HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5"

Transkript

1 HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5 FRACTURE BEHAVIOUR EVALUATION, EFFECT OF TEMPERATURE AND STRESS RATIO ON FATIGUE CRACK GROWTH RATE OF LOW-ALLOY CREEP RESISTANT STEEL OF 15NiCuMoNb TYPE. Ladislav Kander Jaromír Sobotka VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, Ostrava - Vítkovice, ČR, Abstrakt V příspěvku jsou shrnuty nové poznatky o hodnocení lomového chování nízkolegované žárupevné oceli 15NiCuMoNb5, která patří k nejrozšířenějším, celosvětově používaným konstrukčním materiálům v kategorii nízkolegovaných svařitelných ocelí pro plechy a trubky těles parních kotlů. Tato ocel patří k méně ověřeným kotlovým materiálům a to jak z hlediska užitných vlastností hutních výrobků v požadovaném rozměrovém sortimentu plechů a trubek, tak především z pohledu svařitelnosti a poznatků o realisticky dosažitelných vlastnostech svarových spojů. Proto bylo hlavním cílem této práce stanovení nekonvenčních materiálových vlastností tj. lomového chování a kinetiky růstu trhlin. Vzhledem k tomu, že komplexní legovací báze této oceli a zejména vysoký obsah Cu sice na jedné straně vytvářejí velmi dobré předpoklady pro reprodukovatelné dosahování příznivých kombinací mechanických vlastností, na straně druhé však také představují potenciální riziko nebezpečí vzniku trhlin u tlustostěnných svařenců což by mohlo vést ke snížení spolehlivosti bubnů parních kotlů v náročných provozních podmínkách tepelně-energetických zařízení, byl v práci rovněž sledován vliv pracovní teploty a změny asymetrie cyklu na kinetiku růstu únavových trhlin v této oceli. Abstract In the article are presented a new results of fracture toughness evaluation of low alloy creep resistant steel of 15NiCuMoNb5 type that is worlwide used as a structural material for plates and tubes in power industry. The main goal of this work concerns with investigation on unconventional material properties especially on fracture toughness and crack growth rate evaluation. Effect of working temperature and stress ratio on crack growth rate was investigated too. 1. ÚVOD Jedním z projevů poválečné konjuktury a zejména následků periodicky se opakujících ropných krizí v druhé polovině dvacátého století byl zjevný nárůst požadavků na výkon a tepelnou účinnost energetických zařízení při současné maximální přizpůsobivosti dostupným, efektivně a ekologicky využitelným zdrojům paliv. Tato skutečnost se odrazila v naléhavých požadavcích na materiálové zabezpečení špičkových zařízení tepelné energetiky a zejména v přechodu k progresivním typům 1

2 konstrukčních materiálů se zvýšenými parametry užitných vlastností v oblasti pracovních teplot [1]. Vedle ocelí pro trubkové systémy teplosměnných ploch a parovodních potrubí byla značná pozornost soustředěna také na iniciaci sortimentu kotlových plechů, určených pro výrobu těles parních kotlů velkých výkonů. Jako mimořádně výhodná se pro tuto aplikaci ukázala nízkolegovaná žárupevná ocel německé provenience typu 15NiCuMoNb5 (1.6368) s původním výrobním označením WB 36. O významnosti technického využití této oceli mimo jiné svědčí i komentáře, které zazněly na setkání VGB We cannot live without this steel grade WB 36 especially in high capacity conventional power stations a The construction of modern plants without this steel is practically impossible [2]. Předtím, než se začneme zabývat popisem a konkrétními materiálovými vlastnostmi této oceli bychom rádi uvedli její nejčastější a nejvýznamnější aplikace v klasické tepelné technice. Jsou jimi zejména vysokotlaké a teplovodní části parních generátorů, zahrnující kotlové bubny a systémy napájení vody, komory, separátory a někdy také pláště vysokotlakých předehříváků. Pro ilustraci zde uvádíme maximální rozměry, které jsou obecně požadovány pro potrubí vyráběné z oceli WB 36 pro použití ve vysokotlakých systémech napájení vody a nejvyšší provozní podmínky použití : Vnitřní průměr 350 mm a tloušťka stěny 34 mm Vnitřní průměr 450 mm a tloušťka stěny 29,2 mm Tlak 20,6 MPa a teplota 360 C Tlak 36,7 MPa a teplota 310 C V současné době tato nízkolegovaná konstrukční ocel patří k nejrozšířenějším, celosvětově používaným konstrukčním materiálům v kategorii nízkolegovaných svařitelných ocelí pro plechy a trubky těles parních kotlů. Na druhé straně však tato ocel ještě stále patří k méně ověřeným kotlovým materiálům, a to jak z hlediska užitných vlastností hutních výrobků v požadovaném rozměrovém sortimentu plechů a trubek, tak především z pohledu svařitelnosti a poznatků o realisticky dosažitelných vlastnostech svarových spojů. Výše uvedené poznatky budou v tomto příspěvku rozšířeny o vyhodnocení nekonvenčních materiálových vlastností této oceli, zejména o vyhodnocení lomového chování a kinetiky růstu únavových trhlin, přičemž bude posuzován jak vliv pracovních teplot na lomové chování a kinetiku růstu trhlin, tak také vliv změny asymetrie cyklu na rychlost růstu trhlin. 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Ocel 15NiCuMoNb5 (WB 36) je nízkolegovaná konstrukční svařitelná ocel s komplexní legovací bází zahrnující nikl-měď-molybden. Komplexnost legovací báze a zejména vysoký obsah mědi v této oceli (0,5-0,8 %) sice na jedné straně vytvářejí velmi dobré předpoklady pro reprodukovatelné dosahování mimořádně příznivé kombinace stěžejních užitných vlastností finálních výrobků, na druhé straně však také představují potenciální nebezpečí vzniku trhlin u relativně tlustostěnných svařenců, což by ve svých důsledcích mohlo vést ke snížení funkční spolehlivosti bubnů parních kotlů v náročných provozních podmínkách tepelně energetických zařízení. Experimentální práce byly provedeny na plechu tloušťky 80 mm. Na základě rozboru vlivu podmínek tepelného zpracování na komplex mechanických vlastností svaru a základního materiálu [3] bylo aplikováno jakostní tepelné zpracování normalizačním žíháním 890 C/vzduch, popuštěním 620 C/vzduch a následným simulačním žíháním 560 C/vzduch. 2

3 2.1 Kontrolní chemický rozbor Výsledky kontrolních chemického rozboru použitého kotlového plechu jsou uvedeny v tabulce 1. Obsah prvku (hm.%) C Mn Si P S Ni Mo Cu Nb V Al kotlový plech 0,17 1,11 0,40 0,009 0,001 1,19 0,35 0,53 0,03 0,01 0,023 Tabulka 1: Výsledky kontrolního rozboru chemického složení použitého kotlového plechu. Table 1: Results of check analysis of base material. 2.2 Pevnostní vlastnosti Re, Rp0,2, Rm [MPa] Re ZM Rp0,2 TUV 377/1 Rm ZM Rm TUV 377/ Teplota [ O C] Výsledky zkoušek tahem, provedených v rozmezí zkušebních teplot 40 C až +450 C jsou přehledně znázorněny v obrázku 1. Jak je patrné z obrázku 1 dosažená úroveň pevnostních vlastností základního materiálu splňuje s dostatečnou rezervou požadavky příslušných předpisů [4], specifikované pro rozmezí vyráběných tlouštěk kotlových plechů v rozmezí od 50 až do 100 mm. Obr. 1: Teplotní závislost meze kluzu a meze pevnosti oceli WB 36 Fig. 1: Temperature dependence of yield stress and ultimate stress of WB 36 grade steel. 2.3 Hodnocení lomového chování Studium lomového chování bylo zaměřeno k posouzení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu porušení při teplotách obvyklých při výrobě, montáži nebo režimu odstávky kotlového tělesa, které se mohou pohybovat v rozmezí 0 až +20 C běžného provozního nasazení v podcreepové teplotní oblasti (tlak páry 16,2 MPa a teplota C) typických pro přechodové chování materiálu kotlového plechu z hodnocené nízkolegované oceli tj. 40 C odpovídající referenční teplotě T 0, která představuje významnou materiálovou charakteristiku, vypovídající o odolnosti materiálu vůči náhlému nestabilnímu lomu 3

4 Při odběru zkušebních těles pro zkoušky lomové houževnatosti byl respektován dominantní charakter provozního zatížení kotlového tělesa vnitřním přetlakem páry [5], tzn., že zkušební tělesa byla odebrána ve směru L-S. [6,7]. Zkoušky lomové houževnatosti základního materiálu a svarového kovu byly prováděny v souladu s [6,7]. Celkový počet zkušebních vzorků byl do značné míry limitován omezeným množstvím Obr.2: R křivky oceli WB 36 v závislosti na teplotě Fig.2: The resistance curves of grade WB 36 steel as a function of temperature dostupného experimentálního materiálu, proto bylo pro hodnocení lomového chování použito zkušebních těles typu C(T) o tloušťce 12,5 mm (pro hodnocení lomového chování v rozmezí zkušebních teplot 40 až +350 C), resp. zkušebních těles Charpy s únavovou trhlinou pro stanovení hodnoty referenční teploty T 0 dle [8]. Jednotlivá zkušební tělesa byla při zvolené zkušební teplotě zatěžována na servohydraulickém zkušebním zařízení MTS 100 kn v režimu konstantního pohybu pístnice rychlostí 0,5 mm/min. V průběhu zkušebního procesu byla registrována závislost zatěžující síly na rozevření vrubu, což umožnilo charakterizovat lomové chování zkušebních těles parametrem kritického rozevření trhliny δ c případně závislostí rozevření trhliny δ na přírůstku délky nacyklované trhliny a v podmínkách stabilního růstu tvárné trhliny. Kritické rozevření trhliny, charakterizující lomové chování v případech nestabilního lomu v oblasti platnosti elasto-plastické lomové mechaniky, bylo určeno vztahem 2 2 K (1 ν ) 0,4( W a0 ) δ = +. V pl (1) 2ER 0,2 0,6a + 0,4W + z p 0 Na druhé straně pak v těch případech, v nichž typickým znakem lomového chování byl stabilní růst tvárné trhliny, bylo rozevření trhliny jako funkce přírůstku a vypočteno ze vztahu 2 2 K (1 ν ) 0,6 a + 0,4 ( W a 0 ) δ c = +. V pl (2) 2 ER 0,2 0,6 ( a + a )0,4W + z p 0 4

5 V obou uvedených rovnicích je K je faktor intenzity napětí, odpovídající síle při odlehčení zkušebního tělesa, MPam 0,5 ν je Poissonova konstanta E je modul pružnosti v tahu, např. 2, MPa při laboratorní teplotě nebo 1, MPa při 350 C a 0 je počáteční délka únavové trhliny, mm W je šířka zkušebního tělesa, mm V pl je plastické rozevření trhliny v ose zatěžování, mm a je přírůstek trhliny v důsledku stabilního růstu, mm R p 0,2 je mez kluzu materiálu při zkušební teplotě, MPa z je vzdálenost od osy zatěžování, mm Dosažené výsledky jsou graficky prezentovány ve formě izotermických R křivek na obrázku 2. Pro stanovení hodnoty referenční teploty T 0 bylo nutné provést zkoušky lomové houževnatosti při zkušebních teplotách v rozmezí 140 až 120 C, lomové chování pak bylo charakterizováno J integrálem a celý postup stanovení referenční teploty T 0 byl proveden v souladu s [8]. Orientace zkušebních těles odebraných pro stanovení referenční teploty T 0 byla opět v souladu s [8] T-L. 2.4 Hodnocení kinetiky růstu únavových trhlin Pro měření kinetiky růstu trhlin byla použita zkušební tělesa C(T) o tloušťce 25 mm a šířce 50 mm vyrobena ze stejné tavby studované oceli. Orientace zkušebních těles byla T-L tj. rovnoběžně s hlavním směrem tváření. Tento směr byl zvolen s ohledem na nejsnazší možné šíření únavové trhliny podél protvářených případně se vyskytujících sirníkových vměstků či segregačních pásů, které byly ve struktuře zjištěny. Kinetika růstu únavových trhlin byla sledována na vzduchu při frekvenci 1 Hz, při aplikaci sinusového zátěžného cyklu. Měření délky únavové trhliny bylo prováděno při laboratorní teplotě (25 C) kompliační metodou i metodou potenciometrickou, při zvýšené teplotě ( C) pak pouze Obr.3:Vliv provozní teploty a změny asymetrie cyklu na kinetiku růstu trhlin Fig.3:Effect of service temperature a R ratio on crack growth rate jen potenciometrickou metodou ACPD. Byl studován jak vliv zvýšené teploty na rychlost růstu únavových trhlin, tak také vliv změny asymetrie cyklu, vyjádřené poměrem R, která reprezentuje poměr minimálního a maximálního aplikovaného napětí z hodnoty R = 0,5 na hodnotu R = 0,2.Získané výsledky jsou v grafické podobě zobrazeny na obrázku 3. 5

6 3. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE Provedené zkoušky lomové houževnatosti kotlového plechu jakosti 15NiCuMoNb5 ve stavu po úplném tepelném zpracování a následném simulačním žíhání ukázaly, že zatímco charakteristickým rysem lomového chování v teplotní oblasti 0 až 350 C je stabilní růst tvárné trhliny, při poklesu zkušební teploty na 40 C je již lomové chování charakterizováno náhlým nestabilním lomem zkušebního tělesa v oblasti platnosti elasto-plastické lomové mechaniky. V případech lomového chování, provázeného stabilním růstem tvárné trhliny, byly na základě průběhu izotermických R křivek, vyhodnocených pro studovaný kotlový plech při jednotlivých zkušebních teplotách (obr.2), vypočteny hodnoty elasto-plastického ekvivalentu lomové houževnatosti K δ0,2. Uvedený parametr odpovídá přírůstku délky trhliny a=0,2 mm, přičemž jeho hodnota byla vypočtena ze vztahu 2ER P 0,2 K δ =. δ 0,2 2 0,2 (3) 1 ν kde δ 0,2 je hodnota rozevření trhliny pro hodnoty jejího přírůstku a = 0,2 mm, vypočtená z příslušné R křivky (viz obr.2). Jak je patrné z obr.2 a tab.2 stanovené, poměrně vysoké hodnoty parametrů lomové houževnatosti K δ0,2,charakterizujících počáteční stádium iniciace trhliny, klesají s rostoucí zkušební teplotou. Porovnání celkových průběhu izotermických R křivek kotlového plechu z oceli 15NiCuMoNb5 jednoznačně ukazuje na vysokou odolnost studovaného materiálu vůči stabilnímu rozvoji tvárné trhliny. V úvahu je třeba vzít patrný pokles odolnosti vůči stabilnímu růstu trhliny při zkušební teplotě +350 C, který se projevuje snížením iniciační hodnoty parametru lomové houževnatosti K δ0,2 přibližně o 20 % a celkovým posunem R křivek k nižším úrovním rozevření trhliny δ při přibližném zachování jejich směrnice (viz obr. 3), což souvisí s poklesem hodnot meze kluzu a modulu pružnosti v tahu s rostoucí zkušební teplotou (viz obr.1). Hodnocená lokalita K δ0,2 [MPam 0,5 ] Hodnocená lokalita K δc [MPam 0,5 ] K δcstř. [MPam 0,5 ] základní materiál 0 C základní materiál 20 C základní materiál 350 C 284,2 245,0 192,5 základní materiál 40 C 213,5 326,1 161,9 234 Tabulka 2:Hodnocení lomového chování kotlového plechu v teplotní oblasti 40 až +350 C Table 2: Fracture behaviour of base material in the temperature range 40 až +350 C Odlišný přístup k charakteristice lomového chování si vyžadoval vyhodnocení lomové houževnatosti u zkušebních těles, porušených pří zkušební teplotě 40 C mechanismem náhlého nestabilního lomu v oblasti platnosti elasto-plastické lomové mechaniky. V těchto případech byly vypočteny hodnoty elasto-plastického ekvivalentu lomové houževnatosti K δc podle vztahu 6

7 K 2ER = δ c (4) 1 ν P0,2 δ. c 2 v němž je kritické rozevření trhliny δ c stanoveno v souladu s rovnicí (1). Výsledky vyhodnocení parametru lomové houževnatosti K δc, stanoveného při zkušební teplotě 40 C, jsou uvedeny v tabulce 2. S ohledem na skutečnost, že tato zkušební teplota již spadá do tranzitní teplotní oblasti, jsou dosažené výsledky vyhodnocení parametru K δc u kotlového plechu v souladu s očekáváním zatíženy rozptylem, který je však ve zmíněné teplotní oblasti pro konstrukční oceli typický. Na druhé straně je však ze získaných výsledků zcela zřejmé, že vypočtená střední hodnota lomové houževnatosti se i při této extrémně nízké teplotě (s přihlédnutím k běžným aplikacím kotlových plechů dané jakosti) nacházejí na zcela akceptovatelné úrovni. Na základě takto vysokých hodnot lomové houževnatosti při zkušební teplotě 40 C byly, pro doplnění komplexnosti získaných experimentálních dat, následně provedeny experimentální práce pro stanovení hodnoty referenční teploty T 0, která je významnou materiálovou charakteristikou konstrukčních ocelí svědčící o jejich odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu. Na základě její znalosti je možné sestrojit teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti. Koncepce referenční teploty je vyčerpávajícím způsobem popsána např. v [8,9]. Určení referenční teploty pak proběhlo v souladu s [8]. Na základě získaných hodnot lomové houževnatosti byla hodnota referenční teploty T 0 kotlového plechu jakosti 15NiCuMoNb5 vypočtena a její hodnota činí T 0 = -101 C. Takto nízká hodnota referenční teploty T 0 svědčí o vynikající odolnosti studovaného materiálu i vůči náhlému nestabilnímu lomu. Jak vyplynulo z měření kinetiky růstu únavových trhlin, studovaný materiál vykazuje velmi dobré vlastnosti i v této charakteristice. Jak vyplývá z obr. 3, změna asymetrie cyklu z hodnoty R = 0,2 na hodnotu R = 0,5 výrazně neovlivnila kinetiku růstu únavových trhlin v oceli 15NiCuMoNb5 při laboratorní teplotě v intervalu rozkmitu faktoru intenzity napětí K (10, 45) MPam 0,5, tedy v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu. Stejná změna asymetrie cyklu způsobila při zvýšení zkušební teploty do oblasti pracovních teplot kotlového bubnu jen malou změnu v rychlosti růstu únavových trhlin chrakterizovanou zvýšením rychlosti růstu trhlin v celém sledovaném intervalu rozkmitu faktoru intenzity napětí o přibližně 20 až 35 %. Naproti tomu změna zkušební teploty z laboratorní na +300 C měla významný vliv na kinetiku růstu únavových trhlin ve sledovaném intervalu rozkmitu faktoru intenzity napětí a to pro obě sledované asymetrie cyklu. Toto zvýšení rychlosti růstu únavových trhlin vlivem zvýšené zkušební teploty je největší pro asymetrii cyklu R = 0,5 a činí přibližně 100 % oprotihodnotě získané při laboratorní teplotě. U asymetrie cyklu R = 0,2 je toto zvýšení rychlosti růstu nižší a pohybuje se přibližně na hodnotě 75 %. Na základě dosažených výsledků hodnocení lomového chování a kinetiky růstu únavových trhlin studované oceli je možné konstatovat, že výše zmíněné přednosti lze nepochybně rozšířit i o vysokou odolnost vůči růstu trhlin a to nejen v teplotní oblasti 0 až +350 C, stežejní z hlediska funkční spolehlivosti kotlového tělesa v provozních podmínkách, nýbrž i v celé tranzitní oblasti o čemž svědčí jak dosažené hodnoty lomové houževnatosti při zkušební teplotě 40 C, tak zejména hodnota referenční teploty T 0. Výsledky hodnocení lomového chování v tranzitní oblasti můžeme dále porovnat s odpovídajícími parametry lomového chování konstrukčních ocelí, používaných pro výrobu tlakových nádob. Jedná se zejména o tlusté plechy jakostí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 podle ASME Code [10] a niobem mikrolegované C-Mn oceli typu podle VN [11] se sníženou anizotropií a rozšířenými zárukami mechanických vlastností za 7

8 snížených teplot. Identickým postupem byla u zmíněných plechů z ocelí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 stanovena úroveň hodnot lomové houževnatosti K δc při teplotě 40 C na střední úrovni 129 resp. 158 MPam 0,5, která je výrazně nižší v porovnání s kotlovým plechem jakosti 15NiCuMoNb5 [12] a hodnoty referenčních teplot T 0 = -48 C, resp. T 0 = -62 C [9]. Na druhé straně však střední hodnota lomové houževnatosti hodnoceného plechu 234 MPam 0,5, dosahuje při zkušební teplotě 40 C přibližně dvoutřetinové úrovně střední hodnoty lomové houževnatosti 359 MPam 0,5,stanovené u tlustého plechu z oceli [13] (hodnota referenční teploty T 0 = -125 C [9]). 4. ZÁVĚR V předloženém příspěvku jsou shrnuty výsledky hodnocení lomového chování a měření kinetiky růstu únavovoých trhlin kotlového plechu z nízkolegované žárupevné oceli 15NiCuMoNb5 po úplném tepelném zpracování normalizačním žíháním a popouštěním a simulačním žíháním.v teplotním intervalu 0 až +350 C je charakteristickým znakem lomového chování stabilní růst tvárné trhliny a úroveň iniciačních hodnot lomové houževnatosti K δ0,2 se pohybuje v závislosti na teplotě zkoušení v rozmezí 190 až 285 MPam 0,5. Studovaný materiál vykazuje rovněž značnou odolnost vůči vzniku náhlého nestabilního lomu charakterizovanou jednak relativně vysokými hodnotami lomové hoževnatosti při zkušební teplotě 40 C, kdy byla vyhodnocena úroveň lomové houževnatosti K δc nad 200 MPam 0,5, a jednak velmi nízkou hodnotou referenční teploty T 0 = -101 C, a to i v porovnání s hodnotami získanými na odpovídajících konstrukčních ocelích, používaných pro výrobu tlakových nádob. Kotlový plech rovněž vykazoval poměrně malou citlivost kinetiky růstu únavových trhlin na změnu asymetrie zátěžného cyklu, zatímco zvýšení zkušební teploty na C způsobilo zvýšení rychlosti růstu únavových trhlin o přibližně 100 %. Dosažené výsledky jednoznáčně potvrdily oprávněnost použití oceli této jakosti i pro nejnáročnější energetické aplikace, jako jsou např. tělesa kotlových bubnů. LITERATURA [1] Nickel,H. aj.: Int.J.Přes.Ves.and Piping, 47, 1991, s. 167 [2] Experience with WB 36 (15NICuMoNb5) piping for feedwater systems. V&M report [3] Sobotka,J.aj. Zváranie-Svařování, 51, 2002, s. 154 [4] Vd TÜV-Werkstoffblatt 377/1, Schweissgeeigneter Warmfester Baustahl 15NiCuMoNb (W.Nr ), 1999 [5] pren Water tube boilers, Materials, Part 3: Design and calculations, 1997 [6] ASTM E Standard Practice for R-Curve Determination [7] ESIS P2-92 Procedure for Determining the Fracture Behaviour of Materials [8] ASTM E Test Method for the Determination of Reference Temperature T 0 for Ferritic Steels in the Transition range [9] Kander,L.,Hodnocení lomového chování konstrukčních ocelí a jejich svarových spojů pomocí zkušebních těles Charpy s únavoovu trhlinou.dizertační práce. VŠB TU Ostrava, FS, Ostrava 2000 [10] ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sec. I-Power Boilers, Sec.II-Materials, Part A,D, Edition 2001 [11] Norma VN , 1986 [12] Kander,L.,Matocha,K.,Tvrdý,M. Fracture Behaviour of Welded Structures operating at Artic Temperatures. In: Junioeromat, Lausanne 1996,s.187 [13] Matocha,K.aj: Zváranie-Svařování, 47, 1998, s

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík Únava a lomová mechanika Proces únavového porušení Iniciace únavové trhliny v krystalu Cu (60 000 cyklů při 20 C) (převzato z [Suresh 2006]) Proces únavového porušení Jednotlivé stádia únavového poškození:

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW Kunz, J. Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

Doc. Ing. Jiří Kunz, CSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., Ing. Jan Siegl, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2

Doc. Ing. Jiří Kunz, CSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., Ing. Jan Siegl, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2 KUNZ, J. - NEDBAL, I. - SIEGL, J.: Vliv vodního prostředí a zvýšené teploty na únavové porušování austenitické oceli. In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov (VIII. celoštátna konferencia so

Více

DLOUHODOBÁ ŽÁRUPEVNOST KOTLOVÝCH TRUBEK Z CrMoV ŽÁRUPEVNÉ OCELI SE ZVÝŠENOU ŽÁRUPEVNOSTÍ

DLOUHODOBÁ ŽÁRUPEVNOST KOTLOVÝCH TRUBEK Z CrMoV ŽÁRUPEVNÉ OCELI SE ZVÝŠENOU ŽÁRUPEVNOSTÍ DLOUHODOBÁ ŽÁRUPEVNOST KOTLOVÝCH TRUBEK Z CrMoV ŽÁRUPEVNÉ OCELI SE ZVÝŠENOU ŽÁRUPEVNOSTÍ Jaromír SOBOTKA VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Ostrava Vladimír BÍNA, Ondrej BIELAK, BiSAFE, s.r.o., Praha

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života Únava materiálu 1) Úvod 2) Základní charakteristiky únavového zatěžování 3) Křivka únavového života 4) Etapy únavového života 5) Klíčové vlivy na únavový život 1 Degradace vlastností materiálu za provozu

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Horkovody jsou namáhány opakovaně vnitřním přetlakem, dále pak

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ÈLÁNKY Z PRAXE Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Operation corrosion test of austenitic

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Česká republika Alexandrs Jelinskis SIA LatRosTrans Lotyšsko Rok 2001 ukončení přepravy ropy ropovodem DN 700 Polock Ventspils

Více

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce MPO - FT-TA5/076 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí zhlediska jejich využití pro ocelové konstrukce Etapa 2 Návrhové hodnoty patinujících ocelí na základě reálných hodnot

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík Příklad Zadání: Vytvořte přibližný S-n diagram pro ocelovou tyč a vyjádřete její rovnici. Jakou životnost můžeme očekávat při zatížení souměrně střídavým cyklem o amplitudě 100 MPa? Je dáno: Mez pevnosti

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL Radim Pachlopník Pavel Vavroš Nová Huť, a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, ČR, rpachlopnik@novahut.cz,

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

KONCEPCE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ŽIVOTNOSTI KOTLOVÝCH TĚLES. Jan Korouš, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4, e-mail: korous@bisafe.

KONCEPCE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ŽIVOTNOSTI KOTLOVÝCH TĚLES. Jan Korouš, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4, e-mail: korous@bisafe. KONCEPCE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ŽIVOTNOSTI KOTLOVÝCH TĚLES Jan Korouš, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4, e-mail: korous@bisafe.cz Příspěvek obsahuje metodický postup pro pravděpodobnostní

Více

Pevnost a životnost Jur III

Pevnost a životnost Jur III 1/48 Pevnost a životnost Jur III Milan Růžička, Josef Jurenka, Zbyněk Hrubý Poděkování: Děkuji prof. Ing. Jiřímu Kunzovi, CSc za laskavé svolení s využitím některých obrázků z jeho knihy Aplikovaná lomová

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍCH TELES NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCNÍCH OCELÍ

VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍCH TELES NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCNÍCH OCELÍ VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍCH TELES NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCNÍCH OCELÍ KAREL MATOCHA 1, BOHUMÍR STRNADEL 2 1 Ing.Karel Matocha,CSc., VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohranicní 31, 706 02

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

VLIV STOPOVÝCH PRVKŮ NA HOUŽEVNATOST OCELI TRACE ELEMENTS EFFECT ON THE STEEL TOUGHNESS

VLIV STOPOVÝCH PRVKŮ NA HOUŽEVNATOST OCELI TRACE ELEMENTS EFFECT ON THE STEEL TOUGHNESS Abstrakt VLIV STOPOVÝCH PRVKŮ NA HOUŽEVNATOST OCELI TRACE ELEMENTS EFFECT ON THE STEEL TOUGHNESS Martin Balcar, Libuše Havelková, Libor Sochor, Pavel Fila, Ludvík Martínek ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

Více

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements ČESKÁ NORMA MDT 669.14-41:621.642-98:620.1 Srpen 1995 PLOCHÉ VÝROBKY Z OCELÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 10 028-1 42 0937 Flat products made of steels for pressure

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 2 Porušování při cyklickém zatěžování All machine and structural designs are problems in fatigue

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Stránka 1 z 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Jiří Minster, Martin Šperl, ÚTAM AV ČR, v. v. i., Praha Jaroslav Lukeš, FS ČVUT v Praze Motivace a obsah přednášky

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

Výroba pažnicových trubek jakostního stupně Q125 dle API 5CT Production of casings grade Q125 according to API 5CT

Výroba pažnicových trubek jakostního stupně Q125 dle API 5CT Production of casings grade Q125 according to API 5CT Výroba pažnicových trubek jakostního stupně Q125 dle API 5CT Production of casings grade Q125 according to API 5CT Ing. Josef Bár, Ing. Jan Melecký, CSc. Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně 1 Motivace: trhliny v betonu mikrostruktura Vyhojování trhlin konstrukce Pražec po

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335

OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335 OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335 Josef BÁR a, Jozef MASARYK b a ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více