak ši? Epidemiologická anamnéza Tiê n sử bê nh truyê n nhiễm Tyen šu beň čuyen něm Jaké infekční onemocnění jste prodělal/a? Ba n đã bi mă c bê nh truyê n nhiễm na o? Ban da bi mak beň čuyen něm nao? Trpíte v současnosti nějakým infekčním onemocněním? Hiê n ta i ba n mă c bê nh truyê n nhiễm gi không? Hien tai ban mak beň čuyen něm ži chonk? Jste někde léčen/a (sledován/a)? Kde? Ba n đang điê u tri (theo dõi bê nh) ở đâu đo? Ban dank dyeu či (theo zoi beň) o dau do? Přišel/přišla jste v poslední době do styku s osobou, u které se vyskytlo či vyskytuje nakažlivé onemocnění (žloutenka, tuberkulo za, průjmové onemocnění, pohlavní onemocnění)? Kde? Trong thơ i gian gâ n đây ba n co tiếp xu c vơ i ngươ i mă c bê nh truyê n nhiễm (viêm gan, bê nh lao, bê nh tiêu cha y, bê nh đươ ng sinh dục)? Čonk thoi žan gan day ban ko tyep suk voi nguoi mak beň čuyen něm (viem 12

13 gan, beň lao, beň tyeu ťay, beň duonk šinh zuk)? VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ - VIETNAMSKÝ JAZYK Měl/a jste v poslední době přisáté klíště? Trong thơ i gian gâ n đây ba n co tiếp xu c vơ i ngươ i mă c bê nh truyê n nhiễm (viêm gan, bê nh lao, bê nh tiêu cha y, bê nh đươ ng sinh dục)? Čonk thoi žan gan day ban ko tyep suk voi nguoi mak beň čuyen něm (viem gan, beň lao, beň tyeu ťay, beň duonk šinh zuk)? Cestoval/a jste v poslední době do rozvojových zemí? Kam? Gâ n đây ba n đã đi du li ch tơ i các nươ c đang phát triê n? Gan day ban da dy zu likh toi kak nuoc dank fat čien? Jste chovatelem zvířat (ptáci, kočky, psi atd.)? Ba n nuôi su c vật (chim, mèo, cho v.v..)? Ban nuoi šuk vat (tim, meo, ťo )? Proti jakým onemocněním jste byl/a očkován/a? Máte očkovací průkaz? Ban nuoi šuk vat (tim, meo, ťo )? Ban da duok tyem ťunk ťonk kak beň ži? Ban ko žay ťunk ňan tyem ťunk? Užívání návykových látek (abu zus) Sử dụng châ t gây nghiê n (la m dụng) Šu zunk ťat gay ngien (lam zunk) 90. Kouříte? Kolik let kouříte? Kolik cigaret za den vykouříte? Jak dlouho nekouříte? Ba n co hu t thuô c không? Ba n hu t thuô c mâ y năm rồi? Ba n hu t bao nhiêu điếu mô t nga y? Ba n bo hu t thuô c bao lâu rồi? Ban ko hut thuok chonk? Ban hut thuok may nam roi? Ban hut bao něu dyeu mot ngay? Ban bo hut thuok lau roi? 91. Pijete alkohol příležitostně nebo pravidelně? Jaký druh nejčastěji? Kolik piv/vína denně/týdně vypijete? Jaké množství destilátu denně/týdně vypijete? 13

14 Ba n uô ng rươ u thi nh thoa ng hay thươ ng xuyên? Ba n thươ ng uô ng loa i rươ u gi? Ba n uô ng bao nhiêu bia/rươ u vang mỗi nga y / mỗi tuâ n? Bao nhiêu rươ u nă ng mỗi nga y / mổi tuâ n? Ban uonk rieu thiň thoank hay thuonk suyen? Ban thuonk uonk loai rieu ži? Ban uong bao něu bia/rieu vank moi ngay / moi tuan? Bao něu rieu nank moi ngay / moi tuan? 92. Pijete kávu? Ba n co uô ng ca phê không? Ban ko uonk kafe chonk? Ano / Občas / Ne Co / Hi nh thoa ng / Không Ko / Thiň thoank / Chonk 93. Užíváte jiné návykové látky než alkohol, tabák či kávu? O jaké látky se jedná? Ba n co du ng các châ t gây nghiê n khác ngoa i rươ u, thuô c lá hay ca phê? Đo la như ng châ t na o? Ban ko zunk kak ťat gay ngien chak ngoai rieu, thuoc la, hay kafe? Do la ňunk ťat nao? Gynekologická anamnéza Tiê n sử bê nh phụ khoa Tyen šu beň fu choa V kolika letech jste začala menstruovat? Ba n bă t đâ u co kinh nguyê t năm bao nhiêu tuổi? Ban bat dau ko kyň nguyet nam bao něu tuoi? V kolika letech jste přestala menstruovat? Ba n mãn kinh năm bao nhiêu tuổi? Ban man kyň nam bao něu tuoi? Je Váš menstruační cyklus pravidelný? Chu kỳ kinh nguyê t cu a ba n co đê u không? Ťu ky kyň nguyet kua ban ko deu chonk? Kdy jste měla poslední menstruaci? Ba n co kinh lâ n cuô i khi na o? 14

15 Ban ko kyň lan cuoi chi nao? Byl její průběh obvyklý? Máu ra bi nh thươ ng như mọi khi? Mau ra biň thuonk ňu moi chi? Krvácíte i mimo menstruaci? Ba n bi cha y máu ca khi không co kinh nguyê t? Ban bi ťay mau ka chi chonk ko kyň nguyet? Jste nyní těhotná? Ba n đang mang thai? Ban dank mank thai? Vyskytly se v průběhu nynějšího těhotenství či těhotenství minulých nějaké komplikace? O jaké komplikace se jednalo? Đã co biến chư ng gi trong thơ i gian mang thai hiê n ta i hoă c mang thai trươ c đây?cụ thê la như ng loa i biến chư ng gi? Da ko bien ťunk ži čonk thoi žan mank thai hien tai hoak mank thai čuok day? Ku the la ňunk bien ťunk ži? Byla jste v průběhu nynějšího či předchozích těhotenství hospitalizována v nemocnici? Z jakého důvodu jste byla hospitalizována? Trong thơ i gian mang thai hiê n ta i hoă c trươ c đây ba n co pha i nhập viê n khi na o không? Ba n pha i nhập viê n vi lý do gi? Čonk thoi žan mank thai hien tai hoak čuok day ban ko fai ňap vien chi nao chonk? Byla jste těhotná? Uveďte, prosím, počet těhotenství. Ba n đã co thai bao giơ chưa? Xin hãy cho biết sô lâ n co thai. Ban da ko thai bao žo ťua?sin hay ťo biet šo lan ko thai. Prodělala jste porod? Uveďte, prosím, počet porodů. Ba n đã sinh con? Xin hãy cho biết sô lâ n sinh nở. Ban da šiň kon. Sin hay ťo biet šo lan šiň no. Prodělala jste potrat? Ba n đã sẩy thai? Ban da šay thai? 15

16 Jednalo se o spontánní potrat? Uveďte, prosím, počet a rok. Đo la sẩy thai tự nhiên? Xin hãy cho biết sô lâ n. Do la šay thai tu něn? Sin hay ťo biet šo lan. Jednalo se o interrupci? Uveďte, prosím, počet a rok. Đo la na o thai? Xin hãy cho biết sô lâ n. Do la nao thai? Sin hay ťo biet šo lan. Léčíte se či léčila jste se v souvislosti s nějakým gynekologickým onemocněním? Můžete toto onemocnění upřesnit? Ba n đã hay đang điê u tri bê nh phụ khoa na o đo? Ba n co thê no i rõ hơn vê bê nh na y? Ban da hay dank dieu či beň fu khoa nao do? Ban ko the noi ro hon ve beň nay? Užíváte prostředky proti početí? Jaké? (hormonální antikoncepce, nitroděložní tělísko, kondom). Hiê n ta i ba n co du ng biê n pháp tránh thai? Biê n pháp tránh thai gi? (thuô c, đă t vo ng tránh thai, bao cao su). Hien tai ban ko zunk bien fap čaň thai? Biê n pháp tránh thai gi? (thuô c, đă t vo ng tránh thai, bao cao su). Chodíte na pravidelné gynekologické prohlídky? Ba n co đi khám phụ khoa thươ ng xuyên? Ban ko dy cham fu khoa thuonk suyen? Kdy jste byla naposledy gynekologicky vyšetřena? Ba n khám phụ khoa lâ n cuô i cu ng la khi na o? Ban cham fu choa lan kuoi kunk la chi nao? Znáte výsledek posledního gynekologického vyšetření? Ba n biết kết qua khám phụ khoa lâ n cuô i? Ban biet ket kwua cham fu choa lan kuoi? 16

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Ošetřovatelství Bộ câu ho i va câu tra lơ i da nh cho việc giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: Điê u tri Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci

Více

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6)

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kdo / Co, chúng ta dùng cách 1: Co to je? To je škola. Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kde, chúng ta dùng cách 6: Kde to je? Ve škole. Lưu ý:

Více

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó)

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) Trong tiếng Tiệp có ba giống: giống đực (gđ), giống cái (gc) và giống trung (gt). Ngoài danh từ chỉ người và một số con vật,

Více

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng)

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) Trong tiếng Việt có hai nhóm đại từ nhân xưng: đại từ nhân xưng tính theo quan hệ họ hàng và đại từ nhân xưng nói chung. Trong tiếng Séc không có sự phân chia đại từ nhân

Více

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.) snídám, kávu, pracuju, republiky, 16.30, pivo, poště, daleko, večer Jmenuju se Mirek a jsem z České... Bydlím v Praze

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5 1. Doplňte sloveso být. (Bạn hãy điền động từ být.) Příklad: Já.. tady. Já jsem tady. My.. doma. Oni.. v práci. Vy.. tady. Ona.. ve škole. Ty.. na poště. Já.. student. On.. doktor. Vy.. učitel. Pan Novák..

Více

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa 1. Přiřaďte slovesa k obrázkům (Bạn hãy ghép động từ và hình vẽ) ČÍST PÍT JÍT PSÁT MÝT JET HRÁT 2. Doplňte tvary sloves (Bạn hãy điền các dạng động từ) ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống čtu čteme píšu piju čteš

Více

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly 1. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) R L J rak, rek, rýč, rod, ruch, rána, ropa, ryba, rosa, ruka, orat, pero, kára, jaro, porada, opora, pozor, spor, mír, sýr, pár, tvar, trubka, strach, vrána, hrad, hrozný, drak,

Více

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...)

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) 1. a) Dívejte se na obrázek a čtěte věty. (Bạn hãy nhìn hình vẽ và đọc các câu.) To je Jana. Jana kupuje mléko a jogurt. To jsou Martin a Lucie. Martin

Více

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15 1. a) Podívejte se na obrázek rodiny. Poslouchejte text a doplňte jména. (Bạn hãy nhìn hình vẽ gia đình. Bạn hãy nghe bài văn và điền tên người trong gia đình theo bài văn đó.) b) Doplňte tabulku podle

Více

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky).

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). 1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). (Bạn hãy điền tính từ thích hợp cho mỗi danh từ. Bạn hãy chọn trong những tính

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR Với mục đích tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài những người

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s.

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 12. 10. 2009 Zdarma 5 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 2. 2009 Zdarma 1 2009 Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce

Více

Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2. Hepatitida. Encyklopedie zdraví Từ điển bách khoa sức khỏe

Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2. Hepatitida. Encyklopedie zdraví Từ điển bách khoa sức khỏe Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 16. 4. 2009 Zdarma 2 2009 Systém zdravotnictví v České republice 2. část Hệ thống y tế tại CH Séc phần 2 Encyklopedie zdraví

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Vstupní lékařská prohlídka Khám bệnh nhập Encyklopedie zdraví První pomoc Bách khoa toàn thư sức khỏe Cấp

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma 3 2009 Veletrh SVĚT KNIHY 2009: Cena PREMIA BOHEMICA do Hanoje Hội chợ THẾ GIỚI SÁCH 2009-05-24: Giải thưởng

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma 2 2008 Rozdávání novoročních dárků vietnamským dětem navštívil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec VSR

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč f) Na trávicí obtíže 014 Pilulka hořce LONG DAN XIE GAN WAN 015 Obnova spálené země ZUO JIN WAN migréna opary (na rtech, pásové, genitální) záněty jater, žloutenka pálení žáhy kyselé říhání zánět žaludeční

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam 可 是 kě shì ale 对 duì ano, správně 长 途 汽 车 cháng tú qì chē autobus (meziměstský) 公 共 汽 车 gōng gòng qì chē autobus (MHD) 汽 车 qì chē automobil 白 bái bílý 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 市 中 心

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 3 2008 Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu Vietnam 8. dubna 2006 Vážení vietnamští soukmenovci doma a v zahraničí, My, nížepodepsaní, zastupující

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhoďnoťe výsledky krevních

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Daniel Svoboda Development Worldwide, o.s. svoboda@dww.cz 1 2004 Evaluace projektů české rozvojové spolupráce: rekonstrukce nemocnice Viet Tiep školící obuvnické

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong Program zájezdu - Vietnam / sever a jih Hanoj Halong Hue Hoi An - Danang Saigon (Ho Či Minovo město) Delta Mekongu Tram Chim - Saigon (Ho Či Minovo město) Termín cesty: 28.10.- 11.11.2016 1.den (28.10.2016)

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička pro blistry a HDPE lahvičky} 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Teva 60 mg, tvrdé tobolky Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tobolka obsahuje

Více

VIETNAM. Proč do Vietnamu

VIETNAM. Proč do Vietnamu 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4

Více

Vývoj vietnamského románu do roku 1975

Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Petr Šimeček IV. ročník Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Cílem této práce je sestavit základní přehled vývoje vietnamského románu. Bereme si za cíl sestavení jednotlivých směrů, jimiž se romanopisectví

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1.Určete akutní a potencionální

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

DOTAZNÍK K METODĚ MELISA

DOTAZNÍK K METODĚ MELISA DOTAZNÍK K METODĚ MELISA Budete testován(a) metodou MELISA na citlivost na kovy. Abychom byli schopni správně vyhodnotit výsledky tohoto testu, žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku pokud možno co nejpřesněji.

Více

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4000

Více

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Njami Limo. Nealkoholické nápoje. / 0,4 l / 55,-

Njami Limo. Nealkoholické nápoje. / 0,4 l / 55,- Menu Njami Limo / 0,4 l / 55,- ananas / citrón zázvor / pomeranč / citrón máta / menthol citron /broskev / malina / kiwi máta / jahoda malina Nealkoholické nápoje KARAFA VODY (1 l) citron, máta, okurka

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM ANESTÉZIE

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM ANESTÉZIE Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896 Akreditovaná nemocnice INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM ANESTÉZIE Jméno, příjmení (pacienta)..rc

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam)

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) Eva Pechová UK FF, obor vietnamistika Hanoj, 2003 Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) 1 1. Úvod... 3 2. Kult uctívání předků (respektive

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více