UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1

2

3 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ a ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ Praha 2010

4 OBSAH ÚVOD EKONOMICKÉ INFORMACE EKONOMICKÉ UKAZATELE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝROČNÍ ZPRÁVA OVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ AUDITOREM ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VÝSLEDOVKA) SANKCE ZA NEZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NEBO VÝROČNÍ ZPRÁVY RYCHLÁ ANALÝZA HOSPODAŘENÍ FIRMY MZDY V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ PRODUKTIVITA PRÁCE POUŽITÁ LITERATURA

5 ÚVOD Zvláště v současnosti je typické, že bez ekonomických údajů nelze objektivně posoudit, zda podnikatelské výrobní firmy v hodnoceném období prosperují. Právě v poslední době, kdy byla řada výrobních odvětví zasažena ekonomickou krizí, je důležité poznat, nakolik krize firmu postihla, zda se již objevuje tendence ke zlepšení, či zda krize nadále přetrvává. K posouzení ekonomického vývoje firmy je zapotřebí vzít v úvahu, že ČSÚ první známky krize zaznamenal koncem 3. čtvrtletí Proto je nezbytné vývoj firmy sledovat už o několik let dříve, např. od roku Jestliže se hospodářská situace zhoršovala již v letech 2006 a 2007, těžko se dá tento stav přičíst na vrub ekonomické krizi. Jako ekonomické podklady pro zjišťování majetkové, finanční a hospodářské situace firmy slouží především účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Odborové organizace bez nich již v současnosti nemají příliš šanci vytvořit ani strategii kolektivního vyjednávání. Z dosavadního vývoje firmy lze odhadovat i předpokládaný vývoj v nejbližším období. A právě pro odborové organizace, pro odborové funkcionáře, pro členy dozorčích rad volených za zaměstnance, pro kolektivní vyjednavače a pro další zaměstnance, je určena tato brožura, která by měla být metodickým vodítkem pro všechny ty, kteří chtějí (nebo potřebují) s ekonomickými údaji pracovat a mají zájem se o firmě dozvědět více informací. S vědomím, že s ní budou pracovat především neekonomové, je kladen důraz především na to, co lze z výkazů účetní závěrky vyčíst. Jedna věc je umět výkazy získat, druhá obtížnější je umět s nimi pracovat. Vždyť při osobním jednání s managementem či v dozorčí radě je zapotřebí umět okamžitě zareagovat, což je však podmíněno tím, že musíme být schopni se v uvedené problematice pohybovat a být neustále doslova v obraze. Jen tak si může odborová organizace získat respekt druhé strany stolu, u kterého jednáme. 5

6 Poznámky: 6

7 1. EKONOMICKÉ INFORMACE Nejen ekonomičtí experti ale stále širší část veřejnosti se snaží získat objektivní a včasné informace o hospodářské situaci podnikatelských firem včetně jejich majetkové a finanční situace. Akcionáři, majitelé firem a manažeři musí neustále průběžně sledovat aktuální stav ekonomiky firmy a její výhled do budoucna, členové dozorčích rad, představenstev, investoři, obchodní partneři, makléři, peněžní ústavy a jiné instituce shání ekonomické informace pro zpracování finančních analýz posuzované firmy, která se z nejrůznějších příčin stala předmětem jejich zájmu. V neposlední řadě to jsou i samotní zaměstnanci firmy, kteří potřebují pro svou vlastní perspektivu a následně pro perspektivu svojí rodiny znát současnou a budoucí situaci podnikatelské firmy, podle níž se bude pravděpodobně vyvíjet i politika zaměstnanosti. Účetní závěrka tak poskytuje pozornému čtenáři údajů v ní obsažených i řadu nečekaných poznatků o profesionálním řízení ekonomiky společnosti. Manažeři firmy mívají mnohdy naprosto odlišné cíle než majitelé (vlastníci) společnosti.řízení firmy bylo původně v rukou majitele až do doby, kdy s růstem velikosti firmy a jejího financování přešlo z rukou vlastníků do rukou dobře placených profesionálních manažerů. Jejich cílové zaměření však bývá obvykle naprosto odlišné od cíle finančního prospěchu firmy. Manažeři totiž nejsou bytostně závislí na podniku, který řídí, protože mohou na rozdíl od majitelů přecházet z jedné firmy do druhé. Dále mají své osobní, politické, sociální a finanční preference, čímž dochází k odlišným rozhodnutím, než která by učinil podnikatel vlastník. Velké společnosti vlastní ve většině případů akcionáři, kteří však sami firmu neřídí, ale řízení svěřují po zvolení valnou hromadou manažerům tzv. TOP managementu. V tom okamžiku však dochází k oddělení vlastnic-tví společnosti od jejího řízení. Vzniká problém mezi vlastníky, statutárními orgány, vrcholovým managementem a ostatními zájmovými skupinami. Oddělením vlastnictví firmy od řízení se rozhodovací pravomoci soustřeďují v rukou manažerů, kteří tak ve skutečnosti vlastně vykonávají vlastnické právo. Otázkou je, zda volení manažeři plní formulované cíle ze strany majitelů, nebo zda sledují cíle vlastní. Materiály, které jsou povinně ze zákona zveřejňovány a z nichž lze určitým způsobem posoudit současnou, minulou i výhledovou hospodářskou a majetkovou situaci firmy, jsou zejména: účetní závěrka výroční zpráva zpráva auditora. Při sestavování účetních výkazů se má vycházet z pravidla, že pokud není důkaz o opaku podnik bude pokračovat nadále ve své činnosti. Právě tato konvence vede ve svém důsledku k opatrnosti, k obezřelosti při vykazování aktiv, závazků a hospodářského výsledku. Jestliže by totiž podnik svoji činnost končil, proč by měl myslet na budoucnost? (Ing. Kovanicová a kol.: Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje). Dosavadní praxe potvrdila, že ve většině případů jsou pro posouzení dalšího vývoje firmy naprosto nedostačující kusé a strohé ekonomické informace ze strany managementu společnosti poskytované zaměstnancům podle ustanovení zákoníku práce, neboť se záměrně upřednostňují pouze natolik vhodně vybrané ukazatele, ze kterých si nelze ani náhodou objektivně vytvořit představu o tom, jestli firma prosperuje nebo zda je její vývoj pesimistický. Nastávající problémy se obvykle úmyslně zamlžují, zlehčují anebo přímo zkreslují tak, aby dobré jméno společnosti se buď získalo nebo zůstalo alespoň zachováno. 7

8 Přibývající problémy však nelze zatajovat donekonečna. Zaměstnanci je přinejmenším podvědomě tuší a následně vzrůstá nedůvěra k managementu. Nastává atmosféra nejistoty a obavy o své další uplatnění. Nedostanou-li se k zaměstnancům včas skutečně ty správné ekonomické informace, jsou i ty sebesprávnější rozhodnutí vedení firmy a sebepravdivější informace přijímány s váháním a zaměstnanci jsou spíše nakloněni ke vnímání licitace a zkreslování skutečného stavu. Ještě horší situace nastává tehdy, když odborová organizace sice dostává požadované informace a podklady, které se jí podařilo v kolektivním vyjednávání nasmlouvat, ale nedokáže s nimi pracovat a na správném místě a ve správnou chvíli je správně interpretovat. 8

9 2. EKONOMICKÉ UKAZATELE Pro účely zjišťování finančního zdraví firmy se používají ekonomické údaje z účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, event. i z dalších výkazů, a to v peněžním vyjádření, obvykle v tisících Kč Druhy ukazatelů V převážné většině případů se setkáváme s ukazateli extenzitními, intenzitními a poměrnými Extenzitní (objemové, kvantitativní) ukazatele - jsou ukazatele množství, které získáme přímo z účetních výkazů. Členíme je na: a) stavové ukazatele (absolutní) - vyjadřují stav majetku a zdrojů jeho financování k určitému okamžiku. Jde o statické ukazatele z výkazu rozvaha (aktiva a pasiva), který poskytuje údaje vykázané k určitému okamžiku, např. k b) rozdílové ukazatele - zjišťujeme z účetních výkazů také k určitému okamžiku. Způsob zjišťování je však založen na odečítání jednoho stavového ukazatele od druhého, např.: provozní kapitál = oběžná aktiva - krátkodobý cizí kapitál c) tokové ukazatele - vyjadřují výši ukazatelů např. z výkazu zisku a ztráty za určitý časový interval, např. hodnoty ukazatelů k 30. dubnu mohou podat informaci - o výši ukazatele dosaženého za období 1. až 30. dubna, nebo - o kumulované (načítané) výši za období od 1. ledna do 30. dubna. V takovém případě ovšem sčítáme jednotlivé ukazatele z výkazu za měsíc leden, únor, březen a duben. Rovněž se s nimi setkáme i ve výkazu peněžních toků (stav peněžních prostředků na počátku období a na konci období apod.) Intenzitní (relativní, kvalitativní) ukazatele - jsou ukazatele úrovně, které získáme z extenzitních ukazatelů jejich poměřením do zlomku. Mají vyšší vypovídací schopnost než samotné ukazatele extenzitní, protože vyjadřují kvalitu určitých ekonomických jevů. Jako příklad může být mzdová nákladovost mzdové náklady náklady celkem Vzájemným dělením získáme index, který vynásoben stem udává vyjádření v procentech. Příklad: Společnost vykázala k mzdové náklady ve výši tis. Kč,- náklady celkem dosáhly tis. Kč. 9

10 Vypočítejte mzdovou nákladovost. Index mzdové nákladovosti = =0,0905 Na každou korunu celkových nákladů firma vynaložila 0, 905 Kč, tj. 9,05 haléřů mzdových nákladů. Procento mzdové nákladovosti = x100=9,05% Přibližně devítiprocentní mzdová nákladovost udává, že společnost na každou stokorunu celkových nákladů musí vynaložit 9,05 Kč mzdových nákladů Poměrné ukazatele - jsou ukazatele, které získáme a) poměrem části určitého celku k tomuto celku - poměrné ukazatele struktury část celek x100 [v%] Příklad: Ve firmě je zaměstnáno celkem 658 zaměstnanců, z toho je 13 manažerů. Kolik procent tvoří manažeři? x100 = 1,98 Manažeři představují přibližně 2 procenta z celkového počtu zaměstnanců. b) poměřením dosažené skutečnosti k předpokládanému záměru poměrné ukazatele splnění plánu skutečnost plán x100 [v%] Příklad: Firma dle finančního plánu měla v roce 2009 vytvořit přidanou hodnotu ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhla tis. Kč. Vyjádřete splnění plánu tohoto ukazatele x100 = 108,57% Přidaná hodnota byla v roce 2009 proti plánu splněna na 108,57 %, neboli byla přeplněna o 8,57 %. c) srovnáním určitého jevu v různých časových obdobích - poměrné ukazatele vývoje 10

11 1. se stálým základem (bazické) - jednotlivé hodnoty srovnáváme v delších časových obdobích se stále stejným základním obdobím. Např. hodnoty ukazatele let 2009, 2010 a 2011 porovnáváme stále k základnímu roku, tj. k roku označíme rok 2008 x 0 základní rok rok 2009 x 1 rok 2010 x 2 rok 2011 x 3 a dostáváme: x 1 x 0 x100 procento splnění ukazatele roku 2009 proti 2008 x 2 x 0 x100 procento splnění ukazatele roku 2010 proti 2008 x 0 x 3 x 0 x100 procento splnění ukazatele roku 2011 proti s pohyblivým základem (řetězové) - jednotlivé hodnoty ukazatele srovnáváme v delším časovém období jako poměr určitého období k období předcházejícímu: x 1 x 0 x100 procento splnění ukazatele roku 2009 proti 2008 x 2 x 1 x100 procento splnění ukazatele roku 2010 proti 2009 x 0 x 3 x 2 x100 procento splnění ukazatele roku 2011 proti 2010 Převod poměrných ukazatelů vývoje z řetězových na bazické: Pro posouzení mzdového vývoje ve firmě potřebujeme znát vývoj průměrné roční inflace spotřebitelských cen domácností. Z podkladů ČSÚ zjistíme řetězové ukazatele, neboli jak se vyvíjela průměrná roční inflace meziročně: 2006/ ,5 % 2007/ ,8 % 2008/ ,3 % 2009/ ,0 % 11

12 Chceme-li však znát vývoj inflace v jednotlivých letech k základnímu roku 2005, musíme si již poradit sami podle pravidla pro převod ukazatelů vývoje: Bazický poměrný ukazatel vývoje vypočteme vzájemným vynásobením všech řetězových ukazatelů, které jsou v řadě mezi základním a srovnávaným obdobím. Potřebujeme-li tedy zjistit např. inflaci roku 2009 proti roku 2005, vynásobíme všechny výše uvedené řetězové indexy od roku 2006 až do roku 2009: 102,5. 1,028. 1,063. 1,01 = 113,1 % Pozn.: Míra inflace 2009 proti roku 2005 je 13,1 procenta. Převod poměrných ukazatelů vývoje z bazických na řetězové Můžeme však nastat situace, že máme k dispozici tabulku vývoje inflace vztaženou pouze k základnímu roku: ,0 102,5 105,4 112,0 113,1 Dále máme k dispozici hospodářské výsledky za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a Pro mzdový vývoj potřebujeme znát vývoj průměrné inflace za období např proti roku Využijeme opět pravidlo pro převod ukazatelů vývoje: Řetězové ukazatele vývoje vypočteme z bazických tak, že bazické ukazatele považujeme za absolutní údaje a používáme pak stejný postup výpočtu jako při stanovení řetězových ukazatelů z absolutních údajů. Dáme tedy do poměru řetězové ukazatele potřebných období: = 113,1 105,4 = x 100 = 107,3% Míra inflace 2009 proti roku 2007 je 7,3 procenta. 12

13 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Pro potřeby kolektivního vyjednávání v podnikatelských subjektech mají nejvyšší vypovídací schopnost výkazy, které jsou součástí účetní závěrky. Tu je povinna sestavovat podle zákona o účetnictví a podle obchodního zákoníku každá účetní jednotka účtující v soustavě podvojného účetnictví Právní úprava účetní závěrky V ČR platí následující regulační rámec účetnictví: - zákon o účetnictví - vyhlášky MF - české účetní standarty V těchto dokumentech nalezneme veškeré podrobnosti problematiky sestavování účetních závěrek. Další navazující podrobnosti řeší především obchodní zákoník, nařízení vlády o Obchodním rejstříku, trestní zákon, zákon o státním podniku atd. Definici účetní závěrky najdeme v zákoně o účetnictví, konkrétně pak v 18, který stanovuje, že účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace z obou výkazů Účetní závěrka může podle 18 zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Tato formulace vyvolává často nesprávný výklad, že oba tyto výkazy nemusí být sestavovány (mohou, ale nemusí) v případě, že o tom účetní jednotka rozhodne. Uvedenou větu vysvětluje zákonodárce průřezovostí zákona. Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. sice v ustanovení o rozsahu účetní závěrky kopíruje zákon o účetnictví a výslovně neuvádí přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu jako povinné součásti účetní závěrky. Považuje však informace obsažené v obou přehledech za natolik důležité, že účetní závěrka v plném rozsahu by měla tyto výkazy v každém případě zahrnovat buď jako samostatné části anebo jako součást přílohy k účetní závěrce Povinný obsah účetní závěrky Účetní závěrka musí podle 18 odst. 2 zákona o účetnictví obsahovat: - jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, - sídlo nebo bydliště a místo podnikání, - identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, - právní formu účetní jednotky, - předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, - rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, - okamžik sestavení účetní závěrky. 13

14 K účetní závěrce musí být připojen i podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. Připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou - v tomto případě se jedná o okamžik sestavení účetní závěrky. Zde je nutno upozornit uživatele účetní závěrky na důležitost a povinnost podpisového záznamu. V praxi se pro potřeby kolektivního vyjednávání ze strany managementu předkládají různé pracovní verze účetních závěrek Abychom měli jistotu, že předložená účetní závěrka má svoji vypovídací schopnost, je třeba dbát na skutečnost, aby i v takovémto stavu byla podepsána osobou odpovědnou ze zákona Způsoby sestavování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena a zveřejňuje se podle zákona o účetnictví a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku buď v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka v plném rozsahu sestavují a zveřejňují ji podnikatelské subjekty mající povinnost ze zákona nechat si ji ověřit auditorem a zveřejňovat údaje z ní. Výkaz rozvaha i výkaz zisku a ztráty jsou zpracovány v takovém rozsahu, v jakém je sestavila účtárna firmy. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu mohou tvořit samostatnou část účetní závěrky, pokud nejsou uvedeny v příloze k účetní závěrce. Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu sestavovat a zveřejňovat ji mohou ty účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem podle 20 zákona o účetnictví. Rozvaha i výkaz zisku a ztráty zahrnují pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi, výkaz zisku a ztráty navíc i výpočtové položky Druhy účetní závěrky jako: Podle 6 odst. 4 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny sestavovat účetní závěrku - zahajovací - řádnou - mimořádnou - mezitímní - konečnou a kromě toho ve stanovených případech (podle 22 zákona o účetnictví) i konsolidovanou. Zahajovací účetní závěrka sestavuje se na počátku zahájení účetní činnosti firmy. Podává přehled majetku ke dni vzniku účetní jednotky, který bývá totožný se dnem zápisu do obchodního rejstříku. Řádná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená pravidelně k okamžiku řádné (pravidelné) účetní závěrky, tj. k poslednímu dni účetního období, tzn., že rozvahovým dnem je poslední den účetního období. 14

15 - v případě kalendářního roku je to k běžného účetního období, - v případě hospodářského roku k poslednímu dni jiného měsíce než prosince, pravidelně v intervalu 12 po sobě jdoucích měsíců. Mimořádná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená k jinému okamžiku, než je řádný (pravidelný) termín, např. ke dni zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu, ke dni vstupu účetní jednotky do likvidace, či jiné narušení běžného chodu účetní jednotky apod. Mezitímní účetní závěrka sestavuje se v průběhu účetního období, a sice k jinému okamžiku, než ke konci rozvahového dne. Její sestavení ukládá obchodní zákoník, např. při přeměně společnosti (při fúzi, převodu jmění na společníka nebo při rozdělení). Zvláštnost mezitímní účetní závěrky spočívá v tom, že se sice provádí inventarizace, ale účetní knihy se neuzavírají. Konečná účetní závěrka sestavuje se v případě, když účetní jednotka končí svoji činnost. Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace podle 23 zákona o účetnictví. Vyjadřuje se v ní majetková situace, stav kapitálu, nákladů a výnosů za celé ekonomické seskupení (holding, koncern), jako kdyby se jednalo o jednu účetní jednotku. Při jejím sestavení však dochází k vyloučení vzájemných kapitálových vztahů mezi mateřskou a dceřinými podniky a uživateli to umožňuje nahlédnout na skupinu kapitálově propojených podniků jako na jeden ekonomicky propojený celek. Do tohoto celku jsou zahrnuty mateřský podnik, dceřiné podniky a přidružené podniky. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má podle 22 odst. 2 účetní jednotka, která je obchodní společností a je řídící osobou nebo ovládající osobou, nebo v jiné účetní jednotce vykonává jen podstatný vliv, kterým se rozumí nejméně dvacetiprocentní účast Ověřování a schvalování účetní závěrky Účetní závěrku sestavenou za běžné účetní období jsou organizace povinny ve vyjmenovaných případech předložit k ověření nezávislé osobě auditorovi nebo auditorské společnosti. Povinnost auditu je účetním jednotkám uložena obecně v 39 obchodního zákoníku, konkrétně pak v 20 zákona o účetnictví. Blíže viz kapitola 5. Ověření účetnictví auditorem Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky, které mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají ze zákona povinnost zveřejňovat tyto informace: - účetní závěrka - rozvaha - výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - příloha k roční účetní závěrce - přehled o peněžních tocích - přehled o změnách vlastního kapitálu 15

16 - výroční zpráva - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (není-li uzavřena ovládací smlouva) tato zpráva je přiložena k výroční zprávě ovládané osoby v případě koncernu (holdingu), - zpráva auditora Účetní závěrka, výroční zpráva i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami musí být v tomto případě ověřeny auditorem, rozvaha navíc musí být opatřena identifikačními údaji osob, které ji podle zákona ověřují. Zveřejňují se všechny řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky v takovém rozsahu, v jakém byly sestaveny účtárnou, tzn. v nekrácené verzi. Účetní závěrka může být přitom zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku i jako součást výroční zprávy. Způsoby zveřejňování Účetní závěrka se zveřejňuje ve sbírce listin obchodního rejstříku (v sídle krajského soudu tzv. rejstříkový soud).podle 28 obchodního zákoníku je obchodní rejstřík každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj kopie a výpisy. Účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy auditora, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvu a smlouvu o převodu zisku a jiné listiny podle 27a zákona o účetnictví zde povinně ukládají: a) účetní jednotky, které mají ze zákona povinný audit zveřejňují podle 21a odst. 2 zákona o účetnictví účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem (valná hromada u akciových společností a u společností s ručením omezeným), a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Valná hromada se přitom musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě kalendářního účetního období musí valná hromada schválit účetní závěrku i výroční zprávu ověřenou auditorem do 30. června. Nejpozději do 30. července pak musí být oba dokumenty zveřejněny založením do sbírky listin v jednom vyhotovení. Účetní závěrka přitom může být uložena jako součást výroční zprávy. b) účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku (tzn. všechny právnické osoby a ty fyzické osoby, na které se podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví vztahuje zákon o účetnictví) zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle zákona o účetnictví účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky a povinnost zveřejnění taková účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání ČNB. Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky, event. výroční zprávy pro účetní jednotky, na které se nevztahuje povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určena není. Zákon o účetnictví se odvolává pouze na zvláštní právní předpis, kterým je v tomto případě obchodní zákoník. Ani v něm 16

17 však není žádná konkrétní lhůta stanovena. Pouze 38k odst. 1 uvádí, že podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží zakládané listiny rejstříkovému soudu do sbírky listin ve dvojím vyhotovení bez zbytečného odkladu Výkazy účetní závěrky Pro potřeby kolektivního vyjednávání v podnikatelských subjektech mají nejvyšší vypovídací schopnost výkazy, které jsou součástí účetní závěrky. Tu je povinna sestavovat podle zákona o účetnictví a podle obchodního zákoníku každá účetní jednotka účtující v soustavě podvojného účetnictví. Účetní závěrku tvoří dva nejdůležitější účetní výkazy sestavované po skončení účetního období: ROZVAHA (bilance) - je výkaz, který podává přehled na jedné straně o majetku firmy (AKTIVA) a na druhé straně o zdrojích, ze kterých byl tento majetek pořízen (PASIVA). Z tohoto výkazu lze zjistit majetkovou situaci firmy a částečně i její situaci finanční. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (výsledovka) - je účetní výkaz, který podává informaci o výsledku hospodaření firmy dosaženém ve sledovaném období a o jeho složkách. Porovnává výnosy a náklady dosažené za účetní období a odpočtem nákladů od výnosů umožňuje zjišťovat výsledek hospodaření. Je důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti (rentability) vložených prostředků Příloha účetní závěrky Jak již bylo uvedeno výše, nedílnou součástí účetní závěrky je i její příloha. Zde je však zapotřebí upozornit, že příloha v podstatě komentář k účetním výkazům se zpracovává a zveřejňuje pouze u roční účetní závěrky. To znamená, že dostaneme-li se např. k účetní závěrce pouze za část kalendářního nebo hospodářského roku, nemůžeme po managementu firmy vyžadovat zároveň i přílohu s odvoláním na zákon o účetnictví. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Podle 18 odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. V příloze účetní jednotka uvede dále informace podle zákona, zejména - jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni - obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev. Uvádějí se také případné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev. - výši vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto obchodních společností nebo družstev s ohledem na 19 odst. 6 zákona. Účetní jednotka uvede dále 17

18 - zda byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají. - průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů řídících orgánů, s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na členy řídících orgánů. Dále se uvedou odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících - výši půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou a platby důchodového připojištění - každou významnou událost, která se stane mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky - za předpokladu, že účetní jednotka zvolí pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 3 k této vyhlášce (členění výnosů a nákladů podle účelu), uvede v rámci přílohy náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v členění podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, tj. v členění výnosů a nákladů podle druhů - počet a jmenovitou hodnotu nebo ocenění podle 25 zákona vydaných akcií během účetního období, u každého druhu akcií zvlášť; obdobně se postupuje u změn podílů. Dále účetní jednotka uvede informaci o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají) - rozvrhne tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti, jakož i podle zeměpisného umístění trhů v případě, že se tyto druhy a trhy z hlediska organizace prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb vyplývajících z běžné činnosti, od sebe značnou měrou liší. Pokud je účetní jednotka emitentem registrovaných cenných papírů, uvede tyto údaje vždy. V další části přílohy uvede účetní jednotka odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na: a) povinný audit účetní uzávěrky, b) jiné ověřovací služby, c) daňové poradenství, d) jiné neauditorské služby. 18

19 4. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zprávu podle 21 odst. 1 zákona o účetnictví povinně vyhotovují účetní jednotky, které mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kromě těch účetních jednotek, kterým povinnost ověřování účetní závěrky auditorem stanoví zvláštní právní předpis (např. státní podniky). Výroční zprávu však naopak mohou sestavit i účetní jednotky, jimž povinnost auditu ze zákona nevyplývá, např. na základě požadavku obchodních partnerů. Výroční zpráva podléhá povinnosti ověření auditorem v případě, že této povinnosti podléhá podle zákona účetní závěrka. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat uživatele o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a stávajícím hospodářském postavení Právní úprava výroční zprávy Po ověření účetní závěrky auditorem a po jejím schválení zpracovávají účetní jednotky v souladu s 21 zákona o účetnictví výroční zprávu, ve které musí být dodržena povinnost uvést zejména - zveřejňované údaje z účetní závěrky - zprávu auditora - údaje o důležitých skutečnostech, které se vztahují k účetní závěrce - výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji podnikání firmy a její finanční situaci Důležitou součástí výroční zprávy je kromě zveřejňovaných účetních výkazů i příloha k účetní závěrce v plném rozsahu, která je naprosto nepostradatelná pro orientaci ve vykazovaných údajích. V ní je nenápadně skryt třetí důležitý výkaz přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) a v neposlední řadě i přehled o změnách vlastního kapitálu. Teprve nyní je zabezpečena informovanost široké veřejnosti o majetkové a finanční situaci firmy, o jejím hospodářském výsledku, jeho struktuře a o zdrojích a užití pohotových peněžních prostředků. Ve výroční zprávě nalezne akcionář akciové společnosti i návrh na rozdělení zisku ve vztahu k dividendám, rezervnímu fondu, nerozdělenému zisku, popř. návrh na likvidaci ztráty. Výroční zpráva za uplynulé účetní období se předkládá ke schválení valné hromadě, popř. členské schůzi. Účetní jednotka je povinna uložit výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku Obsah výroční zprávy Výroční zpráva musí podle 21 odst 2 zákona o účetnictví kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace: - o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Rozvahovým dnem se rozumí den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. V případě řádné účetní závěrky je to poslední den účetního období, za rok 2010 u kalendářního roku to je 31. prosinec Do doby sestavení účetní závěrky,event. do auditu, který musí být ukončen nejpozději do 19

20 termínu odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob příslušnému správci daně (tj. do 30. června 2011), dochází k nejrůznějším významným situacím v podnikání (nové obchodní případy, úvěrové řízení, strukturální změny atd.). Všechny musí být ve výroční zprávě uvedeny a samozřejmě též ověřeny auditorem - o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky. Tyto informace jsou samozřejmě pro zaměstnance životně důležité pro odhad další perspektivy a uplatnění ve firmě (rozvoj výroby, event. jeho očekávaný útlum, připravovaná fúze, odprodej části podniku apod.) - o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje - o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích. V tomto případě jde o bod, který bude jistě terčem zvýšené pozornosti především odborů. - o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí - požadované podle zvláštních právních předpisů Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, příp. další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu, kterým je v tomto případě obchodní zákoník. Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí stejné podmínky jako pro ověřování účetní závěrky. Stanovy společnosti nebo společenská smlouva, event. zakladatelská smlouva, mohou samozřejmě obsah výroční zprávy dále ještě rozšířit Schvalování výroční zprávy Výroční zpráva spolu s účetní závěrkou podléhají schválení k tomu příslušným orgánem společnosti (valná hromada u akciové společnosti a u společnosti s ručením omezeným). Projednání a schválení výroční zprávy se má podle obchodního zákoníku uskutečnit nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě kalendářního účetního roku by tedy do konce června měla být výroční zpráva zpracována, v případě povinného auditu ověřena auditorem a projednána a schválena valnou hromadou Zveřejňování výroční zprávy Pro zveřejňování výroční zprávy platí totéž, co pro zveřejňování účetní závěrky (viz bod Zveřejňování účetní závěrky). 20

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. 9 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. Právní úprava: ZoÚ 18 (obsah účetní závěrky), 19 23a (rozvahový

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více